www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Karayosunlarının Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Bryophytes of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Temmuz-Ağustos 2013

Bitkilerin (dar anlamda) ana sınıflandırması ve yosunların konumu:

I çiçeksiz bitkiler
I.A damarsız çiçeksiz bitkiler
1.
Chlorobionta su bitkileri
1.1. Chlorophyta yeşil suyosunları
1.2. Charophyta su-avizeleri, su-şamdanları
2. Embryophyta kara bitkleri
2.1. Bryophyta [s.lt] — damarsız bitkiler / karayosunları
2.1.1.
Marchantiophyta ciğerotları
2.1.2. Anthocerotophytaboynuzotları
2.1.3. Bryophyta
[s.st] yapraklı karayosunları
2.2. Tracheophyta — damarlı bitkiler

I.B damarlı çiçeksiz bitkiler
2.2.1. Lycopodiophyta — kibritotları

2.2.2. Pteridophyta — atkuyrukları ve eğreltiler
II çiçekli bitkiler
2.2.3. Spermatophyta — tohumlu bitkiler

2.2.3.1. Gymnospermae — açık tohumlular
2.2.3.1.1. Pinophyta — kozalaklılar
2.2.3.1.2. Cycadophyta — sikaslar
2.2.3.1.3. Ginkgophyta — ginkgolar
2.2.3.1.4. Gnetophyta — gnetumlar
2.2.3.2. Angiospermae / Magnoliophyta — kapalı tohumlular / çiçekli bitkiler


Bryophyta [s.lato]
karayosunları (yapraklı karayosunları, ciğerotları ve boynuzotları)
bryophytes (mosses, liverworts, and hornworts)

Bryophyta

A. division Bryophyta (sensu lato) = bryophytes
A1. class Anthocerotopsida ( Anthocerotaceae) → 01. division Anthocerotophyta
A2. class Hepaticopsida → 03. division: Hepatophyta (Marchantiophyta)
A2.01. subclas Jungermanniidae, Jungermanniae → 03.01. class Haplomitriopsida & 03.03. class Jungermanniopsida
A2.01.01. order Takakiales → Takakiopsida
A2.01.02. order Calobryales
A2.01.03. order Jungermanniales
A2.01.04. order Metzgeriales
A2.02. subclas Marchantiidae, Marchantiae → 03.04. class Hepatopsida (Marchantiopsida)
A2.02.01. order Sphaerocarpales
A2.02.01. order Monocleales
A2.02.01. order Marchantiales
A3. class Takakiopsida →
A4. class Bryopsida → Bryophyta (sensu stricto)

Bütün dünyada yaklaşık 20.000 yosun türü bulunmaktadır (< The Plant List). 2005 yılı rakamlarına göre, TüŸrkiye'de Anthocerotophyta (3 tür), Marchantiophyta (163 tür), Bryophyta (721 tür) olmak üzere 887 yosun türü bulunmaktadır (< Kürschner & Erdağ 2005). 2013 rakamlarına göre alt tür ve varyeteler dahil 948 takson bulunmaktadır ve Bryophyta grubundan 187 cins ve 773 tür-alt tür-varyete, Marchantiophyta ile Anthocerotophyta grubundan 175 tür-alt tür-varyete kaydedilmiştir (< Batan & Özdemir 2013).

Gelişmişlik (evrim) açısından yeşil suyosunları ile su-avizeleri gibi su bitkilerinden daha yüksek olan karayosunları, kara bitkileri içinde tek başına damarsız bitkileri oluştururlar ve damarlı bitkileri oluşturan kibritotları, atkuyruğu ve eğreltilerden daha ilkel bir yapıya sahiptirler. Sürgünleri çoğunlukla gövde ve yapraklara ayrılan, fakat yüksek yapılı bitkiler gibi belirgin bir kök, gövde yapısı ve elemanlarına sahip olmayan, boyları birkaç milimden 70 santime kadar ulaşabilen, genellikle küçük ve basit yapıdaki bitkilerdir. Üremeleri bakımından suya, gelişimlerini devam ettirebilmeleri bakımından karaya bağımlı oldukları için bitkiler dünyasının ikiyaşamlıları (amfibileri = kurbağa ve semenderleri) olarak nitelendirilmektedirler (< Cihan 2011). Karayosunları, üç bölüm (division) olarak sınıflandırılır: Anthocerotophyta = Anthocerotae (boynuzsu ciğerotları), Marchantiophyta = Hepaticae (yapraksı ve talluslu ciğerotları), Bryophyta = Musci (yapraklı karayosunları). Daha fazla bilgi için bkz. Abay & Kamer 2010

 

 

Yosun adlandırması ~ Bryophytonymy

Türkçe yosun [Osmanlıca يوصون] kelimesi halk arasında hem su yosunları ~ suyosunları (Algae) hem de kara yosunları ~ karayosunları (Bryophyta) için ortak ad olarak kullanılır. Bu kullanım yazı dilinde de kendini gösterir ve yosun adı kısaca daha çok karayosunlarını ifade eder. Bazı akademik yayınlarda isim tamlamalı kara-yosunu («karacıl yosun») yerine sıfat tamlamalı kara-yosun («kara/siyah yosun») kullanılması Türkçenin tamlama geleneğine aykırı olan bir yanlış kullanımdır. Azericede yosun (јосун) adı yalnızca suyosunları için kullanılırken karayosunları için Ermenice մամուռ (mamuṙ) kelimesinden geçen mamır (мамыр) sözü yeğlenir. Özbekçede yoʻsin (йўсин) adı karayosunları için kullanılır. Karayosunlarına Rusçada moḫ (мох) adı verilir ve bu adın benzerlerine diğer Türk dillerinde de rastlanır: Tatarca mük (мүк / мүкләр), Başkurtça mük (мүк / мүктәр), Kazakça mük (мүк / мүктер), Kırgızca moḫ (мох / мохтор), Çuvaşça mǎk (мăк / мăксем). Suyosunları için Kazakçada baldır (балдыр) Kırgızcada ise balır (балыр) adı kullanılır. Karayosunları için Karaçay-Balkarcada ağaç tük (агъач тюк), taş tük (таш тюк), gabu (габу), mukuş (мукуш) adları kullanılır. Karayosunları için diğer Türk dillerinde kullanılan adlar: Gagauzca kaf (каф), Karaimce gezme (гезме), Kumukça tüklü ot (тюклю от), Hakasça ve Şorca torbas (торбас), Altayca ceñes (јеҥес) ya da cees (јеес), Televütçe ciñes (јиҥис).

Lehçelerarası homonimik yanılgılar içinde konumuzu ilgilendiren bir örneği internette Azerice biyoloji test soruları içinde yer almaktadır: Sfaqnum hansi bitki qrupuna aiddir? A) yosunlar B) mamırlar C) qıjıkimilər D) çılpaqtoxumlular E) örtülü toxumlular [Azericeyi Azerbaycan'daki Türkçe gibi bilen birisi doğru cevap olarak B) mamırlar şıkkını işaretlerken, Azericeyi Türkiye'deki Türkçe gibi sananlar hiç düşünmeden A) yosunlar şıkkını vererek yanlış yapabilirler; zira, Azericede karayosunu için mamır, suyosunu için yosun adı kullanılır].

Avrupa (özellikle de Orta ve Kuzey Avrupa) dillerinde yosun türlerinin adlandırması kurumlar vasıtasıyla yıllar önce yapılmış ve sistem büyük ölçüde rayına oturtulmuştur. Buna karşın Türkçe adlandırması bugüne kadar henüz yapılmamıştır ve bu konuda –bildiğim kadarıyla– ne TDK ne TÜBİTAK ne de ODTÜ ve diğer üniversite, kurum ve kurulıuşların bir çalışması vardır. Kence 2005'e göre Türkiye'deki üniversitelerde yirmi dolayında biryofit uzmanı akademik seviyede görev yapmaktadır. Türk halk dilinde yosun sözü hem suyosunları hem de karayosunları için ortak olarak kullanıldığı gibi, mantarlar içinde sınıflandırılan likenler de (kaya yosunu, taş yosunu, kır yosunu, ağaç yosunu) sıklıkla yosun olarak anılmaktadır. Türk yazı dilinde de halk dilindeki kullanıma paralel bir kullanım görülmektedir. Türkiye'nin eğrelti otları ve çiçekli bitkileri üzerine yaklaşık 13.500 bitki içeren 11 ciltlik flora (Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Davis 1965-1988; Güner ve ark. 2000) yazılmış olmasına rağmen, yaklaşık 950 yosun içerebilecek bir karayosunları florası henüz yazılmamıştır (< Ursavaş 2008). Türkiye karayosunları üzerine çalışmalara başlayan ilk yerli akademisyen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Barbaros Çetin'dir (< Ursavaş 2008). Asuman Baytop'un 1967 basımı Farmasötik Botanik adlı ders kitabında (İstanbul Üniveritesi Yayınları No.1243, Eczacılık Fakültesi No.6, 312 sayfa, Baha Matbaası, İstanbul) Bryophyta alınmamış, bitkiler Pteridophyta'dan başlatılmıştır. Aynı şekilde Turhan Baytop'un 1994 basımı Türkçe Bitki Adları Sözlüğü (TDK yayınları: 578, Ankara) adlı derleme-tarama kitabında bitkiler dışında tutulan mantarlar alınırken bitkiler içinde değerlendirilen yosunlar es geçilmiş, yosun sözü bile alınmamıştır. Bir zamanlar “bitki” olarak nitelenmiş taksonomik guruplar (bakteriler, suyosunları, mantarlar, likenler, karayosunları ve damarlı bitkiler) günümüzde de popüler kullanımda hâlâ “bitki” olarak anılmaktadır (< Yusuf Menemen, Zeki Aytaç ve Ali Kandemir: Türkçe Bitki Adları Yönergesi). Türkçe kaynaklarda yer alan yosun (karayosunu ~ kara yosunu ya da briyofit ~ biryofit) adlandırması oldukça azdır:

• Anthocerotophyta = Anthocerotae (boynuzotları, boynuzsu ciğerotları, boynuzlu ciğerotları): Anthoceros (küçük ciğer yosunu, boynuzsu ciğerotu, boynuzsu yosun, boynuzotu, antoseros)
• Marchantiophyta = Hepaticae (ciğerotları, ciğer yosunları, yapraksı ve talluslu ciğerotları, karaciğer yosunları, kebediyeler): Colobryales (karayosunu benzeri ciğerotları), Jungermanniales (yapraksı ciğerotları), Jungermanniidae (yapraklı ciğerotları), Marchantiidae (talluslu ciğerotları), Metzgeriales (değişik şekilli tallusa sahip ciğerotları), Monocleales (büyük talluslu ciğerotları), Sphaerocarpales (şişe benzeri ciğerotları), Bazzania (bazzaniya), Marchantia polymorpha (kuzu yosunu, ciğer yosunu, ciğerotu), Riccia fluitans (suciğeri, yüzücü ciğeryosunu, yüzücü suyosunu, kristalotu)
• Bryophyta = Musci (yapraklı karayosunları, yapraklı yosunlar, yaprak yosunları, gerçek karayosunları, adi yosunlar): Andreaeales (granit yosunları), Andreaeidae (fenerşekilli karayosunları, granit karayosunları), Archidiidae (büyük sporlu karayosunları), Bryales (gerçek yaprakyosunları), Bryidae (birleşik dişli karayosunları, bitişik dişli karayosunları), Buxbaumidae (böcekşekilli karayosunları, gizli-görünmesi zor karayosunları), Polytrichidae (tüylü şapkalı karayosunları), Sphagnidae (turba karayosunları, bataklık karayosunları), Tetraphidae (dört dişli karayosunları), Bryum (yastık yosunu, duvar yosunu, briyum), Dicranum scoparium (çatallı yosun, dikranum), Fontinalis antipyretica (hallaçotu, söğüt yosunu, sucul karayosunu, bataklık suyosunu, su yosunu), Funaria hygrometrica (sicim yosunu, funarya), Hypnum (hipnum), Leucobryum glaucum (akyosun), Polytrichum commune (kıvırcık baldırıkara, karıncık, baldırıkara, politrik [پوليتيريك]), Rhytidiadelphus triquetrus (bahçe karayosunu), Sphagnum (bataklık yosunu, batak yosunu, turba yosunu, turbalık yosunu, sfagnum [سفاغنوم]), Taxiphyllum barbieri (Cava yosunu, Java yosunu), Vesicularia 'Christmas' (Amazon halı yosunu), ??? (Macar yosunu; Fontinalis değil), ??? (dağ yosunu)

 

Anthocerotophyta

Anthoceros punctatus L. 1753, Aspiromitus punctatus (L.) Schljakov 1976; Anthoceros punctatus var. husnotii (Steph.) Zodda, Anthoceros husnotii Steph. 1888, Aspiromitus husnotii (Steph.) Steph.

İngilizce dotted hornwort Felemenkçe zwart hauwmos Almanca punktiertes Hornmoos, Husnots Hornmoos, Schwarzhornmoos Danca ru hornkapsel İsveççe svart nålfruktsmossa Letonca punktainā ragvācelīte Rusça точечный антоцерос Ukraynaca антоцерос крапчастий Lehçe glewik punktowany Çekçe hlevík tečkovaný Slovakça rožtek bodkovaný Slovence pikčasti rogačar Fransızca anthocéros ponctué Japonca ナガサキツノゴケ Çince 角苔

Phaeoceros bulbiculosus (Brot.) Stotler 2005 or Phymatoceros bulbiculosus (BrotŽro) Proskauer 1954, Anthoceros bulbiculosus Brot. 1804

İngilizce tuberous hornwort Çince 球根黄角苔

Phaeoceros laevis (L.) Prosk. 1951, Anthoceros laevis L. 1753

İngilizce smooth hornwort Almanca glattes Hornmoos, hellsporiges Hornmoos Danca glat hornløv İsveççe gul nålfruktsmossa Litvanca glotnioji siūlvaisė Letonca gludā tumšradze Rusça гладкий феоцерос, гладкий антоцерос Ukraynaca феоцерос гладенький Lehçe glewiczek gładki Çekçe hlevíček hladký Slovakça čertík hladký Macarca becős moha Azerice hamar antoserot Japonca ミヤケツノゴケ、 ナメリツノゴケ Çince 黄角苔

Phymatoceros bulbiculosus → Phaeoceros bulbiculosus

 

Marchantiophyta

Acolea concinnata Gymnomitrion concinnatum

Alicularia compressa Nardia compressa

Alicularia scalaris Nardia scalaris

Anastrophyllum myriocarpum Eremonotus myriocarpus

Aneura pinguis (L.) Dumort. 1822 or Metzgeria pinguis (L.) Corda 1829, Riccardia pinguis (L.) Gray 1821, Jungermannia pinguis L. 1753

İngilizce greasewort Felemenkçe echt vetmos Almanca fettglänzendes Ohnnervmoos Danca tyk nerveløs Norveççe (bokmål) fettmose Norveççe (nynorsk) feittmose İsveççe fetbålmossa İzlandaca fleðumosi Litvanca storoji aneura Letonca taukā bezdzīslene Rusça жирная аневра, тучная аневра, сочная риккардия Ukraynaca аневра жирна Lehçe beznerw tłusty Çekçe bezžilka mastná, stěkovec mastný Slovakça chabuľa tučná Fransızca aneura gras, aneure grasse, aneure épais, jongermanne grasse Fince lettonauhasammal Estonca soorasvasammal Korece 초록우산대이끼 Japonca ミドリゼニゴケ Çince 绿片苔

Anthelia julacea (L.) Dumort. 1835, Anthelia julacea subsp. julacea , Jungermannia julacea L. 1753

İngilizce alpine silverwort Almanca Polsterschimmelmoos, kätzchenartiges Schneetälchenlebermoos Norveççe (bokmål & nynorsk) ranksnømose İsveççe stor snömossa İzlandaca vætluhéla Rusça сережчатая антелия Çekçe bezžilkamrazovec jehnědovitý Slovakça kvetuša jahňadovitá Fransızca anthélie bleue, anthélie alpine, jongermanne chaton Fince pohjankuurasammal Çince 兔耳苔

Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. 1966 or Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi 1818, Echinomitrion furcatum var. pubescens (Schrank) Corda 1835, Jungermannia pubescens Schrank 1792

İngilizce downy veilwort Felemenkçe rotsvorkje Almanca wechselblättriges Urmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) skjerfmose İsveççe luden bandmossa Rusça пушистая апомецгерия Ukraynaca апометзгерія опушена Lehçe widlicowiec omszony Çekçe kroknice chlupatá Slovakça stužtička chĺpkatá Fransızca apometzgérie pubescente Korece 털보리본이끼 Japonca ケフタマタゴケ Çince 毛叉苔

Asterella gracilis (F.Weber) Underw. 1895 or Mannia gracilis (F.Weber) D.B.Schill & D.G.Long 2010, Fimbriaria gracilis , Marchantia gracilis F.Weber 1815

İngilizce graceful asterella Almanca zierliches Sternchenmoos, zierliches Fransenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) småslørmose İsveççe liten skägglungmossa İzlandaca hlíðakögri Rusça стройная астерелла Çekçe mrtník Ludwigův Fransızca astérelle gracieuse, astérelle mince Fince kalliovelhonsammal Korece 꽃잎이끼 Japonca サイハイゴケ

Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. 1954 or Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. 1868, Sauteria hyalina (Sommerf.) Lindb. 1867, Marchantia hyalina Sommerf. 1833

İngilizce transparent navelwort Almanca Grossschuppenmoos, wasserhelles Clevemoos Norveççe (bokmål & nynorsk) navlemose İsveççe navelmossa Rusça бесцветная аталамия Ukraynaca аталамія прозора Slovakça hrdzavka číra Fransızca morgane évanescente athalamie hyaline Fince peikonsammal Estonca kahkjas atalaamia

Athalamia spathysii (Lindenb.) S. Hatt. 1954, Clevea spathysii (Lindenb.) Müll.Frib. 1940, Dumortiera spathysii (Lindenb.) Nees 1838, Lunularia spathysii (Lindenb.) Nees et Bisch., Spathysia spathysii (Lindenb.) Schiffn., Marchantia spathysii Lindenb. 1829

Rusça аталамия Спатиза Ukraynaca аталамія Спатиза

Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske 1907 or Lophozia attenuata (Mart.) Dumort. 1835, Orthocaulis attenuatus (Mart.) A. Evans 1938, Jungermannia barbata var. attenuata (Mart.) Nees 1836, Jungermannia attenuata (Mart.) Lindenb. 1829, Jungermannia quinquedentata fo. attenuata Mart. 1817

İngilizce trunk pawwort Felemenkçe steil tandmos Almanca zierlischlankes Bartspitzmoos, schlankes Bartspitzkelchmoos, Flagellen-Bartspitzmoos, brutsproßtragendes Spitzenbartmoos Danca tynd flerfligmos Norveççe (bokmål & nynorsk) piskskjeggmose İsveççe pigglummermossa Litvanca lieknoji barzdenė Letonca sašaurinātā bārdlape Rusça утончающаяся барбилофозия Çekçe sečovka štíhlá, křižítka štíhlá Fransızca barbille atténuée, barbilophozie mince, jongermanne atténuée Fince kantopykäsammal Estonca ahenev parbik Japonca ホソイチョウゴケ Çince 纤枝细裂瓣苔

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske 1907 or Lophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Dumort. 1835, Jungermannia quinquedentata fo. barbata (Schmidel ex Schreb.) Mart. 1817, Jungermannia barbata Schmidel ex Schreb. 1771, Jungermannia barbata Schmidel 1760 inval.

İngilizce bearded pawwort Felemenkçe glanzend tandmos Almanca gewöhnliches Bartspitzmoos, gewöhnliches Bart-Spitzmoos, bärtiges Bartspitzkelchmoos, bärtiges Bartspitzkelch-Lebermoos, gewimpertes Bartspitzkelchmoos, echtes Spitzenbartmoos Danca skægget flerfligmos Norveççe (bokmål & nynorsk) skogskjeggmose İsveççe lundlummermossa İzlandaca brekkularfi Litvanca barzdotoji barzdenė, keturskiautė barzdenė Letonca parastā bārdlape Rusça бородатая барбилофозия Lehçe czubek brodaty Çekçe sečovka vousatá, křižítka vousatá Fransızca barbille commune, barbilophozie barbue, jongermanne barbue Fince metsäpykäsammal Estonca harilik parbik Japonca テガタモミジゴケ Çince 细裂瓣苔

Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske 1907 or Lophozia hatcheri (A.Evans) Steph. 1901, Barbilophozia lycopodioides var. hatcheri (A.Evans) Schljakov 1980, Barbilophozia lycopodioides var. hatcheri (A.Evans) Schljakov 1973 inval., Jungermannia hatcheri A.Evans 1898

İngilizce Hatcher's pawwort Felemenkçe gestekeld tandmos Almanca Hatchers Bartspitzmoos, Hatcher-Bartspitzmoos, Hatchers Bartspitzkelch-Lebermoos Danca spidsfliget flerfligmos Norveççe (bokmål & nynorsk) grynskjeggmose İsveççe stenlummermossa İzlandaca urðalarfi Litvanca lieknoji barzdenė Letonca Hatčera bārdlape Rusça барбилофозия Хатчера Lehçe czubek Hatchera Çekçe sečovka Hatcherova, křižítka Hatcherova Fransızca barbille bipolaire, barbilophozie de Hatcher Fince kivipykäsammal Estonca Hatcheri parbik Japonca ヒメモミジゴケ

Barbilophozia hatcheri var. hatcheri → Barbilophozia hatcheri
Barbilophozia hatcheri var. grandiretis → Barbilophozia rubescens

Barbilophozia rubescens (R.M. Schust. & Damsh.) Kartt. & L. Söderstr 1992, Lophozia rubescens R.M. Schust. & Damsh. 1987 or Barbilophozia hatcheri var. grandiretis H. Buch ex Lammes 1977, Barbilophozia lycopodioides var. grandiretis (H. Buch ex Lammes) Schljakov 1980

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål & nynorsk) heiskjeggmose İsveççe röd lummermossa Rusça краснеющая барбилофозия Fince tunturipykäsammal

Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle 1972, Pleuroschisma flaccidum Dumort. 1831

İngilizce ''unknown'' Felemenkçe klein zweepmos Almanca entblößtes Peitschenmoos Çekçe rohozec obnažený Slovakça korbáčovec ochabnutý

Bazzania obtusata Porella obtusata

Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. 1872 or (Wahlenb.) Trevis. 1877, Jungermannia tricrenata Wahlenb. 1814

İngilizce lesser whipwort Almanca niederliegendes Peitschenmoos, dreikerbiges Peitschenmoos Danca liden styltemos Norveççe (bokmål & nynorsk) småstylte İsveççe liten revmossa Rusça трехгородчатая баццания Ukraynaca бацанія тризубчаста Çekçe rohozec trojzubý Fransızca petite bazzanie, bazzanie à trois créneaux, jongermanne à trois créneaux Fince pikkusahasammal Korece 세모좀벼슬이끼Japonca サケバムチゴケ Çince 三齿鞭苔

Bazzania trilobata (L.) S. F. Gray 1821, Herpetium trilobatum (L.) Nees 1838, Pleuroschisma trilobatum (L.) Dumort. 1831, Jungermannia trilobata L. 1753

İngilizce greater whipwort, three-lobed bazzania Felemenkçe groot zweepmos Almanca dreilappiges Peitschenmoos, großes Peitschenmoos Danca stor styltemos Norveççe (bokmål & nynorsk) storstylte İsveççe stor revmossa Litvanca tridantė bazanija Letonca trejdaivu bacānija Rusça трехлопастная баццания Ukraynaca бацанія трилопастна Lehçe biczyca trójwrębna Çekçe rohozec trojlaločný Slovakça korbáčovec trojlaločný Slovence trokrpi bičnik, viličasti mah Fransızca bazzanie trilobée , bazzanie à trois lobes, mastigobryum à trois lobes, mastigobry trilobé, jongermanne à trois lobes Macarca háromkaréjú májmoha Fince isosahasammal Estonca kolmehõlmaline batsaania Japonca エゾムチゴケ Çince 鞭苔

Blasia pusilla L. 1753 [unresolved]

İngilizce common kettlewort Felemenkçe flesjesmos Almanca Flaschenmoos, gewöhnliches Flaschenmoos, kleines Flaschenmoos Danca ager-prikløv Norveççe (bokmål & nynorsk) flekkmose İsveççe lerbålmossa İzlandaca blettamosi Letonca sīkā blāsija Rusça крошечная блазия Ukraynaca блазія крихітна Lehçe otruszyn drobny Çekçe jamuška drobná Slovakça chrupka drobná Fransızca blaise commun, blasie naine, blasie fluette, blasie exiguë Fince röyhelösammal Estonca savitalluk Japonca ウスバゼニゴケ Çince 壶苞苔

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 1835, Jungermannia trichophylla L. 1753

İngilizce hairy threadwort, pearl moss, mini pearl moss Felemenkçe wimpertjesmos Almanca Haarblattmoos, haarblättriges Wimpermoos, Haarblatt-Lebermoos, gewöhnliches Wimpernmoos, gewöhnliches Haarblattmoos Danca almindelig hårfligmos Norveççe (bokmål & nynorsk) piggtrådmose İsveççe hårfliksmossa İzlandaca hýmosi Litvanca paprastoji plaukalapė Letonca matlapu skropstīte Rusça волосистолистная блефаростома, волосолистная блефаростома Ukraynaca блефаростома волосолиста Lehçe rzęsolistek włoskowaty Çekçe nitkovec vlasovitý Slovakça vlasuľka štetinovitá Fransızca ciliaire doigts-de-fée, blépharostome à feuilles velues, jongermanne capillaire Fince seittisammal Estonca harilik ripsik Korece 산솔잎이끼 Japonca マツバウロコゴケ Çince 睫毛苔

Calypogeia arguta Nees & Mont. 1838 or Cincinnulus argutus (Nees & Mont. ex Nees) Dumort. 1874

İngilizce notched pouchwort Felemenkçe scheef buidelmos Almanca zweispitziges Bartkelchmoos, spitzblättriges Bartkelchmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystflak İsveççe atlantsäckmossa Korece 아기목걸이이끼 Japonca チャボホラゴケモドキ Çince 刺叶护蒴苔

Calypogeia azurea Stotler & Crotz 1983 [unresolved]

İngilizce blue pouchwort Felemenkçe blauw buidelmos Almanca blaues Bartkelchmoos Danca blå sækmos Norveççe (bokmål & nynorsk) blåflak İsveççe blå säckmossa Letonca zilganā somenīte Rusça лазурная калипогейя, лазурная калипогея Ukraynaca каліпогейя лазурова Lehçe przyziemka lazurowa Çekçe kryjnice sleziníkovitá Slovakça kalichovka slezinníkovitá Korece 목걸이이끼 Japonca ホラゴケモドキ

Calypogeia fissa (L.) Raddi 1818, Jungermannia fissa (L.) Scop. 1772, Mnium fissum L. 1753

İngilizce common pouchwort Felemenkçe moerasbuidelmos Almanca eingeschnittenes Bartkelchmoos, geschlitztes Bartkelchmoos Danca tvespidset sækmos Norveççe (bokmål & nynorsk) tannflak İsveççe tandsäckmossa İzlandaca engjagyrðill Letonca šķeltlapu somenīte Rusça расщепленная калипогейя, расщепленная калипогея Ukraynaca каліпогейя розколота Lehçe przyziemka wykrojona Çekçe kryjnice zaříznutá Fransızca calypogée terrestre, calypogéie fissile, jongermanne fendue Fince etelänpaanusammal Çince 护蒴苔

Calypogeia muelleriana (Schiffner) K. Müller 1901, Kantius muellerianus Schiffner 1900

İngilizce Mueller's pouchwort Felemenkçe gaaf buidelmos Almanca Müllers Bartkelchmoos, Müller-Bartkelchmoos Danca almindelig sækmos Norveççe (bokmål & nynorsk) sumpflak İsveççe sumpsäckmossa İzlandaca laugagyrðill Litvanca Miulerio traunė Letonca Millera somenīte Rusça калипогейя Мюллера, калипогея Мюллера Ukraynaca каліпогейя Мюлера Lehçe przyziemka Müllera Çekçe kryjnice Müllerova Slovakça čiapočka Müllerova Fransızca calypogée commune, calypogéie de Mueller, calypogée de Müller Fince loukkopaanusammal Estonca Mülleri kottsammal Çince 芽胞护蒴苔

Calypogeia muelleriana fo. muelleriana → Calypogeia muelleriana
Calypogeia muelleriana fo. sphagnicola → Calypogeia sphagnicola

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske 1905 or Calypogeia muelleriana fo. sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Schljakov 1978

İngilizce bog pouchwort Felemenkçe veenbuidelmos Almanca Sumpfbartkelchmoos, Moorbartkelchmoos Danca mosesækmos Norveççe (bokmål & nynorsk) sveltflak İsveççe myrsäckmossa İzlandaca mýragyrðill Litvanca kimininė traunė Letonca sfagnu somenīte Rusça сфагновая калипогейя, сфагновая калипогея Ukraynaca каліпогейя сфагнова Lehçe przyziemka torfowa Çekçe kryjnice rašelinná Fransızca calypogée des sphaignes, calypogéie des tourbières Fince rahkapaanusammal Estonca rabakottsammal Japonca ミズホラゴケモドキ Çince 沼生护蒴苔

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 1835, Trigonanthus bicuspidatus (L.) Mitt. 1865, Jungermannia bicuspidata L. 1753

İngilizce two-horned pincerwort Felemenkçe gewoon maanmos Almanca zweispitziges Kopfsprossmoos, zweispitziges Kleinsprossmoos Danca tvespidset kantbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) broddglefsemose İsveççe jordtrådmossa İzlandaca vætukrýli Litvanca dvismailė cefalozija Letonca divsmaiļu pumpurzarene Rusça двузаостренная цефалозия Ukraynaca цефалозія двозагострена Lehçe głowiak dwukończysty Çekçe křepenka dvoulaločná, křepenka Lammersova Slovakça šiškovec dvojlalokový Fransızca céphalozie cornue, céphalozie bicuspide, jongermanne à deux pointes Fince saksipihtisammal Estonca kahetipuline niitsammal Japonca ヤバネゴケ

Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb. 1872, Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa & L. Söderstr. 2013, Pleurocladula catenulata (Huebener) Konstant., Vilnet & A. V. Troitsky 2012, Jungermannia catenulata Huebener 1834

İngilizce chain pincerwort Felemenkçe donker maanmos Almanca kettenförmiges Kopfsprossmoos, Kettenkopfsprossmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) stubbeglefsemose İsveççe stubbtrådmossa Litvanca grandinėlinė cefalozija Letonca važiņu pumpurzarene Rusça ленточная цефалозия Beyaz Rusça цэфалозія стужкавая Ukraynaca цефалозія дрібноланцюжкова Lehçe głowiak łańcuszkowaty Çekçe křepenkakřepenka řetízkovitá Fransızca céphalozie chaînon, céphalozie à chaînes Fince kantopihtisammal Estonca ketjas niitsammal Japonca カタヤバネゴケ Çince 曲枝大萼苔

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. 1883, Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L. Söderstr. 2013, Pleurocladula pleniceps (Austin) Konstant., Vilnet & A. V. Troitsky 2012, Jungermannia pleniceps Austin 1869[1870]

İngilizce blunt pincerwort Felemenkçe wortelmaanmos Almanca dickköpfiges Kopfsprossmoos Danca flagelkantbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) storglefsemose İsveççe trubbtrådmossa İzlandaca heiðakrýli Letonca blīvgalviņas pumpurzarene Rusça обильноголовая цефалозия Ukraynaca цефалозія повна Lehçe głowiak buławkowaty Çekçe křepenka hlavatá Fransızca céphalozie trompeuse, céphalozie mousse Fince pohjanpihtisammal Estonca suur niitsammal Çince 细瓣大萼苔

Cephaloziella baumgartneri Schiffner 1906 [unresolved]

İngilizce chalk threadwort Felemenkçe kalkdraadmos

Cephaloziella dentata (Raddi) Mig. 1904, Cephaloziella dentata (Raddi) Steph. [unverified] or Evansia dentata (Raddi) Douin 1913, Anthelia dentata (Raddi) Dumort. 1874, Jungermannia dentata Raddi 1818

İngilizce toothed threadwort Danca tandet dværgtråd İsveççe strandmikromossa İzlandaca hveravæskill Çekçe drobnička zubatá

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffner 1893 or (Sm.) Warnst. 1902, Cephalozia divaricata (Sm.) Dumort. 1874, Jungermannia divaricata Sm. 1800

İngilizce common threadwort Felemenkçe gewoon draadmos Almanca spreizblättriges Kleinkopfsprossmoos, gespreiztes Kleinkopfsprossmoos Danca mørk dværgtråd Norveççe (bokmål & nynorsk) flokepistremose İsveççe mikromossa İzlandaca urðavæskill Rusça растопыренная цефалозиелла Ukraynaca цефалозієля розчепірена Lehçe buławniczka zwyczajna Çekçe drobnička Starkeova Slovakça šiškovček Starkeov Fransızca céphalozielle étalée, céphalozielle divariquée, jongermanne divariquée Fince metsärahtusammal Estonca lillakas niidiksammal Japonca オソレヤマヤバネゴケ

Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner ex Loeske 1903, Jungermannia hampeana Nees 1838

İngilizce Hampe's threadwort Felemenkçe grof draadmos Almanca Hampes Kleinkopfsprossmoos, Hampe-Kleinkopfsprossmoos, häufiges Kleinkopfsprossmoos Danca udspærret dværgtråd Norveççe (bokmål & nynorsk) sumppistremose İsveççe sumpmikromossa İzlandaca vætuvæskill Letonca Hampes pumpurzarīte Rusça цефалозиелла Хампе Ukraynaca цефалозієля Гампе Fransızca céphalozielle des rochers, céphalozielle de Hampe Fince ojarahtusammal Estonca Hampe niidiksammal

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. 1902, Jungermannia rubella Nees 1836

İngilizce red threadwort Felemenkçe rood draadmos Almanca rötliches Kleinkopfsprossmoos, rötliches Zwerg-Kleinsprossmoos Danca rødlig dværgtråd Norveççe (bokmål & nynorsk) rødpistremose İsveççe röd mikromossa İzlandaca móavæskill Letonca iesarkanā pumpurzarīte Rusça красноватая цефалозиелла, красная цефалозиелла Ukraynaca цефалозієля червонувата Lehçe buławniczka czerwonawa Çekçe drobnička načervenalá Fransızca céphalozielle rouge Fince rusorahtusammal Estonca punakas niidiksammal Japonca アカヤバネゴケ Çince 红色拟大萼苔

Cephaloziella stellulifera (Taylor ex Spruce) Schiffner 1905, Cephalozia divaricata fo. stellulifera (Taylor) Spruce 1882, Jungermannia stellulifera Taylor 1844

İngilizce heath threadwort Felemenkçe greppeldraadmos Almanca Sternkleinkopfsprossmoos Danca stjernedværgtråd Norveççe (bokmål & nynorsk) stjernepistremose İsveççe lermikromossa Rusça звездчатая цефалозиелла Çekçe drobnička hvězdovitá

Cephaloziella turneri (Hook.) MŸll. Frib. or (Hook.) K. Müller 1913, Cephalozia turneri (Hook.) Lindb. 1875, Anthelia turneri (Hook.) Dumort. 1835, Jungermannia turneri Hook. 1816

İngilizce Turner's threadwort Fransızca céphalozielle de Turner

Chiloscyphus coadunatus Lophocolea bidentata

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. 1831 or Chiloscyphus polyanthos var. pallescens , Jungermannia pallescens Ehrh. ex Hoffm. 1795

İngilizce St Winifrid's other moss Felemenkçe boslippenmos Almanca bleiches Lippenbechermoos Danca bleg læbemund Norveççe (bokmål & nynorsk) bleikblonde İsveççe skogsblekmossa Litvanca blyškioji lūpenė Letonca bālganā dūkstenīte Rusça бледноватый хилосцифус Ukraynaca хілосціфус блідий Lehçe wargowiec blady Çekçe křehutka bledá, křehutka obecná bledá Slovakça pošvovka bledá Fransızca tourmentine pâle, chiloscyphe pâle Estonca kahkjas peekersammal Japonca スケバウロコゴケ Çince 淡色裂萼苔

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda 1829 or Chiloscyphus polyanthos var. polyanthos , Jungermannia polyanthos L. 1753

İngilizce St Winifrid's moss Felemenkçe beeklippenmos Almanca vielblütiges Lippenbechermoos Danca almindelig læbemund Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkeblonde İsveççe bäckblekmossa İzlandaca lækjalindi Letonca daudzkausiņu dūkstenīte Rusça многоцветковый хилосцифус Ukraynaca хілосціфус поліантний Lehçe wargowiec licznozarodniowy Çekçe křehutka obecná, křehutka obecná pravá Slovakça pošvovka obyčajná Fransızca tourmentine mâle, chiloscyphe polyanthe, chyloscyphe à fleurs nombreuses, jongermanne à fruits nombreux, jongermanne à plusieurs fleurs Fince hetealvesammal Estonca roheline peekersammal Korece 물비늘이끼 Japonca フジウロコゴケ Çince 裂萼苔

Chiloscyphus profundus Lophocolea heterophylla

Chiloscyphus minor Lophocolea minor

Cincinnulus argutus → Calypogeia arguta

Cladopodiella fluitans (Nees) H. Buch 1932 or (Nees) Jörg. 1934, Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa 2013, Cephalozia fluitans (Nees) Spruce 1882, Jungermannia fluitans Nees 1823

İngilizce bog notchwort Felemenkçe ijl stompmos Almanca Hochmoorfußsprossmoos Danca tørvevævmos Norveççe (bokmål & nynorsk) myrsnutemose İsveççe torvstolonmossa Litvanca vandeninė kojenė Letonca peldošā zemzarīte Rusça плавающая кладоподиелла Ukraynaca кладоподієля плавуча Lehçe bagniczka pływająca Çekçe ždírnice splývavá Slovakça rozkonárenec plávajúci Fransızca filandre des tourbières, cladopodielle flottante Fince kääpiörihmasammal Estonca ujuv võsusammal Japonca ウキヤバネゴケ

Clevea hyalina → Athalamia hyalina

Cololejeunea calcarea (Lib.) Stephani 1890 or (Lib.) Schiffner 1893, Jungermannia calcarea (Lib.) Wallr. 1831, Lejeunea calcarea Lib. 1820

İngilizce rock pouncewort Felemenkçe kalkwratjesmos Almanca glattes Kalklappenmoos, echtes spindelmossa Danca liden vingebæger Norveççe (bokmål & nynorsk) spindelmose İsveççe spindelmossa Rusça известковая кололежения, известковая кололежения Ukraynaca кололеженея вапнякова Lehçe śniedrzyczka wapienna Çekçe ježenka vápencová Fince korusammal Çince 疣鳞苔

Cololejeunea rossettiana (C. Massal.) Schiffner 1893, Lejeunea rossettiana C. Massal. 1889

İngilizce Rossetti's pouncewort Felemenkçe gestekeld wratjesmos Almanca Rossettis Kalklappenmoos, Rossetti-Kalklappenmoos Rusça кололеженея Росетта Ukraynaca кололеженея Россета, кололеженія Росетта Lehçe śniedrzyczka Rossettiego Çekçe ježenka Rossettiho

Conocephalum conicum (L.) Dumort. 1822 or (L.) Underw. 1895, Hepatica conica (L.) Lindb. 1877, Conicephala conica (L.) Lindb., Cynocephalum conicum (L.) Lindb., Anthoconum conicum (L.) P.Beauv., Fegaselli conica (L.) Gottsche et Rabenh., Fegatella conica (L.) Corda, Strozzius conicus (L.) Gray, Marchantia conica L. 1753

İngilizce great scented liverwort Felemenkçe kegelmos Almanca glänzendes Kegelkopfmoos, echtes Kegelkopfmoos, Kegelkopfmoos, Kegelkopflebermoos Danca glat krokodillemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sumpkrokodillemose İsveççe slät rutlungmossa İzlandaca flekkmosi Letonca parastā konusgalvīte Rusça конический коноцефал, конический коноцефалум Ukraynaca коноцефалум конічний Lehçe stożka ostrokrężna, stożka okrągła Çekçe mřížkovec kuželovitý Slovakça lupeňovec kužeľovitý İrlandaca aelus cumhra Fransızca fégatelle conique, conocéphale conique Macarca kúpos májmoha Fince siloruutusammal, ruutusammal Estonca harilik koonik Korece 패랭이우산이끼 Japonca ジャゴケ Çince 蛇苔

Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. 1877, Riccia coriandrina Spreng. 1804, Tesselina coriandri (Spreng.) Dumort

İngilizce "a kind of flapwort" Felemenkçe koriandermos Almanca Koriandermoos Rusça корзиния, корсиния Çince 革质花地钱

Diplophyllum albicans (L.) Dumort. 1835 or Scapania albicans (L.) Rabenh. 1863, Jungermannia albicans L. 1753

İngilizce white earwort, striped foldedleaf, common fold-leaf liverwort Felemenkçe nerflevermos Almanca hellstreifiges Doppelblattmoos, weißliches Doppelblattmoos Danca stribet dobbeltblad Norveççe (bokmål & nynorsk) stripefoldmose İsveççe nervveckmossa İzlandaca urðaflipi Letonca baltsvītras dubultlape Rusça беловатый диплофиллум Ukraynaca діплофілум білуватий Çekçe zdvojenka bělavá Slovakça zdvojenec belavý Fransızca fausse-scapanie blanchâtre, diplophylle blanchâtre, jungermannie blanchâtre, jongermanne blanchâtre Fince suonikielisammal Japonca シロコオイゴケ Çince 折叶苔

Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 1835 or Jungermannia albicans subsp. taxifolia (Wahlenb.) Ångström 1842 [unresolved name < ThePlantList], Jungermannia albicans fo. taxifolia (Wahlenb.) Nees 1833, Jungermannia albicans var. taxifolia (Wahlenb.) Wallr. 1831, Jungermannia taxifolia Wahlenb. 1812

İngilizce alpine earwort Almanca eibenblättriges Doppelblattmoos, Eibendoppelblattmoos, Gebirgsdoppelblattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergfoldmose İsveççe bergveckmossa İzlandaca heiðaflipi Rusça тиссолистеый диплофиллум Çekçe zdvojenka tisolistá Fransızca fausse-scapanie commune, diplophylle des montagnes Fince kalliokielisammal Japonca ホソバコオイゴケ Çince 鳞叶折叶苔

Echinomitrion furcatum Metzgeria furcata

Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson 1900 or Anastrophyllum myriocarpum (Carrington) R.M. Schust. ex Váňa 1980, Hygrobiella myriocarpa (Carrington) Spruce 1882, Jungermannia myriocarpa Carrington 1879

İngilizce clubwort Almanca Zwerg-Spitzmoos, Zwerg-Zwergspitzmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) skvalmose İsveççe forstrådmossa İzlandaca strengmosi Rusça бесчисленноплодный эремонотус, многоплодный эремонотус Slovakça tatranka mnohoplodá Fransızca fausse-céphalozielle cuivrée Fince pärskesammal Japonca ハッコウダゴケ Çince 湿生苔

Evansia dentata Cephaloziella dentata

Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi 1818, Jungermannia angulosa Dicks. 1785

İngilizce greater frillwort Almanca eckiges Zipfelmoos Çekçe hlávkovec hranatý Çince 小叶苔

Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh. 1860 [unresolved]

İngilizce Spanish frillwort Almanca rasenförmiges Zipfelmoos Çekçe hlávkovec trsnatý Slovakça škridlovka trsnatá

Fossombronia caespitiformis De Not. ex Rabenh. 1860 [unresolved] ↓

Fossombronia caespitiformis var. caespitiformis

İngilizce Spanish frillwort Çekçe hlávkovec trsnatý Slovakça škridlovka trsnatá

Fossombronia caespitiformis var. multispira (Schiffner) Bray, J. R. & D. Cargill 2003, Fossombronia caespitiformis var. multispira Schiffner 1917; or Fossombronia husnotii Corb. 1890 [unresolved]

İngilizce Husnot's frillwort Almanca rasenförmiges Zipfelmoos

Fossombronia foveolata Lindb. 1874 [unresolved]

İngilizce pitted frillwort Felemenkçe grof goudkorrelmos Almanca Moorzipfelmoos Danca netsporet klokkesvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) torvlurv İsveççe strandbronia İzlandaca laugaskrúð Litvanca akytoji stieblapė Letonca dobuļu fosombronija Rusça ямчатая фоссомброния Ukraynaca фоссомбронія ямчаста Lehçe czarostka jamkowata Çekçe hlávkovec rašelinný, hlávkovec Dumortierův Slovakça škridlovka Dumortierova Galler Galcesi crychfwsogl tyllog Fransızca chiffonée commune, fossombronie alvéolée Fince rantaresusammal Estonca kallasproonik

Fossombronia husnotii → Fossombronia caespitiformis var. multispira

Fossombronia pusilla (L.) Dumort. 1835 or (L.) Nees 1838, Jungermannia pusilla L. 1821, Maurocenius pusillus (L.) Gray 1753

İngilizce common frillwort Felemenkçe klein goudkorrelmos Almanca Zwergzipfelmoos Danca stor klokkesvøb İsveççe sydlig bronia Lehçe czarostka drobna Çekçe hlávkovec drobný İrlandaca gainneach rufach Fransızca fossombronie fluette Korece 주름비늘우산이끼 Çince 纤小叶苔

Frullania davurica subsp. jackii → Frullania jackii

Frullania dilatata (L.) Dumort. 1835, Lejeunea dilatata (L.) Corda 1829, Salviatus dilatata (L.) S.F.Gray 1821, Jubula dilatata (L.) Dumort., Jungermannia dilitata L. 1753

İngilizce dilated scalewort, dilated jungermannia Felemenkçe helmroestmos Almanca breites Wassersackmoos, breites Sackmoos, kappenförmiger Wassersack Danca mat bronzemos Norveççe (bokmål & nynorsk) hjelmblæremose İsveççe hjälmfrullania İzlandaca hjálmkrýsill Litvanca dėmėtoji frulanija Letonca izplestā frulānija Rusça расширенная фруллания Ukraynaca фрулланія розширена Lehçe miedzik płaski, miedzik pospolity Çekçe kovanec plochý Slovakça dukátovka rozšírená Fransızca frullanie dilatée, frullanie commune Fince runkokarvesammal Estonca harilik kariksammal

Frullania jackii (Huebener) Gottsche 1863 or Frullania davurica subsp. jackii (Gottsche) S. Hatt. 1976 [unresolved name < ThePlantList], Frullania davurica var. jackii (Gottsche) S. Hatt.

İngilizce Jack's scalewort Almanca Jacks Wassersackmoos, Jack-Wassersackmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystblæremose Ukraynaca фрулянія Яка Çince 全缘耳叶苔

Frullania tamarisci (L.) Dumort. 1835, Lejeunea tamarisci (L.) Corda 1829, Salviatus tamarisci (L.) S.F.Gray 1821, Jubula tamarisci (L.) Dumort., Jungermannia tamarisci L. 1753, Lejeunea tamariscifolia (L.) Corda 1830, Jungermannia tamariscifolia L., Jungermannia tamariscina Sm.; Frullania tamarisci var. tamarisci; Frullania tamarisci var. atrovirens Carrington 1863

İngilizce tamarisk scalewort, tamarisk jungermannia Felemenkçe flesjesroestmos Almanca Tamariskenwassersackmoos, Tamariskensackmoos, helmförmiger Wassersack Danca glinsende bronzemos Norveççe (bokmål & nynorsk) matteblæremose İsveççe klippfrullania İzlandaca klettakrýsill Litvanca tįsioji frulanija Letonca tamarisku frulānija, tamariska frulānija Rusça гребенщиковая фруллания Ukraynaca фрулянія тамарискова Lehçe miedzik tamaryszkowy Çekçe kovanec tamaryškový Slovakça dukátovka tamarišková Fransızca frullanie à feuille de tamarix, frullanie tamaris Macarca zsákos májmoha Fince isokarvesammal Estonca tamarisk-kariksammal Korece 처진귀잎이끼 Japonca シダレヤスデゴケ Çince 欧耳叶苔

Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees 1836, Jungermannia ericetorum (Raddi) Bertol. 1862, Calypogeia ericetorum Raddi 1818

İngilizce heath pouchwort Korece 나비이끼 Çince 对叶苔

Gymnocolea acutiloba K. Müller 1910 [unresolved] or (Schiffner) Müll. Frib. or Gymnocolea inflata subsp. acutiloba [unresolved], Gymnocolea inflata var. acutiloba, Lophozia inflata var. acutiloba , Lophozia acutiloba Schiffner 1909, Jungermannia acutiloba Kaal. 1902 {!!! homonym Jungermannia acutiloba Hook. & Taylor 1845 > Lejeunea acutiloba (Hook. & Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees 1845}; or synonym of Gymnocolea inflata (< Ros & Mazimpaka & al: Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean 2007). Bu takson benim için oldukça karışıktır ve bir yanlışlık yapmış olabilirim.

İngilizce Welsh notchwort Almanca spitzlappiges Nacktkelchmoos, spitzblättriges Nacktkelchmoos Fransızca gobelin à lobes aigus, gymnocolée galloise

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. 1835 or Gymnocolea inflata var. inflata or Gymnocolea inflata subsp. inflata or Lophozia inflata (Huds.) M. Howe 1899, Jungermannia inflata Huds. 1778

İngilizce inflated notchwort Felemenkçe broedkelkje Almanca aufgeblasenes Nacktkelchmoos Danca opblæst blæremos Norveççe (bokmål & nynorsk) torvdymose İsveççe päronsvepemossa İzlandaca laugaslyðra Rusça вздутая гимноколея, вздутая гимноколеа Beyaz Rusça гімнакалея ўздутая Ukraynaca гімноколея роздута Çekçe svojnice nadmutá Slovakça nahuľka İrlandaca gainneach bolgach Fransızca gobelin noir, gymnocolée enflée, jongermanne enflée Fince nevaruoppasammal Estonca soo-sigipaunik Japonca ヘリトリウロコゴケ Çince 高萼苔

Gymnocolea inflata subsp. acutiloba → Gymnocolea acutiloba
Gymnocolea inflata subsp. inflata → Gymnocolea inflata

Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda 1830 or Acolea concinnata (Lightf.) Dumort. 1831, Jungermannia concinnata Lightf. 1777; Gymnomitrion concinnatum var. concinnatum; Gymnomitrion concinnatum var. intermedium Limpr. 1876

İngilizce braided frostwort Almanca zierliches Nacktmützenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) rabbeåmemose İsveççe brun frostmossa İzlandaca grænkólfur Rusça стройный гимномитрион Çekçe skulinatka ladná Fransızca gymnomitrion élégant, gymnomitrion tressé, gymnomitre élégant Japonca ヒメサキジロゴケ

Harpanthus scutatus (F. Weber & D. Mohr) Spruce 1850, Lophozia scutata (F. Weber & D. Mohr) Dumort., Jungermannia scutata F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce stipular flapwort Felemenkçe klein zadelmos Almanca Schild-Sichellebermoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystsalmose İsveççe liten måntandsmossa Letonca vairogveida stumbrsomenīte Rusça щитовидный гарпантус Ukraynaca гарпантус щитовидний Lehçe płozikowiec tarczkowaty Çekçe nivenka štítovitá Slovakça kosierik štítovitý Fransızca harpanthe bouclier, harpanthe stipulaire, harpanthe à écusson Fince korpikaltiosammal Estonca kilpjas harpantus, kilpjas harpant Japonca カマウロコゴケ

Isopaches bicrenatus Lophozia bicrenata

Jamesoniella autumnalis (DC.) Stephani 1901 or Syzygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs 2010, Crossogyna autumnalis (DC.) Schljakov 1975, Haplozia autumnalis (DC.) Warnst., Aplozia autumnalis (DC.) Heeg, Jungermannia autumnalis DC. 1815

İngilizce autumn flapwort Felemenkçe bronslevermos Almanca echtes Herbstlebermoos, Herbstjamesonmoos Danca høsttandsvøb Norveççe (bokmål) frynseøremose Norveççe (nynorsk) frynseøyremose İsveççe höstöronmossa Litvanca rudeninė kryžmelė Letonca rudens džeimsonīte Rusça осенняя джемсониелла Ukraynaca джеймсонієля осіння Çekçe vidoňka podzimní Fransızca sylphide d’automne, jamesonielle d’automne Fince kalliokaulussammal Estonca sügis-kõrvsammal Korece 가을비늘이끼 Japonca アキウロコゴケ Çince 秋圆叶苔

Jubula complanata Radula complanata

Jubula hutchinsiae subsp. javanica Jubula javanica

Jubula javanica Stephani 1911 or Jubula hutchinsiae subsp. javanica (Stephani) Verd. 1928 [unresolved]

İngilizce "unknown" Rusça яванская юбула Japonca ジャバウルシゴケ Çince 爪哇毛耳苔

Jubula pennsylvanica (Stephani) A. Evans 1905, Frullania pennsylvanica Stephani 1883

İngilizce "unknown"

Jungermannia albicans subsp. taxifolia Diplophyllum taxifolium

Jungermannia atrovirens Dumort. 1831, Solenostoma atrovirens (Dumort.) K. Müller 1942, Haplozia atrovirens (Dumort.) Müll.Frib., Aplozia atrovirens (Dumort.) Dumort. 1874

İngilizce dark-green flapwort Felemenkçe beekoortjesmos Almanca schwarzgrünes Jungermannmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkesleivmose İsveççe bäckslevmossa İzlandaca gulbleðla Letonca tumšzaļā jungermannija Rusça темнозеленая юнгерманния Lehçe meszek ciemnozielony Çekçe trsenka tmavozelená Fransızca jongermanne vert foncé, jungermannie vert foncé Fince pohjankorvasammal, pärskekorvasammal Estonca tume kulbik Japonca エゾツボミゴケ Çince 长叶叶苔

Jungermannia caucasica Váňa 1970 or Solenostoma caucasicum (Váňa) Konstantinova 1992

İngilizce "unknown"

Jungermannia gracillima Sm. 1811 or Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M.Schust. [unresolved], Jungermannia crenulata var. gracillima (Sm.) Hook., Haplozia crenulata var. gracillima (Sm.) C.E.O. Jensen, Haplozia gracillima (Sm.) Dumort., Aplozia gracillima (Sm.) Dumort., Eucalyx gracillimus (Sm.) Loeske, Nardia gracillima (Sm.) Lindb.

İngilizce crenulated flapwort Felemenkçe lichtrandmos Almanca zierliches Jungermannmoos, zierliches Alt-Jungermannmoos Danca vinget rørmund Norveççe (bokmål & nynorsk) kragesleivmose İsveççe listslevmossa İzlandaca laugableðla Letoncaslaidā jungermannija Çekçe trsenka vroubená, ústěnka vroubená Fransızca jongermanne gracile, jungermannie gracieuse, jongermanne très grêle Fince savikkokorvasammal Estonca õrn kulbik

Jungermannia handelii (Schiffner) Amakawa 1960, Nardia handelii 1909

İngilizce "unknown" Litvanca Handelio jungermanija Ukraynaca юнгерманія Генделя

Jungermannia hyalina Lyell 1814 or Southbya hyalina (Lyell) Husn. 1875, Solenostoma hyalinum (Lyell) Mitt. 1870, Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt., Haplozia hyalina (Lyell) Dumort., Aplozia hyalina (Lyell) Dumort., Eucalyx hyalina , Eucalyx hyalinus (Lyell) Carrington, Nardia hyalina (Lyell) Carrington

İngilizce transparent flapwort Felemenkçe rood oortjesmos Almanca helles Jungermannmoos, helles Alt-Jungermannmoos Danca snoet rørmund Norveççe (bokmål & nynorsk) krussleivmose İsveççe strandslevmossa İzlandaca vætubleðla Letonca bālā jungermannija Çekçe trsenka bledá Fransızca jongermanne hyaline, jungermannie hyaline Fince kalvaskorvasammal Estonca kahkjas kulbik Japonca ホッカイツボミゴケ

Jungermannia leiantha Grolle 1966 or Liochlaena lanceolata Nees [unresolved], Jungermannia lanceolata (Schrad.) Dumort, non L., Solenostoma lanceolatum auct., Haplozia lanceolata (Nees) Müll. Frib., Aplozia lanceolata sensu Dumort.

İngilizce long-leaved flapwort Felemenkçe langbladig oortjesmos Almanca glattkelchiges Jungermannmoos, glattkelchiges Liochlaena-Jungermannmoos, lanzettliches Jungermannmoos Danca indtrykt rørmund Norveççe (bokmål & nynorsk) tønnesleivmose İsveççe rörsvepemossa Litvanca lancetinė tiesmė Letonca gludkausiņa jungermannija Lehçe meszek językolistny Çekçe trsenka hladká Slovakça trsovka kopijovitá Fransızca jongermanne lisse, jungermannie à capsules lisses Fince kantokorvasammal Estonca keeljas kulbik

Jungermannia lignicola (Schiffner) Grolle 1964 or Solenostoma lignicola (Schiffner) Váňa, Hentschel & J. Heinrichs 2010, Nardia lignicola Schiffner 1834

İngilizce "unknown"

Jungermannia obovata Nees 1833 or Solenostoma obovatum (Nees) R.M. Schust., Aplozia obovata (Nees) Loeske, Eucalyx obovatus (Nees) Carrington, Eucalyx obovata , Plectocolea obovata (Nees) Mitt. 1873, Southbya obovata (Nees) Lindb., Gamochaetium obovatum (Nees) Trevis., Nardia obovata Lindb. [unresolved]

İngilizce egg flapwort Felemenkçe eirond oortjesmos Almanca eiförmiges Jungermannmoos, eiförmiges Alt-Jungermannmoos Norveççe (bokmål) sprikesleivmose Norveççe (nynorsk) sprikjesleivmose İsveççe äggslevmossa İzlandaca roðableðla Çekçe trsenka obvejčitá , vanšovka obvejčitá Fransızca jongermanne à feuilles obovées, jungermannie obovée Fince koskikorvasammal

Jungermannia polymorpha Marchantia polymorpha subsp. polymorpha

Jungermannia sphaerocarpa Hook. 1815 or Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Stephani, Haplozia sphaerocarpa (Hook.) Dumort., Aplozia sphaerocarpa (Hook.) Dumort.; Jungermannia sphaerocarpa var. sphaerocarpa; Jungermannia sphaerocarpa var. amplexicaulis (Dumort.) Frye & Clark 1943, Haplozia sphaerocarpa var. amplexicaulis (Dumort.) Müll. Frib., Jungermannia amplexicaulis Dumort., Haplozia amplexicaulis (Dumort.) Dumort., Aplozia amplexicaulis (Dumort.) Dumort., Solenostoma amplexicaule (Dumort.) Steph.

İngilizce round-fruited flapwort Felemenkçe rond oortjesmos Almanca kugelfrüchtiges Jungermannmoos, kugelfrüchtiges Alt-Jungermannmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) hjulsleivmose İsveççe fjällslevmossa İzlandaca sytrubleðla Letonca apaļvācelītes jungermannija Rusça шароплодная юнгерманния, шаровидноплодная соленостома Lehçe meszek kulistozarodniowy Çekçe trsenka okrouhlá, ústěnka okrouhlá Fransızca jongermanne à capsules rondes, jungermannie à fruits ronds, jongermanne à fruits sphériques Fince rantakorvasammal Estonca kerajas kulbik Japonca マルミノソロイゴケ Çince 球蒴叶苔

Jungermannia subtilissima (Schiffner) Grolle 1964, Nardia subtilissima Schiffner

İngilizce "unknown"

Leiocolea alpestris Leiocolea collaris

Leiocolea badensis (Gottsche) Joerg. 1934 or Lophozia badensis (Gottsche) Schiffner 1902, Mesoptychia badensis (Gottsche) L. Söderstr. & Váňa 2012, Jungermannia badensis Gottsche 1859

İngilizce scarce notchwort Felemenkçe bol gladkelkje Almanca badisches Glattkelchmoos, Badener Glattkelchmoos Danca liden rørbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergflik İsveççe dvärgflikmossa İzlandaca vætuglysja Litvanca kalkiamėgė duoja Letonca Bādenes smaillape Rusça баденская лейоколея, баденская лейоколеа Çekçe prasklice bádenská, křižítka bádenská Fransızca lophozie naine, lophozie minuscule Fince kääpiöhammassammal, kääpiölovisammal Estonca Baadeni lõhiksammal

Leiocolea bantriensis (Hook.) Joerg. 1934 or Lophozia bantriensis (Hook.) Stephani 1901, Mesoptychia bantriensis (Hook.) L. Söderstr. & Váňa 2012, Jungermannia bantriensis Hook. 1816

İngilizce Bantry notchwort Felemenkçe klein gladkelkje Almanca großes Glattkelchmoos Norveççe (bokmål) kildeflik Norveççe (nynorsk) kjeldeflik İsveççe källflikmossa İzlandaca klettaglysja Letonca bantrijas smaillape Rusça бэнтриенская лейоколея, бэнтриенская лейоколеа Çekçe prasklice bantryjská, křižítka bantryjská, prasklice Müllerova Fransızca lophozie à plateaux Fince lähdehammassammal, lähdelovisammal Estonca Bantri lõhiksammal

Leiocolea collaris (Nees) Jörg. 1934 or (Nees) Schljak. or Lophozia collaris (Nees) Dumort. 1835 or Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa 2012, Jungermannia barbata var. collaris (Nees) Nees 1836, Jungermannia collaris Nees 1817. (!!! homonym: Lophozia collaris (Mart.) Dumort. 1835 < Jungermannia quinquedentata fo. collaris Mart. 1817) or Leiocolea alpestris (Schleich.) Isov. 1978 or Lophozia alpestris (Schleich.) A. Evans 1901, Cephalozia alpestris (Schleich.) Cogn. 1872, Jungermannia acuta var. alpestris (Schleich.) Dumort. 1831, Jungermannia alpestris Schleich. 1815, Jungermannia alpestris Schleich. 1803 inval.

İngilizce mountain notchwort Almanca kleines Glattkelchmoos, Alpenglattkelchmoos, Müllers Glattkelchmoos, Müllers Zweizahnlebermoos Danca spidsbladet rørbæger Norveççe (bokmål) skyggeflik Norveççe (nynorsk) skuggeflik İsveççe skuggflikmossa Litvanca alpinė skiautenė Letonca kaļķu smaillape Rusça приальпийская лейоколеа, альпийская лейоколея, воротничковая лейоколея, лейоколея Мюллера Fransızca lophozie alpestre, lophozie ombreuse Fince kolohammassammal, kololovisammal Japonca オオイチョウゴケ (collaris ) マスハイチョウウロコゴケ(alpestris ) マスハゴケ (alpestris)

Leiocolea turbinata (Raddi) H. Buch 1937, Mesoptychia turbinata (Raddi) L. Söderstr. & Váňa 2012, Jungermannia turbinata Raddi

İngilizce top notchwort Felemenkçe dwerggladkelkje Almanca mediterranes Glattkelchmoos Rusça кубаревидная лейоколеа Fransızca lophozie en toupie

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 1871, Lejeunea serpyllifolia var. cavifolia (Ehrh.) Lindb. , Jungermannia cavifolia Ehrh. 1789

İngilizce Micheli's least pouncewort Felemenkçe gewoon tuitmos Almanca hohlblättriges Lappenmoos Danca bæk-skulderbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) glansperlemose İsveççe blåsfliksmossa İzlandaca skjóðumosi Litvanca paprastoji plojenė, įgaubtoji plojenė, įgautoji plojenė, įgaubtalapė plojenė Letonca doblapu leženeja Rusça вогнутолистная лежения Ukraynaca леженеа порожнинолиста Lehçe śniedrza cząbrowata Çekçe rožeňka dutolistá Slovakça mechúrnička obyčajná Fransızca lejeunée à feuilles creuses, lustre des forêts Fince ketjusammal Estonca nõgusalehine hõlmiksammal Korece 사슬이끼

Lejeunea lamacerina (Stephani) Schiffner 1902, Eulejeunea lamacerina Stephani 1896.

İngilizce western pouncewort Felemenkçe hevleugeld tuitmos Almanca flachblättriges Lappenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) planperlemose Fransızca lejeunée de l’Ouest

Lejeunea patens Lindb. 1875 [unresolved]

İngilizce pearl pouncewort Norveççe (bokmål & nynorsk) kystperlemose Çince 展叶细鳞苔

Lejeunea ulicina Microlejeunea ulicina

Lepidozia reptans (L.) Dumort. 1835, Herpetium reptans (L.) Nees, Mastigophora reptans (L.) Trevis., Pleuroschisma reptans (L.) Dumort. Jungermannia reptans L. 1753

İngilizce creeping fingerwort Felemenkçe neptunusmos Almanca kleines Schuppenzweigmoos, kriechendes Schuppenzweigmoos, kriechendes Schuppenzweig-Lebermoos Danca myrernes juletræ Norveççe (bokmål & nynorsk) skogkrekmose İsveççe fingermossa İzlandaca griplumosi Litvanca šliaužiančioji lepidozija Letonca ložņu zvīņlape Rusça ползучая лепидозия Ukraynaca лепідозія повзуча Lehçe łuskolist rozesłany Çekçe plevinka plazivá Slovakça dráčik plazivý Fransızca lépidozie rampante, lépidozie en tapis, jongermanne rampante Fince haarusammal Estonca roomav soomik Tatarca шуышма лепидозия Korece 누운벼슬이끼 Japonca ハイスギバゴケ Çince 指叶苔

Liochlaena lanceolata Jungermannia leiantha

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 1835 or Chiloscyphus coadunatus (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel 1984[1985], Jungermannia bidentata L. 1753, Chiloscyphus latifolius var. bidentata , Lophocolea coadunata (Sw.) Mont. 1839, Jungermannia coadunata Sw. 1806

İngilizce bifid crestwort Felemenkçe gewoon kantmos Almanca zweizähniges Kammkelchmoos Danca sylspidset kamsvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) tobladblonde İsveççe spetsblekmossa İzlandaca engjalindi Litvanca dvidantė gludutė Letonca divsmaiļu sekstīte Rusça двузубчатая лофоколея, двузубая лофоколея Ukraynaca лофоколея двозуба Lehçe płozik dwuzębny Çekçe křehutka dvouzubá, obhřebenka dvouzubá, obhřebenka špičatá Slovakça hrebeňovec dvojzubý Fransızca lophocolée à deux dents, lophocolée bidentée Fince otalimisammal Estonca kahehambuline kammtupik Korece 들두끝벼슬이끼 Japonca トガリバトサカゴケ Çince 齿萼苔

?Lophocolea bidentata var. bidentata , Chiloscyphus coadunatus var. coadunatus
?Lophocolea bidentata var. rivularis (Raddi) Schiffn. 1900, Chiloscyphus coadunatus var. rivularis (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland 1995, Jungermannia bidentata var. rivularis Raddi 1818: İngilizce leafy liverwort Fince isolimisammal

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 1835 or Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. 1984[1985], Jungermannia heterophylla Schrad. 1802, Lophocolea profundus Nees 1836

İngilizce variable-leaved crestwort Felemenkçe gedrongen kantmos Almanca verschiedenblättriges Kammkelchmoos Danca forskelligbladet kamsvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) stubbeblonde İsveççe vedblekmossa Litvanca įvairialapė gludutė Letonca dažādlapu sekstīte Rusça разнолистная лофоколея Ukraynaca лофоколея різнолиста Lehçe płozik różnolistny, płozik różnolist Çekçe křehutka různolistá, obhřebenka různolistá Slovakça hrebeňovec rôznolistý Fransızca lophocolée à feuilles variées, lophocolée hétérophylle Macarca egyenlőtlenlevelű májmoha Fince laholimisammal Estonca erilehine kammtupik Korece 두끝벼슬이끼 Japonca トサカゴケ Çince 异叶齿萼苔

Lophocolea minor Nees 1836 or Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. 1984[1985], Jungermannia minor (Nees) Hartm. 1843, Lophocolea heterophylla var. minor, Lophocolea bidentata var. minor

İngilizce lesser crestwort Felemenkçe klein kantmos Almanca kleines Kammkelchmoos Danca liden kamsvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) grynblonde İsveççe kornblekmossa İzlandaca kornalindi Letonca mazā sekstīte Rusça малая лофоколея Ukraynaca лофоколея менша Lehçe płozik mniejszy Çekçe křehutka menší, obhřebenka menší Slovakça hrebeňovec malý Fransızca lophocolée naine, lophocolée mineure Fince pikkulimisammal Estonca väike kammtupik Korece 아기두끝벼슬이끼 Japonca ヒメトサカゴケ Çince 芽胞齿萼苔

Lophozia alpestris Leiocolea collaris

Lophozia attenuata Barbilophozia attenuata

Lophozia badensis Leiocolea badensis

Lophozia bantriensis Leiocolea bantriensis

Lophozia barbata Barbilophozia barbata

Lophozia bicrenata (Schmidel) Dumort. or (Hoffm.) Dumort. 1835 or Isopaches bicrenatus (Schmidel) H. Buch 1932, Jungermannia bicrenata Schmidel 1797

İngilizce lesser notchwort Felemenkçe cederhoutmos Almanca Zedernholzspitzmoos Danca sandfoldbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) aurflik İsveççe sandflikmossa İzlandaca hraunlápur Letonca robainā smaillape Rusça двугородчатая лофозия, двугородчатый изопахес Çekçe křižítka zoubkatá Fransızca lophozie à deux dents, lophozie mineure, jongermanne bicrénelée, jungermanne bicrénelée, jongermanne à deux créneaux Fince ojalovisammal Estonca lõhnav lõhiksammal

Lophozia collaris Leiocolea collaris

Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. 1835 or Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet 2009[2010], Jungermannia excisa Dicks. 1793

İngilizce capitate notchwort Felemenkçe duintrapmos Almanca Salatkopfspitzmoos, eingeschnittenes Spitzmoos Danca tandet foldbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) rabbeflik İsveççe hedflikmossa İzlandaca dreyralápur Letonca izgrieztā smaillape Rusça вырезанная лофозия Çekçe křižítka vykrojená Fransızca lophozie découpée, lophozie en tête, jongermanne taillée Fince hiekkalovisammal Estonca erilehine lõhiksammal

Lophozia hatcheri Barbilophozia hatcheri

Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. 1835 or Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. 1994, Massularia incisa (Schrad.) Schljakov 1985, Massula incisa (Schrad.) Schljakov 1980, Jungermannia incisa Schrad. 1797

İngilizce jagged notchwort Felemenkçe getand trapmos Almanca schlitzblättriges Spitzmoos, bläulichgrünes Spitzmoos, eingeschnittenes Zweizahnlebermoos, dorniges Spitzmoos Danca kruset foldbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) lurvflik İsveççe krusflikmossa Litvanca rantytoji skiautenė Letonca lēveru smaillape Rusça надрезанная лофозия, надрезанный шистохилопсис Çekçe křižítka zaříznutá Slovakça zárezovka rozstrapkaná Fransızca lophozie incisée, jongermanne incisée Fince pörrölovisammal Estonca teravahambaline lõhiksammal Korece 가시닭벼슬이끼 Japonca キザミイチョウウロコゴケ、 キザミイチョウゴ Çince 皱叶裂叶苔

Lophozia inflata Gymnocolea inflata

Lophozia longidens (Lindb.) Macoun 1902 or Lophoziopsis longidens (Lindb.) Konstant. & Vilnet 2009[2010], Jungermannia longidens Lindb. 1877

İngilizce horned flapwort Felemenkçe geweitrapmos Almanca Hornspitzmoos, Langzahnspitzmoos Danca udspærret foldbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) hornflik İsveççe hornflikmossa İzlandaca kjarrlápur Litvanca ilgaskiautė skiautenė Letonca garzobu smaillape Rusça длиннозубая лофозия Lehçe czubek długozębny Çekçe křižítka protáhlá Fransızca lophozie à longues dents, lophozie cornue Fince törrölovisammal Estonca hammas-lõhiksammal

Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. 1903 or Lophozia ventricosa var. longiflora (Nees) Macoun 1902, Jungermannia longiflora Nees 1836

İngilizce reddish notchwort Felemenkçe houttrapmos Almanca langkelchiges Spitzmoos, langblütiges Spitzmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fauskflik İsveççe vedflikmossa Letonca garkausiņa smaillape Rusça длинноцветковая лофозия Çekçe křižítka dlouhoplodá , křižítka načervenalá Slovakça zárezovka červenkastá Fransızca lophozie des sphaignes, lophozie des vases, lophozie longiflore Fince metsälovisammal Estonca kõdu-lõhiksammal Korece 들닭벼슬이끼 Japonca フォーリーイチョウウロコゴケ、 フォーリーイチョウゴケ

Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle 1971 or Pseudolophozia sudetica (Nees ex Huebener) Konstant. & Vilnet 2009[2010], Jungermannia sudetica Nees ex Huebener 1834

İngilizce hill notchwort Felemenkçe bergtrapmos Almanca Sudeten-Spitzmoos Danca rødkornet foldbæger Norveççe (bokmål) rødflik Norveççe (nynorsk) raudflik İsveççe mörk flikmossa İzlandaca lautalápur Letonca Sudetijas smaillape Rusça судетская лофозия Lehçe czubek sudecki Çekçe křižítka sudetská , křižítka alpská Slovakça zárezovka alpská Fransızca lophozie des collines Fince pohjanlovisammal Estonca sudeedi lõhiksammal Japonca マスハイチョウウロコゴケ、 マスハイチョウゴケ

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. 1835, Jungermannia ventricosa Dicks. 1790

İngilizce tumid notchwort Felemenkçe gewoon trapmos Almanca gewöhnliches Spitzmoos, bauchiges Spitzmoos, bauchiges Spitzkelch-Lebermoos Danca grønkornet foldbæger Norveççe (bokmål & nynorsk) grokornflik İsveççe jordflikmossa İzlandaca urðalápur Letonca uzpūstā smaillape Rusça вздутая лофозия Lehçe czubek brzuchaty Çekçe křižítka břichatá Slovakça zárezovka bruškatá Fransızca lophozie ventrue , lophozie enflée, jongermanne ventrue Fince kantolovisammal Estonca kivi-lõhiksammal Çince 囊苞裂叶苔

Lophozia ventricosa var. longiflora Lophozia longiflora

Lophoziopsis excisa Lophozia excisa

Lophoziopsis longidens Lophozia longidens

Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. 1868, Marchantia cruciata L. 1753

İngilizce crescent-cup liverwort Felemenkçe halvemaantjesmos Almanca Mondbechermoos, Kreuzmondbechermoos Danca almindelig månemos Norveççe (bokmål & nynorsk) månemose İsveççe månlungmossa Rusça крестовидная лунулярия, крестовидная лунулария Ukraynaca лунуларія хрещата Çekçe lunatka křížatá Slovakça mesiacovka krížovitá İrlandaca luain Fransızca lunulaire croisette, lunulaire crucifère Fince ansarisammal Japonca ミカヅキゼニゴケ Çince 新半月苔

Mannia androgyna (L.) A. Evans 1938, Marchantia androgyna L. 1753

İngilizce narrow mushroom-headed liverwort Almanca zwittriges Grimaldimoos Bulgarca еднодомна мания

Mannia fragrans (Balb.) Frye & L. Clark 1937, Grimaldia fragrans (Balb.) Corda ex Nees 1838, Fimbraria fragrans (Balb.) Nees 1820, Marchantia fragrans Balb. 1804

İngilizce "unknown" Felemenkçe cederseptermos Almanca wohlriechendes Grimaldimoos Norveççe (bokmål & nynorsk) duftsepter İsveççe doftklotmossa Letonca smaržīgā mannija Rusça душистая манния, пахучая манния Ukraynaca маннія запашна Lehçe mannia pachnąca Çekçe mozolka vonná Fransızca mannie odorante, mannie fragrante, fimbriaire odorante Macarca illatos májmoha Fince tuoksukäppyräsammal Tatarca исле манния Korece ミヤコゼニゴケ Çince 疣冠苔

Mannia gracilis Asterella gracilis

Marchantia alpestris Marchantia polymorpha subsp. montivagans

Marchantia aquatica Marchantia polymorpha subsp. polymorpha

Marchantia latifolia Marchantia polymorpha subsp. ruderalis

Marchantia paleacea Bert. 1817 [unresolved]

İngilizce "unknown" Almanca schuppiges Brunnenlebermoos Korece 윤기우산이끼 Japonca ツヤゼニゴケ Çince 粗裂地钱

Marchantia polymorpha L. 1753 ↓

Marchantia polymorpha subsp. polymorpha or Jungermannia polymorpha (L.) Hook. f. & Taylor 1844 and Marchantia aquatica (Nees) Burgeff 1943, Marchantia polymorpha subsp. aquatica , Marchantia polymorpha var. aquatica Nees 1838

İngilizce star-headed liverwort Felemenkçe parapluutjesmos Almanca Wasserbrunnenlebermoos, gemeines Brunnenlebermoos Danca mose-lungemos, vand-lungemos Norveççe (bokmål & nynorsk) vasstvare İsveççe vattenlungmossa İzlandaca stjörnumosi Litvanca paprastoji maršantija Letonca parastā maršancija Rusça многообразная маршанция, полиморфная маршанция, водная маршанция Beyaz Rusça маршанцыя звычайная Ukraynaca маршанція мінлива, маршанція поліморфна Lehçe porostnica wielokształtna, porostnica wodna Çekçe porostnice mnohotvárná pravá Slovakça porastnica mnohotvará Bulgarca кладенчов мъх Slovence studenčni jetrenjak Fransızca marchantie polymorphe , marchantie protée, hépatique des fontaines İspanyolca hepática de las fuentes, empeine İtalyanca marcanzia Romence fierea pământului Macarca csillagos májmoha, valódi májmoha Fince rantakeuhkosammal Estonca harilik helvik Özbekçe oddiy marshantsiya (оддий маршанция) Korece 우산이끼 Japonca ヤチゼニゴケ Çince 地钱 Vietnamca địa tiền

Marchantia polymorpha subsp. montivagans Bischl. & Boisselier-Dubayle 1991 or Marchantia alpestris (Nees) Burgeff 1943, Marchantia polymorpha subsp. alpestris (Nees) Gams, Marchantia polymorpha var. alpestris (Nees) Gottsche, Lindenb. & Nees 1846, Marchantia polymorpha fo. alpestris Nees 1838; Marchantia polymorpha var. mamillata I. Hagen ex Schiffn.

İngilizce mountain liverwort Almanca Bergbrunnenlebermoos, Alpen-Brunnenlebermoos Danca bjerglungemos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjelltvare İsveççe fjällungmossa приальпийская маршанция, альпийская маршанция Ukraynaca маршанція альпійська Çekçe porostnice mnohotvárná horská Fransızca marchantie des montagnes Fince tunturikeuhkosammal

Marchantia polymorpha subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier-Dubayle 1991 or Marchantia polymorpha auct. or Marchantia latifolia Gray, 1821

İngilizce common liverwort Almanca gemeines Brunnenlebermoos, ruderal Brunnenlebermoos Danca almindelig lungemos Norveççe (bokmål & nynorsk) ugrastvare İsveççe trädgårdslungmossa Rusça широколистная маршанция Çekçe porostnice mnohotvárná ruderální Fransızca marchantie rudérale Fince palokeuhkosammal

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. 1835 or Sarcocyphos emarginatus (Ehrh.) Spruce 1849, Jungermannia emarginata Ehrh. 1784

İngilizce notched rustwort, notched earwort Felemenkçe gewoon vetkelkje Almanca ausgerandetes Geldbeutelmoos, randloses Geldbeutelmoos, flachrandiges Geldbeutelmoos Danca udrandet kortsvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) mattehutremose İsveççe klipprostmossa İzlandaca lækjagletta Rusça выемчатая марсупелла Ukraynaca марсупеля виїмчаста Lehçe miechrza wycięta Çekçe obrutka vykrojená Slovakça mešcovka vykrojená Fransızca marsupelle échancrée, sarcoscyphe échancrée, jongermanne émarginée Fince kalliopussisammal

Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort. 1835, Nardia funckii (F. Weber & D. Mohr) Carrington ex Lincb. 1875, Sarcocyphos funckii (F. Weber & D. Mohr) Nees 1833, Marsupia funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort. 1831, Jungermannia funckii F. Weber & D. Mohr 1807; Marsupella funckii var. funckii; Marsupella funckii var. major (Nees) Boulay 1904, Marsupella funckii fo. major (Nees) Jørg 1934, Marsupella funckii var. α major (Nees) Boulay 1904, Sarcocyphos funckii var. α major Nees 1833

İngilizce Funck's rustwort Felemenkçe tenger vetkelkje Almanca Erd-Geldbeutelmoos, Funcks Geldbeutelmoos Danca lappet kortsvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) flikhutremose İsveççe stigrostmossa İzlandaca hveragletta Rusça марсупелла Функа Ukraynaca марсупеля Функа Lehçe miechrza Funcka Çekçe obrutka Funckova Slovakça mešcovka Funckova Fransızca marsupelle de Funck Fince polkupussisammal

Mesoptychia collaris Leiocolea collaris

Metzgeria conjugata Lindb. 1875 [unresolved]

İngilizce rock veilwort Felemenkçe breed boomvorkje Almanca breites Igelhaubenmoos, großes Igelhaubenmoos Danca børstehåret gaffelløv Norveççe (bokmål & nynorsk) kystband İsveççe stor bandmossa İzlandaca klettarefill Rusça спаренная мецгерия, сдвоенная метцгерия Ukraynaca метцгерія зчіплена Lehçe widlik podwójny Çekçe kroknice spojená Slovakça stužtička spojená Fransızca metzgérie des rochers Estonca suur paelsammal Korece 리본이끼 Japonca エゾフタマタゴケ、ドウシュフタマタゴケ Çince 平叉苔

Metzgeria furcata (L.) Corda 1829 or (L.) Dumort. 1835 or Echinomitrion furcatum (L.) Corda 1832, Jungermannia furcata L. 1753

İngilizce forked veilwort Felemenkçe bleek boomvorkje Almanca gewöhnliches Igelhaubenmoos, gegabeltes Igelhaubenmoos, gabeliges Igelhaubenmoos Danca almindelig gaffelløv Norveççe (bokmål & nynorsk) gulband İsveççe bandmossa İzlandaca skuggarefill Litvanca dvišakė skirstė Letonca dakšveida mecgērija Rusça вильчатая мецгерия Ukraynaca метзгерія вильчаста Lehçe widlik zwyczajny Çekçe kroknice vidličnatá Slovakça stužtička vidlicovitá Fransızca metzgérie fourchue, metzégérie fourchue, metzgérie bifurquée, jongermanne fourchue Macarca kis villázó májmoha Fince suikalesammal Estonca harilik paelsammal Korece 산리본이끼 Japonca ミヤマフタマタゴケ、オカカズノゴケ、ヒメフタマタゴケ Çince 叉苔

Metzgeria pinguis Aneura pinguis

Metzgeria pubescens Apometzgeria pubescens

Microlejeunea ulicina (Taylor) Stephani 1890 or (Taylor) A. Evans 1902 or Lejeunea ulicina (Taylor) Gottsche 1845, Eulejeunea ulicina (Taylor) Schiffn., Jungermannia ulcina Taylor 1844

İngilizce fairy beads Felemenkçe klein tuitmos Almanca Zwerglappenmoos, stechginsterartiges Zwerglappenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergperlemose Japonca コクサリゴケ Çince 疏叶细鳞苔

Mylia taylorii (Hook.) S. F. Gray 1821, Leioscyphus taylorii (Hook.) Mitt. 1860[1861], Leptoscyphus taylorii (Hook.) Mitt., Jungermannia taylorii Hook. 1813

İngilizce Taylor's flapwort Felemenkçe vertakt kelkjesmos Almanca echtes Dünnkelchmoos, Taylors Dünnkelchmoos Norveççe (bokmål) rødmuslingmose Norveççe (nynorsk) raudmuslingmose İsveççe purpurmylia Litvanca Teiloro milija Letonca Teilora mīlija Rusça милия Тэйлора Çekçe vršatka Taylorova, křižatka Taylorova Slovakça mylia Taylorova Fransızca mylie rouge, mylie de Taylor Fince kallionäivesammal Japonca カタウロコゴケ Çince 小萼苔

Nardia compressa (Hook.) S.F.Gray 1821 or Alicularia compressa (Hook.) Nees 1844, Jungermannia compressa Hook.1813

İngilizce compressed flapwort Felemenkçe beekvleugelmos Almanca Bachscheibenblattmoos, zusammengedrücktes Scheinblattmoos, Mantelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) elvetrappemose İsveççe vattennardia Rusça сжатая нардия Çekçe okružnice stlačená Slovakça obličkovec sploštený Fince vesisiiransammal Japonca ヒラウロコゴケ Çince 被蒴苔

Nardia scalaris (Schrad.) Gray 1821 or Alicularia scalaris (Schrad.) Corda 1830, Jungermannia scalaris Schrad. 1771

İngilizce ladder flapwort, ladder-like liverwort Felemenkçe echt vleugelmos Almanca gewöhnliches Scheibenblattmoos, treppenförmiges Flügel-Lebermoos Danca tæt kappesvøb Norveççe (bokmål & nynorsk) oljetrappemose İsveççe dikesnardia İzlandaca flaganaddur Letonca kāpnīšu nardija Rusça лестничная нардия Ukraynaca нардія драбинчаста Lehçe skrzydliczka pospolita Çekçe okružnice schodovitá Fransızca nardie échelonnée , nardie en échelle, aliculaire en échellons, jongermanne en échellons Fince ojasiiransammal Çince 密叶被蒴苔

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 1870, Cephalozia curvifolia (Dicks.) Dumort., Jungermannia curvifolia Dicks. 1790

İngilizce wood-rust Felemenkçe krulbladmos Almanca Krummblattmoos, Krummblatt-Lebermoos, krummblättriges Nowellmoos, Nowells Krummblattlebermoos Danca krumbladet stødmos Norveççe (bokmål & nynorsk) larvemose İsveççe långfliksmossa Litvanca riestalapė raguotė Letonca līklapu novellija Rusça криволистная новеллия, согнутолистная новеллия, завитолистная новеллия Lehçe nowelia krzywolistna Çekçe pařezovec křivolistý Slovakça šidlolist skrivený Fransızca nowellie à feuilles recourbées, jongermanne à feuilles courbes, nowellie des forêts, arabesque des forêts Fince rakkosammal Estonca kännukatik Japonca フクロヤバネゴケ Çince 拳叶苔

Oxymitra incrassata (Brot.) Sérgio & Sim-Sim 1989, Riccia incrassata Brot. 1804

İngilizce "unknown" Almanca Spitzmützenmoos Lehçe ostroczepek łuskowaty Çekçe opatka šupinatá

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 1835, Marsilia endiviifolia (Dicks.) Lindb., Jungermannia endiviifolia Dicks. 1801

İngilizce endive pellia Felemenkçe gekroesd plakkaatmos Almanca Kelchbeckenmoos, Endivienbeckenmoos, endivienblättriges Beckenmoos, endivienartiges Beckenmoos Danca fliget ribbeløv Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkvårmose İsveççe kragpellia İzlandaca laugablaðka Litvanca skeltaviršūnė pelija Letonca vairzaru pellija Rusça рассеченнолистная пеллия, разсеченолистая пелия, эндивиелистная пеллия Ukraynaca пелія розсіченолиста Lehçe pleszanka kędzierzawa Çekçe pobřežnice vápnomilná, pobřežnice Fabbroniova Slovakça brehovka Fabbroniova Fransızca pellie à feuilles d'endive, pellie à feuilles d’endives, pellia à feuilles d’endives, pellie ramifiée Fince liuskalapasammal Estonca kähar pellia Korece 가는물우산대이끼 Japonca ホソバミズゼニゴケ Çince 花叶溪苔

Pellia epiphylla (L.) Corda 1829, Marsilia epiphylla (L.) Lindb., Jungermannia epiphylla L. 1753

İngilizce common pellia, overleaf pellia Felemenkçe gewoon plakkaatmos Almanca gemeines Beckenmoos Danca enbo ribbeløv Norveççe (bokmål & nynorsk) flikvårmose İsveççe fickpellia Litvanca dengtoji pelija Letonca parastā pellija Rusça налистная пеллия Ukraynaca пеллія налисткова Lehçe pleszanka pospolita Çekçe pobřežnice obecná Slovakça brehovka obyčajná İrlandaca tóimín İskoç Galcesi pellia thar-dhuilleagach Fransızca pellie bisexuée, pellia épiphylle, pellie épiphylle, jongermanne épiphylle Fince taskulapasammal Estonca harilik pellia Japonca ミズゼニゴケ Çince 溪苔

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 1876, Pellia epiphylla var. neesiana (Gottsche) H. Bernet 1888, Pellia epiphylla fo. neesiana Gottsche 1867, Marsilia neesiana (Gottsche) Lindb.; Pellia neesii Lindb., Marsilia neesii Lindb., Merkia neesii Lindb.

İngilizce Nees' pellia Felemenkçe moerasplakkaatmos Almanca Nees' Beckenmoos, Nees-Beckenmoos, Nees von Esenbecks Beckenmoos Danca tvebo ribbeløv Norveççe (bokmål & nynorsk) sokkvårmose İsveççe ringpellia İzlandaca vætublaðka Letonca Nēsa pellija Rusça пеллия Нееса Ukraynaca пелія Нееса Lehçe pleszanka płaska Çekçe pobřežnice Neesova Slovakça brehovka Neesova Fransızca pellie annulaire, pellia de Nees Fince kuppilapasammal Estonca Neesi pellia Korece 물우산대이끼 Japonca エゾミズゼニゴケ 、ミドリミズゼニゴケ Çince 绿波溪苔

Petalophyllum ralfsii (Wilson) Nees & Gottsche 1844, Jungermannia ralfsii Wilson 1843

İngilizce petalwort Litvanca Ralfso petalofilis Ukraynaca петалофіллюм Ралфза İskoç Galcesi cuisle bhileach Galler Galcesi llysiau’r afu petalaidd

Plagiochasma rupestre (G. Forst.) Stephani or (J. R. Forst. & G. Forst.) Stephani 1898, Aytonia rupestris G. Forst. 1775

İngilizce cliff waxwort Almanca Kugel-Lebermoos Slovakça krátkonôžka skalná

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 1835 or Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides, Plagiochila asplenioides var.asplenioides, Radula asplenioides (L.) Dumort. 1822, Candollea asplenioides (L.) Raddi 1818, Jungermannia asplenioides L. 1753

İngilizce greater featherwort, British featherwort Felemenkçe groot varentjesmos Almanca großes Muschelmoos, großes Schiefmundmoos, Muschelmoos Danca radeløv-hindeblad Norveççe (bokmål & nynorsk) prakthinnemose İsveççe praktbräkenmossa Litvanca papartinė tįsena Letonca lielā greizkausīte Rusça аспленовидная плагиохила Ukraynaca плагіохіла аспленієвидна Lehçe skosatka zanokcicowata Çekçe kapraďovka sleziníkovitá Slovakça papraďovka slezinníkovitá Fransızca plagiochile faux-asplénium, plagiochile doradille Fince isokastesammal Estonca harilik raunik Çince 硬葉羽苔

Plagiochila asplenioides var.asplenioides Plagiochila asplenioides
Plagiochila asplenioides var. riparia Plagiochila porelloides
Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides Plagiochila asplenioides
Plagiochila asplenioides subsp. porelloides Plagiochila porelloides

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. or (Nees) Lindenb. 1840 or Plagiochila asplenioides subsp. porelloides (Torr. ex Nees) R.M. Schust. 1980, Plagiochila porelloides var. porelloides, Jungermannia porelloides Torr. ex Nees 1833; Plagiochila asplenioides var. riparia Breidl. 1893

İngilizce lesser featherwort Felemenkçe klein varentjesmos Almanca kleines Muschelmoos, kleines Schiefmundmoos, kahlfruchtmoosartiges Muschelmoos, kahlfrüchtiges Muschelmoos Danca liden hindeblad Norveççe (bokmål & nynorsk) berghinnemose İsveççe liten bräkenmossa İzlandaca sniðmosi Letonca porenīšu greizkausīte Rusça порелловидная плагиохила Ukraynaca плагіохіля порелоподібна Lehçe skosatka parzochowata Çekçe kapraďovka podhořankovitá Slovakça papraďovka uchatkovitá Bulgarca обикновена плагиохила Fransızca plumette infléchie, plagiochile fausse-porelle Fince pikkukastesammal Estonca väike raunik Korece 숲날개이끼 Japonca ヒメハネゴケ Çince 密齿羽苔

Porella arboris-vitae (With.) Grolle 1969, Jungermannia arboris-vitae With. 1776

İngilizce bitter scalewort Felemenkçe getand pelsmos Almanca scharfes Kahlfruchtmoos Danca peber-skælryg Norveççe (bokmål & nynorsk) galleteppemose İsveççe pepparporella Rusça древесная порелла, древесная порелия Ukraynaca пореля надеревна Lehçe parzoch pieprzowy Çekçe podhořanka lesklá Slovakça uchatka hladkoplodá

Porella baueri [or Porella × baueri] (Schiffner) C. Jens. 1915, Madotheca baueri Schiffner 1900; which is interpreted as an allopolyploid hybrid of P. platyphylla and P. cordaeana

İngilizce Bauer's scalewort Almanca Bauers Kahlfruchtmoos Ukraynaca пореля Бауера Lehçe parzoch Bauera Çekçe podhořanka Bauerova Slovakça uchatka Bauerova

Porella cordaeana (Huebener) Moore 1876, Madotheca cordaeana (Hub.) Dum., Lejeunea cordaeana (Huebener) Nees et Mont., Jungermannia cordaeana Huebener 1834

İngilizce cliff scalewort Felemenkçe beekpelsmos Almanca Bach-Kahlfruchtmoos, Cordas Kahlfruchtmoos Danca bæk-skælryg Norveççe (bokmål & nynorsk) lurvteppemose İsveççe stenporella İzlandaca vætusnepill Letonca Korda porenīte Rusça порелла Корды Ukraynaca пореля Корда Lehçe parzoch sercowaty Çekçe podhořanka Cordova Slovakça uchatka Cordova Fince kalliopunossammal Estonca Corda porella

Porella obtusata (Taylor) Trev. 1877 or Bazzania obtusata (Taylor) Kuntze 1891, Madotheca obtusata Taylor 1846

İngilizce broad scalewort Norveççe (bokmål & nynorsk) glansteppemose

Porella pinnata L. 1753 [unresolved], Madotheca porella (Dicks.) Nees., Jungermannia porella Dicks.

İngilizce pinnate scalewort Felemenkçe smal pelsmos Almanca gefiedertes Kahlfruchtmoos Fransızca porelle pennée Korece 새깃빗갈이끼 Çince 羽枝光萼苔

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 1855, Madotheca platyphylla (L.) Dumort. 1831, Lejeunea platyphylla (L.) Corda 1829, Cavendishia platyphylla (L.) Gray, Jungermannia platyphylla L. 1753

İngilizce wall scalewort Felemenkçe gewoon pelsmos Almanca flachblättriges Kahlfruchtmoos, breitblättriges Kahlfruchtmoos Danca almindelig skælryg Norveççe (bokmål & nynorsk) almeteppemose İsveççe trädporella Litvanca plačialapė plikūnė Letonca plakanlapu porenīte Rusça плосколистная порелла Beyaz Rusça парэла пласкалістая Ukraynaca пореля плосколиста, порелла плосколиста Lehçe parzoch szerokolistny Çekçe podhořanka plocholistá, podhořanka zploštělá Slovakça uchatka širokolistá İrlandaca gainneach leathach Fransızca porelle à feuilles larges, porelle platyphylle, madothèque à larges feuilles, jongermanne à larges feuilles Fince runkopunossammal Estonca suurelehine porella Korece 넓은잎빗갈이끼 Çince 温带光萼苔

Preissia quadrata (Scop.) Nees 1838, Conocephalus quadratus (Scop.) Huebener 1834, Achiton quadratum (Scop.) Corda 1829, Reboulia quadrata (Scop.) Bertol. 1819, Chomiocarpon quadratus (Scop.) Lindb. 1877, Cyathophora quadrata (Scop.) Trevisan 1877, Marchantia quadrata Scop. 1772; Preissia quadrata var. commutata (Lindenb.) Lindb., Preissia commutata Nees 1838 [unresolved]

İngilizce narrow mushroom-headed liverwort Felemenkçe vierkantsmos Almanca quadratisches Preissmoos, Preissmoos, Preisslebermoos Danca almindelig kvadratmos Norveççe (bokmål) skjøtmose Norveççe (nynorsk) skøytmose İsveççe kalklungmossa İzlandaca dröfnumosi Litvanca raudonpilvė preisija Letonca kvadrātiskā preisija Rusça квадратная прейссия Ukraynaca прейсія квадратна Lehçe porostniczka czterodzielna Çekçe pateřín čtyřdílný Slovakça laločnatka štvordielna Fransızca preissie commune, preissie quadratique Fince kalkkihiidensammal, hiidensammal Estonca preissia Japonca アカゼニゴケ Çince 背托苔

Pseudolophozia sudetica Lophozia sudetica

Radula complanata (L.) Dumort. 1831 or Radula complanata subsp. complanata or Jubula complanata (L.) Corda 1835, Jungermannia complanata L. 1753

İngilizce even scalewort Felemenkçe gewoon schijfjesmos Almanca gewöhnliches Kratzmoos, flachblättriges Kratzmoos, abgeflachtes Kratz-Lebermoos Danca almindelig spartelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) krinsflatmose İsveççe samboradula İzlandaca skorusepi Förce flipputur rivmosi Letonca plakanā skrāpīte Rusça сплюснутая радула, сплющенная радула Ukraynaca радуля сплющена, радула сплющена Lehçe usznica spłaszczona Çekçe struhatka zploštělá Slovakça škrabačka ploská Fransızca radule aplatie, radule plate, radule aplanie, jongermanne aplatie, jongermanne applati Macarca lapított májmoha Fince haapasuomusammal Estonca korbasõõrik, harilik sõõrik Japonca ヒラケビラゴケ Çince 扁萼苔

Radula complanata subsp. complanata Radula complanata
Radula complanata subsp. lindenbergiana Radula lindenbergiana

Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm. 1864 Radula complanata subsp. lindbergiana (Gottsche ex C. Hartm.) R.M. Schust. 1980 [unresolved]

İngilizce Lindenberg's scalewort Felemenkçe beekschijfjesmos Almanca Lindenbergs Kratzmoos, Lindenberg-Kratzmoos Danca tvebo spartelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) særbuflatmose İsveççe bäckradula İzlandaca vætusepi Letonca Lindenberga skrāpīte Rusça радула Линденберга Ukraynaca радуля Ліндберга Lehçe usznica Lindenberga Çekçe struhatka Lindenbergova Slovakça škrabačka Lindenbergova Fransızca radule de Lindenberg Fince kalliosuomusammal, purosuomusammal Estonca Lindenbergi sõõrik Çince 林氏扁萼苔

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 1818, Asterella hemisphaerica (L.) P.Beauv., Conocephalum hemisphaericum (L.) Dumort., Cyathophora hemisphaerica (L.) Kuntze, Fegatella hemisphaerica (L.) Taylor, Grimaldia hemisphaerica (L.) Lindenb., Strozzius hemisphaericus (L.) Gray, Marchantia hemisphaerica L. 1753; Reboulia hemisphaerica var. hemisphaerica; Reboulia hemisphaerica var. macrocephala Mass. 1898; Reboulia hemisphaerica var. microspora Schiffner 1908

İngilizce hemisphaeric liverwort Felemenkçe schermlevermos Almanca Reboulmoos, halbkugeliges Reboulmoos Danca bakke-hjælmhoved Norveççe (bokmål & nynorsk) lermose İsveççe glanslungmossa İzlandaca flögumosi Letonca puslodes rebūlija Rusça полушаровидная ребулия Ukraynaca ребулія напівкуляста Lehçe rebulia półkulista Çekçe koženka polokulovitá Slovakça prilbovka pologuľovitá Fransızca réboulie commune, reboulie hémisphérique, réboulie hémisphérique, rebouillie hémisphérique, marchantie hémisphérique Fince lastusammal Estonca paasrebuulia Japonca ジンガサゴケ Çince 石地钱

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle 1969, Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle 1969, Jungermannia chamedryfolia With. 1776

İngilizce lesser germanderwort Felemenkçe gewoon moerasvorkje Almanca buchtiges Riccardimoos, Bach-Ohnnervmoos, gefiedertes Ohnnervmoos Danca smalfliget ribbeløs Norveççe (bokmål & nynorsk) sumpsaftmose İsveççe stor flikbålmossa İzlandaca pollabendill Litvanca vingiuotoji rikardia Letonca jomainā rikardija Rusça дубровколистная риккардия Ukraynaca рікардія низькогранелиста Lehçe lśniątka zatokowa Çekçe stěkovec vykrajovaný Slovakça chabuľa bradolistá Fransızca riccardie des cédrières, riccardie à feuille de chêne Fince luhtaliuskasammal Estonca suur rikardia Korece 산호우산대이끼 Japonca ナミガタスジゴケ

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. 1875, Aneura latifrons Lindb. 1873

İngilizce bog germanderwort Felemenkçe breed moerasvorkje Almanca breitlappiges Riccardimoos, breitblättriges Ohnnervmoos Danca bred ribbeløs Norveççe (bokmål & nynorsk) sveltsaftmose İsveççe handbålmossa İzlandaca mýrabendill Litvanca plačiaskiautė rikardija Letonca platdaivu rikardija Rusça широкая риккардия, широколопастная риккардия Ukraynaca широколистувата рікардія Lehçe lśniątka szerokoplechowata Çekçe stěkovec široký Fransızca riccardie des tourbières Fince kantoliuskasammal Estonca laiahõlmaline rikardia Japonca ヒロハテングサゴケ Çince 宽片叶苔

Riccardia multifida (L.) S.F.Gray 1821, Pseudoneura multifida (L.) Gottsche 1863, Gymnomitrion multifida (L.) Huebener, Metzgeria multifida (L.) Corda 1829, Aneura multifida (L.) Dumort. 1822, Jungermannia multifida L. 1753

İngilizce delicate germanderwor, comb liverwort Felemenkçe gevind moerasvorkje Almanca vielspaltiges Riccardimoos Danca fjergrenet ribbeløs Norveççe (bokmål) fjærsaftmose Norveççe (nynorsk) fjørsaftmose İsveççe flikbålmossa İzlandaca laugabendill Letonca daudzzaru rikardija Rusça многораздельная риккардия Ukraynaca рікардія багатороздільна Lehçe lśniątka pierzastodzielna Çekçe stěkovec mnohodílný Fransızca riccardie élégante, riccardie délicate, aneure découpée, aneure multifide, jongermanne découpée Fince haaraliuskasammal Estonca sulgjas rikardia Japonca クシノハスジゴケ Çince 羽枝片叶苔

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 1865, Sarcomitrium palmatum (Hedw.) Corda 1835, Aneura palmata (Hedw.) Dumort. 1822, Blasia palmata (Hedw.) Fr., Gymnomitrion palmatum (Hedw.) Huebener, Metzgeria palmata (Hedw.) Corda, Roemeria palmata (Hedw.) Raddi, Jungermannia multifida var. palmata (Hedw.) Hartm., Jungermannia palmata Hedw. 1784

İngilizce palmate germanderwort Felemenkçe handmoerasvorkje Almanca handförmiges Riccardimoos, handförmiges Ohnnervmoos, gefächertes Ohnnervmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fingersaftmose İsveççe fingerbålmossa Litvanca pirštuotoji rikardija Letonca pirkstainā rikardija Rusça пальчатая риккардия Ukraynaca рікардія долонеподібна Lehçe lśniątka dłoniasta Çekçe stěkovec prstnatý Slovakça chabuľa palmovitá Fransızca riccardie palmée, aneure palmée, jongermanne palmée Fince pikkuliuskasammal Estonca kämmalrikardia Tatarca бармаксыман риккардия Japonca モミジスジゴケ Çince 掌状片叶苔

Riccia bicarinata Lindb. 1877 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Riccia bifurca Hoffm. 1795 [unresolved]

İngilizce lizard crystalwort Felemenkçe gevoord landvorkje Almanca zweigabeliges Sternlebermoos Norveççe (bokmål & nynorsk) rennegaffelmose İsveççe strandrosettmossa Letonca divdakšu ričija Rusça двувильчатая риччия Ukraynaca річчія двоборозенчаста Lehçe wgłębka widełkowata Çekçe trhutka dvouklanná Slovakça mrvka vidlicovitá Fransızca riccie fourchue , riccie bifurquée, riccie deux fois fourchu Fince peltohankasammal, rantahankasammal Estonca kaheharuline riktsia

Riccia bischoffii var. ciliifera Riccia ciliifera

Riccia canaliculata Hoffm. 1795 [unresolved], Riccia fluitans var. canaliculata (Hoffm.) A. Roth

İngilizce channelled crystalwort Felemenkçe smal watervorkje Almanca rinniges Sternlebermoos Danca gaffel-stjerneløv Norveççe (bokmål) furegaffelmose Norveççe (nynorsk) fòregaffelmose İsveççe ränngaffelmossa Litvanca rausvoji ričija Rusça желобчатая риччия Beyaz Rusça рычыя жалабатая Ukraynaca річчія жолобкувата Çekçe trhutka žlábkovitá Slovakça mrvka žliabkovitá Galler Galcesi llysiau’r afu llabedog rhychog Fince uurrehankasammal

Riccia ciliata Hoffm. 1795 [unresolved]

İngilizce "unknown" Felemenkçe gewimperd landvorkje Almanca Wimpern-Sternlebermoos, Zilien-Sternlebermoos Norveççe (bokmål & nynorsk) skjegg-gaffelmose İsveççe hår-rosettmossa Litvanca skropstainā ričija Rusça реснитчатая риччия Ukraynaca річчія печериста Çekçe trhutka chlupatá Slovakça mrvka chlpatá Fince ripsihankasammal Estonca ripsmeline riktsia

Riccia ciliifera Link ex Lindenb. 1829 or Riccia bischoffii var. ciliifera (Link ex Lindenb.) K. Müller [unresolved]

İngilizce "unknown" Felemenkçe gevleugeld landvorkje Almanca haartragendes Sternlebermoos İsveççe stäpprosettmossa Rusça реснитчатая риччия Ukraynaca річчія війконосна Lehçe wgłębka rzęsista Çekçe trhutka brvitá Slovakça mrvka brvitá

Riccia crozalsii Lev. 1902 [unresolved]

İngilizce ciliate crystalwort Felemenkçe blauw landvorkje Almanca Crozals Sternlebermoos

Riccia crystallina L. 1753 or Ricciella crystallina (L.) Warnst. 1902

İngilizce blue crystalwort Rusça хрустальная риччия Ukraynaca річчія кристальна Çince 片叶钱苔

Riccia fluitans L. 1753 or Ricciella fluitans (L.) A. Braun, Riccia canaliculata var. fluitans Schiffn. 1899

İngilizce floating crystalwort Felemenkçe echt watervorkje Almanca Teichsternlebermoos, untergetauchtes Sternlebermoos, flutendes Sternlebermoos, flutendes Teichlebermoos, submerses Sternlebermoos Danca svømmende stjerneløv Norveççe (bokmål & nynorsk) vassgaffelmose İsveççe gaffelmossa Litvanca vandeninė ričija Letonca peldošā ričija Rusça плавающая риччия, плывущая риччия Ukraynaca річчія плавуча, ричія плаваюча Lehçe wgłębka wodna Çekçe trhutka plovoucí Slovakça mrvka plávajúca Bulgarca блатен чернодробен мъх Slovence plavajoča ričija, plavajoči jetrenjak Fransızca riccie flottante İspanyolca musgo flotante Romence mușchi natant Macarca úszómoha Fince kelluhankasammal Estonca ujuv riktsia Kazakça жүзуші риччия Japonca ウキゴケ、カヅノゴケ、カズノゴケ Çince 叉钱苔

Riccia frostii Austin 1875 [unresolved]

İngilizce "unknown" Almanca Frost-Sternlebermoos Rusça риччия Фроста Ukraynaca річчія фроста Fransızca riccie à marges rouges, riccie de Frost Macarca Frost-úszómájmoha, Frost-májmoha Korece 꼬마밭이끼 Çince 小孢钱苔

Riccia glauca L. 1753 [unresolved]↓

Riccia glauca var. glauca

İngilizce glaucous crystalwort Felemenkçe gewoon landvorkje Almanca blaugrünes Sternlebermoos, echtes blaugrünes Sternlebermoos, blaugrüne Riccie Danca blågrøn stjerneløv Norveççe (bokmål & nynorsk) blågaffelmose İsveççe platt rosettmossa Letonca zilganā ričija Rusça сизая риччия Ukraynaca річчія сиза Lehçe wgłębka modra Çekçe trhutka sivá Slovakça mrvka sivá Fransızca riccie glauque Fince ojahankasammal Estonca sinihall riktsia Japonca ハタケゴケ、 シロカヅノゴケ、シロカズノゴケ

Riccia glauca var. ciliaris Warnst. or Riccia glauca var. subinermis (Lindb.) Warnst. 1902, Riccia subinermis Lindb. 1881

İngilizce "unknown" Japonca ヒロハウキゴケ Çince 刺边钱苔

Riccia gougetiana Durieu & Mont. 1849 [unresolved]↓

Riccia gougetiana var. gougetiana

İngilizce "unknown" Almanca Gougets Sternlebermoos Ukraynaca річчія Гуже Çekçe trhutka Gougetova

Riccia gougetiana var. armatissima Levier ex Müll. Frib., Riccia armatissima (Levier ex Müll. Frib.) Trab.; Riccia bischoffii fo. armata Trab. nom. nud. [Ros & Mazimpaka & al: Hepatics and Anthocerotes of the Mediterranean 2007'de geçen bu taksonlar Tropicos'ta bulunmuyor]

İngilizce "unknown"

Riccia lamellosa Raddi 1818

İngilizce "unknown" Rusça пластинчатая риччия Ukraynaca річчія платівкова Japonca ウロコハタケゴケ

Riccia macrocarpa Lev. 1894 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Riccia michelii Raddi 1818 [unresolved]

İngilizce "unknown" Almanca Michelis Sternlebermoos Çekçe trhutka Michelova

Riccia nigrella DC. 1815 [unresolved]

İngilizce black crystalwort Almanca schwärzliches Sternlebermoos Galler Galcesi llysiau’r afu llabedog du Çince 黑鳞钱苔

Riccia papillosa Moris 1828 [unresolved]

İngilizce "unknown" Almanca papillöses Sternlebermoos. Papillen-Sternlebermoos Çekçe trhutka papilnatá

Riccia rhenana Lorb. ex MŸll. 1941 [unresolved]

İngilizce pond crystalwort Felemenkçe geruit watervorkje Almanca rheinisches Sternlebermoos İsveççe akvariegaffelmossa Rusça рейнская риччия Ukraynaca річчія рейнська Çekçe trhutka rýnská Slovakça mrvka rýnska Slovence potopljena ričija Fransızca riccie précieuse, riccie du Rhin Fince verkkohankasammal

Riccia sorocarpa Bisch. 1835 [unresolved]

İngilizce common crystalwort Felemenkçe klein landvorkje Almanca staubfrüchtiges Sternlebermoos, häufchenfrüchtiges Sternlebermoos Danca almindelig stjerneløv Norveççe (bokmål & nynorsk) rosettgaffelmose İsveççe rosettmossa İzlandaca flaganistill Letonca cilu ričija Rusça кучкоплодная риччия Ukraynaca річчія кучкоплода Lehçe wgłębka wąskopłatowa Çekçe trhutka obecná Slovakça mrvka obyčajná Fince ruusukehankasammal, törmähankasammal Estonca tõmmu riktsia Korece 초록둥근이끼 Japonca ミドリハタケゴケ Çince 肥果钱苔

Riccia trabutiana Stephani 1889

İngilizce "unknown"

Ricciella crystallina Riccia crystallina

Ricciella fluitans Riccia fluitans

Ricciocarpos natans (L.) Corda 1829, Riccia natans L. 1759

İngilizce fringed heartwort Felemenkçe kroosmos Almanca Wassersternlebermoos, schwimmendes Wassersternlebermoos Danca flydende skælløv Norveççe (bokmål & nynorsk) svanemat İsveççe vattenstjärna Litvanca plūduriuojantysis sklenduonis Letonca peldošā ričijvācelīte Rusça плавающий риччиокарп, плавающий риччиокарпус Ukraynaca річіокарпос плаваючий Lehçe wgłębik pływający Çekçe nalžovka plovoucí Slovence žilasti (plavajoči) jetrenjak Fransızca ondine à ventre violet, ricciocarpe flottant, riccie nageante Macarca békalencsemoha Fince sorsansammal Estonca harilik vesilehvik Japonca イチョウウキゴケ、イチョウウキクサ、イチョウモ、イチョウゴケ

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. 1852 [unresolved]

İngilizce "unknown" Litvanca pelkinė rijėlė Ukraynaca рієлла скрученолиста Çince 纽苔属

Sarcocyphos emarginatus Marsupella emarginata

Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. 1835, Martinellia aequiloba (Schwägr.) Lindb. 1875, Jungermannia aequiloba Schwägr. 1814

İngilizce lesser rough earwort Felemenkçe gelijklobbig schoffelmos Almanca gleichlappiges Spatenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) akstvebladmose İsveççe spärrskapania Rusça равнолопастная скапания Ukraynaca скапанія рівнолопатева Çekçe kýlnatka stejnolaločná Slovakça korýtkovec rovnakolalokový Fince törrökinnassammal

Scapania albicans Diplophyllum albicans

Scapania aspera M.Bernet & H.Bernet 1888 [unresolved], Scapania aequiloba var. aspera (M.Bernet & Bernet) Boulay, Martinellia aspera (M.Bernet & H.Bernet) Broth. or Möller.

İngilizce rough earwort Felemenkçe kalkschoffelmos Almanca Almanca raues Spatenmoos, rauhes Spatenmoos, grosses Kalk-Spatenmoos Danca kalk-tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) vortetvebladmose İsveççe taggskapania Rusça шерстистая скапания Ukraynaca скапанія шорстка Çekçe kýlnatka drsná Slovakça korýtkovec drsný

Scapania compacta (Roth) Dumort. 1835, Martinellia compacta (Roth) Trevis., Jungermannia compacta Roth 1800

İngilizce thick-set earwort Felemenkçe gedrongen schoffelmos Almanca gedrungenes Spatenmoos, rundlappiges Spatenmoos Danca tæt tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) meietvebladmose İsveççe sydlig skapania Rusça сжатая скапания Ukraynaca скапанія щільна Çekçe kýlnatka složená Fince etelänkinnassammal

Scapania curta (Mart.) Dumort. 1835, Martinellia curta (Mart.) Lindb., Jungermannia curta Mart. 1817

İngilizce least earwort Felemenkçe klein schoffelmos Almanca Erdspatenmoos Danca dværg-tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) aurtvebladmose İsveççe jordskapania İzlandaca skurðleppur Litvanca trumpoji skapanija Letonca īsā lāpstīte Rusça укороченная скапания, короткая скапания Ukraynaca скапанія коротка Lehçe skapanka mała Çekçe kýlnatka drobná Slovakça korýtkovec drobný Fransızca scapanie boréale, scapanie écourté Fince ojakinnassammal Estonca madal skapaania Korece 엄마이끼 Japonca オゼヒシャクゴケ Çince 短合叶苔

Scapania irrigua (Nees) Nees 1833 or 1844, Scapania compacta var. irrigua (Nees) Aust, Martinellia irrigua (Nees) Lindb., Jungermannia irrigua Nees 1833

İngilizce heath earwort Felemenkçe zandschoffelmos Almanca gelbgrünes Spatenmoos Danca kær-tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) sumptvebladmose İsveççe strandskapania İzlandaca mýraleppur Litvanca paežerinė skapanija Letonca palienes lāpstīte Rusça заливаемая скапания, росистая скапания Ukraynaca скапанія заливна Lehçe skapanka zanurzona Çekçe kýlnatka zavlažovaná Fransızca scapanie des rivages, scapanie des bruyères, scapanie mouillée Fince rantakinnassammal Estonca loduskapaania Korece 물붙은잎이끼 Japonca カラフトヒシャクゴケ Çince 湿生合叶苔

Scapania nemorea (L.) Grolle 1963, Jungermannia nemorea L. 1759

İngilizce grove earwort Felemenkçe bosschoffelmos Almanca Hainspatenmoos, großes gesägtes Spatenmoos Danca lund-tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) fjordtvebladmose İsveççe klippskapania Letonca birztalu lāpstīte Rusça дубравная скапания Ukraynaca скапанія гайова Lehçe skapanka gajowa Çekçe kýlnatka hajní Slovakça korýtkovec lesný Fransızca scapanie des bois , scapanie du bois Fince lehtokinnassammal Çince 合叶苔

Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. 1835, Plagiochila subalpina (Nees ex Lindenb.) Mont. & Nees 1838, Jungermannia subalpina Nees ex Lindenb. 1829

İngilizce northern earwort, elf scapania Almanca Quell-Spatenmoos, grosslappiges Quell-Spatenmoos, subalpines Spatenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) tvillingtvebladmose İsveççe älvskapania İzlandaca ljósileppur Rusça субальпийская скапания Lehçe skapanka subalpejska Çekçe kýlnatka horská Fransızca scapanie subalpine Fince pohjankinnassammal Japonca コダマヒシャクゴケ

Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 1835, Martinellia umbrosa (Schrad.) Lindb., Jungermannia umbrosa Schrad. 1797

İngilizce shady earwort Felemenkçe schaduwschoffelmos Almanca Schattenspatenmoos, spitzlappiges Spatenmoos Danca hvidgrøn tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) sagtvebladmose İsveççe sågskapania Rusça теневая скапания Ukraynaca скапанія тіниста Çekçe kýlnatka stinná Fransızca scapanie dent-de-scie, scapanie ombragée, jongermanne des lieux ombragés Fince polkukinnassammal Estonca varjuskapaania

Scapania undulata (L.) Dumort. 1835, Martinellia undulata (L.) Lindb., Jungermannia undulata L. 1753; Scapania undulata var. undulata; Scapania undulata var. dentata (Dumort.) Douin 1901, Scapania undulata subsp. dentata (Dumort.) Gams, Scapania dentata (Dumort.) Dumort.

İngilizce water earwort Felemenkçe beekschoffelmos Almanca Bachspatenmoos Danca bæk-tveblad Norveççe (bokmål & nynorsk) bekketvebladmose İsveççe bäckskapania Litvanca banguotoji skapanija Letonca viļņainā lāpstīte Rusça волнистая скапания Ukraynaca скапанія хвиляста Lehçe skapanka falista Çekçe kýlnatka zvlněná Fransızca scapanie ondulée, jongermanne ondulée Fince purokinnassammal Estonca lainjas skapaania Korece 자주엄마이끼 Japonca ムラサキヒシャクゴケ Çince 波瓣合叶苔

Scapania verrucosa Heeg 1893

İngilizce "unknown" Almanca warziges Spatenmoos Rusça бородавчатая скапания Çekçe kýlnatka bradavičnatá Japonca イボヒシャクゴケ

Schistochilopsis incisa Lophozia incisa

Solenostoma caucasicum Jungermannia caucasica

Solenostoma gracillimum Jungermannia gracillima

Solenostoma obovatum Jungermannia obovata

Solenostoma sphaerocarpum Jungermannia sphaerocarpa

Southbya hyalina Jungermannia hyalina

Southbya nigrella (De Not.) Henriq. 1886[1887], Jungermannia nigrella De Not. 1838

İngilizce blackwort Felemenkçe dennenappelmos

Southbya tophacea (Spruce) Spruce 1850 or 1849, Jungermannia tophacea Spruce 1847

İngilizce green blackwort Rusça туфовая сотбия Fransızca southbye des tufs

Sphaerocarpos michelii Bellardi 1792 [unresolved]

İngilizce Micheli's balloonwort Felemenkçe gestekeld blaasjesmos Almanca kleinsporiges Bläschenmoos, Michelis Slovakça guľkovec Michelov

Sphaerocarpos texanus Austin 1877 [unresolved]

İngilizce Texas balloonwort Felemenkçe gerand blaasjesmos Almanca großsporiges Bläschenmoos

Syzygiella autumnalis Jamesoniella autumnalis

Targionia hypophylla L. 1753 [unresolved]

İngilizce orobus-seed liverwort Felemenkçe wiggemos Almanca echtes Targionimoos Rusça подлистная таргиония Ukraynaca таргіонія підлиста, таргіоніа підлиста Çekçe borečka vzácná Slovakça jazýček vzácny, jazýček podlístkovitý Japonca ハマグリゼニゴケ

Targionia lorbeeriana MŸll. Frib. 1940 [unresolved]

İngilizce "Portuguese liverwort"

Telaranea europaea J.J. Engel & G.L. Merr. 2004

İngilizce Irish threadwort

Trilophozia quinquedentata Tritomaria quinquedentata

Tritomaria exsecta (Schmidel ex Schrad.) Schiffner ex Loeske 1909, Sphenolobus exsectus (Schmidel ex Schrad.) Stephani 1902, Jungermannia exsecta Schmidel ex Schrad. 1797

İngilizce cut notchwort Felemenkçe bosgotmos Almanca kleinzelliges Ungleichlappenmoos, kleines Ungleichlappenmoos, ausgeschnittenes Ungleichlappenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kysthoggtann İsveççe skugglobmossa Letonca šķeltā trejsmailīte Rusça вырезанная тритомария Çekçe palčice vykrojená Fransızca tritomaire découpée, tritomaire incisée, jongermanne coupée Japonca イチョウウロコゴケ、 イチョウゴケ Çince 三瓣苔

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffner ex Loeske 1909, Jungermannia exsectiformis Breidl. 1894

İngilizce larger cut notchwort Felemenkçe gewoon gootmos Almanca großzelliges Ungleichlappenmoos, eingeschnittenes Spitzenbartmoos Danca skævbladet tretand Norveççe (bokmål & nynorsk) stihoggtann İsveççe vedlobmossa Litvanca įkirptoji tritomarija Letonca līdzīgā trejsmailīte Rusça почтивырезанная тритомария Lehçe trójłatek wyciętolisty Çekçe palčice vykrajovaná Fransızca tritomaire disséquée, tritomaire incisée profondément Fince polkukämmensammal Estonca puidu-sagarsammal Çince 多角胞三瓣苔

Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch 1932 or Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin, Vadim A. 2005, Jungermannia quinquedentata Huds. 1762

İngilizce Lyon's notchwort Felemenkçe groot gootmos Almanca fünfzähniges Ungleichlappenmoos, Fünfzahnmoos Danca bred tretand Norveççe (bokmål & nynorsk) storhoggtann İsveççe stor lobmossa İzlandaca skáhaki Letonca pieczobu trejsmailīte Rusça пятизубчатая тритомария, пятизубая тритомария Çekçe palčice hrotitá Fransızca grande tritomaire, tritomaire de Lyons, jongermanne à cinq dents Fince isokämmensammal Estonca suur sagarsammal Japonca エゾイチョウウロコゴケ、 エゾイチョウゴケ Çince 密叶三瓣苔

 

 

Bryophyta [s.stricto]

Abietinella abietina (Hedw.) M. 1922[1923] or Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp. 1852↓

Abietinella abietina var. abietina or Thuidium abietinum var. abietinum (Hedw.) or Abietinella abietina [s.st], Leskea abietina (Hedw.) Mitt. 1864, Stereodon abietinus (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum abietinum Hedw. 1801

İngilizce fir tamarisk-moss, wiry fern moss Felemenkçe sparrenmos, enkelgeveerd thujamos Almanca echtes Tannenmoos, echtes Tannenthujamoos, echtes Tännchenmoos Danca bakke-granmos Norveççe (bokmål & nynorsk) granmose İsveççe gruskammossa İzlandaca tindilmosi Litvanca dirvoninė kėnutė Litvanca (žemaitėška) dėrvuonėnė kėnutė Letonca sausienes egļlape, sausienes ežlape Rusça пихтовидная абиетинелла, елеобразная абиетинелла, елеобразный туидиум, елеобразный туидий Ukraynaca абієтінеля ялицева Lehçe jodłówka pospolita Çekçe zpeřenka jedlová pravá Slovakça tujovička jedľová Bulgarca кладенчов мъх Slovence navadni jelovec, navadna smrečnica Fransızca abietinelle à feuilles de sapin, hypne sapins Macarca pusztai tujamoha Fince ketohavusammal Estonca loodehmik Japonca モミシノブゴケ Çince 山羽藓

Abietinella abietina var. hystricosa (Mitt.) Sakurai 1954 or Thuidium abietinum var. hystricosum (Mitt.) Loeske & Lande 1907 or Abietinella hystricosa (Mitt.) Broth. 1925, Thuidium abietinum subsp. hystricosum (Mitt.) Kindb. 1897, Thuidium hystricosum Mitt. 1863

İngilizce prickly tamarisk-moss Almanca langblättriges Tannenmoos Çekçe zpeřenka jedlová ježatá, zpeřenka ježatá Slovence priostrenolistni jelovec Japonca フトモミシノブゴケ Çince 美丽山羽藓

Abietinella hystricosa Abietinella abietina var. hystricosa

Acaulon mediterraneum Acaulon muticum var. mediterraneum

Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. 1847

Acaulon muticum var. muticum , Sphaerangium muticum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. 1860, Schistidium muticum (Schreb. ex Hedw.) Mitt. 1851, Astomum muticum (Schreb. ex Hedw.) Bayrh. 1849, Ephemerum muticum (Schreb. ex Hedw.) Hampe 1837, Phascum bulbosum var. muticum (Schreb. ex Hedw.) De Not. 1838, Phascum muticum Schreb. ex Hedw. 1801

İngilizce rounded pygmy-moss Felemenkçe bol knopmos Almanca stumpfliches Knospenmoos, rundliches Knospenmoos Danca siddende ægmos Norveççe (bokmål) vortesvøpmose Norveççe (nynorsk) vortesveipmose İsveççe större pygmémossa Rusça типоконечный акаулон Ukraynaca акаулон тупокінцевий Lehçe kulczak obcięty Çekçe bezprutka tupá Slovakça drobnooska tupá Slovence sedeči okrnjenec Fransızca pottie mutique, phasque mutique Fince pampulasammal

Acaulon muticum var. mediterraneum (Limpr.) Sérgio 1972 or Acaulon mediterraneum Limpr. 1885, Acaulon muticum subsp. mediterraneum (Limpr.) Dixon 1896, Sphaerangium mediterraneum (Limpr.) Paris 1898, Phascum mediterraneum (Limpr.) Kindb. 1897; or synonym of Acaulon muticum

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål) hårsvøpmose Norveççe (nynorsk) hårsveipmose İsveççe mindre pygmémossa

Acaulon triquetrum (Spruce) Müll. Hal. 1847, Sphaerangium triquetrum (Spruce) Schimp. 1860, Schistidium triquetrum (Spruce) Mitt. 1851, Astomum triquetrum (Spruce) Bayrh. 1840, Phascum triquetrum Spruce 1845

İngilizce triangular pygmy-moss Felemenkçe driekantig knopmos Almanca dreikantiges Knospenmoos Rusça трехгранный акаулон Ukraynaca акаулон трикутний Lehçe kulczak obcięty Çekçe bezprutka tříboká Slovakça drobnooska trojboká

Alleniella besseri Neckera besseri

Alleniella complanata Neckera complanata

Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb. 1883 or Aloina aloides var. aloides , Aloina rigida subsp. aloides (Koch ex Schultz) Warnst. 1904, Tortula aloides (Koch ex Schultz) De Not. 1838, Barbula aloides (Koch ex Schultz) Bruch 1829, Trichostomum aloides Koch ex Schultz 1823

İngilizce common aloe-moss, aloe-leaved screw moss Felemenkçe gewoon aloëmos Almanca echtes Aloemoos Danca spidsbladet tøffelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) snutetøffelmose İsveççe smal toffelmossa Litvanca alavijinė aloina Lehçe soczeniczek aloesowaty Çekçe tučnolístek aloeovitý Slovakça tučnolist aloovitý Slovence nižinska zvezdica Çince 芦荟藓

Aloina aloides var. aloides Aloina aloides
Aloina aloides var. ambigua Aloina ambigua

Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. 1888 or Aloina aloides var. ambigua (Bruch & Schimp.) E.J. Craig 1939 or Aloina rigida var. ambigua (Bruch & Schimp.) E.J. Craig 1940, Tortula ambigua (Bruch & Schimp.) Ångström 1844, Barbula ambigua Bruch & Schimp. 1842

İngilizce tall aloe-moss, ambiguous aloina moss Almanca zweifelhaftes Aloemoos İsveççe sydlig toffelmossa Ukraynaca алойна сумнівна Lehçe soczeniczek wrzosolistny Çekçe tučnolístek vřesolistý, tučnolístek aloeovitý vřesolistý Slovakça tučnolist pochybný Slovence vresnična zvezdica Fransızca barbule ambiguë Çince 棉毛钝叶芦荟藓

Aloina bifrons (De Not.) Delgadillo 1973, Barbula rigida var. bifrons (De Not.) A. Jaeger 1873, Tortula bifrons De Not. 1838

İngilizce "unknown" Macarca felállótokú aloémoha

Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. 1883, Barbula brevirostris (Hook. & Grev.) Bruch 1829, Barbula rigida var. brevirostris (Hook. & Grev.) Brid. 1827, Tortula brevirostris Hook. & Grev. 1824

İngilizce short-beaked aloe-moss Felemenkçe knopaloëmos Almanca kurzschnäbeliges Aloemoos Danca kort tøffelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) småtøffelmose İsveççe liten toffelmossa Letonca īsknābīša alvejīte Rusça короткоклювая алоина Ukraynaca алойна короткодзьоба Lehçe soczeniczek krótkodzióbkowy Çekçe tučnolístek krátkolistý Fince piennarkourasammal

Aloina rigida (Hedw.) Limpr. 1888 or Aloina rigida var. rigida, Desmatodon rigidus (Hedw.) Mitt. 1859, Tortula rigida (Hedw.) Schrad. ex Turner 1804, Bryum rigidum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Barbula rigida Hedw. 1801

İngilizce rigid aloe-moss, rigid aloina moss Felemenkçe gezoomd aloëmos Almanca steifes Aloemoos Danca stiv tøffelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) ranktøffelmose İsveççe styv toffelmossa Litvanca standžioji aloina Letonca cietā alvejīte Rusça жёсткая алоина Ukraynaca алойна жорстка Lehçe soczeniczek gwiazdkowaty Çekçe tučnolístek tuhý Slovakça tučnolist tuhý Slovence kratkolista zvezdica Fransızca barbule roide Fince pikkukourasammal, törrökourasammal Estonca rabe aloina, habras aloina Tatarca каты алоина Japonca カタロカイゴケ Çince 钝叶芦荟藓

Aloina rigida var. ambigua Aloina ambigua
Aloina rigida var. rigida Aloina rigida

Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch & Schimp. 1841 or (Hedw.) P. Beauv. 1804, Leskea dealbata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum dealbatum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Meesia dealbata Hedw. 1801

İngilizce short-tooth hump-moss Felemenkçe stomptandmos Almanca bleichgrünes Stumpfzahnmoos, Stumpfzahnmoos Danca almindelig stumptand Norveççe (bokmål & nynorsk) stakemose İsveççe långhalsmossa İzlandaca dropmosi Litvanca balkšvoji drėgva Letonca bālganā strupzobe Rusça беловатый амблиодон Ukraynaca амбліодон білуватий Lehçe tępoząb białawy Çekçe lahvovec jednostranný Slovakça tupozub belavý Slovence pobeljeni topozob Fince kenosammal Estonca tömphammas

Amblystegium confervoides Platydictya confervoides

Amblystegium fluviatile Hygroamblystegium fluviatile

Amblystegium humile Hygroamblystegium humile

Amblystegium juratzkanum Amblystegium serpens var. juratzkanum

Amblystegium riparium Leptodictyum riparium

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 1853↓

?Amblystegium serpens var. serpens or Amblystegium serpens [s.st], Stereodon serpens (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum serpens Hedw. 1801

İngilizce creeping feather-moss, delicate willow moss, nano moss Felemenkçe gewoon pluisdraadmos Almanca kriechendes Stumpfdeckelmoos, kriechender Stumpfdeckel, Kriechstumpfdeckelmoos Danca almindelig krybmos Norveççe (bokmål & nynorsk) trådkrypmose İsveççe späd krypmossa İzlandaca skógarytja Litvanca paprastoji bukasnapė Letonca ložņu strupknābe Rusça ползучий амблистегий, ползучий амблистегиум, серебристый амблистегий Ukraynaca амблістегіум повзучий Lehçe krzywoszyj rozesłany, krzywoszyj wężowy Çekçe rokýtek obecný Slovakça pavučinovec plazivý Slovence plazeči površinar Fransızca hypne serpent Fince lehtoritvasammal Estonca harilik tömpkaanik Japonca ヒメヤナギゴケ Çince 柳叶藓

?Amblystegium serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau & Herv. 1880 or Amblystegium juratzkanum Schimp. 1860 Amblystegium serpens subsp. juratzkanum (Schimp.) Renauld & Cardot 1893, Hypnum serpens var. juratzkanum (Schimp.) Bonsd. 1867, Amblystegium radicale var. juratzkanum (Schimp.) Riehm. 1927, Eurhynchium juratzkanum (Schimp.) Farneti 1894, Hypnum juratzkanum (Schimp.) Boulay 1872; or synonym of A. serpens (< Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Juratzka's feather-moss, Juratzka's amblystegium moss, Juratzk's [sic] amblystegium moss Almanca Juratzkas kriechendes Stumpfdeckelmoos Danca udspærret krybmos Rusça амблистегиум Юрацки Ukraynaca амблістегіум Юратцька Lehçe krzywoszyj Juratzki Çekçe rokýtek Juratzkův Çince 长叶柳叶藓

Amblystegium subtile Platydictya subtilis

Amblystegium tenax Hygroamblystegium tenax

Amblystegium varium Hygroamblystegium varium

Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. 1856, Anoectangium mougeotii (Bruch & Schimp.) Lindb. 1879, Amphoridium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. 1860, Didymodon mougeotii (Bruch & Schimp.) Mitt. 1864, Cylicocarpus mougeotii (Bruch & Schimp.) Lindb. 1863, Hymenostylium mougeotii (Bruch & Schimp.) Garov. 1840, Zygodon mougeotii Bruch & Schimp. 1838

İngilizce Mougeot's yoke-moss, Mougeot's amphidium moss Felemenkçe druiprotsmos Almanca großes Bandmoos, Mougeots Bandmoos Danca skør pudemos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergpolstermose İsveççe kuddtrattmossa İzlandaca gjótugopi Rusça амфидиум Мужо, амфидиум Можо Ukraynaca амфідіум Мужо Lehçe wzdętek Mougeota Çekçe pohárovec Mougeotův Slovence navadni trakar Fince paakku-uurnasammal Japonca イヌカメゴケ Çince 苗氏瓶藓

Anacolia menziesii (Turner) Paris 1893[1894], Glyphocarpus menziesii (Turner) A. Jaeger 1875, Bartramia menziesii Turner 1805

İngilizce Menzies' anacolia moss, red-haired moss

Anacolia webbii (Mont.) Schimp. 1876, Bartramia webbii (Mont.) Müll. Hal. 1849, Glyphocarpus webbii Mont. 1838

İngilizce Webb's anacolia moss

Andreaea rupestris Hedw. 1801, Andreaea petrophila var. rupestris (Hedw.) Wallr. 1831

İngilizce black rock-moss Felemenkçe ongenerfd hunebedmos Almanca Steinklaffmoos, gewöhnliches Klaffmoos Danca lille sortmos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergsotmose İsveççe sotmossa İzlandaca holtasóti Förce lítil svartamosi Litvanca uolinė andrėja Letonca klints andreja Rusça наскальная андреэя, скальная андреэя, скальная андрея, скальная андреа Beyaz Rusça андрэя скальная Ukraynaca андрея скельна Lehçe naleźlina skalna, naleźlina pospolita Çekçe štěrbovka skalní Slovakça štrbinka skalná Slovence skalni razpokar Macarca hasadótokú moha Fince kalliokarstasammal Estonca kivi-lõhiskupar Korece 검정이끼 Japonca クロゴケ Çince 岩生黑藓

Anisothecium palustre Dichodontium palustre

Anisothecium rufescens Dichodontium rufescens

Anisothecium schreberianum Dicranella schreberiana

Anisothecium varia Dichodontium varia

Anoectangium sendtnerianum Molendoa sendtneriana

Anomobryum concinnatum (Spruce) Lindb. 1861 or Anomobryum julaceum var. concinnatum (Spruce) J.E. Zetterst. 1865 or Anomobryum filiforme var. concinnatum (Spruce) Loeske 1933, Bryum julaceum var. concinnatum (Spruce) Wilson 1855, Pohlia filiformis var. concinnata (Spruce) Grout 1940, Anomobryum filiforme subsp. concinnatum (Spruce) J.J. Amann 1893, Bryum filiforme subsp. concinnatum (Spruce) Dixon 1896, Bryum filiforme var. concinnatum (Spruce) Boulay 1884, Bryum concinnatum Spruce 1847

İngilizce neat silver-moss Almanca zierliches Scheinbirnmoos Slovence lični repkar Japonca ギンゴケモドキ [as Anomobryum filiforme (Griff.) A.Jaeger var. concinnatum (Spr.) Loeske] Çince 高山银藓

Anomobryum filiforme var. concinnatum Anomobryum concinnatum

Anomobryum filiforme var.filiforme Anomobryum filiforme

Anomobryum julaceum (Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Schimp. 1860 or Anomobryum julaceum var. julaceum , Hypnum julaceum (Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum julaceum Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802; Anomobryum filiforme (Dicks.) Husn. 1888, Pohlia filiformis (Dicks.) A.L. Andrews 1935, Bryum filiforme Dicks. 1801

İngilizce slender silver-moss, common silver-moss, filiform anomobryum moss Felemenkçe slank zilverbladmos Almanca kätzchenartiges Scheinbirnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) buttstråmose İsveççe masknicka İzlandaca bjartmosi Rusça сережчатый аномобриум, нитевидный аномобриум Ukraynaca аномобрій сережчатоплодий Lehçe różnoprątnik baźkowaty Çekçe střecholistec ladný Slovakça škridlatec Slovence prileglolistni repkar Fince kurusammal Japonca ヒメギンゴケモドキ [as Anomobryum filiforme (Griff.) A.Jaeger] Çince 银藓

Anomobryum julaceum var. concinnatum Anomobryum concinnatum
Anomobryum julaceum var. julaceum Anomobryum julaceum

Anomobryum lanatum Bryum argenteum var. lanatum

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 1833, Neckera attenuata (Hedw.) Myrin 1833, Hypnum attenuatum (Hedw.) Sm. 1804, Leskea attenuata Hedw. 1801

İngilizce slender tail-moss, common tree apron moss Felemenkçe klein touwtjesmos Almanca dünnästiges Trugzahnmoos, dünnästiger Trugzahn, dünnästiger Wolfsfuß, verdünntästiges Trugzahnmoos Danca tyndgrenet matblad Norveççe (bokmål & nynorsk) piskraggmose İsveççe piskbaronmossa İzlandaca hlíðatæfill Litvanca smulkioji kreivadantė Litvanca (žemaitėška) smolkiuojė krėivazūbė Letonca sašaurinātā kažocene Rusça оттянутый аномодон Ukraynaca аномодон витончений Lehçe zwiślik maczugowaty Çekçe klaminka ztenčená Slovakça drsnolist stenčený Slovence rjavolistni pasjedlak Fransızca leskée atténuée Fince taljaruostesammal Estonca ahenev tuhmik Çince 狭叶牛舌藓

Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. 1838, Hypnum longifolium (Schleich. ex Brid.) Müll. Hal. 1851, Leskea longifolia (Schleich. ex Brid.) Spruce 1847, Pterigynandrum nervosum var. longifolium (Schleich. ex Brid.) Brid. 1827, Pterigynandrum longifolium Schleich. ex Brid. 1819[1818]

İngilizce long-leaved tail-moss, long-leaved anomodon moss Felemenkçe dun touwtjesmos Almanca langblättriges Trugzahnmoos, langblättriger Wolfsfuß Danca smal matblad Norveççe (bokmål & nynorsk) tepperaggmose İsveççe liten baronmossa Litvanca ilgalapė kreivadantė Litvanca (žemaitėška) ėlgalapė krėivazūbė Letonca garlapu kažocene Rusça длиннолистный аномодон Ukraynaca аномодон довголистий Lehçe zwiślik długolistny Çekçe klaminka dlouholistá Slovakça drsnolist dlhý Slovence dolgolistni pasjedlak Galler Galcesi cynffon-fwsogl hirddail Fince pikkuruostesammal Tatarca озын яфраклы аномодон Korece 명주실이끼 Japonca キヌイトゴケ Çince 长叶牛舌藓

Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. 1860 or Claopodium rostratum (Hedw.) Ignatov 2006, Hypnum rostratum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Leskea rostrata Hedw. 1801

İngilizce velvet tree apron moss Felemenkçe dwergtouwtjesmos Almanca geschnäbeltes Trugzahnmoos Rusça длинноклювый аномодон Çekçe klaminka rozložená Slovence ostnati pasjedlak Macarca csőrös farkaslábmoha

Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl. 1900, Hypnum rugelii Müll. Hal. 1851

İngilizce Rugel's anomodon moss Felemenkçe geoord touwtjesmos Almanca gespitztes Trugzahnmoos, gespitzter Wolfsfuß, Rugel-Trugzahnmoos Norveççe (bokmål) skyggeraggmose Norveççe (nynorsk) skuggeraggmose İsveççe mörk baronmossa Rusça аномодон Ругеля Ukraynaca аномодон Ругеля Lehçe zwiślik krótkokończysty Çekçe klaminka tupolistá Slovence Rugelijev pasjedlak Fince etelänruostesammal Estonca kurruline tuhmik Korece 곱슬명주실이끼 Japonca エゾイトゴケ Çince 皱叶牛舌藓

Anomodon tristis (Ces.) Sull. & Lesq. 1856 or Haplohymenium triste (Ces.) Kindb. 1899, Heterocladium triste (Ces.) Kindb. 1894, Hypnum triste (Ces.) Müll. Hal. 1851, Leskea tristis Ces. 1838

İngilizce rock thread moss, dark-green branching moss Almanca Häutchenmoos, echtes Trugzahnmoos Korece 바위실이끼 Japonca イワイトゴケ Çince 暗绿多枝藓

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Leskea viticulosa (Hedw.) Spruce 1847, Haptymenium viticulosum (Hedw.) Fürnr. 1827, Hypnum viticulosum (Hedw.) With. 1801, Neckera viticulosa Hedw. 1801

İngilizce rambling tail-moss Felemenkçe groot touwtjesmos Almanca echtes Trugzahnmoos, echter Wolfsfuß, Wolfsfußmoos, Ranken-Trugzahnmoos, rankendes Trugzahnmoos Danca robust matblad Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkraggmose İsveççe grov baronmossa İzlandaca brekkutæfill Litvanca vytelinė kreivadantė Litvanca (žemaitėška) vītelėnė krėivazūbė Letonca pinuma kažocene Rusça плетевидный аномодон, усатый аномодон Ukraynaca аномодон вусатий Lehçe zwiślik wiciowy Çekçe klaminka keříčkovitá Slovakça drsnolist viničovitý Slovence pravi pasjedlak Fransızca anomodon sarmenteux, leskée sarmenteuse Fince isoruostesammal Estonca suur tuhmik Japonca キスジキヌイトゴケ Çince 牛舌藓

Antitrichia californica Sull. ex Lesq. 1865 or Antitrichia curtipendula var. californica (Sull. ex Lesq.) Braithw. 1905, Macouniella californica (Sull. ex Lesq.) Kindb. 1897, Cryphaea californica (Sull. ex Lesq.) Kindb. 1885

İngilizce California antitrichia moss

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Antitrichia curtipendula var. curtipendula , Leucodon curtipendulus (Hedw.) T. Jensen 1856, Haptymenium curtipendulum (Hedw.) Fürnr. 1827, Anomodon curtipendulus (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Hypnum curtipendulum (Hedw.) With. 1801, Neckera curtipendula Hedw. 1801

İngilizce pendulous wing-moss Felemenkçe weerhaakmos Almanca kurzhängendes Hängemoos, Hängemoos, hängendes Widerhakenmoos, Widerhakenmoos, Gegenhaarmoos Danca åben krogtand Norveççe (bokmål & nynorsk) ryemose İsveççe fällmossa İzlandaca hraukmosi Förce opin krýkinmosi Litvanca karoklinė skliautenė Letonca nokarenā stardzīslene Rusça повисшая антитрихия, короткоповислая антитрихия Ukraynaca антітріхія звисла Lehçe jeżolist zwyczajny Çekçe žilnatka převislá Slovakça žilnatka previsnutá Slovence kimasta zamaknjenka Fransızca antitric court-pendu Fince norkkusammal Estonca longus rippsammal Çince 逆毛藓

Antitrichia curtipendula var. californica Antitrichia californica
Antitrichia curtipendula var. curtipendula Antitrichia curtipendula

Apterygium rotundifolium Rhynchostegium rotundifolium

Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. 1851 or (Hedw.) Schimp. 1876, Astomum alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Hampe 1837, Pleuridium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Brid. 1819[1818], Phascum alternifolium Dicks. ex Hedw. 1801

İngilizce clay earth-moss, alternateleaf archidium moss Felemenkçe oermos Almanca wechselblättriges Urmoos Danca stor sporemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sporemose İsveççe storsporsmossa İzlandaca slæðumosi Rusça очереднолистный архидиум Lehçe pierwomszak naprzemianlistny Çekçe úpolnička střídavolistá Slovakça pramach Slovence rumenkasta kroglica Fince kuulasammal Çince 无轴藓

Aschisma carniolicum (F. Weber & D. Mohr) Lindb. 1878, Astomum carniolicum (F. Weber & D. Mohr) Mönk. 1927, Systegium carniolicum (F. Weber & D. Mohr) De Not. 1869, Acaulon carniolicum (F. Weber & D. Mohr) Müll. Hal. 1847, Phascum carniolicum F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce Carniolan aschisma moss Çekçe nepukavka krajinská Slovence kranjska celinka

Astrophyllum marginatum Mnium marginatum

Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. 1844, Catharinea angustata (Brid.) Brid. 1819[1818], Polytrichum angustatum Brid. 1806

İngilizce lesser smoothcap, lesser smoothcap moss, catherinea moss Felemenkçe rood rimpelmos Almanca schmalblättriges Katharinenmoos, steifblättriges Katharinenmoos Danca smalbladet katrinemos İsveççe smal sågmossa İzlandaca laugarandi Litvanca siauralapė kemsa Letonca cietā lācīte Rusça суженный атрихум Ukraynaca атрихум звужений Lehçe żurawiec wąskolistny Çekçe bezvláska úzkolistá Slovence ozka katarinka Galler Galcesi mwsogl penllyfn (penfoel) bychan Estonca ahas kadrisammal Çince 狭叶仙鹤藓

Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. 1844, Polytrichum undulatum var. tenellum (Röhl.) Wahlenb. 1832, Catharinea tenella Röhl. 1814

İngilizce slender smoothcap Felemenkçe klein rimpelmos Almanca kleines Katharinenmoos, kleines Kahlmützenmoos Danca lille katrinemos Norveççe (bokmål & nynorsk) småtaggmose İsveççe liten sågmossa İzlandaca dvergrandi Letonca mīkstā lācīte Rusça нежненький атрихум Ukraynaca атрихум ніжненький Lehçe żurawiec maleńki Çekçe bezvláska útlá Slovakça katarínka jemná Slovence nežna katarinka Fince pikkumyyränsammal Estonca õrn kadrisammal Japonca ミヤマチョウチンゴケ

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Pogonatum undulatum (Hedw.) Opiz 1827, Callibryon undulatum (Hedw.) Zenker & D. Dietr. 1822, Oligotrichum undulatum (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Catharinea undulata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum undulatum (Hedw.) With. 1801, Polytrichum undulatum Hedw. 1801

İngilizce common smoothcap, wavy-leaved hair-moss, wavy catherinea, Catherine's moss Felemenkçe groot rimpelmos Almanca großes Katharinenmoos, gewelltblättriges Katharinenmoos, wellenblättrige Katharinenmoos, welliges Katharinenmoos, quergewelltes Kahlmützenmoos, Kahlmützenmoos Danca bølget katrinemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stortaggmose İsveççe vågig sågmossa İzlandaca bylgjurandi Förce bylgjutur randarmosi Litvanca vingialapė kemsa Letonca viļņainā lācīte Rusça волнистый атрихум, волнистый атрих Ukraynaca атріхум хвилястий Lehçe żurawiec falisty Çekçe bezvláska vlnkatá Slovakça katarínka vlnkatá Bulgarca къдраволистен атрихум Slovence valovita katarinka, kodrastolistni pušičnik, nagubani brezdlačnik Fransızca atric ondulé, atrichie ondulée Macarca katalinmoha Fince isomyyränsammal Estonca harilik kadrisammal Korece 주름솔이끼 Japonca タチゴケ、ナミガタタチゴケ Çince 仙鹤藓

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. 1827, Sphaerocephalus androgynus (Hedw.) Lindb. 1870, Fusiconia androgyna (Hedw.) P. Beauv. ex Brid. 1827, Gymnocybe androgyna (Hedw.) Fr. 1825, Gymnocephalus androgynus (Hedw.) Rich. 1816, Orthopyxis androgyna (Hedw.) P. Beauv. 1805, Mnium androgynum (Hedw.) Sm. 1804, Hypnum androgynum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum androgynum Hedw. 1801

İngilizce bud-headed groove moss Felemenkçe gewoon knopjesmos Almanca zwittriges Streifensternmoos, androgynes Streifensternmoos Danca kugle-filtmos Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergfiltmose İsveççe liten räffelmossa Litvanca kelminė tranšė Letonca sīklapu krokvācelīte Rusça обоеполый аулакомний, обоеполый аулакомниум Ukraynaca авлакомній двостатєвий Lehçe próchniczek obupłciowy Çekçe klamonožka hlávkoplodá Slovakça pásikavec obojaký Slovence bleščeči čebulničar Fince nuppihuopasammal Estonca kännuvildik Japonca タマヒモゴケ Çince 皱蒴藓

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 1827, Sphaerocephalus palustris (Hedw.) Lindb. 1879, Limnobryum palustre (Hedw.) Rabenh. 1863, Gymnocybe palustris (Hedw.) Fr. 1825, Gymnocephalus palustris (Hedw.) Schwägr. 1816, Bartramia palustris (Hedw.) P. Beauv. 1805, Orthopyxis palustris (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum palustre (Hedw.) Turner 1804, Hypnum palustre (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium palustre Hedw. 1801

İngilizce bog groove-moss, ribbed bog moss, bog-headed groove moss Felemenkçe roodviltmos Almanca Sumpf-Streifensternmoos, Moor-Streifensternmoos Danca almindelig filtmos Norveççe (bokmål & nynorsk) myrfiltmose İsveççe räffelmossa İzlandaca bleikjukollur Litvanca pelkinė tranšė Letonca purva krokvācelīte Rusça болотный аулакомний, болотный аулакомниум Ukraynaca авлакомній болотний Lehçe próchniczek błotny, próchniczek bagienny, próchniczek błotniczek, mochwian błotny Çekçe klamonožka bahenní Slovakça pásikavec močiarny Fransızca mnie des marais Macarca lápi moha Fince suonihuopasammal Estonca soovildik Japonca オオヒモゴケ Çince 沼泽皱蒴藓

Barbula acuta Didymodon acutus

Barbula bolleana (Müll. Hal.) Broth. 1924, Didymodon bolleanus (Müll. Hal.) Broth. 1902, Trichostomum bolleanum (Müll. Hal.) Müll. Hal. 1900, Hydrogonium bolleanum (Müll. Hal.) A. Jaeger 1880, Meesia bolleana Müll. Hal. 1862; or Barbula ehrenbergii (Lorentz) M. Fleisch. 1901, Didymodon ehrenbergii (Lorentz) Kindb. 1897, Didymodon tophaceus subsp. ehrenbergii (Lorentz) J.J. Amann 1924, Hyophila ehrenbergii (Lorentz) J.J. Amann 1918, Hydrogonium ehrenbergii (Lorentz) A. Jaeger 1880, Trichostomum ehrenbergii Lorentz 1868

İngilizce "unknown" Almanca Ehrenbergs Bärtchenmoos Rusça барбула Эренберга

Barbula convoluta Hedw. 1801 or Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv. 1805↓

Barbula convoluta var. convoluta or Streblotrichum convolutum var. convolutum , Tortula convoluta (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802, Bryum convolutum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801

İngilizce lesser bird's-claw beard-moss, convolute screw moss, sheath-leaved screw moss, roll-leafed twist teeth moss, little neon moss Felemenkçe gewoon smaragdsteeltje Almanca rollblättriges Bärtchenmoos, echtes rollblättriges Bärtchenmoos, zusammengerolltes Bärtchenmoos Danca violet snohår Norveççe (bokmål & nynorsk) slireskruemose İsveççe liten neonmossa Letonca makstu bārbula Rusça свернутая барбула Ukraynaca барбула згорнута Lehçe zwojek skręcony Çekçe vousatěnka pošvatá, syčavka pošvatá Slovence zviti nožničar Fransızca barbule enveloppée Fince pikkutumpurasammal Estonca kollakas barbula Japonca エゾネジクチゴケ Çince 卷叶扭口藓

Barbula convoluta var. commutata → Barbula convoluta var. sardoa

Barbula convoluta var. sardoa Bruch & Schimp. 1842, Streblotrichum convolutum var. sardoa (Bruch & Schimp.) Podp. 1954, Tortula convoluta var. sardoa (Bruch & Schimp.) Wilson 1855 or Barbula sardoa (Bruch & Schimp.) J.-P. Frahm 2004 or Barbula convoluta var. commutata (Jur.) Husn. 1886 or 1882 or Streblotrichum convolutum var. commutatum (Jur.) J.J. Amann 1918, Barbula convoluta subsp. commutata (Jur.) Boulay 1886, Streblotrichum convolutum subsp. commutatum (Jur.) Giacom. 1947, Streblotrichum commutatum (Jur.) Hilp. 1933, Tortula commutata (Jur.) Venturi & Bott. 1884, Barbula commutata Jur. 1874

İngilizce"unknown" Almanca veränderliches rollblättriges Bärtchenmoos Çekçe vousatěnka jižní

Barbula cordata Didymodon cordatus

Barbula ehrenbergii Barbula bolleana

Barbula enderesii Garov. 1840 or Streblotrichum enderesii (Garov.) Loeske 1909

İngilizce"unknown" Almanca gelbstieliges Bärtchenmoos Rusça барбула Эндереса Ukraynaca барбула Ендереза Lehçe zwojek żółty Çekçe vousatěnka Enderesova Slovakça fúzatka Enderesova Slovence Enderesijev nožničar

Barbula fallax Didymodon fallax

Barbula latifolia Desmatodon latifolius

Barbula sardoa→ Barbula convoluta var. sardoa

Barbula sinuosa Didymodon sinuosus

Barbula unguiculata Hedw. 1801, Streblotrichum unguiculatum (Hedw.) Loeske 1910, Tortula unguiculata (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum unguiculatum (Hedw.) With. 1801

İngilizce bird's-claw beard-moss, birds-claw screw moss, claw-leaved barbula, twisted thread moss, large neon moss Felemenkçe kleismaragdsteeltje Almanca gekrümmtblättriges Bärtchenmoos, gespitztblättriges Bärtchenmoos, gemeines Bärtchenmoos Danca almindelig skægtand Norveççe (bokmål & nynorsk) vegskruemose İsveççe stor neonmossa İzlandaca götuskrýfill Litvanca naguotalapė barzdė Letonca struplapu bārbula Rusça полудюймовая барбула Ukraynaca барбула нігтикоподібна Lehçe zwojek sztyletowaty Çekçe vousatěnka nehetnatá Slovakça fúzatka nechtovitá Fransızca barbule unguiculée Macarca szakálka moha Fince kesantotumpurasammal, ojatumpurasammal Estonca punakas barbula Korece 참꼬인이이끼 Japonca ネジクチゴケ Çince 扭口藓

Barbula vinealis Didymodon vinealis

Bartramia halleriana Hedw. 1801

İngilizce Haller's apple-moss Felemenkçe groot appelmos Almanca Hallers Apfelmoos, Haller-Apfelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) storkulemose İsveççe stor äppelmossa Rusça бартрамия Галлера Ukraynaca бартрамія Галлера Lehçe szmotłoch norweski Çekçe kulistec Hallerův Slovakça štetinka Hallerova Slovence severna povešenka Fince pahtaomenasammal Japonca クモマタマゴケ Çince 珠藓

Bartramia ithyphylla Brid. 1803, Plagiopus ithyphyllus (Brid.) Guim. 1803

İngilizce straight-leaved apple-moss Felemenkçe stijf appelmos Almanca straffblättriges Apfelmoos, geradeblättrige Bartramie Danca blågrøn kuglekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) stivkulemose İsveççe styv äppelmossa İzlandaca barðastrý Litvanca tiesialapė bartramija Letonca gludā bartrāmija Rusça прямолистная бартрамия Ukraynaca бартрамія прямолиста Lehçe szmotłoch prostolistny Çekçe kulistec rovnolistý Slovence krilatolista povešenka Fince kiilto-omenasammal Estonca püstlehine bartraamia Japonca コウライタマゴケ Çince 直叶珠藓

Bartramia pomiformis Hedw. 1801↓

?Bartramia pomiformis var. pomiformis , Bartramia crispa var. pomiformis (Hedw.) Lindb. 1872, Plagiopus pomiformis (Hedw.) Guim. 1919, Bryum pomiforme (Hedw.) With. 1801

İngilizce common apple-moss Felemenkçe gewoon appelmos Almanca echtes Apfelmoos, apfelfruchtige Bartramie Danca gulgrøn kuglekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) eplekulemose İsveççe äppelmossa Litvanca obuolvaisė bartramija, kulkterbė Letonca sprogainā bartrāmija Rusça яблоковидная бартрамия, яблоковидная бертрамия Ukraynaca бартрамія яблукоподібна Lehçe szmotłoch jabłkowaty Çekçe kulistec jablíčkovitý Slovakça štetinka jabĺčkovitá Slovence plodolika povešenka, pomarančna šivalnica İrlandaca úllchaonach Fransızca bartramie pomiforme, bartramie à capsules en forme de pomme Macarca gömbös moha Fince kallio-omenasammal Estonca õunjas bartraamia Korece 구슬이끼 Japonca タマゴケ Çince 梨蒴珠藓

?Bartramia pomiformis var. elongata Turner 1805; or synonym of B. pomiformis (< Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca verlängertes echtes Apfelmoos, krausblättrige Bartramie, krause Bartramie Çince 皱叶梨蒴珠藓

Bartramia stricta Brid. 1803, Plagiopus strictus (Brid.) Guim. 1919

İngilizce upright apple-moss, rigid apple-moss Almanca steifes Apfelmoos, steifblättriges Apfelmoos Çekçe kulistec tuhý Slovakça štetinka tuhá Slovence vzravnana povešenka Galler Galcesi afal-fwsogl anystwyth Fransızca bartramie à feuilles dressées

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846↓

?Blindia acuta var. acuta , Leptobryum acutum (Hedw.) Gugelb. 1905, Seligeria acuta (Hedw.) De Not. 1869, Grimmia acuta (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum acutum (Hedw.) Huds. ex With. 1801, Weissia acuta Hedw. 1801

İngilizce sharp-leaved blindia, acute blindia moss Almanca spitzblättriges Blindmoos Danca rødstænglet klippemos Norveççe (bokmål) rødmesigmose Norveççe (nynorsk) raudmesigmose İsveççe sipperblindia İzlandaca almosi Rusça острая блиндия Ukraynaca бліндія гостра Lehçe blindia ostra Çekçe hruškoplodec ostrý, rožínka ostrá Slovakça hruškovka Slovence oranžni krilatec Fince tihkusäiläsammal, säiläsammal Japonca カラノコシッポゴケ

?Blindia acuta var. rupestris (Hedw.) Korcz. 1960, Weissia acuta var. rupestris (Hedw.) DC. 1815, Bryum rupestre (Hedw.) P. Beauv. 1805, Weissia rupestris Hedw. 1801

İngilizce "unknown"

Blindia caespiticia (F. Weber & D. Mohr) Müll. Hal. 1853, Stylostegium caespiticium (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp. 1846, Harrisonia caespiticia (F. Weber & D. Mohr) Hampe 1837, Hedwigia caespiticia (F. Weber & D. Mohr) Bach. Pyl. 1824, Schistidium caespiticium (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1819[1818], Anictangium caespiticium (F. Weber & D. Mohr) Grev. & Arn. 1821, Anoectangium caespiticium (F. Weber & D. Mohr) Schwägr. 1810, Gymnostomum caespiticium F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce dwarf blindia Almanca Rasen-Blindmoos Norveççe (bokmål) svøpsigmose Norveççe (nynorsk) sveipsigmose İsveççe skifferblindia Fince tunturisäiläsammal

Brachytheciastrum collinum (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium collinum (Schleich. ex Müll. Hal.) Schimp. 1853, Chamberlainia collina (Schleich. ex Müll. Hal.) H. Rob. 1962[1963], Eurhynchium collinum (Schleich. ex Müll. Hal.) Kindb. 1894, Hypnum collinum Schleich. ex Müll. Hal. 1851

İngilizce alpine verdant moss Almanca Hügelkurzkapselmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kryplundmose İsveççe dvärggräsmossa İzlandaca holtalokkur Lehçe krótkoszek pagórkowy Fince naalinsuikerosammal Çince 高山青藓

Brachytheciastrum dieckei or Brachytheciastrum dieckii (Röll) Ignatov & Huttunen 2002 or Brachythecium dieckei or Brachythecium dieckii Röll 1897

İngilizce "unknown"

Brachytheciastrum fendleri (Sull.) Ochyra & Żarnowiec 2003 or Brachythecium fendleri (Sull.) A. Jaeger 1878, Hypnum fendleri (Sull.) Sull. & Lesq. 1856, Leskea fendleri Sull. 1849

İngilizce dwarf grass moss

Brachytheciastrum olympicum (Jur.) Vanderp., Ignatov, Huttunen & Goffinet 2005 or Brachythecium olympicum Jur. 1865, Brachythecium velutinum subsp. olympicum (Jur.) J.J. Amann 1918

İngilizce "unknown"

Brachytheciastrum trachypodium (Funck ex Brid.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium trachypodium (Funck ex Brid.) Schimp. 1853, Brachythecium velutinum subsp. trachypodium (Funck ex Brid.) J.J. Amann 1918, Eurhynchium trachypodium (Funck ex Brid.) Kindb. 1897, Hypnum trachypodium (Funck ex Brid.) Müll. Hal. 1851, Hypnum populeum var. trachypodium (Funck ex Brid.) Hampe 1837, Isothecium trachypodium Funck ex Brid. 1827

İngilizce lawers feather-moss, slate grass moss Almanca Dickfußkurzkapselmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) skortelundmose İsveççe skiffergräsmossa Rusça шероховатоножковый брахитециум Ukraynaca брахитеціум бородавчасто-ніжковий Slovence nitasti čašek Fince pahtasuikerosammal

Brachytheciastrum umbilicatum (Jur. & Milde) Orgaz, M.J. Cano & J. Guerra 2013 or Brachythecium umbilicatum Jur. & Milde 1870 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. 1853 ↓

Brachytheciastrum velutinum var. velutinum or Brachythecium velutinum var. velutinum , Chamberlainia velutina (Hedw.) H. Rob. 1962[1963], Eurhynchium velutinum (Hedw.) Géneau & Maheu 1902, Pancovia velutina (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Hypnum velutinum Hedw. 1801

İngilizce velvet feather-moss, velvet grass moss Felemenkçe fluweelmos Almanca echtes Samt-Kurzkapselmoos, Samt-Kurzkapselmoos, Samt-Kurzbüchsenmoos, Samt-Kegelmoos Danca fløjl kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) fløyelslundmose İsveççe sammetsgräsmossa İzlandaca lurkalokkur Litvanca siauralapė trumpė Litvanca (žemaitėška) siauralapė trompė Letonca samtainā īsvācelīte Rusça бархатный брахитециаструм, бархатный брахитециум Ukraynaca брахітеціаструм оксамитовий, брахитеціум оксамитовий Lehçe krótkoszek aksamitny, krótkosz aksamitny Çekçe baňatka aksamitová Slovakça bankovec zamatový Slovence preprosti čašek Fransızca brachytécie veloutée, hypne velouté Fince sirosuikerosammal Estonca samet-lühikupar Japonca キヌヒツジゴケ Çince 绒叶青藓

Brachytheciastrum velutinum var. salicinum (Schimp.) Ochyra & Żarnowiec 2003 or Brachythecium velutinum var. salicinum (Schimp.) Mönk. 1927 or Brachytheciastrum salicinum (Schimp.) Orgaz, M.J. Cano & J. Guerra 2013, Brachythecium velutinum subsp. salicinum (Schimp.) J.J. Amann 1918, Brachythecium intricatum subsp. salicinum (Schimp.) Kindb. 1894, Hypnum salicinum (Schimp.) Boulay 1884, Brachythecium salicinum Schimp. 1853

İngilizce "unknown" Almanca weidenblättriges Samt-Kurzkapselmoos Slovence vrbastolisti čašek

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. 1853, Chamberlainia albicans (Hedw.) H. Rob. 1962[1963], Pancovia albicans (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Hypnum salebrosum var. albicans (Hedw.) Myrin 1833, Hypnum albicans Hedw. 1801

İngilizce whitish feather-moss Felemenkçe bleek dikkopmos Almanca weißliches Kurzbüchsenmoos, weißes Kurzbüchsenmoos Danca hvidlig kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) bleiklundmose İsveççe blek gräsmossa İzlandaca götulokkur Litvanca balkšvoji trumpė Litvanca (žemaitėška) balkšvuojė trompė Letonca noras īsvācelīte Rusça беловатый брахитециум Ukraynaca брахитеціум білуватий Lehçe krótkosz wyblakły, krótkosz białawy Çekçe baňatka bělavá Slovakça bankovec belavý Slovence belkasti čašek Fince ahosuikerosammal Estonca valkjas lühikupar Çince 灰白青藓

Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Schimp. 1853, Chamberlainia campestris (Müll. Hal.) H. Rob. 1962[1963], Brachythecium salebrosum subsp. campestre (Müll. Hal.) J.J. Amann 1918, Hypnum campestre (Müll. Hal.) Mitt. 1859, Hypnum rutabulum var. campestre Müll. Hal. 1851

İngilizce field ragged moss Felemenkçe velddikkopmos Almanca Feldkurzbüchsenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bakkelundmose İsveççe backgräsmossa Letonca klajuma īsvācelīte Rusça полевой брахитеций, полевой брахитециум Ukraynaca брахитеціум польовий Lehçe krótkosz równinny Çekçe baňatka ladní Fince etelänsuikerosammal, hakasuikerosammal Estonca aru-lühikupar Japonca ノコギリアオギヌゴケ Çince 田野青藓

Brachythecium collinum Brachytheciastrum collinum

Brachythecium curtum Sciuro-hypnum curtum

Brachythecium dieckei / dieckii Brachytheciastrum dieckei / dieckii

Brachythecium erythrorrhizon Schimp. 1853, Chamberlainia erythrorrhiza (Schimp.) H. Rob. 1962[1963], Eurhynchium erythrorrhizon (Schimp.) Kindb. 1894, Hypnum erythrorrhizon (Schimp.) Hartm. 1854

İngilizce redfoot feather-moss Almanca rotwurzeliges Kurzbüchsenmoos Norveççe (bokmål) rynkelundmose Norveççe (nynorsk) skrukkelundmose İsveççe taigagräsmossa Letonca rizoīdu īsvācelīte Rusça красноризоидный брахитециум Slovence rdečekoreni čašek Fince ryppysuikerosammal Estonca punakas lühikupar

Brachythecium fendleri Brachytheciastrum fendleri

Brachythecium geheebii Milde 1869, Camptothecium geheebii (Milde) Kindb. 1894, Homalothecium geheebii (Milde) Wigh 1973, Hypnum geheebii (Milde) Lindb. 1882

İngilizce Geheeb's feather-moss Almanca Geheebs Kurzbüchsenmoos, Geheeb-Kurzbüchsenmoos, drehrundes Berg-Kurzbüchsenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) silkelundmose İsveççe lockgräsmossa Rusça Брахитециум Гехеба Ukraynaca брахитеціум Гегееба Lehçe krótkosz namurnikowy Çekçe baňatka Geheebova Slovence Geheebijev čašek Macarca Geheeb-pintycsőrűmoha

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. 1853, Brachythecium salebrosum var. glareosum (Bruch ex Spruce) Grout 1928, Brachythecium reflexum [unranked] glareosum (Bruch ex Spruce) Meyl. 1905, Pancovia glareosa (Bruch ex Spruce) J. Kickx f. 1867, Hypnum glareosum Bruch ex Spruce 1847

İngilizce streaky feather-moss Felemenkçe kalkdikkopmos Almanca Haarspitzenkurzbüchsenmoos Danca kalk-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) gull-lundmose İsveççe kalkgräsmossa İzlandaca giljalokkur Letonca grants īsvācelīte Rusça галечный брахитециум, хрящеватый брахитециум Lehçe krótkosz żwirowy Çekçe baňatka štěrková Fince kalkkisuikerosammal Estonca lubi-lühikupar Japonca ツブテゴケ Çince 石地青藓

Brachythecium laetum (Brid.) Schimp. 1853, Hypnum laetum Brid. 1827; or synonym of Brachythecium acuminatum or Brachythecium oxycladon

İngilizce common cedar moss (< www.innvista.com) Felemenkçe rotsdikkopmos Almanca Kalkkurzbüchsenmoos İsveççe silkesgräsmossa Çekçe baňatka lesklá Fince silkkisuikerosammal

Brachythecium latifolium Sciuro-hypnum latifolium

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. or (Schimp.) Schimp. ex Milde 1862, Brachythecium salebrosum subsp. mildeanum (Schimp.) Renauld & Cardot 1893, Hypnum salebrosum var. mildeanum (Schimp.) Husn. 1882, Hypnum mildeanum Schimp. 1860

İngilizce sand feather-moss Felemenkçe moerasdikkopmos Almanca Sumpfkurzbüchsenmoos Danca kær-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) vierlundmose İsveççe lergräsmossa İzlandaca bleytulokkur Letonca Mildes īsvācelīte Rusça приручейный брахитециум, средний брахитециум, брахитециум Мильде Ukraynaca брахитеціум Мільде Lehçe krótkosz Mildego Çekçe baňatka Mildeova Slovakça bankovec Mildeov Slovence Mildejev čašek Fransızca brachytécie de Miller Fince nurmisuikerosammal Estonca Milde lühikupar

Brachythecium oedipodium Sciuro-hypnum oedipodium

Brachythecium olympicum Brachytheciastrum olympicum

Brachythecium plumosum Sciuro-hypnum plumosum

Brachythecium populeum Sciuro-hypnum populeum

Brachythecium reflexum Sciuro-hypnum reflexum

Brachythecium rivulare Schimp. 1853, Brachythecium albicans subsp. rivulare (Schimp.) Meyl. 1905, Brachythecium rutabulum var. rivulare (Schimp.) M.T. Lange 1869, Pancovia rivularis (Schimp.) Pire 1874, Hypnum rivulare (Schimp.) Bruch 1855

İngilizce waterside feather-moss, river feather-moss, rivulet cedar moss, common verdant moss Felemenkçe beekdikkopmos Almanca Bachfkurzbüchsenmoos Danca væld-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) sumplundmose İsveççe källgräsmossa İzlandaca lækjalokkur Litvanca upelinė trumpė Litvanca (žemaitėška) opelėnė trompė Letonca strautmalas īsvācelīte Rusça ручейный брахитеций, ручейный брахитециум Ukraynaca брахитеціум струмковий Lehçe krótkosz strumieniowy Çekçe baňatka potoční Slovakça bankovec potočný Fransızca hypne des ruisseaux Fince purosuikerosammal Estonca lodu-lühikupar Korece 물가양털이끼 Japonca タニゴケ Çince 青藓

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 1853, Pancovia rutabula (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Hypnum rutabulum Hedw. 1801

İngilizce rough-stalked feather-moss, green silk moss Felemenkçe gewoon dikkopmos Almanca rauhstieliges Kurzbüchsenmoos, rauhes Kurzbüchsenmoos, Krückenkegelmoos, krückenförmiges Kurzbüchsenmoos, gemeines Kurzbüchsenmoos, Kurzbüchsenmoos, Kurzkapselmoos, Kegelmoos Danca almindelig kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) storlundmose İsveççe stor gräsmossa İzlandaca engjalokkur Litvanca žalioji trumpė Litvanca (žemaitėška) žaliuojė trompė Letonca struplapu īsvācelīte Rusça рутовый брахитециум, брахитециум кочерга Ukraynaca брахитеціум кочерговий Lehçe krótkosz pospolity, krótkosz szorstki, krótkosz strumieniowy Çekçe baňatka obecná Slovakça bankovec obyčajný Slovence grabljasti čašek, navadni ramenar Fransızca brachytécie à soie raide, hypne fourgon Macarca mankós rövidtokúmoha Fince lehtosuikerosammal Estonca harilik lühikupar Japonca ヒロハノフサゴケ Çince 卵叶青藓

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. 1853, Chamberlainia salebrosa (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) H. Rob. 1962[1963], Pancovia salebrosa (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Pire 1874, Hypnum plumosum var. salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Müll. Hal. 1851, Hypnum salebrosum Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce smooth-stalk feather-moss, smooth-stalked yellow feather-moss, rough moss, golden ragged moss, golden ragged feather-moss, cedar moss Felemenkçe glad dikkopmos Almanca glattstieliges Kurzbüchsenmoos, Geröllkegelmoos Danca skov-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) lilundmose İsveççe skogsgräsmossa İzlandaca brekkulokkur Litvanca gelsvažalė trumpė Letonca nelīdzenā īsvācelīte Rusça шероховатый брахитеций, шероховатый брахитециум, неровный брахитециум, серповидненький брахитециум, кочковатый брахитециум Ukraynaca брахитеціум шорсткий Lehçe krótkosz rowowy Çekçe baňatka draslavá Slovakça bankovec hrboľatý Slovence nagrbančeni čašek Fince kiiltosuikerosammal Estonca sale lühikupar Korece 넓은잎양털이끼 Japonca ヒロハフサゴケ Çince 褶叶青藓

Brachythecium starkei Sciuro-hypnum starkei

Brachythecium trachypodium Brachytheciastrum trachypodium

Brachythecium umbilicatum Brachytheciastrum umbilicatum

Brachythecium velutinum Brachytheciastrum velutinum

Breidleria arcuata Calliergonella lindbergii

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom. 1947, Didymodon ferruginascens (Stirt.) J.-P. Frahm 1995, Barbula ferruginascens Stirt. 1900

İngilizce rufous beard-moss Felemenkçe kalkroestvoetje Almanca rostfarbenes Rotblattmoos, rostrotes Rotblattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) knollfotmose İsveççe rostfotmossa İzlandaca brúnsokki Lehçe krasnolist rdzawy Çekçe klenice rezavá Fince idänpunatyvisammal, ruostetyvisammal

Bryoerythrophyllum recurvirostrum or Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P. C. Chen 1941, Erythrobarbula recurvirostris (Hedw.) Steere 1951, Barbula recurvirostris (Hedw.) Dixon 1933, Didymodon recurvirostris (Hedw.) Jenn. 1913, Erythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Loeske 1908, Trichostomum recurvirostre (Hedw.) Lindb. 1863, Anacalypta recurvirostris (Hedw.) Fürnr. 1829, Grimmia recurvirostris (Hedw.) Turner 1804, Bryum recurvirostre (Hedw.) With. 1801, Weissia recurvirostris Hedw. 1801

İngilizce red beard-moss Felemenkçe oranjesteeltje Almanca gemeines Rotblattmoos, Rotblattmoos Danca rød gammelblad Norveççe (bokmål) rødfotmose Norveççe (nynorsk) raudfotmose İsveççe röd fotmossa İzlandaca ryðsokki Litvanca riestakraštė rausvenė Litvanca (žemaitėška) rėistašmuotė rausvenė Letonca greizknābīša sarkanlape Rusça косоклювый бриоэритрофилл, косоклювый бриоэритрофиллум, кривоклювый бриоэритрофиллум Ukraynaca бріоеритрофілум косодзьобий Lehçe krasnolist krzywodzióbek Çekçe klenice načervenalá Slovakça palošík zakrivený Slovence zavita rdečica Fince kalliopunatyvisammal, punatyvisammal Estonca harilik punasammal Japonca アカハマキゴケ Çince 红叶藓

Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. 1851, Bryum pendulum var. algovicum (Sendtn. ex Müll. Hal.) Warnst. 1885 or Ptychostomum pendulum Hornsch. 1824[1822], Bryum pendulum (Hornsch.) Schimp. 1856 or Ptychostomum compactum Hornsch. 1822, Bryum algovicum var. compactum (Hornsch.) Düll 1992, Bryum angustirete var. compactum (Hornsch.) Wijk & Margad. 1959, Bryum pendulum subsp. compactum (Hornsch.) J.J. Amann 1918, Bryum pendulum var. compactum (Hornsch.) Hartm. 1843, Bryum compactum (Hornsch.) Kindb. 1897

İngilizce drooping thread-moss Felemenkçe netknikmos Almanca hängefrüchtiges Birnmoos, Allgäuer Birnmoos Danca ribbe-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) ribbevrangmose İsveççe hängbryum İzlandaca hagahnokki Letonca nokarvācelītes samtīte Rusça водорослевый бриум Ukraynaca бріум альговікський Lehçe prątnik bawarski Çekçe prutník převislý Fince heilurihiirensammal Estonca rippuv pungsammal Japonca シダレハリガネゴケ

Bryum alpinum Huds. ex With. 1801 or Imbribryum alpinum (Huds. ex With.) N. Pedersen 2005, Mnium alpinum (Huds. ex With.) P. Beauv. 1805, Hypnum alpinum (Huds. ex With.) F. Weber & D. Mohr 1803; Bryum alpinum var. alpinum or Bryum alpinum subsp. alpinum; Bryum alpinum var. viride Husn. 1889 or Bryum alpinum subsp. viride (Husn.) Podp. 1901

İngilizce alpine thread-moss, alpine bryum moss Felemenkçe prachtknikmos Almanca Alpen-Birnmoos, Alpen-Birnenmoos Danca skærgårds-bryum Norveççe (bokmål) koppervrangmose Norveççe (nynorsk) koparvrangmose Rusça альпийский бриум Ukraynaca бріум альпійський Lehçe prątnik alpejski Çekçe prutník horský Slovakça prútnik alpský Slovence gorska hrušica, alpski mah Fince valumahiirensammal Japonca タカネハリガネゴケ Çince 高山真藓

Bryum alpinum subsp. alpinum Bryum alpinum
Bryum alpinum subsp. riparium Bryum riparium
Bryum alpinum subsp. viride Bryum alpinum

Bryum archangelicum Bruch & Schimp. 1846 or Ptychostomum archangelicum (Bruch & Schimp.) J.R. Spence 2005↓

?Bryum archangelicum subsp. archangelicum [www.dyntaxa.se], Bryum inclinatum var. archangelicum (Bruch & Schimp.) Podp. 1954, Bryum pendulum subsp. archangelicum (Bruch & Schimp.) Lindb. 1879; or synonym of Ptychostomum archangelicum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce archangelic thread-moss Felemenkçe ongewimperd knikmos Almanca Archangelsk-Birnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) svartsporevrangmose İsveççe ärkebryum [s.lt] svartsporsbryum [s.st] İzlandaca rindahnokki Letonca Arhangeļskas samtīte Rusça бриум архангельский Ukraynaca бріум архангельський Çekçe prutník nachýlený Fince väinänhiirensammal, nuokkuhiirensammal

?Bryum archangelicum subsp. curvatum [www.dyntaxa.se] or Bryum curvatum Kaurin & Arnell 1897, Bryum hagenii subsp. curvatum (Kaurin & Arnell) Kindb. 1897, Bryum inclinatum var. curvatum (Kaurin & Arnell) Podp. 1954, Bryum arcticum subsp. curvatum (Kaurin & Arnell) J.J. Amann 1918 or Ptychostomum curvatum (Kaurin & Arnell) J.R. Spence 2005; or synonym of Ptychostomum archangelium (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" İsveççe strandbryum İzlandaca giljahnokki

?Bryum archangelicum subsp. imbricatum [www.dyntaxa.se] or Bryum imbricatum auct. non (Schwägr.) Bruch & Schimp. 1839 < Pohlia imbricata Schwägr. 1816; or synonym of Ptychostomum archangelicum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce small-mouthed thread-moss Almanca geneigtfrüchtiges Birnmoos İsveççe backbryum İzlandaca barðahnokki Letonca jumstiņu samtīte Fince nuokkuhiirensammal Estonca longus pungsammal

Bryum argenteum Hedw. 1801 ↓

?Bryum argenteum var. argenteum, Hypnum argenteum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1893, Argyrobryum argenteum (Hedw.) Kindb. 1883, Mnium argenteum (Hedw.) Hoffm. ex P. Beauv. 1805

İngilizce silver-moss, silvery bryum, silvergreen bryum moss Felemenkçe zilvermos Almanca Silber-Birnmoos, Silber-Birnenmoos, Silbermoos Danca sølv-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) sølvvrangmose İsveççe silverbryum İzlandaca silfurhnokki Litvanca sidabrinė brija Letonca sudrabainā samtīte Rusça серебристый бриум Beyaz Rusça брыум серабрысты Ukraynaca бріум сріблястий Lehçe prątnik srebrzysty Çekçe prutník stříbřitý Slovakça prútnik striebristý Bulgarca сребрист мъх Slovence srebrna hrušica, srebrni mah Fransızca bry argenté İspanyolca musgo plateado, hilo plateado Macarca ezüst körtemoha, ezüstös körtemoha Fince hopeahiirensammal Estonca hõbe-pungsammal Korece 은이끼 Japonca ギンゴケ Çince 真藓

?Bryum argenteum var. lanatum (P. Beauv.) Hampe 1839 or Bryum lanatum (P. Beauv.) Brid. 1817 or Anomobryum lanatum (P. Beauv.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2002, Mnium lanatum P. Beauv. 1805; or synonym of Bryum argenteum (< Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Çince 尖叶真藓

Bryum atrovirens Bryum subapiculatum

Bryum badium Bryum caespiticium var. badium

Bryum barnesii J.B. Wood ex Schimp. 1876 or Gemmabryum barnesii (J.B. Wood ex Schimp.) J.R. Spence 2007; or synonym of Bryum dichotomum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Felemenkçe geelkorrelknikmos Almanca Barnes' Birnmoos, Barnes Birnmoos İzlandaca eyjahnokki

Bryum bicolor Bryum dichotomum

Bryum bimum Bryum pseudotriquetrum var. bimum

Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe 1899, Bryum atrovirens subsp. bornholmense (Wink. & R. Ruthe) Wijk & Margad. 1959, Bryum erythrocarpum subsp. bornholmense (Wink. & R. Ruthe) Podp. 1923, Bryum erythrocarpum var. bornholmense (Wink. & R. Ruthe) C.E.O. Jensen 1937, Bryum murale subsp. bornholmense (Wink. & R. Ruthe) J.J. Amann 1918 or Rosulabryum bornholmense (Wink. & R. Ruthe) J.R. Spence 2009 or Ptychostomum bornholmense (Wink. & R. Ruthe) Holyoak & N. Pedersen 2007

İngilizce potato bryum, Bornholm's bryum moss Felemenkçe aardappelknikmos Almanca Bornholmer Birnmoos Danca bornholmsk bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) storknollvrangmose İsveççe potatisbryum

Bryum caespiticium Hedw. 1801 or Ptychostomum imbricatulum (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen 2007, Bryum caespiticium subsp. imbricatulum (Müll. Hal.) Podp. 1957, Bryum imbricatulum Müll. Hal. 1957↓

?Bryum caespiticium var. caespiticium or Gemmabryum caespiticium (Hedw.) J.R. Spence 2009, Hypnum caespiticium (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium caespiticium (Hedw.) With. 1801; or synonym of Ptychostomum imbricatulum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce tufted thread-moss, dry calcareous bryum moss Felemenkçe zodeknikmos Almanca Rasen-Birnmoos Danca tue-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) murvrangmose İsveççe murbryum İzlandaca skógahnokki Litvanca velėninė brija Letonca ciņa samtīte Rusça дернистый бриум, дернистый брий Ukraynaca бріум дернистий Lehçe prątnik darniowy Çekçe prutník drnatý Fransızca bry en gazon Macarca közönséges körtemoha Fince savikkohiirensammal Estonca muru-pungsammal Japonca ホソハリガネゴケ Çince 丛生真藓

?Bryum caespiticium var. badium Bruch ex Brid. 1827, Bryum caespiticium subsp. badium (Bruch ex Brid.) Lindb. 1879 or Bryum badium (Bruch ex Brid.) Schimp. 1876 or Gemmabryum badium (Bruch ex Brid.) J.R. Spence 2009, Ptychostomum badium (Bruch ex Brid.) J.R. Spence 2005; or synonym of Ptychostomum imbricatulum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca kastanienbraunes Birnmoos İsveççe brunbryum Çekçe prutník hnědý

?Bryum caespiticium var. comense (Schimp.) Husn. 1889, or Bryum caespiticium subsp. comense (Schimp.) J.J. Amann 1893, Bryum kunzei var. comense (Schimp.) Husn. 1890; or synonym of Ptychostomum imbricatulum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Bryum caespiticium var. imbricatum Bryum kunzei

Bryum canariense Brid. 1817 or Rosulabryum canariense (Brid.) Ochyra 2003 or Bryum canariense subsp. provinciale (H. Philib.) Giacom. 1947, Bryum canariense var. provinciale (H. Philib.) Husn. 1889 or Bryum provinciale H. Philib. 1876

İngilizce Canary thread-moss, Canary bryum moss, long-stalked thread moss Felemenkçe getand knikmos

Bryum canariense subsp. provinciale Bryum canariense

Bryum capillare Hedw. 1801 ↓

?Bryum capillare var. capillare or Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen 2007, Plagiobryum capillare (Hedw.) N. Pedersen 2005, Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R. Spence 1996, Hypnum capillare (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium capillare (Hedw.) With. 1801

İngilizce capillary thread-moss, twisting thread moss, rufous thread moss Felemenkçe gedraaid knikmos, schroefknikmos Almanca haarblättriges Birnmoos, haarblättriges Birnenmoos, Haar-Birnmoos Danca hårspidset bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) skruevrangmose İsveççe skruvbryum İzlandaca skrúfhnokki Litvanca plaukinė brija Letonca matainā samtīte Rusça волосовидный бриум, волосовидный брий Ukraynaca бріум волосконосний Lehçe prątnik włosowaty Çekçe prutník chluponosný Slovakça prútnik chlpovitý Slovence kapljasti mah Fransızca bry capillaire, bryum capillaire Macarca hajas körtemoha, gyakori körtemoha Fince karvahiirensammal Estonca tüve-pungsammal Japonca ハリガネゴケ Çince 细叶真藓

?Bryum capillare var. ferchelii (Brid.) Bruch & Schimp. 1839 or Bryum capillare subsp. ferchelii (Funck ex Brid.) Kindb. 1904 [unresolved] or Bryum elegans var. ferchelii (Funck ex Brid.) Breidl. 1891, Bryum carinthiacum subsp. ferchelii (Funck ex Brid.) Kindb. 1903; or synonym of Bryum elegans (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Ferchel's bryum moss Almanca kleinblättriges Birnmoos

Bryum cellulare Hook. 1827 or Plagiobryoides cellularis (Hook.) J.R. Spence 2009 or Plagiobryum cellulare (Hook.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2006, Brachymenium cellulare (Hook.) A. Jaeger 1875

İngilizce "unknown" Japonca オンセンゴケ、 カワギシゴケ、コシノマゴケ Çince 柔毛真藓

Bryum cernuum Bryum uliginosum

Bryum creberrimum Taylor 1846 or Ptychostomum creberrimum (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005

İngilizce tight-tufted thread-moss Felemenkçe dicht knikmos Almanca dichtes Birnmoos Danca symmetrisk bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) brakkvrangmose İsveççe brännbryum İzlandaca deigluhnokki Rusça густой бриум Ukraynaca бріум густий Lehçe prątnik zbity Çekçe prutník nahloučený Fince sorahiirensammal

Bryum curvatum Bryum archangelicum subsp. curvatum

Bryum dichotomum Hedw. 1801 or Gemmabryum dichotomum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005, Mnium dichotomum (Hedw.) P. Beauv. 1805; or Bryum bicolor Dicks. 1801 or Gemmabryum bicolor (Dicks.) J.R. Spence 2007, , Bryum erythrocarpum var. bicolor (Dicks.) Brid. 1826, Bryum caespiticium var. bicolor (Dicks.) Brid. 1817, Mnium caespiticium var. bicolor (Dicks.) Röhl. 1813, Argyrobryum bicolor (Dicks.) Kindb. 1883, Mnium bicolor (Dicks.) Brid. 1803

İngilizce bicoloured bryum, two-color thread moss Felemenkçe grofkorrelknikmos Almanca zweifarbiges Birnmoos Danca dværg-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) groknoppvrangmose İsveççe kornbryum İzlandaca götuhnokki Rusça вильчатый бриум Ukraynaca бріум дихотомічний Lehçe prątnik dwudzielny Çekçe prutník dvoubarevný Fransızca bry pourpre Fince kirjohiirensammal Japonca クロハリガネゴケ Çince 双色真藓

Bryum donianum Grev. 1827 or Ptychostomum donianum (Grev.) Holyoak & N. Pedersen 2007 or Rosulabryum donianum (Grev.) Ochyra 2003, Plagiobryum donianum (Grev.) N. Pedersen 2005

İngilizce Don's thread-moss Felemenkçe dikrandknikmos Japonca アツベリマゴケ

Bryum elegans Nees ex Brid. 1827, Bryum capillare subsp. elegans (Nees) Lindb. 1879, Bryum capillare var. elegans (Nees) Husn. 1889 or Rosulabryum elegans (Nees) Ochyra 2003

İngilizce blushing bryum Felemenkçe sierlijk knikmos Almanca zierliches Birnmoos, elegantes Birnmoos Danca pryd-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) hårskruevrangmose İsveççe praktbryum İzlandaca holtahnokki Letonca gludā samtīte Rusça изящный бриум Ukraynaca бріум витончений Çekçe prutník zdobný Fince sirohiirensammal Estonca peen pungsammal

Bryum elegans var. elegans → Bryum elegans
Bryum elegans var. ferchelii → Bryum capillare var. ferchelii

Bryum funkii or Bryum funckii Schwägr. 1816 or Ptychostomum funkii (Schwägr.) J.R. Spence 2007

İngilizce Funck's thread-moss Felemenkçe knopknikmos Almanca Funcks Birnmoos, Funck-Birnmoos Danca løgformet bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) knoppvrangmose İsveççe stor silverbryum Litvanca Funko brija Litvanca (žemaitėška) Fonka brėjė Letonca Funka samtīte Rusça бриум Функа Ukraynaca бріум функа Lehçe prątnik bladozielony Çekçe prutník Funckův Slovence Funckejeva hrušica Estonca Funcki pungsammal

Bryum gemmilucens R. Wilczek & Demaret 1976 or Gemmabryum gemmilucens (R. Wilczek & Demaret) J.R. Spence 2007

İngilizce yellow-bud bryum Felemenkçe glanzend korrelknikmos Almanca glänzendes Birnmoos

Bryum gemmiparum De Not. 1866 or Bryum alpinum subsp. gemmiparum (De Not.) Kindb. 1897, Bryum alpinum var. gemmiparum (De Not.) Husn. 1882 or Imbribryum gemmiparum (De Not.) J.R. Spence 2007

İngilizce Welsh thread-moss Felemenkçe groot korrelknikmos Almanca Ufer-Birnmoos Ukraynaca бріум брунькогенний Galler Galcesi edeufwsogl Cymreig

Bryum imbricatum auct. non (Schwägr.) Bruch & Schimp Bryum archangelicum subsp. imbricatum

Bryum intermedium (Brid.) Blandow 1809, Bryum pallescens var. intermedium (Brid.) Huebener 1833 or Ptychostomum intermedium (Brid.) J.R. Spence 2005, Webera intermedia (Brid.) Schwägr. 1816, Hypnum intermedium (Brid.) F. Weber & D. Mohr 1807, Mnium intermedium (Brid.) C.F. Ludw. ex P. Beauv. 1805, Pohlia intermedia Brid. 1803

İngilizce many-seasoned thread-moss Felemenkçe middelst knikmos Almanca mittleres Birnmoos Danca ler-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) sneivrangmose İsveççe mellanbryum İzlandaca hjallahnokki Letonca vidējā samtīte Rusça промежуточный бриум Ukraynaca бріум проміжний Lehçe prątnik pośredni Çekçe prutník prostřední Slovence srednja hrušica Fince karttuhiirensammal Estonca vahelmine pungsammal

Bryum klinggraeffii Schimp. 1858, Bryum radiculosum subsp. klinggraeffii (Schimp.) Margad. & During 1982 or Gemmabryum klinggraeffii (Schimp.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005

İngilizce raspberry bryum, Klinggraeff's bryum moss Felemenkçe scharlakenknolknikmos Almanca Klinggräffs Birnmoos, Klinggräff-Birnmoos Danca kortbørstet bryum Norveççe (bokmål) rødknollvrangmose Norveççe (nynorsk) raudknollvrangmose İsveççe hallonbryum İzlandaca laugahnokki Rusça бриум Клингреффа Beyaz Rusça брыум Клінгрэфа Ukraynaca бріум клінгрефа Lehçe prątnik Klinggraeffa Çekçe prutník Klinggraefův Slovence Klinggraffova hrušica Fince kuparihiirensammal Estonca Klinggraeffi pungsammal

Bryum kunzei Hornsch. 1819 or Gemmabryum kunzei (Hornsch.) J.R. Spence 2009 or Ptychostomum kunzei (Hornsch.) J.R. Spence 2007 or Bryum caespiticium subsp. kunzei (Hornsch.) Podp. 1901, Bryum caespiticium var. kunzei (Hornsch.) Braithw. 1892; Bryum caespiticium var. imbricatum Bruch & Schimp. 1839

İngilizce "unknown" Almanca Kunzes Birnmoos İsveççe knoppbryum Rusça бриум Кунца Ukraynaca бріум Кунця Çekçe prutník Kunzeův

Bryum lanatum Bryum argenteum var. lanatum

Bryum mildeanum Jur. 1862, Bryum alpinum subsp. mildeanum (Jur.) Podp. 1953, Bryum alpinum var. mildeanum (Jur.) Podp. 1954 or Imbribryum mildeanum (Jur.) J.R. Spence 2007

İngilizce Milde's thread-moss Felemenkçe rotsknikmos Almanca Mildes Birnmoos, Milde-Birnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) broddvrangmose İsveççe uddbryum Rusça бриум Мильде Ukraynaca бріум Мільде Çekçe prutník Mildeův Fince tammihiirensammal

Bryum moravicum Podp. 1906, Bryum capillare fo. moravicum (Podp.) Podp. 1950 or Rosulabryum moravicum (Podp.) Ochyra & Stebel 2006 or Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazimpaka 2013

İngilizce "unknown" Almanca Brutfadenbirnmoos, Schlaffes Birnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) trådskruevrangmose İsveççe trådbryum Rusça моравский бриум Ukraynaca моравський бріум Lehçe prątnik rozmnóżkowy, rozetnik rozmnóżkowy Çekçe prutník moravský Fince rihmahiirensammal

Bryum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 1846 or Imbribryum muehlenbeckii (Bruch & Schimp.) N. Pedersen 2005; or synonym of Imbribryum alpinum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Muehlenbeck's thread-moss, Muehlenbeck's bryum moss Felemenkçe beekknikmos Almanca Mühlenbecks Birnmoos, Mühlenbeck-Birnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) svavrangmose İsveççe klippbryum İzlandaca skrauthnokki Rusça бриум Мюленбека Çekçe prutník Mühlenbeckův Fince tupashiirensammal

Bryum neodamense Itzigs. 1849[1848] or Bryum pseudotriquetrum subsp. neodamense (Itzigs.) J.J. Amann 1893, Bryum pseudotriquetrum var. neodamense (Itzigs.) Büse 1870 or Ptychostomum neodamense (Itzigs.) J.R. Spence 2005; or synonym of Ptychostomum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce long-leaved thread-moss Felemenkçe zoddeknikmos Almanca Neudammer Birnmoos Danca grøn bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) myrvrangmose İsveççe sumpbryum İzlandaca fenjahnokki Litvanca gaubtalapė brija Letonca Neidamas samtīte Rusça бриум нейдаммский Ukraynaca брій нейдамський Lehçe prątnik brandenburski Çekçe prutník neudamský Slovence topolistna hrušica Macarca kanalaslevelű körtemoha Fince silmuhiirensammal Estonca tõmmu pungsammal Çince 卷尖真藓

Bryum pallens Sw. 1801, Bryum pallens var. pallens [www.dyntaxa.se], Bryum intermedium var. pallens (Sw.) Hartm. 1838 or Ptychostomum pallens (Sw.) J.R. Spence 2005 [unresolved], Plagiobryum pallens (Sw.) N. Pedersen 2005 [unresolved], Mnium pallens (Sw.) P. Beauv. 1805, Hypnum pallens (Sw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Pohlia pallens (Sw.) Brid. 1803

İngilizce pale thread-moss Felemenkçe rood knikmos Almanca blasses Birnmoos, helles Birnmoos Danca blegrød bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) vinvrangmose İsveççe skär bryum İzlandaca sytruhnokki Letonca bālā samtīte Rusça бледный бриум, бледный брий Ukraynaca бріум блідий Lehçe prątnik blady Çekçe prutník bledý Slovence bleda hrušica Fince rusohiirensammal Estonca kahvatu pungsammal Japonca エゾハリガネゴケ Çince 灰黄真藓

Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 1816, Bryum pseudotriquetrum subsp. pallescens (Schleich. ex Schwägr.) Dixon 1924 or Plagiobryum pallescens (Schleich. ex Schwägr.) N. Pedersen 2005 [unresolved] or Ptychostomum pallescens (Schleich. ex Schwägr.) J.R. Spence 2005 [unresolved]; Bryum pallescens var. boreale (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp. 1839, Bryum capillare var. boreale (F. Weber & D. Mohr) Hartm. 1838, Bryum boreale (F. Weber & D. Mohr) Funck 1808 or Ptychostomum boreale (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra 2011, Hypnum boreale F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce tall-clustered thread-moss Felemenkçe zwanenhalsknikmos Almanca bleiches Birnmoos Danca bleg bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) filtvrangmose İsveççe blekbryum İzlandaca gljúfrahnokki Letonca bālganā samtīte Rusça бледноватый бриум Ukraynaca бріум блідуватий Lehçe prątnik żółknący Çekçe prutník plavý Slovence bledikasta hrušica Fince kalvashiirensammal Estonca kahkjas pungsammal Korece 아기철사이끼 Japonca チャボハリガネゴケ Çince 黄色真藓

Bryum provinciale Bryum canariense

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802 or Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005 ↓

Bryum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum or Ptychostomum pseudotriquetrum var. pseudotriquetrum, Plagiobryum pseudotriquetrum (Hedw.) N. Pedersen 2005, Hypnum pseudotriquetrum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1807, Mnium pseudotriquetrum Hedw. 1801

İngilizce marsh bryum, common green bryum moss, tall clustered thread-moss Felemenkçe veenknikmos Almanca Bachbirnmoos, echtes bauchiges Birnmoos Danca nedløbende bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkevrangmose İsveççe kärrbryum İzlandaca kelduhnokki Litvanca liūninė brija Letonca lielā samtīte Rusça ложнотрехгранный бриум, ложнотрехгранный брий, псевдотрехгранный бриум Ukraynaca бріум несправжньотригранний Lehçe prątnik nabrzmiały, prątnik trójrzędowy, prątnik nabrzmiały typowy Çekçe prutník hvězdovitý Slovakça prútnik hviezdovitý Slovence trebušasta hrušica Fransızca bry faux-triquètre, bryum faux-triangle Fince lettohiirensammal Estonca allika-pungsammal Japonca オオハリガネゴケ Çince 拟三列真藓

Bryum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Lilj. 1816 or Bryum pseudotriquetrum subsp. bimum (Schreb.) Hartm. 1849 or Ptychostomum pseudotriquetrum var. bimum (Schreb.) Holyoak & N. Pedersen 2007, Bryum ventricosum var. bimum (Schreb.) Hampe 1837 or Bryum bimum (Schreb.) Turner 1804, Ptychostomum bimum (Schreb.) J.R. Spence 2005, Plagiobryum bimum (Schreb.) N. Pedersen 2005, Hypnum bimum (Schreb.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium bimum Schreb. 1802

İngilizce bimous marsh bryum Almanca einhäusiges Birnmoos Danca mørk bryum İsveççe dikesbryum Letonca divgadīgā samtīte Lehçe prątnik nabrzmiały jednopienny Çekçe prutník dvouletý Fransızca bry bisannuel

Bryum pseudotriquetrum subsp. neodamense Bryum neodamense

Bryum radiculosum Brid. 1817, Bryum atrovirens var. radiculosum (Brid.) Wijk & Margad. 1959, Bryum erythrocarpum var. radiculosum (Brid.) Bruch & Schimp. 1839 or Gemmabryum radiculosum (Brid.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005

İngilizce wall thread-moss Felemenkçe muurknikmos Almanca wurzelfilziges Birnmoos Danca gulribbet bryum Çekçe prutník zední Japonca マエバラマゴケ

Bryum riparium I. Hagen 1908 or Bryum alpinum subsp. riparium (I. Hagen) Podp. 1954

İngilizce river thread-moss, streamside bryum moss Almanca Uferbirnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kantknollvrangmose

Bryum rubens Mitt. 1856, Bryum radiculosum var. rubens (Mitt.) Margad. & During 1982, Bryum erythrocarpum subsp. rubens (Mitt.) Dixon 1896, Bryum erythrocarpum var. rubens (Mitt.) Podp. 1923, Bryum murale subsp. rubens (Mitt.) J.J. Amann 1918 or Rosulabryum rubens (Mitt.) J.R. Spence 2009 or Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen 2007, Gemmabryum rubens (Mitt.) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005

İngilizce crimson-tuber thread-moss Felemenkçe braamknikmos (s.st) roodknolknikmos (s.lt) Almanca rötliches Birnmoos Danca mark-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) vorteknollvrangmose İsveççe åkerbryum Letonca sārtgumiņu samtīte Rusça краснеющий бриум Ukraynaca бріум червонуватий Lehçe prątnik czerwonawy Çekçe prutník červenající Fince purppurahiirensammal Estonca puna-pungsammal

Bryum ruderale A.C. Crundwell & Nyholm 1963, Bryum radiculosum var. ruderale (A.C. Crundwell & Nyholm) Margad. & During 1982 or Gemmabryum ruderale (A.C. Crundwell & Nyholm) J.R. Spence 2007

İngilizce pea bryum Felemenkçe purperknolknikmos Almanca Schuttbirnmoos Danca ruderat-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) åkerknollvrangmose İsveççe ärtbryum Ukraynaca бріум рудеральний Çekçe prutník rumištní

Bryum rutilans Brid. 1826, Bryum pallens var. rutilans [www.dyntaxa.se] or Ptychostomum rutilans (Brid.) J.R. Spence 2005, Webera rutilans (Brid.) Schimp. ex Paris 1898

İngilizce "unknown" Felemenkçe draadjesknikmos Almanca kupferbraunes Birnmoos İsveççe alpbryum İzlandaca klettahnokki Rusça красноватый бриум Fince punahiirensammal Çince 橙色真藓

Bryum schleicheri Schwägr. 1816 or DC. 1815, Bryum turbinatum subsp. schleicheri (Schwägr.) Kindb. 1883, Bryum turbinatum var. schleicheri (Schwägr.) Fürnr. 1829 or Ptychostomum schleicheri (Schwägr.) J.R. Spence 2005, Mnium schleicheri (Schwägr.) Brid. 1817

İngilizce Schleicher's thread-moss, Schleicher's bryum moss Almanca Schleichers Birnmoos, Schleicher-Birnmoos Danca storbladet bryum İzlandaca lækjahnokki Litvanca Šleicherio brija Litvanca (žemaitėška) Šlėikere brėjė Letonca Šleihera samtīte Rusça бриум Шлейхера Beyaz Rusça брыум Шлейхера Ukraynaca бріум Шляйхера Lehçe prątnik źródliskowy Çekçe prutník Schleicherův Slovence širokolistna hrušica İskoç Galcesi còinneach-shnàth Schleicher Çince 湿地真藓

Bryum subapiculatum Hampe 1872 or Gemmabryum subapiculatum (Hampe) J.R. Spence & H.P. Ramsay 2005; Bryum microerythrocarpum Müll. Hal. & Kindb. 1892 or Bryum atrovirens Brid. 1803, Orthopyxis atrovirens (Brid.) P. Beauv. 1805; Bryum erythrocarpum Schwägr. 1816

İngilizce lesser potato bryum, rose tuber bryum Almanca rotfrüchtiges Birnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kuleknollvrangmose İsveççe rosenknölsbryum İzlandaca hverahnokki Rusça почтиостроконечный бриум Ukraynaca бріум майжегострокінцевий Lehçe prątnik purpurowy Çekçe prutník přišpičatělý Slovence črnozelena hrušica Fransızca bry à fruit rouge Fince rusonysty-
hiirensammal
Estonca mugul-pungsammal Japonca アカミノハリガネゴケ Çince 红蒴真藓

Bryum subelegans Kindb. 1903, Bryum pallens var. subelegans [www.dyntaxa.se] or Rosulabryum subelegans (Kindb.) Ochyra 2003; or synonym of Ptychostomum pallens (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce flabby thread-moss İsveççe luddbryum Letonca vairpavedienu samtīte Rusça почтиизящный бриум Estonca siginiit-pungsammal

Bryum syriacum Bryum turbinatum

Bryum torquescens Bruch ex De Not. 1838 or Bruch & Schimp. 1839, Bryum capillare subsp. torquescens (Bruch ex De Not.) Kindb. 1897, Bryum capillare var. torquescens (Bruch ex De Not.) Husn. 1889 or Rosulabryum torquescens (Bruch ex De Not.) J.R. Spence 1996 or Ptychostomum torquescens (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka 2013

İngilizce twisting thread-moss Felemenkçe zonneknikmos Almanca gedrehtes Birnmoos Danca rødknoldet bryum İsveççe karlsöbryum Ukraynaca бріум закручений Çekçe prutník kroucený Slovence vitičasta hrušica

Bryum turbinatum (Hedw.) Turner 1804 or Ptychostomum turbinatum (Hedw.) J.R. Spence 2005, Hypnum turbinatum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium turbinatum Hedw. 1801; Bryum syriacum Lorentz 1868, Bryum syriacum var. syriacum; Bryum syriacum var. humile Schiffner 1913

İngilizce topshape thread-moss, pear-fruited bryum Felemenkçe urnknikmos Almanca kreiselfrüchtiges Birnmoos Danca top-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) klokkevrangmose İsveççe halsbryum Letonca ripvācelītes samtīte Rusça кубаревидный бриум, кубаревидный брий Ukraynaca бріум дзигоподібний Lehçe prątnik kręgiełkowaty Çekçe prutník číšovitý Slovence vrtinčasta hrušica Fince valjuhiirensammal Estonca liiv-pungsammal Japonca オクヤマハリガネゴケ Çince 球蒴真藓

Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. 1839 or Plagiobryum uliginosum (Brid.) N. Pedersen 2005, Pohlia uliginosa (Brid.) Wallr. 1831, Cladodium uliginosum Brid. 1827; or Ptychostomum cernuum (Hedw.) Hornsch. 1824[1822], Bryum cernuum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1839 hom. illeg., Bryum cernuum Brid. 1827, Cynodon cernuus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Cynodontium cernuum (Hedw.) Brid. 1806, Cynontodium cernuum Hedw. 1801, Didymodon cernuus (Hedw.) Brid. 1801 § Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor.

İngilizce cernuous thread-moss, cernuous bryum Felemenkçe rozetknikmos Almanca Sumpfbirnmoos Danca mose-bryum Norveççe (bokmål & nynorsk) sipevrangmose İsveççe snedbryum Rusça топяной бриум Ukraynaca бріум болотний Lehçe prątnik bagienny Çekçe prutník bažinný Slovence mošvirska hrušica Fince kosteikkohiirensammal Estonca soo-pungsammal Çince 垂蒴真藓

Bryum weigelii Spreng. 1807 or Ptychostomum weigelii (Spreng.) J.R. Spence 2005, Pohlia weigelii (Spreng.) Lindb. 1886, Mnium weigelii (Spreng.) Röhl. 1813

İngilizce Duval's thread-moss, Weigel's bryum moss Felemenkçe bronknikmos Almanca herablaufendes Birnmoos, Weigels Birnmoos Norveççe (bokmål) kildevrangmose Norveççe (nynorsk) kjeldevrangmose İsveççe bandbryum İzlandaca dýjahnokki Letonca Veigela samtīte Rusça бриум Вейгеля Ukraynaca бріум Вейгеля Lehçe prątnik zbiegający Çekçe prutník Weigelův Slovence Weigelijeva hrušica Fince hetehiirensammal Estonca Weigeli pungsammal Japonca ヌマハリガネゴケ

Buckiella undulata Plagiothecium undulatum

Bucklandiella affinis Racomitrium affine

Bucklandiella elliptica Racomitrium ellipticum

Bucklandiella heterosticha Racomitrium heterostichum

Bucklandiella macounii Racomitrium macounii

Bucklandiella microcarpa Racomitrium microcarpum

Bucklandiella sudetica Racomitrium sudeticum

Burnettia philippeana Homalothecium philippeanum

Burnettia sericea Homalothecium sericeum

Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. or (Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 1823, Buxbaumia aphylla var. viridis DC. 1815

İngilizce green shield-moss Almanca grünes Koboldmoos Danca grøn buxbaumia Norveççe (bokmål & nynorsk) grønnsko İsveççe grön sköldmossa Litvanca žaliasis sėmainis, belapis sėmainis Letonca zaļā buksbaumija Rusça зеленая буксбаумия Ukraynaca буксбаумія зелена Lehçe bezlist okrywowy Çekçe šikoušek zelený Slovakça kyjanôčka zelená Slovence zelenkasti škrlatec İskoç Galcesi còinneach-sgèith ghorm Fince lahokaviosammal Estonca roheline hiidkupar Tatarca яшел буксбаумия Çince 腐木烟杆藓

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 1894, Acrocladium cordifolium (Hedw.) P.W. Richards & E.C. Wallace 1950, Amblystegium cordifolium (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon cordifolius (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum cordifolium Hedw. 1801

İngilizce heart-leaved spear-moss Felemenkçe hartbladig puntmos Almanca herzblättriges Schönmoos, Riesenschönmoos Danca almindelig skebladsmos Norveççe (bokmål) pjusktjernmose Norveççe (nynorsk) pjusktjørnmose İsveççe kärrskedmossa İzlandaca vætuhrókur Litvanca širdžialapė dygė Letonca mīkstā dumbrene Rusça сердцевиднолистный каллиергон, сердцелистный каллиергон, сердцевиднолистый каллиэргон, сердцелистный каллиэргон Ukraynaca каліергон серцеподібний Lehçe mokradłosz sercowaty, mokradłosz sercolistny Çekçe bařinatka srdčitá Slovakça barinovec srdcovitá Slovence srčolisti lepotičar Fransızca calliergon à feuilles en cœur, hypne à feuilles cordées Fince luhtakuirisammal Estonca südajas tömptipp Japonca ササバゴケ Çince 湿原藓

Calliergon purum Pseudoscleropodium purum

Calliergon sarmentosum Warnstorfia sarmentosa

Calliergon stramineum Straminergon stramineum

Calliergon trifarium Pseudocalliergon trifarium

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 1911, Calliergon cuspidatum (Hedw.) Kindb. 1894, Acrocladium cuspidatum (Hedw.) Lindb. 1879, Amblystegium cuspidatum (Hedw.) Mitt. 1870, Stereodon cuspidatus (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum cuspidatum Hedw. 1801

İngilizce pointed spear-moss Felemenkçe gewoon puntmos Almanca Spießmoos, echtes Spießmoos, spitzblättriges Spießmoos Danca spids spydmos Norveççe (bokmål & nynorsk) sumpbroddmose İsveççe spjutmossa İzlandaca geirmosi Litvanca pelkinė dygutė Letonca parastā smailzarīte Rusça заостренная каллиергонелла, заостренная каллиэргонелла, остроконечная калиергонелла Ukraynaca калієргонеля загострена Lehçe mokradłoszka zaostrzona, mokradłoszka kończysta, mokradłoszka zielona Çekçe károvka hrotitá Slovakça barinovka hrotitá Slovence suličar, špičevka Fransızca calliergon pointue, hypne cuspidé Macarca hegyes moha Fince otaluhtasammal Estonca harilik teravtipp Japonca ヤリノホゴケ Çince 大湿原藓

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs 1990[1992] or Hypnum lindbergii Mitt. 1864, Hypnum curvifolium subsp. lindbergii (Mitt.) Kindb. 1894, Breidleria lindbergii (Mitt.) W. Schultze-Motel 1963, Drepanium lindbergii (Mitt.) G. Roth 1904, Stereodon lindbergii (Mitt.) Braithw. 1902; Hypnum pratense var. arcuatum Molendo 1865, Breidleria arcuata (Molendo) Loeske 1910

İngilizce Lindberg's plait-moss, Lindberg's hypnum moss, clay pigtail moss Felemenkçe leemklauwtjesmos Almanca gekrümmtes Schlafmoos, Lindbergs Schlafmoos Danca ler-cypresmos Norveççe (bokmål & nynorsk) engbroddmose İsveççe krokspjutmossa İzlandaca sytrufaxi Letonca Lindberga hipns Rusça калиергонелла Линдберга, гипнум Линдберга, дуговидная брейдлерия Ukraynaca калієргонеля Ліндберга, гипнум Ліндберга Lehçe rokiet krzywolistny, rokiet Lindberga Çekçe károvka Lindbergova, jílovka křivolistá Fince sirppiluhtasammal Estonca Lindbergi ulmik Korece 물가털깃털이끼 Japonca エゾハイゴケ Çince 弯叶扁灰藓

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra 1975 or Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange 1887, Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda 1975[1976], Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.) Loeske 1903, Hypnum stellatum subsp. chrysophyllum (Brid.) Dixon 1896, Hypnum polymorphum var. chrysophyllum (Brid.) Schimp. 1854, Hypnum stellatum var. chrysophyllum (Brid.) Drumm. 1828, Hypnum chrysophyllum Brid. 1801, Amblystegium chrysophyllum (Brid.) De Not. 1869, Stereodon chrysophyllus (Brid.) Brid. 1827

İngilizce golden feather-moss Felemenkçe kalkgoudmos Almanca echtes Goldschlafmoos, echtes Neugoldschlafmoos Danca tør guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sigdstjernemose İsveççe jordspärrmossa İzlandaca klettatjása Letonca zeltainā atskabardze Rusça золотистолистный кампилиадельфус, золотистолистный кампилиум Ukraynaca кампиліум золотистолистий Lehçe złotnik suchy Çekçe zelenka zlatolistá Slovakça zlatolist úhľadný Slovence zlatolista zaspančica Fransızca hypne à feuilles d'or Fince suippuväkäsammal Estonca harilik kuldsammal Japonca コガネハイゴケ Çince 黄叶细湿藓

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 1975[1976] or Campylium elodes (Lindb.) Kindb. 1894, Hygrohypnum elodes (Lindb.) Verd. 1928, Chrysohypnum elodes (Lindb.) Loeske 1903, Amblystegium elodes Lindb. 1871

İngilizce fine-leaved marsh feather-moss Felemenkçe tenger goudmos Almanca Sumpf-Goldschlafmoos, Sumpf-Neugoldschlafmoos Danca smalbladet guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) snerpstjernemose İsveççe kärrspärrmossa Litvanca pelkinė auksotė Letonca purva atskabardze Rusça болотный кампилиадельфус Lehçe złotnik bagienny Çekçe zelenka bažinná Slovakça zlatolist močiarny Slovence zašiljena zaspančica Fince rantaväkäsammal Estonca soo-kuldsammal Korece 산황금털깃털이끼 Japonca ヌマコガネハイゴケ

Campylidium calcareum Campylophyllum calcareum

Campylidium sommerfeltii Campylophyllum sommerfeltii

Campylium calcareum Campylophyllum calcareum

Campylium chrysophyllum Campyliadelphus chrysophyllus

Campylium elodes Campyliadelphus elodes

Campylium polygamum Drepanocladus polygamus

Campylium protensum (Brid.) Kindb. 1894 or Campylium stellatum var. protensum (Brid.) Bryhn 1893 or Campyliadelphus stellatus var. protensus (Brid.) Ochyra 1982[1984], Campylium stellatum subsp. protensum (Brid.) C.E.O. Jensen 1939, Chrysohypnum stellatum var. protensum (Brid.) Mönk. 1927, Hypnum stellatum subsp. protensum (Brid.) Kindb. 1883, Hypnum stellatum var. protensum (Brid.) Röhl. 1813, Campylium chrysophyllum var. protensum (Brid.) Bryhn 1893, Hypnum proliferum var. protensum (Brid.) Hampe 1839, Campyliadelphus protensus (Brid.) Kanda 1975[1976], Chrysohypnum protensum (Brid.) Loeske 1903, Amblystegium protensum (Brid.) Lindb. 1879, Hypnum protensum Brid. 1801

İngilizce dull starry feather-moss Almanca echtes sparriges Goldschlafmoos, sparriges Stern-Goldschlafmoos Danca fin guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergstjernemose İsveççe sumpspärrmossa İzlandaca giljabrandur Litvanca pievinė auksotė Rusça вытянутый кампилиум Lehçe złocieniec wydłużony, złocieniec gwiazdkowaty wydłużony Çekçe zelenka prodloužená, zelenka vápnomilná Slovence podaljšana zaspančica Fince lehtoväkäsammal

Campylium sommerfeltii Campylophyllum sommerfeltii

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 1887 or Campylium stellatum var. stellatum or Campyliadelphus stellatus (Hedw.) Kanda 1975[1976] or Campyliadelphus stellatus var. stellatus , Hygrohypnum stellatum (Hedw.) Verd. 1928, Chrysohypnum stellatum (Hedw.) Loeske 1903, Stereodon stellatus (Hedw.) Brid. 1827, Amblystegium stellatum (Hedw.) Lindb. 1879, Hypnum stellatum Hedw. 1801

İngilizce yellow starry feather-moss, yellow starry fen moss, yellow star moss, star-like hypnum moss, star campylium moss Felemenkçe sterrengoudmos Almanca Sterngoldschlafmoos, echtes Stern-Goldschlafmoos Danca almindelig guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) myrstjernemose İsveççe guldspärrmossa İzlandaca mýrabrandur Litvanca žvaigždinė auksotė Letonca starainā atskabardze Rusça звёздчатый кампилиум, звёздчатый кампилий Ukraynaca кампиліум зірчастий Lehçe złocieniec gwiazdkowaty, złocieniec gwiazdkowaty typowy Çekçe zelenka hvězdovitá Slovakça zlatolist hviezdovitý Slovence zvezdasta zaspančica Fransızca hypne étoilé, hypne en étoile Fince lettoväkäsammal Estonca täht-kuldsammal Japonca エゾコガネハイゴケ

Campylium stellatum var. stellatum → Campylium stellatum
Campylium stellatum var. protensum → Campylium protensum

Campylophyllum calcareum (A.C. Crundwell & Nyholm) Hedenäs 1997 or Campylidium calcareum (A.C. Crundwell & Nyholm) Ochyra 2003 or Campylium calcareum A.C. Crundwell & Nyholm 1962[1963]

İngilizce chalk feather-moss Felemenkçe dwerggoudmos Almanca Kalk-Goldschlafmoos, Kalk-Seidenschlafmoos Danca kalk-guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkhakemose İsveççe kalkspärrmossa Letonca kaļķu atskabardze Rusça известняковый кампилофиллум, известняковый кампилиум Ukraynaca кампиліум вапняковий Lehçe krzywolistek wapienny Çekçe mechovec vápencový Fince kalkkiharasammal lubi-kuldsammal

Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs 1997 or Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra 2003 or Campylium sommerfeltii (Myrin) Lange 1887, Campylium hispidulum var. sommerfeltii (Myrin) Lindb. 1872, Hypnum hispidulum var. sommerfeltii (Myrin) Dixon 1924, Chrysohypnum sommerfeltii (Myrin) Roth 1899, Amblystegium sommerfeltii (Myrin) Kindb. 1894, Stereodon sommerfeltii (Myrin) Mitt. 1859, Hypnum sommerfeltii Myrin 1832

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål & nynorsk) stubbehakemose İsveççe skogsspärrmossa Letonca Zommerfelta atskabardze Rusça кампилофиллум Соммерфельта, кампилидиум Соммерфельта, кампилиум Соммерфельта, кампилиум Зоммерфельта Ukraynaca кампиліум соммерфельта Lehçe krzywolistek maleńki Çekçe mechovec Sommerfeltův, zelenka štětinovitá Sommerfeltova Slovence ščetinasta zaspančica Fince kantoharasammal Estonca mets-kuldsammal Japonca ホソコガネハイゴケ

Campylopus atrovirens De Not. 1838, Dicranum atro-virens (De Not.) Müll. Hal. 1848

İngilizce bristly swan-neck moss, cliff campylopus Almanca grünliches Krummstielmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) pelssåtemose İsveççe svart nervmossa Rusça тёмно-зелёный кампилопус Ukraynaca кампілоп чорно-зелений Slovence temni labodovratec Korece 산붓이끼 Japonca クロツリバリゴケ Çince 长叶曲柄藓

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Thysanomitrion flexuosum (Hedw.) Arn. 1827, Dicranodon flexuosum (Hedw.) Béhéré 1826, Bryum flexuosum (Hedw.) With. 1801, Dicranum flexuosum Hedw. 1801

İngilizce rusty swan-neck moss Felemenkçe boskronkelsteeltje Almanca bogiges Krummstielmoos Danca filtet bredribbe Norveççe (bokmål & nynorsk) trøsåtemose İsveççe hednervmossa İzlandaca hveraburst Rusça извилистый кампилопус Ukraynaca кампілоп звивистий Lehçe krzywoszczeć pogięta Çekçe křivonožka zprohýbaná Fransızca campylope flexueux Çince 曲柄藓

Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. 1847, Campylopus densus var. fragilis (Brid.) Wilson 1855, Campylopus flexuosus var. fragilis (Brid.) Steud. 1824, Dicranum flexuosum var. fragile (Brid.) Turner 1804, Dicranum fragile Brid. 1801

İngilizce brittle swan-neck moss, fragile campylopus moss Felemenkçe bossig kronkelsteeltje Almanca zerbrechliches Krummstielmoos, brutblättriges Krummstielmoos, bruchblättriges Krummstielmoos Danca skør bredribbe Norveççe (bokmål & nynorsk) kostsåtemose İsveççe skör nervmossa Rusça ломкий кампилопус Ukraynaca кампілопус ламкий Lehçe krzywoszczeć krucha Çekçe křivonožka křehká Slovakça kriváčik krehký Slovence krhki labodovratec Fransızca campylope fragile Japonca マユハケゴケ Çince 脆枝曲柄藓

Campylopus fragilis var. pyriformis → Campylopus pyriformis

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Campylopus polytrichoides var. introflexus (Hedw.) G. Roth 1904, Thysanomitrion introflexum (Hedw.) Arn. 1827, Dicranum introflexum Hedw. 1801

İngilizce heath star moss Felemenkçe stijf kronkelsteeltje Almanca einwärtsgebogenes Krummstielmoos, Kaktusmoos, langhaariges Krummstielmoos, haartragendes Krummstielmoos Danca stjerne-bredribbe Norveççe (bokmål & nynorsk) ribbesåtemose İsveççe hårnervmossa İzlandaca hæruburst Litvanca jautrioji raštuotė, jautrusis raštuotis Letonca parastā līklape Çekçe křivonožka vehnutá Slovence lamelasti labodovratec Fransızca campylope réfléchi, mousse cactus Estonca võõr-kõverharjak

Campylopus pilifer Brid. 1819[1818]

İngilizce stiff swan-neck moss Felemenkçe grijs kronkelsteeltje Almanca behaartes Krummstielmoos, Pinsel-Krummstielmoos

Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. 1826 or Campylopus fragilis var. pyriformis (Schultz) Agst. 1950, Campylopus flexuosus subsp. pyriformis (Schultz) Dixon 1896, Dicranum flexuosum subsp. pyriforme (Schultz) Hampe 1837, Thysanomitrion pyriforme (Schultz) Rabenh. 1848, Dicranum pyriforme Schultz 1819. § Türkiye karayosunları florası içinde ilk olarak Batan & Özdemir 2013'te yer alan bu yeni tür aynı yıl yayımlanan Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te Türkiye'den kayıtlı gözükmüyor.

İngilizce dwarf swan-neck moss Felemenkçe breekblaadje Almanca Torf-Krummstielmoos Danca almindelig bredribbe Norveççe (bokmål & nynorsk) torvsåtemose İsveççe ljungnervmossa İzlandaca laugaburst Rusça грушевидный кампилопус Ukraynaca кампілопус грушоподібний Lehçe krzywoszczeć torfowa Çekçe křivonožka hruškovitá Slovence hruškoliki labodovratec Estonca pirnjas kõverharjak

Campylopus subulatus Schimp. ex Milde 1862; ? Orthopus subulatus Wulfsb. ex Paris 1894 [unresolved]

İngilizce awl-leaved swan-neck moss Felemenkçe gruiskronkelsteeltje Almanca Pfriemen-Krummstielmoos, echtes Pfriemen-Krummstielmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) vegsåtemose İsveççe grusnervmossa İzlandaca melaburst Rusça шиловидная кампилопус Lehçe krzywoszczeć krótkolistna Çekçe křivonožka krátkolistá Slovence ostnati labodovratec Çince 狭叶曲柄藓

Campylostelium pitardii (Corb.) E. Maier 1998, Grimmia pitardii Corb. 1909

İngilizce Pitard's bent-moss

Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. 1879, Ceratodon conicus (Lindb.) Müll. Hal. 1899, Ceratodon purpureus subsp. conicus (Hampe) Dixon 1896, Ceratodon purpureus var. conicus (Hampe) Husn. 1884, Trichostomum conicum Hampe 1849

İngilizce scarce redshank Felemenkçe kalkpurpersteeltje Almanca Kegel-Hornzahnmoos İsveççe kalkbrännmossa Fince kalkkikulosammal Estonca püst-punaharjak

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 1826 ↓

Ceratodon purpureus subsp. purpureus , Trichostomum purpureum (Hedw.) De Not. 1838, Didymodon purpureus (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Mnium purpureum (Hedw.) With. 1801, Dicranum purpureum Hedw. 1801

İngilizce purple fork moss, purple horn-toothed moss, purple goat-horn moss, redshank, fire moss Felemenkçe gewoon purpersteeltje Almanca Purpur-Hornzahnmoos, purpurrotes Hornzahnmoos, purpurstieliges Hornzahnmoos, Purpurstielzchen, Purpurmoos, Hornzahnmoos Danca rød horntand Norveççe (bokmål & nynorsk) ugrasvegmose İsveççe brännmossa İzlandaca hlaðmosi Litvanca paprastoji rausvutė Letonca purpura ragzobe Rusça пурпурный цератодон Ukraynaca цератодон пурпурний Lehçe zęboróg czerwonawy, zęboróg czerwony, zęboróg purpurowy Çekçe rohozub nachový Slovakça rohozub purpurový Slovence škrlatni rogatec Fransızca cératodon pourpre, cératodon pourpré Macarca parázsmoha, vörösmoha, gazmoha Fince metsäkulosammal Estonca harilik punaharjak Japonca ヤノウエノアカゴケ Çince 角齿藓

Ceratodon purpureus subsp. stenocarpus (Bruch & Schimp.) Dixon 1914, Ceratodon purpureus var. stenocarpus (Bruch & Schimp.) Dixon 1937 or Ceratodon stenocarpus Bruch & Schimp. 1849, Didymodon stenocarpus (Bruch & Schimp.) Mitt. 1859

İngilizce "unknown" Çince 疣蒴角齿藓

Ceratodon stenocarpus Ceratodon purpureus subsp. stenocarpus

Cheilothela chloropus (Brid.) Broth. 1901, Ceratodon chloropus (Brid.) Brid. 1901, Barbula chloropus (Brid.) Kindb. 1897, Dicranum chloropus Brid. 1819[1818]

İngilizce rabbit moss Çince 高乳藓属

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. 1842, Sekra aquatica (Hedw.) Lindb. 1883, Guembelia aquatica (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Harrisonia aquatica (Hedw.) Spreng. 1827, Anoectangium aquaticum (Hedw.) Schwägr. 1811, Anictangium aquaticum Hedw. 1801, Gymnostomum aquaticum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Hypnum aquaticum (Hedw.) Jolycl. 1803, Hedwigia aquatica (Hedw.) Brid. 1801

İngilizce "unknown" Felemenkçe gekromd kribbenmos Almanca sichelblättriges Gitterzahnmoos, Bach-Gitterzahnmoos, einseitswendiges Gitterzahnmoos Rusça водный цинклидот, водный цинклидотус Ukraynaca цинклідотус водяний Çekçe sítozubka vodní Slovakça mriežkovec vodný Fransızca cinclidote aquatique

Cinclidotus bistratosus Kürschner & Lübenau-Nestle 2000 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Cinclidotus danubicus Schiffner & Baumgartner 1906

İngilizce "unknown" Felemenkçe diknerfkribbenmos Almanca Donau-Gitterzahnmoos Letonca Donavas krāčsūna Rusça дунайский цинклидот, дунайский цинклидотус Beyaz Rusça Цынклідотус дунайскі Slovakça mriežkovec dunajský

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 1805, Guembelia fontinaloides (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Racomitrium fontinaloides (Hedw.) Brid. 1819[1818], Trematodon fontinaloides (Hedw.) Röhl. 1813, Trichostomum fontinaloides Hedw. 1801

İngilizce smaller lattice-moss Felemenkçe gewoon kribbenmos Almanca großes Gitterzahnmoos, Brunnen-Gitterzahnmoos Danca kilde-rammeblad Norveççe (bokmål & nynorsk) strykmose İsveççe forsmossa Rusça фонтиналевидный цинклидот, фонтиналевидный цинклидотус Ukraynaca цинклідотус фонтіналоподібний Lehçe nurzypląs lancetowaty Çekçe sítozubka zdrojovkovitá Slovakça mriežkovec mriežkovec Slovence studenčni mrežnik Fransızca cinclidote fontinale Çince 复边藓

Cinclidotus mucronatus Dialytrichia mucronata

Cinclidotus nyholmiae Cinclidotus pachyloma

Cinclidotus pachyloma E.S. Salmon 1900 [unresolved]; Cinclidotus nyholmiae ǂetin 1988 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Cinclidotus pachylomoides Bizot 1952

İngilizce "unknown"

Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn. 1827, Guembelia riparia (Host ex Brid.) Müll. Hal. 1851, Racomitrium riparium (Host ex Brid.) Brid. 1819[1818], Trichostomum riparium (Host ex Brid.) D. Mohr 1806, Gymnostomum riparium Host ex Brid. 1801; Cinclidotus nigricans (Brid.) Wijk & Margad. 1947, Trichostomum nigricans Brid. 1806

İngilizce fountain lattice-moss, water screw moss Felemenkçe langsteelkribbenmos Almanca zungenblättriges Gitterzahnmoos, Fluss-Gitterzahnmoos, schwarzes Gitterzahnmoos Rusça береговой цинклидотус Lehçe nurzypląs czarniawy Çekçe sítozubka pobřežní Slovakça mriežkovec pobrežný Slovence temni mrežnik

Cinclidotus vardaranus Erdağ & Kürschner 2009

İngilizce "unknown"

Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. 1907 or Eurhynchium crassinervium (Taylor) Schimp. 1854, Paramyurium crassinervium (Taylor) Warnst. 1905, Brachythecium crassinervium (Taylor) Kindb. 1894, Pancovia crassinervia (Taylor) Pire 1874, Rhynchostegium crassinervium (Taylor) De Not. 1867, Hypnum crassinervium Taylor 1836; Cirriphyllum crassinervium var. crassinervium 1977; Cirriphyllum crassinervium var. turgescens (Molendo) Möšnk. 1927 [unresolved], Eurhynchium crassinervium var. turgescens Molendo 1865

İngilizce beech feather-moss Felemenkçe bossig spitsmos Almanca dicknerviges Haarblattmoos, dicknerviges Schönschnabelmoos Danca tæt penselmos Norveççe (bokmål & nynorsk) gullveikmose İsveççe gul hårgräsmossa İzlandaca bakkabroddur Rusça толстожилковый циррифиллум Ukraynaca цірріфілум товстожилковий Slovence debeloreberni resolist Çince 强肋毛尖藓

Cirriphyllum flotowianum Sciuro-hypnum flotowianum

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout 1898, Paramyurium piliferum (Hedw.) Warnst. 1906, Brachythecium piliferum (Hedw.) Kindb. 1894, Pancovia pilifera (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Rhynchostegium piliferum (Hedw.) De Not. 1867, Eurhynchium piliferum (Hedw.) Schimp. 1854, Hypnum piliferum Hedw. 1801

İngilizce hair-pointed feather-moss Felemenkçe haarspitsmos Almanca Pinsel-Haarblattmoos, Haar-Spitzblattmoos, haartragendes Spitzblattmoos Danca almindelig penselmos Norveççe (bokmål & nynorsk) lundveikmose İsveççe hårgräsmossa İzlandaca engjabroddur Litvanca unksminė ylenė Litvanca (žemaitėška) onksmėnė īlenė Letonca parastā ūsaine Rusça волосконосный циррифиллум, волосконосный циррифилл Ukraynaca цірріфілум волосоносний Lehçe skrzydłosz włoskowaty, szydłosz włosisty Çekçe hájovka chluponosná Slovakça chvostík vlasovitý Slovence dlakavi resolist Fransızca cirriphylle porte-poil Macarca pillás kacsosmoha, hajasmoha Fince lehtohaivensammal Estonca harilik juuslehik Korece 겉끈양털이끼 Japonca ナガバヒゲバゴケ

Claopodium rostratum Anomodon rostratus

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1804, Neckera dendroides (Hedw.) Timm 1802, Hypnum dendroides (Hedw.) With. 1801, Leskea dendroides Hedw. 1801

İngilizce common tree moss, tree-moss, tree climacium moss Felemenkçe boompjesmos Almanca bäumchenartiges Leitermoos, Bäumchenmoos, Bäumchen-Leitermoos, Leitermoos Danca engkost Norveççe (bokmål & nynorsk) palmemose İsveççe palmmossa İzlandaca krónumosi Litvanca palminė junetė Litvanca (žemaitėška) palmėnė jonetė Letonca parastā kociņsūna Rusça древовидный климаций, древовидный климациум Ukraynaca клімаціум деревоподібний Lehçe drabik drzewkowaty Çekçe drabík stromkovitý Slovakça rebríčkovec stromkovitý Slovence drevesničar, drevesasti lestevnik Fransızca climacie en arbre, hypne en arbre Macarca fácskamoha Fince palmusammal Estonca harilik tüviksammal Korece 곧은나무이끼 Japonca フロウソウ Çince 万年藓

Codonoblepharon forsteri Zygodon forsteri

Codriophorus aciculare Racomitrium aciculare

Codriophorus aquaticus Racomitrium aquaticum

Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce 1849 or 1847, Weissia cribrosa (Hedw.) Poir. 1808, Grimmia cribrosa Hedw. 1801

İngilizce sieve-tooth moss, copper coscinodon Felemenkçe zeeftandmos Almanca echtes Siebzahnmoos, polsterförmiges Siebzahnmoos, Siebzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) oldingmose İsveççe gubbmossa Rusça ситовидный косцинодон Ukraynaca косцінодон гранчастий Lehçe siatkoząb darniowy Çekçe síťovenka poduškovitá Slovakça sieťovec vankúšikovitý Slovence rešetkasti rebernik Fince kolusammal Japonca ツバナゴケ Çince 筛齿藓属

Cratoneuron commutatum Palustriella commutata

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 1867, Cratoneuron filicinum var. filicinum, Hygroamblystegium filicinum (Hedw.) Loeske 1908, Amblystegium filicinum (Hedw.) De Not. 1867, Harpidium filicinum (Hedw.) C.E.O. Jensen 1887, Thuidium filicinum (Hedw.) Kindb. 1883, Stereodon filicinus (Hedw.) Mitt. 1864, Hypnum filicinum Hedw. 1801; Cratoneuron filicinum var. atrovirens (Brid.) Ochyra 1989, Hypnum filicinum var. atrovirens (Brid.) Husn. 1882, Hypnum filicinum subsp. atrovirens (Brid.) Husn. 1882, Amblystegium fluviatile var. atrovirens (Brid.) Hérib. 1899, Amblystegium vallis-clausae var. atrovirens (Brid.) Corb. 1889, Hypnum vallis-clausae var. atrovirens Brid. 1827; Cratoneuron filicinum var. formianum (Fior.-Mazz.) Latzel 1931, Amblystegium filicinum subsp. formianum (Fior.-Mazz.) J.J. Amann 1933, Cratoneuron formianum (Fior.-Mazz.) G. Roth 1899, Hygroamblystegium formianum (Fior.-Mazz.) Broth. 1908, Amblystegium formianum Fior.-Mazz. 1874, Hypnum formianum (Fior.-Mazz.) Schimp. 1876

İngilizce fern-leaved hook-moss, fern moss Felemenkçe gewoon diknerfmos Almanca farnähnliches Starknervmoos, farnartiges Starknervmoos, Farn-Starknervmoos Danca grøn eremitmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkmose İsveççe källtuffmossa İzlandaca rekjumosi Litvanca papartinė šaltinutė Letonca paparžu dzīslenīte Rusça кратоневрон папоротниковидный, кратонеурум папоротниковидный, папоротниковидный кратонеур Ukraynaca кратоневрон папоротеподібний Lehçe żebrowiec paprociowaty, źródliskowiec paprociowaty Çekçe hrubožebrec kapradinový Slovence praprotni smrekovec Fransızca hypne petite-fougère, hypne fougère Macarca vastagerűmoha Fince sirohuurresammal Estonca sõnajalg-nöörsammal Japonca ミズシダゴケ Çince 牛角藓

Crossidium crassinervium (De Not.) 1882, Crossidium crassinervia, Crossidium crassinerve , Barbula crassinervia (De Not.) Garov. 1840, Tortula crassinervia De Not. 1836

İngilizce broad-nerved earth moss Almanca dicknerviges Fransenmoos

Crossidium laxefilamentosum W. Frey & Kurschner 1987

İngilizce "unknown"

Crossidium squamiferum (Viv.) Jur. 1882 ↓

Crossidium squamiferum var. squamiferum , Tortula squamifera (Viv.) De Not. 1862, Barbula squamifera Viv. 1804

İngilizce common tassel moss Felemenkçe filamentjesmos Almanca echtes schuppiges Fransenmoos, schuppiges Rusça луконосный кроссидиум Ukraynaca кроссидій лускуватий Çekçe třásnatka šupinatá Slovakça strapkovec šupinatý, riasnatka šupinatá Slovence luskavček

Crossidium squamiferum var. pottioideum (De Not.) Möšnk. 1927, Barbula membranifolia var. pottioidea (De Not.) Grav. 1883, Tortula squamifera var. pottioidea De Not. 1862

İngilizce "unknown" Almanca pottmoosähnliches Fransenmoos

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr 1814, Pilotrichum heteromallum (Hedw.) Fürnr. 1827, Daltonia heteromalla (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Fontinalis heteromalla (Hedw.) Brot. 1804, Neckera heteromalla Hedw. 1801

İngilizce lateral cryphaea Felemenkçe vliermos Almanca einseitswendiges Verstecktfruchtmoos Danca bark-dækmos Norveççe (bokmål & nynorsk) aksmose İsveççe mångfruktsmossa Rusça разнонаправленная крифеа Slovence skrivnostnik Fransızca cryphée plurilatérale, cryphée unilatérale

Cryptoleptodon longisetus Leptodon longisetus

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 1869 or Thuidium molluscum (Hedw.) Mitt. ex Zodda 1912 ↓

?Ctenidium molluscum var. molluscum , Cupressina mollusca (Hedw.) Müll. Hal. 1896, Stereodon molluscus (Hedw.) Mitt. 1865, Hypnum crista-castrensis var. molluscum (Hedw.) Schumach. 1803, Hypnum molluscum Hedw. 1801; or synonym of Ctenidium molluscum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce chalk comb-moss Felemenkçe kammos Almanca weiches Kammmoos, Kammoos, Schneckenmoos, Molluskenmoos, Straußenfedernmoos Danca kalk-blødmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kammose İsveççe kalkkammossa İzlandaca urðaglæsa Litvanca riestasis ktenidis Litvanca (žemaitėška) rėists ktenidis Letonca mīkstā ķemmzare Rusça мягкий ктенидий, мягкий ктенидиум Ukraynaca ктенідум м'який Lehçe grzebieniowiec piórkowaty Çekçe hřebenitka měkkounká Slovakça hrebienok mäkký Slovence školjčni škrgar, apnenčevo sedje, navadno sedje Fransızca cténidie molle Fince höyhensammal Estonca kähar sulgsammal Çince 梳藓

?Ctenidium molluscum var. condensatum (Schimp.) E. Britton 1894 or Thuidium molluscum var. condensatum (Schimp.) Zodda 1912, Hypnum molluscum var. condensatum Schimp. 1860; or synonym of Ctenidium molluscum var. molluscum; or synonym of Ctenidium molluscum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce dense comb moss

?Ctenidium molluscum var. robustum Boulay 1902; or synonym of Ctenidium molluscum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca Silikat-Kammmoos

?Ctenidium molluscum var. squarrosulum (Boulay) G. Roth 1905, Hypnum molluscum var. squarrosulum Boulay 1872; or synonym of Ctenidium molluscum var. molluscum; ; or synonym of Ctenidium molluscum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp. 1846 or Oncophorus bruntonii (Sm.) Lindb. 1879, Dicranoweisia bruntonii (Sm.) Schimp. 1876, Weissia bruntonii (Sm.) De Not. 1869, Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde 1869, Trichostomum bruntonii (Sm.) De Not. 1869, Diobelon bruntonii (Sm.) Hampe 1871, Didymodon bruntonii (Sm.) Arn. 1827, Dicranum bruntonii Sm. 1812

İngilizce Brunton's dog-tooth moss, Brunton's dog-tooth Felemenkçe glad hondstandmos Almanca glattfrüchtiges Hundszahnmoos, glattfrüchtiger Hundszahn Norveççe (bokmål & nynorsk) duskskortemose İsveççe slät klipptuss Rusça цинодонтиум Брунтона Ukraynaca цинодонтіум Брунтона Lehçe różnoząb Bruntona Çekçe psízubec Bruntonův Slovakça zubatec Bruntonov Fince risatorasammal

Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. 1906 or Cynodontium polycarpum subsp. jenneri (Schimp.) Dixon 1924, Oncophorus jenneri (Schimp.) R.S. Williams 1913, Didymodon jenneri Schimp. 1886

İngilizce Jenner's dog-tooth moss, Jenner's dog-tooth, Jenner's cynodontium moss Almanca Jenners Hundszahnmoos Danca slank hundetandsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) planskortemose İsveççe stor klipptuss İzlandaca urðavisk Fince lännentorasammal

Cynodontium polycarpum or Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. 1856 or Cynodontium polycarpum var. polycarpum or Cynodontium polycarpon var. polycarpon , Cynodontium gracilescens var. polycarpum (Hedw.) Lindb. 1871, Dicranum gracilescens var. polycarpum (Hedw.) Lindb. 1874 [unresolved], Oncophorus polycarpon (Hedw.) Lindb. 1872, Oncophorus polycarpus (Hedw.) Brid. 1826, Dicranum polycarpum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Diobelon polycarpum (Hedw.) Hampe 1873, Didymodon polycarpus (Hedw.) Mitt. 1864, Trichostomum polycarpum (Hedw.) P. Beauv. 1823, Fissidens polycarpus Hedw. 1801

İngilizce many-fruited dog-tooth moss, many-fruited dog-tooth Felemenkçe recht hondstandmos [s.st], gegroefd hondstandmos [s.lt] Almanca echtes vielfrüchtiges Hundszahnmoos, vielfrüchtiges Hundszahnmoos, vielfrüchtiger Hundszahn Danca glatstrubet hundetandsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergskortemose İsveççe bergklipptuss Ukraynaca цинодонтіум багатоплодий Lehçe różnoząb wieloowockowy Çekçe psízubec mnohoplodý, stebník mnohoplodý Fince eteläntorasammal Japonca イヌノハゴケ Çince 狗牙藓

Cynodontium polycarpum var. polycarpum → Cynodontium polycarpum
Cynodontium polycarpum var. strumiferum → Cynodontium strumiferum
Cynodontium polycarpum subsp. jenneri → Cynodontium jenneri

Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. 1864 or Cynodontium polycarpum var. strumiferum (Hedw.) Schimp. 1856 or Cynodontium polycarpon var. strumiferum , Cynodontium polycarpum subsp. strumiferum (Hedw.) Dixon 1896 or Oncophorus polycarpus var. strumiferus (Hedw.) Grout 1937 [unresolved], Dicranum polycarpum var. strumiferum (Hedw.) De Not. 1838, Oncophorus strumifer (Hedw.) Brid. 1826, Didymodon strumifer (Hedw.) Mitt. 1864, Dicranum strumiferum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Gongronia strumifera (Hedw.) I. Hagen 1915, Diobelon strumiferum (Hedw.) Hampe 1873, Hypnum strumiferum (Hedw.) P. Beauv. 1824, Cecalyphum strumiferum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum strumiferum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Fissidens strumifer Hedw. 1801

İngilizce strumose dog-tooth moss, strumose dog-tooth Felemenkçe krophondstandmos Almanca kropftragendes Hundszahnmoos Danca stor hundetandsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) halsbyllskortemose İsveççe strumamossa İzlandaca klettavisk Letonca kārpainā suņzobe Rusça зобатый цинодонциум Ukraynaca цинодонтіум жовтоносний Lehçe różnoząb guzkowaty Çekçe psízubec bradatý, stebník bradatý Slovence golšasti pasjezobec Fince kyhmytorasammal Estonca pugu-penihammas Japonca コブゴケ

Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr. 1877, Oncophorus tenellus (Schimp.) R.S. Williams 1913, Oncophorus polycarpus subsp. tenellus (Schimp.) Kindb. 1883, Cynodontium polycarpum var. tenellum Schimp. 1876

İngilizce delicate dog-tooth moss, delicate dog-tooth Almanca zartes Hundszahnmoos, zarter Hundszahn Norveççe (bokmål & nynorsk) småskortemose İsveççe liten klipptuss Letonca mīkstā suņzobe Rusça нежный цинодонциум Lehçe różnoząb delikatny Çekçe psízubec zakroucený Slovence nežni pasjezobec Fince kalliotorasammal

Desmatodon heimii Hennediella heimii

Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Barbula latifolia (Hedw.) Kindb. 1897, Tortula latifolia (Hedw.) Lindb. 1879 {!!! homonym: Tortula latifolia (Brid.) Mont. 1842 [accepted] < Barbula latifolia Brid. 1826}, Trichostomum latifolium (Hedw.) Schwägr. 1811, Dicranum latifolium Hedw. 1801; or Tortula euryphylla R.H. Zander 1993; or Tortula hoppeana (Schultz) Ochyra 2004, Trichostomum hoppeanum Schultz 1828; Desmatodon latifolius var. eucalyptratus (Lindb.) Kaurin 1889, Tortula latifolia var. eucalyptrata (Lindb.) H. Möller 1907, Tortula euryphylla var. eucalyptrata (Lindb.) R.H. Zander 1993, Tortula eucalyptrata Lindb. 1886, Desmatodon eucalyptratus (Lindb.) Limpr. 1888

İngilizce broad-leaved fork moss, common chain-teeth moss, mountain wad Almanca breitblättriges Bandzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) setertustmose İsveççe fjälltuss İzlandaca barðasnúður Rusça широколистный десматодон, хмелевидная тортула, тортула Хоппе Ukraynaca тортуля Гоппе Çekçe kroucenec širolistý Slovakça spletenec širokolistý Slovence širokolistna gnojilja Fince tunturilapiosammal Japonca ハリエゾネジレゴケ Çince 链齿藓

Desmatodon leucostoma (R. Br.) Berggr. 1874 or Tortula leucostoma (R. Br.) Hook. & Grev. 1824, Syntrichia leucostoma (R. Br.) Spreng. 1827, Zygotrichia leucostoma (R. Br.) Brid. 1826, Barbula leucostoma R. Br. 1823

İngilizce alpine pottia Almanca Weißmund-Bandzahnmoos, weißmündiges Bandzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) krølltustmose İsveççe vittandad tuss Rusça белоустьевый десматодон, белоустьевая тортула Ukraynaca тортуля білоуста

Desmatodon systylius Schimp. 1845 or Tortula systylia (Schimp.) Lindb. 1879, Desmatodon glacialis var. systylius (Schimp.) I. Hagen 1937, Desmatodon latifolius var. systylius (Schimp.) I. Hagen 1929, Didymodon systylius (Schimp.) Kindb. 1897, Trichostomum systylium (Schimp.) Müll. Hal. 1849

İngilizce Lapp wad Almanca Langsäulchen-Bandzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) hatt-tustmose İsveççe lapptuss Fince alppilapiosammal Çince 合柱链齿藓

Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. 1902 or Cinclidotus mucronatus (Brid.) Guim. 1919, Tortula mucronata (Brid.) Lindb. 1864, Barbula mucronata Brid. 1806

İngilizce pointed lattice-moss Felemenkçe riviermos Almanca stachelspitziges Feinhaarmoos Slovence ostnata mrežnica Japonca アミバヒゲゴケ

Dichodontium flavescens (Dicks. ex With.) Lindb. 1878 or Dichodontium pellucidum subsp. flavescens (Dicks. ex With.) Kindb. 1883 or Dichodontium pellucidum var. flavescens (Dicks. ex With.) Moore 1873, Dicranum gracilescens var. flavescens (Dicks. ex With.) Brid. 1826, Dicranum flavescens (Dicks. ex With.) Turner 1804, Tortula flavescens (Dicks. ex With.) P. Beauv. 1805, Bryum flavescens Dicks. ex With. 1801

İngilizce yellowish fork-moss Felemenkçe lancetbeeksterretje Almanca gelbliches Paarzahnmoos Lehçe dwurożek żółtawy Çekçe klanozubka plavá Slovence rumenkasta cepozobka

Dichodontium palustre (Dicks.) Stech 1999 or Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra 2003 or Dicranella palustris (Dicks.) A.C. Crundwell 1962[1963] or Anisothecium palustre (Dicks.) I. Hagen 1915, Weissia recurvirostris var. palustre (Dicks.) Steud. 1824, Bryum palustre Dicks. 1801

İngilizce marsh forklet-moss Felemenkçe brongreppelmos Almanca Sumpf-Paarzahnmoos, sparriges Kleingabelzahnmoos, Quell-Kleingabelzahnmoos, Zweispiessmoos Danca kæmpe skævkapsel Norveççe (bokmål) kildesildremose Norveççe (nynorsk) kjeldesildremose İsveççe källjordmossa İzlandaca lindarindill Rusça болотный диходонциум, болотная дикралелла Ukraynaca діходонтіум болотний Lehçe krokiewka bagienna Çekçe klanozubka bahenní, bezkřídlatka kostrbatá Slovakça dvojhrotka kostrbatá Slovence močvirski škatličar Fince isovesikonsammal, kairanukkasammal Japonca ヒロハノススキゴケ

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 1856 or Dichodontium pellucidum var. pellucidum or Dichodontium pellucidum subsp. pellucidum , Diobelon pellucidum (Hedw.) Hampe 1873, Tridontium pellucidum (Hedw.) Lindb. 1863, Aongstroemia pellucida (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Dicranum pellucidum Hedw. 1801

İngilizce transparent fork-moss Felemenkçe gewoon beeksterretje Almanca durchsichtiges Paarzahnmoos, durchscheinendes Doppelzahnmoos, glänzendes Doppelzahnmoos Danca mamilløs bredtand Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkesildremose İsveççe skvalpmossa İzlandaca glætumosi Litvanca vaiskioji uolenė Letonca parastā irdene Rusça прозрачный диходонциум Lehçe dwurożek prześwicający Çekçe klanozubka prosvítavá Slovakça klanozubec priesvitný Slovence bleščeča cepozobka Fince pikku-vesikonsammal, vesikonsammal Estonca õrn harkhammas Korece 갈고리이끼 Japonca シメリイワゴケ Çince 裂齿藓

Dichodontium pellucidum var./subsp. pellucidum → Dichodontium pellucidum
Dichodontium pellucidum var./subsp. flavescens → Dichodontium flavescens

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 1856, Dicranodontium heteromallum (Hedw.) A.W.H. Walther & Molendo 1868, Cynodontium heteromallum (Hedw.) Mitt. 1865, Leptotrichum heteromallum (Hedw.) Mitt. 1857, Aongstroemia heteromalla (Hedw.) Müll. Hal. 1848, Dicranodon heteromallum (Hedw.) Béhéré 1826, Bryum heteromallum (Hedw.) Sturm 1803, Mnium heteromallum (Hedw.) J.F. Gmel. ex With. 1801, Dicranum heteromallum Hedw. 1801

İngilizce silky forklet-moss, green thread moss Felemenkçe gewoon pluisjesmos Almanca einseitswendiges Kleingabelzahnmoos, einseitswendiges Kleingabelmoos, sicheliges Kleingabelzahnmoos, sicheliges Kleingabelmoos Danca almindelig fløjlsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) smaragdgrøftemose İsveççe smaragdmossa İzlandaca hverarindill Letonca spurainā divzobīte Rusça разностороннелистная дикранелла Ukraynaca дікранеля різнонаправлена Lehçe widłoząbek włoskowy, widłoząbek włosowaty, widłoząbek jednoboczny Çekçe dvouhroteček různotvárný Slovakça dvojhrotka rôznotvará Slovence srpasta vilčarka, navadni kavljevec, navadna krivenčica Fransızca dicranelle plurilatérale, dicrane unilatéral Macarca sarlós seprőkemoha Fince törmänukkasammal Korece 억새이끼 Japonca ススキゴケ Çince 多形小曲尾藓

Dicranella howei Renauld & Cardot 1893; or Dicranella varia var. tenuifolia (Bruch & Schimp.) Schimp. 1856, Dicranum varium var. tenuifolium Bruch & Schimp. 1847 or Anisothecium varium var. tenuifolium (Bruch & Schimp.) Cas.-Gil 1954, Anisothecium rubrum var. tenuifolium (Bruch & Schimp.) Braithw. 1881, Dicranella rubra var. tenuifolia (Bruch & Schimp.) Corb. 1889, Dicranella tenuifolia (Bruch & Schimp.) M. Fleisch. & Warnst. 1906

İngilizce Howe's dicranella moss Felemenkçe kalkgreppelmos, vaag greppelmos Almanca Howes Kleingabelzahnmoos, Howe-Kleingabelzahnmoos

Dicranella palustris Dichodontium palustre

Dicranella rufescens (With.) Schimp. or (Dicks.) Schimp. 1856 or Anisothecium rufescens (With.) Lindb. 1879, Aongstroemia rufescens (With.) Müll. Hal. 1848, Dicranodon varium var. rufescens (With.) Béhéré 1826, Dicranum varium var. rufescens (With.) Röhl. 1813, Dicranum crispum var. rufescens (With.) Hampe 1837, Dicranum rufescens (With.) Turner 1804, Bryum rufescens With. 1801

İngilizce rufous forklet-moss Felemenkçe leemgreppelmos Almanca rötliches Kleingabelzahnmoos Danca kalk-fløjlsmos Norveççe (bokmål) rødgrøftemose Norveççe (nynorsk) raudgrøftemose İsveççe röd jordmossa İzlandaca roðarindill Rusça рыжеватая дикранелла Ukraynaca дікранеля рудувата Lehçe widłoząbek rudawy Çekçe dvouhroteček naryšavělý, bezkřídlatka naryšavělá Fince ruskonukkasammal Estonca suur kaksikhambake

Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson 1981 or Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dixon 1934, Dicranum schreberianum Hedw. 1801. § Türkiye karayosunları florası içinde ilk olarak Batan & Özdemir 2013'te yer alan bu yeni tür aynı yıl yayımlanan Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te Türkiye'den kayıtlı gözükmüyor.

İngilizce Schreber's forklet-moss, Schreber's dicranella moss Felemenkçe hakig greppelmos Almanca Schreber-Kleingabelzahnmoos, Schrebers Kleingabelzahnmoos, Schrebers Kleingabelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) sliregrøftemose İsveççe slidjordmossa İzlandaca væturindill Letonca Šrēbera divzobīte Rusça дикралелла Шребера Ukraynaca дікранеля Шребера Lehçe widłoząbek Schrebera Çekçe dvouhroteček Schreberův, bezkřídlatka Schreberova Slovakça dvojhrotka Schreberova Slovence Schreberjeva vilčarka, Schreberjev škatličar Fransızca dicranelle de Schreber Fince törrönukkasammal Estonca Schreberi kaksikhambake Japonca エゾノオバナゴケ

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. 1856, Cynodontium subulatum (Hedw.) Mitt. 1864, Leptotrichum subulatum (Hedw.) Mitt. 1859, Aongstroemia subulata (Hedw.) Müll. Hal. 1848, Dicranodon subulatum (Hedw.) Béhéré 1826, Dicranum heteromallum var. subulatum (Hedw.) Wallr. 1831, Dicranum subulatum Hedw. 1801

İngilizce awl-leaved forklet-moss Felemenkçe bergpluisjesmos Almanca Pfriemen-Kleingabelzahnmoos, pfriemblättriges Kleingabelzahnmoos Danca sylbladet fløjlsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) faksgrøftemose İsveççe klojordmossa İzlandaca heiðarindill Letonca īlenlapu divzobīte Rusça шиловидная дикралелла Ukraynaca дікранеля шилоподібна Çekçe dvouhroteček šídlovitý Slovence ostnata vilčarka Fince äimänukkasammal Estonca naaskel-kaksikhambake Japonca カラフトススキゴケ

Dicranella varia (Hedw.) Schimp. 1856 or Dicranella varia var. varia or Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. 1869, Aongstroemia varia (Hedw.) Müll. Hal. 1848, Dicranodon varium (Hedw.) Béhéré 1826, Dicranum varium Hedw. 1801

İngilizce variable forklet-moss Felemenkçe kleigreppelmos Almanca rotes Kleingabelzahnmoos, veränderliches Kleingabelzahnmoos Danca stivbladet skævkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) kantgrøftemose İsveççe kalkjordmossa İzlandaca laugarindill Letonca mainīgā divzobīte Rusça разнообразная дикранелла, изменчивая дикранелла Ukraynaca дікранеля мінлива Lehçe widłoząbek zmienny Çekçe dvouhroteček proměnlivý, bezkřídlatka měnlivá Slovence raznoliki škatličar Fransızca dicrane variable Fince keltanukkasammal, kalkkinukkasammal Estonca püstlehine kaksikhambake Korece 빨간억새이끼Japonca ナガスジススキゴケ

Dicranella varia var. varia Dicranella varia
Dicranella varia var. tenuifolia Dicranella howei

Dicranodon bryoides Fissidens bryoides

Dicranodon scoparium Dicranum scoparium

Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth. 1901, Dicranum asperulum Mitt. 1859, Didymodon asperulus (Mitt.) Lindb. 1883, Campylopus asperulus (Mitt.) Kindb. 1883, Campylopus denudatus subsp. asperulus (Mitt.) Kindb. 1883. § Türkiye karayosunları florası içinde ilk olarak Batan & Özdemir 2013'te yer alan bu yeni tür aynı yıl yayımlanan Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te Türkiye'den kayıtlı gözükmüyor.

İngilizce orange bow-moss Almanca raues Bruchblattmoos, raues Zweizinkenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) raspljåmose Ukraynaca дікранодонтіум шершавий Lehçe zwiesiniec szorstki Çekçe dvouhrotcovka drsná Japonca カタバユミゴケ Çince 粗叶青毛藓

Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton 1913↓

?Dicranodontium denudatum var. denudatum , Campylopus denudatus (Brid.) Kindb. 1883, Didymodon denudatus (Brid.) Opiz 1823, Dicranum denudatum Brid. 1806

İngilizce beaked bow-moss, denuded dicranodontium moss Felemenkçe priembladmos Almanca gemeines Bruchblattmoos, Bruchblattmoos, Bruchblatt-Zweizinkenmoos, Bruchblattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fleinljåmose İsveççe skuggmossa Litvanca plikoji trupsamanė, dantytoji trupsamanė Letonca divzobu lapmete Rusça голый дикранодонций, голый дикранодонтиум, обнаженный дикранодонциум Ukraynaca дикранодонтіум денудований Lehçe zwisieniec długodzióbkowy Çekçe dvouhrotcovka lámavá, hyčovka lámavá Slovakça hrotozubec lámavý Slovence razgaljena vilozobka Fince jouhisammal Korece 활이끼 Japonca ユミゴケ Çince 青毛藓

?Dicranodontium denudatum var. alpinum (Schimp.) I. Hagen 1915 or Dicranodontium denudatum subsp. alpinum (Schimp.) Giacom. 1947, Didymodon denudatus var. alpinus (Schimp.) Braithw. 1882, Dicranodontium longirostre subsp. alpinum (Schimp.) J.J. Amann 1918, Dicranodontium longirostre var. alpinum (Schimp.) Milde 1870, Dicranodontium alpinum (Schimp.) Loeske & Podp. 1906; or synonym of Dicranodontium denudatum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Slovence alpska vilozobka

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) S.O. Lindberg or (Hedw.) Lindb. ex Milde 1869, Dicranum cirratum (Hedw.) Timm ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802, Holomitrium cirratum (Hedw.) Mitt. 1856, Blindia cirrata (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Tortula cirrata (Hedw.) P. Beauv. 1805, Barbula cirrata (Hedw.) Schumach. 1803, Grimmia cirrata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium cirratum (Hedw.) Jolycl. 1803, Bryum cirratum (Hedw.) With. 1801, Encalypta cirrata (Hedw.) Sw. 1801, Weissia cirrata Hedw. 1801

İngilizce common pincushion, curly thatch moss Felemenkçe gewoon sikkelsterretje Almanca lockiges Gabelzahnperlmoos, lockeres Gabelzahnperlmoos Danca almindelig krøltuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystputemose İsveççe kustsnurrmossa Rusça усатая дикрановерсия Ukraynaca дикрановейзія вусата Lehçe kędzierzawiec włosaty, kędzierzawiec wasaty Çekçe křídlečka zprohýbaná Slovakça drobnohrotka poprehýbaná Slovence šopasti vogalničar Fince etelänpörrösammal Çince 细卷毛藓

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde or (Hedw.) Lindb. ex Milde 1869 or Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra 2003, Dicranum crispulum (Hedw.) Mitt. 1869, Weissia cirrata var. crispula (Hedw.) Wahlenb. 1812, Weissia crispula Hedw. 1801, Holomitrium crispulum (Hedw.) Mitt. 1859, Blindia crispula (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Bryum crispulum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Grimmia crispula (Hedw.) Turner 1804

İngilizce mountain pincushion Felemenkçe steensikkelsterretje Almanca kräuseliges Gabelzahnperlmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) krusputemose İsveççe nordlig snurrmossa İzlandaca kármosi Förce purlutur túvumosi Rusça кудреватая дикрановейзия Lehçe przeponka kędzierzawa Çekçe křídlečka kadeřavá Slovence kodrasti vogalničar Fince rantapörrösammal Japonca オウギゴケ Çince 卷毛藓

Dicranum bonjeanii De Not. 1837, Dicranum scoparium subsp. bonjeanii (De Not.) Grout 1937, Dicranum palustre var. bonjeanii (De Not.) Rabenh. 1848

İngilizce crisped fork-moss, Bonjean's dicranum moss Felemenkçe moerasgaffeltandmos Almanca Sumpf-Gabelzahnmoos Danca kær-kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) pjusksigd İsveççe kärrkvastmossa İzlandaca mýrabrúskur Letonca Bonžana divzobe Rusça дикранум Бонжана Ukraynaca дікранум бонжана Lehçe widłoząb błotny Çekçe dvouhrotec bahenní Slovence Bonjeanov vilčar Fince lettokynsisammal Estonca soo-kaksikhammas Japonca ヌマシッポゴケ Çince 细肋曲尾藓

Dicranum flexicaule Brid. 1826 or Dicranum fuscescens var. flexicaule (Brid.) Wilson 1855, Dicranum fuscescens subsp. flexicaule (Brid.) Molendo 1875, Dicranum congestum var. flexicaule (Brid.) Bruch & Schimp. 1847

İngilizce bendy fork-moss Almanca verbogenstieliges Gabelzahnmoos, gebogenes Gabelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) lyngsigd İsveççe skogskvastmossa İzlandaca holtabrúskur Ukraynaca дікранум зігнутостеблий Çekçe dvouhrotec směstnaný Fince kantokynsisammal, karhunkynsisammal Estonca kamm-kaksikhammas

Dicranum fragilifolium Lindb. 1857, Orthodicranum fragilifolium (Lindb.) Podp. 1954

İngilizce fragile-leaf fork-moss, fragile cushion moss, fragile leaf dicranum moss Danca skørbladet kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) skjørsigd İsveççe skör kvastmossa Rusça ломколистный дикранум, флагелленосный дикранум Fince haprakynsisammal

Dicranum fulvum Hook. 1819, Paraleucobryum fulvum (Hook.) Loeske 1954, Orthodicranum fulvum (Hook.) G. Roth 1932, Didymodon fulvus (Hook.) Schwägr. 1829, Campylopus fulvus (Hook.) Kindb. 1883

İngilizce south broom moss, fine-leaf curved-tail moss, fulvous dicranum Felemenkçe steengaffeltandmos Almanca braungelbes Gabelzahnmoos, blaugrünes Gabelzahnmoos, braunes Gabelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) nervesigd İsveççe sydlig kvastmossa Ukraynaca дікранум жовтий Lehçe widłoząb płowy Çekçe dvouhrotec hnědožlutý Japonca フジシッポゴケ Çince 绒叶曲尾藓

Dicranum fuscescens Turner or Sm. 1804 or Dicranum fuscescens var. fuscescens , Dicranodon scoparium var. fuscescens (Turner) Béhéré 1826, Dicranum scoparium var. fuscescens (Turner) F. Weber & D. Mohr 1807, Dicranum congestum subsp. fuscescens (Turner) J.J. Amann 1918

İngilizce dusky fork-moss, curly heron's-bill moss Felemenkçe eikengaffeltandmos Almanca braunes Gabelzahnmoos, rostfilziges Gabelzahnmoos, Berg-Gabelzahnmoos Danca mørk kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) bergsigd İsveççe bergkvastmossa İzlandaca runnabrúskur Letonca brūnganā divzobe Rusça буроватый дикранум Ukraynaca дікранум рудуватий Lehçe widłoząb ciemny Çekçe dvouhrotec nahnědlý Slovakça dvojhrot hnedastý Fince turkkikynsisammal Estonca madal kaksikhammas Korece 갈색고산꼬리이끼 Japonca チャシッポゴケ Çince 棕色曲尾藓

Dicranum fuscescens var. fuscescens → Dicranum fuscescens
Dicranum fuscescens var. flexicaule → Dicranum flexicaule

Dicranum leioneuron Kindb. 1889

İngilizce fuzzy fork-moss Danca helspidset kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) blanksigd İsveççe skottkvastmossa Litvanca durpyninė dvyndantė Letonca gluddzīslas divzobe Rusça гладкожилковый дикранум Fince lännenkynsisammal Estonca ümaralehine kaksikhammas

Dicranum majus Sm. 1804, Dicranum scoparium var. majus (Turner) Wahlenb. 1815

İngilizce greater fork-moss Felemenkçe groot gaffeltandmos Almanca großes Gabelzahnmoos Danca stor kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) blanksigd İsveççe stor kvastmossa İzlandaca fagurbrúskur Litvanca didžioji dvyndantė Letonca lielā divzobe Rusça большой дикранум Beyaz Rusça дыкранум вялікі Ukraynaca дікранум великий Lehçe widłoząbek włoskowy, widłoząbek włosowaty, widłoząbek jednoboczny Çekçe dvouhrotec velký Slovakça dvojhrot veľký Slovence skalni razpokar İskoç Galcesi còinneach ghobhlach mhòr Fransızca dicrane élevé Fince isokynsisammal Estonca suur kaksikhammas Korece 고산나무꼬리이기 Japonca チシマシッポゴケ Çince 多蒴曲尾藓

Dicranum montanum Hedw. 1801 or Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske 1910, Scytalina montana (Hedw.) I. Hagen 1915

İngilizce mountain fork-moss, montane dicranum moss Felemenkçe bossig gaffeltandmos Almanca Berg-Gabelzahnmoos, Berg-Geradegabelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) stubbesigd İsveççe stubbkvastmossa Letonca kalnu divzobe Ukraynaca дікранум гірський Çekçe dvouhrotec chlumní, sobík chlumní Fince pörrökynsisammal Estonca kase-kaksikhammas

Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. 1847, Dicranum muehlenbeckii var. muehlenbeckii

İngilizce Muehlenbeck's dicranum moss Almanca weißfilziges Gabelzahnmoos İsveççe frösökvastmossa Rusça дикранум Мюленбека Ukraynaca дікранум Мюленвека Lehçe widłoząb Muehlenbecka Çekçe dvouhrotec Mühlenbeckův Slovakça dvojhrot Mühlenbeckov Estonca Mühlenbeckii kaksikhammas Japonca タツナミカマシッポゴケ Çince 细叶曲尾藓

Dicranum polysetum Sw. 1801; Dicranum rugosum Hoffm. ex Brid. 1806

İngilizce rugose fork-moss, waxyleaf moss, electric eels, wavy dicranum Felemenkçe gerimpeld gaffeltandmos Almanca vielstieliges Gabelzahnmoos, wellblättriges Gabelzahnmoos, gewelltblättriges Gabelzahnmoos, gewelltes Gabelzahnmoos, gewelltes Klauenmoos, welliges Gabelzahnmoos, quelliges Gabelzahnmoos Danca bølgetbladet kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) krussigd İsveççe vågig kvastmossa Litvanca purioji dvyndantė Letonca viļņainā divzobe Rusça многоножковый дикранум, многоножковый дикран, волнистый дикран Ukraynaca дікранум багатоніжковий Lehçe widłoząb kędzierzawy Çekçe dvouhrotec čeřitý Slovakça dvojhrot vlnkatý Slovence mnogostebelni krivenec Fince kangaskynsisammal, kankaankynsisammal Estonca lainjas kaksikhammas Japonca ナミシッポゴケ Çince 波叶曲尾藓

Dicranum scoparium Hedw. 1801 or Dicranodon scoparium (Hedw.) Béhéré 1826, Cecalyphum scoparium (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum scoparium (Hedw.) Roucel 1803, Mnium scoparium (Hedw.) With. 1801

İngilizce broom fork-moss, broom moss Felemenkçe gewoon gaffeltandmos Almanca Besen-Gabelzahnmoos, besenartiges Gabelzahnmoos, Besenmoos, gewöhnliche Gabelzahnmoos, Klauenmoos Danca almindelig kløvtand Norveççe (bokmål & nynorsk) ribbesigd İsveççe kvastmossa İzlandaca móabrúskur Förce túvulokkamosi Litvanca šakotoji dvyndantė Letonca slotiņu divzobe Rusça метловидный дикранум, метловидный дикран, прутьевидный дикранум Ukraynaca дікранум мітлоподібний Lehçe widłoząb miotlasty, widłozab miotłowy Çekçe dvouhrotec chvostnatý Slovakça dvojhrot chvostovitý Bulgarca сърполистен мъх Slovence metličasti krivčevec, metlasti krivenec Fransızca dicrane à balai, dicrane en balai İtalyanca muschio scopario Macarca közönséges seprőmoha Fince kivikynsisammal Estonca harilik kaksikhammas Korece 비꼬리이끼 Japonca カモジゴケ Çince 曲尾藓

Dicranum spadiceum J.E. Zetterst. 1865, Dicranum muehlenbeckii var. spadiceum (J.E. Zetterst.) Podp. 1954, Dicranum fuscescens subsp. spadiceum (J.E. Zetterst.) C.E.O. Jensen 1939, Dicranum majus var. spadiceum (J.E. Zetterst.) I. Hagen 1915, Dicranum congestum var. spadiceum (J.E. Zetterst.) C.E.O. Jensen 1898, Dicranum scoparium var. spadiceum (J.E. Zetterst.) Boulay 1884

İngilizce confusing broom moss Almanca kastanienbraunes Gabelzahnmoos Norveççe (bokmål) rørsigd Norveççe (nynorsk) røyrsigd İsveççe rörkvastmossa İzlandaca hagabrúskur Rusça каштановый дикранум Ukraynaca дікранум каштановий Çekçe dvouhrotec opomíjený Fince paljakkakynsisammal

Dicranum tauricum Sapjegin 1911, Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova 1969[1970]; Dicranum strictum (Sw. ex F. Weber & D. Mohr) D. Mohr 1806, Ditrichum strictum (Sw. ex F. Weber & D. Mohr) Cardot 1905, Ditrichum pallidum var. strictum (Sw. ex F. Weber & D. Mohr) Paris 1900, Cynontodium strictum (Sw. ex F. Weber & D. Mohr) Mitt. 1869, Trichostomum pallidum var. strictum (Sw. ex F. Weber & D. Mohr) Schwägr. 1824

İngilizce fragile fork-moss Felemenkçe bros gaffeltandmos Almanca steifblättriges Gabelzahnmoos, steifbrüchiges Gabelzahnmoos Norveççe (bokmål) barksigd Norveççe (nynorsk) borksigd İsveççe nålkvastmossa İzlandaca fauskabrúskur Ukraynaca дікранум таврійський Çekçe dvouhrotec tuhý, sobík tuhý Slovakça dvojhrot vzpriamený Fince etelänkynsisammal Çince 齿肋曲尾藓

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 1863, Dicranum fulvum subsp. viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 1864, Dicranum fulvum var. viride (Sull. & Lesq.) Grout 1937, Campylopus fulvus subsp. viridis (Sull. & Lesq.) Kindb. 1883, Campylopus viridis Sull. & Lesq. 1856, Orthodicranum viride (Sull. & Lesq.) G. Roth 1932, Paraleucobryum viride (Sull. & Lesq.) Podp. 1954

İngilizce green fork-moss Felemenkçe beukengaffeltandmos Almanca grünes Gabelzahnmoos, grünes Besenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) stammesigd İsveççe barkkvastmossa Litvanca žalioji dvyndantė Letonca zaļā divzobe Rusça зеленый дикранум Beyaz Rusça дыкранум зялёны Ukraynaca дікранум зелений Lehçe widłoząb zielony Çekçe dvouhrotec zelený Slovakça dvojhrot zelený Slovence zeleni vilčar Macarca zöld seprőmoha Fince katkokynsisammal Estonca roheline kaksikhammas

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito 1975, Barbula acuta (Brid.) Brid. 1819[1818], Tortula acuta Brid. 1806

İngilizce pointed beard-moss, glaucous beard-moss Felemenkçe spits dubbeltandmos Almanca spitzblättriges Doppelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) glanskurlemose İsveççe spetslansmossa Ukraynaca дідімодон гострий Çekçe pározub ostrý Slovence nežni bradatec Japonca トガリフタゴゴケ

Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson 1964, Barbula asperifolia Mitt. 1859

İngilizce red opposite-teeth moss, mountain lance moss Almanca raublättriges Doppelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) heikurlemose İsveççe fjällansmossa İzlandaca heiðahnubbi Rusça шероховатолистный дидимодон Lehçe paroząb szorstkolistny Korece 빨간쌍둥이이끼 Japonca アカネジクチゴケ Çince 红对齿藓

Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander 1978, Trichostomopsis australasiae (Hook. & Grev.) H. Rob. 1970, Trichostomum australasiae (Hook. & Grev.) A. Jaeger 1873, Asteriscium australasiae (Hook. & Grev.) Hilp. 1933, Barbula australasiae (Hook. & Grev.) Brid. 1827, Tortula australasiae Hook. & Grev. 1824 or Trichostomopsis aaronis (Lorentz) S. Agnew & C.C. Towns. 1970, Didymodon aaronis (Lorentz) J. Guerra 1987, Barbula aaronis (Lorentz) Hilp. 1933, Gyroweisia aaronis (Lorentz) Paris 1896, Weissia aaronis (Lorentz) Müll. Hal. 1880, Trichostomum aaronis Lorentz 1868

İngilizce shady beard-moss Felemenkçe klein dubbeltandmos

Didymodon bistratosus Hebr. & R.B. Pierrot 1994

İngilizce "unknown"

Didymodon cordatus Jur. 1866 or Barbula cordata (Jur.) Loeske 1910, Barbula lurida subsp. cordata (Jur.) Dixon 1924, Didymodon luridus subsp. cordatus (Jur.) J.J. Amann 1918, Didymodon rigidulus subsp. cordata (Jur.) Dism. 1921, Trichostomum cordatum (Jur.) Milde 1869

İngilizce cordate beard-moss Felemenkçe rotsdubbeltandmos Almanca herzblättriges Doppelzahnmoos Ukraynaca дідимодон сердцеподібний Çekçe pározub srdčitý

Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander 1978, Barbula fallax Hedw. 1801, Tortula fallax (Hedw.) Schrad. ex Turner 1804, Bryum fallax (Hedw.) Dicks. ex With. 1801

İngilizce fallacious beard-moss Felemenkçe kleidubbeltandmos Almanca täuschendes Doppelzahnmoos, täuschendes Bärtchenmoos, falsches Bärtchenmoos, Doppelzahnmoos Danca variabel kalktuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) vegkurlemose İsveççe kalklansmossa İzlandaca vætuhnubbi Litvanca netikroji didenė Letonca mainīgā pabārbula Rusça обманчивый дидимодон Ukraynaca дідімодон оманливий Lehçe paroząb mylny Çekçe pározub klamný, vousatěnka klamná Slovence varljivi bradatec, varljiva bradica Fransızca barbule trompeuse Fince isotumpurasammal Estonca pude niithammas

Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill 1981[1982], Barbula ferruginea Schimp. ex Besch. 1872, Triquetrella ferruginea (Schimp. ex Besch.) Thér. 1931

İngilizce rusty beard-moss Felemenkçe hakig dubbeltandmos Almanca zurückgekrümmtes Doppelzahnmoos Danca rustbrun kalktuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sprikekurlemose İsveççe spärrlansmossa İzlandaca giljahnubbi Ukraynaca дідімодон іржавий Lehçe paroząb rdzawy Çekçe pározub svinutý, vousatěnka svinutá Slovakça fúzatka prehnutá Fince sirppitumpurasammal Estonca sirpjalehine niithammas Korece 겉쌍둥이이끼 Japonca ジムカデゴケ

Didymodon glaucus Ryan 1901, Didymodon rigidulus var. glaucus (Ryan) Wijk & Margad. 1958, Didymodon tophaceus var. glaucus (Ryan) Podp. 1923, Barbula glauca (Ryan) H. Möller 1907

İngilizce glaucous beard-moss Felemenkçe dwergdubbeltandmos Almanca blaugrünes Doppelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) blåkurlemose İsveççe blå lansmossa Çekçe pározub sivý Macarca szürke ikresmoha

Didymodon insulanus (De Not.) M.O. Hill 1981[1982], Barbula insulana (De Not.) Mitt. 1864, Tortula insulana De Not. 1838; or Didymodon vinealis var. flaccidus (Bruch & Schimp.) R.H. Zander 1978, Tortula vinealis var. flaccida (Bruch & Schimp.) Spruce 1845, Barbula vinealis var. flaccida Bruch & Schimp. 1842

İngilizce cylindric beard-moss Almanca Inseldoppelzahnmoos, walzenförmiges Bärtchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) rustkurlemose İsveççe orange lansmossa İzlandaca gljúfrahnubbi Letonca salu pabārbula Ukraynaca дідімодон острівний Çekçe pározub válcovitý, vousatěnka písečná válcovitá Fince eteläntumpurasammal Estonca kivi-niithammas

Didymodon luridus Hornsch. or Hornsch. ex Spreng. 1827, Didymodon vinealis var. luridus (Hornsch.) R.H. Zander 1981, Didymodon trifarius var. luridus (Hornsch.) Mont. 1833, Barbula lurida (Hornsch.) Lindb. 1879, Tortula lurida (Hornsch.) Mitt. 1867, Trichostomum luridum (Hornsch.) Spruce 1849; Barbula imbricata Herrnst. & Heyn 1991

İngilizce dusky beard-moss Felemenkçe breed dubbeltandmos, breedbladig dubbeltandmos Almanca fahles Doppelzahnmoos, bräunliches Doppelzahnmoos İsveççe kritlansmossa Ukraynaca дідімодон брудножовтий Çekçe pározub bledožlutý

Didymodon nicholsonii Culm. 1907, Didymodon vinealis var. nicholsonii (Culm.) R.H. Zander 1981, Didymodon trifarius subsp. nicholsonii (Culm.) Wijk & Margad. 1958

İngilizce Nicholson's beard-moss Felemenkçe rivierdubbeltandmos Almanca Nicholsons Doppelzahnmoos

Didymodon rigidulus Hedw. 1801, Didymodum rigidulum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Barbula rigidula (Hedw.) Milde 1869, Barbula rigidula (Hedw.) Mitt. 1864, Ditrichum rigidulum (Hedw.) Timm 1870, Tortula rigidula (Hedw.) Lindb. 1864, Trichostomum rigidulum (Hedw.) Turner 1804, Bryum rigidulum (Hedw.) Dicks. 1801

İngilizce rigid beard-moss Felemenkçe broeddubbeltandmos, broedknop-dubbeltandmos Almanca steifes Doppelzahnmoos, echtes Steifes Doppelzahnmoos Danca stiv kalktuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) grynkurlemose İsveççe olivlansmossa İzlandaca veggjahnubbi Letonca cietā pabārbula Rusça жестковатый дидимодон, жестковатая барбула Ukraynaca дідімодон жорсткуватий Lehçe paroząb sztywny Çekçe pározub tuhý, vousatěnka tuhá Fince itutumpurasammal Estonca harilik niithammas Japonca アカギネジクチゴケ Çince 硬叶对齿藓

Didymodon sicculus M.J. Cano, Ros, Garcia-Zamora & J. Guerra 1996

İngilizce "unknown"

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne 1873, Barbula vinealis var. sinuosa (Mitt.) Bouvet 1896, Barbula cylindrica var. sinuosa (Mitt.) Lindb. 1879, Barbula sinuosa (Mitt.) Grav. 1874, Oxystegus sinuosus (Mitt.) Hilp. 1933, Trichostomum sinuosum (Mitt.) Müll. Hal. 1900, Tortula sinuosa Mitt. 1867

İngilizce wavy beard-moss Felemenkçe bros dubbeltandmos Almanca buchtiges Doppelzahnmoos Danca bølget kalktuemos İsveççe skör lansmossa Rusça глубоковыемчатый дидимодон Ukraynaca дідімодон глибоковиїмчастий Çekçe pározub zprohýbaný Slovence valoviti bradatec

Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. 1888, Didymodon rigidulus subsp. spadiceus (Mitt.) Adlerz 1907, Barbula rigidula subsp. spadicea (Mitt.) J.J. Amann 1918, Barbula fallax subsp. spadicea (Mitt.) Hillier 1954, Barbula spadicea (Mitt.) Braithw. 1887, Trichostomum spadiceum (Mitt.) J.E. Zetterst. 1876, Tortula spadicea Mitt. 1867

İngilizce brown beard-moss Felemenkçe beekdubbeltandmos Almanca Scheiden-Doppelzahnmoos Danca pomerans-kalktuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stivkurlemose İsveççe bäcklansmossa Letonca brūnganā pabārbula Rusça каштановый дидимодон Ukraynaca дідимодон каштановий Lehçe paroząb kasztanowaty Çekçe pározub kaštanový Slovence rjavkasti dvozobec

Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 1837↓

?Didymodon tophaceus var. tophaceus , Didymodon trifarius var. tophaceus (Brid.) Mont. 1833, Barbula tophacea (Brid.) Mitt. 1859, Trichostomum trifarium var. tophaceum (Brid.) Fior.-Mazz. 1841, Trichostomum tophaceum Brid. 1819[1818], Anacalypta tophacea (Brid.) Fürnr. 1829

İngilizce olive beard-moss Felemenkçe stomp dubbeltandmos, tuf-dubbeltandmos Almanca Tuff-Doppelzahnmoos Danca papilløs kalktuemos Norveççe (bokmål & nynorsk) tungekurlemose İsveççe trubblansmossa İzlandaca laugahnubbi Litvanca kalkinė didenė Litvanca (žemaitėška) kalkėnė dėdenė Letonca tufa pabārbula Rusça туфовый дидимодон Ukraynaca дідимодон туфовий Çekçe pározub vápenný, vousatěnka vápenná Slovence kratkolisti dvozobec Fransızca didymodon des tufs Macarca mésztufamoha Fince muuritumpurasammal, rantatumpurasammal Estonca lubi-niithammas Japonca コナフキフタゴゴケ Çince 灰土对齿藓

?Didymodon tophaceus var. brevifolius (Bruch & Schimp.) Paris 1904, Barbula tophacea var. brevifolia (Bruch & Schimp.) Dixon 1896, Trichostomum tophaceum var. brevifolium Bruch & Schimp. 1843

İngilizce "unknown"

Didymodon umbrosus (Müll. Hal.) R.H. Zander 1978, Didymodon australasiae var. umbrosus (Müll. Hal.) R.H. Zander 1981 or Trichostomopsis umbrosa (Müll. Hal.) H. Rob. 1970, Barbula umbrosa Müll. Hal. 1879

İngilizce shady beard-moss Felemenkçe schaduwdubbeltandmos Çekçe pározub stínomilný

Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander 1878 or Didymodon vinealis var. vinealis , Barbula vinealis Brid. 1827, Barbula cylindrica subsp. vinealis (Brid.) Dixon 1896, Barbula cylindrica var. vinealis (Brid.) Lindb. 1879, Barbula fallax var. vinealis (Brid.) Huebener 1833, Tortula fallax var. vinealis (Brid.) De Not. 1838, Tortula vinealis (Brid.) Spruce 1845

İngilizce soft-tufted beard-moss Felemenkçe muurdubbeltandmos Almanca Weinberg-Doppelzahnmoos Danca rødgul kalktuemos İsveççe murlansmossa İzlandaca klettahnubbi Litvanca vynuoginė didenė Litvanca (žemaitėška) vīnougėnė dėdenė Rusça виноградниковый дидимодон Ukraynaca дідимодон виноградниковий Çekçe pározub písečný Slovakça fúzatka viničná Slovence sivozeleni bradatec Fransızca barbule des vignes Macarca szőlőskerti szakállmoha Estonca müür-niithammas Korece 잎압착쌍둥이이끼 Japonca チュウゴクネジクチゴケ

Didymodon vinealis var. vinealis → Didymodon vinealis
Didymodon vinealis
var. flaccidus Didymodon insulanus

Diobelonella palustris Dichodontium palustre

Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr 1803, Diphascum foliosum (Hedw.) Eaton 1818, Buxbaumia foliosa Hedw. 1801

İngilizce nut-moss, powder gun moss Felemenkçe dwergmos Almanca Blasenmoos, beblättertes Blasenmoos, Blasebalgmoos Danca stilkløs sækkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) nøttemose İsveççe nötmossa İzlandaca hnotmosi Rusça многолистный дифисций, многолистный дифисциум Ukraynaca дифісцій багатолистий Lehçe koimek bezłodygowy Çekçe krčanka listnatá Slovakça bachráčik listnatý Slovence resasti mehurček Fince munasammal Estonca rohkelehine munakupar Japonca ミヤマイクビゴケ、オレバイクビゴケ

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846, Distichium capillaceum var. capillaceum, Ditrichum capillaceum (Hedw.) Watts & Whitel. 1902, Leptotrichum capillaceum (Hedw.) Mitt. 1859, Didymodon capillaceus (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Trichostomum capillaceum (Hedw.) Sm. 1803, Swartzia capillacea (Hedw.) Brid. 1801, Bryum capillaceum (Hedw.) With. 1801, Cynodontium capillaceum (Hedw.) Brid. 1806, Cynontodium capillaceum Hedw. 1801; Distichium capillaceum var. compactum (Huebener) Dalla Torre & Sarnth. 1902 or (Huebener) Torre & Sarnth. 1904, Swartzia montana var. compacta (Huebener) Braithw. 1881, Didymodon capillaceus var. compactus Huebener 1833

İngilizce fine distichium moss, fine distichium, erect-fruited iris moss Felemenkçe recht visgraatjesmos Almanca Berg-Zweizeilmoos, Zweizeilmoos Danca ret toradsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) puteplanmose İsveççe planmossa İzlandaca þráðmækir Litvanca smailioji kuplė Letonca taisnvācelītes pretlape Rusça волосовидный дистихий, волосовидный дистихиум Ukraynaca дистихіум волоскоподібний Lehçe dwurzędek włoskowaty, pędzlik pogięty Çekçe dvoustranník vláskovitý, dvouřadka vláskovitá Slovakça dvojradovka vláskovitá Slovence gorski dvorednik Fince kalkkikahtaissammal Estonca läikiv lapiksammal Japonca ケキンシゴケ Çince 对叶藓

Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846, Leptotrichum inclinatum (Hedw.) Mitt. 1859, Ceratodon inclinatus (Hedw.) Huebener 1833, Swartzia inclinata (Hedw.) P. Beauv. 1805, Grimmia inclinata (Hedw.) Sm. 1804, Didymodon inclinatus (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum inclinatum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Cynodon inclinatus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Cynodontium inclinatum (Hedw.) Brid. 1806, Cynontodium inclinatum Hedw. 1801

İngilizce incline distichium moss, inclined distichium Felemenkçe krom visgraatjesmos Almanca geneigtfrüchtiges Zweizeilmoos Danca nikkende toradsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) stridplanmose İsveççe tät planmossa İzlandaca lotmækir Letonca līkvācelītes pretlape Rusça наклоненный дистихий, наклоненный дистих, наклоненный дистихиум Ukraynaca дистихіум нахилений Lehçe dwurzędek nachylony Çekçe dvoustranník nachýlený Slovence nagnjeni dvorednik Fince kaarikahtaissammal Estonca tume lapiksammal Çince 斜蒴对叶藓

Ditrichum crispatissimum Ditrichum gracile

Ditrichum cylindricum Trichodon cylindricus

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe 1867, Diaphanophyllum flexicaule (Schwägr.) Lindb. 1863, Leptotrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe 1847, Trichostomum flexicaule (Schwägr.) Bruch & Schimp. 1843, Cynodon flexicaulis (Schwägr.) Steud. 1824, Didymodon flexicaulis (Schwägr.) Röhl. 1813, Cynodontium flexicaule Schwägr. 1811

İngilizce slender-stemmed hair moss, bendy ditrichum moss, bendy ditrichum Felemenkçe kalksmaltandmos Almanca verbogenstieliges Doppelhaarmoos Danca kalk-hårtand Norveççe (bokmål & nynorsk) storbust İsveççe plyschmossa İzlandaca hagavendill Litvanca aštrioji dvilypdantė Letonca trauslā matzobe, līkvācelītes pretlape Rusça кривостебельный дитрих, кривостебельный дитрихум Lehçe pędzlik pogięty Çekçe útlovláska zprohýbaná Fransızca trichostome flexueux Fince kalkkikarvasammal Estonca lood-jõhvsammal Çince 细牛毛藓

Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze 1891, Cynontodium gracile (Mitt.) Mitt. 1869, Leptotrichum gracile Mitt. 1851; or Ditrichum crispatissimum (Müll. Hal.) Paris 1900, Leptotrichum crispatissimum Müll. Hal. 1896

İngilizce slender ditrichum Almanca schlankes Doppelhaarmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kjempebust İsveççe jättegrusmossa İzlandaca giljavendill Çekçe útlovláska štíhlá Fince isokarvasammal Japonca オオキンシゴケ

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton 1913, Bryum heteromallum (Hedw.) P. Beauv. 1823, Didymodon heteromallus (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Grimmia heteromalla (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Weissia heteromalla Hedw. 1801

İngilizce curve-leaved ditrichum Felemenkçe gebogen smaltandmos Almanca einseitswendiges Doppelhaarmoos Danca ensidig hårtand Norveççe (bokmål) rødbust Norveççe (nynorsk) raudbust İsveççe klogrusmossa İzlandaca skurðvendill Rusça разнонаправленный дитрихум Ukraynaca дитріхум різнонаправлений Lehçe pędzlik jednoboczny Çekçe útlovláska obecná Slovence skalni razpokar Fince piennarkarvasammal Japonca コキンシゴケ、コキンシゴケモドキ Çince 牛毛藓

Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe 1867 [unresolved], Cynontodium pallidum (Hedw.) Mitt. 1869, Cynodontium pallidum (Hedw.) Mitt. 1864, Diaphanophyllum pallidum (Hedw.) Lindb. 1863, Leptotrichum pallidum (Hedw.) Hampe 1848, Cecalyphum pallidum (Hedw.) P. Beauv. 1822, Dicranum pallidum (Hedw.) D. Mohr 1806, Didymodon pallidus (Hedw.) P. Beauv. 1805, Didymodum pallidum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum pallidum (Hedw.) Schreb. ex With. 1801, Trichostomum pallidum Hedw. 1801

İngilizce pale ditrichum moss Felemenkçe geel smaltandmos Almanca blasses Doppelhaarmoos Danca bleg hårtand İsveççe praktgrusmossa Rusça бледный дитрихум Ukraynaca дитріхум блідий Çekçe útlovláska bledá Slovence bleda dvozobka Fransızca trichostome pâle Korece 금실이끼 Japonca キンシゴケ Çince 黄牛毛藓

Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 1867, Ditrichum tortile subsp. pusillum (Hedw.) Kindb. 1897, Ditrichum tortile var. pusillum (Hedw.) Brockm. 1870, Trichostomum tortile var. pusillum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1843, Leptotrichum tortile var. pusillum (Hedw.) Müll. Hal. 1848, Leptotrichum pusillum (Hedw.) Hampe 1847, Didymodum pusillum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Trichostomum pusillum (Hedw.) Sm. 1804, Bryum pusillum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Didymodon pusillus Hedw. 1801

İngilizce brown ditrichum Felemenkçe klein smaltandmos Almanca Zwerg-Doppelhaarmoos Danca kortbørstet hårtand Norveççe (bokmål & nynorsk) falsbust İsveççe liten grusmossa İzlandaca flagavendill Letonca sīkā matzobe, sīkā matlape Rusça крошечный дитрихум Ukraynaca дитріхум маленький Çekçe útlovláska ohrnutá Slovence mala dvozobka Fince pikkukarvasammal Estonca pisi-jõhvsammal Korece 백두금실이끼

Ditrichum subulatum Hampe 1867

İngilizce awl-leaved ditrichum Ukraynaca дитріхум шилоподібний Slovence nitasta dvozobka Galler Galcesi crafancfwsogl y mynawyd

Dorcadion striatum Orthotrichum striatum

Drepanium recurvatum Hypnum recurvatum

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 1903↓

?Drepanocladus aduncus var. aduncus , Hypnum aduncum var. aduncum (Hedw.) T. Jensen 1856, Hypnum kneiffii var. aduncum (Hedw.) Kindb. 1883, Amblystegium aduncum (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon aduncus (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum aduncum Hedw. 1801; or synonym of Drepanocladus aduncus (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce common hook feather-moss, claw-leaved feather-moss Felemenkçe moerassikkelmos, gewoon sikkelmos Almanca Krallen-Sichelmoos, Krallenblatt-Sichelmoos, gelbgrünes Sichelmoos Danca kær-seglmos Norveççe (bokmål & nynorsk) leirklo İsveççe lerkrokmossa İzlandaca pollalufsa Litvanca paprastoji drepanė Letonca mīkstā sirpjlape Rusça крючковато-изогнутый дрепаноклад, крючковато-изогнутый дрепанокладус, крючковидный дрепанокладус, согнутый дрепанокладус, искривленный дрепаноклад Ukraynaca дрепаноклад зігнутий Lehçe sierpowiec zakrzywiony Çekçe srpnatka zahnutá Slovakça kosáčik zakrivený Slovence ukrivljeni srpolist Fince luhtasirppisammal Estonca kallas-sirbik Japonca シメリカギハイゴケ Çince 镰刀藓

?Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Möšnk. 1927, Hypnum aduncum subsp. kneiffii (Schimp.) Renauld 1881, Hypnum aduncum var. kneiffii (Schimp.) Schimp. 1866, Drepanocladus kneiffii (Schimp.) Warnst. 1903, Harpidium kneiffii (Schimp.) C.E.O. Jensen 1887, Stereodon kneiffii (Schimp.) Mitt. 1864, Hypnum kneiffii (Schimp.) A.S. Wilson 1855, Amblystegium kneiffii Schimp. 1853; or synonym of D. aduncus var. polycarpon; or synonym of Drepanocladus aduncus (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Kneiff's hook-moss Çince 短叶镰刀藓

?Drepanocladus aduncus var. polycarpon (Blandow ex Voit) G. Roth 1904 or Drepanocladus aduncus var. polycarpus (Voit) G. Roth 1904 or Drepanocladus polycarpon (Blandow ex Voit) Warnst. 1902 or Drepanocladus polycarpus , Drepanocladus polycarpos , Drepanocladus aduncus fo. polycarpon (Blandow ex Voit) Warnst. 1916, Amblystegium aduncum fo. polycarpon (Blandow ex Voit) Arnell 1890, Hypnum aduncum subsp. polycarpon (Blandow ex Voit) Meyl. 1905, Hypnum aduncum var. polycarpon (Blandow ex Voit) Schimp. 1854, Drepanocladus kneiffii var. polycarpon (Blandow ex Voit) Warnst. 1906, Amblystegium kneiffii var. polycarpon (Blandow ex Voit) Braithw. 1898, Hypnum kneiffii var. polycarpon (Blandow ex Voit) Fam. 1913, Hypnum fluitans var. polycarpon (Blandow ex Voit) Fiedl. 1844, Amblystegium polycarpon (Blandow ex Voit) Venturi & Bott. 1884, Harpidium polycarpon (Blandow ex Voit) R.S. Williams 1903, Hypnum polycarpon Blandow ex Voit 1813; or synonym of Drepanocladus aduncus (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca vielfrüchtiges Sichelmoos Danca tæt seglmos Lehçe sierpowiec wielozarodniowy Çekçe srpnatka mnohoplodá

Drepanocladus capillifolius Drepanocladus longifolius

Drepanocladus exannulatus Warnstorfia exannulata

Drepanocladus fluitans Warnstorfia fluitans

Drepanocladus longifolius (Wilson ex Mitt.) Broth. ex Paris 1909, Hypnum longifolium (Wilson ex Mitt.) A. Jaeger 1880, Amblystegium longifolium Wilson ex Mitt. 1869; or Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. 1903, Drepanocladus aduncus var. capillifolius (Warnst.) Riehm. 1927, Drepanocladus aduncus fo. capillifolius (Warnst.) Mönk. 1914, Hypnum aduncum subsp. capillifolium (Warnst.) Renauld 1906, Amblystegium aduncum fo. capillifolium (Warnst.) Arnell 1890, Drepanocladus polycarpus var. capillifolius (Warnst.) Nyholm 1969, Drepanocladus fluitans var. capillifolius (Warnst.) Riehm. 1926, Hypnum fluitans var. capillifolium (Warnst.) Renauld & Cardot 1893, Amblystegium sendtneri var. capillifolium (Warnst.) Arnell & C.E.O. Jensen 1915, Amblystegium capillifolium (Warnst.) Arnold 1913, Hypnum capillifolium Warnst. 1877

İngilizce hair hook moss Almanca spitzblättriges Sichelmoos Danca spidsbladet seglmos Norveççe (bokmål & nynorsk) storklo İsveççe hårkrokmossa Rusça длиннолистный дрепаноклад Ukraynaca дрепаноклад довголистий Lehçe sierpowiec włosolistny Çekçe srpnatka dlouholistá Slovakça kosáčik dlholistý Fince hiussirppisammal

Drepanocladus lycopodioides Pseudocalliergon lycopodioides

Drepanocladus polycarpon Drepanocladus aduncus var. polycarpon

Drepanocladus polycarpus Drepanocladus aduncus var. polycarpon

Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs 1997 or Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen 1887, Campyliadelphus polygamus (Schimp.) Kanda 1975[1976], Chrysohypnum polygamum (Schimp.) Loeske 1903, Hypnum polygamum (Schimp.) Wilson 1855, Amblystegium polygamum Schimp. 1853

İngilizce fertile feather-moss, starry feather-moss Felemenkçe goudsikkelmos Almanca vielblütiges Goldschlafmoos, vielehiges Sichelmoos Danca kyst-guldstjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) strandklo İsveççe spärrkrokmossa İzlandaca fitjalufsa Litvanca vislioji auksotė Letonca daudzmāju atskabardze Rusça многодомный кампилиум, многодомный кампилий, многодомный дрепанокладус Ukraynaca кампиліум багатодомний Lehçe złocieniec mieszanopłciowy Çekçe srpnatka mnohosnubná, zelenka mnohosnubná Slovakça kosáčik mnohosnubný, zlatolist mnohosnubný Slovence mnogoplodna zaspančica Fince väkäsirppisammal Estonca rand-kuldsammal Japonca リュウビゴケモドキ Çince 长肋细湿藓

Drepanocladus revolvens Scorpidium revolvens

Drepanocladus trifarius Pseudocalliergon trifarium

Drepanocladus uncinatus Sanionia uncinata

Dryptodon capillatus Grimmia capillata

Dryptodon decipiens Grimmia decipiens

Dryptodon dissimulatus Grimmia dissimulata

Dryptodon elatior Grimmia elatior

Dryptodon fuscoluteus Grimmia fuscolutea

Dryptodon hartmanii Grimmia hartmanii

Dryptodon meridionalis Grimmia meridionalis

Dryptodon nutans Grimmia nutans

Dryptodon orbicularis Grimmia orbicularis

Dryptodon pulvinatus Grimmia pulvinatus

Dryptodon trichophyllus Grimmia trichophyllus

Elodium blandowii Helodium blandowii

Encalypta alpina Sm. 1805, Encalypta ciliata var. alpina (Sm.) Hook. & Taylor 1818, Leersia alpina (Sm.) Lindb. 1879

İngilizce alpine extinguisher-moss Almanca Alpen-Glockenhutmoos, Alpen-Glockenhut Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellklokkemose İsveççe fjällklockmossa İzlandaca fjallaklukka Rusça альпийская энкалипта Çekçe čepičatka alpínská, točivka alpínská Slovakça šišiačik alpský Slovence alpska pajčolanka Fince tunturikellosammal Japonca シロウマヤリカツギ Çince 高山大帽藓

Encalypta ciliata Hedw. 1801, Encalypta ciliata var. ciliata , Bryum extinctorium var. ciliatum (Hedw.) With. 1801

İngilizce fringed extinguisher-moss, fringed candle snuffer moss Felemenkçe franjeklokhoedje Almanca Wimpern-Glockenhutmoos, Wimpern-Glockenhut Norveççe (bokmål & nynorsk) gullklokkemose İsveççe gulskaftad klockmossa İzlandaca kögurklukka Letonca bārkstainā cepurene Rusça бахромчатая энкалипта Ukraynaca енкаліпта війчаста Lehçe opończyk orzęsiony Çekçe čepičatka brvitá Slovakça šišiačik brvitý Slovence resasta pajčolanka Fince ripsikellosammal Estonca ripstanukas Japonca ヤリカツギ Çince 裂瓣大帽藓

Encalypta intermedia Jur. 1870

İngilizce "unknown" Almanca mittleres Glockenhutmoos

Encalypta microstoma Bals.-Criv. & De Not. 1838, Encalypta ciliata subsp. microstoma (Bals.-Criv. & De Not.) Kindb. 1897, Encalypta laciniata var. microstoma (Bals.-Criv. & De Not.) Broth. 1892, Leersia laciniata var. microstoma (Bals.-Criv. & De Not.) H. Möller 1907

İngilizce "unknown" Almanca kleinmündiges Glockenhutmoos, kleinmündiger Glockenhut Norveççe (bokmål & nynorsk) alpeklokkemose Lehçe opończyk wąskootworowy

Encalypta rhabdocarpa Encalypta rhaptocarpa

Encalypta rhabdocarpa var. rhabdocarpa Encalypta rhaptocarpa

Encalypta rhabdocarpa var. spathulata Encalypta spathulata

Encalypta rhaptocarpa Schwägr. 1811 or Encalypta rhabdocarpa Schwägr. 1811, Encalypta rhaptocarpa subsp. rhaptocarpa

Encalypta rhaptocarpa var. rhaptocarpa or Encalypta rhabdocarpa var. rhabdocarpa , Encalypta ciliata var. rhabdocarpa (Schwägr.) Hook. & Taylor 1818, Encalypta vulgaris var. rhabdocarpa (Schwägr.) E. Lawton 1971, Leersia rhabdocarpa (Schwägr.) Lindb. 1879

İngilizce ribbed extinguisher-moss, rib-fruited extinguisher moss, striated-fruited extinguisher, yellow awn candle snuffer moss, red clock moss Felemenkçe geribbeld klokhoedje Almanca streifenfrüchtiges Glockenhutmoos, streifenfrüchtiger Glockenhut Danca rødstribet klokkehætte Norveççe (bokmål) rødklokkemose Norveççe (nynorsk) raudklokkemose İsveççe röd klockmossa İzlandaca álfaklukka Letonca taisnsvītru cepurene Rusça полосатоплодная энкалипта Ukraynaca енкаліпта смугастоплода Çekçe čepičatka lemovaná Slovence žlebasta pajčolanka Fince uurrekellosammal Estonca punane tanukas Japonca ミヤマヤリカツギ Çince 尖叶大帽藓

Encalypta rhaptocarpa var. leptodon or Encalypta rhabdocarpa var. leptodon , Encalypta rhabdocarpa subsp. leptodon Kindb. 1897

İngilizce "unknown" İsveççe kariesklockmossa Fince risakellosammal

Encalypta rhaptocarpa subsp. rhaptocarpa Encalypta rhaptocarpa
Encalypta rhaptocarpa subsp. spathulata Encalypta spathulata

Encalypta spathulata Mül. Hal. 1849 or Encalypta rhaptocarpa subsp. spathulata or Encalypta rhabdocarpa var. spathulata (Müll. Hal.) Husn. 1887, Encalypta rhabdocarpa subsp. spathulata (Müll. Hal.) J.J. Amann 1918, Leersia spathulata (Müll. Hal.) Lindb. 1879

İngilizce hair clock moss Almanca spatelblättriges Glockenhutmoos, spateliger Glockenhut Norveççe (bokmål & nynorsk) hårklokkemose İsveççe hårklockmossa Rusça шпателевидная энкалипта Ukraynaca енкаліпта лопатчаста Çekçe čepičatka kopisťovitá Çince 剑叶尖叶大帽藓

Encalypta streptocarpa Hedw. 1801, Leersia streptocarpa (Hedw.) Brid. 1801

İngilizce spiral-fruited extinguisher-moss, spiral extinguisher-moss Felemenkçe groot klokhoedje Almanca gedrehtfrüchtiges Glockenhutmoos, gedrehtfrüchtiger Glockenhut, gedrehtes Glockenhutmoos Danca stor klokkehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) storklokkemose İsveççe stor klockmossa İzlandaca skessuklukka Litvanca suktaurnė grunė Letonca lielā cepurene Rusça скрученная энкалипта, скрученная энкалипта, завитоплодная энкалипта Ukraynaca енкаліпта скрученоплода Lehçe opończyk krętozarodniowy Çekçe čepičatka točivá, točivka točivá Slovakça šišiačik skrútený, šišiak skrútený Fince kielikellosammal Estonca paetanukas

Encalypta vulgaris Hedw. 1801, Encalypta vulgaris var. vulgaris, Pyromitrium vulgare (Hedw.) Hampe 1873, Pyramidium vulgare (Hedw.) J. Kickx f. 1834; Encalypta vulgaris var. mutica Brid. 1819[1818], Encalypta extinctoria var. mutica (Brid.) D. Coker 1918 {!!! homonym: Encalypta mutica I. Hagen 1899 [accepted] > Leersia mutica (I. Hagen) H. Möller 1907}

İngilizce common extinguisher-moss, common candle snuffer moss, common large-cap moss, smooth clock moss Felemenkçe klein klokhoedje Almanca Glockenhutmoos, gemeiner Glockenhut, gewöhnlicher Glockenhut, echter gemeiner Glockenhut Danca almindelig klokkehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) småklokkemose İsveççe slät klockmossa Litvanca paprastoji grunė Letonca parastā cepurene Rusça обыкновенная энкалипта Ukraynaca енкаліпта звичайна Lehçe opończyk krętozarodniowy, opończyk szczypcowy Çekçe čepičatka obecná, točivka obecná Slovakça šišiačik obyčajný Slovence pritlikava pajčolanka İrlandaca múch-chaonach Macarca közönséges nagysüvegű moha Fince etelänkellosammal Estonca harilik tanukas Tatarca гади энкалипта Japonca ヘラハミヤマヤリカツギ Çince 大帽藓

Entodon cladorrhizans subsp. schleicheri Entodon schleicheri

Entodon concinnus (De Not.) Paris 1904, Cylindrothecium concinnum (De Not.) Schimp. 1860, Hypnum cuspidatum var. concinnum (De Not.) De Not. 1838, Hypnum concinnum De Not. 1836

İngilizce Montagne's cylinder-moss, lime entodon Felemenkçe cilindermos Almanca schönes Zwischenzahnmoos, zierliches Zwischenzahnmoos, aufrechtfrüchtiges Zwischenzahnmoos, Gelbstängelmoos, Gelbstengelmoos Danca silket kridtmos Norveççe (bokmål & nynorsk) hyllemose İsveççe briljantmossa İzlandaca röðulmosi Rusça стройный энтодон Ukraynaca ентодон стрункий Çekçe pokryvnatec přímý Slovakça trávnatec nežný Slovence somerni stopničar Çince 厚角绢藓

Entodon schleicheri (Schimp.) Demet. 1885 or Entodon cladorrhizans subsp. schleicheri (Schimp.) Giacom. 1947, Cylindrothecium schleicheri (Schimp.) Schimp. 1851, Isothecium schleicheri Schimp. 1847

İngilizce "unknown" Almanca Schleichers Zwischenzahnmoos, Schleicher-Zwischenzahnmoos, verflachtes Zwischenzahnmoos Rusça энтодон Шлейхера Ukraynaca ентодон Шлейхера Çekçe pokryvnatec Schleicherův Slovakça trávnatec Schleicherov Slovence Schleicherjev stopničar Tatarca Шлейхер энтодоны

Entosthodon angustifolius Jur. & Milde 1870, Funaria angustifolia (Jur. & Milde) Broth. 1903, Amphoritheca angustifolia (Jur. & Milde) A. Jaeger 1874

İngilizce "unknown"

Entosthodon attenuatus (Dicks.) Bryhn 1908, Funaria attenuata (Dicks.) Lindb. 1870, Orthopyxis attenuata (Dicks.) P. Beauv. 1805, Bryum attenuatum Dicks. 1801

İngilizce thin cord-moss İzlandaca laugaseti

Entosthodon convexus (Spruce) Brugués 2000 or Funaria convexa Spruce 1847, Funaria dentata var. convexa (Spruce) Bott. 1929, Funaria mediterranea var. convexa (Spruce) Guim. 1918, Funaria calcarea subsp. convexa (Spruce) Kindb. 1897, Funaria calcarea var. convexa (Spruce) Husn. 1888

İngilizce "unknown"

Entosthodon curvisetus Funariella curviseta

Entosthodon duriaei Entosthodon pallescens

Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal. 1848 or Funaria fascicularis (Hedw.) Lindb. 1864[1865], Amphoritheca fascicularis (Hedw.) Hampe 1873, Physcomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. ex Hampe 1837, Bryum fasciculare (Hedw.) With. 1801, Gymnostomum fasciculare Hedw. 1801

İngilizce banded cord-moss, Hasselquist's hyssop Felemenkçe kleilentemos Almanca büscheliges Hinterzahnmoos Danca knippe-skjultand İsveççe åkerkoppmossa Letonca parastā stāvvācelīte Rusça пучковатый энтостодон Ukraynaca ентостодон пучкуватий Lehçe gruszecznik wiązkowy Çekçe nitrozubka svazčitá, hlinovka svazčitá Slovence šopasti vrvičar

Entosthodon handelii (Schiffner) Lazarenko 1938 or Funaria handelii Schiffner 1913

İngilizce "unknown" Rusça энтостодон Ганделя Türkmence Gandeliniň entostodony

Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc 1952, Funaria mouretii Corb. 1913

İngilizce "unknown"

Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife 1985 or Funaria muhlenbergii Turner 1804[1805], Funaria calcarea subsp. muhlenbergii (Turner) Kindb. 1897; Funaria calcarea Wahlenb. 1806

İngilizce Muhlenberg's cord-moss Felemenkçe getand krulmos Almanca Mühlenbergs Hinterzahnmoos, Mühlenberg-Hinterzahnmoos, Mühlenbergs Drehmoos Norveççe (bokmål) bråtekoppmose Norveççe (nynorsk) bròtekoppmose İsveççe kalkkoppmossa Rusça энтостодон Мюленберга, фунария Мюленберга Ukraynaca ентостодон мюленберга Lehçe skrętek wapienny Çekçe zkrutek Mühlenbergův Slovence skalni vlagomer Çince 刺边葫芦藓

Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb. 1865 or Funaria obtusa (Hedw.) Lindb. 1870, Gymnostomum heimii var. obtusum (Hedw.) Hook. ex Brid. 1826, Bryum obtusum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Gymnostomum obtusum Hedw. 1801

İngilizce blunt cord-moss Felemenkçe heidelentemos Almanca stumpfes Hinterzahnmoos Danca butbladet skjultand Norveççe (bokmål & nynorsk) kystkoppmose İsveççe hedkoppmossa İzlandaca hveraseti Lehçe gruszecznik tępolostny Slovence vresasti vrvičar Fransızca phiscomitrion des bruyères

Entosthodon pallescens Jur. 1865 or Funaria pallescens (Jur.) S.O. Lindberg 1888, Funaria californica subsp. pallescens (Jur.) Kindb. 1897; or Entosthodon duriaei Mont. 1849, Funaria duriaei (Mont.) Broth. 1903 § Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor.

İngilizce "unknown" Çince 黄葫芦藓

Entosthodon pulchellus (H. Philib.) Brugués 1897 or Funaria pulchella H. Philib. 1884, Funaria calcarea subsp. pulchella (H. Philib.) Kindb. 2000

İngilizce pretty cord-moss Felemenkçe gaaf krulmos Almanca hübsches Hinterzahnmoos, niedliches Drehmoos Rusça красивый энтостодон, красивая фунария Galler Galcesi rheffynfwsogl hardd

Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe 1837, Phascum cohaerens Hedw. 1801

İngilizce clustered earth-moss Felemenkçe recht eendagsmos Almanca rasiges Tagmoos Lehçe jętniczek zbity Çekçe prchavka souvislá Slovakça pŕchavka spojená Slovence povezani enodnevnik Macarca csoportos paránymoha

Ephemerum crassinervium subsp. sessile Ephemerum sessile

Ephemerum minutissimum Lindb. 1874, Ephemerum serratum var. minutissimum (Lindb.) Grout 1935; or Ephemerum serratum var. angustifolium (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp. 1849, Phascum serratum var. angustifolium Bruch & Schimp.

İngilizce minute earth-moss Almanca schleiersporiges Tagmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) småalgemose İsveççe dvärgdagmossa Rusça наименьший эфемерум Ukraynaca ефемерум найдрібніший Çekçe prchavka nejmenší Japonca ヒメカゲロウゴケ

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay 1872, Ephemerella recurvifolia (Dicks.) Schimp. 1860, Phascum patens var. recurvifolium (Dicks.) Sm. 1804, Phascum recurvifolium Dicks. 1801

İngilizce strap-leaved earth-moss Felemenkçe kalkeendagsmos Almanca krummblättriges Tagmoos İsveççe kalkdagmossa Rusça отогнутолистный эфемерум Ukraynaca ефемерум відігнутолистий Lehçe jętniczek odgiętolistny Çekçe prchavka křivolistá Slovence zavitolisti enodnevnik Macarca sarlóslevelű paránymoha Fince kalkkimieronsammal

Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe 1837, Euephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hillier 1954, Phascum serratum Schreb. ex Hedw. 1801

İngilizce serrated earth-moss, common short-lived moss, juniper day moss Felemenkçe ongenerfd eendagsmos Almanca gesägtes Tagmoos Danca takket døgnmos Norveççe (bokmål & nynorsk) storalgemose İsveççe sågdagmossa İzlandaca dægurmosi Letonca zobainā īslaicīte Rusça пильчатый эфемерум, зубчатый эфемерум Ukraynaca ефемерум пилчастий Lehçe jętniczek piłkowany Çekçe prchavka pilovitá Slovakça pŕchavka pílkovitá Slovence žagasti enodnevnik Fransızca éphémère à feuilles dentées Fince rosomieronsammal Estonca saagjas kübesammal Çince 夭命藓

Ephemerum serratum var. angustifolium Ephemerum minutissimum

Ephemerum sessile (Bruch) Müll. Hal. 1848 or Ephemerum crassinervium subsp. sessile (Bruch) Holyoak 2010, Ephemerella sessilis (Bruch) Nyholm 1969, Phascum sessile Bruch 1844

İngilizce sessile earth-moss Felemenkçe zittend eendagsmos Almanca sitzendes Tagmoos İsveççe nervdagmossa Rusça сидячий эфемерум Ukraynaca ефемерум сидячий Fince rikkamieronsammal

?Ephemerum stellatum H. Philib. 1879 p.p. → 1. Ephemerum serratum 2. Ephemerum minutissimum

İngilizce starry earth-moss Felemenkçe sterretjeseendagsmos Almanca Stern-Tagmoos

Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb. 1864[1865], Pohlia tozeri (Grev.) Delogne 1885, Anisostichium tozeri (Grev.) Mitt. 1863, Webera tozeri (Grev.) Schimp. 1855, Bryum tozeri Grev. 1827

İngilizce Tozer's thread-moss Felemenkçe roodzoommos Almanca Südmoos Japonca アカスジゴケ、マルバコアカスジゴケ Çince 紫色小叶藓

Eucladium aeruginosum Gymnostomum aeruginosum

Eucladium calcareum Gymnostomum calcareum

Eucladium tenue Gyroweisia tenuis

Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846, Eucladium verticillatum var. verticillatum, Hymenostylium verticillatum (Hedw.) Braithw. 1885, Tortula verticillata (Hedw.) Mitt. 1885, Mollia verticillata (Hedw.) Lindb. 1879, Coscinodon verticillatus (Hedw.) Brid. 1826, Grimmia verticillata (Hedw.) Sm. 1804, Bryum verticillatum (Hedw.) Brid. 1803, Weissia verticillata Hedw. 1801; Eucladium verticillatum var. dalmaticum Paris 1896

İngilizce whorled tufa-moss, lime-seep eucladium Felemenkçe tufmos Almanca wirteliges Schönastmoos, Quell-Schönastmoos Danca kransbladet gaffelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkveggmose İsveççe tuffkuddmossa Letonca tufa krūmzarīte, tufa krūmīte Rusça мутовчатый эукладий, мутовчатый эукладиум Ukraynaca евкладій кільчастий Lehçe gałęziak prząślik Çekçe krasatka přeslenitá Slovakça krásavec praslenovitý Slovence vretenčasti okamnelec Fransızca weisie verticillée Estonca männas-euklaadium Japonca ダンダンゴケ Çince 艳枝藓

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. 1913↓

Eurhynchiastrum pulchellum var. pulchellum or Eurhynchium pulchellum var. pulchellum , Rhynchostegium pulchellum (Hedw.) H. Rob. 1967, Hypnum pulchellum Hedw. 1801

İngilizce elegant feather-moss, common beaked moss Felemenkçe fraai snavelmos Almanca hübsches Schöndeckelmoos, hübsches Neuschönschnabelmoos, hübsches Schönschnabelmoos, hübsches Schnabelmoos, hübsches Schöndeckelmoos, echtes hübsches Neuschönschnabelmoos Danca fin næbmos Norveççe (bokmål & nynorsk) krypmoldmose İsveççe dvärgsprötmossa İzlandaca heiðaspori Letonca šaurlapu knābīte Rusça красивый эвринхиаструм, красивый эвринхиастр, красивый эвринхиум, зияющий эвринхиум Ukraynaca еврінхіум гарненький Lehçe ostrowiek szorstki Çekçe trněnka kostrbatá Slovence čedni ročajnik Fince pikkunokkasammal Estonca väike salusammal Çince 美喙藓

Eurhynchiastrum pulchellum var. diversifolium (Schimp.) Ochyra & Żarnowiec 2003 or Eurhynchium pulchellum var. diversifolium (Schimp.) C.E.O. Jensen 1939, Eurhynchium pulchellum fo. diversifolium (Schimp.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson ex E. Lawton 1965, Eurhynchium strigosum subsp. diversifolium (Schimp.) Kindb. 1894, Eurhynchium strigosum var. diversifolium (Schimp.) Molendo & Lorentz 1875, Rhynchostegium strigosum var. diversifolium (Schimp.) Anzi 1875, Hypnum strigosum var. diversifolium (Schimp.) Lindb. 1879, Eurhynchium diversifolium Schimp. 1854, Rhynchostegium diversifolium (Schimp.) Brizi 1896, Hypnum diversifolium (Schimp.) Schleich. ex Sull. & Lesq. 1856

İngilizce "unknown" Almanca verschiedenblättriges Schöndeckelmoos, vielgestaltiges Neuschönschnabelmoos

Eurhynchiastrum pulchellum var. praecox (Hedw.) Ochyra & Żarnowiec 2003 or Eurhynchium pulchellum var. praecox (Hedw.) Dixon 1934, Eurhynchium pulchellum fo. praecox (Hedw.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson ex E. Lawton 1965, Rhynchostegium pulchellum var. praecox (Hedw.) McFarland 1992, Eurhynchium strigosum subsp. praecox (Hedw.) Kindb. 1894, Eurhynchium strigosum var. praecox (Hedw.) Husn. 1893, Rhynchostegium strigosum var. praecox (Hedw.) Anzi 1875, Hypnum strigosum var. praecox (Hedw.) Wahlenb. 1826, Eurhynchium praecox (Hedw.) De Not. 1863, Rhynchostegium praecox (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon praecox (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum praecox Hedw. 1801

İngilizce "unknown" Almanca wurmförmiges Schöndeckelmoos, frühes Neuschönschnabelmoos

Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. 1967, Brachythecium angustirete Broth. 1929

İngilizce hazel rib moss Felemenkçe grof snavelmos Almanca stumpfblättriges Schönschnabelmoos, Schnabelmoos Danca stor næbmos Norveççe (bokmål & nynorsk) hasselmoldmose İsveççe hasselmossa Litvanca bukoji gražiasnapė Litvanca (žemaitėška) bokuojė gražesnapė Letonca platlapu knābīte Rusça узкосетчатый эвринхий, узкосетчатый эвринхиум, узкосетчатый евринхиум, эвринхий Циттерштедта, полосатый эвринхиум, узкоклеточный эвринхиум Ukraynaca еврінхіум вузькосітчастий Lehçe dzióbkowiec bruzdowany, dzióbkowiec Zetterstedta Çekçe trněnka Zetterstedtova Slovakça ostnatec Zetterstedtov Macarca szép csőrösmoha Fince lehtonokkasammal Estonca kähar salusammal Japonca ホソバツルハシゴケ

Eurhynchium crassinervium Cirriphyllum crassinervium

Eurhynchium flotowianum Sciuro-hypnum flotowianum

Eurhynchium hians Oxyrrhynchium hians

Eurhynchium jacquinii Rhynchostegiella teneriffae

Eurhynchium meridionale Plasteurhynchium meridionale

Eurhynchium murale Rhynchostegium murale

Eurhynchium praelongum Kindbergia praelonga

Eurhynchium pulchellum Eurhynchiastrum pulchellum

Eurhynchium pumilum Oxyrrhynchium pumilum

Eurhynchium schleicheri Oxyrrhynchium schleicheri

Eurhynchium speciosum Oxyrrhynchium speciosum

Eurhynchium striatulum Plasteurhynchium striatulum

Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. 1856, Pleurozium striatum (Schreb. ex Hedw.) Kindb. 1894, Hylocomium striatum (Schreb. ex Hedw.) Kindb. 1883, Pancovia striata (Schreb. ex Hedw.) J. Kickx f. 1867, Rhynchostegium striatum (Schreb. ex Hedw.) De Not. 1867, Hypnum striatum Schreb. ex Hedw. 1801

İngilizce common striated feather-moss, striated feather-moss Felemenkçe geplooid snavelmos Almanca spitzblättriges Schönschnabelmoos, gemeines Schnabelmoos Danca stribet næbmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystmoldmose İsveççe skuggsprötmossa İzlandaca giljaspori Litvanca purioji gražiasnapė Letonca svītrainā knābīte Rusça полосатый эуринхий, полосатый эуринхиум Ukraynaca еврінхіум складчастий Lehçe dzióbkowiec bruzdowany Çekçe trněnka pruhovaná Slovence žlebasti ročajnik, progasti lepokljun, trpežni rilavec Fransızca eurhynchie striée, hypne strié Macarca csőrös moha Fince isonokkasammal Estonca kurd-salusammal Çince 卵叶美喙藓

Exsertotheca crispa Neckera crispa

Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. 1827 or Fabronia ciliaris subsp. ciliaris, Hypnum ciliare Brid. 1812; Fabronia octoblepharis Schwägr. 1816

İngilizce false crushed-rice moss, eight-teeth crushed-rice moss Almanca Fabbronimoos Rusça реснитчатая фаброния Slovakça zubačka bičíkovitá Slovence nitasti kuštravec Japonca イヌコゴメゴケ Çince 八齿碎米藓

Fabronia ciliaris subsp. ciliaris Fabronia ciliaris
Fabronia ciliaris subsp. pusilla Fabronia pusilla

Fabronia pusilla Raddi 1808 or Fabronia ciliaris subsp. pusilla (Raddi) Grout 1934, Fabronia octoblepharis var. pusilla (Raddi) Guim. 1918, Fabronia octoblepharis subsp. pusilla (Raddi) Kindb. 1897

İngilizce silver-hair moss, common crushed-rice moss Almanca kleines Fabbronimoos, kleines Fabronimoos Rusça крошечная фаброния Slovakça zubačka drobná Slovence drobni kuštravec Fransızca fabronie naine

Fissidens adianthoides Hedw. 1801, Fissidens taxifolius var. adianthoides (Hedw.) Wahlenb. ex Huebener 1833 or Schistophyllum adianthoides (Hedw.) Lindb. 1879, Skitophyllum adianthoides (Hedw.) Bach. Pyl. 1815, Dicranodon adianthoides (Hedw.) Béhéré 1826, Dicranum adianthoides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Hypnum adianthoides (Hedw.) With. 1801

İngilizce maidenhair pocket-moss Felemenkçe groot vedermos Almanca haarfarnähnliches Spaltzahnmoos, haarfarnartiges Spaltzahnmoos, Haarfarn-Spaltzahnmoos, Kalkquell-Spaltzahnmoos Danca kær-rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) saglommemose İsveççe stor fickmossa İzlandaca mýrfjöður Litvanca paprastoji skeltadantė Letonca adiantu spārnene Rusça адиантовидный фиссиденс Ukraynaca фісіденс адіантоподібний Lehçe skrzydlik paprociowy, skrzydlik paprociowaty Çekçe krondlovka netíkovitá Slovakça pošvatec adiantovitý Slovence venerin klasovec, venerin polzobnik Fransızca fissident fausse-doradille, fissident adianthe Fince lettosiipisammal Estonca harilik tiivik Japonca ヌリバシゴケ、ヌリバシホウオウゴケ、オオホウオウゴケ Çince 蕨叶凤尾藓

Fissidens arnoldii R. Ruthe 1870

İngilizce "unknown" Felemenkçe klein riviervedermos Almanca Arnolds Spaltzahnmoos, stumpfblättriges Spaltzahnmoos Litvanca Arnoldo skeltadantė Letonca Arnolda spārnene Rusça фиссиденс Арнольда Ukraynaca фісіденс Арнольда Lehçe skrzydlik Arnolda Çekçe krondlovka tupolistá Slovakça pošvatec Arnoldov Macarca Arnoldi-hasadtfogúmoha Estonca tömbilehine tiivik

Fissidens bambergeri Schimp. 1864 or Fissidens limbatus var. bamergeri (Schimp.) Düll 1984 [unresolved], Fissidens viridulus var. bambergeri (Schimp.) Waldh. 1937, Fissidens viridulus subsp. bambergeri (Schimp.) Kindb. 1897, Fissidens incurvus subsp. bambergeri (Schimp.) Boulay 1884; or synonym of Fissidens viridulus var. viridulus (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca Bambergers Spaltzahnmoos Çekçe krondlovka Bambergerova Slovence Bambergov klasovec

Fissidens bryoides Hedw. 1801 or Fissidens bryoides var. bryoides , Fissidens viridulus var. bryoides (Hedw.) Röhl. 1813 or Dicranodon bryoides (Hedw.) Béhéré 1826, Dicranum bryoides (Hedw.) Sw. 1801, Skitophyllum bryoides (Hedw.) Bach. Pyl. 1815, Heterodon bryoides (Hedw.) Raf. 1808, Hypnum bryoides (Hedw.) With. 1801

İngilizce lesser pocket-moss, bryoid fissidens moss Felemenkçe gezoomd vedermos Almanca birnmoosähnliches Spaltzahnmoos, birnmoosartiges Spaltzahnmoos, Birnen-Spaltzahnmoos, Birn-Spaltzahnmoos Danca top-rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) dverglommemose İsveççe lundfickmossa [s.st] listfickmossa [s.lt] İzlandaca dvergfjöður Litvanca silnytinė skeltadantė Letonca samtīšu spārnene Rusça моховидный фиссиденс Ukraynaca фісіденс брієподібний Lehçe skrzydlik prątnikowy Çekçe krondlovka prutníkovitá Slovakça pošvatec prútnikovitý Slovence hruškasti klasovec Fransızca fissident faux-bry Macarca hasadtfogú moha Fince pikkusiipisammal Estonca pungsammal-tiivik Japonca エゾホウオウゴケ Çince 小凤尾藓

Fissidens bryoides var. bryoides Fissidens bryoides
Fissidens bryoides var./subsp. incurvus Fissidens incurvus
Fissidens bryoides var. viridulus Fissidens viridulus

Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. 1849↓

Fissidens crassipes subsp. crassipes, Fissidens viridulus var. crassipes (Wilson ex Bruch & Schimp.) Husn. 1884, Fissidens incurvus subsp. crassipes (Wilson ex Bruch & Schimp.) Boulay 1884, Fissidens incurvus var. crassipes (Wilson ex Bruch & Schimp.) Schimp. 1860, Schistophyllum incurvum subsp. crassipes (Wilson ex Bruch & Schimp.) Lindb. 1879, Schistophyllum crassipes (Wilson ex Bruch & Schimp.) Kindb. 1883

İngilizce fatfoot pocket-moss Felemenkçe gewoon riviervedermos Almanca dickstieliges Spaltzahnmoos, Fluß-Spaltzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) elvelommemose İsveççe åfickmossa Letonca resnsetas spārnene Ukraynaca фісіденс товстоніжковий Lehçe skrzydlik tęgoszczecinowy Çekçe krondlovka vodní Slovakça pošvatec hrubostopkatý Slovence tolsti klasovec Çince 粗厚凤尾藓

Fissidens crassipes subsp. warnstorfii (M. Fleisch.) Brugg.-Nann. 1982, Fissidens rufulus subsp. warnstorfii (M. Fleisch.) Kindb. 1900, Fissidens warnstorfii M. Fleisch. 1896

İngilizce "unknown" Almanca dickstieliges Spaltzahnmoos, Fluß-Spaltzahnmoos

Fissidens crispus Mont. 1838 or Fissidens limbatus Sull. 1856, Fissidens limbatus var. limbatus ; Fissidens herzogii R. Ruthe ex Herzog 1905, Fissidens bryoides subsp. herzogii (R. Ruthe ex Herzog) Podp. 1954

İngilizce Herzog's pocket-moss Felemenkçe zwakgezoomd vedermos Almanca schmalblättriges Spaltzahnmoos Danca kær-rademos Ukraynaca фісіденс кучерявий Çekçe krondlovka lemovaná Slovakça pošvatec hrebeňovitý

Fissidens cristatus Fissidens dubius

Fissidens cristatus var. mucronatus Fissidens dubius var. mucronatus

Fissidens curvatus Hornsch. 1841

İngilizce Portuguese pocket-moss Galler Galcesi pocedfwsogl Portiwgal Japonca イワマホウオウゴケ

Fissidens dubius P. Beauv. 1805↓

?Fissidens dubius var. dubius ; Fissidens cristatus Wilson & Mitt. 1859, Fissidens adianthoides var. cristatus (Wilson & Mitt.) F. Koppe 1939, Fissidens adianthoides subsp. cristatus (Wilson & Mitt.) Kindb. 1897, Schistophyllum cristatum (Wilson & Mitt.) Lindb. 1887

İngilizce rock pocket-moss Felemenkçe kalkvedermos Almanca Kamm-Spaltzahnmoos, zweifelhaftes Spaltzahnmoos, dubioses Spaltzahnmoos Danca tør rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystlommemose İsveççe blek fickmossa İzlandaca hraunfjöður Litvanca šukinė skeltadantė, skiauterėtoji skeltadantė Letonca neskaidrā spārnene Rusça сомнительный фиссиденс Ukraynaca фісіденс сумнівний Lehçe skrzydlik grzebieniasty typowy Çekçe krondlovka klamná klamná Slovakça pošvatec hrebeňovitý Slovence grebenasti klasovec Fince kalliosiipisammal, kalvassiipisammal Estonca harjastiivik Korece 벼슬봉황이끼 Japonca トサカホウオウゴケ

?Fissidens dubius var. mucronatus (Breidl. ex Limpr.) Kartt., Hedenäs & L. Söderstr. 1992 or Fissidens cristatus var. mucronatus (Breidl. ex Limpr.) Waldh. 1937, Fissidens decipiens var. mucronatus Breidl. ex Limpr. 1887

İngilizce "unknown" Lehçe skrzydlik grzebieniasty zaostrzony Çekçe krondlovka klamná hrotitá

Fissidens exilis Hedw. 1801, Fissidens bryoides var. exilis (Hedw.) Röhl. 1813, Fissidens viridulus var. exilis (Hedw.) Röhl. 1813, Schistophyllum exile (Hedw.) Lindb. 1879, Skitophyllum exile (Hedw.) Bach. Pyl. 1815, Dicranum palmatum var. exile (Hedw.) Arn. 1827, Dicranum exile (Hedw.) Muhl. 1813

İngilizce pygmy pocket moss, small pocket moss, slender pocket-moss, slender flat moss, common phoenix-tail moss Felemenkçe dwergvedermos Almanca kleines Spaltzahnmoos, dünnes Spaltzahnmoos Danca ler-rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) grøftelommemose İsveççe pygméfickmossa Litvanca laiboji skeltadantė, smulkioji skeltadantė Rusça тонкий фиссиденс Ukraynaca фісіденс тонкий Lehçe skrzydlik chudy Çekçe krondlovka neobroubená, krondlovka neovroubená Slovence revni klasovec Fince kääpiösiipisammal Estonca ahtalehine tiivik

Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Steud. 1824, Octodiceras fontanum (Bach. Pyl.) Lindb. 1863, Skitophyllum fontanum Bach. Pyl. 1815

İngilizce water pocket moss, phoenix moss Almanca Quell-Spaltzahnmoos, Quellgabelzahn, echter Quellgabelzahn, echtes Quellgabelzahnmoos İsveççe vattenfickmossa Rusça ключевой фиссиденс Ukraynaca фісіденс джерельний Estonca vellamonsammal

Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm 1986

İngilizce narrow-leaved pocket-moss Felemenkçe steenvedermos, kalksteenvedermos Almanca schmalblättriges Spaltzahnmoos Danca finbladet rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) pyslommemose İsveççe kalkfickmossa İzlandaca hellafjöður Rusça изящнолистный фиссиденс Çekçe krondlovka úzkolistá Fince hentosiipisammal Estonca sale tiivik

Fissidens incurvus Starke ex Röhl. 1813 or Fissidens viridulus var. incurvus (Starke ex Röhl.) Wilson 1855, Fissidens viridulus subsp. incurvus (Starke ex Röhl.) Waldh. 1939, Fissidens bryoides subsp. incurvus (Starke ex Röhl.) Bertsch 1949 or Fissidens bryoides var. incurvus (Starke ex Röhl.) Huebener 1833, Schistophyllum incurvum (Starke ex Röhl.) Lindb. 1879, Skitophyllum incurvum (Starke ex Röhl.) Bach. Pyl. 1815, Dicranum incurvum Starke 1807

İngilizce short-leaved pocket-moss Felemenkçe gekromd vedermos Almanca krummkapseliges Spaltzahnmoos, gekrümmtes Spaltzahnmoos, gekrümmtes zartgrünes Spaltzahnmoos İsveççe svanfickmossa Ukraynaca фісіденс скривлений Çekçe krondlovka zakřivená Slovence ukrivljeni klasovec Fransızca fissident penché

Fissidens limbatus Fissidens crispus

Fissidens limbatus var. limbatus Fissidens crispus
Fissidens limbatus var. bambergeri Fissidens bambergeri
Fissidens limbatus var. bamergeri Fissidens bambergeri

Fissidens monguillonii Thér. 1899 or Fissidens rivularis var. monguillonii (Thér.) Podp. 1954

İngilizce Atlantic pocket-moss Felemenkçe puntvedermos Almanca Monguillonis Spaltzahnmoos

Fissidens osmundoides Hedw. 1801, Fissidens bryoides var. osmundoides (Hedw.) Mathieu 1853, Conomitrium osmundoides (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Schistophyllum osmundoides (Hedw.) Lindb. 1879, Skitophyllum osmundoides (Hedw.) Bach. Pyl. 1815, Dicranum viridulum var. osmundoides (Hedw.) Duby 1830, Dicranum palmatum var. osmundoides (Hedw.) Arn. 1827, Dicranum osmundoides (Hedw.) Turner 1804

İngilizce purple-stalked pocket-moss, osmund fissidens moss Felemenkçe varenvedermos Almanca königsfarnähnliches Spaltzahnmoos, Königsfarn-Spaltzahnmoos Danca tørve-rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) stivlommemose İsveççe bräkenfickmossa İzlandaca vætufjöður Letonca osmundu spārnene Rusça осмундовидный фиссиденс, осмундовый фиссиденс Ukraynaca фісіденс осмундоподібний Lehçe skrzydlik długoszowaty Çekçe krondlovka podezřeňovitá Slovence kraljevi klasovec Fince rantasiipisammal Estonca turvastiivik Japonca ゼンマイゴケ Çince 欧洲凤尾藓

Fissidens polyphyllus Wilson ex B.S.G. 1851, Fissidens serrulatus var. polyphyllus (Wilson ex B.S.G.) Bott. 1866, Fissidens adianthoides var. polyphyllus (Wilson ex B.S.G.) Wilson 1855, Fissidens asplenioides var. polyphyllus (Wilson ex B.S.G.) Wilson 1855

İngilizce many-leaved pocket-moss Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkelommemose

Fissidens pusillus (Wilson) Milde 1869, Fissidens bryoides var. pusillus (Wilson) Pursell 1994, Fissidens incurvus var. pusillus (Wilson) Schimp. 1860, Schistophyllum incurvum subsp. pusillum (Wilson) Lindb. 1883, Fissidens viridulus subsp. pusillus (Wilson) Kindb. 1897, Fissidens viridulus var. pusillus Wilson 1855, Fissidens minutulus subsp. pusillus (Milde) Wijk & Margad. 1960, Schistophyllum pusillum (Wilson) Lindb. 1879

İngilizce petty pocket-moss, narrow-leaved pocket-moss Felemenkçe klein beekvedermos Almanca Zwerg-Spaltzahnmoos, kleines Spaltzahnmoos Danca bæk-rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) grannlommemose İsveççe stenfickmossa İzlandaca lækjafjöður Letonca sīkā spārnene Rusça крошечный фиссиденс Ukraynaca фісіденс маленький Lehçe skrzydlik drobny Çekçe krondlovka drobná Slovence drobni klasovec Fince koskisiipisammal Estonca pisitiivik

Fissidens rivularis (Spruce) Schimp. or Bruch & Schimp. 1851, Fissidens rivularis var. rivularis , Fissidens bryoides var. rivularis Spruce 1847

İngilizce river pocket-moss Felemenkçe groot beekvedermos Almanca Bach-Spaltzahnmoos Rusça ручьевой фиссиденс

Fissidens rivularis var. monguillonii Fissidens monguillonii

Fissidens rufulus Schimp. or Bruch & Schimp. 1851, Fissidens incurvus var. rufulus (Schimp.) Bouvet 1896

İngilizce beck pocket-moss Felemenkçe slank riviervedermos Almanca rötliches Spaltzahnmoos, schlankes Spaltzahnmoos İsveççe rödkantad fickmossa Rusça рыжеватый фиссиденс Ukraynaca фісіденс рудуватий, фіссіденс рудуватий Lehçe skrzydlik czerwonawy Çekçe krondlovka ryšavá Slovakça pošvatec ryšavý

Fissidens serrulatus Brid. 1806, Fissidens asplenioides var. serrulatus (Brid.) Wilson 1855 or Schistophyllum serrulatum (Brid.) Kindb. 1883

İngilizce large Atlantic pocket-moss

Fissidens taxifolius Hedw. 1801↓

Fissidens taxifolius subsp. taxifolius, Schistophyllum taxifolium (Hedw.) Lindb. 1879, Skitophyllum taxifolium (Hedw.) Bach. Pyl. 1815, Dicranum taxifolium (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Hypnum taxifolium (Hedw.) With. 1801

İngilizce common pocket-moss, yew leaved plume moss, flat fork moss Felemenkçe kleivedermos Almanca eibenblättriges Spaltzahnmoos, Eiben-Spaltzahnmoos, Erd-Spaltzahnmoos Danca taksbladet rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalklommemose İsveççe lerfickmossa Litvanca ėglialapė skeltadantė Letonca īvlapu spārnene Rusça тиссолистный фиссиденс Ukraynaca фісіденс тисолистий Lehçe skrzydlik cisolistny Çekçe krondlovka tisolistá, krondlovka tisolitá Slovakça pošvatec tisolistý Slovence tisolistni klasovec, tisov polzobnik Macarca földi hasadtfogú moha, tiszafamoha, tiszafalevelű hasadtfogúmoha Fince lehtosiipisammal Estonca savitiivik Japonca キャラボクゴケ Çince 鳞叶凤尾藓

Fissidens taxifolius subsp. pallidicaulis (Mitt.) P. de la Varde or L. Corb. 1945, Fissidens taxifolius var. pallidicaulis (Mitt.) Corb. 1907, Fissidens pallidicaulis Mitt. 1870

İngilizce "unknown" Almanca eibenblättriges Spaltzahnmoos, Eiben-Spaltzahnmoos, Erd-Spaltzahnmoos

Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. 1812 or Fissidens viridulus var. viridulus or Fissidens bryoides var. viridulus (Sw.) Broth. 1923, Fissidens bryoides fo. viridulus (Sw.) R.S. Chopra & S.S. Kumar 1981, Fissidens bryoides subsp. viridulus (Sw.) Kindb. 1897, Fissidens incurvus subsp. viridulus (Sw.) Bouvet 1896, Fissidens incurvus var. viridulus (Sw.) Venturi & Bott. 1884, Schistophyllum incurvum subsp. viridulum (Sw.) Lindb. 1879, Schistophyllum viridulum (Sw.) Tolf 1891, Dicranum viridulum Sw. 1801; Fissidens viridulus var. intralimbatus (R. Ruthe) Düll 1984 [unresolved], Fissidens intralimbatus R. Ruthe 1870

İngilizce green pocket-moss Felemenkçe klein gezoomd vedermos Almanca zartgrünes Spaltzahnmoos, echtes zartgrünes Spaltzahnmoos Danca grønlig rademos Norveççe (bokmål & nynorsk) leirlommemose İsveççe dvärgfickmossa Rusça зеленоватый фиссиденс Ukraynaca фісіденс зеленуватий Çekçe krondlovka zelená, krondlovka prutníkovitá zelená Slovence zelenkasti klasovec Fince savikkosiipisammal

Fissidens viridulus var. viridulus Fissidens viridulus
Fissidens viridulus
var. incurvus
Fissidens incurvus

Fontinalis antipyretica Hedw. 1801↓

Fontinalis antipyretica subsp. antipyretica or Fontinalis antipyretica var. antipyretica, Pilotrichum antipyreticum (Hedw.) Müll. Hal. 1850

İngilizce greater water-moss, aquatic moss, antifever fontinalis moss Felemenkçe gewoon bronmos Almanca gemeines Brunnenmoos, Brunnenmoos, gewöhnliches Quellmoos, Quellmoos, echtes gemeines Brunnenmoos Danca stor kildemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kjølelvemose İsveççe stor näckmossa İzlandaca ármosi Förce vanligur áarmosi Litvanca trieilė nertvė Letonca parastā avotsūna Rusça противопожарный фонтиналис, неопалимый фонтиналис, ключевой мох, водяной мох Beyaz Rusça фонтіналіс протипожежний Ukraynaca фонтіналіс протипожежний Lehçe zdrojek pospolity Çekçe pramenička obecná Slovakça prameňovka obyčajná Bulgarca триредолистен фонтиналис Slovence navadni vodnarček, vodni mah, navadni potočni mah İrlandaca sailchaonach İskoç Galcesi còinneach-uisge mhòr Fransızca fontinale incombustible İtalyanca muschio d'acqua, muschio acquatico Arnavutça myshk uji, myshk i zakonshëm uji Macarca közönséges forrásmoha, tüzoltó moha Fince isonäkinsammal Estonca harilik vesisammal Japonca クロカワゴケ Çince 水藓

?Fontinalis antipyretica var. gigantea (Sull.) Sull. 1864 or. Fontinalis antipyretica subsp. gigantea (Sull.) Kindb. 1894 or Fontinalis gigantea Sull. 1856; or synonym of Fontinalis antipyretica subsp. antipyretica (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce giant water moss, giant fountain moss Almanca großes gemeines Brunnenmoos Çince 短枝水藓

?Fontinalis antipyretica var. heldreichii R. Ruthe 1886, Fontinalis heldreichii (R. Ruthe) Müll. Hal. ex Kindb. 1887; or synonym of Fontinalis antipyretica subsp. antipyretica (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Fontinalis antipyretica subsp. gracilis (Lindb.) Kindb. 1883 or Fontinalis antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp. 1876, Fontinalis gracilis Lindb. 1867

İngilizce "unknown" Almanca feines gemeines Brunnenmoos Slovence nežni vodnarček Korece 강물이끼 Japonca エゾカワゴケ Çince 细枝水藓

Fontinalis duriaei Fontinalis hypnoides var. duriaei

Fontinalis gigantea Fontinalis antipyretica var. gigantea

Fontinalis hypnoides var. duriaei (Schimp.) Husn. 1892 or Fontinalis duriaei Schimp. 1876, Fontinalis hypnoides subsp. duriaei (Schimp.) J.J. Amann 1918, Fontinalis antipyretica subsp. duriaei (Schimp.) Kindb. 1894

İngilizce saw-toothed river moss Rusça фонтиналис Дурье Japonca ノコギリカワゴケ

Funaria anomala Jur. 1865

İngilizce "unknown"

Funaria calcarea Entosthodon muhlenbergii

Funaria convexa Entosthodon convexus

Funaria curviseta Funariella curviseta

Funaria fascicularis Entosthodon fascicularis

Funaria handelii Entosthodon handelii

Funaria hygrometrica Hedw. 1801↓

?Funaria hygrometrica subsp. hygrometrica, Fontinalis hygrometrica (Hedw.) P. Syd. 1905, Strephedium hygrometricum (Hedw.) P. Beauv. 1827, Koehlreutera hygrometrica (Hedw.) Grindel 1803, Mnium hygrometricum (Hedw.) With. 1801; or synonym of Funaria hygrometrica (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce common cord-moss, water measuring moss Felemenkçe gewoon krulmos Almanca wetteranzeigendes Drehmoos, echtes Drehmoos Danca almindelig snobørste Norveççe (bokmål) pestbråtemose Norveççe (nynorsk) pestbròtemose İsveççe spåmossa İzlandaca bólmosi Litvanca jautrusis perkūnrugis Letonca parastā griezene Rusça влагомерная фунария, гигрометрическая фунария, пирометрическая фунария Ukraynaca фунарія вологомірна Lehçe skrętek wilgociomierczy Çekçe zkrutek vláhojevný, zkrutek vláhojemný Slovakça skrutok vlahojavný Bulgarca влагомерна фунария Slovence navadni vlagomer İrlandaca cordchaonach Fransızca funaire hygrométrique Macarca higrométermoha, gyommoha Fince nuotiosammal Estonca harilik hellik Korece 표주박이끼 Japonca ヒョウタンゴケ Çince 葫芦藓 Vietnamca hồ lô dài, rêu than, rêu tường

?Funaria hygrometrica subsp. calvescens (Schwägr.) Kindb. 1897 or Funaria hygrometrica var. calvescens (Schwägr.) Mont. 1839, Funaria calvescens Schwägr. 1816; or synonym of Funaria hygrometrica (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Çince 暖地葫芦藓

Funaria microstoma Bruch ex Schimp. 1840

İngilizce small-mouth calabash moss Almanca kleinmündiges Drehmoos Rusça мелкоустьевая фунария Ukraynaca фунарія дрібноуста Lehçe skrętek wąskootworowy Slovence drobnousti vlagomer Çince 小口葫芦藓

Funaria muhlenbergii Entosthodon muhlenbergii

Funaria obtusa Entosthodon obtusus

Funaria pallescens Entosthodon pallescens

Funaria pulchella Entosthodon pulchellus

Funariella curviseta (Schwägr.) Sérgio 1988 or Entosthodon curvisetus (Schwägr.) Müll. Hal. 1848 or Funaria curviseta (Schwägr.) Milde 1869, Amphoritheca curviseta (Schwägr.) A. Jaeger 1880, Physcomitrium curvisetum (Schwägr.) Bruch & Schimp. 1841, Gymnostomum curvisetum Schwägr. 1823

İngilizce "unknown" Slovakça miešok poskrúcaný

Gasterogrimmia crinita Grimmia crinita

Gemmabryum badium Bryum caespiticium var. badium

Gemmabryum barnesii Bryum barnesii

Gemmabryum bicolor Bryum dichotomum

Gemmabryum caespiticium Bryum caespiticium var. caespiticium

Gemmabryum dichotomum Bryum dichotomum

Gemmabryum gemmilucens Bryum gemmilucens

Gemmabryum klinggraeffii Bryum klinggraeffii

Gemmabryum kunzei Bryum kunzei

Gemmabryum radiculosum Bryum radiculosum

Gemmabryum ruderale Bryum ruderale

Gigaspermum mouretii Corb. 1913

İngilizce "unknown"

Grimmia alpestris (F. Weber & D. Mohr) Schleich. 1807 or Orthogrimmia alpestris (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Żarnowiec 2003, Grimmia donniana var. alpestris (F. Weber & D. Mohr) Hampe 1837, Guembelia alpestris (F. Weber & D. Mohr) Hampe 1849, Dryptodon pulvinatus var. alpestris (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1826, Campylopus pulvinatus var. alpestris (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1819[1818], Trichostomum pulvinatum var. alpestre F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce alpine grimmia, mountain grimmia Almanca Alpenkissenmoos Norveççe (bokmål) skåreknausing Norveççe (nynorsk) skòreknausing İsveççe blågrimmia İzlandaca fjallaskeggi Rusça приальпийская гриммия Ukraynaca грімія альпійська Çekçe děrkavka horská Slovakça drobivka horská Fince alppikivisammal

Grimmia anodon Bruch & Schimp. 1845, Schistidium anodon (Bruch & Schimp.) Loeske 1913, Gasterogrimmia anodon (Bruch & Schimp.) Buyss. 1883

İngilizce toothless grimmia Felemenkçe tandloos muisjesmos Almanca Ohnzahnkissenmoos, zahnloses Kissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) vomknausing İsveççe skedgrimmia Rusça беззубцовая гриммия Ukraynaca грімія беззуба Lehçe strzechwa bezząb Çekçe děrkavka nahoústá Fince kyttyräkivisammal Çince 无齿紫萼藓

Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. 1882 or Orthogrimmia caespiticia (Brid.) Ochyra & Żarnowiec 2003, Grimmia alpestris var. caespiticia (Brid.) G.N. Jones 1933, Grimmia funalis var. caespiticia (Brid.) Hampe 1837, Guembelia caespiticia (Brid.) Müll. Hal. 1849, Dryptodon caespiticius (Brid.) Brid. 1826, Campylopus caespiticius Brid. 1819[1818]

İngilizce tussock grimmia Almanca Rasenkissenmoos, rasiges Kissenmoos Lehçe strzechewka darniowa Çekçe děrkavka bochánkovitá

Grimmia capillata De Not. 1836, Grimmia crinita var. capillata (De Not.) De Not. 1838 or Dryptodon capillatus (De Not.) Ochyra & Żarnowiec 2003

İngilizce "unknown"

?Grimmia crassifolia S.O. Lindberg ex Broth. 1892 or Guembelia crassifolia (S.O. Lindberg ex Broth.) Ochyra & Żarnowiec 2003; or synonym of Grimmia tergestina (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Grimmia crinita Brid. 1806 or Gasterogrimmia crinita (Brid.) Buyss. 1883, Guembelia crinita (Brid.) Hampe 1849, Weissia crinita (Brid.) Poir. ex Brid. 1826

İngilizce hedgehog grimmia Felemenkçe krijtmuisjesmos Almanca Haarkissenmoos Ukraynaca грімія довговолоса Lehçe strzechwa włosista Çekçe děrkavka šedá Slovence dolgolasi blaziničar Fince pung-rahnik

Grimmia crinitoleucophaea Cardot 1890; or Grimmia poecilostoma Cardot & Sebille 1901 nom. inval. or Grimmia tergestina var. poecilostoma (Cardot & Sebille) Loeske 1913, Gasterogrimmia poecilostoma (Cardot & Sebille) Sebille 1903

İngilizce grimmia dry rock moss Almanca Zahnausfallkissenmoos Ukraynaca грімія пістрявоуста

Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. 1861 or Dryptodon decipiens (Schultz) Loeske 1910 , Trichostomum decipiens Schultz 1819

İngilizce great grimmia Felemenkçe groot muisjesmos Almanca täuschendes Kissenmoos Danca tandet gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystknausing İsveççe kustgrimmia Rusça обманчивая гриммия Ukraynaca грімія оманлива Lehçe strzechwowiec zwodniczy Çekçe děrkavka tenkozubá Slovence varljivi blaziničar Fince mäkikivisammal, lännenkivisammal Çince 北方紫萼藓

Grimmia dissimulata E. Maier 2002 or Dryptodon dissimulatus (E. Maier) Ochyra & Żarnowiec 2003

İngilizce "unknown" Felemenkçe verborgen muisjesmos Almanca heimliches Kissenmoos

Grimmia donniana Sm. 1804 or Orthogrimmia donniana (Sm.) Ochyra & Żarnowiec 2003, Dryptodon donnianus (Sm.) Hartm. 1838

İngilizce Donn's grimmia, Donnian grimmia, Donian grimmia Felemenkçe stomp muisjesmos Almanca Stumpfdeckelkissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) vardeknausing İsveççe fjällgrimmia İzlandaca holtaskeggi Rusça гриммия Дона Ukraynaca грімія Дона Lehçe strzechewka Donna Çekçe děrkavka Donnova, děrkavka česká Slovakça drobivka Donnova Slovence Donnianov blaziničar Fince harmokivisammal Japonca タカネギボウシゴケ Çince 卷边紫萼藓

Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not. 1838 or Dryptodon elatior (Bruch ex Bals.-Criv. & De Not.) Loeske 1910, Grimmia funalis subsp. elatior (Bruch ex Bals.-Criv. & De Not.) Hartm. 1849

İngilizce large grimmia Almanca hohes Kissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) krinsknausing İsveççe stor grimmia Rusça высокая гриммия Ukraynaca грімія висока Çekçe děrkavka vyvýšená Slovence visoki blaziničar Fince isokivisammal Çince 直叶紫萼藓

Grimmia elongata Kaulf. 1816, Dryptodon elongatus (Kaulf.) Hartm. 1838

İngilizce brown grimmia Felemenkçe bruin muisjesmos Almanca verlängertes Kissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) krinsknausing İsveççe brungrimmia İzlandaca brúnskeggi Rusça удлинённая гриммия Ukraynaca гріммія видовжена Çekçe děrkavka prodloužená Galler Galcesi clustogfwsogl brown Fince tunturikivisammal Japonca ヤリギボウシゴケ、ミヤマスナゴケ、ミヤマギボウシゴケ Çince 长枝紫萼藓

Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp. 1845, Eugrimmia funalis (Schwägr.) F. Muell. 1881, Racomitrium funale (Schwägr.) Huebener 1833, Dryptodon funalis (Schwägr.) Brid. 1826, Campylopus funalis (Schwägr.) Brid. 1819[1818], Trichostomum funale Schwägr. 1811

İngilizce string grimmia Almanca Seilkissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) reipknausing İsveççe skruvgrimmia İzlandaca snúinskeggi Rusça шнуровидная гриммия Ukraynaca гріммія вірьовчана Çekçe děrkavka závitcovitá Fince kairakivisammal Japonca アカギギボウシゴケ

Grimmia fuscolutea Hook. 1818 or Dryptodon fuscoluteus (Hook.) Ochyra & Żarnowiec 2003

İngilizce "unknown" Almanca braungelbes Kissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) brunknausing İsveççe alpgrimmia Fince paljakkakivisammal

Grimmia hartmanii Schimp. 1860 or Dryptodon hartmanii (Schimp.) Limpr. 1889↓

?Grimmia hartmanii var. hartmanii or Grimmia hartmanii subsp. hartmanii; or synonym of Grimmia hartmanii (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Hartman's grimmia, forest grimmia Felemenkçe trosmuisjesmos Almanca Himbeerkissenmoos, Hartmans Kissenmoos Danca Hartmans gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) sigdknausing İsveççe skogsgrimmia Letonca Hartmaņa grimmija Rusça гриммия Гартмана Ukraynaca грімія Гартмана Lehçe strzechwowiec Hartmana Çekçe děrkavka Hartmanova Slovakça drobivka Hartmanova Slovence srpastolisti blaziničar Fince lehtokivisammal Estonca Hartmani rahnik Çince 亮叶紫萼藓

?Grimmia hartmanii var. montenegrina Breidl. & Szyszył. 1888 or (Beck & Szyszyl) Giac. 1947 or Grimmia hartmanii subsp. montenegrina (Breidl. & Szyszył.) Giacom. 1947, Dryptodon hartmanii var. montenegrinus (Breidl. & Szyszył.) Limpr. 1889; or synonym of Grimmia hartmanii (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 1826 or Guembelia laevigata (Brid.) Ochyra & Żarnowiec 2003, Campylopus laevigatus Brid. 1819[1818]

İngilizce hoary grimmia Felemenkçe dikbladig muisjesmos Almanca graues Kissenmoos Danca ø-gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjordknausing İsveççe ullgrimmia Rusça гладкоплодная гриммия Ukraynaca грімія згладжена Çekçe děrkavka stříbrošedá Slovence mlečni blaziničar Çince 阔叶紫萼藓

Grimmia lisae De Not. 1837 or Grimmia trichophylla var. lisae (De Not.) Bott. 1916, Grimmia trichophylla subsp. lisae (De Not.) Boulay 1884, Dryptodon lisae (De Not.) Loeske 1910

İngilizce "unknown" Felemenkçe beekmuisjesmos

Grimmia longirostris Hook. 1818 or Guembelia longirostris (Hook.) Ochyra & Żarnowiec 2003

İngilizce north grimmia Felemenkçe gevouwen muisjesmos Almanca langschnäbeliges Kissenmoos Danca langnæbet gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) seterknausing İsveççe nordlig grimmia İzlandaca dalaskeggi Rusça длинноклювая гриммия Çekçe děrkavka dlouhozobá Fince pohjankivisammal Japonca ソラニギボウシゴケ

Grimmia meridionalis (Müll. Hal.) E. Maier 2002 or Dryptodon meridionalis (Müll. Hal.) Ochyra & Żarnowiec 2003, Grimmia trichophylla var. meridionalis Müll. Hal. 1849

İngilizce "unknown"

Grimmia montana Bruch & Schimp. 1845 or Orthogrimmia montana (Bruch & Schimp.) Ochyra & Żarnowiec 2003, Guembelia montana (Bruch & Schimp.) Hampe 1849

İngilizce sun grimmia, montane dry rock moss Felemenkçe bergmuisjesmos Almanca Bergkissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kuleknausing İsveççe solgrimmia İzlandaca hlíðaskeggi Rusça горная гриммия Ukraynaca грімія гірська Çekçe děrkavka chlumní Slovence hribski blaziničar Fince vuorikivisammal

Grimmia nutans Bruch 1829 or Dryptodon nutans (Bruch) Ochyra & Żarnowiec 2003

İngilizce "unknown"

Grimmia orbicularis Bruch or Bruch ex Wilson 1844 or Dryptodon orbicularis (Bruch) Ochyra & Żarnowiec 2003, Guembelia orbicularis (Bruch) Hampe 1849

İngilizce round-fruited grimmia Felemenkçe bolrond muisjesmos Almanca Kugelfruchtkissenmoos, kugelfrüchtiges Kissenmoos, stumpfgedeckeltes Kissenmoos Ukraynaca грімія округла Lehçe strzechwowiec okrągły Çekçe děrkavka kulatá Slovakça drobivka guľovitá Slovence okrogli blaziničar Fince grimmie orbiculaire

Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 1871 or Guembelia ovalis (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Campylopus ovalis (Hedw.) Wahlenb. 1826, Bryum ovale (Hedw.) Hoffm. ex Dicks. 1801, Dicranum ovale Hedw. 1801

İngilizce flat-rock grimmia, oval dry rock moss Felemenkçe gezoomd muisjesmos Almanca eifrüchtiges Kissenmoos Danca butbladet gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) raggknausing İsveççe hällgrimmia İzlandaca bakkaskeggi Litvanca pailgoji grimija Letonca ovālā grimmija Rusça овальная гриммия Ukraynaca грімія овальна Lehçe litonerw jajowaty Çekçe děrkavka vejčitá Slovence zaobljeni blaziničar Fince mustakivisammal Estonca harilik rahnik Çince 卵叶紫萼藓

Grimmia plagiopodia Hedw. 1801, Schistidium plagiopodium (Hedw.) Loeske 1913, Gasterogrimmia plagiopodia (Hedw.) Buyss. 1883, Weissia plagiopodia (Hedw.) Poir. 1808

İngilizce bird grimmia, common purple moss Almanca Schieffußkissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fugleknausing İsveççe fågelgrimmia İzlandaca veggjaskeggi Rusça косоногая гриммия Ukraynaca грімія косонога Çekçe děrkavka vystoupavá Macarca hasastokú őszmoha, hasastokú párnácskamoha Çince 紫萼藓

Grimmia poecilostoma Grimmia crinitoleucophaea

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 1807 or Dryptodon pulvinatus (Hedw.) Brid. 1826↓

?Grimmia pulvinata var. pulvinata , Codriophorus pulvinatum (Hedw.) P. Beauv. 1823, Campylopus pulvinatus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Trichostomum pulvinatum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1807, Dicranum pulvinatum (Hedw.) Sw. ex Lag. 1802, Bryum pulvinatum (Hedw.) With. 1801, Fissidens pulvinatus Hedw. 1801; or synonym of Grimmia pulvinata (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce grey-cushioned grimmia, grey cushion moss, pulvinate dry rock moss Felemenkçe gewoon muisjesmos Almanca Polsterkissenmoos, echtes Polster-Kissenmoos, bestäubtes Kissenmoos Danca pude-gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kvitknausing İsveççe hårgrimmia Litvanca gulsčioji grimija Letonca spilventiņu grimmija Rusça подушковидная гриммия Ukraynaca грімія подушкова Lehçe strzechwa darniowa, strzechwowiec poduszkowaty Çekçe děrkavka poduškovitá Slovakça drobivka vankúšikovitá Slovence blagi blaziničar, navadna žimenka İrlandaca ceapchaonach Fransızca grimmie coussinet, grimmia en coussinets Macarca őszmoha Fince pieluskivisammal Estonca hall rahnik Çince 垫丛紫萼藓

?Grimmia pulvinata var. africana (Hedw.) Hook. f. & Wilson 1854, Dicranum pulvinatum var. africanum (Hedw.) Schleich. 1821, Fissidens pulvinatus var. africanus Hedw. 1801, Grimmia africana (Hedw.) Arn. 1827, Dicranum africanum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Fissidens africanus (Hedw.) Brid. 1801; or synonym of Grimmia pulvinata (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca afrikanisches Polster-Kissenmoos

Grimmia ramondii (Lam. & DC.) Margad. 1972, Leucodon ramondii (Lam. & DC.) Brid. 1819[1818], Pterigynandrum ramondii Lam. & DC. 1805

İngilizce spreading-leaved grimmia Felemenkçe gekield muisjesmos Almanca Flügelrippen-Kissenmoos, Schlitzzahnmoos, abstehendbeblättertes Schlitzzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) renneknausing İsveççe vinggrimmia Rusça гриммия Рамонда Ukraynaca гріммія Рамонда Çekçe děrkavka otevřená Fince tierakivisammal

Grimmia reflexidens Müll. Hal. 1849

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål & nynorsk) svaknausing İsveççe sippergrimmia İzlandaca jöklaskeggi Rusça отогнутозубцовая гриммия Fince kerokivisammal

Grimmia tergestina Tomm. ex B.S.G. 1845

İngilizce dapple-mouthed grimmia Felemenkçe kalkmuisjesmos Almanca Triestiner Kissenmoos, Alvar-Grimmia İsveççe alvargrimmia Ukraynaca грімія трієстська Çekçe děrkavka istrijská Slovence žlebasti blaziničar Çince 南欧紫萼藓

Grimmia tergestina var. poecilostoma → Grimmia poecilostoma
Grimmia tergestina var. tergestina → Grimmia tergestina

Grimmia trichophylla Grev. 1824 or Dryptodon trichophyllus (Grev.) Brid. 1827, Eugrimmia trichophylla (Grev.) F. Muell. 1881

İngilizce hair-pointed grimmia Felemenkçe hunebedmuisjesmos Almanca Haarblattkissenmoos Danca glathåret gråmos Norveççe (bokmål & nynorsk) ufsknausing İsveççe klippgrimmia Letonca smaillapu grimmija Rusça волосколистная гриммия Ukraynaca гріммія волосколиста Lehçe strzechwa włoskolistna, strzechwowiec włosowaty Çekçe děrkavka chluponosná Slovence resasti blaziničar Estonca mustjas rahnik

Grimmia trichophylla var. lisae → Grimmia lisae
Grimmia trichophylla var. trichophylla → Grimmia trichophylla

Grimmia unicolor Hook. 1825, Dryptodon unicolor (Hook.) Hartm. 1838, Guembelia unicolor (Hook.) Buyss. 1883

İngilizce dingy grimmia, blunt-leaved grimmia, blunt grimmia Almanca einfarbiges Kissenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) flogknausing İsveççe trubbgrimmia Rusça одноцветная гриммия Ukraynaca гріммія однокольорова Çekçe děrkavka jednobarevná Slovakça drobivka jednofarebná İskoç Galcesi grimmia lachdann Fince etelänkivisammal Çince 厚边紫萼藓

Guembelia crassifolia Grimmia crassifolia

Guembelia laevigata Grimmia laevigata

Guembelia longirostris Grimmia longirostris

Guembelia ovalis Grimmia ovalis

Gymnostomum aeruginosum Sm. 1804 or Eucladium aeruginosum (Sm.) C.E.O. Jensen 1923, Gymnostomum curvirostrum var. aeruginosum (Sm.) Lesq. 1845, Gymnostomum rupestre var. aeruginosum (Sm.) Hampe 1837, Hymenostomum aeruginosum (Sm.) Lindb. 1864, Trichostomum aeruginosum (Sm.) Lindb. 1864, Mollia aeruginosa (Sm.) Lindb. 1879

İngilizce verdigris tufa-moss Felemenkçe groot kalkmos Almanca Grünspan-Nacktmundmoos, Felsen-Nacktmundmoos Danca spanskgrøn nøgenmund Norveççe (bokmål & nynorsk) storbergrotmose İsveççe kalkkuddmossa İzlandaca staukmosi Letonca zilganzaļā kaļķenīte Rusça сине-зелёный гимностом, сине-зелёный гимностомум Ukraynaca гімностом синьо-зелений Çekçe holoret skalní Slovence patinasta goloustka Fince viherpahkurasammal Estonca kalju-silekupar Korece 석회이끼 Japonca オオハナシゴケ Çince 铜绿净口藓

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. 1823 or Eucladium calcareum (Nees & Hornsch.) C.E.O. Jensen 1923, Weissia calcarea (Nees & Hornsch.) Müll. Hal. 1849, Mollia calcarea (Nees & Hornsch.) Lindb. 1885, Trichostomum calcareum (Nees & Hornsch.) Lindb. 1864, Hymenostylium calcareum (Nees & Hornsch.) Mitt. 1859

İngilizce blunt-leaf tufa-moss, calcareous gymnostomum moss Felemenkçe klein kalkmos Almanca Kalk-Nacktmundmoos İsveççe liten kalkkuddmossa Letonca avota kaļķenīte Rusça известняковый гимностомум, известняковый гимностом Ukraynaca гімностом вапняковий Çekçe holoret vápnomilný Slovakça naháčik vápnomilný Fince kalkkipahkurasammal Estonca lubi-silekupar Japonca イシノウエノコゴケ Çince 净口藓

Gymnostomum lanceolatum M.J. Cano, Ros & J. Guerra 1994 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Gymnostomum viridulum Brid. 1826, Gymnostomum calcareum var. viridulum (Brid.) Bruch & Schimp. 1846, Weissia calcarea var. viridula (Brid.) Müll. Hal. 1849, Mollia calcarea var. viridula (Brid.) Lindb. 1885, Trichostomum calcareum var. viridulum (Brid.) Lindb. 1864, Hymenostylium viridulum (Brid.) Mitt. 1888

İngilizce Luisier's tufa-moss Felemenkçe stomp kalkmos Almanca zartgrünes Nacktmundmoos, grünliches Nacktmundmoos Çekçe holoret zelený

Gyroweisia reflexa (Brid.) Schimp. 1876, Weissia tenuis subsp. reflexa (Brid.) Kindb. 1897, Weissia reflexa Brid. 1826, Mollia reflexa (Brid.) Braithw. 1885, Trichostomum reflexum (Brid.) Lindb. 1864, Anacalypta reflexa (Brid.) Fürnr. 1829, Weisiodon reflexus (Brid.) Schimp. 1856

İngilizce reflexed beardless-moss

Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp. 1876 or Eucladium tenue (Schrad. ex Hedw.) C.E.O. Jensen 1923, Weissia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Müll. Hal. 1849, Mollia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Lindb. 1879, Gymnostomum tenue Schrad. ex Hedw. 1801

İngilizce slender stubble-moss Felemenkçe voegenmos Almanca zartes Ringperlmoos Danca butbladet hindemos Norveççe (bokmål & nynorsk) knattmose İsveççe knattemossa İzlandaca loðmosi Litvanca laiboji peikštė Letonca tievā gredzenvācelīte Rusça тонкая гировейсия Ukraynaca гіровейзія тонка Lehçe kragłolistka cienka Çekçe nahoústka útlá Fince nallikkasammal Estonca õrn pisikrässik

Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb. 1863, Clasmatodon perpusillus (De Not.) Lindb. 1871, Neckera perpusilla (De Not.) Müll. Hal. 1851, Anomodon perpusillus (De Not.) Garov. 1840, Pterogonium perpusillum De Not. 1838

İngilizce lesser squirrel-tail moss Felemenkçe duizendpootmos Almanca Schlängelmoos, winziges Habrodon-Moos, Neuhohlblattmoose Norveççe (bokmål & nynorsk) parkmose Rusça маленький габродон Galler Galcesi mwsogl cynffon gwiwer fechan Japonca カマバコモチゴケ

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) HedenŠs 1989, Scorpidium vernicosum (Mitt.) Tuom. 1973, Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. 1903, Harpidium vernicosum (Mitt.) C.E.O. Jensen 1887, Hypnum lycopodioides var. vernicosum (Mitt.) Sanio 1880, Hypnum aduncum var. vernicosum (Mitt.) Molendo 1865, Stereodon vernicosus Mitt. 1865

İngilizce varnished hook-moss, slender green feather-mos Felemenkçe geel schorpioenmos Almanca glänzendes Krückstockmoos, glänzender Krückstock, firnisglänzendes Krückstockmoos, firnisglänzendes Sichelmoos Danca fedtet krogmos Norveççe (bokmål & nynorsk) alvemose İsveççe käppkrokmossa Litvanca žvilgančioji riestūnė Letonca spīdīgā āķīte Rusça глянцеватый гаматокаулис, глянцевитый гаматокаулис, дрепанокладус глянцеватый Ukraynaca гаматокауліс глянцуватий Lehçe haczykowiec błyszczący, sierpowiec błyszczący Çekçe srpnatka fermežová Slovakça kosáčik Slovence lesketajoči srpolist Fransızca drépanoclade brillant Macarca karcsú pásztorbotmoha, karcsú aranymoha Fince kiiltosirppisammal Estonca läikiv kurdsirbik Tatarca ялтыравыклы гаматокаулис Japonca オニカギハイゴケ

Haplohymenium triste Anomodon tristis

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 1805 ↓

Hedwigia ciliata var. ciliata , Hedwigidium ciliatum (Hedw.) Hartm. 1849, Pilotrichum ciliatum (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Harrisonia ciliata (Hedw.) Spreng. ex Huebener 1833, Perisiphorus ciliatus (Hedw.) P. Beauv. 1822, Schistidium ciliatum (Hedw.) Brid. 1819[1818], Gymnostomum ciliatum (Hedw.) Lag., D. García & Clemente 1802, Bryum apocarpum var. ciliatum (Hedw.) With. 1801, Bryum ciliatum (Hedw.) Dicks. 1801, Anoectangium ciliatum (Hedw.) Schwägr. 1811, Anictangium ciliatum Hedw. 1801

İngilizce fringed hoar-moss, Hedwig's fringe leaf moss, ciliate hedwigia moss Felemenkçe recht granietmos Almanca Wimpern-Hedwigsmoos, echtes Wimpern-Hedwigsmoos, bewimpertes Hedwigmoos, Hedwigsmoos Danca hvidspidset hedwigia Norveççe (bokmål & nynorsk) gråsteinmose İsveççe kakmossa Litvanca blakstienuotoji hedvigija Letonca skropstainā hedvīgija Rusça реснитчатая гедвигия, беловатая гедвигия Ukraynaca гедвігія війчаста Lehçe hedwigia rzęsowata Çekçe těhovec bezžebrý Slovakça šedivec brvitý Slovence navadna hedwigovka Fransızca hedwigie ciliée Fince kiviharmosammal Estonca lumilehik, harilik lumilehik Korece 톳이끼 Japonca ヒジキゴケ Çince 虎尾藓

Hedwigia ciliata var. leucophaea Bruch & Schimp. 1846, Hedwigia ciliata fo. leucophaea (Bruch & Schimp.) G.N. Jones 1933, Hedwigia albicans var. leucophaea (Bruch & Schimp.) Limpr. 1889

İngilizce "unknown" Almanca graues Wimpern-Hedwigsmoos

Hedwigia ciliata var. stellata → Hedwigia stellata

Hedwigia stellata Hedenäs 1994 or Hedwigia ciliata var. stellata (Hedenäs) J.-P. Frahm 2004

İngilizce starry hoar-moss Felemenkçe stergranietmos Almanca Stern-Hedwigsmoos Danca stjernebladet hedwigia Norveççe (bokmål) sprikesteinmose Norveççe (nynorsk) sprikjesteinmose İsveççe stjärnkakmossa İzlandaca brámosi Çekçe těhovec hvězdovitý Slovence zvezdasta hedwigovka Fince tähtiharmosammal Estonca täht-lumilehik

Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. 1905 or Elodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Eckel 2012, Leskea blandowii (F. Weber & D. Mohr) Mitt. 1864, Thuidium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Schimp. 1852, Stereodon blandowii (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1827, Hypnum blandowii F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce Blandow's tamarisk-moss, Blandow's feather-moss, Blandow's helodium moss Felemenkçe schansmos Almanca Sumpfthujamoos, Blandows Sumpfthujamoos, Kalksumpfmoos Danca kær-gyldenmos Norveççe (bokmål) myrfjær Norveççe (nynorsk) myrfjør İsveççe kärrkammossa İzlandaca lindakambur Litvanca plunksninė žvaizdara Letonca Blandova purvspalve Rusça гелодий Бландова, гелодиум Бландова Ukraynaca гелодіум Бландова, гелодій Бландова Lehçe błotniszek wełniasty, błotniszek wełnisty Çekçe plstnatec rašelinný Slovakça plstnatec rašelinový Fince kampasammal Estonca harilik sookammik Çince 沼羽藓

Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander 1993 or Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt. 1865, Didymodon heimii (Hedw.) Kindb. 1897, Tortula heimii (Hedw.) Mitt. 1869, Pottia heimii (Hedw.) Hampe 1837, Bryum heimii (Hedw.) With. 1801, Gymnostomum heimii Hedw. 1801

İngilizce Heim's pottia, long-stalked beardless moss, lance-leaved pottia, salt wad Felemenkçe ziltmos Almanca Salzmoos, Heims Bandzahnmoos, Heims Neupottmoos Danca salt-bægermos Norveççe (bokmål) fjæremose Norveççe (nynorsk) fjøremose İsveççe salttuss İzlandaca fjörutrítill Letonca Heima biezmale Rusça хеннедиелла Хайма Ukraynaca генедієла Гейма, десматодон Гейма Lehçe zrosłowieczek solniskowy Çekçe hennediella Heimova Slovakça spletenec Heimov Fince merilapiosammal Estonca meri-tupssammal Japonca ツクシセンボンゴケ

Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. 1970 or Sharpiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. 1965, Isopterygium seligeri (Brid.) Dixon 1939, Dolichotheca seligeri (Brid.) Loeske 1911, Plagiothecium seligeri (Brid.) Lindb. 1865, Hypnum seligeri (Brid.) Müll. Hal. 1851, Leskea seligeri Brid. 1801

İngilizce Silesian feather-moss Felemenkçe geklauwd pronkmos Almanca schlesisches Herzogmoos, schlesisches Stumpenmoos, schlesisches Plattmoos, Seligers Stumpenmoos Danca stub-pølsekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) stubbefauskmose İsveççe stubbspretmossa Litvanca dantytoji kemsenė Letonca Zeligera hercogīte Rusça герцогиелла Зелигера Lehçe łukowiec śląski Çekçe kornice slezská Slovakça trúchnivka Seligerova Fince kantohohtosammal Estonca ebalumik

Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 1852, Hypnum halleri var. dimorphum (Brid.) Schwägr. ex H. Möller 1913, Hypnum dimorphum Brid. 1812, Thuidium dimorphum (Brid.) Kindb. 1885, Stereodon dimorphus (Brid.) Brid. 1827

İngilizce dimorphous tamarisk-moss Felemenkçe hakig schemermos Almanca sparriges Wechselzweigmoos, zweigestaltiges Wechselzweigmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) stridfloke İsveççe spärrtrasselmossa İzlandaca móaþvengur Rusça диморфный гетерокладиум, диморфный гетерокладий Ukraynaca гетерокладіум диморфний Lehçe różnolist dwoistolistny Çekçe různolístek dvojtvárný Fince mäyränsammal

Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. 1852, Pterigynandrum filiforme fo. heteropterum (Brid.) Krahmer 1931, Pterigynandrum filiforme var. heteropterum (Brid.) Schimp. 1851, Pterogonium filiforme var. heteropterum (Brid.) Schimp. ex Boulay 1872, Leptohymenium filiforme var. heteropterum (Brid.) Gronvall 1864, Pterogonium heteropterum (Brid.) Bruch 1827, Pterigynandrum heteropterum Brid. 1827, Leptohymenium heteropterum (Brid.) Huebener 1833, Pseudoleskeella heteroptera (Brid.) Kindb. 1897, Pseudoleskea heteroptera (Brid.) Schimp. 1894, Thuidium heteropterum (Brid.) Kindb. 1885, Hypnum heteropterum (Brid.) Hampe 1837

İngilizce wry-leaved tamarisk-moss, slender tamarisk moss Felemenkçe schemermos Almanca ungleichgefiedertes Wechselzweigmoos Danca mat forskelliggren Norveççe (bokmål & nynorsk) trådfloke İsveççe skuggtrasselmossa Ukraynaca гетерокладіум рівнокрилий Lehçe różnolist biczykowaty Çekçe různolístek nestejnokřídlý Slovakça výbežkatec rôznolistý

Homalia besseri Neckera besseri

Homalia lusitanica Schimp. 1856 or Neckera lusitanica (Schimp.) Kindb. 1885

İngilizce "unknown"

Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. 1850, Neckera trichomanoides (Hedw.) Hartm. 1820, Hypnum trichomanoides (Hedw.) With. 1801, Leskea trichomanoides Hedw. 1801

İngilizce blunt feather-moss, lime homalia Felemenkçe spatelmos Almanca Streifenfarn-Flachmoos, streifenfarnähnliches Flachmoos, Flachmoos Danca skov-tungemos Norveççe (bokmål & nynorsk) glansmose İsveççe trubbfjädermossa İzlandaca skræðumosi Letonca tievā gludlape Rusça трихомановидная гомалия, трихомонадоподобная гомалия Ukraynaca гомалія трихоманоподібна Lehçe gładysz paprociowaty Çekçe zploštělec sleziníkový Slovakça sploštenka slezinníkovitá Fransızca homalie faux-politric Fince viuhkasammal Estonca lamelehik Korece 윤납작이끼 Japonca ナガエタチヒラゴケ Çince 扁枝藓

Homalia webbiana (Mont.) Schimp. 1896 or Neckera webbiana (Mont.) Düll 1979, Hypnum webbianum (Mont.) Müll. Hal. 1851, Hookeria webbiana Mont. 1839

İngilizce "unknown"

Homalothecium aureum (Spruce) H. Rob. 1962[1963], Brachythecium aureum (Spruce) De Not. 1867, Camptothecium aureum (Spruce) Schimp. 1853, Isothecium aureum Spruce 1847

İngilizce "unknown" Rusça золотистый гомалотециум

Homalothecium euchloron Palamocladium euchloron

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. 1962[1963] or Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. 1853 ↓

Homalothecium lutescens var. lutescens or Camptothecium lutescens var. lutescens , Brachythecium lutescens (Hedw.) De Not. 1867, Isothecium lutescens (Hedw.) Spruce 1847, Climacium lutescens (Hedw.) Voit 1812, Hypnum lutescens Hedw. 1801

İngilizce yellow feather-moss, rough-stalked yellow feather moss, chalk curl moss Felemenkçe smaragdmos Almanca echtes Goldmoos, gelbliches Seidenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) sandsilkemose İsveççe kalklockmossa İzlandaca brekkuprýði Litvanca gelsvoji šilksamanė Litvanca (žemaitėška) gelsvuojė šėlksamanė Letonca dzeltenīgā slaidlape Rusça желтеющий гомалотеций, желтеющий гомалотециум, желтеющий камптотеций, желтеющий камптотециум Ukraynaca гомалотеціум жовтіючий Lehçe namurnik żółtawy Çekçe hedvábitec žlutý, křivočepka žlutá Slovakça hodvábnik žltkastý Macarca pusztaimoha Fince silkkikutrisammal Estonca harilik meelik

Homalothecium lutescens var. fallax (H. Philib.) Hedenäs & L. Sšderstr. 1992 or Camptothecium lutescens var. fallax (H. Philib.) Breidl. 1889, Camptothecium lutescens subsp. fallax (H. Philib.) Bertsch 1949, Brachythecium lutescens var. fallax (H. Philib.) Venturi & Bott. 1884, Hypnum lutescens var. fallax (H. Philib.) H. Möller 1907, Homalothecium fallax (H. Philib.) H. Philib. 1876, Homalothecium sericeum var. fallax (H. Philib.) Delogne 1885, Isothecium sericeum var. fallax (H. Philib.) Boulay 1884, Camptothecium fallax H. Philib. 1875

İngilizce "unknown" Almanca trügerisches echtes Goldmoos

Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. 1851 or Burnettia philippeana (Spruce) Grout 1904, Camptothecium philippeanum (Spruce) Kindb. 1894, Leskea philippeana (Spruce) Boulay 1872, Hypnum philippeanum (Spruce) Müll. Hal. 1851, Isothecium philippeanum Spruce 1847

İngilizce "unknown" Almanca langrippiges Goldmoos Rusça гомалотециум Филиппе Ukraynaca гомалотеціум Філіпе Lehçe namurnik górski Çekçe hedvábitec hladký Slovence varljivi svilenec Çince 直枝同蒴藓

Homalothecium nitens Tomentypnum nitens

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. 1851 or Burnettia sericea (Hedw.) Grout 1904, Camptothecium sericeum (Hedw.) Kindb. 1894, Pleuropus sericeus (Hedw.) Dixon 1896, Isothecium sericeum (Hedw.) Spruce 1847, Hypnum sericeum (Hedw.) With. 1801, Leskea sericea Hedw. 1801

İngilizce silky wall feather-moss, silky feather moss, silky leskea, golden moss, gold curl moss, common straight-capsule moss Felemenkçe gewoon zijdemos, zijdemos Almanca Seidenmoos, seidiges Goldmoos, echtes Seidenmoos Danca krybende silkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) krypsilkemose İsveççe guldlockmossa İzlandaca klettaprýði Litvanca tikroji šilksamanė Litvanca (žemaitėška) tėkruojė šėlksamanė Letonca sprogainā slaidlape Rusça шелковистый гомалотеций, шелковистый гомалотециум Ukraynaca гомалотеціум шовковистий Lehçe namurnik jedwabisty Çekçe hedvábitec pravý Slovakça hodvábnik lesklý Slovence pološčeni svilenec Fransızca hypne soyeux Fince kivikutrisammal Estonca paasmeelik Çince 同蒴藓

Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske 1907, Drepanium incurvatum (Schrad. ex Brid.) G. Roth 1904, Stereodon incurvatus (Schrad. ex Brid.) Lindb. & Arnell 1890, Plagiothecium incurvatum (Schrad. ex Brid.) De Not. 1867, Hypnum incurvatum Schrad. ex Brid. 18011

İngilizce incurved feather-moss, common hairy-gray moss Felemenkçe pluchemos Almanca Felsenschlafmoos, gekrümmtblättriges Felsenschlafmoos, eingekrümmtes Felsenschlafmoos Danca krum skyggemos Norveççe (bokmål & nynorsk) klamremose İsveççe klängmossa Litvanca kreivoji drikša Letonca liektā spurlape Rusça загнутый гомомаллий, загнутый гомомаллиум Ukraynaca гомомалліум загнутий Lehçe namurnik zagięty Çekçe přímolistec zakřivený, sádečník zakřivený Slovakça poplaz skrútený Slovence skalni zaspančnik Fince lenkosammal Estonca käändmallik Japonca ユガミキヌタゴケ Çince 毛灰藓

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. 1808, Pterygophyllum lucens (Hedw.) Brid. 1819[1818], Leskea lucens (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Hypnum lucens Hedw. 1801

İngilizce shining hookeria, clear moss Felemenkçe glansmos Almanca glänzendes Flügelblattmoos Danca skinnende dronningemos Norveççe (bokmål & nynorsk) dronningmose İsveççe skirmossa İzlandaca glómosi Rusça блестящая гукерия Ukraynaca гукерія блискуча Lehçe płaskolist lśniący Çekçe kápuška skvělá Slovakça kapucnička lesklá Slovence kresničkar

Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske 1903 or Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp. 1853, Amblystegium serpens var. fluviatile (Hedw.) Rau & Herv. 1880, Amblystegium irriguum subsp. fluviatile (Hedw.) Bouvet 1896, Hypnum irriguum subsp. fluviatile (Hedw.) Boulay 1884, Hypnum filicinum var. fluviatile (Hedw.) Hampe 1837, Hypnum luridum var. fluviatile (Hedw.) Wahlenb. 1833, Hypnum palustre var. fluviatile (Hedw.) Wahlenb. 1833, Hypnum fluviatile Hedw. 1801

İngilizce brook-side feather-moss Felemenkçe rivierpluisdraadmos Almanca Fluss-Stumpfdeckelmoos, Fluss-Stumpfdeckel, Fluß-Wasserstumpfdeckelmoos Danca skebladet vandkrybmos Norveççe (bokmål & nynorsk) striglekrypmose İsveççe bäckkrypmossa İzlandaca lækjarytja Litvanca plūduriuojančioji bukasnapė, paupinė bukasnapė Letonca upes strupknābe Rusça речной гигроамблистегиум, речной гигроамблистегий, речной амблистегиум, речной амблистегий Ukraynaca амблістегіум річковий Lehçe wodnokrzywoszyj rzeczny Çekçe rokýtek říční, potočník říční Slovence plavajoči gladinar Fince koskisammakonsammal, koskiritvasammal Estonca vesi-tömpkaanik Çince 水生湿柳藓

Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Hedenäs & Goffinet 2003 or Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw. 1981[1982] or Leptodictyum humile (P. Beauv.) Ochyra 1981 or Hygroamblystegium varium var. humile (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs 2009, Hypnum humile P. Beauv. 1805

İngilizce constricted feather-moss Felemenkçe kleipluisdraadmos Almanca niedriges Stumpfdeckelmoos, niedriger Stumpfdeckel, niedriges Wasserstumpfdeckelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) snurpkrypmose İsveççe spärrkrypmossa Litvanca liekninė bukasnapė Letonca zemā strupknābe Rusça низкий гигроамблистегиум, низкий амблистегиум Ukraynaca амблістегіум низький Lehçe tęposz niski Çekçe rokýtek nízký Fince luhtasammakonsammal, pikkuritvasammal Estonca madal tömpkaanik

Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 1913 or Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen 1939, Hypnum tenax Hedw. 1801

İngilizce fountain feather-moss Felemenkçe waterpluisdraadmos Almanca starres Stumpfdeckelmoos, starrer Stumpfdeckel, starres Wasserstumpfdeckelmoos, untergetauchtes Wasserstumpfdeckelmoos Danca stiv vandkrybmos Norveççe (bokmål & nynorsk) nervekrypmose İsveççe sipperkrypmossa İzlandaca lænurytja Litvanca rinčiuotoji bukasnapė Letonca sīkstā strupknābe Rusça цепкий гигроамблистегиум, цепкий амблистегиум Ukraynaca амблістегіум чипкий Lehçe wodnokrzywoszyj zanurzony Çekçe rokýtek ponořený Slovakça pavučinovec pevný Slovence čvrsti gladinar Macarca vízi tompafedősmoha Fince suippusammakonsammal, suippuritvasammal Estonca jõgi-tömpkaanik Çince 湿柳藓

Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. 1911 or Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. 1879, Orthotheciella varia (Hedw.) Ochyra 1998, Rigodium varium (Hedw.) Kindb. 1883, Stereodon varius (Hedw.) Mitt. 1864, Hypnum serpens var. varium (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Hypnum varium (Hedw.) P. Beauv. 1805, Leskea varia Hedw. 1801

İngilizce willow feather-moss, common willow moss Felemenkçe oeverpluisdraadmos [s.lt.], groot pluisdraadmos [s.st.] Almanca veränderliches Stumpfdeckelmoos, veränderlicher Stumpfdeckel, veränderliches Wasserstumpfdeckelmoos Danca bugtet krybmos Norveççe (bokmål & nynorsk) flokekrypmose İsveççe lundkrypmossa Letonca mainīgā strupknābe Rusça разнообразный гигроамблистегиум, разнообразный амблистегиум, разнообразный амблистегий Ukraynaca амблістегіум різноманітний Lehçe wodnokrzywoszyj zmienny Çekçe rokýtek měnlivý Slovence spremenljivi površinar Fince notkosammakonsammal, kalkkiritvasammal Estonca muutlik tömpkaanik Japonca ナミスジヤナギゴケ Çince 多姿柳叶藓

Hygroamblystegium varium var. humile → Hygroamblystegium humile

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W. Jamieson 1980 or Platyhypnum duriusculum (De Not.) Ochyra 2013 or Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova 2006, Hygrohypnella duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova 2004, Hygrohypnum dilatatum var. duriusculum (De Not.) J.J. Amann 1918, Limnobium dilatatum var. duriusculum (De Not.) G. Roth 1905, Limnobium duriusculum De Not. 1869

İngilizce broad-leaved brook-moss, broad-leaved feather moss, stiff brook moss Almanca breites Wasserschlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) raspbekkemose İsveççe styv bäckmossa İzlandaca lænulúði Rusça жестковатый гигрогипнум Lehçe moczarnik twardy Slovakça zmáčanec tvrdý Slovence okroglolistni slapničar Fince rosopurosammal

Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Loeske 1905 or Pseudohygrohypnum eugyrium (Schimp.) Kanda 1976[1977], Calliergon eugyrium (Schimp.) Kindb. 1897, Amblystegium eugyrium (Schimp.) Lindb. 1879, Hypnum eugyrium (Schimp.) Sull. 1856, Limnobium eugyrium Schimp. 1855

İngilizce western brook-moss, bundled feather moss, forest brook moss, twist-leaf wet-gray moss Felemenkçe plat spatwatermos Almanca nordisches Wasserschlafmoos, atlantisches Wasserschlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) evjebekkemose İsveççe skogsbäckmossa Lehçe moczarnik wygięty Slovence kolobarjasti slapničar Japonca タカネシメリゴケ Çince 扭叶水灰藓

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 1913 ↓

Hygrohypnum luridum var. luridum , Hypnum palustre var. luridum (Hedw.) Hampe 1913, Hypnum luridum Hedw. 1801; or synonym of Hygrohypnum luridum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce drab brook-moss Felemenkçe gewoon spatwatermos Almanca bräunliches Wasserschlafmoos, Kalk-Wasserschlafmoos, Sumpf-Wasserschlafmoos Danca krum møllemos Norveççe (bokmål & nynorsk) lurvbekkemose İsveççe kvarnbäckmossa İzlandaca sytrulúði Letonca brūnganais ūdenshipns Rusça грязно-жёлтый гигрогипн, грязно-жёлтый гигрогипнум, болотный гигрогипн, болотный гигрогипнум Ukraynaca гигрогипнум брудно-жовтий Lehçe moczarnik błotny, moczara błotna Çekçe břehovec potoční Fince etelänpurosammal, kalkkipurosammal Estonca harilik vesiulmik Japonca シメリゴケ Çince 水灰藓

Hygrohypnum luridum var. subsphaericarpum (Schleich. ex Brid.) C.E.O. Jensen 1954, Hygrohypnum subsphaericarpon (Schleich. ex Brid.) Loeske 1904[1905], Hygrohypnum palustre var. subsphaericarpon (Schleich. ex Brid.) Loeske 1903, Hypnum palustre [unranked] subsphaericarpon (Schleich. ex Brid.) Lindb. 1878, Hypnum pseudoplumosum var. subsphaericarpon (Schleich. ex Brid.) Spruce 1849, Hypnum subsphaericarpon Schleich. ex Brid. 1812, Limnobium subsphaericarpum (Schleich. ex Brid.) De Not. 1867, Stereodon subsphaericarpus (Schleich. ex Brid.) Brid. 18271; or synonym of Hygrohypnum luridum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Çince 圆蒴水灰藓

Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth. 1908 or Platyhypnum smithii (Sw.) Ochyra 2013 or Ochyraea smithii (Sw.) Ignatov & Ignatova 2004, Hypnum smithii (Sw.) Lindb. 1872, Amblystegium smithii (Sw.) Lindb. 1871, Leskea smithii Sw. 1816

İngilizce Arctic brook-moss, round brook-moss Almanca arktisches Wasserschlafmoos, Smiths Wasserschlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) hjulbekkemose İsveççe rundbäckmossa İzlandaca flúðalúði Rusça гигрогипнум Смита Çekçe břehovec Smithův, břehovec kostrbatý Slovakça zmáčanec Smithov Fince kilpipurosammal Çince 钝叶水灰藓

Hylocomiadelphus triquetrus Rhytidiadelphus triquetrus

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. ex Broth. 1925 or Hylocomium pyrenaicum (Spruce) Lindb. 1879, Hygrohypnum bestii var. pyrenaicum (Spruce) Broth. 1908, Pleurozium pyrenaicum (Spruce) Kindb. 1894, Hypnum pyrenaicum Spruce 1847

İngilizce Oake's wood-moss Felemenkçe alpenetagemos Almanca Pyrenäen-Hainmoos, Pyrenäen-Neuhainmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) seterhusmose İsveççe grov husmossa İzlandaca stigmosi Rusça пиренейский хилокомиаструм Ukraynaca гілокоміаструм піренейський, гілокомій піренейський Çekçe rokytník zakřivený Slovence pirenejski nadstropničar Fince pohjankerrossammal Korece 비룡수풀이끼 Japonca ミヤマリュウビゴケ Çince 山地塔藓

Hylocomium brevirostre Loeskeobryum brevirostre

Hylocomium pyrenaicum Hylocomiastrum pyrenaicum

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 1852, Pleurozium splendens (Hedw.) Mitt. 1875, Thuidium splendens (Hedw.) Brockm. 1870, Hypnum splendens Hedw. 1801

İngilizce glittering wood-moss, mountain fern moss, splendid feather moss, stairstep moss, stair-step moss Felemenkçe glanzend etagemos Almanca Etagenmoos, glänzendes Hainmoos, Stockwerkmoos Danca almindelig etagemos Norveççe (bokmål & nynorsk) etasjemose İsveççe husmossa İzlandaca tildurmosi Förce vanligur stásmosi Litvanca atžalinė gūžtvė Letonca spīdīgā stāvaine Rusça блестящий гилокомий, блестящий гилокомиум, блестящий хилокомиум, прекраснейший гилокомиум, израстающий гилокомий, израстающий гилокомиум Ukraynaca гілокоміум блискучий, гілокомій блискучий Lehçe gajnik lśniący Çekçe rokytník lesklý, rokytník skvělý Slovakça rakytník lesklý Bulgarca лъскав хилокомиум Slovence bleščeča nadstropničarka, bleščeče sedje, sijajni stopničar Fransızca hylocomie brillante, hylocomie luisante Macarca emeletesmoha, emeletes moha Fince metsäkerrossammal Estonca harilik laanik Korece 수풀이끼 Japonca イワダレゴケ Çince 塔藓

Hymenoloma crispulum Dicranoweisia crispula

Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon 1933[1934], Eucladium recurvirostre (Hedw.) C.E.O. Jensen 1939, Weissia recurvirostris (Hedw.) Dixon 1902 {!!! homonym: Weissia recurvirostris Hedw. 1801 > Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen 1941 [accepted]}, Gymnostomum recurvirostrum Hedw. 1801

İngilizce hook-beak tufa-moss Felemenkçe snavelkalkmos Almanca krummschnäbeliges Deckelsäulchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) sprungemose İsveççe hattmossa İzlandaca lokmosi Letonca greizknābīša mietvācelīte Rusça косоклювый гименостилий, косоклювый гименостилиум Ukraynaca гимностилій криводзьобий Lehçe długowieczek krzywy Çekçe štíhlík křivozobý Fince kalliopahkurasammal Estonca lubi-hümenostüülium Japonca オウムゴケ

Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad. 1961, Hypnum armoricum Brid. 1827

İngilizce flagellate feather-moss Felemenkçe beekveermos Almanca bretonisches Bachfiedermoos Norveççe (bokmål) flommose Norveççe (nynorsk) flaummose İskoç Galcesi còinneach-iteach fhlaigeallach Çince 水梳藓

Hyophila involuta (Hook.) A. Jaeger 1873, Desmatodon involutus (Hook.) Mitt. 1859, Pottia involuta (Hook.) Müll. Hal. 1849, Gymnostomum involutum Hook. 1819

İngilizce rolled-leaf wet-ground moss, inrolled pott moss, incurved leaf moss, cement moss, star moss Almanca eingerolltes Ufermoos Rusça завернутая гиофила, вогнутая гиофила Slovence zastrta jezikarica Japonca カタハマキゴケ Çince 卷叶湿地藓

Hypnum andoi A. J. E. Smith 1981[1982] or Hypnum mammillatum Loeske, Hypnum cupressiforme subsp. mammillatum (Brid.) Nyl. & Saelan 1859, Hypnum cupressiforme var. mammillatum Brid. 1801, Drepanium cupressiforme var. mammillatum (Brid.) G. Roth 1904, Stereodon cupressiformis var. mammillatus (Brid.) Brid. ex Braithw. 1902, Stereodon cupressiformis subsp. mammillatus (Brid.) Lindb. 1879, Stereodon mammillatus (Brid.) Warnst. 1906

İngilizce mamillate plait-moss Felemenkçe bosklauwtjesmos Almanca Warzendeckel-Schlafmoos, Warzen-Schlafmoos, warziges Schlafmoos Danca vortet cypresmos Norveççe (bokmål & nynorsk) grannflette İsveççe trådfläta Litvanca siūlinė patisa Ukraynaca гыпнум Андо Lehçe rokiet brodawkowaty Çekçe rokyt Andoův Slovence bradavičasti skritež, navadni bradovec Fince nipukkapalmikkosammal, nuorapalmikkosammal

Hypnum bambergeri Schimp. 1860, Hypnum vaucheri subsp. bambergeri (Schimp.) Molendo 1865, Drepanium bambergeri (Schimp.) C.E.O. Jensen 1887, Stereodon bambergeri (Schimp.) Lindb. 1879

İngilizce golden plait-moss Almanca Bamberger-Schlafmoos, Bambergers Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kloflette İsveççe guldfläta İzlandaca vætufaxi Rusça гипнум Бамберга Ukraynaca гіпнум Бамбергера Lehçe rokiet Bambergera Çekçe rokyt Bambergerův Slovence Bambergerjev skritež Fince ruskopalmikkosammal

Hypnum callichroum Brid. 1827, Hypnum uncinatum var. callichrous (Brid.) Hampe 1837, Stereodon callichrous (Brid.) Braithw. 1902, Drepanium callichrous (Brid.) C.E.O. Jensen 1887

İngilizce downy plait-moss Almanca schönfarbiges Schlafmoos, blasses Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) dunflette İsveççe dunfläta İzlandaca gjótufaxi Rusça красивоокрашенный гипн, красивоокрашенный гипнум Ukraynaca гіпнум барвистий Lehçe rokiet gładki Çekçe rokyt příjemný Slovence zviti skritež Fince vuoripalmikkosammal Çince 尖叶灰藓

Hypnum cupressiforme Hedw. 1801 ↓

Hypnum cupressiforme var. cupressiforme , Drepanium cupressiforme (Hedw.) G. Roth 1904, Cupressina cupressiformis (Hedw.) Müll. Hal. 1896, Stereodon cupressiformis (Hedw.) Brid. ex Mitt. 1859

İngilizce cypress-leaved plait-moss, cypress-leaved feather-moss, cypress-leaved moss, cypress pigtail moss, great plait-moss, common gray moss Felemenkçe echt klauwtjesmos [var.] gesnaveld klauwtjesmos [s.st] gewoon klauwtjesmos [s.lt] Almanca Zypressenschlafmoos, zypressenförmiges Schlafmoos, echtes Zypressen-Schlafmoos Danca almindelig cypresmos Norveççe (bokmål & nynorsk) matteflette İsveççe cypressfläta İzlandaca holtafaxi Litvanca kiparisinė patisa Letonca ciprešu hipns Rusça кипарисовый гипн, кипарисовидный гипнум Ukraynaca гіпнум кипарисоподібний Lehçe rokiet cyprysowy typowy, rokiet cyprysowy, rokiet cyprysowaty Çekçe rokyt cypřišovitý pravý Slovakça rakyt cyprusovitý Slovence cipresasti skritež, cipresasti bradovec, štorovo sedje Galler Galcesi pluen-fwsogl cypreswydd Fransızca hypne cyprès, hypne à feuille de cyprès İspanyolca musgo de trenza Galiççe brión ciprés Macarca ciprusmoha Fince kalliopalmikkosammal Estonca läikulmik Japonca ハイヒバゴケ Çince 灰藓

Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid. 1801 or Hypnum cupressiforme mod. filiforme, Hypnum cupressiforme subsp. filiforme (Brid.) Bertsch 1949, Drepanium cupressiforme var. filiforme (Brid.) G. Roth 1904, Stereodon cupressiformis var. filiformis (Brid.) Braithw. 1902, Stereodon cupressiformis [unranked] filiformis (Brid.) Lindb. 1879, Hypnum filiforme (Brid.) Loeske 1903, Stereodon filiformis (Brid.) Lindb. 1903

İngilizce "unknown" Almanca fädiges Zypressenschlafmoos, zierliches Zypressen-Schlafmoos Lehçe rokiet cyprysowy nitkowaty Çekçe rokyt cypřišovitý nitkovitý Japonca イトハイヒバゴケ

Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. 1801, Hypnum cupressiforme subsp. lacunosum (Brid.) Bertsch 1949, Drepanium cupressiforme var. lacunosum (Brid.) Loeske 1909, Stereodon cupressiformis var. lacunosus (Brid.) Mitt. 1869 or Hypnum lacunosum (Brid.) Hoffm. ex Brid. 1819[1818], Stereodon lacunosus (Brid.) Loeske ex Podp. 1903

İngilizce "unknown" Felemenkçe groot klauwtjesmos Almanca geschwollenes Zypressen-Schlafmoos, Trockenrasen-Schlafmoos Ukraynaca гіпнум ямковий Lehçe rokiet cyprysowy wełnisty Çekçe rokyt cypřišovitý vydutý Slovakça rakyt jamkatý Slovence nepolni skritež Macarca kövér ciprusmoha

Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp. 1856, Hypnum cupressiforme subsp. resupinatum (Taylor) C. Hartm. 1864 , Drepanium cupressiforme subsp. resupinatum (Taylor) J.J. Amann 1918, Stereodon cupressiformis var. resupinatus (Taylor) Warnst. 1906 or Hypnum resupinatum Taylor 1849, Stereodon cupressiformis subsp. resupinatus (Taylor) C.E.O. Jensen 1901, Drepanium resupinatum (Taylor) G. Roth 1904, Stereodon resupinatus (Taylor) Braithw. 1902

İngilizce supine plait-moss Felemenkçe zijdeklauwtjesmos Almanca atlantisches Zypressen-Schlafmoos, atlantisches Schlafmoos Danca ret cypresmos İsveççe atlantfläta İzlandaca gljáfaxi Rusça перевернутый гипнум

Hypnum cupressiforme var. subjulaceum Molendo 1865, Hypnum cupressiforme subsp. subjulaceum (Molendo) Giacom. 1947, Drepanium cupressiforme var. subjulaceum (Molendo) G. Roth 1904, Stereodon cupressiformis var. subjulaceus (Molendo) Mitt. ex Lindb. & Arnell 1890, Stereodon subjulaceum (Molendo) Loeske & Osterwald 1907

İngilizce "unknown" Almanca geradblättriges Zypressen-Schlafmoos, spießförmiges Zypressen-Schlafmoos Lehçe rokiet cyprysowy prostolistny Japonca タカネハイヒバゴケ

Hypnum cupressiforme var. resupinatum → Hypnum resupinatum

Hypnum fertile Sendtn. 1841, Hypnum fertile (Sendtn.) Rabenh. 1848, Hypnum uncinatum var. fertile (Sendtn.) Sanio 1885, Sanionia fertilis (Sendtn.) Loeske 1907, Drepanium fertile (Sendtn.) G. Roth 1904, Stereodon fertilis (Sendtn.) S.O. Lindberg 1892

İngilizce fertile plait-moss Almanca fruchtbares Schlafmoos Ukraynaca гіпнум плодовий Lehçe rokiet płodny Çekçe rokyt plazivý Slovence plodoviti skritež

Hypnum hamulosum Schimp. 1854, Hypnum callichroum subsp. hamulosum (Schimp.) Molendo 1865, Drepanium hamulosum (Schimp.) C.E.O. Jensen 1887, Stereodon hamulosus (Schimp.) Lindb. 1872

İngilizce hook-leaved plait-moss Almanca Haken-Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) seterflette İsveççe fjällfläta İzlandaca klettafaxi Rusça короткокрючковатый гипн, короткокрючковатый гипнум Ukraynaca гіпнум дрібногачкуватий Slovence kljukasti skritež Fince pohjanpalmikkosammal Korece 이도털깃털이끼 Çince 弯叶灰藓

Hypnum imponens Hedw. 1801, Hypnum cupressiforme var. imponens (Hedw.) Guim. 1919, Hypnum cupressiforme subsp. imponens (Hedw.) Boulay 1884, Drepanium cupressiforme subsp. imponens (Hedw.) J.J. Amann 1918, Drepanium imponens (Hedw.) G. Roth 1904, Stereodon imponens (Hedw.) Brid. ex Mitt. 1859

İngilizce pellucid plait-moss Felemenkçe goudklauwtjesmos Almanca geradfrüchtiges Schlafmoos Norveççe (bokmål) rødstilkflette Norveççe (nynorsk) raudstilkflette İsveççe praktfläta Letonca skrajais hipns Rusça расставленный гипнум, обманчивый гипнум Ukraynaca гіпнум розставлений Lehçe rokiet leżący Çekçe rokyt nádherný Fince etelänpalmikkosammal

Hypnum jutlandicum Holmen & E. Warncke 1969; Hypnum ericetorum (Schimp.) Loeske 1903 {!!! homonym: Hypnum ericetorum Brid. 1812}, Hypnum cupressiforme var. ericetorum Schimp. 1854, Drepanium cupressiforme var. ericetorum (Schimp.) G. Roth 1904, Stereodon cupressiformis var. ericetorum (Schimp.) C.E.O. Jensen 1893, Stereodon ericetorum (Schimp.) Loeske 1907

İngilizce heath plait-moss Felemenkçe heideklauwtjesmos Almanca Heide-Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) heiflette İsveççe plattfläta İzlandaca laugafaxi Letonca Jitlandes hipns Rusça ютландский гипнум Ukraynaca гіпнум ютландський Lehçe rokiet duński Çekçe rokyt vřesovitý, rokyt cypřišovitý vřesovitý

Hypnum lacunosum → Hypnum cupressiforme var. lacunosum

Hypnum lindbergii Calliergonella lindbergii

Hypnum mammillatum Hypnum andoi

Hypnum recurvatum (Lindb. & Arnell) Kindb. 1893, Hypnum bridelianum var. recurvatum (Lindb. & Arnell) Nyholm 1969 [unresolved], Drepanium recurvatum (Lindb. & Arnell) G. Roth 1904, Stereodon recurvatus Lindb. & Arnell 1890

İngilizce wrinkled pigtail moss, wrinkled pigtail Almanca Krallen-Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkflette İsveççe kalkfläta Rusça кривой гипнум, согнутый дрепаниум Ukraynaca гіпнум відігнутий Lehçe rokiet wyniosły Çekçe rokyt svazčitý Fince kalkkipalmikkosammal

Hypnum resupinatum Hypnum cupressiforme var. resupinatum

Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. 1866[1867], Hypnum plicatile subsp. revolutum (Mitt.) Kindb. 1897, Rhaphidostichum revolutum (Mitt.) Broth. 1925, Drepanium revolutum (Mitt.) C.E.O. Jensen 1887, Stereodon revolutus Mitt. 1859

İngilizce revolute plait-moss, revolute hypnum moss, rolled-leaf pigtail moss Almanca Rollrand-Schlafmoos, umgerolltes Schlafmoos, gekrümmtes Schlafmoos Norveççe (bokmål) jøkelflette Norveççe (nynorsk) jøkulflette İsveççe kantfläta İzlandaca melafaxi Rusça отвороченный гипнум, отогнутый гипнум Ukraynaca гіпнум відгорнутий Çekçe rokyt dolomitový Slovakça rakyt vrcholíkovitý Slovence obrnjeni skritež Fince tunturipalmikkosammal Çince 卷叶灰藓

Hypnum vaucheri Lesq. 1846, Hypnum cupressiforme subsp. vaucheri (Lesq.) Bryhn 1893, Hypnum cupressiforme var. vaucheri (Lesq.) Boulay 1884, Stereodon cupressiformis var. vaucheri (Lesq.) Lindb. & Arnell 1890, Stereodon cupressiformis [unranked] vaucheri (Lesq.) Lindb. 1879, Stereodon vaucheri (Lesq.) S.O. Lindberg ex Broth. 1891, Drepanium vaucheri (Lesq.) G. Roth 1904, Eurhynchium vaucheri (Lesq.) Schimp. 1854

İngilizce Vaucher's plait-moss, Vaucher's feather-moss, Vaucher's hypnum moss Almanca hohlblättriges Schlafmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) gullflette İsveççe maskfläta İzlandaca drangafaxi Rusça гипн Boшера, гипнум Воше Ukraynaca гіпнум Воше Lehçe rokiet Vauchera Çekçe rokyt Vaucherův Slovence Vaucherjev skritež Fince pahtapalmikkosammal Japonca ハイヒバゴケモドキ Çince 直叶灰藓

Imbribryum alpinum Bryum alpinum

Imbribryum gemmiparum → Bryum gemmiparum

Imbribryum mildeanum Bryum mildeanum

Imbribryum muehlenbeckii Bryum muehlenbeckii

Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z. Iwats. 1970 or Isopterygium muellerianum (Schimp.) A. Jaeger 1878, Hypnum muellerianum (Schimp.) Hook. f. 1867, Plagiothecium muellerianum Schimp. 1860

İngilizce Mueller's silk-moss Almanca Müller-Gleichflügelmoos, Müllers Gleichflügelmoos, Müllers Neugleichflügelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystblankmose Rusça изоптеригиопсис Мюллера Ukraynaca ізоптеригіопсіс Мюллера Çekçe bělovec Müllerův Slovakça drobnolístok Müllerov Slovence Muelerjev tisolist Japonca エゾノヒラツボゴケ Çince 北地同叶藓

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. 1987, Isopterygium pulchellum (Hedw.) A. Jaeger 1878, Isopterygium nitidum var. pulchellum (Hedw.) Lindb. 1879, Hypnum nitidum subsp. pulchellum (Hedw.) Kindb. 1883, Plagiothecium nitidum var. pulchellum (Hedw.) Lindb. ex Venturi & Bott. 1884, Hypnum nitidulum var. pulchellum (Hedw.) Lindb. 1874, Plagiothecium nitidulum var. pulchellum (Hedw.) Lindb. 1871, Stereodon pulchellus (Hedw.) Mitt. 1864, Plagiothecium pulchellum (Hedw.) Schimp. 1851, Hypnum pulchellum (Hedw.) Dicks. ex Brid. 1801, Leskea pulchella Hedw. 1801

İngilizce neat silk-moss Felemenkçe fraai pronkmos Almanca hübsches Gleichflügelmoos, hübsches Neugleichflügelmoos Norveççe (bokmål) skåreblankmose Norveççe (nynorsk) skòreblankmose İsveççe kloskimmermossa İzlandaca klettaljómi Rusça красивый изоптеригиопсис Ukraynaca ізоптеригіопсіс гарненький Çekçe bělovec překrásný Slovakça drobnolístok prekrásny Slovence lepi tisolist Fince pikkukiiltosammal Estonca kaunis sarmik Japonca コエゾノヒラツボゴケ

Isopterygium elegans → Pseudotaxiphyllum elegans

Isopterygium muellerianum Isopterygiopsis muelleriana

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 1981, Hypnum alopecuroides Lam. ex Dubois 1803; Isothecium alopecuroides var. alopecuroides 1977; Isothecium alopecuroides var. robustum (Schimp.) Düll 1985, Isothecium viviparum var. robustum (Schimp.) Corb. 1910, Isothecium myurum var. robustum Schimp 1851, Eurhynchium myurum var. robustum (Schimp.) Dixon 1910, Leskea myura var. robustum (Schimp.) Lamy 1875, Isothecium robustum (Schimp.) Loeske 1909

İngilizce larger mouse-tail moss Felemenkçe recht palmpjesmos Almanca großes Mäuseschwanzmoos, großes Mausschwanzmoos, echtes Mausschwanzmoos, Gleichbüchsenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) rottehalemose İsveççe råttsvansmossa İzlandaca drangaskúfur Litvanca pašiauštoji uodegėlė Rusça лисохвостоподобный изотециум Ukraynaca ізотеціум лисохвостоподібний Lehçe myszeniec baźkowiec, myszyniec baźkowiec Çekçe plazivec obecný Slovence navadni skalnik Fransızca isothécie queue de renard, hypne queue-de-renard Fince rotanhäntäsammal Estonca harilik hännik

Isothecium holtii Kindb. 1895

İngilizce Holt's mouse-tail moss Felemenkçe beekpalmpjesmos Almanca Bach-Mausschwanzmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) vasshalemose

Isothecium myosuroides Brid. 1827 ↓

Isothecium myosuroides subsp. myosuroides, Pseudisothecium myosuroides (Brid.) Grout 1928, Pancovia myosuroides (Brid.) J. Kickx f. 1867, Rhynchostegium myosuroides (Brid.) De Not. 1867, Eurhynchium myosuroides (Brid.) Schimp. 1860, Leskea myosuroides (Brid.) Ångstr. 1845, Hypnum myosuroides Brid. 1801 {!!! homonym: Hypnum myosuroides Hedw. 1801}

İngilizce slender mouse-tail moss Felemenkçe knikkend palmpjesmos Almanca mausseschwänziges Mausschwanzmoos, kleines Mausschwanzmoos, kleines Mäuseschwanzmoos Danca slank stammemos Norveççe (bokmål & nynorsk) musehalemose İsveççe mussvansmossa İzlandaca gjótuskúfur Rusça мышехвостоподобный изотециум Ukraynaca ізотеціум мишачохвостоподібний Lehçe myszeniec mniejszy Çekçe plazivec útlý Slovakça plazivec chvostíkovitý Fransızca hypne queue-de-souris, hypne queue de rat Fince hiirenhäntäsammal Estonca õrn hännik

Isothecium myosuroides subsp. brevinerve var. brachythecioides (Dixon) Braithw, Isothecium myosuroides var. brachythecioides (Dixon) C.E.O. Jensen 1923, Pseudisothecium myosuroides var. brachythecioides (Dixon) Podp. 1954, Eurhynchium myosuroides var. brachythecioides Dixon 1902, Isothecium eumyosuroides var. brachythecioides (Dixon) Perss. 1939

İngilizce thicker mouse-tail moss

Kiaeria starkei (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen 1915, Arctoa starkei (F. Weber & D. Mohr) Loeske 1910, Oncophorus starkei (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1826, Dicranum starkei F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce Starke's fork-moss, Starke's kiaeria moss, alpine broom moss Almanca Starke-Kropfgabelzahnmoos, Starkes Kropfgabelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) snøfrostmose İsveççe fjällborstmossa İzlandaca dældahnúskur Letonca Štarka kiērija Rusça киэрия Штарка Ukraynaca кіерія Штарка Çekçe veleška Starkeova Slovakça briadka Starkeho Slovence Starkejeva kiaeria Fince tunturiahmansammal Estonca Starke tõmmuhammas Japonca アカジクカマシッポゴケ

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra 1982 or Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. 1854 or Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. 1906[1905], Stokesiella praelonga (Hedw.) H. Rob. 1967, Pancovia praelonga (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Rhynchostegium praelongum (Hedw.) De Not. 1867, Hypnum praelongum Hedw. 1801

İngilizce common feather moss, alpine trailing feather moss Felemenkçe fijn laddermos Almanca Kindbergmoos, verschiedenblättriges Kindbergmoos, verschiedenblättriges Schönschnabelmoos, langblättriges Schönschnabelmoos, langes Schnabelmoos Danca forskelligbladet vortetand Norveççe (bokmål) sprikemoldmose Norveççe (nynorsk) sprikjemoldmose İsveççe spärrsprötmossa İzlandaca engjaspori Litvanca pailgoji gražiasnapė Litvanca (žemaitėška) paėlguojė gražesnapė Letonca dažādlapu knābīte Rusça предлинная киндбергия, предлинный эвринхиум Ukraynaca кіндбергія предовга, еврінхіум предовгий Lehçe kindbergia długogałęzista, dzióbkowiec długogałęzisty Çekçe trněnka prodloužená Slovence podaljšani ročajnik Fransızca eurhynchie allongée, hypne allongé Fince sulkanokkasammal Estonca kohev salusammal Japonca ナガナギゴケ Çince 尖喙藓

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. 1876 or Streblotrichum bericum (De Not.) Loeske 1916, Mollia berica (De Not.) Braithw. 1885, Tortula berica (De Not.) Lindb. 1871, Trichostomum bericum (De Not.) De Not. 1869, Leptotrichum bericum De Not. 1866

İngilizce Beric beard-moss Felemenkçe steentjesmos Almanca zartes Dünnbärtchenmoos

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson 1855, Bryum pyriforme (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Hypnum pyriforme (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium pyriforme (Hedw.) Funck 1802, Webera pyriformis Hedw. 1801

İngilizce golden thread-moss, garden thread-moss, long-necked bryum Felemenkçe slankmos Almanca echtes Seidenbirnmoos Danca almindelig pæremos Norveççe (bokmål & nynorsk) pæremose İsveççe päronmossa İzlandaca nálmosi Letonca parastā bumbiervācelīte Rusça грушевидный лептобрий, грушевидный лептобриум Ukraynaca лептобріум грушоподібний Lehçe zgliszczyn gruszkowaty Çekçe prutníček hruškovitý Slovence vitki hruškar, navadni vitki mah Fince päärynäsammal Estonca väike saletipik Japonca ナシゴケ Çince 薄囊藓

Leptodictyum humile Hygroamblystegium humile

?Leptodictyum kurdicum (Schiffner) Broth. 1925, Amblystegium kurdicum Schiffner 1913 § is a poorly known species described as Amblystegium kurdicum Schiffn. from Turkey, and that is the only country where it is known (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 1906 or Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp. 1853, Campylium riparium (Hedw.) Loeske 1907, Chrysohypnum riparium (Hedw.) Loeske 1903, Stereodon riparius (Hedw.) Mitt. 1864, Hypnum riparium Hedw. 1801

İngilizce Kneiff's feather-moss Felemenkçe beekmos Almanca Uferstumpfdeckelmoos, Ufermoos, Uferbachmoos Danca stor pytmos Norveççe (bokmål & nynorsk) starrmose İsveççe vattenkrypmossa İzlandaca pollalæpa Litvanca krantinė bukasnapė Letonca krasta strupknābe Rusça береговой лептодикций, береговой лептодикциум, речной лептодикциум, береговой амблистегиум, береговой амблистегий Ukraynaca амблістегіум береговий Lehçe tęposz nadbrzeżny Çekçe sušinec pobřežní Slovence obrežna gladinarka Macarca karcsútokú moha Fince saukonsammal Estonca kallas-tömpkaanik Korece 가는버들이끼 Japonca ヤナギゴケ、ナガバヤナギゴケ、マリゴケ Çince 薄网藓

Leptodon longisetus Mont. 1840 or Cryptoleptodon longisetus (Mont.) Enroth 1992

İngilizce "unknown"

Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Neckera smithii (Hedw.) Müll. Hal. 1850, Maschalocarpus smithii (Hedw.) Spreng. 1827, Alsia smithii (Hedw.) Lindb. 1905, Lasia smithii (Hedw.) Brid. 1819[1818], Pilotrichum smithii (Hedw.) P. Beauv. 1805, Pterigynandrum smithii (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Pterogonium smithii (Hedw.) Sm. 1804, Orthotrichum smithii (Hedw.) Brid. 1801, Hypnum smithii Hedw. 1801

İngilizce Prince-of-Wales feather-moss Felemenkçe slakkenhuismos Almanca Schneckenmoos, Smiths Leptodon-Moos Rusça лептодон Смита Ukraynaca лептодон Сміта Slovence tenkolist Galler Galcesi pluenfwsogl Smith

Lescuraea incurvata Pseudoleskea incurvata

Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. 1872 or (Brid.) Lindb. ex I. Hagen 1909, Leskea mutabilis (Brid.) Boulay 1872, Isothecium mutabile (Brid.) Spruce 1847, Anomodon mutabilis (Brid.) Mont. 1840, Pterigynandrum mutabile (Brid.) Brid. 1819[1818], Hypnum mutabile Brid. 1801

İngilizce "unknown" Almanca veränderliches Streifenmoos Rusça изменчивая лекереа Ukraynaca лекереа мінлива Lehçe drąstewniczek zmienny Çekçe řásnatka pruhovaná Slovence spremenljivi črtalež Korece 변덕고산이끼 Japonca イイシバゴケ Çince 多毛藓

Lescuraea patens Pseudoleskea patens

Lescuraea plicata Ptychodium plicatum

Lescuraea radicosa Pseudoleskea radicosa

Lescuraea saviana Pseudoleskea saviana

Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo 1864 or (Schimp.) Milde 1869, Lescuraea mutabilis var. saxicola (Schimp.) I. Hagen 1909, Lescuraea striata var. saxicola Schimp. 1851, Pseudoleskea striata var. saxicola (Schimp.) Dixon 1924, Pseudoleskea saxicola (Schimp.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson 1964

İngilizce rock feather-moss Almanca Fels-Streifenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergraspmose İsveççe glansbågmossa İzlandaca skriðuleskja Rusça наскальная лекерея Çekçe řásnatka skalní Fince kalliokoukerosammal Japonca タカネゴケ

Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. 1801, Leskea paludosa var. polycarpa (Hedw.) Hartm. 1838, Hypnum polycarpon (Hedw.) Hoffm. ex Müll. Hal. 1851

İngilizce many-fruited leskea Felemenkçe uiterwaardmos Almanca Leske-Moos Danca mat lærkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) seljemose İsveççe pilmossa İzlandaca greppmosi Letonca daudzvācelīšu leskeja Rusça многоплодная лескея Ukraynaca лескеа багатоплідна, лескея багатоплідна Lehçe drąst wielozarodniowy Çekçe stejnozoubek mnohoplodý Slovakça driapka mnohoplodá Fransızca leskée polycarpe Macarca leskea-moha, folyóparti moha, fűzmoha Fince viitasammal Estonca tüve-karesammal Japonca コシノウスグロゴケ Çince 薄罗藓

Leskeella incrassata Pseudoleskeella nervosa

Leskeella nervosa Pseudoleskeella nervosa

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 1845, Oncophorus glaucus (Hedw.) B.S.G. 1846, Weissia glauca (Hedw.) Arn. 1827, Dicranodon glaucum (Hedw.) Béhéré 1826, Bryum glaucum (Hedw.) Roucel 1803, Mnium glaucum (Hedw.) J.F. Gmel. ex With. 1801, Dicranum glaucum Hedw. 1801

İngilizce large white-moss, pincushion moss, cushion moss Felemenkçe kussentjesmos Almanca gemeines Weißmoos, echtes Weißmoos, gewöhnliches Weißmoos, Weißmoos, graues Weißmoos, Ordenskissenmoos Danca almindelig hvidmos Norveççe (bokmål & nynorsk) blåmose İsveççe blåmossa Litvanca melsvoji balzganė Letonca zilganā baltsamtīte, zilganā samtīte Rusça сизый леукобрий, леукобриум сизый, сизый левкобриум Ukraynaca леукобрій сизий Lehçe bielistka siwa, modrzaczek siny Çekçe bělomech sivý Slovakça bielomach sivý Slovence modrikasti belinar, sivozeleni mah, snežni mah, sinje bledi mah, beluh, beli mah Fransızca leucobry glauque, leucobryum glauque, mousse blanche Macarca fehérlő vánkosmoha Fince hohkasammal Estonca harilik valvik Japonca シロシラガゴケ Çince 白发藓

Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. 1845, Dicranum juniperoideum Brid. 1826

İngilizce smaller white-moss Almanca Wacholder-Weißmoos Danca lille hvidmos İsveççe dansk blåmossa Rusça можжевельниковидный левкобрий, можжевельниковидный леукобрий, можжевельниковидный леукобриум Lehçe bielistka jałowcowata Çekçe bělomech skalní, bělomech sivý skalní Slovence mali belinar Korece 가는흰털이끼 Japonca ホソバオキナゴケ

Leucodon flagellaris Broth. 1892

İngilizce "unknown" Rusça флагеллоносный леукодон

Leucodon immersus Lindb. 1870; Leucodon caucasicus Jur. & Milde 1870, Fissidens caucasicus (Jur. & Milde) Broth. 1884

İngilizce "unknown" Ukraynaca левкодон занурений

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 1816 ↓

?Leucodon sciuroides var. sciuroides , Neckera sciuroides (Hedw.) Müll. Hal. 1850, Fuscina sciuroides (Hedw.) Schrank ex Röhl. 1813, Trichostomum sciuroides (Hedw.) D. Mohr 1806, Cecalyphum sciuroides (Hedw.) P. Beauv. 1805, Pterigynandrum sciuroides (Hedw.) Brid. 1806, Pterogonium sciuroides (Hedw.) Turner 1804, Dicranum sciuroides (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802, Hypnum sciuroides (Hedw.) With. 1801, Fissidens sciuroides Hedw. 1801; or synonym of Leucodon sciuroides (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce squirrel-tail moss Felemenkçe eekhoorntjesmos Almanca Eichhörnchenschweifmoos, Eichhörnchenschwanz-Weißzahnmoos, Eichhörnchenschwanzmoos, Eichhornschwanzmoos, Eichhornschwanz, Schweifmoos, echtes Eichhörnchenschwanz-Weißzahnmoos Danca egernhale-buemos Norveççe (bokmål & nynorsk) ekornmose İsveççe allémossa İzlandaca skottmosi Litvanca voverinė balnadantė Letonca parastā vāverastīte Rusça беличий леукодон, беличий левкодон Ukraynaca левкодон білчин Lehçe białoząb pospolity Çekçe bělozubka ocáskovitá Slovakça bielozub chvostíkovitý Slovence belozob Fransızca leucode queue-d'écureuil, leucodon queue d'écureuil, leucodon queue d’oiseau Macarca mókusfarkmoha Fince oravisammal Estonca harilik hiissammal Japonca キタイタチゴケ Çince 白齿藓

?Leucodon sciuroides var. morensis (Schwägr.) De Not. 1838, Leucodon sciuroides subsp. morensis (Schwägr.) Kindb. 1894, Leucodon morensis Schwägr. 1816; or synonym of Leucodon sciuroides (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce larger squirrel-tail moss

Limprichtia revolvens Scorpidium revolvens

Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M. Fleisch. 1925 or Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. 1852, Pleurozium brevirostre (Brid.) Kindb. 1894, Hypnum triquetrum var. brevirostre (Brid.) Pollini ex Röhl. 1813, Hypnum brevirostre (Brid.) Ehrh. 1802, Hypnum rutabulum var. brevirostre Brid. 1801

İngilizce short-beaked wood moss Almanca kurzschnäbeliges Hainmoos, großes Hainmoos, großes Neuhainmoos Danca åben etagemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystmose İsveççe västlig husmossa Rusça короткоклювый лескеобрий, коротконосый лескеобриум Ukraynaca лескеобріум короткодзьобий, гілокомій короткодзьобий Lehçe gajniczek krótkodzióbkowy Çekçe rokytník krátkozobý Slovakça riasnik zobáčikovitý Slovence Loeskejev hruškovec Fransızca hypne à bec court Çince 短喙塔藓

Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere 1967 or Neckera menziesii Drumm. 1828 or Neckeradelphus menziesii (Drumm.) Steere 1941, Rhystophyllum menziesii (Drumm.) E. Britton 1904, Eleutera menziesii (Drumm.) Stuntz 1900

İngilizce Menzies's neckera Felemenkçe nerfkringmos Almanca geschwollenes Neckermoos Rusça некера Мензиса Ukraynaca метанеккера Мензіса, некера Мензіса Çekçe veporka Menziesova

Microbryum commutatum Microbryum davallianum var. commutatum

Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander 1993 or Microbryum curvicollum or Phascum curvicolle Hedw. 1801, Pottiella curvicollis (Hedw.) Gams 1948, Pottia curvicollis (Hedw.) Mitt. 1851, Cycnea curvicolla (Hedw.) Berk. 1863, Astomum curvicolle (Hedw.) Bayrh. 1849

İngilizce swan-necked earth-moss Felemenkçe gebogen wintermos Almanca krummstieliges Kleinmoos, krummstieliges Feldglanzmoos, krummstieliges Glanzmoos Danca bøjet småmos Norveççe (bokmål & nynorsk) dubbebegermose İsveççe nickpottia Rusça согнутошейковый микробриум Ukraynaca мікробріум кривошийковий, фаск кривошиїй Lehçe prątniczek krzywoszyjkowy Çekçe drobnomech křivoštětý Slovakça guľoplod krivostopkatý

Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander 1993 or Pottia davalliana (Sm.) C.E.O. Jensen 1923↓

?Microbryum davallianum var. davallianum or Pottia davalliana var. davalliana , Tortula starckeana var. davalliana (Sm.) S.O. Lindberg 1894, Gymnostomum davallianum Sm. 1805; or synonym of Microbryum davallianum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce smallest pottia, chalk pottia, blunt-lidded beardless moss Felemenkçe gewoon wintermos Almanca Davalls Pottmoos, Davall-Kleinmoos Danca roset-småmos Norveççe (bokmål & nynorsk) piggbegermose İsveççe kalkpottia [s.st] piggpottia [s.lt] Litvanca Davalio potija Litvanca (žemaitėška) Davale puotėjė Letonca Devela potija Rusça микробриум Давалля Ukraynaca мікробріум Даваля, поттія Давалея Çekçe drobnomech Davallův Fransızca pottie naine Fince rikkatoukosammal Estonca Davalli pisisammal

?Microbryum davallianum var. commutatum (Limpr.) R.H. Zander 1993, Pottia davalliana subsp. commutata (Limpr.) Podp. 1954 or Microbryum commutatum (Limpr.) R.H.Zander or Pottia commutata Limpr. 1888, Pottia minutula subsp. commutata (Limpr.) Dixon 1924, Tortula commutata (Limpr.) H. Möller 1907, Weissia starkei subsp. commutata (Limpr.) Kindb. 1897; or synonym of Microbryum davallianum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca veränderliches Pottmoos

?Microbryum davallianum var. conicum (Schleich. ex Schwägr.) R.H. Zander 1993 or Pottia davalliana var. conica (Schleich. ex Schwägr.) Podp. 1954 or Pottia conica (Schleich. ex Schwägr.) Nyholm 1989, Pottia starckeana subsp. conica (Schleich. ex Schwägr.) D.F. Chamb. 1969, Pottia rufescens subsp. conica (Schleich. ex Schwägr.) Giacom. 1947, Pottia minutula var. conica (Schleich. ex Schwägr.) Bruch & Schimp. 1843, Gymnostomum conicum Schleich. ex Schwägr. 1811; or synonym of Microbryum davallianum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca kegelförmiges Pottmoos İsveççe alvar-pottia Fince alvaritoukosammal

Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp. 1860 or Phascum floerkeanum F. Weber & D. Mohr 1807, Schistidium floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Mitt. 1851, Astomum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Bayrh. 1849, Acaulon floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Müll. Hal. 1847

İngilizce Floerke's phascum Felemenkçe knopwintermos Almanca Flörke-Kleinmoos, Flörkes Feldglanzmoos, Flörkes Glanzmoos Danca dværg-småmos Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergbegermose İsveççe dvärgpottia Çekçe drobnomech Floerkeův Slovakça guľoplod Flôrkeho Fransızca phasque de Floerke Macarca vörösbarna rügymoha Fince hitutoukosammal

Microbryum rectum (With.) R.H. Zander 1993 or Pottia recta (With.) Mitt. 1851, Pottiella recta (With.) Gams 1948, Tortula recta (With.) S.O. Lindberg ex Limpr. 1885, Bryella recta (With.) Berk. 1863, Astomum rectum (With.) Bayrh. 1849, Phascum rectum With. 1801

İngilizce upright pottia Felemenkçe klein wintermos Almanca aufrechtes Pottmoos, gerades Glanzmoos Danca kugle-småmos

Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H. Zander 1993 or Pottia starckeana (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Pottia starkeana

Microbryum starckeanum var. starckeanum or Pottia starckeana var. starckeana , Tortula starckeana (Hedw.) Kindb. 1883, Anacalypta starckeana (Hedw.) Fürnr. 1829, Grimmia starckeana (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Weissia starckeana Hedw. 1801; or synonym of Microbryum starckeanum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Starke's pottia, Starke's anacalypta, Starkean weissia, bearberry pottia Felemenkçe wrattig wintermos Almanca Starkes Pottmoos, Starke-Kleinmoos İsveççe björnbärspottia Rusça микробриум Штарке, микробриум Старка Ukraynaca мікробріум Штарке, поттія Штарка Lehçe prątniczek tępodzióbkowy Çekçe drobnomech Starkeův Slovakça zemovka Starckeho

Microbryum starckeanum var. brachyodus (Bruch & Schimp.) R.H. Zander 1993, Pottia starckeana var. brachyodus (Bruch & Schimp.) Müll. Hal. 1849, Anacalypta starckeana var. brachyodus Bruch & Schimp. 1843, Pottia starkei var. brachyodus (Bruch & Schimp.) Lindb. 1864, Pottia minutula var. brachyodus (Bruch & Schimp.) Husn. 1884 or Pottia mutica Venturi 1859, Pottia minutula var. mutica (Venturi) Husn. 1884, Weissia starkei subsp. mutica (Venturi) Kindb. 1897; or synonym of Microbryum starckeanum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca stumpfliches Pottmoos

Microbryum vlassovii (Laz.) R.H. Zander 1993 or Phascum vlassovii Laz. 1938 or Tortula vlassovii (Laz.) Ros & Herrnst. 2010, Lydiaea vlassovii (Laz.) Lazarenko 1959

İngilizce nugget moss Almanca Vlassovs Glanzmoos Fransızca phasque de Vlassov

Microeurhynchium pumilum Oxyrrhynchium pumilum

Mnium ambiguum Mnium lycopodioides

Mnium hornum Hedw. 1801 or Polla horna (Hedw.) Brid. ex Loeske 1910, Astrophyllum hornum (Hedw.) Lindb. 1879, Bryum hornum (Hedw.) Crome 1803, Hypnum hornum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803

İngilizce swan's-neck thyme-moss Felemenkçe gewoon sterrenmos Almanca Schwanenhals-Sternmoos Danca brunfiltet stjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kysttornemose İsveççe skuggstjärnmossa İzlandaca hornaskæna Litvanca juodalksnyninė mnija Letonca viengada skrajlapīte Rusça годовалый мниум Ukraynaca мній однорічний Lehçe merzyk groblowy Çekçe měřík trsnatý Slovakça merík tŕnitý Slovence labodjevrati lističar, bodeči cvetič, rogati cvetič Fransızca mnie annuelle Fince soukkalehväsammal Estonca hammas-tähtsammal Çince 提灯藓

Mnium lycopodioides SchwäŠgr. 1826 or Polla lycopodioides (Schwägr.) Brid. ex Loeske 1910, Mnium serratum var. lycopodioides (Schwägr.) Fürnr. 1829, Astrophyllum lycopodioides (Schwägr.) Lindb. 1879, Bryum lycopodioides (Schwägr.) Brid. 1827; or Mnium ambiguum H. Müll. 1866

İngilizce ambiguous thyme-moss, ambiguous calcareous moss Almanca Bärlapp-Sternmoos, bärlappähnliches Sternmoos, zweihäusiges Sternmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) glennetornemose İsveççe nordlig stjärnmossa Rusça сомнительный мниум Ukraynaca мній сумнівний Çekçe měřík plavuňovitý Slovence kožnati lističar Fince purolehväsammal Korece 납작맥초롱이끼 Japonca ナメリチョウチンゴケ Çince 长尖提灯藓

Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. 1805 or Astrophyllum marginatum (Dicks. ex With.) Lindb. 1879, Hypnum marginatum (Dicks. ex With.) F. Weber & D. Mohr 1807, Bryum marginatum Dicks. ex With. 1801

İngilizce bordered thyme-moss, edged lantern moss, olivegreen calcareous moss Felemenkçe rood sterrenmos Almanca gesäumtes Sternmoos, Saum-Sternmoos Danca rødlig stjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) rødmetornemose İsveççe uddstjärnmossa İzlandaca skoruskæna Letonca sarkanmalu skrajlapīte Rusça окаймленный мниум Ukraynaca мній облямований Lehçe merzyk obrzeżony Çekçe měřík pilovitý Slovence obrobljeni lističar, obrobljeni cvetič Fince kaihelehväsammal Estonca ääris-tähtsammal Japonca アオノコギリチョウチンゴケ Çince 具缘提灯藓

Mnium spinosum (Voit) SchwŠgr. 1816 or Polla spinosa (Voit) Brid. ex Loeske 1910, Mnium rostratum var. spinosum (Voit) Röhl. 1813, Astrophyllum spinosum (Voit) Lindb. 1879, Bryum spinosum Voit 1811

İngilizce spinose thyme-moss Felemenkçe stekelsterrenmos Almanca dornzähniges Sternmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) strøtornemose İsveççe taggstjärnmossa İzlandaca gaddaskæna Rusça колючий мниум Ukraynaca мній колючий Lehçe merzyk ciernisty Çekçe měřík trnitý Slovence bodičasti lističar Fince pohjanlehväsammal, otalehväsammal Japonca トゲチョウチンゴケ Çince 刺叶提灯藓

Mnium spinulosum Bruch & Schimp. 1846 or Polla spinulosa (Bruch & Schimp.) Loeske 1910, Astrophyllum spinulosum (Bruch & Schimp.) E. Britton 1889

İngilizce red-mouthed mnium Felemenkçe sparrensterrenmos Almanca gezähneltes Sternmoos, stacheliges Sternmoos Rusça мелкоколючковый мниум Ukraynaca мній дрібноколючковий Lehçe merzyk drobnociernisty Çekçe měřík osténkatý Slovence bodlikavi lističar Japonca ヒメトゲチョウチンゴケ

Mnium stellare Hedw. 1801, Stellariomnium stellare (Hedw.) M.C. Bowers 1980, Polla stellaris (Hedw.) Loeske 1910, Astrophyllum stellare (Hedw.) Lindb. 1879, Hypnum stellare (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1807, Bryum stellare (Hedw.) Sm. 1804

İngilizce starry thyme-moss, star-leaved thyme moss, star-leaved thyme thread-moss, pale star moss, stiff-leaf lantern moss Felemenkçe ongezoomd sterrenmos Almanca echtes Sternmoos Danca indigo stjernemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stjernetornemose İsveççe blek stjärnmossa İzlandaca klettaskæna Letonca zilējošā skrajlapīte Rusça звездчатый мниум, остроконечный мниум Ukraynaca мній зірчастий Lehçe merzyk gwiazdkowaty Çekçe měřík hvězdovitý Slovence zvezdni lističar Fince sinilehväsammal Estonca sinakas tähtsammal Japonca ホシガタチョウチンゴケ Çince 硬叶提灯藓

Mnium thomsonii Schimp. 1876

İngilizce short-beaked thyme-moss, Thompson's thyme-moss, Thomson's calcareous moss Almanca geradschnäbeliges Sternmoos, Thomsons Sternmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergtornemose İsveççe fjällstjärnmossa İzlandaca hnýflaskæna Rusça мниум Томсона Ukraynaca мній Томсона Lehçe merzyk prostodzióbkowy Çekçe měřík rovnohrotý Fince kalkkilehväsammal Japonca ヒメチョウチンゴケ Çince 偏叶提灯藓

Molendoa sendtneriana (Bruch & Schimp.) Limpr. 1886 or Anoectangium sendtnerianum Bruch & Schimp. 1846, Zygodon sendtnerianus (Bruch & Schimp.) Müll. Hal. 1849§ Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor.

İngilizce Sendtner's molendoa moss Almanca Kalkschiefer-Molendomoos, Sendtners Urnenmoos Rusça молендоа Зендтнера Ukraynaca молендоа зендтнера Lehçe molendoa Sendtnera Slovence Sendtnerjev latvičar Japonca ハリイシバイゴケ Çince 高山毛氏藓

Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. 1853, Pterigynandrum julaceum (Schwägr.) Müll. Hal. 1875, Isothecium julaceum (Schwägr.) Brid. 1827, Hypnum julaceum (Schwägr.) Vill. ex Schwägr. 1816, Leskea julacea Schwägr. 1804

İngilizce small mouse-tail moss, round moss Almanca kätzchenartiges Mäuseschwänzchenmoos Danca trind rottehalemos Norveççe (bokmål & nynorsk) skåltrinnmose İsveççe trindmossa İzlandaca syllureim Letonca gludā zaļastīte Rusça сережчатая миурелла Ukraynaca міурела сережчата Lehçe myszogonek kotkowaty Çekçe penízkovec jehnědovitý Slovakça myšichvost jahňadovitý Slovence prileglolistna mišjerepka Fince limisiimasammal Estonca nöör-hiirsammal Japonca カイガラゴケ Çince 小鼠尾藓

Myurella tenerrima (Brid.) S.O. Lindberg 1879, Pterogonium tenerrimus (Brid.) Arn. 1827, Pterigynandrum tenerrimum Brid. 1819[1818]

İngilizce dwarf mouse-tail moss Almanca zartes Mäuseschwänzchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) spisstrinnmose İsveççe hårtrindmossa İzlandaca giljareim Rusça нежная миурелла, тоненькая миурелла Ukraynaca міурела найніжніша Slovence ostnata mišjerepka Fince pikkusiimasammal, otasiimasammal Japonca トガリカイガラゴケ Çince 细枝小鼠尾藓

Neckera besseri (Lobarzewski) Jur. 1860, Neckera complanata subsp. besseri (Lobarzewski) J.J. Amann 1918 or Alleniella besseri (Lobarzewski) S. Olsson, Enroth & D. Quandt 2011 or Homalia besseri Lobarzewski 1847

İngilizce "unknown" Almanca rundblättriges Neckermoos, Bessers Neckermoos, Bessers Flachmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) buttfellmose İsveççe rundfjädermossa Rusça гомалия Бессера Ukraynaca некера Бессера, гомалія Бессера Lehçe miechera Bessera Çekçe sourubka tupolistá Fince koloriippusammal

Neckera complanata (Hedw.) Huebener 1833 or Alleniella complanata (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt 2011, Homalia complanata (Hedw.) De Not. 1867, Hypnum complanatum (Hedw.) With. 1801, Leskea complanata Hedw. 1801

İngilizce flat neckera Felemenkçe glad kringmos Almanca glattes Neckermoos Danca almindelig fladmos Norveççe (bokmål & nynorsk) flatfellmose İsveççe platt fjädermossa İzlandaca skorunæfur Litvanca plokščioji pliusnė Letonca gludā nekera Rusça сплющенная некера Ukraynaca некера сплющена Lehçe miechera spłaszczona Çekçe sourubka hladká Slovence veliki drežnik Fransızca neckère aplanie Fince siloriippusammal Estonca lame õhik Çince 扁枝平藓

Neckera crispa Hedw. 1801 or Exsertotheca crispa (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt 2011, Distichia crispa (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum crispum (Hedw.) With. 1801

İngilizce crisped neckera Felemenkçe groot kringmos Almanca krausblättriges Neckermoos, krauses Neckermoos, gewelltes Neckermoos Danca kruset fladmos Norveççe (bokmål & nynorsk) krusfellmose İsveççe grov fjädermossa İzlandaca hrukkunæfur Litvanca garbanotoji pliusnė Letonca viļņainā nekera Rusça курчавая неккера Ukraynaca некера кучерява Lehçe miechera kędzierzawa Çekçe sourubka kadeřavá Slovakça šupinka kučeravá Slovence zgrbljeni zavesar, zavesar, zavešček, kodrasti drežnik Fransızca neckère crispée Fince isoriippusammal Estonca kurdõhik Çince 波叶平藓

Neckera lusitanica Homalia lusitanica

Neckera menziesii Metaneckera menziesii

Neckera pumila Hedw. 1801, Distichia pumila (Hedw.) Brid. 1827, Pilotrichum pumilum (Hedw.) P. Beauv. 1805

İngilizce dwarf neckera Felemenkçe klein kringmos kleines Neckermoos, niedriges Neckermoos Danca lav fladmos Norveççe (bokmål & nynorsk) vrengefellmose İsveççe bokfjädermossa Rusça карликовая неккера Ukraynaca некера карликова Lehçe miechera wysmukła Çekçe sourubka drobná Slovakça šupinka drobná Fince lännenriippusammal

Neckera webbiana Homalia webbiana

Neckeradelphus menziesii Metaneckera menziesii

Niphotrichum canescens Racomitrium canescens

Niphotrichum elongatum Racomitrium elongatum

Nogopterium gracile Pterogonium gracile

Nyholmiella gymnostoma Orthotrichum gymnostomum

Nyholmiella obtusifolia Orthotrichum obtusifolium

Ochyraea duriuscula Hygrohypnum duriusculum

Ochyraea smithii Hygrohypnum smithii

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Orthotrichum hercynicum (Hedw.) P. Beauv. 1817, Atrichum hercynicum (Hedw.) P. Beauv. 1805, Catharinea hercynica (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Polytrichum hercynicum Hedw. 1801

İngilizce Hercynian haircap, Hercynian hair-moss Felemenkçe noors mos Almanca Harz-Armhaarmoos, Harzer Armhaarmoos, Mittelgebirgs-Armhaarmoos, Armhaarmoos Danca atlantisk grusmos Norveççe (bokmål & nynorsk) grusmose İsveççe vridbjörnmossa İzlandaca skuplumosi Rusça гарцский олиготрихум Ukraynaca оліготріхум герцинський Lehçe skąpowłosek hercyński Çekçe plonitka horská Slovakça plešivec hercýnsky Fince naalinsammal Japonca フナバハグルマゴケ Çince 小赤藓

Oncophorus bruntonii Cynodontium bruntonii

Oncophorus virens (Hedw.) Brid. 1826, Diobelon virens (Hedw.) Hampe 1873, Didymodon virens (Hedw.) Mitt. 1864, Leptotrichum virens (Hedw.) Mitt. 1859, Cynodontium virens (Hedw.) Schimp. 1856, Aongstroemia virens (Hedw.) Müll. Hal. 1851, Dicranum virens Hedw. 1801

İngilizce green spur-moss, green spur-fruited fork moss Almanca grünes Kropfmoos, grünes Hakenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) myrsprikemose İsveççe skruvknölmossa İzlandaca eyrahnúði Rusça зеленоватый онкофорус Ukraynaca онкофорус зеленіючий Fince lettotihkusammal Japonca オオコブゴケ Çince 曲背藓

Orthodicranum montanum Dicranum montanum

Orthogrimmia alpestris Grimmia alpestris

Orthogrimmia caespiticia Grimmia caespiticia

Orthogrimmia donniana Grimmia donniana

Orthogrimmia montana Grimmia montana

Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. 1851, Isothecium intricatum (Hartm.) Boulay 1884, Pylaisia intricata (Hartm.) Venturi & Bott. 1884, Holmgrenia intricata (Hartm.) Lindb. 1863, Leskea intricata Hartm. 1849

İngilizce fine-leaved leskea Felemenkçe klein rotswandmos Almanca kleines Seidenglanzmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) sigdhøstmose sigdhaustmose İsveççe liten glansmossa İzlandaca klettasindri Rusça спутанный ортотециум, запутанный ортотециум Ukraynaca ортотеціум заплутаний Lehçe miedziówka poplątana Çekçe rovnoplodka spletená, hrušťovka hladká Slovence lasasti navpičnik Fince pikkupahtasammal Japonca コホソバツヤゴケ Çince 直叶灰石藓

Orthotrichum acuminatum H. Philib. 1881, Orthotrichum octoblephare subsp. acuminatum (H. Philib.) Podp. 1954, Orthotrichum striatum var. acuminatum (H. Philib.) Podp. 1954, Orthotrichum affine subsp. acuminatum (H. Philib.) Kindb. 1897

İngilizce "unknown" Felemenkçe gesloten haarmuts Almanca spitzblättriges Goldhaarmoos

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. 1801 ↓

?Orthotrichum affine var. affine , Dorcadion affine (Schrad. ex Brid.) Lindb. 1879; or synonym of Orthotrichum affine (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce wood bristle-moss Felemenkçe gewone haarmuts Almanca verwandtes Goldhaarmoos, verwandtes Steifblattmoos Danca almindelig furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) klokkebustehette İsveççe strimhättemossa Letonca necilā pūkcepurene Rusça близкий ортотрих, близкий ортотрихум Ukraynaca ортотріхум споріднений Lehçe szurpek powinowaty, szurpek powinowaty typowy Çekçe šurpek tenkožeberný, šurpek tenkožeberný pravý, šurpek svazčitý Slovakça bochník spletený Slovence zlatolasi ježevec, lepi ravnodlačnik Fransızca orthotric apparenté, orthotric voisin Fince puistohiippasammal Estonca sarnastutik Çince 拟木灵藓

?Orthotrichum affine var. fastigiatum (Bruch ex Brid.) Huebener 1833, Orthotrichum affine [unranked] fastigiatum (Bruch ex Brid.) Hartm. 1838, Dorcadion affine var. fastigiatum (Bruch ex Brid.) Lindb. 1879, Orthotrichum octoblephare subsp. fastigiatum (Bruch ex Brid.) Podp. 1954, Orthotrichum octoblephare var. fastigiatum (Bruch ex Brid.) C.E.O. Jensen, Orthotrichum fastigiatum Bruch ex Brid. 1827; or synonym of Orthotrichum affine (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Lehçe szurpek powinowaty zagłębiony Slovence nagnjeni ježevec

Orthotrichum alpestre Hornsch. ex B.S.G. 1849, Orthotrichum patens subsp. alpestre (Hornsch. ex B.S.G.) Boulay 1884, Orthotrichum stramineum var. alpestre (Hornsch. ex B.S.G.) Kindb. 1883, Orthotrichum stramineum [unranked] alpestre (Hornsch. ex B.S.G.) Hartm. 1858, Dorcadion alpestre (Hornsch. ex B.S.G.) Lindb. 1879

İngilizce north hood moss Felemenkçe berghaarmuts Almanca Alpengoldhaarmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) seterbustehette İsveççe nordlig hättemossa İzlandaca dalhetta Rusça альпийский ортотрих, приальпийский ортотрихум Ukraynaca ортотріхум альпійський Çekçe šurpek horský Fince pahtahiippasammal

Orthotrichum anomalum Hedw. 1801, Orthotrichum anomalum subsp. anomalum (Hedw.) Bertsch 1949, Dorcadion anomalum (Hedw.) Lindb. 1879, Weissia anomala (Hedw.) Roth ex G. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 1802

İngilizce anomalous bristle-moss Felemenkçe gesteelde haarmuts Almanca Mauer-Goldhaarmoos, Stein-Goldhaarmoos, Stein-Steifblattmoos, ungewöhnliches Steifblattmoos Danca mørk furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) fakkelbustehette İsveççe rödskaftad hättemossa İzlandaca rjóðhetta Litvanca juostuotoji šepšė Letonca kailā pūkcepurene Rusça необыкновенный ортотрихум, аномальный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум аномальний Lehçe szurpek odrębny Çekçe šurpek odchylný Slovence nepravilni ježevec, nenavadni ravnodlačnik Fransızca orthotric des rochers Fince kalkkihiippasammal Estonca kivitutik Japonca ヤマタチヒダゴケ Çince 木灵藓

Orthotrichum bistratosum → Orthotrichum cupulatum var. bistratosum

Orthotrichum callistomum Fisch.-Oost. ex Bruch & Schimp. 1850; or synonym of Orthotrichum stramineum

İngilizce "unknown"

Orthotrichum consobrinum Cardot 1908

İngilizce "unknown" Japonca タチヒダゴケ、コダマゴケ Çince 丛生木灵藓

Orthotrichum crenulatum Mitt. 1859

İngilizce "unknown"

Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. 1801 ↓

Orthotrichum cupulatum var. cupulatum , Orthotrichum rupincola var. cupulatum (Hoffm. ex Brid.) Myrin 1832, Dorcadion cupulatum (Hoffm. ex Brid.) Lindb. 1879, Brachytrichum cupulatum (Hoffm. ex Brid.) Röhl. 1814

İngilizce hooded bristle-moss Felemenkçe bekerhaarmuts Almanca Becher-Goldhaarmoos, becherfrüchtiges Goldhaarmoos, becherförmiges Goldhaarmoos, echtes Becher-Goldhaarmoos Danca skål-furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) strandbustehette İsveççe kalkhättemossa İzlandaca vegghetta Letonca kupola pūkcepurene Rusça плюсконосный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум плісконосний Lehçe szurpek miseczkowaty Çekçe šurpek číšovitý Slovakça bochník čiaškovitý Macarca kopaszodómoha Fince etelänhiippasammal Estonca tume tutik

Orthotrichum cupulatum var. bistratosum Schiffn. 1913 or Orthotrichum bistratosum (Schiffner) J. Guerra 1985, Orthotrichum cupulatum fo. bistratosum (Schiffner) Lazarenko 1938

İngilizce "unknown"

Orthotrichum cupulatum var. riparium Huebener 1833 or Orthotrichum nudum var. riparium (Huebener) Baehni 1941

İngilizce "unknown" Almanca Ufer-Goldhaarmoos, Ufer-Becher-Goldhaarmoos Çekçe šurpek číšovitý nahý

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. 1801, Dorcadion diaphanum (Schrad. ex Brid.) Lindb. 1879, Weissia diaphana (Schrad. ex Brid.) Roth ex Rebent. 1854

İngilizce white-tipped bristle-moss Felemenkçe grijze haarmuts Almanca Glashaar-Goldhaarmoos, glashaartragendes Goldhaarmoos, Glashaar-Steifblattmoos, hauchdünnes Goldhaarmoos Danca hårspidset furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) oddbustehette İsveççe hårhättemossa Letonca sarmotā pūkcepurene Rusça прозрачный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум прозорий Lehçe szurpek przezroczysty Çekçe šurpek chluponosný Slovence lasastolisti ježevec, nizki ravnodlačnik Fransızca orthotric diaphane Fince tammihiippasammal Estonca karv-tutik

Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. 1827 or Nyholmiella gymnostoma (Bruch ex Brid.) Holmen & E. Warncke 1969, Stroemia gymnostoma (Bruch ex Brid.) I. Hagen 1908, Dorcadion gymnostomum (Bruch ex Brid.) Lindb. 1879

İngilizce aspen bristle-moss Almanca nacktmündiges Goldhaarmoos, glattes Goldhaarmoos Danca tandløs furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) ospebustehette İsveççe asphättemossa Letonca ierotītā pūkcepurene Rusça голоустьевый ортотрихум Ukraynaca ортотріхум голоустий Lehçe szurpek bezzębny Çekçe šurpek nahoústý, lžičník nahoústý Slovakça bochník bezústy Slovence brezzobi ježevec Fince aarnihiippasammal Estonca hambutu tutik Tatarca ялангач тамаклы ортотрихум

Orthotrichum hispanicum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 2000

İngilizce "unknown" Felemenkçe gele haarmuts

Orthotrichum laevigatum E. Zetterst. 1862, Orthotrichum speciosum subsp. laevigatum (J.E. Zetterst.) J.J. Amann 1918, Dorcadion laevigatum (J.E. Zetterst.) Lindb. 1879

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål & nynorsk) skiferbustehette İsveççe skifferhättemossa İzlandaca topphetta Rusça приглаженный ортотрихум Fince rotkohiippasammal Kazakça жатаған ортотрихум

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor 1818, Dorcadion lyellii (Hook. & Taylor) Lindb. 1879

İngilizce Lyell's bristle-moss Felemenkçe broedhaarmuts Almanca Lyell-Goldhaarmoos, Lyells Goldhaarmoos Danca stor furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) kystbustehette İsveççe stor hättemossa Litvanca Lajelio šepšė Litvanca (žemaitėška) Lajele šepšė Letonca Laiela pūkcepurene Rusça ортотрихум Лайеля Beyaz Rusça артотрыхум Лайэля, артотрыхум Лайеля Ukraynaca ортотріхум Ляйєля, ортотрих Лаєлла Lehçe szurpek porosły Çekçe šurpek vlákénkatý Slovence Lyellijev ježevec Fransızca orthotric de Lyell Fince isohiippasammal Estonca Lyelli tutik

Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 1994

İngilizce "unknown"

Orthotrichum microcarpum De Not. 1863, Orthotrichum pumilum var. microcarpum (De Not.) S.O. Lindberg 1937

İngilizce "unknown" Almanca kleinfrüchtiges Goldhaarmoos

Orthotrichum nudum var. riparium → Orthotrichum cupulatum var. riparium

Orthotrichum obtusifolium Schrad. ex Brid. 1801 or Nyholmiella obtusifolia (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke 1969, Stroemia obtusifolia (Schrad. ex Brid.) I. Hagen 1908, Dorcadion obtusifolium (Schrad. ex Brid.) Lindb. 1879

İngilizce blunt-leaved bristle-moss, blunt bristle-moss Felemenkçe stompe haarmuts Almanca stumpfblättriges Goldhaarmoos, stumpfblättriges Steifblattmoos Danca butbladet furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) buttbustehette İsveççe trubbhättemossa Letonca plakanlapu pūkcepurene Rusça туполистный ортотрих, туполистный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум туполистий Lehçe szurpek tępolistny Çekçe šurpek tupolistý Slovence oblolisti ježevec Fransızca orthotric à feuilles obtuses Fince haapahiippasammal Estonca tömbilehine tutik Japonca マルバタチヒダゴケ Çince 钝叶木灵藓

Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. 1827, Dorcadion pallens (Bruch ex Brid.) Lindb. 1879

İngilizce pale bristle-moss Felemenkçe kale haarmuts Almanca blasses Goldhaarmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) gulltannbustehette İsveççe parkhättemossa Letonca bālā pūkcepurene Rusça бледноватый ортотрих, бледноватый ортотрихум, бледный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум блідий Lehçe szurpek blady, szurpek biały Çekçe šurpek bledý Slovakça bochník bledý Slovence bledi ježevec Fince kalvashiippasammal Estonca kahkjas tutik

Orthotrichum patens Bruch ex Brid. 1827 or Orthotrichum stramineum subsp. patens (Bruch & Brid.) Giacom. 1947, Orthotrichum stramineum var. patens (Bruch & Brid.) Venturi 1873, Orthotrichum affine var. patens (Bruch & Brid.) Garov. 1840

İngilizce egg hood moss Felemenkçe ronde haarmuts Almanca weitmündiges Goldhaarmoos Norveççe (bokmål) svøpbustehette Norveççe (nynorsk) sveipbustehette İsveççe ägghättemossa Letonca spurainā pūkcepurene Rusça отклоненный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум відхилений Lehçe szurpek otwarty Çekçe šurpek otevřený Slovakça bochník čiaškovitý Slovence rumenkasti ježevec Fince kertunhiippasammal

Orthotrichum pulchellum Brunt. 1807, Dorcadion pulchellum (Brunt.) Lindb. 1879

İngilizce elegant bristle-moss, pretty bristle moss, red-toothed hood moss Felemenkçe gekroesde haarmuts Almanca hübsches Goldhaarmoos Danca smuk furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) vribustehette İsveççe rödtandad hättemossa Slovence mični ježevec

Orthotrichum pumilum Sw. 1801, Orthotrichum tenellum var. pumilum (Sw.) Boulay 1884, Dorcadion pumilum (Sw.) Lindb. 1879

İngilizce dwarf bristle-moss Felemenkçe dwerghaarmuts Almanca Zwerg-Goldhaarmoos Danca dværg-furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) taggbustehette İsveççe dvärghättemossa Letonca zemā pūkcepurene Rusça карликовый ортотрих, карликовый ортотрихум Ukraynaca ортотріхум карликовий Lehçe szurpek wysmukły Çekçe šurpek nízký, šurpek klamný Slovence pritlikavi ježevec Fransızca orthotric nain Fince pikkuhiippasammal Estonca kääbustutik

Orthotrichum rivulare Turner 1804 [unresolved]

İngilizce river bristle-moss Felemenkçe beekhaarmuts Almanca Bach-Goldhaarmoos

Orthotrichum rogeri Brid. 1812, Orthotrichum pallens subsp. rogeri (Brid.) Kindb. 1897, Orthotrichum pumilum var. rogeri (Brid.) Husn. 1873, Orthotrichum obtusifolium var. rogeri (Brid.) Hampe 1837, Dorcadion rogeri (Brid.) Lindb. 1879

İngilizce Gotland hood moss Felemenkçe tonghaarmuts Almanca großsporiges Goldhaarmoos, Rogers Goldhaarmoos, Rogers Kapuzenmoos Danca Rogers furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) sporebustehette İsveççe gotländsk hättemossa Litvanca Rodžerio šepšė Ukraynaca ортотріхум Рогера Lehçe szurpek Rogera Çekçe šurpek Rogerův Slovakça bochník Rogerov Macarca alhavasi szőrössüvegűmoha

Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. 1816 ↓

Orthotrichum rupestre var. rupestre , Dorcadion rupestre (Schleich. ex Schwägr.) Lindb. 1879

İngilizce rock bristle-moss Felemenkçe sterretjeshaarmuts Almanca Fels-Goldhaarmoos, Felsen-Goldhaarmoos Danca sten-furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) faksbustehette İsveççe berghättemossa İzlandaca strýhetta Letonca klinšu pūkcepurene Rusça скальный ортотрих Ukraynaca ортотріхум скельний Lehçe szurpek skalny Çekçe šurpek skalní Fince kalliohiippasammal Estonca kaljututik Çince 石生木灵藓

Orthotrichum rupestre var. franzonianum (De Not.) Venturi 1887 or Orthotrichum rupestre subsp. franzonianum (De Not.) Podp. 1954, Orthotrichum rupestre fo. franzonianum (De Not.) Mönk. 1927, Orthotrichum franzonianum De Not. 1879; or synonym of Orthotrichum rupestre (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Orthotrichum rupestre var. kurdicum Schiffn. 1913 § yalnızca Schiffner tarafından Türkiye'den yapılan tek kayıtla bilinmektedir.

İngilizce "unknown"

Orthotrichum rupestre var. sturmii (Hoppe & Hornsch.) Jur. 1882 or Orthotrichum rupestre subsp. sturmii (Hoppe & Hornsch.) Boulay 1884, Dorcadion rupestre var. sturmii (Hoppe & Hornsch.) Lindb. 1879, Orthotrichum cupulatum var. sturmii (Hoppe & Hornsch.) Hampe 1837, Orthotrichum sturmii Hoppe & Hornsch. 1819; or synonym of Orthotrichum rupestre (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Slovence Sturmijev ježevec

Orthotrichum scanicum Gronvall 1885, Orthotrichum leucomitrium var. scanicum (Gronvall) Gronvall 1887

İngilizce Scanian hood moss Felemenkçe getande haarmuts Almanca weißhaubiges Goldhaarmoos, Schonen-Goldhaarmoos Danca nordisk furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) lundbustehette İsveççe skånsk hättemossa Rusça скандинавский ортотрихум Ukraynaca ортотріхум скандинавський Lehçe szurpek szwedzki Çekçe šurpek běločepka Slovakça bochník švédsky Slovence beli ježevec Macarca halványzöld szőrössüvegűmoha

Orthotrichum schimperi Hammar 1852, Orthotrichum pumilum var. schimperi (Hammar) Hinn. 1976, Dorcadion schimperi (Hammar) Lindb. 1879; Orthotrichum pumilum Dicks. 1801 {!!! homonym: Orthotrichum pumilum Sw. 1801}; or synonym of Orthotrichum pumilum Sw.

İngilizce "unknown" Almanca Schimpers Goldhaarmoos Danca Schimpers furehætte Slovence Schimperjev ježevec Fince kerihiippasammal Estonca Schimperi tutik

Orthotrichum shawii Wilson 1864, Orthotrichum leiocarpum subsp. shawii (Wilson) Kindb. 1897, Orthotrichum rupestre subsp. shawii (Wilson) Boulay 1884

İngilizce "unknown" Felemenkçe gapende haarmuts

Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. Orthotrichum affine subsp. sordidum (Sull. & Lesq.) Grout 1870

İngilizce small ball moss Norveççe (bokmål) hultannbustehette Norveççe (nynorsk) holtannbustehette

Orthotrichum speciosum Nees 1819, Orthotrichum affine var. speciosum (Nees) Hartm. 1832, Dorcadion speciosum (Nees) Lindb. 1879

İngilizce showy bristle-moss Felemenkçe ruige haarmuts Almanca schönes Goldhaarmoos, schönes Steifblattmoos, spezielles Goldhaarmoos Danca kortstribet furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) duskbustehette İsveççe trädhättemossa İzlandaca langhetta Litvanca puošnioji šepšė Letonca lielā pūkcepurene Rusça прекрасный ортотрих, прекрасный ортотрихум Ukraynaca ортотріхум прекрасний Lehçe szurpek kosmaty Çekçe šurpek úhledný Slovence lepi ježevec Fransızca orthotric de Bruch Fince tikanhiippasammal Estonca tüvetutik Çince 黄木灵藓

Orthotrichum sprucei Mont. 1845 [unresolved]

İngilizce Spruce's bristle-moss Felemenkçe maashaarmuts Almanca Spruces Goldhaarmoos

Orthotrichum stellatum Brid. 1826, Orthotrichum strangulatum var. stellatum (Brid.) A. Jaeger 1894

İngilizce "unknown" Felemenkçe korte haarmuts Almanca glänzendes Goldhaarmoos, gelbhaubiges Goldhaarmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) havbustehette Çekçe šurpek hvězdovitý Slovakça bochník hviezdovitý Slovence zvezdasti ježevec Macarca csillagos szőrössüvegűmoha

Orthotrichum stramineum Schleich. ex Schwägr. 1816 ↓

Orthotrichum stramineum var. stramineum , Orthotrichum patens var. stramineum (Hornsch.) Hampe 1837, Dorcadion stramineum (Hornsch.) Lindb. 1879; or synonym of Orthotrichum stramineum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce straw bristle-moss Felemenkçe bonte haarmuts Almanca gelbhaubiges Goldhaarmoos, gelbhaubiges Steifblattmoos Danca strågul furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) bleikbustehette İsveççe skogshättemossa İzlandaca trjáhetta Rusça соломенно-желтый ортотрихум Ukraynaca ортотріхум солом'яно-жовтий Lehçe szurpek zółtoczepcowy Çekçe šurpek žlutý Slovence rumeni ježevec Fince hakahiippasammal Estonca kollakas tutik

Orthotrichum stramineum var. vexabile Limpr. 1890 or Orthotrichum vexabile (Limpr.) K. Krieg. 1908; or synonym of Orthotrichum stramineum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown"

Orthotrichum stramineum subsp. patens → Orthotrichum patens

Orthotrichum striatum Hedw. 1801 or Dorcadion striatum (Hedw.) Lindb. 1879, Weissia striata (Hedw.) Schreb. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802, Bryum striatum (Hedw.) L. ex With. 1801

İngilizce Shaw's bristle-moss, smooth-fruited bristle moss, smooth hood moss Felemenkçe gladde haarmuts Almanca glattfrüchtiges Goldhaarmoos, glattkapsliges Steifblattmoos Danca glatkapslet furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) tønnebustehette İsveççe slät hättemossa İzlandaca barkhetta Litvanca tiesioji šepšė, bruožuotoji šepšė Litvanca (žemaitėška) tėisiuojė šepšė Letonca lēverzobu pūkcepurene Rusça полосатый ортотрихум Ukraynaca ортотріхум смугастий Lehçe szurpek pręgowany Çekçe šurpek hladkoplodý Slovence priostreni ježevec Fince viiruhiippasammal, silohiippasammal Çince 条纹木灵藓

Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. 1827, Dorcadion tenellum (Bruch ex Brid.) Lindb. 1879

İngilizce slender bristle-moss Felemenkçe slanke haarmuts Almanca zartes Goldhaarmoos Danca lille furehætte Norveççe (bokmål & nynorsk) spolebustehette İsveççe liten hättemossa Rusça тоненький ортотрихум Ukraynaca ортотріхум тоненький Lehçe szurpek delikatny Çekçe šurpek útlý Slovakça bochník útly

Orthotrichum tortidontium F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 1996 [unresolved]

İngilizce "unknown"

Orthotrichum urnigerum Myrin 1833, Orthotrichum cupulatum subsp. urnigerum (Myrin) Boulay 1884, Dorcadion urnigerum (Myrin) Lindb. 1879

İngilizce felt hood moss Almanca Urnen-Goldhaarmoos, urnenförmiges Goldhaarmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) filtbustehette İsveççe filthättemossa Rusça урновидный ортотрих, урновидный ортотрихум Lehçe szurpek słoikowaty Çekçe šurpek ohrnutý Fince paasihiippasammal

Orthotrichum vexabile Orthotrichum stramineum var. vexabile

Orthotrichum vittii F. Lara, Garilleti & Mazimpaka 1999

İngilizce "unknown"

Orthotrichum vladikavkanum Venturi 1887

İngilizce "unknown" Rusça владикавказский ортотрихум

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 1907 or Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. 1866 ↓

?Oxyrrhynchium hians var. hians or Eurhynchium hians var. hians , Eurhynchium swartzii var. hians (Hedw.) Mönk. 1927, Eurhynchium praelongum subsp. hians (Hedw.) Kindb. 1894, Eurhynchium praelongum var. hians (Hedw.) Bott. 1891, Oxyrrhynchium praelongum var. hians (Hedw.) Warnst. 1905, Rhynchostegium hians (Hedw.) Delogne 1885, Hypnum hians Hedw. 1801; Eurhynchium swartzii (Turner) Curn. 1862, Eurhynchium swartzii var. swartzii (Turner) Bott. 1903, Oxyrrhynchium swartzii (Turner) Warnst. 1905, Eurhynchium praelongum subsp. swartzii (Turner) Kindb. 1897, Rhynchostegium praelongum var. swartzii (Turner) Venturi & Bott. 1884, Hypnum praelongum var. swartzii (Turner) Hartm. 1838, Hypnum swartzii Turner 1804; or synonym of Oxyrrhynchium hians (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce Swartz's feather-moss Felemenkçe kleisnavelmos Almanca kleines Spitzschnabelmoos, kleines Kleinschönschnabelmoos, kleines Schönschnabelmoos, kleines Spitzschnabelmoos, winziges Schönschnabelmoos Danca ler-vortetand Norveççe (bokmål & nynorsk) oremoldmose İsveççe lundsprötmossa İzlandaca vætuspori Litvanca gaubtoji gražiasnapė Litvanca (žemaitėška) gaubtuojė gražesnapė Letonca nemanāmā knābīte Rusça зияющий оксиринхиум, зияющий эвринхиум Ukraynaca оксірінхіум зяючий, еврінхіум зяючий Lehçe dzióbek rozwarty Çekçe trněnka odstálá Slovakça ostnatec Swartzov Slovence zijoči ročajnik, Swartov ročajnik Fransızca eurhynchie fendue, hypne de Swartz Fince rikkanokkasammal Estonca tuhm salusammal Korece 물가침부리이끼 Japonca ツクシナギゴケモドキ Çince 卵叶尖喙藓 (hians) 密枝尖喙藓 (swartzii)

?Oxyrrhynchium hians var. rigidum (Boulay) Ochyra & Żarnowiec 2003 or Eurhynchium hians var. rigidum (Boulay) J.-P. Frahm 1995, Eurhynchium swartzii var. rigidum (Boulay) Thér. 1901, Eurhynchium praelongum var. rigidum (Boulay) Husn. 1893, Oxyrrhynchium praelongum var. rigidum (Boulay) Corb. & Pit. 1909, Rhynchostegium praelongum var. rigidum (Boulay) Brizi 1890, Hypnum praelongum var. rigidum Boulay 1872; or synonym of Oxyrrhynchium hians (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca steifes Spitzschnabelmoos

Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske 1906 or Eurhynchium pumilum (Wilson) Schimp. 1856 or Microeurhynchium pumilum (Wilson) Ignatov & Vanderpoorten 2009, Rhynchostegiella pumila (Wilson) E.F. Warb. 1962[1963], Rhynchostegium pumilum (Wilson) De Not. 1867, Eurhynchium praelongum var. pumilum (Wilson) Schimp. 1854, Apterygium pumilum (Wilson) Kindb. 1885, Pancovia pumila (Wilson) Pire 1874, Hypnum pumilum Wilson 1848

İngilizce dwarf feather-moss Felemenkçe klein snavelmos Almanca kleinstes Spitzschnabelmoos, kleinstes Schönschnabelmoos, Zwerg-Kleinschönschnabelmoos Danca spæd vortetand Norveççe (bokmål & nynorsk) trådmoldmose İsveççe liten sprötmossa Çekçe trněnka maličká

Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Roll 1915 or Eurhynchium schleicheri (R. Hedw.) Milde 1869 or (R. Hedw.) Jur. 1866, Eurhynchium hians subsp. schleicheri (R. Hedw.) Kindb. 1903, Hypnum hians subsp. schleicheri (R. Hedw.) Kindb. 1883, Eurhynchium praelongum subsp. schleicheri (R. Hedw.) Kindb. 1897, Eurhynchium praelongum var. schleicheri (R. Hedw.) Bott. 1903, Rhynchostegium praelongum var. schleicheri (R. Hedw.) Brizi 1896, Rhynchostegium schleicheri (R. Hedw.) Venturi & Bott. 1884, Hypnum schleicheri R. Hedw. 1806

İngilizce twist-tip feather-moss Felemenkçe kalksnavelmos Almanca Sumpf-Spitzschnabelmoos, Sumpf-Kleinschönschnabelmoos, Sumpf-Schönschnabelmoos Danca vredet vortetand Norveççe (bokmål & nynorsk) spordmoldmose İsveççe skånsk sprötmossa Letonca Šleihera knābīte Rusça оксиринхиум Шляйхера, эвринхиум Шляйхера Ukraynaca оксірінхіум Шлейхера, еврінхіум Шлейхера Lehçe dzióbek Schleichera Çekçe trněnka Schleicherova Slovence Schlecherjev ročajnik

Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. 1905 or Eurhynchium speciosum (Brid.) Jur. 1863, Eurhynchium praelongum var. speciosum (Brid.) Lorentz 1865, Hypnum praelongum var. speciosum (Brid.) Brid. 1827, Rhynchostegium speciosum (Brid.) Venturi & Bott. 1884, Hypnum speciosum Brid. 1812

İngilizce showy feather-moss Felemenkçe moerassnavelmos Almanca Sumpf-Spitzschnabelmoos, Sumpf-Kleinschönschnabelmoos, Sumpf-Schönschnabelmoos Danca stor vortetand İsveççe strandsprötmossa Rusça прекрасный оксиринхиум Ukraynaca еврінхіум прекрасний Lehçe dzióbek okazały Çekçe trněnka okázalá Slovence krasni ročajnik Fince katvenokkasammal Çince 美尖喙藓

Oxystegus cylindricus Trichostomum tenuirostre

Oxystegus hibernicum / Oxystegus hibernicus → Trichostomum hibernicum

Oxystegus recurvifolius Trichostomum recurvifolium

Oxystegus tenuirostris Trichostomum tenuirostre

Palamocladium euchloron (MüŸll. Hal.) Wijk & Margad. 1960 or Homalothecium euchloron (Bruch ex Müll. Hal.) R.S. Chopra 1977, Pleuropus euchloron (Bruch ex Müll. Hal.) Broth. 1908, Eurhynchium euchloron (Bruch ex Müll. Hal.) Jur. & Milde 1870, Hypnum euchloron Bruch ex Müll. Hal. 1851

İngilizce "unknown" Rusça густозелёный паламокладий, настоящезелёный паламокладий, настоящезелёный паламокладиум Ukraynaca паламокладіум яскравозелений, паламокладій справжньозелений Çince 深绿褶叶藓

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 1989 or Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth 1899↓

?Palustriella commutata var. commutata or Cratoneuron commutatum var. commutatum , Amblystegium commutatum (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon commutatus (Hedw.) Mitt. 1864, Hypnum commutatum Hedw. 1801; or synonym of Palustriella commutata (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce curled hook-moss, curled-leaved hook-moss Felemenkçe geveerd diknerfmos Almanca veränderliches Kalktuffmoos, veränderliches Sichel-Starknervmoos, veränderliches Starknervmoos, gemeines Starknervmoos, gewöhnliches Starknervmoos, veränderliches Kalktuffmoos, echtes veränderliches Sichel-Starknervmoos Danca bredbladet vældmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalktuffmose İsveççe kamtuffmossa İzlandaca flúðaskrápur Litvanca kaičioji pelkmė Letonca mainīgā avotspalve Rusça переменчивая палюстриелла, переменчивый кратонеур, кратонеурум переменчивый Ukraynaca палюстрієля змінена, кратоневрон перемінливий Lehçe źródliskowiec zmienny, źródliskowiec zmienny typowy Çekçe hrubožebrec proměnlivý Slovakça kosierik premenlivý Slovence navadna močvirka Fransızca hypne changé Fince isohuurresammal, kalkkihuurresammal Estonca kamm-roodik Japonca カマシャグマゴケ Çince 长叶牛角藓

?Palustriella commutata var. fluctuans (Schimp.) Ochyra 1989 or Cratoneuron commutatum var. fluctuans (Schimp.) Wijk & Margad. 1959, Amblystegium commutatum var. fluctuans (Schimp.) De Not. 1867, Hypnum commutatum var. fluctuans Schimp. 1854, Amblystegium falcatum var. fluctuans (Schimp.) Anzi 1877; or synonym of Palustriella commutata (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Lehçe źródliskowiec zmienny falujący

Palustriella commutata var. falcata → Palustriella falcata

Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra 1989, Hygroamblystegium decipiens (De Not.) J.J. Amann 1920, Amblystegium glaucum var. decipiens (De Not.) Lindb. 1879, Amblystegium decipiens (De Not.) Kindb. 1885, Cratoneuron decipiens (De Not.) Loeske 1903, Cratoneuron commutatum var. decipiens (De Not.) Loeske & Blumr. 1916, Hypnum commutatum var. decipiens (De Not.) Lindb. 1872, Hypnum decipiens (De Not.) Limpr. 1876, Thuidium decipiens De Not. 1869

İngilizce lesser curled hook-moss Almanca täuschendes Kalktuffmoos, täuschendes Neustarknervmoos, täuschendes Starknervmoos Norveççe (bokmål) fjærtuffmose Norveççe (nynorsk) fjørtuffmose İsveççe nordlig tuffmossa İzlandaca lindaskrápur Rusça изменчивая палюстриелла Lehçe źródliskowiec tujowaty Çekçe hrubožebrec tuhý Fince pohjanhuurresammal Estonca põhja-roodik Japonca イヌミズシダゴケ

Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs 1992 or Palustriella commutata var. falcata (Brid.) Ochyra 1989 or Cratoneuron commutatum var. falcatum (Brid.) Mönk. 1911, Cratoneuron commutatum subsp. falcatum (Brid.) Giacom. 1947, Hypnum commutatum subsp. falcatum (Brid.) Boulay 1884, Hypnum commutatum var. falcatum (Brid.) Fiedl. 1844, Amblystegium commutatum var. falcatum (Brid.) De Not. 1867, Amblystegium glaucum var. falcatum (Brid.) Arnell & C.E.O. Jensen 1910, Amblystegium glaucum [unranked] falcatum (Brid.) Lindb. 1879, Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth 1899, Amblystegium falcatum (Brid.) De Not. 1869, Hypnum fluitans var. falcatum (Brid.) Hartm. 1838, Hypnum falcatum Brid. 1801

İngilizce claw-leaved hook-moss Almanca sicheliges Kalktuffmoos, gekrümmtes Sichel-Starknervmoos, Sichel-Starknervmoos Danca fågrenet vældmos Norveççe (bokmål & nynorsk) stortuffmose İsveççe klotuffmossa İzlandaca kelduskrápur Rusça обманчивая палюстриелла Lehçe źródliskowiec sierpowaty, źródliskowiec zmienny sierpowaty Çekçe hrubožebrec srpovitý Fince sirppihuurresammal

Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske 1908, Papillaria enerve (Thed.) Loeske 1908, Dicranum enerve Thed. 1849

İngilizce false white hair moss, alpine notchleaf moss Almanca rippenloses Weißgabelzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellnervemose İsveççe alpin skärbladsmossa Rusça безжилковый паралеукобриум Ukraynaca паралевкобрій безніжковий Slovence mehka bleščica Fince tunturiturkkisammal Japonca フトスジニセオキナゴケ Çince 硬叶拟白发藓

Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske 1908, Papillaria longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske 1908, Campylopus longifolius (Ehrh. ex Hedw.) Kindb. 1883, Dicranodontium longifolium (Ehrh. ex Hedw.) James 1879, Dicranum longifolium Ehrh. ex Hedw. 1801, Bryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Dicks. ex With. 1801

İngilizce long-leaved fork-moss, longleaf paraleucobryum moss Felemenkçe bezemmos Almanca langblättriges Weißgabelzahnmoos, langblättriger Weissgabelzahn, langblättriges Scheinweißmoos, langblättriges Gabelzahnmoos Danca skov-ribbemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sigdnervemose İsveççe skärbladsmossa Litvanca ilgalapė sukutė Letonca garlapu platdzīslene Rusça длиннолистный паралеукобрий, длиннолистный паралевкобриум Beyaz Rusça аралеўкобрыум даўгалісты Ukraynaca паралевкобрій довголистий Lehçe nibybielistka długolistna Çekçe širožebrec dlouholistý, raděnka dlouholistá Slovence dolgolistna bleščica Fince kiviturkkisammal Estonca pikalehine ebavalvik Japonca ナガバノシッポゴケ Çince 长叶拟白发藓

Paraleucobryum longifolium var. sauteri → Paraleucobryum sauteri

Paraleucobryum sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske 1908 or Paraleucobryum longifolium subsp. sauteri (Bruch & Schimp.) C.E.O. Jensen 1939, Paraleucobryum longifolium var. sauteri (Bruch & Schimp.) C.E.O. Jensen 1937, Papillaria longifolium subsp. sauteri (Bruch & Schimp.) C.E.O. Jensen 1939, Papillaria longifolium var. sauteri (Bruch & Schimp.) C.E.O. Jensen 1937, Dicranum longifolium subsp. sauteri (Bruch & Schimp.) Kindb. 1897, Dicranum longifolium var. sauteri (Bruch & Schimp.) Velen. 1897, Campylopus longifolius subsp. sauteri (Bruch & Schimp.) Kindb. 1883, Papillaria sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske 1908, Campylopus sauteri (Bruch & Schimp.) Paris 1904, Dicranum sauteri Bruch & Schimp. 1847

İngilizce "unknown" Almanca Sauter-Weißgabelzahnmoos, Sauters Weißgabelzahnmoos, Sauters Weissgabelzahn Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellnervemose İsveççe sydlig skärbladsmossa Rusça паралеукобрий Заутера Ukraynaca паралевкобрій Заутера Lehçe nibybielistka Sautera Çekçe širožebrec Sauterův, raděnka dlouholistá Sauterova Slovence Sauterjeva bleščica

Phascum curvicolle Microbryum curvicolle

Phascum cuspidatum Hedw. 1801 or Tortula acaulon (With.) R.H. Zander 1993↓

Phascum cuspidatum var. cuspidatum, Pottia cuspidata (Hedw.) Mitt. 1851, Astomum cuspidatum (Hedw.) Bayrh. 1849 or Tortula acaulon var. acaulon , Phascum acaulon With. 1801

İngilizce cuspidate earth-moss Felemenkçe gewoon knopmos Almanca Spitzblatt-Glanzmoos, spitzblättriges Glanzmoos, gespitztes Glanzmoos, echtes Spitzblatt-Glanzmoos Danca tilspidset dværgmos Norveççe (bokmål) svøpløkmose Norveççe (nynorsk) sveipløkmose İsveççe knopptuss Litvanca amailioji pošepšė Letonca smaillapu pumpurīte Rusça остроконечный фаск, остроконечный фаскум, многоплодный фаск, многоплодный фаскум Ukraynaca фаск загострений Lehçe brodek bezłodygowy Çekçe kroucenec bezštětý pravý, nepukavka bodlavá Slovakça guľoplod hrotitý Fransızca phasque cuspidée Macarca fényes moha, rügymoha Fince suippusilmusammal, silmulapiosammal Estonca teravalehine ümarkupar Japonca タマウケゴケ Çince 球藓

Phascum cuspidatum var. mitriforme Limpr. 1885 or Phascum cuspidatum var. mitraeforme Limpr. 1885, Phascum cuspidatum subsp. mitriforme (Limpr.) C.E.O. Jensen 1939, Phascum acaulon var. mitriforme (Limpr.) Levier 1905, Phascum mitriforme (Limpr.) Warnst. 1904 or Tortula acaulon var. mitriformis (Limpr.) R.H. Zander 1993; or synonym of Tortula acaulon var. acaulon (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca abgewandeltes Spitzblatt-Glanzmoos

Phascum cuspidatum var. piliferum (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Phascum cuspidatum subsp. piliferum (Hedw.) J.J. Amann 1918, Astomum cuspidatum var. piliferum (Hedw.) Bayrh. 1849, Phascum piliferum Hedw. 1801 or Tortula acaulon var. pilifera (Hedw.) R.H. Zander 1993, Phascum acaulon subsp. piliferum (Hedw.) Kindb. 1883

İngilizce "unknown" Almanca haartragendes Glanzmoos Çekçe kroucenec bezštětý chluponosný, nepukavka chluponosná Slovence lasasti gladec

Phascum floerkeanum Microbryum floerkeanum

Phascum vlassovii Microbryum vlassovii

Philonotis arnellii Philonotis capillaris

Philonotis caespitosa Jur. 1862 or Philonotis fontana var. caespitosa (Jur.) Limpr. 1875, Philonotis fontana subsp. caespitosa (Jur.) Dixon 1896, Philonotis calcarea subsp. caespitosa (Jur.) Kindb. 1897

İngilizce tufted apple-moss Felemenkçe klein staartjesmos Almanca rasiges Quellmoos, rasiger Feuchtefreund Danca fladbladet vandtuemos Norveççe (bokmål) sneikildemose Norveççe (nynorsk) sneikjeldemose İsveççe trådkällmossa İzlandaca sytruhnappur Litvanca velėninė versmenė Letonca ciņu avoksne Rusça дернистый филонотис Ukraynaca філонотіс дернистий Lehçe bagnik darniowy Çekçe vlahovka drnatá Slovence rušnati vlagoljub Fince ojalähdesammal Estonca hõre allikasammal

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. 1856, Philonotis calcarea var. calcarea, Philonotis fontana subsp. calcarea (Bruch & Schimp.) Boulay 1884, Bartramia calcarea Bruch & Schimp. 1842

İngilizce thick-nerved apple-moss Felemenkçe groot staartjesmos Almanca Kalk-Quellmoos Danca kalk-vandtuemos Norveççe (bokmål) kalkkildemose Norveççe (nynorsk) kalkkjeldemose İsveççe kalkkällmossa Litvanca kalkiamėgė versmė Letonca kaļķu avoksne Rusça известняковый филонотис Ukraynaca філонотіс вапняковий Lehçe bagniak wapienny, bagnik wapienny Çekçe vlahovka vápnomilná Slovakça mokradník vápnomilný Slovence apneni vlagolub Fince kalkkilähdesammal Estonca lubi-allikasammal

?Philonotis calcarea var. orthophylla Schiffner 1896 § yalnızca Schiffner tarafından Türkiye'den yapılan tek kayıtla bilinmektedir.

?Philonotis calcarea var. seriatifolia Schiffner 1901 § yalnızca Schiffner tarafından Türkiye'den yapılan tek kayıtla bilinmektedir.

Philonotis capillaris Lindb. 1867, Philonotis fontana subsp. capillaris (Lindb.) Hérib. 1899, Philonotis fontana var. capillaris (Lindb.) Lindb. 1870, Philonotis marchica var. capillaris (Lindb.) Limpr. 1875, Bartramia capillaris (Lindb.) T. Jensen 1868 or Philonotis arnellii Husn. 1890 [unresolved]

İngilizce dwarf river moss, Arnell's apple-moss Felemenkçe slank staartjesmos Almanca Arnell-Quellmoos, Arnells Quellmoos Danca Arnells vandtuemos Norveççe (bokmål) doggkildemose Norveççe (nynorsk) doggkjeldemose İsveççe dvärgkällmossa İzlandaca vætuhnappur Letonca Arnella avoksne Rusça филонотис Арнелля Ukraynaca філонотіс Арнеля Lehçe bagniak Arnella Çekçe vlahovka Arnellova Slovakça mokradník Arnellov Slovence lasasti vlagoljub Fince pikkulähdesammal

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 1827, Philonotis fontana var. fontana, Bryum fontanum (Hedw.) Huds. ex Crome 1806, Bartramia fontana (Hedw.) Turner 1804, Mnium fontanum Hedw. 1801

İngilizce fountain apple-moss, aquatic apple moss, swamp moss Felemenkçe kwelstaartjesmos [s.st] beekstaartjesmos [s.lt] Almanca echtes Quellmoos, gemeines Quellmoos, geimeiner Feuchtefreund Danca kilde-vandtuemos Norveççe (bokmål) teppekildemose Norveççe (nynorsk) teppekjeldemose İsveççe källmossa İzlandaca dýjahnappur Förce vanligur keldumosi Litvanca šaltininė versmė Letonca parastā avoksne Rusça ключевой филонотис Ukraynaca філонотіс джерельний Lehçe bagniak zdrojowy, bagnik zdrojowy Çekçe vlahovka prameništní Slovence izvirni vlagoljub, navadni studenčni mah Fransızca philonote des fontaines, bartramie des fontaines Fince purolähdesammal Estonca harilik allikasammal Korece 물가이끼 Japonca サワゴケ Çince 泽藓

Philonotis fontana var. fontana Philonotis fontana
Philonotis fontana
var. caespitosa Philonotis caespitosa
Philonotis fontana var. pumila Philonotis tomentella

Philonotis hastata (Dub.) Wijk & Margad. 1959, Hypnum hastatum Duby 1846

İngilizce "unknown" Japonca ホウライサワゴケ Çince 密叶泽藓

Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 1827, Philonotis fontana subsp. marchica (Hedw.) Boulay 1884, Bartramia fontana var. marchica (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Bartramia marchica (Hedw.) Sw. 1801, Mnium marchicum Hedw. 1801

İngilizce bog apple-moss Felemenkçe kraggestaartjesmos Almanca märkisches Quellmoos Danca spæd vandtuemos İzlandaca laugahnappur Litvanca Brandenburginė versmenė Letonca pļavas avoksne Rusça луговой филонотис Ukraynaca філонотіс бранденбургський Lehçe bagniak długokończysty Çekçe vlahovka poříční Slovakça mokradník vznešený Slovence mlahavi vlagoljub Çince 直叶泽藓

Philonotis rigida Brid. 1827, Philonotula rigida (Brid.) Bruch & Schimp. ex Wilson 1855, Bartramia rigida (Brid.) Bals.-Criv. & De Not. 1838

İngilizce rigid apple-moss Almanca steifes Quellmoos

Philonotis seriata Mitt. 1859, Philonotis fontana subsp. seriata (Mitt.) Dixon 1896, Philonotis fontana var. seriata (Mitt.) Kindb. 1883, Bartramia seriata (Mitt.) Hobk. 1873

İngilizce spiral apple-moss, screw river moss Felemenkçe kantig staartjesmos Almanca reihenblättriges Quellmoos Norveççe (bokmål) skruekildemose Norveççe (nynorsk) skruekjeldemose İsveççe skruvkällmossa İzlandaca lækjahnappur Letonca rindlapu avoksne Rusça рядковый филонотис Ukraynaca філонотіс рядковий Lehçe bagniak spiralny Çekçe vlahovka řazená Slovence zloženi vlagoljub Fince särmälähdesammal

Philonotis tomentella Molendo 1864, Philonotis fontana subsp. tomentella (Molendo) Dism. 1910, Philonotis fontana var. tomentella (Molendo) A. Jaeger 1875, Philonotis alpicola var. tomentella (Molendo) Dalla Torre & Sarnth. 1902; or Philonotis fontana var. pumila (Turner) Brid. 1827, Bartramia fontana var. pumila Turner 1804, Bartramia pumila (Turner) Mitt. 1851

İngilizce woolly apple-moss Almanca feinfilziges Quellmoos Danca ligesidet vandtuemos Norveççe (bokmål) grannkildemose Norveççe (nynorsk) grannkjeldemose İsveççe nordlig källmossa İzlandaca fjallahnappur Letonca tūbainā avoksne Rusça войлочный филонотис Ukraynaca філонотіс повстистий Lehçe bagniak kutnerowaty Çekçe vlahovka štíhlá Slovence blazinasti vlagoljub Fince kalliolähdesammal

Physcomitrium eurystomum Sendtn. 1841↓

Physcomitrium eurystomum subsp. eurystomum, Physcomitrium sphaericum var. eurystomum (Sendtn.) Husn. 1882, Gymnostomum eurystomum (Sendtn.) Lindb. & Arnell 1890

İngilizce Norfolk bladder-moss Felemenkçe eirond knikkertjesmos Almanca weitmündiges Blasenmützenmoos Danca kort pærekapsel Rusça широустый фискомитриум Ukraynaca фіскомітріум широкоустий Lehçe czarecznik zaostrzony Çekçe měchýřočepka široústá Slovakça nadutec širokoústy Estonca väike mütshellik Japonca ヒロクチゴケ Çince 红蒴立碗藓

Physcomitrium eurystomum subsp. acuminatum (Bruch & Schimp.) Giacom. 1947, Physcomitrium eurystomum fo. acuminatum (Bruch & Schimp.) Loeske 1929, Physcomitrium acuminatum Bruch & Schimp. 1841

İngilizce "unknown" Slovence širokousti mehec

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe 1837 or (Hedw.) Brid. 1827, Bryum pyriforme (Hedw.) With. 1801, Gymnostomum pyriforme Hedw. 1801

İngilizce common bladder-moss, urn moss Felemenkçe gewoon knikkertjesmos Almanca birnförmiges Blasenmützenmoos Danca almindelig pærekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) loppemose İsveççe stor huvmossa Letonca alksnāja pūšļcepurene Rusça грушевидный фискомитрий, грушевидный фискомитриум Ukraynaca фіскомітріум грушоподібний Lehçe czarecznik gruszkowaty Çekçe měchýřočepka hruškovitá, hrhovka hruškovitá Slovakça nadutec hruškovitý Slovence hruškasti mehec Macarca körtikemoha Fince päärynäsuppusammal Estonca pirnjas mütshellik Çince 梨蒴立碗藓

Plagiobryoides cellularis Bryum cellulare

Plagiobryum cellulare Bryum cellulare

Plagiobryum pallens Bryum pallens

Plagiobryum pallescens Bryum pallescens

Plagiobryum uliginosum Bryum uliginosum

Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb. 1863 or Plagiobryum zierii or Ptychostomum zieri (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen 2007, Cladodium zierii (Hedw.) Hampe 1873, Pohlia zierii (Hedw.) Schwägr. 1830, Mnium zierii (Hedw.) P. Beauv. 1805, Hypnum zierii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum zieri Hedw. 1801

İngilizce Zierian hump-moss Felemenkçe langnekmos Almanca Kalk-Schiefbirnmoos, Ziers Schiefbirnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bleikkrylmose İsveççe vit puckelmossa İzlandaca fagurdári Rusça плагиобрий Зайера Ukraynaca плагіобріум Зайра Çekçe jehnědovka stříbřitá Slovakça jahňadník striebristý Slovence repkasti krivoust Fince lapinseitasammal Japonca ナガクビゴケ Çince 平蒴藓

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. 1968, Plagiomnium affine var. affine , Bryum affine (Blandow ex Funck) Brid. 1819[1818], Mnium cuspidatum var. affine (Blandow ex Funck) Sommerf. 1826, Mnium affine Blandow ex Funck 1810

İngilizce many-fruited thyme-moss Felemenkçe rond boogsterrenmos Almanca gemeines Kriechsternmoos, verwandtes Kriechsternmoos, verwandtes Sternmoos Danca fælled-krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) skogfagermose İsveççe skogspraktmossa Litvanca gulsčioji lapūnė Letonca sausienes skrajlape Rusça близкий плагиомниум Ukraynaca плагіомній близький Lehçe płaskomerzyk pokrewny, merzyk pokrewny Çekçe měřík příbuzný Slovakça merík príbuzný Slovence nežni prekrivnik Fransızca mnie apparentée Macarca gyakori ligetmoha Fince lehtolehväsammal Estonca sarnas-lehiksammal Japonca コカラクサゴケ

Plagiomnium affine var. affine Plagiomnium affine
Plagiomnium affine var. elatum Plagiomnium elatum

Plagiomnium confertidens (Lindb. & Arnell) T.J. Kop. 1968, Mnium confertidens (Lindb. & Arnell) Kindb. 1891, Astrophyllum confertidens Lindb. & Arnell 1890

İngilizce "unknown" Rusça густозубчатый плагиомниум Tatarca тешәүле плагиомниум Korece 주름덩굴초롱이끼 Japonca ナミガタチョウチンゴケ Çince 密集匍灯藓

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. 1968, Polla cuspidata (Hedw.) Brid. 1827, Bryum cuspidatum (Hedw.) Crome 1803, Hypnum cuspidatum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium serpyllifolium var. cuspidatum (Hedw.) Jolycl. 1803, Mnium cuspidatum Hedw. 1801

İngilizce woodsy thyme-moss, woodsy leafy moss, woodsy moss, toothed plagiomnium moss Felemenkçe spits boogsterrenmos Almanca Spieß-Kriechsternmoos, Spieß-Sternmoos, spitzblättriges Sternmoos, stachelspitziges Sternmoos Danca gærde-krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) broddfagermose İsveççe lundpraktmossa İzlandaca brekkubleðill Litvanca smailialapė lapūnė Litvanca (žemaitėška) smailēlapė lapūnė Letonca smailā skrajlape Rusça остроконечный плагиомниум Ukraynaca плагіомній гострокінчастий Lehçe płaskomerzyk kończysty Çekçe měřík bodlavý Slovakça merík hrotitý Macarca hegyeslevelű ligetmoha Fince metsälehväsammal Estonca mets-lehiksammal Korece 들덩굴초롱이끼 Japonca ツボゴケ Çince 尖叶匍灯藓

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T. Kop 1968 or Plagiomnium affine var. elatum (Bruch & Schimp.) Margad. & During 1982, Mnium affine fo. elatum (Bruch & Schimp.) Margad. 1972, Mnium affine var. elatum Bruch & Schimp. 1838, Mnium elatum (Bruch & Schimp.) Dalla Torre & Sarnth. 1902, Astrophyllum cuspidatum var. elatum (Bruch & Schimp.) Broth. & Saelan 1890

İngilizce tall thyme-moss Felemenkçe geel boogsterrenmos Almanca Sumpf-Kriechsternmoos Danca raslende krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) kalkfagermose İsveççe bandpraktmossa İzlandaca deiglubleðill Litvanca Seligerio lapūnė Litvanca (žemaitėška) Selėgere lapūnė Letonca augstā skrajlape Rusça высокий плагиомниум Ukraynaca плагіомній високий Lehçe płaskomerzyk oskrzydlony Çekçe měřík vyvýšený Fransızca mnie euspidée Fince tihkulehväsammal Estonca suur lehiksammal

Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. 1971, Polla elliptica (Brid.) Brid. 1827, Bryum ellipticum (Brid.) Brid. 1819[1818], Mnium ellipticum Brid. 1817

İngilizce marsh thyme-moss, marsh magnificent moss Felemenkçe stomp boogsterrenmos, stompbladig boogsterrenmos Almanca ellipsenblättriges Kriechsternmoos, elliptisches Kriechsternmoos Danca mose-krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) sumpfagermose İsveççe kärrpraktmossa İzlandaca mýrableðill Litvanca pelkinė lapūnė Letonca dumbra skrajlape Rusça эллиптический плагиомниум, эллипсоидный плагиомниум Ukraynaca плагіомній еліптичний Lehçe płaskomerzyk eliptyczny Çekçe měřík oválný Fince korpilehväsammal Estonca lodu-lehiksammal Korece 주름초롱이끼 Japonca オオチョウチンゴケモドキ Çince 阔边匍灯藓

Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. 1968, Mnium affine var. medium (Bruch & Schimp.) Husn. 1889, Mnium medium Bruch & Schimp. 1838, Astrophyllum medium (Bruch & Schimp.) Lindb. 1879

İngilizce alpine thyme-moss, common leafy moss, medium plagiomnium moss Felemenkçe bergboogsterrenmos Almanca mittleres Kriechsternmoos Danca stor krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) krattfagermose İsveççe bågpraktmossa İzlandaca gjótubleðill Letonca vidējā skrajlape Rusça средний плагиомниум Ukraynaca плагіомній середній Lehçe płaskomerzyk średni Çekçe měřík prostřední Fince isolehväsammal Estonca keskmine lehiksammal Japonca オオチョウチンゴケ Çince 长尖匍灯藓

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. 1968, Polla rostrata (Schrad.) Brid. 1827, Mnium serpyllifolium var. rostratum (Schrad.) Wahlenb. 1826, Mnium rostratum Schrad. 1802, Hypnum rostratum (Schrad.) F. Weber & D. Mohr 1803, Astrophyllum rostratum (Schrad.) Lindb. 1879

İngilizce long-beaked thyme-moss Felemenkçe gesnaveld boogsterrenmos Almanca geschnäbeltes Kriechsternmoos, Schnabel-Sternmoos Danca næb-krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) nebbfagermose İsveççe kalkpraktmossa İzlandaca hellableðill Letonca knābīša skrajlape Rusça клювовидный плагиомниум Ukraynaca плагіомній дзьобатий Lehçe płaskomerzyk dzióbkowaty Çekçe měřík zobanitý Fince nokkalehväsammal Estonca lubi-lehiksammal Korece 무딘잎덩굴초롱이끼 Çince 钝叶匍灯藓

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. 1968, Mnium serpyllifolium var. undulatum (Hedw.) Jolycl. 1803, Mnium undulatum Hedw. 1801, Bryum undulatum (Hedw.) Crome 1803, Hypnum undulatum (Hedw.) Rebent. 1804, Astrophyllum undulatum (Hedw.) Lindb. 1879

İngilizce hart's-tongue thyme-moss, heart's-tongue thyme-moss Felemenkçe gerimpeld boogsterrenmos Almanca gewelltblättriges Kriechsternmoos, gewelltes Kriechsternmoos, gewelltes Sternmoos, welliges Sternmoos, Bogensternmoos Danca bølget krybstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) krusfagermose İsveççe vågig praktmossa İzlandaca fagurbleðill Litvanca vingialapė lapūnė Letonca viļņainā skrajlape Rusça волнистый плагиомниум Ukraynaca плагіомній хвилястий Lehçe płaskomerzyk fałdowany, merzyk fałdowany, płaskomerzyk falisty Çekçe měřík čeřitý Slovakça merík vlnkatý Slovence navadni prekrivnik Fransızca mnie ondulée Galiççe brión ondulado Macarca fodroslevelű ligetmoha, fodros ligetmoha, habos ligetmoha Fince poimulehväsammal Estonca lainjas lehiksammal

Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson 1981, Bartramia oederiana Sw. 1800[1801]

İngilizce Oeder's apple-moss Felemenkçe driekantmos Almanca Krummfußmoos Danca Oeders stribemos Norveççe (bokmål & nynorsk) nåleputemose İsveççe kalkäppelmossa İzlandaca bólsturmosi Letonca Ēdera plagiope Rusça плагиопус Эдера, эдерианский плагиопус Ukraynaca плагіопус Едера Lehçe płaskodziur trójkątny Çekçe vlášenitka Oederova Slovakça vlasatec Oederov Slovence Oederjev povešenec Fince pallosammal Estonca Oederi põiksammal Japonca エゾタマゴケ、エゾノタマゴケ Çince 寒地平珠藓

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. 1970, Stereodon cavifolius (Brid.) Brid. 1827, Hypnum cavifolium Brid. 1827

İngilizce round silk-moss Felemenkçe lössplatmos Almanca hohlblättriges Plattmoos, gewelltes Plattmoos Danca hulbladet tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) skeijamnemose İsveççe trindsidenmossa İzlandaca holtaglit Litvanca kreivalapė pažulnutė Letonca doblapu šķībvācelīte Rusça вздутолистный плагиотециум, вогнутолистный плагиотециум, пололистный плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум вігнутолистий Lehçe dwustronek wklęsłolistny Çekçe lesklec dutolistý, lesklec Roeseův Macarca törökbálinti moha Fince kourulaakasammal Estonca nõgusalehine põikkupar Japonca マルフサゴケ Çince 圆条棉藓

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. 1897 or Plagiothecium laetum var. curvifolium (Limpr.) Mastraccii & M. Sauer 2000, Plagiothecium denticulatum var. curvifolium (Schlieph. ex Limpr.) Meyl. 1905; or Plagiothecium laetum var. secundum (Lindb.) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland 1995, Plagiothecium denticulatum var. secundum Lindb. 1872

İngilizce curved silk-moss Felemenkçe geklauwd platmos Almanca krummblättriges Plattmoos Danca gran-tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) klojamnemose İsveççe klosidenmossa Letonca līklapu šķībvācelīte Rusça криволистный плагиотециум, криволистный плагиомниум Ukraynaca плагіотеціум криволистий Lehçe dwustronek zgiętolistny, płaszczeniec zgiętolistny Çekçe lesklec křivolistý, lesklec zakřivený Slovakça lesklec krivolistý Slovence ukrivljenolisti kimač Fince kaarilaakasammal Estonca kaarlehine põikkupar Japonca ナンブサナダゴケ

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. 1851↓

Plagiothecium denticulatum var. denticulatum, Pancovia denticulata (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Stereodon denticulatus (Hedw.) Mitt. 1863, Hypnum denticulatum Hedw. 1801

İngilizce dented silk-moss, toothed plagiothecium moss Felemenkçe glanzend platmos Almanca gezähntes Plattmoos, echtes gezähntes Plattmoos, gezähneltes Schiefbüchsenmoos, Zahn-Plattmoos Danca almindelig tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) flakjamnemose İsveççe skogssidenmossa İzlandaca brekkuglit Litvanca dantytoji pažulnutė Letonca sīkzobu šķībvācelīte Rusça мелкозубчатый плагиотеций, мелкозубчатый плагиотециум, мелкопильчатый плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум дрібнозубчастий Lehçe dwustronek ząbkowany, płaszczeniec ząbkowany Çekçe lesklec zubatý pravý Slovakça lesklec zúbkatý Slovence nazobčani kimač Fince kivilaakasammal Estonca hambuline põikkupar Japonca ハサナダゴケ Çince 棉藓

Plagiothecium denticulatum var. obtusifolium (Turner) Moore 1873, Hypnum denticulatum var. obtusifolium Turner 1804, Hypnum obtusifolium (Turner) Brid. 1812, Plagiothecium obtusifolium (Turner) J.J. Amann 1928

İngilizce "unknown" Çekçe lesklec zubatý tupolistý

Plagiothecium laetum Schimp. 1851 or Plagiothecium laetum var. laetum , Plagiothecium denticulatum subsp. laetum (Schimp.) Kindb. 1883, Plagiothecium denticulatum var. laetum (Schimp.) Lindb. 1868, Hypnum denticulatum var. laetum (Schimp.) Lindb. 1884, Leskea laeta (Schimp.) Berggr. 1866

İngilizce bright silk-moss Felemenkçe klein platmos [s.st] krom platmos [s.lt] Almanca glänzendes Plattmoos, üppiges Plattmoos Danca retkapslet tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) glansjamnemose İsveççe vedsidenmossa Letonca gaišā šķībvācelīte Rusça яркий плагиотеций, яркий плагиотециум, светлозеленый плагиотециум, блестящий плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум яскравий Lehçe dwustronek jasny Çekçe lesklec příjemný Slovence bujni kimač Fince kantolaakasammal Estonca harilik põikkupar Korece 굽은잎기운삭이끼 Japonca ナンブサナダゴケ Çince 光泽棉藓

Plagiothecium laetum var. laetum Plagiothecium laetum
Plagiothecium laetum var. curvifolium Plagiothecium curvifolium
Plagiothecium laetum var. secundum Plagiothecium curvifolium

Plagiothecium latebricola Schimp. 1851, Plagiotheciella latebricola (Schimp.) M. Fleisch. 1925, Isopterygium latebricola (Schimp.) Delogne 1885, Hypnum latebricola (Schimp.) Hobk. 1873, Philoscia latebricola (Schimp.) Berk. 1863, Leskea latebricola (Schimp.) Wilson 1855

İngilizce alder silk-moss, lurking leskea Felemenkçe dwergplatmos Almanca kleines Plattmoos Danca spinkel tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) orejamnemose İsveççe alsidenmossa Litvanca smulkioji pažulnutė Letonca nemanāmā šķībvācelīte Rusça скрытный плагиотеций, скрытный плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум скритний Lehçe dwustronek niedostępny Çekçe lesklec dlouholistý Fince lepikkolaakasammal Estonca varju-põikkupar Japonca ヒメナンブサナダゴケ

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger 1878, Plagiothecium sylvaticum var. nemorale (Mitt.) Paris 1898 [unresolved], Stereodon nemoralis Mitt. 1859

İngilizce woodsy silk-moss Felemenkçe groot platmos Almanca Hainplattmoos Danca lund-tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) skrumpjamnemose İsveççe lundsidenmossa Litvanca miškinė pažulnutė Letonca meža šķībvācelīte Rusça дубравный плагиотециум, дубравный плагиомниум Ukraynaca плагіотеціум дібровний Lehçe dwustronek leśny Çekçe lesklec lesní, lesklec zanedbaný Fince etelänlaakasammal Estonca salu-põikkupar Korece 산주목이끼 Japonca ミヤマサナダゴケ、ヤマサナダゴケ、ナガエノサナダゴ

Plagiothecium piliferum (Sw.) Schimp. 1851, Plagiotheciella pilifera (Sw.) M. Fleisch. 1925, Isopterygium piliferum (Sw.) Loeske 1910, Neckera pilifera (Sw.) Spruce 1847, Hypnum denticulatum var. piliferum (Sw.) Wahlenb. 1826, Leskea pilifera Sw. 1820

İngilizce hair silk-moss Almanca Haarplattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) hårjamnemose İsveççe hårsidenmossa Rusça волосконосный плагиотеций Ukraynaca плагіотеціум волосоносний Fince karvalaakasammal

Plagiothecium platyphyllum Mönk. 1927, Plagiothecium sylvaticum var. platyphyllum (Mönk.) F. Koppe 1931

İngilizce alpine silk-moss Felemenkçe beekplatmos Almanca breitblättriges Plattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bregnejamnemose İsveççe bäcksidenmossa Rusça широколистный плагиотеций Ukraynaca плагіотеціум широколистий Lehçe dwustronek szerokolistny Çekçe lesklec širolistý Fince purolaakasammal Çince 阔叶棉藓

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. 1865, Plagiothecium sylvaticum subsp. succulentum (Wilson) J.J. Amann & Meyl. 1918, Plagiothecium sylvaticum var. succulentum (Wilson) Spruce 1880, Plagiothecium denticulatum var. succulentum (Wilson) Dixon 1896, Hypnum denticulatum var. succulentum Wilson 1855

İngilizce juicy silk-moss Almanca saftiges Plattmoos Danca gylden tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) pløsjamnemose İsveççe praktsidenmossa İzlandaca urðaglit Letonca sukulentu šķībvācelīte Rusça суккулентный плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум суккулентний Lehçe dwustronek soczysty Çekçe lesklec svrasklý Fince harsulaakasammal Estonca turd-põikkupar Çince 长喙棉藓

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. 1851 or Buckiella undulata (Hedw.) Ireland 2001, Pancovia undulata (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Stereodon undulatus (Hedw.) Mitt. 1864, Hypnum undulatum Hedw. 1801, Neckeropsis undulata (Hedw.) Kindb. ex J. A. Allen 1900 {!!! homonym: Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt 1870}

İngilizce waved silk-moss Felemenkçe gerimpeld platmos Almanca gewelltes Plattmoos, gewelltblättriges Schiefkapselmoos, wellenblättriges Schiefbüchsenmoos Danca bølget tæppemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystjamnemose İsveççe vågig sidenmossa Förce bylgjutur tjaldmosi Litvanca vingialapė pažulnutė Letonca viļņainā šķībvācelīte Rusça волнистый плагиотеций, волнистый плагиотециум Ukraynaca плагіотеціум хвилястий Lehçe dwustronek marszczony, płaszczeniec marszczony Çekçe lesklec čeřitý Slovakça lesklec vlnkatý Slovence valoviti kimač Fransızca hypne ondulé, plagiothécie ondulée Fince poimulaakasammal Estonca lainjas põikkupar Çince 波叶棉藓

Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M. Fleisch. 1925 or Eurhynchium meridionale (Schimp.) De Not. 1863, Eurhynchium striatum subsp. meridionale (Schimp.) J.J. Amann 1918, Eurhynchium striatum var. meridionale (Schimp.) Schimp. 1856, Eurhynchium megapolitanum var. meridionale (Schimp.) Husn. 1893, Eurhynchium longirostre var. meridionale Schimp. 1854, Pleurozium meridionale (Schimp.) Kindb. 1894, Hylocomium meridionale (Schimp.) Kindb. 1885, Rhynchostegium meridionale (Schimp.) De Not. 1867

İngilizce Portland feather-moss Ukraynaca пластеврінхіум південний Slovence južni praznorožec

Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M. Fleisch 1925 or Eurhynchium striatulum (Spruce) Schimp. 1854, Isothecium striatulum (Spruce) Kindb. 1894, Rhynchostegium striatulum (Spruce) De Not. 1869, Hypnum striatulum Spruce 1925

İngilizce lesser striated feather-moss Felemenkçe geplooid palmpjesmos Almanca Kalk-Faltenmoos, Kalk-Schönschnabelmoos, echtes Kalkschönschnabelmoos, falsches Mausschwanzmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bergmoldmose İsveççe kalksprötmossa Rusça слабополосатый пластэвринхиум, слабополосатый эвринхий Ukraynaca пластеврінхіум складочковий, еврінхіум складочковий Çekçe trněnka proužkatá Slovence žlebičkasti praznorožec

Platydictya confervoides (Brid.) H.A. Crum 1964 or Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp. 1853, Serpoleskea confervoides (Brid.) Loeske 1904, Amblystegiella confervoides (Brid.) Loeske 1903, Amblystegium sprucei var. confervoides (Brid.) Tripp 1888, Apterygium confervoides (Brid.) Kindb. 1885, Leskea confervoides (Brid.) Spruce 1845, Stereodon confervoides (Brid.) Brid. 1827, Hypnum confervoides Brid. 1812

İngilizce tiny feather-moss, algæ-like matted-moss Felemenkçe dwergkoordjesmos Almanca algenartiges Stumpfdeckelmoos, algenähnliches Stumpfdeckelmoos, algenähnlicher Stumpfdeckel Norveççe (bokmål & nynorsk) bustkrypmose İsveççe småkrypmossa Letonca tīmekļu strupknābe Rusça конфервовидная платидиктия, конфервовидный амблистегиум Çekçe rokytnatka nejjemnější Slovence zložena površinarka Fince hituritvasammal Estonca lubi-tömpkaanik Japonca ニセイトヤナギゴケ

Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum 1964 or Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp. 1853 or Pseudoamblystegium subtile (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs 2009, Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske 1903, Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske 1904, Apterygium subtile (Hedw.) Kindb. 1885, Hypnum subtile (Hedw.) Dicks. 1801, Leskea subtilis Hedw. 1801

İngilizce bark willow moss Felemenkçe woudpluisdraadmos Almanca feines Stumpfdeckelmoos, feiner Stumpfdeckel, feines Kleinstumpfdeckelmoos, algenähnliches Kleinstumpfdeckelmoos Danca tvekønnet spindmos Norveççe (bokmål) barkkrypmose Norveççe (nynorsk) borkkrypmose İsveççe trädkrypmossa Letonca smalkā strupknābe Rusça нежная платидиктия, нежный амблистегиум Ukraynaca амблістегіум тонкий Çekçe rokytnatka útlá Slovakça pavučinovec jemný Slovence tanka površinarka Fince kantoritvasammal, siroritvasammal Estonca peen tömpkaanik Japonca イトヤナギゴケモドキ

Platygyrium repens (Brid.) Schimp. 1851, Entodon repens (Brid.) Grout 1896, Cylindrothecium repens (Brid.) De Not. 1869, Isothecium repens (Brid.) Spruce 1849, Leptohymenium repens (Brid.) Hampe 1847, Anomodon repens (Brid.) Fürnr. 1829, Neckera repens (Brid.) Schwägr. 1828, Haptymenium repens (Brid.) Fürnr. 1827, Maschalocarpus repens (Brid.) Spreng. 1827, Bruchia repens (Brid.) Hornsch. 1825, Pterogonium repens (Brid.) Schwägr. 1811, Pterigynandrum repens Brid. 1806

İngilizce flat-brocade moss, oily sheen moss Felemenkçe kwastjesmos Almanca kriechendes Breitringmoos Danca mørk yngleknop Norveççe (bokmål & nynorsk) yngleknoppmose İsveççe kopparglansmossa Letonca ložņu platgredzene Rusça ползучий платигирий, ползучий платигириум Ukraynaca платигіріум повзучий Lehçe sznurecznik pełząjacy Çekçe prstenatka plazivá Slovence plazeči okroglež Fince näädänsammal Estonca roomav sõõrsammal Japonca イヌサナダゴケ Çince 平锦藓

Platyhypnidium alopecuroides Rhynchostegium alopecuroides

Platyhypnidium lusitanicum Rhynchostegium alopecuroides

Platyhypnidium riparioides Torrentaria riparioides

Platyhypnum duriusculum Hygrohypnum duriusculum

Platyhypnum smithii Hygrohypnum smithii

Pleuridium acuminatum Lindb. 1863

İngilizce taper-leaved earth-moss, acuminate pleuridium moss Felemenkçe klein kortsteeltje Almanca pfriemenblättriges Seitenköpfchenmoos, zugespitztes Seitenköpfchenmoos Danca siddende sylbladsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) snerpfaksmose İsveççe kortbladig sylmossa Rusça конусовидный плевридиум Ukraynaca плевридіум загострений Lehçe karczyk zaostrzony Çekçe straniplodka šídlovitá Slovence dolgolisti balonček Fince ojaäimäsammal Çince 尖叶丛毛藓

Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 1848, Aongstroemia subulata (Hedw.) Mitt. 1851, Astomum subulatum (Hedw.) Hampe 1837, Phascum subulatum Hedw. 1801

İngilizce awl-leaved earth-moss Felemenkçe groot kortsteeltje Almanca wechselblättriges Seitenköpfchenmoos, Pfriemen-Seitenköpfchenmoos Danca kortstilket sylbladsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) hårfaksmose İsveççe sylmossa İzlandaca vöggmosi Letonca smailā īlenlape Rusça шиловидный плевридий, шиловидный плевридиум Ukraynaca плевридій шилоподібний Lehçe karczyk skrzydlasty Çekçe straniplodka střídavolistá Slovence resastolisti balonček Fransızca phasque subulée Fince saviäimäsammal Estonca naaskel-pleuriidium Japonca ホソバノキンチャクゴケ Çince 丛毛藓

Pleurochaete malacophylla (Müll. Hal.) Broth. 1924 or Tortella malacophylla (Müll. Hal.) Paris 1924, Barbula malacophylla Müll. Hal. 1875

İngilizce "unknown"

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 1864 or Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. 1888, Tortula squarrosa (Brid.) De Not. 1838, Barbula squarrosa Brid. 1827

İngilizce side-fruited crisp-moss Felemenkçe hakig kronkelbladmos Almanca sparriges Seitenfruchtmoos İsveççe stäppmossa Rusça растопыренная плеврохета Ukraynaca плеврохете відстовбурчена Lehçe boczeń nastroszony Çekçe bokoplodka kostrbatá Slovence štrleča nastranka Katalanca molsa d'estrelletes, molsa de les estrelletes, molsa d'estrelles Çince 侧出藓

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 1869, Calliergonella schreberi (Willd. ex Brid.) Grout 1931, Calliergon schreberi (Willd. ex Brid.) Grout 1908, Entodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mönk. 1927, Hypnopsis schreberi (Willd. ex Brid.) Podp. 1921, Cuspidaria schreberi (Willd. ex Brid.) Müll. Hal. 1897, Hylocomium schreberi (Willd. ex Brid.) De Not. 1867, Stereodon schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 1859[1869], Hypnum schreberi Willd. ex Brid. 1801

İngilizce red-stemmed feather moss, ubiquitous feather moss, big red stem feather-moss, Schreber's moss, Schreber's big red stem moss, Schreber's feather-moss Felemenkçe bronsmos Almanca Rotstängelmoos, Rotstengelmoos, Schrebers Rotstängelmoos Danca trind fyrremos Norveççe (bokmål & nynorsk) furumose İsveççe väggmossa İzlandaca hrísmosi Litvanca paprastoji šilsamanė Letonca Šrēbera rūsaine Rusça плеурозий Шребера, плевроциум Шребера Ukraynaca плеурозіум Шребера Lehçe rokietnik pospolity Çekçe travník Schreberův Slovakça porastník Schreberov Slovence bleščeča stopničarka, Schreberjev rebrenec, Schreberjev mah Fransızca hypne de Schreber Macarca pirosszárúmoha Fince seinäsammal Estonca harilik palusammal Korece 겉창밭이끼 Japonca タチハイゴケ Çince 赤茎藓

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. 1805 or Polytrichum aloides Hedw. 1801↓

Pogonatum aloides var. aloides

İngilizce aloe haircap Felemenkçe gewone viltmuts Almanca aloeblättriges Filzmützenmoos, Aloe-Filzmützenmoos, echtes aloeblättriges Filzmützenmoos Danca smal urnekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) kystkrukkemose İsveççe sydlig grävlingmossa Litvanca alavijinis zuikrugis, aštrusis zuikrugis Litvanca (žemaitėška) aštrosis zoikrogis Letonca alveju bārdaine Rusça алоэвидный погонат, алоэвидный погонатум, алоэподобный погонатум Ukraynaca погонатум алоєподібний Lehçe płonniczek aloesowaty, płonniczek osokowaty Çekçe ploníček aloeovitý Slovakça ploníček zúbkatý Fince peltohiekkasammal Estonca aaloe-karviksammal Çince 小金发藓

?Pogonatum aloides var. minimum (Crome) Molendo 1875 or Polytrichum aloides var. minimum (Crome) Blandow 1809 or Pogonatum nanum var. minimum (Crome) H. Möller 1921, Polytrichum nanum var. minimum (Crome) Lindb. 1868 or Pogonatum × minimum [a hybrid between P. aloides (female) and P. nanum (male)], Polytrichum minimum Crome 1806; or synonym of Pogonatum aloides (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca kleines aloeblättriges Filzmützenmoos

Pogonatum aloides subsp. nanum → Pogonatum nanum var. nanum

Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. 1827, Pogonatum capillare var. dentatum (Menzies ex Brid.) G. Roth 1904, Polytrichum capillare var. dentatum (Menzies ex Brid.) Lindb. 1872, Polytrichum dentatum Menzies ex Brid. 1801

İngilizce hair-like pogonatum Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellkrukkemose İsveççe nordlig grävlingmossa İzlandaca skurðhöttur Letonca zobainā bārdaine Rusça зубчатый погонатум Fince pohjanhiekkasammal Estonca hammas-karviksammal Japonca ケスジスギゴケ、リシリスギゴケ

Pogonatum inflexum (Lindb.) Sande Lac. 1869[1870], Polytrichum inflexum Lindb. 1868

İngilizce "unknown" Korece 아기들솔이끼 Japonca コスギゴケ Çince 东亚小金发藓

Pogonatum × longisetum → Pogonatum nanum var. longisetum

Pogonatum × minimum → Pogonatum aloides var. minimum

Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv. 1805 or Polytrichum nanum Schreb. ex Hedw. 1801↓

?Pogonatum nanum var. nanum or Pogonatum aloides subsp. nanum (Schreb. ex Hedw.) Albr. Rohn. ex Podp. 1954, Polytrichum aloides subsp. nanum (Schreb. ex Hedw.) Albr. Rohn. 1934, Polytrichum aloides var. nanum (Schreb. ex Hedw.) Gray 1821

İngilizce dwarf haircap Felemenkçe kleine viltmuts Almanca kleines Filzmützenmoos, echtes kleines Filzmützenmoos, Zwerg-Filzmützenmoos Danca dværg-urnekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergkrukkemose İsveççe liten grävlingmossa İzlandaca dverghöttur Litvanca mažasis zuikrugis Letonca sīkā bārdaine Rusça карликовый погонатум Ukraynaca погонатум карликовий Lehçe płonniczek karłowaty Çekçe ploníček nízký Slovence pritlikavi kapičar Fransızca pogonaton nain Fince pikkuhiekkasammal Estonca kääbus karviksammal

?Pogonatum nanum var. longisetum Hampe ex B.S.G. 1844, Polytrichum nanum var. longisetum (Hampe ex B.S.G.) Müll. Hal. 1848, Pogonatum polytrichoides var. longisetum (Hampe ex B.S.G.) H. Möller 1921, Polytrichum subrotundum var. longisetum (Hampe ex B.S.G.) Lindb. 1867 or Pogonatum × longisetum [a hybrid between P. aloides (male) and P. nanum (female)] {!!! homonym: Pogonatum longisetum Brid. 1827 → Polytrichadelphus longisetus (Brid.) Mitt. 1869}; or synonym of Pogonatum aloides (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca langstieliges kleines Filzmützenmoos

Pogonatum nanum var. minimum → Pogonatum aloides var. minimum

Pogonatum neesii (Müll. Hal.) Dozy 1856, Pogonatum aloides fo. neesii (Müll. Hal.) Gangulee 1969, Polytrichum neesii Müll. Hal. 1851

İngilizce "unknown" Korece 들솔이끼 Japonca ヒメスギゴケ、ハヤチネスギゴケ

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. 1805 or Polytrichum urnigerum Hedw. 1801, Catharinea urnigera (Hedw.) J. Kickx f. 1865

İngilizce urn haircap, urn haircap moss, urn-like pogonatum Felemenkçe grote viltmuts Almanca großes Filzmützenmoos, große Filzmütze, urnentragendes Filzmützenmoos Danca stor urnekapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) vegkrukkemose İsveççe stor grävlingmossa İzlandaca melhöttur Letonca parastā bārdaine Rusça урновидный погонат, урновидный погонатум Ukraynaca погонатум урноносний Lehçe płonniczek słoikowy Çekçe ploníček pohárovitý Slovence vrčasti kapičar Fransızca pogonate à urne, pogonaton à fruits en forme d'urne Fince törmähiekkasammal Estonca urn-karviksammal Korece 산들솔이끼 Japonca ヤマコスギゴケ Çince 疣小金发藓

Pohlia annotina (Hedw.) S.O. Lindberg 1879, Lamprophyllum annotinum (Hedw.) Lindb. 1871, Webera annotina (Hedw.) Bruch 1830, Hypnum annotinum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium annotinum (Hedw.) With. 1801, Bryum annotinum Hedw. 1801

İngilizce pale-fruited thread-moss Felemenkçe gewoon broedpeermos Almanca vorjähriges Pohlmoos, einjähriges Pohlmoos Danca blød nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) taggknoppnikke İsveççe taggkornsnicka İzlandaca bakkaskart Rusça годичная полия Ukraynaca полія однорічна Lehçe borześlad roczny Çekçe paprutka roční Fince rihmavarstasammal, jyväsvarstasammal

Pohlia atropurpurea (Wahlenb.) H. Lindb. 1899, Webera atropurpurea (Wahlenb.) Warnst. 1901, Mniobryum atropurpureum (Wahlenb.) I. Hagen 1901, Bryum atropurpureum (Wahlenb.) Wahlenb. 1829, Bryum pulchellum var. atropurpureum Wahlenb. 1812

İngilizce Lapp nodding moss Norveççe (bokmål & nynorsk) bruntann-nikke İsveççe lappnicka Rusça черно-пурпурная полия Ukraynaca полія чорнопурпурна Fince kääpiövarstasammal

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. 1904, Webera annotina var. bulbifera (Warnst.) Correns 1924, Webera bulbifera Warnst. 1896

İngilizce blunt-bud thread-moss, blunt grain nodding moss Felemenkçe bolletjespeermos Almanca Bulbillen-Pohlmoos Danca gulkuglet nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kuleknoppnikke İsveççe trubbkornsnicka İzlandaca flagaskart Letonca vairpumpuru polija Rusça живородящая полия Ukraynaca полія бульбочконосна Çekçe paprutka cibulkatá Slovence brbončasti kijec Fince silmuvarstasammal Estonca mugulpirnik Japonca コモチヘチマゴケ

Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. 1903, Bryum nutans subsp. camptotrachelum (Renauld & Cardot) Kindb. 1897, Webera camptotrachela Renauld & Cardot 1888

İngilizce crookneck nodding-moss Felemenkçe korreltjespeermos Almanca Krummhals-Pohlmoos Danca fin nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stilkknoppnikke İsveççe småkornsnicka Letonca līkvācelīšu polija Rusça согнутошейковая полия, годичная полия Lehçe borześlad krzywoszyjkowy Çekçe paprutka pupenovitá Slovence velelistni kijec Fince ituvarstasammal Estonca terapirnik Korece 들수세미이끼 Japonca キヘチマゴケ、コマノミスゴケ

Pohlia cruda (Hedw.) S.O. Lindberg 1879, Polla cruda (Hedw.) Brid. 1827, Lamprophyllum crudum (Hedw.) Lindb. 1871, Webera cruda (Hedw.) Fürnr. 1829, Bryum crudum (Hedw.) Turner 1804, Hypnum crudum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium crudum Hedw. 1801

İngilizce opal thread-moss, glaucous thread moss Felemenkçe glanzend peermos Almanca hellgrünes Pohlmoos, glänzendes Pohlmoos Danca opaliserende nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) opalnikke İsveççe opalmossa İzlandaca urðaskart Litvanca melsvoji polija Litvanca (žemaitėška) melsvuojė puolėjė Letonca spīdīgā polija Rusça сизая полия Ukraynaca полія сиза Lehçe borześlad świeży Çekçe paprutka trpká Slovence surovi kijec Fince hohtovarstasammal Estonca läikiv pirnik Japonca ツヤヘチマゴケ Çince 泛生丝瓜藓

Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews 1935, Webera drummondii (Müll. Hal.) A. Jaeger 1875, Bryum drummondii Müll. Hal. 1862

İngilizce Drummond's thread-moss, Drummond's pohlia moss Felemenkçe groot broedpeermos Almanca veränderliches Pohlmoos Danca bæk-nikkemos Norveççe (bokmål) rødknoppnikke Norveççe (nynorsk) raudknoppnikke İsveççe snönicka İzlandaca heiðaskart Rusça полия Друммонда, полия Драммонда Ukraynaca полія Друммонда Lehçe borześlad Drummonda Çekçe paprutka hromadná Slovence spremenljivi kijec Fince pohjanvarstasammal Japonca ツブツブヘチマゴケ Çince 林地丝瓜藓

Pohlia elongata Hedw. 1801↓

Pohlia elongata var. elongata, Lamprophyllum elongatum (Hedw.) Lindb. 1871, Webera elongata (Hedw.) Schwägr. 1830, Leskea elongata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum elongatum (Hedw.) With. 1801, Mnium elongatum (Hedw.) P. Beauv. 1805

İngilizce long-fruited thread-moss Felemenkçe lang peermos Almanca verlängertes Pohlmoos Danca langhalset nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) svanenikke İsveççe svannicka İzlandaca holtaskart Letonca garvācelīšu polija Rusça удлиненная полия Ukraynaca полія видовжена Çekçe paprutka prodloužená Slovence podaljšani kijec Fince pitkävarstasammal Estonca piklik pirnik Korece 긴수세미이끼 Japonca ナガヘチマゴケ Çince 丝瓜藓

Pohlia elongata var. greenii (Brid.) A.J. Shaw 1982, Pohlia minor var. greenii (Brid.) Brid. 1826, Pohlia greenii Brid. 1819[1818]; or Pohlia elongata var. polymorpha (Hoppe & Hornsch.) Nyholm 1958, Pohlia polymorpha Hoppe & Hornsch. 1819, Webera polymorpha (Hoppe & Hornsch.) Schimp. 1856, Bryum polymorphum (Hoppe & Hornsch.) Hartm. 1838

İngilizce variable towel-gourd moss Almanca Alpinrasen-Pohlmoos, viergestaltiges verlängertes Pohlmoos

Pohlia longicolla (Hedw.) S.O. Lindberg 1879 or Pohlia longicollis , Lamprophyllum longicolle (Hedw.) Lindb. 1871, Mnium crudum var. longicolle (Hedw.) Wahlenb. 1826, Mnium longicolle (Hedw.) P. Beauv. 1823, Bryum elongatum [unranked] longicolle (Hedw.) Kindb. 1883, Bryum elongatum var. longicolle (Hedw.) Hook. & Taylor 1818, Bryum longicolle (Hedw.) Voit 1811, Bryum longicolle (Hedw.) Sw. 1801, Orthopyxis longicollis (Hedw.) P. Beauv. 1805, Hypnum longicollum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Webera longicolla Hedw. 1801

İngilizce long neck nodding moss, pond moss Almanca Langhals-Pohlmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) glansnikke İsveççe långhalsnicka Rusça длинношейковая полия Ukraynaca полія довгошийкова Lehçe borześlad długoszyjkowy Çekçe paprutka dlouhokrkatá Fince isovarstasammal Japonca ヌマゴケ Çince 拟长蒴丝瓜藓

Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Broth. 1892, Mniobryum ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Loeske 1910, Webera commutata subsp. ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) J.J. Amann 1893, Webera ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Fürnr. 1829, Bryum ludwigii Spreng. ex Schwägr. 1816

İngilizce Ludwig's thread moss, mountain brook nodding moss Almanca Schneeboden-Pohlmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellnikke İsveççe fjällbäcksnicka İzlandaca lautaskart Rusça полия Людвига Ukraynaca полія Людвіга Çekçe paprutka Ludwigova Fince tunturivarstasammal Japonca ミネハリガネゴケ

Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw 1981[1982], Bryum melanodon Brid. 1827

İngilizce pink-fruited thread-moss Felemenkçe kleipeermos Almanca rötliches Pohlmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) leirnikke İsveççe fagernicka Rusça чернозубая полия Ukraynaca полія чорнувата Lehçe borześlad cielisty Çekçe paprutka načervenalá Fince rusovarstasammal Estonca klintpirnik

Pohlia nutans (Hedw.) S.O. Lindberg 1879, Pohlia nutans var. nutans , Lamprophyllum nutans (Hedw.) Lindb. 1871, Mnium nutans (Hedw.) Hoffm. ex Spreng. 1804, Bryum nutans (Hedw.) Turner 1804, Hypnum nutans (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Webera nutans Hedw. 1801; Pohlia nutans var. bicolor (Hoppe & Hornsch.) Hult. 1886, Pohlia nutans fo. bicolor (Hoppe & Hornsch.) Podp. 1954, Bryum nutans var. bicolor (Hoppe & Hornsch.) Bruch & Schimp. 1838, Webera nutans var. bicolor (Hoppe & Hornsch.) Fürnr. 1829, Bryum bicolor (Hoppe & Hornsch.) Brid. 1826, Webera bicolor Hoppe & Hornsch. 1819

İngilizce nodding thread-moss, copper wire moss, nodding pohlia Felemenkçe gewoon peermos Almanca nickendes Pohlmoos, echtes nickendes Pohlmoos Danca almindelig nikkemos Norveççe (bokmål & nynorsk) vegnikke İsveççe nickmossa İzlandaca móaskart Litvanca lenktagalvė polija Letonca nokarvācelīšu polija Rusça поникшая палия, поникшая полия Ukraynaca полія поникла Lehçe borześlad zwisły, knotnik zwisły Çekçe paprutka nicí pravá Slovakça celokrajka ovisnutá Slovence viseči kijec Fransızca bry penché Fince nuokkuvarstasammal Estonca longus pirnik Japonca ヘチマゴケ、アカヘチマゴケ Çince 黄丝瓜藓

Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews 1935↓

Pohlia wahlenbergii var. wahlenbergii , Webera wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Fürnr. 1829, Bryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Schwägr. 1816, Mniobryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Jenn. 1913, Hypnum wahlenbergii F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce pale glaucous thread-moss, pale-leaved thread moss, Wahlenberg's pohlia moss Felemenkçe bleek peermos Almanca weißliches Pohlmoos, weißes Pohlmoos, Wahlenbergs Pohlmoos, echtes Wahlenbergs Pohlmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kaldnikke İsveççe bäcknicka İzlandaca lindaskart Litvanca Valenbergo polija Letonca Vālenberga polija Rusça полия Валенберга Ukraynaca полія Валенберга Lehçe borześlad białawy, borześlad Wahlenberga Çekçe paprutka Wahlenbergova, paprutkovník bělavý Slovakça celokrajka belavá Fransızca bryum blanchâtre Fince hetevarstasammal Estonca vesipirnik Korece 철사수세미이끼 Japonca チョウチンハリガネゴケ

Pohlia wahlenbergii var. calcarea (Warnst.) E.F. Warb. 1962[1963], Mniobryum wahlenbergii var. calcareum (Warnst.) Wijk & Margad. 1961, Pohlia albicans var. calcarea (Warnst.) P.W. Richards & E.C. Wallace 1950, Mniobryum calcareum (Warnst.) Limpr. 1901, Webera calcarea Warnst. 1899

İngilizce "unknown" Almanca Kalk-Wahlenbergs Pohlmoos

Pohlia wahlenbergii var. glacialis (Brid.) E. F. Warb. 1962, Mniobryum wahlenbergii var. glaciale (Brid.) Wijk & Margad. 1959, Webera wahlenbergii var. glacialis (Brid.) Hampe 1837, Bryum wahlenbergii var. glaciale (Brid.) Huebener 1833, Pohlia albicans var. glacialis (Brid.) Broth. & Saelan 1890, Mniobryum albicans var. glaciale (Brid.) Limpr. 1892, Webera albicans var. glacialis (Brid.) Schimp. 1856, Bryum albicans var. glaciale (Brid.) Müll. Hal. 1848, Bryum glaciale Brid. 1827

İngilizce mountain thread-moss Almanca Gletscher-Pohlmoos, feines Wahlenbergs

Polla horna Mnium hornum

Polla lycopodioides Mnium lycopodioides

Polla spinosa Mnium spinosum

Polla spinulosa Mnium spinulosum

Polytrichum aloides Pogonatum aloides

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. 1971 or Polytrichum alpinum Hedw. 1801↓

?Polytrichastrum alpinum var. alpinum or Polytrichum alpinum var. alpinum , Pogonatum alpinum (Hedw.) Röhl. 1814

İngilizce alpine haircap, alpine haircap moss, alpine polytrichastrum moss Felemenkçe berghaarmos Almanca Alpen-Haarmützenmoos, Alpen-Widertonmoos, Alpen-Neuwidertonmoos Danca grenet jomfrukapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellbinnemose İsveççe nordlig björnmossa İzlandaca fjallhaddur Rusça альпийский политрихаструм, альпийский политрихум Ukraynaca альпійський політрихаструм, альпійський політріхум Çekçe ploník horský Slovence alpska zlatolaska Fince vuorikarhunsammal Korece 산솔이끼 Japonca ミヤマスギゴケ、エゾミヤマスギゴケ Çince 高山金发藓

?Polytrichastrum alpinum var. septentrionale (Brid.) G.L. Sm. 1971 or Polytrichum alpinum var. septentrionale (Brid.) Lindb. 1868, Pogonatum alpinum var. septentrionale (Brid.) Brid. 1827, Polytrichum septentrionale Brid. 1801, Pogonatum septentrionale (Brid.) Röhl. 1814; or Polytrichastrum norwegicum (Hedw.) Schljakov 1982, Polytrichum septentrionale var. norwegicum (Hedw.) Lilj. 1816, Polytrichum norwegicum Hedw. 1801, Pogonatum norwegicum (Hedw.) P. Beauv. 1805; or synonym of Polytrichum alpinum (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" İsveççe klotbjörnmossa Rusça норвежский политрихаструм, норвежский политрихум Fince pohjankarhunsammal Japonca ダイセツスギゴケ、ノルウェースギゴケ

?Polytrichum alpinum var. pyriforme Fröšhl. 1959 [bu takson Tropicos'ta bulunmuyor] § was described from Turkey. The identity of the taxon has not been revised since. If it merits recognition, then a new combination under Polytrichastrum alpinum may be required (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013).

İngilizce "unknown"

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. 1971 or Polytrichum formosum Hedw. 1801, Pogonatum formosum (Hedw.) P. Beauv. 1823

İngilizce bank haircap, wood haircap, wood haircup moss Felemenkçe fraai haarmos Almanca schönes Haarmützenmoos, schönes Widertonmoos, schönes Frauenhaarmoos, Wald-Neuwidertonmoos, Wald-Haarmützenmoos, Wald-Frauenhaarmoos, goldenes Frauenhaar Danca skov-jomfrukapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) kystbinnemose İsveççe skogsbjörnmossa İzlandaca kjarrhaddur Litvanca liekninis gegužlinis Letonca krāšņais dzegužlins, krāšņā lāčsūna Rusça красивый политрихаструм, красивый политрихум, прекрасный политрихум Beyaz Rusça прыгожы зязюлін лён Ukraynaca гарний політріхаструм Lehçe płonnik strojny Çekçe ploník ztenčený Slovakça ploník stenčený Slovence lasasti kapičar, šilolistni pušnik Hırvatça kopičasti vlasak Fransızca polytric élégant Katalanca molsa comuna, molsa comú İtalyanca muschio da spazzole, muschio stellato, muschio a stelle Macarca erdei szőrmoha Fince lehtokarhunsammal Estonca kaunis karusammal Korece 큰솔이끼 Japonca オオスギゴケ、イブキスギゴケ Çince 拟金发藓

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. 1971 or Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. 1801

İngilizce slender haircap, slender haircap moss, slender hairy-cap Felemenkçe gerand haarmos Almanca langstieliges Haarmützenmoos, zierliches Widertonmoos, zierliches Neuwidertonmoos Danca mose-jomfrukapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) brembinnemose İsveççe kärrbjörnmossa İzlandaca móhaddur Litvanca grakštusis gegužlinis Letonca garsetas dzegužlins Rusça длинноножковый политрихаструм, длинноножковый политрихум, длиннощетинковый политрихум, изящный политрихум Beyaz Rusça зграбны зязюлін лён Ukraynaca довгоніжковий політрихаструм Çekçe ploník štíhlý Fince kytökarhunsammal Estonca nõtke karusammal Japonca ホンスギゴケ Çince 细叶金发藓

Polytrichastrum norwegicum → Polytrichastrum alpinum var. septentrionale

Polytrichastrum sexangulare (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. 1971 or Polytrichum sexangulare Flörke ex Brid. 1801

İngilizce northern haircap Almanca norwegisches Haarmützenmoos, Schneetälchen-Neuwidertonmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) snøbinnemose İsveççe jökelbjörnmossa İzlandaca snæhaddur Rusça шестиугольный политрихаструм, шестиугольный политрихум Ukraynaca шестикутний політріхаструм, шестикутний політрих Çekçe ploník šestihranný Slovakça ploník snežný Katalanca polítric sexangular Fince tunturikarhunsammal

Polytrichum alpinum → Polytrichastrum alpinum

Polytrichum commune Hedw. 1801 or Polytrichum commune var. commune

İngilizce common haircap, common haircap moss Felemenkçe gewoon haarmos Almanca gemeines Haarmützenmoos, gemeines Widertonmoos, gewöhnliches Widertonmoos, großes Haarmützenmoos, goldenes Frauenhaarmoos Danca almindelig jomfruhår Norveççe (bokmål & nynorsk) storbjørnemose İsveççe stor björnmossa İzlandaca mýrhaddur Förce trælamosi Litvanca paprastasis gegužlinis Letonca parastais dzegužlins, parastā lāčsūna Rusça обыкновенный кукушкин лён, обыкновенный мох кукушкин лён, кукушкин лён, обыкновенный политрихум, обыкновенный политрих Beyaz Rusça звычайны зязюлін лён, зязюлін лён, кукушкін лён, лугавы лён, палітрыхум Ukraynaca звичайний політріхум Lehçe płonnik pospolity Çekçe ploník obecný Slovakça ploník obyčajný Bulgarca влакнестокачулест мъх, обикновен мъх Slovence navadna zlatolaska, lasasti kapičar Hırvatça vlasak, obični vlasak İrlandaca foltchaonach İskoç Galcesi còinneach ghiobach Fransızca polytric commun İspanyolca musgo capilar, politrico dorado Galiççe brión común Portekizce musgo comum de caliptra peluda, musgo pinheirinho İtalyanca politrico comune Romence mușchi de pământ, politrícă, politrichie Arnavutça politrikë e zakonshme Macarca óriás szőrmoha Fince korpikarhunsammal, korvenkarhunsammal, karhunsammal Estonca harilik karusammal Özbekçe kakku zig‘iri (какку зиғири), kakku yo‘sini (какку йўсини) Kazakça жасыл мүк, көкек мүгі, көкек зығыры, көк зығыр мүгі Korece 솔이끼 Japonca ウマスギゴケ、ナンブスギゴケ Çince 金发藓 Gürcüce ჩვეულებრივი გუგულის სელი

Polytrichum commune var. commune Polytrichum commune
Polytrichum commune var. perigoniale Polytrichum perigoniale

Polytrichum formosum → Polytrichastrum formosum

Polytrichum juniperinum Hedw. 1801

İngilizce juniper haircap, juniper haircap moss, juniper hairy cap moss, juniper moss, juniper polytrichum moss Felemenkçe zandhaarmos, echt zandhaarmos Almanca Wacholder-Haarmützenmoos, Wacholder-Widertonmoos, braunfilziges Haarmützenmoos, langstieliges Haarmützenmoos, zierliches Widertonmoos, zierliches Neuwidertonmoos Danca ene-jomfruhår Norveççe (bokmål & nynorsk) einerbjørnemose İsveççe enbjörnmossa İzlandaca jarphaddur Litvanca smiltyninis gegužlinis Letonca kadiķu dzegužlins Rusça можжевельниковый кукушкин лён, можжевельниковый политрихум, можжевельникоподобный кукушкин лён, можжевельниковидный политрихум, можжевельниковый политрих Beyaz Rusça ядлоўцавы зязюлін лён Ukraynaca ялівцевий політріхум Lehçe płonnik jałowcowaty, płonnik jałowcowy Çekçe ploník jalovcový Slovakça ploník borievkový Bulgarca хвойновиден политрихум Slovence brinjeva zlatolaska, brinolistni kapičar Fransızca polytric genévrier, polytric pilifère Fince kangaskarhunsammal Estonca palu-karusammal Japonca スギゴケ Çince 桧叶金发藓

Polytrichum longisetum → Polytrichastrum longisetum

Polytrichum nanum → Pogonatum nanum

Polytrichum perigoniale Michx. 1803 or Polytrichum commune var. perigoniale (Michx.) Hampe 1839 {!!! homonym: Polytrichum commune var. perigoniale Papp 1926}, Polytrichum commune subsp. perigoniale (Michx.) Kindb. 1897, Polytrichum yuccaefolium var. perigoniale (Michx.) Mart. 1817; or synonym of Polytrichum commune (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca Heide-Haarmützenmoos İsveççe vägbjörnmossa Ukraynaca перігоніальний політрихум Çekçe ploník menší

Polytrichum piliferum Hedw. or Schreb. ex Hedw. 1801

İngilizce bristly haircap, bristly haircap moss, awned hair-cap Felemenkçe ruig haarmos Almanca Glashaar-Haarmützenmoos, Glashaar-Widertonmoos, haartragendes Widertonmoos Danca hårspidset jomfruhår Norveççe (bokmål & nynorsk) rabbebjørnemose İsveççe hårbjörnmossa İzlandaca gráhaddur Litvanca žilsvasis gegužlinis Letonca matainais dzegužlins Rusça волосоносный кукушкин лён, волосоносный политрихум, волосконосный политрих Beyaz Rusça валасканосны зязюлін лён Ukraynaca волосконосний політріхум Lehçe płonnik włosisty Çekçe ploník chluponosný Slovakça ploník chĺpkatý Fransızca polytric poilu, polytric porte-poil Fince karvakarhunsammal Estonca liiv-karusammal Japonca ハリスギゴケ Çince 毛尖金发藓

Polytrichum sexangulare → Polytrichastrum sexangulare

Polytrichum strictum Menzies ex Brid. 1801, Polytrichum juniperinum subsp. strictum (Menzies ex Brid.) Nyl. & Saelan 1859, Polytrichum juniperinum var. strictum (Menzies ex Brid.) Röhl. 1813

İngilizce strict haircap, strict haircap moss, bog haircap moss Almanca Moor-Haarmützenmoos, Moor-Widertonmoos, steifblättriges Frauenhaar, steifes Widertonmoos, weißfilziges Haarmützenmoos Danca filtstænglet jomfruhår Norveççe (bokmål & nynorsk) filtbjørnemose İsveççe myrbjörnmossa İzlandaca lóhaddur Litvanca durpyninis gegužlinis Rusça прямой кукушкин лён, сжатый политрихум Beyaz Rusça прыальпійскі зязюлін лён, сціснуты зязюлін лён Ukraynaca стиснутий політріхум Lehçe płonnik cienki Çekçe ploník tuhý Slovakça ploník tuhý Fransızca polytric étroit Macarca merev szőrmoha Fince rämekarhunsammal Estonca raba-karusammal

Polytrichum urnigerum → Pogonatum urnigerum

Pottia bryoides → Protobryum bryoides

Pottia caucasica → Tortula caucasica

Pottia commutata → Microbryum davallianum var. commutatum

Pottia conica → Microbryum davallianum var. conicum

Pottia crinita → Tortula viridifolia

Pottia davalliana → Microbryum davallianum

Pottia intermedia → Tortula caucasica

Pottia lanceolata → Tortula lindbergii

Pottia mutica → Microbryum starckeanum var. brachyodus

Pottia pallida → Tortula pallida

Pottia recta → Microbryum rectum

Pottia starckeana → Microbryum starckeanum

Pottia truncata → Tortula truncata

Protobryum bryoides → Tortula protobryoides

Pseudoamblystegium subtile → Platydictya subtilis

Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs 1990[1992] or Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. 1903, Scorpidium lycopodioides (Brid.) H.K.G. Paul 1918, Harpidium lycopodioides (Brid.) C.E.O. Jensen 1887, Amblystegium lycopodioides (Brid.) De Not. 1867, Stereodon lycopodioides (Brid.) Brid. 1827, Hypnum lycopodioides Brid. 1812, Drepanocladus aduncus subsp. lycopodioides (Brid.) Grout 1908, Hypnum aduncum subsp. lycopodioides (Brid.) Renauld 1906, Hypnum aduncum var. lycopodioides (Brid.) Duby 1830, Hypnum vernicosum var. lycopodioides (Brid.) Venturi 1885

İngilizce large hook-moss Felemenkçe wolfsklauwmos Almanca Bärlapp-Scheinschönmoos, Bärlapp-Sichelmoos, bärlappähnliches Pseudoschönmoos Danca blød seglmos Norveççe (bokmål & nynorsk) striglegulmose İsveççe grov gulmossa Litvanca pataisinė drepanė Letonca staipekņu sirpjlape Rusça плауновидный псевдокаллиергон, плауновидный дрепаноклад, плауновидный дрепанокладус Beyaz Rusça дзерападобны псеўдакаліергон Ukraynaca плавуноподібний псевдокалієргон, плауноподібний дрепаноклад Lehçe bagiennik widłakowaty, sierpowiec widłakowaty Çekçe bařinatec plavuňovitý, srpnatka plavuňovitá Slovakça kosáčik plavúňovitý Slovence lisičjakasti srpolist Fransızca hypne rugueux Macarca korpafűszerű sarlósmoha Fince kalkkijalosammal, kalkkisirppisammal Estonca koldsirbik Çince 褶叶镰刀藓

Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske 1907 or Drepanocladus trifarius (F. Weber & D. Mohr) Broth. ex Paris 1909 or Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb. 1894, Acrocladium trifarium (F. Weber & D. Mohr) P.W. Richards & E.C. Wallace 1950, Scorpidium trifarium (F. Weber & D. Mohr) H.K.G. Paul 1918, Amblystegium trifarium (F. Weber & D. Mohr) De Not. 1867, Stereodon trifarius (F. Weber & D. Mohr) Brid. 1827, Hypnum stramineum var. trifarium (F. Weber & D. Mohr) Dalla Torre 1891, Hypnum sarmentosum var. trifarium (F. Weber & D. Mohr) Sommerf. 1826, Hypnum trifarium F. Weber & D. Mohr 1804

İngilizce three-ranked spear-moss, three-ranked feather-moss, worm moss Felemenkçe wormmos Almanca dreizeiliges Scheinschönmoos, dreizeiliges Schönmoos, dreizeiliges Pseudoschönmoos, drehrundes Schönmoos Danca orm-skebladsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) navargulmose İsveççe maskgulmossa İzlandaca stafdoppa Litvanca vingiastiebė dygė Letonca apaļlapu dumbrene Rusça трехрядный псевдокаллиергон Ukraynaca псевдокалієргон трирядний Lehçe bagiennik żmijowaty, mokradłosz żmijowaty, bagiennik obły Çekçe bařinatec třířadý Slovakça barinovec trojradý Slovence trojnati lepotičar, trodelni prišpičenec Fince matosammal Estonca ümaralehine tömptipp

Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander 1979, Tortula hornschuchiana (Schultz) De Not. 1838, Tortula revoluta var. hornschuchiana (Schultz) De Not. 1838, Barbula revoluta var. hornschuchiana (Schultz) Brid. 1826, Barbula hornschuchiana Schultz 1824[1822]

İngilizce Hornschuch's beard-moss Felemenkçe spits smaragdsteeltje, vergeten smaragdsteeltje Almanca Hornschuchs Scheinfransenmoos, Hornschuch-Scheinfransenmoos Danca spids rullerand Norveççe (bokmål & nynorsk) lansemose İsveççe spetsig rullmossa Rusça псевдокроссидиум Горншуха Ukraynaca псевдокроссідіум Хорншуха Çekçe patřásnatka Hornschuchova, vousatěnka Hornschuchova Slovence Hornschuchov bradatec Estonca rulluv ripssammal

Pseudocrossidium obtusulum (Lindb.) H.A. Crum & L.E. Anderson 1989, Pseudocrossidium revolutum var. obtusulum (Lindb.) B.C. Tan, R.H. Zander & J. Taylor 1981, Barbula revoluta var. obtusula (Lindb.) Mönk. 1927, Barbula revoluta subsp. obtusula (Lindb.) Kindb. 1897, Barbula hornschuchiana var. obtusula (Lindb.) Podp. 1954, Barbula obtusula Lindb. 1879

İngilizce "unknown" Almanca stumpfblättriges Scheinfransenmoos İsveççe kornrullmossa

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander 1979, Tortula revoluta (Brid.) Schrad. 1802, Barbula revoluta Brid. 1801

İngilizce revolute beard-moss, revolute screw moss, roll-leaved screw moss, blunt roll moss Felemenkçe opgerold smaragdsteeltje Almanca Rollrand-Scheinfransenmoos, zurückgerolltes Scheinfransenmoos Danca skrue-rullerand İsveççe trubbig rullmossa Rusça отогнутый псевдокроссидиум Ukraynaca псевдокросідіум відгорнутий Çekçe patřásnatka ohrnutá Slovence zviti bradatec Fransızca barbule enroulée Estonca mugul-ripssammal

Pseudohygrohypnum eugyrium → Hygrohypnum eugyrium

?Pseudoleskea brachyclados (Schwägr.) Kindb. 1884, Pseudoleskea radicosa var. brachyclados (Schwägr.) Podp. 1954, , Pseudoleskea incurvata fo. brachyclados (Schwägr.) C.E.O. Jensen 1939, Pseudoleskea incurvata var. brachyclados (Schwägr.) Cardot 1913, Leskea incurvata var. brachyclados (Schwägr.) Brid. 1812, Pseudoleskea filamentosa var. brachycladus (Schwägr.) H. Möller 1907, Lescuraea filamentosa var. brachyclados (Schwägr.) Broth. 1891, Hypnum filamentosum var. brachycladon (Schwägr.) Müll. Hal. 1851, Pseudoleskea atrovirens var. brachyclados (Schwägr.) Schimp. 1852, Hypnum atrovirens var. brachyclados (Schwägr.) Schimp. 1839, Lescuraea brachyclados (Schwägr.) Kindb. 1885, Leskea brachyclados Schwägr. 1804 § Taksonomik durumu bulanıktır: 384 Pseudoleskea brachyclados (Schwägr.) Kindb. was listed for Turkey by Kürschner & Erdağ (2005). According to Podpĕra (1954) it is a variety of Lescuraea radicosa. Other European authors have treated it as a variety or synonym of Lescuraea incurvata. Pseudoleskea incurvata var. revoluta (Schiffn.) Podp. was reported from Turkey by Schiffner (1896). If it merits recognition, then a new combination under Lescuraea incurvata may be required (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013).

İngilizce "unknown"

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske 1911 or Lescuraea incurvata (Hedw.) E. Lawton 1957↓

?Pseudoleskea incurvata var. incurvata, Leskea incurvata Hedw. 1801, Amblystegium incurvatum (Hedw.) Kindb. 1883, Hypnum incurvatum (Hedw.) P. Beauv. 1805

İngilizce brown mountain leskea Almanca gekrümmtes Scheinleskemoos Norveççe (bokmål & nynorsk) krokraspmose İsveççe blek bågmossa İzlandaca urðaleskja Rusça согнутая псевдолескея Ukraynaca лекереа зігнута Lehçe drąstewnik czasarnozielony Çekçe řásnatka tmavá, krytolístek tmavý Slovence ukrivljena verigarica Fince kivikoukerosammal Çince 草藓

?Pseudoleskea incurvata var. revoluta (Schiffner) Podp. 1954, Pseudoleskea atrovirens var. revoluta Schiffner 1896

İngilizce "unknown"

Pseudoleskea plicata → Ptychodium plicatum

Pseudoleskea patens (Lindb.) Kindb. 1894 or Lescuraea patens Lindb. 1888, Pseudoleskea atrovirens subsp. patens (Lindb.) Giacom. 1947, Lescuraea atrovirens var. patens (Lindb.) Mönk. 1927, Pseudoleskea filamentosa subsp. patens (Lindb.) Culm. & J.J. Amann 1918

İngilizce patent leskea, rasp bow moss Almanca spreizblättriges Scheinleskemoos Norveççe (bokmål & nynorsk) røysraspmose İsveççe raspbågmossa İzlandaca gjótuleskja Rusça отстоящая псевдолескея, отстоящая псеудолескеа, отклоненная лескурея Ukraynaca лекереа розкидиста Çekçe řásnatka otevřená Fince raspikoukerosammal, etelänkoukerosammal

Pseudoleskea radicosa (Mitt.) Macoun & Kindb. 1892 or Lescuraea radicosa (Mitt.) Mönk. 1927↓

?Pseudoleskea radicosa var. radicosa , Hypnum radicosum Mitt. 1864

İngilizce dense-rooted grass moss, stiff bow moss Almanca bewurzeltes Scheinleskemoos Norveççe (bokmål & nynorsk) seterraspmose İsveççe styv bågmossa İzlandaca lautaleskja Rusça войлочная псевдолескея, войлочная псеудолескеа Ukraynaca лекереа вкорінена Çekçe řásnatka vlášenitá Slovence ledena verigarica Fince pohjankoukerosammal Çince 密根草藓

?Pseudoleskea radicosa var. denudata (Kindb.) Wijk & Margad. 1960, Lescuraea radicosa var. denudata (Kindb.) E. Lawton 1957, Pseudoleskea sciuroides subsp. denudata (Kindb.) Kindb. 1894, Ptychodium sciuroides var. denudatum (Kindb.) I. Hagen 1897[1898], Pseudoleskea sciuroides var. denudata Kindb. 1892, Pseudoleskea rigescens var. denudata (Kindb.) Renauld & Cardot 1893, Pseudoleskea denudata (Kindb.) Best 1900, Lescuraea denudata (Kindb.) Mönk. 1927, Ptychodium denudatum (Kindb.) Roth 1904; or synonym of Pseudoleskea radicosa (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Çince 皱叶密根草藓

Pseudoleskea saviana (De Not.) Latzel 1931, Pseudoleskea incurvata var. saviana (De Not.) Podp. 1954, Pseudoleskea radicosa subsp. saviana (De Not.) Giacom. 1946 or Lescuraea saviana (De Not.) E. Lawton 1957, Lescuraea atrovirens var. saviana (De Not.) Mönk. 1927, Leskea saviana De Not. 1837

İngilizce "unknown" Almanca südliches Scheinleskemoos Rusça псевдолескея Сави Slovakça drapuľa južná Slovence ilirska verigarica

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. 1897, Pseudoleskea catenulata (Brid. ex Schrad.) Schimp. 1852, Leskea catenulata (Brid. ex Schrad.) Mitt. 1879, Thuidium catenulatum (Brid. ex Schrad.) De Not. 1867, Isothecium catenulatum (Brid. ex Schrad.) Huebener 1833, Hypnum catenulatum (Brid. ex Schrad.) Brid. 1812, Grimmia catenulata (Brid. ex Schrad.) F. Weber & D. Mohr 1807, Pterogonium catenulatum (Brid. ex Schrad.) Schleich. 1807, Pterigynandrum catenulatum Brid. ex Schrad. 1803

İngilizce chained leskea Felemenkçe breed koordjesmos Almanca echtes Kettenmoos, Fels-Kettenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) stumptråklemose İsveççe trubbig dvärgbågmossa Letonca važiņu leskejīte Rusça цепочковатая псевдолескеелла, цепочковатая псевдолескеела Ukraynaca псевдолескеелла ланцюжкоподібна Çekçe řetízkovec štíhlý Slovakça niťovka obyčajná Slovence spletena mala verigarica Estonca lubi-lesiksammal Japonca クサリウスグロゴケ Çince 假细罗藓

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969 or Leskeella nervosa (Brid.) Loeske 1903, Leskea nervosa (Brid.) Myrin 1834, Hypnum nervosum (Brid.) Müll. Hal. 1851, Anomodon nervosus (Brid.) Huebener 1833, Maschalocarpus nervosus (Brid.) Spreng. 1827, Pterogonium nervosum (Brid.) Schwägr. 1811, Pterigynandrum nervosum Brid. 1806; Leskeella incrassata (S.O. Lindberg ex Broth.) Broth. 1907, Leskea incrassata S.O. Lindberg ex Broth. 1892

İngilizce nerved leskea Felemenkçe smal koordjesmos Almanca Baum-Kettenmoos, Kleinleskemoos Danca mat mørkmos Norveççe (bokmål & nynorsk) broddtråklemose İsveççe spetsig dvärgbågmossa İzlandaca klettalýja Letonca dzīslainā leskejīte Rusça жилковатая псевдолескеелла Ukraynaca псевдолескеелла жилкувата Lehçe drąstewka długożeberkowa Çekçe řetízkovec žilnatý, korovník žilnatý Slovakça niťovka žilnatá Slovence kuštravi mali verigar Fince vemmelvaskisammal Estonca rood-lesiksammal

Pseudoleskeella rupestris (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr. 1991[1992], Pseudoleskea rupestris (Berggr.) Kindb. 1883, Leskeella nervosa var. rupestris (Berggr.) H. Möller 1918, Leskea nervosa var. rupestris (Berggr.) C. Hartm. 1871, Leskea catenulata var. rupestris (Berggr.) Bryhn 1892, Leskea rupestris Berggr. 1866, Anomodon rupestris (Berggr.) Kindb. 1896

İngilizce wispy leskea Almanca Fels-Kettenmoos, Stein-Kettenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjelltråklemose İsveççe blek dvärgbågmossa İzlandaca drangalýja Rusça скальная псевдолескеелла Çekçe řetízkovec skalní Fince idänvaskisammal

Pseudoleskeella tectorum (A. Braun ex Brid.) Broth. 1907, Pseudoleskea tectorum (A. Braun ex Brid.) Schimp. 1876, Leskeella tectorum (A. Braun ex Brid.) I. Hagen 1909, Leskea tectorum (A. Braun ex Brid.) Lindb. 1865, Anomodon tectorum (A. Braun ex Brid.) Kindb. 1894, Stereodon tectorum (A. Braun ex Brid.) Brid. 1827, Hypnum dimorphum var. tectorum (A. Braun ex Brid.) Rabenh. 1848, Hypnum tectorum A. Braun ex Brid. 1827

İngilizce northern dwarf bow moss Almanca Dach-Kettenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) klotråklemose İsveççe nordlig dvärgbågmossa İzlandaca fjallalýja Rusça кровельная псевдолескеелла, кровельная псевдолескеела Ukraynaca псевдолескеелла покрівельна Çekçe řetízkovec střešní Fince kalliovaskisammal

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. 1923 or Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. 1896 or Calliergon purum (Hedw.) Naveau 1925, Brachythecium purum (Hedw.) Dixon 1896, Pleurozium purum (Hedw.) Kindb. 1894, Hylocomium purum (Hedw.) De Not. 1867, Hypnum purum Hedw. 1801

İngilizce neat feather-moss, neat meadow feather-moss, neat moss, comb moss, common large-silk moss, swollen moss Felemenkçe groot laddermos Almanca Grünstängelmoos, Grünstengelmoos, gemeines Grünstängelmoos, großes Grünstengelmoos, großes Pseudogrünstängelmoos, Rauhstielmoos Danca hulbladet fedtmos Norveççe (bokmål & nynorsk) narremose İsveççe pösmossa İzlandaca döggmosi Litvanca grynoji gojasamanė Litvanca (žemaitėška) grīna guojasamanė Letonca tīrā zaļkāte Rusça чистый псевдосклероподий, чистый псевдосклероподиум Ukraynaca склероподіум чистий Lehçe brodawkowiec czysty Çekçe lazovec čistý, dutolistec čistý Slovakça uhladenec čistý Slovence navidezni steblek, bledikavi palezec Fransızca hypne pur, hypne pure Macarca zöldszárú moha, viaszmoha Fince lammassammal Estonca harilik viherik Japonca ヒョウノオゴケ Çince 大绢藓

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. 1987 or Isopterygium elegans (Brid.) Lindb. 1874, Plagiothecium elegans (Brid.) Schimp. 1876, Rhynchostegium elegans (Brid.) Lindb. 1863, Isothecium elegans Brid. Brid. § Türkiye karayosunları florası içinde ilk olarak Ören & Uyar & Keçeli 2012'de yer alan bu yeni tür Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te Türkiye'den kayıtlı gözükmüyor.

İngilizce elegant silk-moss, elegant feather-moss, elegant moss, flat luster moss Felemenkçe gewoon pronkmos Almanca elegantes Scheineibenblattmoos, zierliches Schiefbüchsenmoos, zierliches Gleichflügelmoos Danca skinnende ynglegren Norveççe (bokmål & nynorsk) skimmermose İsveççe platt skimmermossa İzlandaca blikmosi Rusça изящный псевдотаксифилл Ukraynaca псевдотаксіфілум елегантний Lehçe śmiatka wytworna Çekçe bělovec úhledný Fince kolokiiltosammal

Pterigynandrum filiforme Hedw. 1801, Neckera filiformis (Hedw.) Müll. Hal. 1850, Leptohymenium filiforme (Hedw.) Huebener 1833, Anomodon filiformis (Hedw.) Fürnr. 1829, Haptymenium filiforme (Hedw.) Fürnr. 1827, Bruchia filiforme (Hedw.) Hornsch. 1825, Pterogonium filiforme (Hedw.) Schwägr. 1811, Maschalanthus filiformis (Hedw.) Spreng. ex Schultz 1806, Maschalocarpus filiformis (Hedw.) Spreng. 1806, Grimmia filiformis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803

İngilizce capillary wing-moss, thread-like wing moss, twisted thread moss, common side-inflorescence moss, rope moss Felemenkçe stekeltjesmos Almanca Faden-Zwirnmoos, fädiges Zwirnmoos, Faden-Zwirnmoos, wchtes fädiges Zwirnmoos Danca tråd-rebmos Norveççe (bokmål & nynorsk) reipmose İsveççe repmossa İzlandaca voðmosi Litvanca smailiašakis tensmenis Letonca diegveida grubuļlape Rusça нитевидный птеригинандр, нитевидный птеригинандрум Beyaz Rusça ніткападобны птерыгінандрум Ukraynaca птеригінандрум ниткоподібний Lehçe międzylist nitkowaty, międzylist drobny Çekçe prostozubka niťovitá, jedlinka niťovitá Slovence porajajoči dvopol Fince nuorasammal Estonca niitjas tiibsammal Japonca ネジレイトゴケ Çince 腋苞藓

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 1803 or Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R. Buck 2011, Neckera gracilis (Hedw.) Müll. Hal. 1850, Anomodon gracilis (Hedw.) Garov. 1840, Leptohymenium gracile (Hedw.) Huebener 1833, Maschalocarpus gracilis (Hedw.) Spreng. 1827, Grimmia gracilis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Hypnum gracile (Hedw.) With. 1801, Pterigynandrum gracile Hedw. 1801

İngilizce bird's-foot wing-moss, birdfoot moss, slender wing moss, slender wing moss, common short-branch moss Felemenkçe vogelpootmos Almanca zartes Vogelfußmoos, Flügelmoos Danca tæt fugleklomos Norveççe (bokmål & nynorsk) kveilmose İsveççe fågelfotsmossa İzlandaca sveigmosi Rusça стройный птерогониум Ukraynaca птерогоніум стрункий, птерогоній стрункий, птерогоній граціозний Slovakça krídlatec štíhly Slovence vitki krilolist İskoç Galcesi còinneach-sgèith spuir-eòin Estonca sale katiksammal Çince 短条藓

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon 1934 or Ptychostomum ovatum (Hedw.) J.R. Spence 2007 or Tortula ovata (Hedw.) Dixon 1939, Barbula ovata (Hedw.) Schimp. 1864, Bryum ovatum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Gymnostomum ovatum Hedw. 1801

İngilizce oval-leaved pottia, hairy-leaved beardless moss, tail moss Felemenkçe kortstelig plaatjesmos Almanca hohlblättriges Flügelnervmoos Danca langhåret vingenerve Norveççe (bokmål & nynorsk) stjertmose İsveççe stjärtmossa Litvanca pailgoji žilutė Letonca ovālā daudzspārne Rusça яйцевидный птеригонеурум, овальный птеригонеурум Ukraynaca птеригоневр яйцеподібний Çekçe lupenitka drobná Slovence vrečkasti lamelar Fince pyrstösammal

Pterygoneurum squamosum Segarra & Kurschner 1998

İngilizce "unknown"

Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur. 1882, Tortula subsessilis (Brid.) Mitt. 1869, Pharomitrium subsessile (Brid.) Schimp. 1860, Fiedleria subsessilis (Brid.) Rabenh. 1848, Pottia subsessilis (Brid.) Bruch & Schimp. 1843, Anoectangium subsessile (Brid.) Spreng. 1827, Anictangium subsessile (Brid.) Grev. & Arn. 1821, Schistidium subsessile (Brid.) Brid. 1819[1818], Gymnostomum subsessile Brid. 1806

İngilizce "unknown" Almanca kurzstieliges Flügelnervmoos Litvanca pūpsančioji žilutė Rusça полусидячий птеригонеурум Ukraynaca птеригоневр напівсидячий Lehçe listewkowiec siedzący Çekçe lupenitka přisedlá Slovence sušični lamelar

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 1867, Ctenium crista-castrensis (Hedw.) C.E.O. Jensen 1923, Stereodon crista-castrensis (Hedw.) Mitt. 1859, Hypnum crista-castrensis Hedw. 1801

İngilizce ostrich-plume feather-moss, knight's ostrich plume moss, knight's plume moss, knight's plume, ostrich moss, feather moss, plume moss, common hairy-comb moss, comb moss Felemenkçe struisveermos Almanca Federmoos, echtes Federmoos, Farnwedelmoos Danca fjer-kammos Norveççe (bokmål) fjærmose Norveççe (nynorsk) fjørmose İsveççe kammossa Litvanca šilinė plunksnė Litvanca (žemaitėška) šėlinė plunksnė Letonca parastā straussūna Rusça гребенчатый птилий, гребенчатый птилиум, птилиум страусово перо Ukraynaca птіліум гребінчастий Lehçe piórosz pierzasty Çekçe pérovec hřebenitý Slovakça perovec hrebeňovitý Slovence perjaničasta nagnjenka, grebenšek Fransızca hypne plumeuse, hypne cimier Fince sulkasammal Estonca harilik lehviksammal Japonca ダチョウゴケ Çince 毛梳藓

Ptychodium plicatum (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.1860 or Pseudoleskea plicata (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Kindb. 1897 or Lescuraea plicata (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. 1879, Lesquereuxia plicata (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. 1879, Brachythecium plicatum (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. 1853, Stereodon plicatus (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Brid. 1827, Hypnum rugosum subsp. plicatum (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Hampe 1837, Hypnum plicatum Schleich. ex F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce plaited leskea Almanca Faltblattmoos, echtes Faltblattmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) storraspmose İsveççe strimbågmossa Rusça складчатый птиходий, складчатый птиходиум Ukraynaca птиходіум складчастий Lehçe bruzdowiec fałdowany Çekçe zaoblenka řáskatá Slovakça riasnatka pôvabná Slovence zgubanec Fince tunturikoukerosammal

Ptychostomum archangelicum Bryum archangelicum

Ptychostomum boreale Bryum pallescens

Ptychostomum bornholmense Bryum bornholmense

Ptychostomum capillare Bryum capillare

Ptychostomum cernuum Bryum uliginosum

Ptychostomum compactum Bryum algovicum

Ptychostomum creberrimum Bryum creberrimum

Ptychostomum curvatum Bryum archangelicum subsp. curvatum

Ptychostomum donianum Bryum donianum

Ptychostomum funkii Bryum funkii

Ptychostomum imbricatulum Bryum caespiticium

Ptychostomum intermedium Bryum intermedium

Ptychostomum kunzei Bryum kunzei

Ptychostomum moravicum Bryum moravicum

Ptychostomum neodamense Bryum neodamense

Ptychostomum ovatum Pterygoneurum ovatum

Ptychostomum pallens Pterygoneurum pallens

Ptychostomum pallescens Bryum pallescens

Ptychostomum pendulum Bryum algovicum

Ptychostomum rubens Bryum rubens

Ptychostomum rutilans Bryum rutilans

Ptychostomum schleicheri Bryum schleicheri

Ptychostomum torquescens Bryum torquescens

Ptychostomum turbinatum Bryum turbinatum

Ptychostomum weigelii Bryum weigelii

Ptychostomum zieri Plagiobryum zieri

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. 1851, Pylaisiella polyantha (Hedw.) Grout 1896, Stereodon polyanthos (Hedw.) Mitt. 1859, Isothecium polyanthum (Hedw.) Spruce 1847, Pterogonium polyanthos (Hedw.) Muhl. 1813, Hypnum polyanthum (Hedw.) Dicks. 1801, Leskea polyantha Hedw. 1801

İngilizce many-flowered leskea, aspen moss, stocking moss Felemenkçe boommos Vielfruchtmoos, echtes Vielfruchtmoos, vielmännliches Vielfruchtmoos, reichblütiges Vielfruchtmoos Danca mangefrugtet aspemos Norveççe (bokmål & nynorsk) ospemose İsveççe aspmossa Litvanca vislioji pilezija Letonca parastā pilēzija Rusça многоцветковая пилезия, многоцветковая пилезиелла Ukraynaca пілезія багатоквіткова Lehçe korowiec wielozarodniowy Çekçe čepejřnatka mnohoplodá Slovence mnogoplodna pylaisia Fransızca leskée multiflore Macarca egyenes-tokú moha Fince kujasammal Estonca harilik korbik Çince 金灰藓

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. 1819[1818], Pyramidium tetragonum (Brid.) Brid. 1826, Physcomitrium tetragonum (Brid.) Fürnr. 1837, Gymnostomum tetragonum Brid. 1806

İngilizce pyramid moss Felemenkçe pyramidemuts Almanca vierkantiges Pyramidenmützenmoos İsveççe pyramidmossa Rusça четырехугольная пирамидула Ukraynaca пірамідуля чотиригранна Lehçe bezrąbek czterokanciasty Çekçe jehlancovka čtyřboká Slovakça ihlanovka štvorboká Macarca négysarkú piramismoha Fince nelikolkkasammal Tatarca дүрткырлы пирамидула

Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Codriophorus aciculare (Hedw.) P. Beauv. 1823, Grimmia acicularis (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Dryptodon acicularis (Hedw.) Fürnr. 1829, Campylopus acicularis (Hedw.) Wahlenb. 1826, Trichostomum aciculare (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum aciculare (Hedw.) Jolycl. 1803, Dicranum aciculare Hedw. 1801

İngilizce yellow fringe-moss Felemenkçe oeverbisschopsmuts Almanca nadelschnäbeliges Zackenmützenmoos, nadelschnäbelige Zackenmütze, nadelspitziges Zackenmützenmoos, gezähntes Zackenmützenmoos Danca butbladet børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) buttgråmose İsveççe bäckraggmossa İzlandaca lækjagambri Rusça игловидный ракомитриум Ukraynaca ракомітрій голчастий Lehçe skalniczek igiełkowaty, tępolistka językowata Çekçe zoubkočepka jehlovitá Slovakça trhanček ihlovitý Slovence igličasta resevnica Fince purotierasammal Estonca laialehine härmik Japonca マルバスナゴケ

Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. 1875 or Bucklandiella affinis (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium heterostichum subsp. affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) J.J. Amann 1918, Racomitrium heterostichum var. affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lesq. 1846, Grimmia heterosticha subsp. affinis (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Kindb. 1883, Grimmia affinis (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. 1879, Trichostomum affine Schleich. ex F. Weber & D. Mohr 1807

İngilizce lesser fringe-moss Almanca verwandtes Zackenmützenmoos, verwandte Zackenmütze Danca spinkel børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kollegråmose İsveççe liten bergraggmossa Ukraynaca ракомітрій близький Çekçe zoubkočepka příbuzná Fince lenkotierasammal

Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. 1819[1818] or Codriophorus aquaticus (Brid. ex Schrad.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium aciculare var. aquaticum (Brid. ex Schrad.) Huebener 1833, Trichostomum aciculare var. aquaticum (Brid. ex Schrad.) F. Weber & D. Mohr ex Brid. 1826, Trichostomum aquaticum Brid. ex Schrad. 1803, Grimmia aquatica (Brid. ex Schrad.) Müll. Hal. 1849, Dicranum aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. 1806

İngilizce narrow-leaved fringe-moss Felemenkçe waterbisschopsmuts Almanca Wasser-Zackenmützenmoos, Wasser-Zackenmütze Danca kilde-børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkegråmose İsveççe sipperraggmossa Rusça водный ракомитрий, водный ракомитриум Ukraynaca ракомітрій водний Lehçe skalniczek wodny, tępolistka wodna Çekçe zoubkočepka vlhkomilná Fince tihkutierasammal Korece 물가서리이끼 Japonca ナミカワスナゴケ Çince 簇生砂藓

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Grimmia ericoides var. canescens (Hedw.) Lindb. 1879, Grimmia canescens (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Bryum canescens (Hedw.) Hoffm. ex With. 1801, Trichostomum canescens Hedw. 1801

İngilizce hoary fringe-moss, dense fringe-moss, silver moss Felemenkçe grijze bisschopsmuts Almanca graues Zackenmützenmoos, graue Zackenmütze Danca sand-børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sandgråmose İsveççe sandraggmossa İzlandaca hærugambri Litvanca dirvoninė širmūnė Letonca sirmā sarmenīte Rusça седоватый ракомитрий, седоватый ракомитриум седоватый Ukraynaca ракомітрій сивуватий Lehçe skalniczek siwy, szroniak siwy Çekçe zoubkočepka šedá Slovakça trhanček sivastý Slovence sivkasta resevnica Fince hietikkotierasammal Estonca liiv-härmik Japonca スナゴケ、ナガスナゴケ Çince 砂藓

Racomitrium ellipticum (Turner) Bruch & Schimp. 1845 or Bucklandiella elliptica (Turner) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Grimmia elliptica (Turner) Arn. 1827, Dryptodon ellipticus (Turner) Brid. 1826, Campylopus ellipticus (Turner) Brid. 1819[1818], Trichostomum ellipticum (Turner) D. Mohr 1806, Dicranum ellipticum Turner 1804

İngilizce oval-fruited fringe-moss Norveççe (bokmål & nynorsk) kulegråmose İzlandaca klettagambri Japonca マルバスナゴケモドキ

Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll 1983 or Niphotrichum elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003

İngilizce long fringe-moss Almanca verlängertes Zackenmützenmoos, verlängerte Zackenmütze Danca lang børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) beitegråmose İsveççe spärraggmossa İzlandaca fjaðurgambri Rusça удлиненный ракомитриум Lehçe skalniczek wydłużony, szroniak wydłużony Çekçe zoubkočepka prodloužená Fince rannikkotierasammal Estonca pikalehine härmik

Racomitrium ericoides (Brid.) Brid. 1819[1818] or Niphotrichum ericoides (Brid.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003 or Racomitrium canescens var. ericoides (Brid.) Hampe 1837, Racomitrium canescens fo. ericoides (Brid.) Mönk. 1927, Grimmia canescens var. ericoides (Brid.) Müll. Hal. 1849, Grimmia lanuginosa var. ericoides (Brid.) Müll. Hal. 1849, Grimmia ericoides (Brid.) Lindb. 1879, Trichostomum ericoides Brid. 1801

İngilizce dense fringe-moss, plumy shaggy moss Felemenkçe geveerde bisschopsmuts Almanca Heide-Zackenmützenmoos, Heide-Zackenmütze Danca tætgrenet børstemos Norveççe (bokmål) fjærgråmose Norveççe (nynorsk) fjørgråmose İsveççe fjäderraggmossa İzlandaca melagambri Letonca ēriku sarmenīte Rusça вересковидный ракомитриум Lehçe szroniak wrzosowy Çekçe zoubkočepka vřesovcová Fince somertierasammal Korece 누운서리이끼 Japonca ハイスナゴケ

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium heterostichum subsp. heterostichum (Hedw.) Bertsch 1949, Grimmia heterosticha (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Bryum heterostichum (Hedw.) Dicks. 1801, Trichostomum heterostichum Hedw. 1801

İngilizce bristly fringe-moss Felemenkçe hunebedbisschopsmuts Almanca ungleichästiges Zackenmützenmoos, ungleichästige Zackenmütze Danca sten-børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) berggråmose İsveççe bergraggmossa İzlandaca silfurgambri Letonca dažādšūnu sarmenīte Rusça разноклеточный ракомитриум, разноклеточный ракомитрий, разноклеточная букландиелла, ракомитрий изменчивый Ukraynaca ракомітрій різноклітинний Lehçe skalnik jednoboczny Çekçe zoubkočepka různořadá Slovence raznolika resevnica, četverorobi ocapnik Fransızca silotierasammal Estonca kivihärmik Korece 검정서리이끼 Japonca クロカワキゴケ Çince 异枝砂藓

Racomitrium heterostichum subsp. sudeticum Racomitrium sudeticum

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. 1819[1818], Grimmia lanuginosa (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Bryum lanuginosum (Hedw.) Brot. 1804, Trichostomum lanuginosum Hedw. 1801

İngilizce woolly fringe-moss, woolly moss Felemenkçe wollige bisschopsmuts Almanca zottiges Zackenmützenmoos, zottige Zackenmütze, wollhaariges Zackenmützenmoos Danca stor børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) heigråmose İsveççe grå raggmossa İzlandaca hraungambri Förce hærdur grámosi, grámosi Letonca vilnainā sarmenīte Rusça шерстистый ракомитрий, шерстистый ракомитриум Ukraynaca ракомітрій шорсткий Lehçe skalniczek wełnisty Çekçe zoubkočepka kosmatá, zoubkočepka mechovitá Slovakça trhanček chlpatý Slovence raztgana resevnica, volneni ocapnik İrlandaca glibchaonach İskoç Galcesi còinneach gruaig chlòimhe Galler Galcesi mwsogl gwlanog Fince kalliotierasammal Estonca villhärmik Korece 된서리이끼 Japonca シモフリゴケ Çince 长毛砂藓

Racomitrium macounii Kindb. 1889 or Bucklandiella macounii (Kindb.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium sudeticum fo. macounii (Kindb.) E. Lawton 1971, Racomitrium heterostichum var. macounii (Kindb.) G.N. Jones 1933

İngilizce Macoun's fringe-moss Almanca Macoun-Zackenmützenmoos, Macouns Zackenmützenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) svagråmose İsveççe fjällraggmossa İzlandaca dalagambri Rusça ракомитриум Макоуна Lehçe skalnik alpejski Çekçe zoubkočepka Macounova Fince lapintierasammal

Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. 1819[1818] or Racomitrium microcarpon or Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium heterostichum subsp. microcarpum (Hedw.) Loeske 1913, Racomitrium heterostichum var. microcarpum (Hedw.) Boulay 1884, Trichostomum heterostichum var. microcarpum (Hedw.) Wahlenb. 1826, Grimmia microcarpa (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Bryum microcarpum (Hedw.) Funck 1801, Trichostomum microcarpum Hedw. 1801

İngilizce small-fruited fringe-moss Felemenkçe bergbisschopsmuts Almanca kleinfrüchtiges Zackenmützenmoos, kleinfrüchtige Zackenmütze Danca småfrugtet børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) duskgråmose İsveççe nordlig raggmossa İzlandaca fjallagambri Letonca sīkvācelītes sarmenīte Rusça мелкоплодный ракомитрий, мелкоплодный ракомитриум, мелкоплодная букландиелла Ukraynaca ракомітрій дрібноплодий Lehçe skalnik drobny Çekçe zoubkočepka maloplodá Slovence drobnolistna resevnica Fince kivitierasammal Estonca pisikupraline härmik Korece 작은삭서리이끼 Çince 小蒴砂藓

Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. 1845 or Racomitrium heterostichum subsp. sudeticum (Funck) Dixon 1896 or Bucklandiella sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra & Ochyra 2003, Racomitrium heterostichum var. sudeticum (Funck) E. Bauer 1931, Racomitrium microcarpum var. sudeticum (Funck) Huebener 1833, Campylopus sudeticus (Funck) Fürnr. 1829, Dryptodon sudeticus (Funck) Brid. 1826, Trichostomum sudeticum Funck 1820

İngilizce slender fringe-moss Felemenkçe kleine bisschopsmuts Almanca Sudeten-Zackenmützenmoos, Sudeten-Zackenmütze Danca sudeter-børstemos Norveççe (bokmål & nynorsk) setergråmose İsveççe svart raggmossa İzlandaca urðagambri Rusça судетский ракомитрий, судетский ракомитриум, судетская букландиелла Ukraynaca ракомітрій судетський Lehçe skalniczek sudecki, skalnik sudecki Çekçe zoubkočepka sudetská, zoubkočepka různořadá sudetská Fince tunturitierasammal Japonca ヒメスナゴケ、クロヒメスナゴケ Çince 高山异枝砂藓

Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. 1973, Mnium magnifolium Horik. 1935

İngilizce large-leaf thyme-moss, large-leaved mnium, large-leaved moss, large-leaf hairy-lantern moss, grandleaf rhizomnium moss, large round moss Almanca großblättriges Wurzelsternmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) storrundmose İsveççe stor rundmossa İzlandaca lindafaldur Rusça крупнолистный ризомниум Lehçe krągłolist olbrzymi Çekçe zoubkočepkaměřík velkolistý Fince lähdelehväsammal Estonca suurelehine viltvars Japonca セイタカチョウチンゴケ Çince 大叶毛灯藓

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. 1968, Astrophyllum punctatum (Hedw.) Lindb. 1879, Bryum punctatum (Hedw.) Turner 1804, Hypnum punctatum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium serpyllifolium var. punctatum (Hedw.) Jolycl. 1803, Mnium punctatum Hedw. 1801

İngilizce dotted thyme-moss, dotted thyme thread-moss, dotted thread-moss, dotted-leaved thyme thread moss, dotted mnium, early mnium, common hairy-lantern moss, brook round moss Felemenkçe gewoon viltsterrenmos Almanca echtes Wurzelsternmoos, punktiertes Wurzelsternmoos, punktiertes Sternmoos, rhizoidfilziges Sternmoos Danca almindelig bredblad Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkerundmose İsveççe bäckrundmossa İzlandaca bakkafaldur Litvanca taškuotoji gaurenė Letonca parastā punktlape Rusça точечный ризомниум Ukraynaca ризомній крапчастий Lehçe kragłolist kropkowany, merzyk kropkowany, krągłolist macierzankowy Çekçe měřík tečkovaný Slovakça merík bodkovaný Slovence šopasti koreninar, pikčasti lističar, pikčasti cvetič Fransızca mnie ponctuée Fince kilpilehväsammal Estonca oja-viltvars Çince 毛灯藓

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. 1898, Bryum ontariense Kindb. 1889

İngilizce chalk rose moss, false umbrella moss, giant bryum Felemenkçe kalkrozetmos Almanca Fels-Rosenmoos, Ontario-Rosenmoos İsveççe kalkrosmossa Letonca Ontario rožgalvīte Lehçe różyczkoprątnik kanadyjski Çekçe růžoprutník ontarijský Slovakça ružolístok kanadský Fince kalkkiruusukesammal Estonca nutt-roossammal Korece 산꽃송이이끼 Japonca カサゴケモドキ

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 1892, Polla rosea (Hedw.) Brid. 1827, Bryum roseum (Hedw.) Crome 1803, Hypnum roseum (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Mnium roseum Hedw. 1801

İngilizce rose-moss, rose bryum, rosaceous thyme thread moss, rosette thread moss, giant bryum, umbrella moss, common large-leaf moss Felemenkçe gewoon rozetmos, rozetmos Almanca echtes Rosenmoos, rosettiges Rosenmoos, Rosenmoos Danca stor rosetmos Norveççe (bokmål & nynorsk) rosettmose İsveççe rosmossa İzlandaca hvirfilmosi Litvanca skrotelinė rožiasamanė Litvanca (žemaitėška) skrotelėnė ruožēsamanė Letonca parastā rožgalvīte Rusça розетковидный родобрий, розетковидный родобриум Ukraynaca родобрій розетковий Lehçe różyczkoprątnik pospolity Çekçe růžoprutník růžovitý Slovakça ružolístok ozdobný Slovence velelistni vrtničar Fransızca bryum en rosette Fince lehtoruusukesammal Estonca harilik roossammal Korece 꽃송이이끼 Japonca カサゴケ Çince 大叶藓

Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr. 1896, Rhynchostegium curvisetum (Brid.) Schimp. 1876, Brachythecium curvisetum (Brid.) Kindb. 1894, Eurhynchium curvisetum (Brid.) Delogne 1885, Hypnum schleicheri var. curvisetum (Brid.) Schwägr. 1816, Hypnum curvisetum Brid. 1812; Rhynchostegiella letourneuxii (Besch.) Broth. 1909, Rhynchostegium letourneuxii Besch. 1882

İngilizce curve-stalked feather-moss, curve-stick fine-beak moss Felemenkçe dwergsnavelmos Almanca krummstieliges Kleinschnabeldeckelmoos Slovence ovinkasta krovka Çince 弯柄细啄藓

Rhynchostegiella jacquinii Rhynchostegiella teneriffae

Rhynchostegiella letourneuxii Rhynchostegiella curviseta

Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr. 1896 or Rhynchostegiella tenella var. litorea (De Not.) P.W. Richards & E.C. Wallace 1950, Rhynchostegiella curviseta subsp. litorea (De Not.) Giacom. 1947, Rhynchostegium curvisetum var. litoreum (De Not.) Venturi & Bott. 1884, Eurhynchium curvisetum subsp. litoreum (De Not.) Kindb. 1897, Rhynchostegiella algiriana var. litorea (De Not.) Mönk. 1927, Rhynchostegium litoreum (De Not.) Bott. 1890, Hypnum litoreum De Not. 1838

İngilizce scabrous feather-moss Felemenkçe oeversnavelmos Almanca Küsten-Kleinschnabeldeckelmoos

Rhynchostegiella teesdalei Rhynchostegiella teneriffae

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. 1890, Rhynchostegium tenellum (Dicks.) Schimp. 1852, Brachythecium tenellum (Dicks.) Kindb. 1894, Eurhynchium tenellum (Dicks.) Milde 1869, Pancovia tenella (Dicks.) Pire 1874, Hypnum tenellum Dicks. 1801

İngilizce tender feather-moss Felemenkçe slank snavelmos Almanca zartes Kleinschnabeldeckelmoos, zierliches Kleinschnabeldeckelmoos Danca tæt glansmos Norveççe (bokmål & nynorsk) skorteagnemose İsveççe nålmossa Rusça нежненькая ринхостегиелла, нежненькая ринхостегиелля, нежная рихостегиелла Ukraynaca ринхостегіелла доситьніжна Çekçe úzkolistec štíhlý Slovakça zobuľka tenučká Slovence nežna krovka Macarca kiscsőrűmoha Estonca õrn nokksamblake

Rhynchostegiella tenella var. litorea Rhynchostegiella litorea

Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman 1995[1996], Hypnum teneriffae Mont. 1839; or Rhynchostegiella jacquinii (Garov.) Limpr. 1896 or Eurhynchium jacquinii (Garov.) Velen. 1898, Rhynchostegium curvisetum var. jacquinii (Garov.) Paris 1897, Eurhynchium teesdalei subsp. jacquinii (Garov.) Kindb. 1897, Hypnum jacquinii Garov. 1840; or Rhynchostegiella teesdalei (Schimp.) Limpr. 1896, Eurhynchium teesdalei (Schimp.) Milde 1869, Rhynchostegium teesdalei Schimp. 1852

İngilizce Teesdale's feather-moss, Teesdale feather-moss, Swartz' feather moss, mealy needle moss Felemenkçe spatsnavelmos Almanca rauhstieliges Kleinschnabeldeckelmoos, Jacquin-Kleinschnabeldeckelmoos, Teesdale-Kleinschnabeldeckelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkeagnemose İsveççe mjölig nålmossa Lehçe ostrószek kanaryjski Çekçe úzkolistec dlouholistý Slovence Jaquinijeva krovka Macarca mattzöld kiscsőrűmoha

Rhynchostegium alopecuroides (Brid.) A.J.E. Sm. 1981[1982] or Platyhypnidium alopecuroides (Brid.) Koperski & M. Sauer 2000, Rhynchostegium rusciforme var. alopecuroides (Brid.) G. Roth 1905, Eurhynchium rusciforme var. alopecuroides (Brid.) Dixon 1904, Hypnum rusciforme var. alopecuroides Brid. 1827, Eurhynchium alopecuroides (Brid.) P.W. Richard & E.C. Wallace [bu takson Tropicos'ta bulunmuyor]; or Rhynchostegium lusitanicum (Schimp.) A. J. E. Smith 1977 {!!! homonym Rhynchostegium lusitanicum (Kindb.) Broth. 1925 < Lepidopilum lusitanicum Kindb. 1898} or Platyhypnidium lusitanicum (Schimp.) Ochyra & Bednarek-Ochyra 1999 or Torrentaria lusitanica (Schimp.) Ochyra 2013, Platyhypnidium rusciforme var. lusitanicum (Schimp.) Guim. 1931, Eurhynchium rusciforme var. lusitanicum (Schimp.) Guim. 1918, Hypnum cupressiforme var. lusitanicum (Schimp.) Bizot 1954, Hygrohypnum lusitanicum (Schimp.) Corb. 1913, Limnobium lusitanicum (Schimp.) G. Roth 1905, Hypnum lusitanicum Schimp. 1876

İngilizce Portuguese feather-moss Felemenkçe beeksnavelmos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystskeimose

Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. 1852, Rhynchostegium serrulatum var. confertum (Dicks.) Lindb. 1871, Eurhynchium confertum (Dicks.) Milde 1869, Pancovia conferta (Dicks.) J. Kickx f. 1867, Hypnum confertum Dicks. 1801

İngilizce clustered feather-moss, common long-beak moss, spike needle moss Felemenkçe boomsnavelmos Almanca dichtes Schnabeldeckelmoos, unscheinbares Schnabeldeckelmoos Danca skov-langnæb Norveççe (bokmål & nynorsk) broddskeimose İsveççe broddnäbbmossa İzlandaca klettasnápur Ukraynaca ринхостегіум скупчений Çekçe zobanitka směstnaná Slovence zloženi krovček Çince 长喙藓

Rhynchostegium lusitanicum Rhynchostegium alopecuroides

Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. 1852, Rhynchostegium megapolitanum subsp. megapolitanum, Rhynchostegium confertum var. megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Latorre 1953, Hypnum confertum var. megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Hampe 1837, Eurhynchium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Milde 1869, Hypnum megapolitanum Blandow ex F. Weber & D. Mohr 1807; Rhynchostegium megapolitanum subsp. meridionale (Schimp.) Giacom. 1947, Rhynchostegium megapolitanum var. meridionale Schimp. 1860, Hypnum megapolitanum var. meridionale (Schimp.) Husn. 1882

İngilizce megapolitan feather-moss, overlooked feather moss, sand needle moss Felemenkçe duinsnavelmos Almanca wärmeliebendes Schnabeldeckelmoos, unscheinbares Schnabeldeckelmoos Danca bredbladet langnæb İsveççe sandnäbbmossa Ukraynaca ринхостегіум мекленбургський Çekçe zobanitka otočená Slovence arkadski krovček Fince hietarensusammal

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. 1852 or Eurhynchium murale (Hedw.) Milde 1869, Pancovia muralis (Hedw.) J. Kickx f. 1867, Stereodon muralis (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum murale Hedw. 1801

İngilizce wall feather-moss, wall-attached long-beak moss, stone needle moss Felemenkçe muursnavelmos Almanca Mauer-Schnabeldeckelmoos Danca mur-langnæb Norveççe (bokmål & nynorsk) gullskeimose İsveççe stennäbbmossa İzlandaca veggjasnápur Litvanca uolinė ežerė Letonca mūru garknābīte Rusça стенной ринхостегиум, стенной рихостенгий Beyaz Rusça рынхастэгіум сцяпны Ukraynaca рінхостегіум стінний Lehçe ostrosz murowy Çekçe zobanitka zední Slovakça zobáčik múrový Slovence zidni krovček, zidni narilčnik Estonca müür-nokksammal Japonca マルバカヤゴケモドキ Çince 附墙长喙藓

Rhynchostegium riparioides Torrentaria riparioides

Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp. 1852 or Apterygium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Kindb. 1885, Pancovia rotundifolia (Scop. ex Brid.) Pire 1874, Eurhynchium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Milde 1869, Hypnum confertum var. rotundifolium (Scop. ex Brid.) Brid. 1812, Hypnum rotundifolium Scop. ex Brid. 1801

İngilizce round-leaved feather-moss Felemenkçe rondbladig snavelmos Almanca rundblättriges Schnabeldeckelmoos Ukraynaca ринхостегіум круглолистий Çekçe zobanitka okrouhlolistá Slovence okroglolisti krovček Macarca kereklevelű hosszúcsőrűmoha Japonca マルバカヤゴケ

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. 1906 or Rhytidiastrum loreum (Hedw.) Ignatov & Ignatova 2004, Heterocladium loreum (Hedw.) E. Britton 1891, Hylocomium loreum (Hedw.) Schimp. 1852, Hypnum loreum Hedw. 1801

İngilizce little shaggy-moss, rambling mountain feather-moss, point-leaf rhytidium-like moss, western notch moss Felemenkçe riempjesmos Almanca schönes Runzelbrudermoos, schöner Runzelbruder, schöner Runzelpeter, schönes Kranzmoos, Riemenstängel-Kranzmoos, Riemenstengel-Kranzmoos Danca ulvefod-kransemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystkransmose İsveççe västlig hakmossa İzlandaca urðaskraut Förce urðarskreyt Litvanca šikšninė kerėža Litvanca (žemaitėška) šėkšninė kerėža Ukraynaca рітідіадельфус ремінний Lehçe fałdownik rzemienny, fałdownik rzemienisty Çekçe kostrbatec řemenatý Slovakça kostrbatec remeňovitý Slovence očrtani gozdarček, smrečni resnik, mični gubavnik Fransızca ébouriffe lanière, hypne courroie Fince lännenliekosammal Estonca nõtke käharik Çince 尖叶拟垂枝藓

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 1906 or Rhytidiastrum squarrosum (Hedw.) Ignatov & Ignatova 2004, Hylocomium squarrosum (Hedw.) Schimp. 1852[1852], Hypnum squarrosum Hedw. 1801

İngilizce springy turf-moss, square goose neck moss, tuft moss, drooping-leaved feather-moss, reverse-leaf rhytidium-like moss, bent-leaf moss, grass notch moss Felemenkçe gewoon haakmos Almanca sparriges Runzelbrudermoos, sparriger Runzelbruder, sparriger Runzelpeter, sparriges Kranzmoos Danca plæne-kransemos Norveççe (bokmål & nynorsk) engkransmose İsveççe gräshakmossa İzlandaca engjaskraut Förce eingjarskreyt Litvanca garbanotoji kerėža Letonca parastā spuraine Rusça оттопыренный ритидиадельф, оттопыренный ритидиадельфус, растопыренный ритидиадельфус Ukraynaca рітідіадельфус відстовбурчений Lehçe fałdownik nastroszony Çekçe kostrbatec zelený Slovakça kostrbatec strapatý Slovence kuštravi gozdarček, kuštravi gubavnik Fransızca hypne squarreuse, mousse du jardinier Macarca berzedt borzasmoha, kócosmoha Fince niittyliekosammal Estonca niidukäharik Korece 겉굵은이끼 Japonca フサゴケ Çince 反叶拟垂枝藓

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. 1971 or Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Ignatov & Ignatova 2004, Hylocomium squarrosum var. subpinnatum (Lindb.) Pfeff. 1869, Hylocomium subpinnatum Lindb. 1867

İngilizce scarce turf-moss Felemenkçe geveerd haakmos Almanca gefiedertes Runzelbrudermoos, gefiederter Runzelbruder, gefiedertes Kranzmoos Danca sand-børstemos Norveççe (bokmål) fjærkransmose Norveççe (nynorsk) fjørkransmose İsveççe skogshakmossa Letonca plūksnainā spuraine Rusça почтиперистый ритидиадельфус, слабоперистый ритидиадельфус Ukraynaca рітідіадельфус майжеперистий Lehçe fałdownik wyłysiały Çekçe kostrbatec větevnatý Galler Galcesi mwsogl blewog prin Fince korpiliekosammal Estonca petlik käharik

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 1906 or Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel 2008, Hylocomium triquetrum (Hedw.) Schimp. 1852, Hypnum triquetrum Hedw. 1801

İngilizce big shaggy-moss, shaggy moss, rough goose neck moss, rough neck moss, goose neck moss, red-stemmed pipecleaner moss, goblin's gold, electrified cat's tail moss, electrified cat-tail moss, hairy lantern moss, lanky moss, large tuft moss, common rhytidium-like moss, garland notch moss, triquetrous feather-moss, triangular-leaved feather-moss, triangular wood-moss Felemenkçe pluimstaartmos Almanca großes Runzelbrudermoos, großes Kranzmoos, dreieckblättriger Runzelbruder, dreiseitiges Astmoos Danca stor kransemos Norveççe (bokmål & nynorsk) storkransmose İsveççe kransmossa İzlandaca runnaskraut Litvanca tribriaunė kerėža Letonca lielā spuraine Rusça трехгранный ритидиадельф, трехгранный ритидиадельфус Ukraynaca рітідіадельфус тригранний Lehçe fałdownik szeleszczacy, fałdownik trzyrzedowy Çekçe kostrbatec tříkoutý Slovakça kostrbatec trojrohý Bulgarca триръбестостъблен ритидиаделфус Slovence trikotni gozdarček, trirobi resnik, trirobi gubavnik, trirobi resar İrlandaca caonach réiteora píopa, caonach gob garbh, caonach mosach Fransızca hypne tryquètre, hypne triangulaire, rhytidiadelphe lanière, mousse à couronnes, mousse à reposoir, mousse à parer Macarca nagy borzasmoha, nagymoha Fince metsäliekosammal Estonca metsakäharik Korece 큰겉굵은이끼 Japonca オオフサゴケ Çince 拟垂枝藓

Rhytidiastrum loreum Rhytidiadelphus loreus

Rhytidiastrum squarrosum Rhytidiadelphus squarrosus

Rhytidiastrum subpinnatum Rhytidiadelphus subpinnatus

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 1883, Hylocomium rugosum (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon rugosus (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum rugosum Hedw. 1801

İngilizce wrinkle-leaved feather-moss, crumpled-leaf moss, pipecleaner moss, droop-branch moss, common droop-branch moss, beruffled moss, golden glade-moss, thick moss Felemenkçe buizerdmos Almanca Runzelmoos, Hasenpfoten-Runzelmoos, echten Hasenpfötchenmoos, Hasenpfötchenmoos, Hasenpfötchen Norveççe (bokmål & nynorsk) labbmose İsveççe ruggmossa İzlandaca rjúpumosi Rusça морщинистый ритидий, морщинистый ритидиум Ukraynaca ритідіум зморшкуватий Lehçe fałdziec pomarszczony Çekçe čeřitka statná Slovakça vráskatec pokrčený Fransızca rhytidie ridé Fince poimusammal Estonca kurdsammal Japonca フトゴケ Çince 垂枝藓

Rosulabryum bornholmense Bryum bornholmense

Rosulabryum canariense Bryum canariense

Rosulabryum donianum Bryum donianum

Rosulabryum elegans Bryum elegans

Rosulabryum moravicum Bryum moravicum

Rosulabryum rubens Bryum rubens

Rosulabryum subelegans Bryum subelegans

Rosulabryum torquescens Bryum torquescens

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. 1894, Diaphanophyllum glaucescens (Hedw.) Lindb. 1863, Leptotrichum glaucescens (Hedw.) Hampe 1860, Didymodon glaucescens (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1807, Bryum glaucescens (Hedw.) Dicks. 1801, Trichostomum glaucescens Hedw. 1801

İngilizce blue dew-moss Felemenkçe blauwmos Almanca Blaumoos, blaugrünes Blaumoos Norveççe (bokmål) irrmose Norveççe (nynorsk) eirmose İsveççe blådaggsmossa İzlandaca blámosi Letonca zilganā selānija Rusça сизоватая сэлания, сизоватая селания, сизоватая саелания Ukraynaca селанія сизувата Çekçe sivínka nasivělá Slovakça sivuška modravá Slovence sinja saelanija Fince härmäsammal Estonca sinisammal Japonca アオゴケ Çince 石缝藓

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 1907 or Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst. 1903, Harpidium uncinatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 1887, Amblystegium uncinatum (Hedw.) De Not. 1867, Stereodon uncinatus (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum uncinatum Hedw. 1801

İngilizce sickle-leaved hook-moss, sickle moss Felemenkçe geplooid sikkelmos Almanca Hakenmoos, hakiges Hakenmoos, hakiges Sichelmoos, Krallenmoos Danca stribet krogblad Norveççe (bokmål & nynorsk) klobleikmose İsveççe cirkelmossa İzlandaca móasigð Litvanca riestalapė sanionija Litvanca (žemaitėška) rėistlapė saniuonėjė Letonca āķveida kroklape Rusça крючковатая саниония, крючковатый дрепаноклад, крючковатый дрепанокладус Ukraynaca дрепаноклад гачкуватий Lehçe sanionia haczykowata Çekçe srpnatka háčkovitá Slovakça kosáčik pazúrikatý Slovence trnkasti srpolist Fince metsäkamppisammal Estonca harilik sanioonia Japonca カギハイゴケ Çince 钩枝镰刀藓

Sarmentypnum exannulatum Warnstorfia exannulata

Sarmentypnum sarmentosum Warnstorfia sarmentosa

Schistidium agassizii Sull. & Lesq. 1856, Grimmia maritima subsp. agassizii (Sull. & Lesq.) Kindb. 1897, Grimmia agassizii (Sull. & Lesq.) A. Jaeger 1874; or Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr. 1889 or Schistidium apocarpum subsp. alpicola (Hedw.) Meyl. 1905, Schistidium apocarpum var. alpicola (Hedw.) De Not. 1869, Grimmia apocarpa subsp. alpicola (Hedw.) C. Hartm. 1879, Grimmia apocarpa var. alpicola (Hedw.) Röhl. 1812, Weissia alpicola (Hedw.) Poir. 1808, Grimmia alpicola Hedw. 1801

İngilizce water grimmia, elf bloom moss, Agassiz's schistidium moss Almanca Agassiz-Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) tungeblomstermose İsveççe älvblommossa İzlandaca svalkragi Litvanca uolinė žiopsa Letonca Agasica šķeltcepurene Rusça схистидий Агассиса, схистидиум Агассиса, альпийский схистидий Lehçe rozłupek alpejski Slovence obvodni scepljenec Fince koskipaasisammal Estonca Agassizi lõhistanukas Çince 高山裂齿藓

Schistidium alpicola Schistidium agassizii

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 1845, Weissia apocarpa (Hedw.) Poir. 1808, Bryum apocarpum (Hedw.) With. 1801, Grimmia apocarpa Hedw. 1801

İngilizce common beard moss, sessile grimmia Felemenkçe gebogen achterlichtmos [s.st] gewoon achterlichtmos [s.lt] Almanca verstecktfrüchtiges Spalthütchenmoos, verstecktfrüchtiges Spalthütchen, verstecktkapseliges Spalthütchen Danca grå strålekransmos Norveççe (bokmål & nynorsk) storblomstermose İsveççe strålblommossa İzlandaca roðakragi Litvanca paprastoji žiopsa Letonca parastā šķeltcepurene Rusça скрытоплодный схистидий, скрытоплодный схистидиум скрытоплодный Ukraynaca схістідіум апокарпний Lehçe rozłupek nierodzajny Çekçe klanozoubek obecný, klanočepka obecná Slovakça vrstevnatka obyčajná Slovence navadni sceplenec Fransızca grimmie à fruit sessile, grimmie sessile Macarca rejtőző hasadékmoha Fince rauniopaasisammal Estonca harilik lõhistanukas Korece 고깔바위이끼 Japonca ギボウシゴケ Çince 圆果裂齿藓

Schistidium apocarpum var. atrofuscum Schistidium atrofuscum
Schistidium apocarpum subsp. alpicola Schistidium agassizii
Schistidium apocarpum subsp. singarense Schistidium singarense

Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. 1889 or Schistidium apocarpum var. atrofuscum (Schimp.) C.E.O. Jensen 1937, Schistidium apocarpum subsp. atrofuscum (Schimp.) Loeske 1930, Grimmia apocarpa var. atrofusca (Schimp.) Husn. 1886, Grimmia atrofusca Schimp. 1876

İngilizce black mountain grimmia Almanca schwarzbraunes Spalthütchenmoos, schwarzbraunes Spalthütchen Norveççe (bokmål & nynorsk) buttblomstermose İsveççe sotblommossa İzlandaca skjónukragi Lehçe rozłupek czarniawy

Schistidium brunnescens Limpr. 1889, Schistidium apocarpum subsp. brunnescens (Limpr.) Loeske 1930, Schistidium apocarpum var. brunnescens (Limpr.) Loeske 1913, Grimmia apocarpa var. brunnescens (Limpr.) Mönk. 1927 or Schistidium confertum subsp. brunnescens (Limpr.) Giacom. 1947, Schistidium confertum var. brunnescens (Limpr.) Herzog 1919, Grimmia brunnescens (Limpr.) Paris 1896

İngilizce "unknown" Almanca braunes Spalthütchen, braunes Spalthütchenmoos Danca mørk strålekransmos İsveççe alvarblommossa Ukraynaca схістідіум буріючий Lehçe rozłupek brunatny Çekçe klanozoubek hnědavý, klanočepka obecná tmavohnědá

Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp. 1845, Schistidium apocarpum var. confertum (Funck) H. Möller 1931 [unresolved], Schistidium apocarpum subsp. confertum (Funck) Loeske 1913, Grimmia apocarpa subsp. conferta (Funck) Boulay 1884, Grimmia apocarpa var. conferta (Funck) Spreng. 1827, Grimmia conferta Funck 1820

İngilizce compact grimmia Felemenkçe dwergachterlichtmos Almanca dichtes Spalthütchen, dichtes Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) dvergblomstermose İsveççe dvärgblommossa İzlandaca gullinkragi Rusça скученный схистидиум Ukraynaca схістідіум скупчений Lehçe rozłupek zbity Çekçe klanozoubek hustotrsý Japonca アナバギボウシゴケ

Schistidium confertum subsp. brunnescens Schistidium brunnescens
Schistidium confertum subsp. pruinosum Schistidium pruinosum

Schistidium crassipilum H.H. Blom 1996

İngilizce thickpoint grimmia Felemenkçe muurachterlichtmos Almanca Dickhaar-Spalthütchen, dickhaariges Spalthütchenmoos Danca tyk strålekransmos Norveççe (bokmål & nynorsk) murblomstermose İsveççe murblommossa İzlandaca brandakragi Letonca biezmatiņu šķeltcepurene Rusça толстоволосковый схистидиум Lehçe rozłupek grubowłosy Çekçe klanozoubek silnochlupý Fransızca fausse-grimmie à soie épaisse Fince etelänpaasisammal Estonca müür-lõhistanukas

Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber 1976, Schistidium apocarpum var. dupretii (Thér.) Wijk & Margad. 1960, Grimmia apocarpa var. dupretii (Thér.) Sayre 1952, Grimmia rivularis var. dupretii (Thér.) H.A. Crum 1983 [unresolved], Grimmia alpicola var. dupretii (Thér.) H.A. Crum 1971, Grimmia dupretii Thér. 1907

İngilizce Dupret's grimmia Almanca Kurzhaar-Spalthütchen, kurzhaariges Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) småblomstermose İsveççe småblommossa İzlandaca smákragi Rusça схистидиум Дюпре Lehçe rozłupek zaniedbany Çekçe klanozoubek Dupretův Fince paahdepaasisammal

Schistidium elegantulum H.H. Blom 1996

İngilizce elegant grimmia Felemenkçe fraai achterlichtmos Almanca elegantes Spalthütchenmoos, elegantes Spalthütchen Danca elegant strålekransmos Norveççe (bokmål & nynorsk) fagerblomstermose İsveççe fagerblommossa Rusça схистидиум изящный Lehçe rozłupek wytworny Çekçe klanozoubek ušlechtilý Fince siropaasisammal Estonca lubi-lõhistanukas

Schistidium flaccidum (De Not.) Ochyra 1989, Grimmia flaccida (De Not.) Lindb. 1879, Anictangium flaccidum De Not. 1836

İngilizce goblet grimmia Felemenkçe bokaalachterlichtmos Almanca zahnloses Spalthütchenmoos, zahnloses Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) ufsblomstermose İzlandaca perlukragi Rusça обвисший схистидий, повислый схистидиум Ukraynaca схістідіум повислий Lehçe rozłupek wiotki Çekçe klanozoubek poduškovitý

Schistidium helveticum (Schkuhr) Deguchi 1979, Grimmia apocarpa var. helvetica (Schkuhr) Nees & Hornsch. 1827, Grimmia alpicola var. helvetica (Schkuhr) Brid. 1819[1818], Grimmia helvetica Schkuhr 1811; or Schistidium singarense (Schiffner) Lazarenko 1938 or Schistidium apocarpum subsp. singarense (Schiffner) Podp. 1954, Grimmia singarensis Schiffner 1913

İngilizce "unknown" Felemenkçe zwart achterlichtmos Almanca verbranntes Spalthütchen, Schweizer Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bunkersblomstermose İsveççe praktblommossa Lehçe rozłupek szwajcarski Çekçe klanozoubek švýcarský

Schistidium papillosum Culm. 1918, Grimmia apocarpa subsp. papillosa (Culm.) J.L. De Sloover 1967, Schistidium apocarpum subsp. papillosum (Culm.) Poelt 1953

İngilizce rough grimmia Felemenkçe rood achterlichtmos Almanca Papillen-Spalthütchen, papillöses Spalthütchenmoos Danca papil-strålekransmos Norveççe (bokmål) rødblomstermose Norveççe (nynorsk) raudblomstermose İsveççe röd blommossa İzlandaca vörtukragi Rusça папиллозный схистидиум Ukraynaca схістідіум папілозний Lehçe rozłupek brodawkowany Çekçe klanozoubek bradavčitý Fince nystypaasisammal Estonca näsa-lõhistanukas

Schistidium platyphyllum (Mitt.) Kindb. 1897[1898], Grimmia apocarpa var. platyphylla (Mitt.) S.O. Lindberg 1889, Grimmia platyphylla Mitt. 1864

İngilizce broadleaf grimmia Felemenkçe kribbenachterlichtmos Almanca flachblättriges Spalthütchen, breitblättriges Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) strykblomstermose İsveççe strandblommossa İzlandaca bakkakragi Rusça плосколистный схистидиум Fince virtapaasisammal

Schistidium pruinosum (Schimp.) G. Roth 1904 or Schistidium confertum subsp. pruinosum (Wilson) J.J. Amann 1918, Schistidium confertum var. pruinosum (Wilson) Bott. 1908, Grimmia conferta var. pruinosa (Wilson) Braithw. 1888, Schistidium apocarpum var. pruinosum (Wilson) Loeske 1913, Grimmia apocarpa var. pruinosa (Wilson) Husn. 1886, Grimmia pruinosa Wilson 1876

İngilizce mealy grimmia Felemenkçe ruig achterlichtmos Almanca bereiftes Spalthütchen, bereiftes Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) solblomstermose İsveççe solblommossa İzlandaca örðukragi Lehçe rozłupek oszroniony Çekçe klanozoubek ojíněný Fince härmepaasisammal

Schistidium rivulare (Brid.) Podp. 1911, Schistidium alpicola var. rivulare (Brid.) Limpr. 1889, Grimmia alpicola var. rivularis (Brid.) Wahlenb. 1812, Schistidium apocarpum var. rivulare (Brid.) Bruch & Schimp. 1845, Grimmia apocarpa var. rivularis (Brid.) Nees & Hornsch. 1827, Grimmia rivularis Brid. 1801

İngilizce river grimmia Felemenkçe beekachterlichtmos [s.st] rivierachterlichtmos [s.lt] Almanca Bach-Spalthütchen, Bach-Spalthütchenmoos Danca bæk-strålekransmos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkeblomstermose İsveççe bäckblommossa İzlandaca lækjakragi Rusça речной схистидий, речной схистидиум Ukraynaca схістідіум струмковий Lehçe rozłupek strumieniowy Çekçe klanozoubek potoční Fince puropaasisammal Estonca oja-lõhistanukas Japonca ミズギボウシゴケ

Schistidium singarense Schistidium helveticum

Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Martensson 1956, Grimmia apocarpa var. stricta (Turner) Hook. & Taylor 1818, Grimmia alpicola var. stricta (Turner) Wahlenb. 1812, Grimmia stricta Turner 1804

İngilizce upright brown grimmia Almanca straffes Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) kystblomstermose İzlandaca bollakragi Rusça стройный схистидиум Ukraynaca схістідіум стиснутий Japonca ホソバギボウシゴケ

Schistidium submuticum Zick. ex H.H. Blom 1996

İngilizce "unknown" Norveççe (bokmål & nynorsk) rekkeblomstermose İsveççe kalkblommossa İzlandaca veggjakragi Letonca struplapu šķeltcepurene Rusça надломанный схистидий Fince pikkupaasisammal

Schistidium trichodon (Brid.) Poelt 1953, Grimmia trichodon Brid. 1826

İngilizce stook grimmia Felemenkçe bergachterlichtmos Almanca Haarzahn-Spalthütchen, Haarzahn-Spalthütchenmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekblomstermose İsveççe svart blommossa Lehçe rozłupek włoskoząb Çekçe klanozoubek chlupozubý Fince mustapaasisammal Estonca sale lõhistanukas

Schistophyllum adianthoides Fissidens adianthoides

Schistophyllum serrulatum Fissidens serrulatus

Sciuro-hypnum curtum (S.O. Lindberg) Ignatov 2007[2008] or Brachythecium curtum (S.O. Lindberg) Limpr. 1896, Brachythecium starkii subsp. curtum (S.O. Lindberg) J.J. Amann 1918, Brachythecium starkii var. curtum (S.O. Lindberg) Warnst. 1885, Hypnum curtum S.O. Lindberg 1879 § was considered by Piippo (1983) a synonym of S. oedipodium, but later Ignatov & Milyutina (2007), taking account of molecular data, recognised it as a distinct species (S. curtum). It seems that all earlier European records of S. oedipodium rather refer to S. curtum but revisions will be necessary in at least some countries, as S. oedipodium is known from the Russian part of Greater Caucasus. Also it seems to have been excluded from Europe and the Mediterranean by Orgaz et al. (2012), since it is not included in their treatment (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013). Bu bilginin ışığında oedipodium türü için verilen nomen vernaculum karşılıkları gözden geçirmek gerekir.

İngilizce "unknown" Almanca kurzästiges Kegelmoos İsveççe spretgräsmossa Rusça короткий сциурогипнум Ukraynaca брахитеціум вкорочений Fince metsäsuikerosammal Japonca エゾアオギヌゴケ

Sciuro-hypnum flotowianum (Sendtn.) Ignatov & 2002[2003] or Eurhynchium flotowianum (Sendtn.) Kartt. 1990 or Cirriphyllum flotowianum (Sendtn.) Ochyra 1990, Hypnum flotowianum Sendtn. 1841

İngilizce "unknown" Felemenkçe klein spitsmos Almanca Flotows Neuhaarblattmoos, Flotow-Schweifchenastmoos, Reichenbachs Schönschnabelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) agnelundmose Rusça сциурогипнум Флотова Ukraynaca сціурогіпнум Флотова Lehçe wiewiórecznik ksamitny Çekçe trněnka aksamitová

Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium latifolium Kindb. 1888, Brachythecium rivulare var. latifolium (Kindb.) Husn. 1900, Brachythecium rivulare subsp. latifolium (Kindb.) Kindb. 1894, Hypnum rivulare var. latifolium (Kindb.) Braithw. 1893

İngilizce large-leaved bloom moss Almanca breitblättriges Schweifchenastmoos, breitblättriges Neuhaarblattmoos Norveççe (bokmål) ørelundmose Norveççe (nynorsk) øyrelundmose İsveççe bandgräsmossa İzlandaca vætulokkur Rusça широколистный сциурогипнум Fince sopulinsuikerosammal

Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium oedipodium (Mitt.) A. Jaeger 1878, Brachythecium starkii subsp. oedipodium (Mitt.) Renauld & Cardot 1893, Eurhynchium oedipodium (Mitt.) Kindb. 1894, Hypnum oedipodium Mitt. 1864 or synonym of Sciuro-hypnum curtum (or the curtum is synonym of the oedipodium)

İngilizce cedar moss Felemenkçe ijl dikkopmos Almanca lockeres Schweifchenastmoos, dünnes Kurzbüchsenmoos, dünnes Neuhaarblattmoos, kurzästiges Kegelmoos Danca grøn kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) bregnelundmose İsveççe spretgräsmossa Litvanca tikroji trumpė Litvanca (žemaitėška) tėkruojė trompė Letonca parastā īsvācelīte Rusça вздутоножковый сциурогипнум, вздутоножковый брахитециум, тонконогий брахитециум Lehçe wiewiórecznik mały Çekçe baňatka zkrácená Fince metsäsuikerosammal Estonca lame lühikupar

Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. 1853, Cirriphyllum plumosum (Hedw.) Loeske & M. Fleisch. 1907, Pancovia plumosa (Hedw.) Pire 1874, Hypnum salebrosum var. plumosum (Hedw.) Myrin 1833, Hypnum plumosum Hedw. 1801

İngilizce rusty feather-moss Felemenkçe oeverdikkopmos Almanca fedriges Schweifchenastmoos, fedriges Kurzbüchsenmoos, fedriges Neuhaarblattmoos, Feder-Kegelmoos Danca sten-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkelundmose İsveççe bäckgräsmossa İzlandaca lænulokkur Rusça перистый сциурогипнум, перистый брахитециум Ukraynaca брахитеціум перистий Lehçe wiewiórecznik piórkowaty Çekçe baňatka pravá Slovence puhasti čašek Fransızca hypne des peupliers Fince rantasuikerosammal Estonca sulgjas lühikupar Korece 날개양털이끼 Japonca ハネヒツジゴケ Çince 羽枝青藓

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. 1853, Brachythecium plumosum var. populeum (Hedw.) Rau & Herv. 1880, Cirriphyllum populeum (Hedw.) Loeske & M. Fleisch. 1907, Paramyurium populeum (Hedw.) Loeske 1906, Eurhynchium populeum (Hedw.) Kindb. 1894, Pancovia populea (Hedw.) Pire 1874, Hypnum populeum Hedw. 1801

İngilizce matted feather-moss Felemenkçe penseeldikkopmos Almanca Pappel-Schweifchenastmoos, Pappel-Kurzbüchsenmoos, Pappel-Neuhaarblattmoos, Pappel-Kegelmoos Danca park-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) ospelundmose İsveççe parkgräsmossa İzlandaca klettalokkur Litvanca tuopinė trumpė Litvanca (žemaitėška) toupėnė trompė Letonca apšu īsvācelīte Rusça тополевый сциурогипнум, тополевый брахитеций, тополевый брахитециум Ukraynaca сціурогіпнум тополевий Lehçe wiewiórecznik osinowy Çekçe baňatka topolová Slovence topolov čašek Fince haapasuikerosammal Estonca kivi-lühikupar Korece 양털이끼 Japonca アオギヌゴケ、キンキヒツジゴケ Çince 长肋青藓

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. 1853, Brachythecium reflexum var. reflexum, Eurhynchium reflexum (Starke) Kindb. 1894, Amblystegium reflexum (Starke) Kindb. 1885, Rigodium reflexum (Starke) Kindb. 1883, Hypnum reflexum Starke 1807; Brachythecium reflexum var. subglaciale Limpr. 1896

İngilizce reflexed feather-moss, cedar moss Felemenkçe gekromd dikkopmos Almanca zurückgebogenes Schweifchenastmoos, kleines Berg-Kurzbüchsenmoos, kleines Neuhaarblattmoos Danca elle-kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) sprikelundmose İsveççe gräsmossa İzlandaca urðalokkur Litvanca lenktoji trumpė Litvanca (žemaitėška) lenktuojė trompė Letonca spurainā īsvācelīte Rusça отогнутый сциурогипнум, отогнутый брахитециум, отвернутый брахитециум Ukraynaca сціурогіпнум відігнутий Lehçe wiewiórecznik odgięty Çekçe baňatka zakřivená Slovence zakrivljeni čašek Fince koukkusuikerosammal Estonca käänd-lühikupar Japonca アラエノヒツジゴケ Çince 弯叶青藓

Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen 2002[2003] or Brachythecium starkii or Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. 1853, Brachythecium starkei var. starkei, Eurhynchium starkii (Brid.) Kindb. 1894, Hypnum reflexum var. starkii (Brid.) Hartm. 1832, Hypnum reflectifolium var. starkii (Brid.) Hartm. 1832, Stereodon starkii (Brid.) Brid. 1827, Hypnum starkei Brid. 1801; Brachythecium starkei var. complanatum Limpr. 1896, Hypnum starkei var. complanatum (Limpr.) H. Möller 1907

İngilizce Starke's feather-moss Almanca Berg-Schweifchenastmoos, Berg-Kurzbüchsenmoos, Starkes Neuhaarblattmoos Danca glinsende kortkapsel Norveççe (bokmål & nynorsk) strølundmose İsveççe spärrgräsmossa İzlandaca gjótulokkur Letonca Štarka īsvācelīte Rusça сциурогипнум Штарке, брахитециум Штарка Ukraynaca брахитеціум штарке Lehçe wiewiórecznik sudecki Çekçe baňatka Starkeova Slovence Starkejev čašek Fince kantosuikerosammal Estonca Starke lühikupar Japonca デワノヒツジゴケ Çince 林地青藓

Scleropodium cespitans (Müll. Hal.) L.F. Koch 1950, Hypnum cespitans Müll. Hal. 1851 {!!! homonym: Hypnum caespitosum (Hedw.) Schrad. 1803 < Leskea caespitosa Hedw. 1801 → Acroporium caespitosum (Hedw.) W.R. Buck 1983}

İngilizce tufted feather-moss, green patch feather-moss Felemenkçe vossenstaartmos Almanca rasiges Grünstängelmoos

Scleropodium purum Pseudoscleropodium purum

Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch 1949, Hypnum illecebrum var. touretii (Brid.) Brid. 1827, Hypnum touretii Brid. 1812

İngilizce glass-wort feather-moss, alluring feather-moss, common papillose-stick moss Felemenkçe kalkladdermos Almanca kleines Hartfußmoos, kleines Grünstängelmoos Danca ru fedtmos Slovence Taurettijev steblek

Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce 1881, Merceya ligulata (Spruce) Schimp. 1876, Zygodon ligulatus (Spruce) Müll. Hal. 1851, Encalypta ligulata Spruce 1847

İngilizce tongue-leaf copper-moss Almanca zungenblättriges Kupfermoos Rusça язычковая скопелофила Japonca イワマセンボンゴケ Çince 舌叶藓

Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers 1989 or Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst. 1903 or Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske 1907, Harpidium revolvens (Sw.) C.E.O. Jensen 1887, Amblystegium revolvens (Sw.) De Not. 1867, Hypnum intermedium var. revolvens (Sw.) Sanio 1883, Hypnum aduncum var. revolvens (Sw.) Blandow 1809, Hypnum revolvens Sw. 1801

İngilizce rusty hook moss Felemenkçe purper schorpioenmos [s.st] klein schorpioenmos [s.lt] Almanca rollblättriges Skorpionsmoos, Rollblatt-Skorpionsmoos, Rollblatt-Sichelmoos, kreisförmiges Sichelmoos Danca rød krumblad Norveççe (bokmål) rødmakkmose Norveççe (nynorsk) raudmakkmose İsveççe röd skorpionmossa İzlandaca mýrakrækja Litvanca liūninė drepanė Letonca atrotītā sirpjlape Rusça отвернутый скорпидий, отвернутый скорпидиум, отвернутый дрепаноклад, отвернутый дрепанокладус, отвернутая лимприхтия Ukraynaca скорпідіум відвернутий, дрепаноклад відвернутий Lehçe limprichtia długokończysta, sierpowiec odgięty Çekçe štírovec závitkolistý, srpnatka závitkolistá Slovakça šťúrovník obrátený, kosáčik obrátený Slovence oranžnozlati srpolist Macarca körkörös sarlósmoha Fince rimpisirppisammal Estonca kaunis sirbik Japonca ムラサキカギハイゴケ Çince 扭叶镰刀藓

Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske 1907, Leskea circinata (Brid.) Lindb. 1899, Alsia circinata (Brid.) Kindb. 1897, Thamnium circinatum (Brid.) Kindb. 1894, Pterogonium circinatum (Brid.) Kindb. 1885, Pancovia circinata (Brid.) Pire 1874, Pseudoleskea circinata (Brid.) Lindb. 1871, Rhynchostegium circinatum (Brid.) De Not. 1867, Eurhynchium circinatum (Brid.) Schimp. 1854, Hypnum circinatum Brid. 1812

İngilizce curving feather-moss Felemenkçe boogtakmos Almanca kreisförmiger Skorpionschwanz, Weinblatt Scorpiurum-Moos Rusça закрученный скорпиуриум Ukraynaca скорпіуріум завитий Slovence obkroženi škorpionec

Scorpiurium circinatum subsp. deflexifolium Scorpiurium deflexifolium

Scorpiurium deflexifolium (Solms) M. Fleisch. & Loeske 1907 or Scorpiurium circinatum subsp. deflexifolium (Solms) Giacom. 1947, Rhynchostegium circinatum var. deflexifolium (Solms) Brizi 1896, Eurhynchium circinatum var. deflexifolium (Solms) Husn. 1893, Hypnum circinatum var. deflexifolium (Solms) Boulay 1884, Eurhynchium deflexifolium (Solms) G. Roth 1904, Hypnum deflexifolium Solms 1868

İngilizce "unknown" Almanca einseitswendiger Skorpionschwanz Slovence upognjeni škorpionec

Scorpiurium sendtneri (Schimp.) M. Fleisch. 1920, Fabronia sendtneri Schimp. 1876

İngilizce "unknown" Slovence Sendnerjev škorpionec

Seligeria acutifolia Lindb. 1864, Seligeria pusilla subsp. acutifolia (Lindb.) Kindb. 1883, Seligeria pusilla var. acutifolia (Lindb.) Schimp. 1876

İngilizce sharp rock-bristle, needle dwarf moss Felemenkçe kortstelig penseelmos Almanca spitzblättriges Zwergmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) nålblygmose İsveççe nåldvärgmossa Çekçe kápěnka ostrolistá

Seligeria calycina Mitt. ex Lindb. 1864

İngilizce English rock-bristle Felemenkçe armbladig penseelmos

Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846, Bryum pusillum (Hedw.) P. Beauv. 1823, Grimmia pusilla (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Weissia pusilla Hedw. 1801

İngilizce dwarf rock-bristle, smallest bristle moss, small silk tail moss, pitcher dwarf moss, dwarf weissia, common fine-leaf moss Felemenkçe klein penseelmos Almanca winziges Zwergmoos, kleines Zwergmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) nurkblygmose İsveççe krusdvärgmossa Letonca sīkā zeligērija Rusça крошечная зелигерия, крошечная селигерия Ukraynaca селігерія маленька Çekçe kápěnka maličká Slovence mali škratek Fince karstahitusammal Estonca pisi-seligeeria Japonca コキヌシッポゴケ

Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. 1846, Weissia recurvata (Hedw.) D. Mohr 1806, Bryum recurvatum (Hedw.) Dicks. ex With. 1801, Grimmia recurvata Hedw. 1801

İngilizce recurved rock-bristle, recurved weissia, curve-necked bristle moss, bowed dwarf moss Felemenkçe gebogen penseelmos Almanca Borsten-Zwergmoos, borstiges Zwergmoos, krummstieliges Zwergmoos Norveççe (bokmål) bueblygmose Norveççe (nynorsk) bogeblygmose İsveççe bågdvärgmossa Letonca smaillapu zeligērija Rusça согнутая зелигерия, согнутая селигерия Ukraynaca селігерія зігнута Lehçe drobniaczek podgięty Çekçe kápěnka ohnutá Slovence ukrivljeni škratek Fransızca séligérie à soie courbée Fince etelänhitusammal Estonca käändseligeeria Japonca キヌシッポゴケ

Seligeria trifaria (Brid.) Lindb. 1863, Grimmia trifaria (Brid.) F. Weber & D. Mohr 1807, Weissia trifaria Brid. 1801

İngilizce "unknown" Felemenkçe drierijig penseelmos Almanca dreizeiliges Zwergmoos, dreispitziges Zwergmoos Rusça трехрядная зелигерия Lehçe drobniaczek trójrzędowy Slovakça drobnuška trojradá

Seligeria tristichoides Kindb. 1896, Seligeria patula var. tristichoides (Kindb.) I. Hagen 1909

İngilizce bordered dwarf moss Norveççe (bokmål & nynorsk) radblygmose İsveççe kantdvärgmossa Rusça трехрядновидная зелигерия, трехрядновидная селигерия Fince rivihitusammal Japonca エゾキヌシッポゴケ

Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. 1864, Plagiothecium demissum (Wilson) Dixon 1896, Eurhynchium demissum (Wilson) Milde 1869, Rhaphidostegium demissum (Wilson) De Not. 1867, Rhynchostegium demissum (Wilson) Schimp. 1852, Hypnum demissum Wilson 1832

İngilizce prostrate signal-moss, prostrate feather-moss, prostrate rock feather moss, common brocade moss Felemenkçe gouddekmos Almanca ganzrandiges Hohlblattmoos

Serpoleskea confervoides Platydictya confervoides

Sharpiella seligeri Herzogiella seligeri

Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen 1896, Sphagnum brevifolium var. angustifolium (Warnst.) Roll 1911, Sphagnum fallax var. angustifolium (Warnst.) Nyholm 1969, Sphagnum recurvum subsp. angustifolium (Warnst.) Russow 1890, Sphagnum recurvum var. angustifolium Warnst. 1888

İngilizce fine bog-moss, fine sphagnum moss, poor fen peat moss, yellow-green peat moss Felemenkçe smalbladig veenmos Almanca schmalblättriges Torfmoos, kurzblättriges Torfmoos Danca rødgrenet tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) klubbetorvmose İsveççe klubbvitmossa İzlandaca gulburi Litvanca siauralapis kiminas Letonca šaurlapu sfagns Rusça узколистный сфагнум, узколистный сфагн Ukraynaca сфагн вузьколистий Lehçe torfowiec wąskolistny Çekçe rašeliník úzkolistý Fince rämerahkasammal , jokasuonrahkasammal Estonca kitsalehine turbasammal Çince 小叶泥炭藓

Sphagnum aongstroemii C. Hartm. 1858

İngilizce truncate-leafed peat moss, dissected leaf water moss, pale white moss Norveççe (bokmål & nynorsk) fjelltorvmose İsveççe blek vitmossa Rusça сфагнум Онгстрёма, сфагн Онгстрёма Fransızca sphaigne d'Aongström Fince kuultorahkasammal Estonca Ångstroemi turbasammal, Aongstroemi turbasammal Japonca キレハミズゴケ Çince 截叶泥炭藓

Sphagnum auriculatum Schimp. 1857 or Sphagnum denticulatum var. auriculatum (Schimp.) Plam. 1998 or Sphagnum subsecundum var. auriculatum (Schimp.) Schlieph. 1865, Sphagnum subsecundum subsp. auriculatum (Schimp.) Meyl. 1905, Sphagnum rufescens var. auriculatum (Schimp.) Cardot 1897, Sphagnum contortum var. auriculatum (Schimp.) Warnst. 1884 or Sphagnum denticulatum Brid. 1826, Sphagnum subsecundum var. denticulatum (Brid.) Dozy & Molk. 1851, Sphagnum contortum var. denticulatum (Brid.) Dozy & Molk. 1850; Sphagnum lescurii auct.; Sphagnum subsecundum var. obesum (Wilson) Schimp. 1876, Sphagnum subsecundum subsp. obesum (Wilson) Hérib. 1899, Sphagnum crassicladum var. obesum (Wilson) Jansen & Wacht. 1943, Sphagnum platyphyllum var. obesum (Wilson) Bom. & Broth. 1894, Sphagnum obesum (Wilson) Warnst. 1890, Sphagnum contortum var. obesum Wilson 1855

İngilizce cow-horn bog-moss Felemenkçe geoord veenmos Almanca geöhrtes Torfmoos, gezähntes Torfmoos, bogigastiges Torfmoos Danca rødbrun tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) horntorvmose İsveççe hornvitmossa İzlandaca hornburi Litvanca dantytasis kiminas Letonca sīkzobu sfagns Rusça мелкозубчатый сфагнум, зубчатый сфагн, ушковидный сфагн Ukraynaca сфагн вушковий Lehçe torfowiec ząbkowany Çekçe rašeliník tučný , rašeliník ouškatý, rašeliník načervenalý, rašeliník tlustovětevný Slovakça rašelinník zúbkatý Fransızca sphaigne denticulée Macarca fülecskés tőzegmoha Fince rantarahkasammal Estonca kõrv-turbasammal Çince 耳叶偏叶泥炭藓

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 1782, Sphagnum acutifolium var. capillifolium (Ehrh.) Funck 1820, Sphagnum palustre var. capillifolium Ehrh. 1780

İngilizce acute-leaved bog-moss, acute-leaved peat moss, slender bog moss, sharp-leaved bog moss Felemenkçe stijf veenmos Almanca spitzblättriges Torfmoos, Hain-Torfmoos, halbkugelförmiges Torfmoos Danca plyds-tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) furutorvmose İsveççe tallvitmossa İzlandaca flikruburi Litvanca smailialapis kiminas Letonca smaillapu sfagns Rusça волосолистный сфагнум Ukraynaca сфагн волосолистий, сфагнум гостролистий Lehçe torfowiec ostrolistny Çekçe rašeliník ostrolistý Slovence ostrolistni šotni mah, ozkolistni šotni mah Macarca félgömbfejű tőzegmoha Fince kangasrahkasammal Estonca teravalehine turbasammal Japonca スギバミズゴケ

Sphagnum centrale C.E.O. Jensen 1896, Sphagnum palustre var. centrale (C.E.O. Jensen) A. Eddy 1985; Sphagnum intermedium (Warnst.) Russow 1894 {!!! homonym: Sphagnum intermedium Hoffm. 1796}, Sphagnum papillosum var. intermedium Warnst. 1891

İngilizce raked white moss Felemenkçe broekbosveenmos Almanca zentriertzelliges Torfmoos, zentriertes Torfmoos, zweifarbiges Torfmoos Danca midtstillet tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kratt-torvmose İsveççe krattvitmossa İzlandaca fölburi Letonca centriskais sfagns Rusça центральный сфагнум Ukraynaca сфагн центральний Lehçe torfowiec środkowy Çekçe rašeliník středový Macarca sárgásbarna tőzegmoha Fince vaalearahkasammal Estonca kahkjas turbasammal

Sphagnum compactum Lam. & DC. 1805, Sphagnum palustre var. compactum (Lam. & DC.) Sendtn. 1888, Sphagnum rigidum var. compactum (Lam. & DC.) Schimp. 1857, Sphagnum cymbifolium subsp. compactum (Lam. & DC.) Hartm. 1849, Sphagnum cymbifolium var. compactum (Lam. & DC.) Schultz 1819, Sphagnum obtusifolium var. compactum (Lam. & DC.) Sw. 1829; Sphagnum compactum var. compactum; Sphagnum compactum var. brachycladum Röll 1913

İngilizce compact bog-moss, compact sphagnum moss, neat bog moss, dense-leafed peat moss, cushion peat moss, tree water moss, head white moss Felemenkçe kussentjesveenmos Almanca dichtes Torfmoos, dichtästiges Torfmoos, kompaktes Sumpf-Torfmoos Danca tæt tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stivtorvmose İsveççe tät vitmossa İzlandaca digurburi Litvanca tankusis kiminas Letonca blīvais sfagns Rusça компактный сфагнум, компактный сфагн, жесткий сфагнум, жесткий сфагн Ukraynaca сфагн компактний Lehçe torfowiec szorstki Çekçe rašeliník tuhý Slovakça rašelinník stlačený Slovence kompaktni šotni mah Macarca tömöttágú tőzegmoha Fince paakkurahkasammal Estonca tihe turbasammal Japonca キダチミズゴケ Çince 密叶泥炭藓

Sphagnum denticulatum Sphagnum auriculatum

Sphagnum denticulatum var. denticulatum Sphagnum auriculatum
Sphagnum denticulatum var. auriculatum Sphagnum auriculatum
Sphagnum denticulatum var. inundatum Sphagnum inundatum

Sphagnum girgensohnii Russow 1865 or Sphagnum nemoreum subsp. girgensohnii (Russow) Bott. 1919, Sphagnum acutifolium subsp. girgensohnii (Russow) Cardot 1886

İngilizce Girgensohn's bog-moss, Girgensohn's peat moss, Girgensohn's sphagnum moss, Girgensohn's moss, white-toothed peat moss, narrow-leafed water moss, spruce-fir white moss Felemenkçe gerafeld veenmos Almanca Bergwald-Torfmoos, Girgensohns Torfmoos, Girgensohnsches Torfmoos Danca stiv tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) grantorvmose İsveççe granvitmossa İzlandaca grænburi Litvanca Girgensono kiminas Letonca Girgensona sfagns Rusça сфагнум Гиргензона, сфагн Гиргензона Ukraynaca сфагн Гіргензона Lehçe torfowiec Girgensohna Çekçe rašeliník Girgensohnův Macarca Girgensohn-tőzegmoha Fince korpirahkasammal Estonca Girgensohni turbasammal Japonca ホソバミズゴケ Çince 白齿泥炭藓

Sphagnum inundatum Russow 1894 or Sphagnum denticulatum var. inundatum (Russow) Kartt. 1992 or Sphagnum subsecundum var. inundatum (Russow) C.E.O. Jensen 1901, Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) A. Eddy 1977, Sphagnum subsecundum subsp. inundatum (Russow) Meyl. 1905, Sphagnum lescurii var. inundatum (Russow) Düll 1984, Sphagnum auriculatum var. inundatum (Russow) M.O. Hill 1975

İngilizce lesser cow-horn bog-moss, frog white moss Felemenkçe amfibisch veenmos Almanca untergetauchtes Torfmoos, amphibisches Torfmoos Danca stump tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) flotorvmose İsveççe grodvitmossa İzlandaca mýraburi Litvanca vandeninis kiminas Rusça пойменный сфагн, пойменный сфагнум Lehçe torfowiec zanurzony Çekçe rašeliník splývavý Fince luhtarahkasammal Estonca loigu-turbasammal Korece 백두산물이끼 Çince 泛声偏叶泥炭藓

Sphagnum lescurii auct. Sphagnum auriculatum

Sphagnum nemoreum subsp. girgensohnii Sphagnum girgensohnii

Sphagnum palustre L. 1753

İngilizce blunt-leaved bog-moss, rag mos, spoon-leaved peat-moss, spoon-leaved sphagnum moss, reddish peat-moss, crimson bog moss, large water moss, marsh white moss Felemenkçe gewoon veenmos Almanca Sumpftorfmoos, kahnblättriges Torfmoos, gewöhnliches Torfmoos Danca butbladet tørvemos, almindelig tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) sumptorvmose İsveççe sumpvitmossa İzlandaca laugaburi Litvanca pelkinis kiminas Letonca purva sfagns Rusça болотный сфагнум, болотный сфагн Ukraynaca сфагн болотний Lehçe torfowiec błotny Çekçe rašeliník člunkolistý Slovakça rašelinník močiarny Fransızca sphaigne des marais, mousse crapaudine İtalyanca sfagno de' paduli Macarca nagy tőzegmoha, csónakos tőzegmoha Fince etelänrahkasammal Estonca nõgusalehine turbasammal Korece 물이끼 Japonca オオミズゴケ Çince 泥炭藓

Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. 1884 or Sphagnum contortum subsp. platyphyllum (Lindb.) C.E.O. Jensen 1890, Sphagnum contortum var. platyphyllum (Lindb.) Åberg 1937, Sphagnum subsecundum subsp. platyphyllum (Lindb.) Hérib. 1899, Sphagnum subsecundum var. platyphyllum (Lindb.) Cardot 1886, Sphagnum laricinum [unranked] platyphyllum (Lindb.) Meyl. 1905, Sphagnum laricinum var. platyphyllum Lindb. 1874

İngilizce flat-leaved bog-moss, flat-leaved peat moss, flat-leaved sphagnum moss, spoon white moss Felemenkçe lepelbladveenmos Almanca gleichblättriges Torfmoos, Löffelblatt-Torfmoos Danca storbladet tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) skeitorvmose İsveççe skedvitmossa İzlandaca pollaburi Litvanca plačialapis kiminas Letonca platlapu sfagns Rusça плосколистный сфагнум Ukraynaca сфагн плосколистий Lehçe torfowiec wklęsłolistny Çekçe rašeliník širolistý Slovakça rašelinník širokolistý Macarca lágy tőzegmoha Fince lamparerahkasammal Estonca laialehine turbasammal Tatarca яссы яфраклы сфагнум мүге Japonca ヒロハミズゴケ Çince 阔叶偏叶泥炭藓

Sphagnum squarrosum Crome 1803, Sphagnum teres var. squarrosum (Crome) Warnst. 1881, Sphagnum cymbifolium var. squarrosum (Crome) Nees & Hornsch. 1823

İngilizce spreading-leaved bog-moss, spreading-leaved peat moss, spread-leaved peat moss, spread-leaved sphagnum moss, spiky bog-moss, spiky sphagnum moss, shaggy peat moss, squarrose peat moss, squarrose moss, spaced-out white moss, coarse-leafed peat moss Felemenkçe haakveenmos Almanca sparriges Torfmoos, großes sparriges Torfmoos Danca udspærret tørvemos Norveççe (bokmål) spriketorvmose Norveççe (nynorsk) sprikjetorvmose İsveççe spärrvitmossa İzlandaca íturburi Litvanca garbanotasis kiminas Letonca spurainais sfagns Rusça оттопыренный сфагнум, оттопыренный сфагн, растопыренный сфагнум Ukraynaca сфагн відстовбурчений Lehçe torfowiec nastroszony Çekçe rašeliník kostrbatý Slovakça rašelinník kostrbatý Fransızca sphaigne hérissée Macarca berzedt tőzegmoha Fince okarahkasammal Estonca mets-turbasammal Japonca ウロコミズゴケ Çince 粗叶泥炭藓

Sphagnum subsecundum Nees 1819, Sphagnum subsecundum var. subsecundum, Sphagnum contortum var. subsecundum (Nees) Wilson 1885, Sphagnum cavifolium subsp. subsecundum (Nees) Warnst. 1882, Sphagnum cavifolium var. subsecundum (Nees) Warnst. 1881, Sphagnum acutifolium var. subsecundum (Nees) Hartm. 1838

İngilizce slender cow-horn bog-moss, slender cow-horn sphagnum moss, slant-leafed peat moss, twisted bog moss, curved-leaf water moss, hooked white moss Felemenkçe moerasveenmos Almanca einseitswendiges Torfmoos Danca ensidig tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kroktorvmose İsveççe krokvitmossa İzlandaca sveigburi Litvanca vienašalis kiminas Letonca sirpjlapu sfagns Rusça однобокий сфагнум Ukraynaca сфагн однобокий Lehçe torfowiec jednoboczny Çekçe rašeliník jednostranný Macarca zászlós tőzegmoha Fince keräpäärahkasammal Estonca lodu-turbasammal Korece 비틀이물이끼 Japonca ユガミミズゴケ Çince 偏叶泥炭藓

Sphagnum subsecundum var. subsecundum Sphagnum subsecundum
Sphagnum subsecundum var. auriculatum Sphagnum auriculatum
Sphagnum subsecundum var. inundatum Sphagnum inundatum
Sphagnum subsecundum var. obesum Sphagnum auriculatum
Sphagnum subsecundum subsp. platyphyllum Sphagnum platyphyllum

Sphagnum teres (Schimp.) Ångström 1861, Sphagnum squarrosum subsp. teres (Schimp.) Ångström 1861, Sphagnum squarrosum var. teres Schimp. 1858

İngilizce rigid bog-moss, thin-leaved peat moss, rigid sphagnum moss, knob white moss Felemenkçe sparrig veenmos Almanca rundästiges Torfmoos, rundes Torfmoos, rundliches Torfmoos Danca trindgrenet tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) beitetorvmose İsveççe knoppvitmossa İzlandaca bleytuburi Litvanca liūninis kiminas Letonca gludais sfagns Rusça гладкий сфагнум Ukraynaca сфагн круглуватий Lehçe torfowiec obły Çekçe rašeliník oblý Macarca láperdei tőzegmoha Fince lettorahkasammal Estonca allikasoo-turbasammal Kazakça жатық сфагнум, тықыр сфагнум Japonca ホソミズゴケ Çince 细叶泥炭藓

Sphagnum warnstorfii Russow 1888 {!!! homonym: Sphagnum warnstorfii Roll 1886}, Sphagnum warnstorfianum Du Rietz 1945

İngilizce Warnstorf's bog-moss, Warnstorf's peat moss, Warnstorf's sphagnum moss, purple white moss Felemenkçe kwelveenmos Almanca Warnstorf-Torfmoos, Warnstorfs Torfmoos, Warnstorfsches Torfmoos Danca blygrå tørvemos Norveççe (bokmål & nynorsk) rosetorvmose İsveççe purpurvitmossa İzlandaca rauðburi Litvanca Varnstorfo kiminas Letonca Varnstorfa sfagns Rusça Варнсторфа сфагнум Ukraynaca сфагн Варнсторфа Lehçe torfowiec Warnstorfa Çekçe rašeliník Warnstorfův Macarca Warnstorf-tőzegmoha Fince heterahkasammal Estonca Warnstorfi turbasammal Japonca ヒナミズゴケ

Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth. 1923 ↓

?Stegonia latifolia var. latifolia, Hyalophyllum latifolium (Schwägr.) Warnst. 1913, Didymodon latifolius (Schwägr.) Kindb. 1897, Pottia latifolia (Schwägr.) Müll. Hal. 1849, Coscinodon latifolius (Schwägr.) De Not. 1836, Dermatodon latifolius (Schwägr.) Huebener 1833, Anacalypta latifolia (Schwägr.) Fürnr. 1829, Grimmia latifolia (Schwägr.) F. Weber & D. Mohr 1807, Weissia latifolia Schwägr. 1804

İngilizce hood-leaved screw-moss, wideleaf stegonia moss, broad-leaved weissia, broad-leaved anacalypta, common rock-sprout moss, bulb moss Almanca echtes Zwiebelmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) knollmose İsveççe lökmossa İzlandaca hnoðmosi Rusça широколистная стегония Çekçe širolistka stříbřitá Slovakça širokolist striebristý Slovence širokolistna vevnica Fransızca stégonie à feuilles larges Fince keräsammal Çince 石芽藓

?Stegonia latifolia var. pilifera (Dicks.) Broth. 1923, Stegonia latifolia fo. pilifera (Dicks.) Mönk., Pottia latifolia var. pilifera (Dicks.) Müll. Hal. 1849, Desmatodon latifolius var. pilifer (Dicks.) Rabenh. 1848, Weissia latifolia var. pilifera (Dicks.) Bruch & Schimp. 1843, Anacalypta latifolia var. pilifera (Dicks.) Nees & Hornsch. 1831, Stegonia pilifera (Dicks.) H.A. Crum & L.E. Anderson 1989, Pottia pilifera (Dicks.) Lindb. 1864, Weissia pilifera (Dicks.) Funck ex Wallr. 1831 {!!! homonym: Weissia pilifera (P. Beauv.) Röhl. 1812}, Coscinodon pilifer (Dicks.) Brid. 1827, Trichostomum piliferum (Dicks.) Sm. 1804, Bryum piliferum Dicks. 1801; or synonym of Stegonia latifolia (Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013)

İngilizce "unknown" Almanca haartragendes Zwiebelmoos, haariges echtes Zwiebelmoos

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs 1993 or Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb. 1894, Acrocladium stramineum (Dicks. ex Brid.) P.W. Richards & E.C. Wallace 1950, Amblystegium stramineum (Dicks. ex Brid.) De Not. 1869, Stereodon stramineus (Dicks. ex Brid.) Brid. 1827, Hypnum sarmentosum var. stramineum (Dicks. ex Brid.) Sommerf. 1826, Hypnum stramineum Dicks. ex Brid. 1801

İngilizce straw spear-moss, straw-coloured water moss , straw-like feather-moss Felemenkçe sliertmos Almanca Strohmoos, strohgelbes Schönmoos, strohgelbes Neuschönmoos Danca tråd-skebladsmos Norveççe (bokmål & nynorsk) grasmose İsveççe blek skedmossa İzlandaca seilmosi Letonca salmu dumbrene Rusça соломенножёлтый страминергон, соломенножёлтый каллиергон, соломенножёлтый каллиэргон, соломенный каллиергон Ukraynaca страмінергон солом'яножовтий, каллігерон солом'яно-жовтий Lehçe słomiaczek złotawy Çekçe bařinatka nažloutlá, bařitka nažloutlá Slovence slamnati lepotičar Macarca gyökerecskés-levélcsúcsú moha Fince kalvaskuirisammal Estonca kollakas tömptipp Japonca イトササバゴケ Çince 黄色湿原藓

Streblotrichum bericum Leptobarbula berica

Streblotrichum convolutum Barbula convoluta

Streblotrichum enderesii Barbula enderesii

Syntrichia calcicola J.J. Amann 1918 or Syntrichia ruralis var. calcicola (J.J. Amann) Mönk. 1927, Tortula ruralis var. calcicola (J.J. Amann) Barkman 1958 [unresolved], Tortula ruralis subsp. calcicola (J.J. Amann) Giacom. 1947, Syntrichia montana subsp. calcicola (J.J. Amann) J.J. Amann 1918

İngilizce "unknown" Felemenkçe klein duinsterretje Almanca Kalk-Verbundzahnmoos, Kalk-Drehzahn Danca kalk-hårstjerne İsveççe kalkskruvmossa Rusça известковая синтрихия Çekçe rourkatec vápnomilný

Syntrichia caninervis Mitt. 1859 or Tortula caninervis (Mitt.) Broth. 1902 ↓

Syntrichia caninervis var. caninervis or Syntrichia caninervis subsp. caninervis, Barbula caninervis (Mitt.) A. Jaeger 1873

İngilizce "unknown" Almanca graurippiges Verbundzahnmoos Rusça седожилковая синтрихия, пустынный мох Çince 齿肋墙藓

Syntrichia caninervis var. gypsophila (J.J. Amann ex G. Roth) Ochyra 1992, Tortula caninervis var. gypsophila (J.J. Amann ex G. Roth) W.A. Kramer 1918, Syntrichia ruralis var. gypsophila (J.J. Amann ex G. Roth) J.J. Amann 1916[1915], Tortula ruralis var. gypsophila J.J. Amann ex G. Roth 1980

İngilizce "unknown"

Syntrichia caninervis var. pseudodesertorum (Vondr.) M. T. Gallego 2002, Syntrichia handelii var. pseudodesertorum Vondr. 1965[1966]

İngilizce "unknown"

Syntrichia echinata (Schiffner) Herrnst. & Ben-Sasson 1982 or Syntrichia princeps var. echinata (Schiffner) R.H. Zander 1993, Syntrichia princeps subsp. echinata (Schiffner) Podp. 1954, Tortula princeps subsp. echinata (Schiffner) W.A. Kramer 1980, Tortula princeps var. echinata (Schiffner) Bizot 1956, Tortula echinata Schiffner 1915

İngilizce "unknown"

Syntrichia fragilis (Taylor) Ochyra 1992 or Tortula fragilis Taylor 1847, Barbula fragilis (Taylor) Müll. Hal. 1849

İngilizce "unknown" Almanca zerbrechliches Verbundzahnmoos Çekçe rourkatec křehký

Syntrichia handelii (Schiffner) S. Agnew & Vondr. 1975, Syntrichia montana subsp. handelii (Schiffner) Podp. 1954, Tortula intermedia subsp. handelii (Schiffner) Wijk & Margad. 1965 or Tortula handelii Schiffner 1913

İngilizce "unknown" Rusça синтрихия Ганделя, тортула Ганделя Ukraynaca тортула Ганделя

Syntrichia inermis Tortula inermis

Syntrichia intermedia Syntrichia montana

Syntrichia laevipila Brid. 1819[1818] or Tortula laevipila (Brid.) Schwägr. 1823, Syntrichia laevipila var. laevipila, Syntrichia ruralis var. laevipila (Brid.) Spreng. 1827, Tortula ruralis var. laevipila (Brid.) Hook. & Grev. 1824, Barbula laevipila (Brid.) Garov. 1840; Syntrichia laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) J.J. Amann 1918, Tortula laevipila subsp. laevipilaeformis (De Not.) Giacom. 1947, Tortula laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) Limpr. 1888, Barbula laevipila var. laevipilaeformis (De Not.) Husn. 1886, Syntrichia laevipilaeformis (De Not.) Cardot 1883, Tortula laevipilaeformis De Not. 1862

İngilizce small hairy screw-moss, smaller hairy screw-moss, wide-leaved screw-moss, elm screw moss Felemenkçe boomsterretje Almanca glatthaariges Verbundzahnmoos, glatthaariges Drehzahnmoos, glatthaariger Drehzahn, glatthaariges Bartmoos Danca træ-hårstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) almehårstjerne İsveççe almskruvmossa Rusça гладковолосковая синтрихия Lehçe pędzliczek gładkowłoskowy Çekçe rourkatec hladký Slovakça skrútenec hladký Slovence mehki kocinar

Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 1833, Tortula latifolia Bruch ex Hartm. 1832, Barbula latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener 1833 {!!! homonym: Barbula latifolia Brid. 1826 > Tortula latifolia (Brid.) Mont. 1842}

İngilizce water screw-moss, wide-leaved screw-moss, wideleaf tortula moss, blunt screw moss Felemenkçe riviersterretje Almanca breitblättriges Verbundzahnmoos, breitblättriges Drehzahnmoos, breitblättriger Drehzahn Danca butbladet hårstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) butthårstjerne İsveççe trubbskruvmossa Letonca platlapu vijzobe Rusça широколистная синтрихия Ukraynaca тортула широколиста Lehçe pędzliczek szerokolistny Çekçe rourkatec širolistý Slovakça skrútenec širokolistý Slovence širokolisti kocinar

Syntrichia montana Nees 1819 or Syntrichia intermedia Brid. 1826 ↓

Syntrichia montana var. montana, Barbula montana (Nees) Corb. 1889, Tortula montana (Nees) Lindb. 1879 {!!! homonym: Tortula montana Mitt. 1869 > Barbula montana (Mitt.) A. Jaeger 1873 → Rhamphidium montanum (Mitt.) R.H. Zander 1993} or Syntrichia intermedia var. intermedia, Barbula ruralis subsp. intermedia (Brid.) Boulay 1884, Barbula ruralis var. intermedia (Brid.) Limpr. 1876, Barbula intermedia (Brid.) A.W.H. Walther & Molendo 1868, Tortula intermedia (Brid.) De Not. 1838

İngilizce intermediate screw-moss Felemenkçe vioolsterretje Almanca Berg-Verbundzahnmoos, echtes Haar-Verbundzahnmoos, Haar-Drehzahnmoos Danca bjerg-hårstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) midjehårstjerne İsveççe midjeskruvmossa Rusça горная синтрихия, промежуточная синтрихия Ukraynaca тортула проміжна Çekçe rourkatec chlumní Slovence hribski kocinar

Syntrichia montana var. calva (Durieu & Sagot) J.J. Amann 1918, Tortula montana var. calva (Durieu & Sagot) Limpr. 1888 or Syntrichia intermedia var. calva (Durieu & Sagot) Delogne 1883, Tortula intermedia var. calva (Durieu & Sagot) Wijk & Margad. 1958, Barbula intermedia var. calva (Durieu & Sagot) Milde 1869, Tortula ruralis var. calva (Durieu & Sagot) C. Hartm. 1864, Barbula ruralis var. calva Durieu & Sagot 1851

İngilizce "unknown" Almanca haarloser Haar-Drehzahn

Syntrichia mucronifolia Tortula mucronifolia

Syntrichia norvegica F. Weber 1804, Syntrichia ruralis var. norvegica (F. Weber) Steud. 1824, Tortula ruralis subsp. norvegica (F. Weber) Dixon 1924 or Tortula norvegica (F. Weber) Lindb. 1864, Barbula norvegica (F. Weber) Lindb. 1863

İngilizce Norway screw-moss, mountain screw moss Almanca norwegisches Verbundzahnmoos, norwegisches Bartmoos, braunhaariges Drehzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) fjellhårstjerne İsveççe fjällskruvmossa İzlandaca lautaskrúfur vijzobe Rusça норвежская синтрихия, норвежская тортула Ukraynaca тортула норвезька Çekçe rourkatec norský Slovakça skrútenec nórsky Slovence veliki kocinar Fince lapinpartasammal Estonca norra keerik Japonca ムカデネジレゴケ

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 1882 or Tortula papillosa Wilson 1845, Barbula laevipila subsp. papillosa (Wilson) Bouvet 1896, Barbula papillosa (Wilson) Müll. Hal. 1849

İngilizce marble screw-moss, rough-leaved screw moss, roughish-leaved screw-moss, crown screw moss, twisted moss Felemenkçe knikkersterretje Almanca Papillen-Verbundzahnmoos, Papillen-Drehzahn Danca bark-hårstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) ynglehårstjerne İsveççe kornskruvmossa Rusça папиллозная синтрихия Ukraynaca тортула папілозна Lehçe pędzliczek brodawkowaty Çekçe rourkatec bradavčitý Slovence mehurčkasti kocinar

Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske 1910 ot Tortula papillosissima (Copp.) Broth. 1909, Barbula papillosissima Copp. 1908

İngilizce "unknown"

Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. 1859 or Syntrichia princeps var. princeps or Tortula princeps De Not. 1838, Barbula princeps (De Not.) Müll. Hal. 1849; Syntrichia princeps var. parnassica (Schiffner) Podp. 1954, Tortula princeps subsp. parnassica (Schiffner) W.A. Kramer 1980, Tortula princeps var. parnassica (Schiffner) Wijk & Margad. 1961, Tortula muelleri var. parnassica Schiffner 1920[1919]

İngilizce brown screw-moss,common twisted moss, great screw moss, arge wall moss, steppe screw moss Felemenkçe steensterretje Almanca Fürst-Verbundzahnmoos Danca baltisk hårstjerne İsveççe stäppskruvmossa Rusça главная синтрихия Çince 大墙藓

Syntrichia princeps var. princeps Syntrichia princeps
Syntrichia princeps var. echinata Syntrichia echinata
Syntrichia princeps var. parnassica Syntrichia princeps

Syntrichia ruraliformis Syntrichia ruralis var. ruraliformis

Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803 or Tortula ruralis (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 1802 ↓

Syntrichia ruralis var. ruralis, Bryum ruralis (Hedw.) With. 1801, Barbula ruralis Hedw. 1801

İngilizce great hairy screw-moss, hairy screw moss, great hairy screw-moss, roof screw moss, soil wall moss, sidewalk moss Felemenkçe daksterretje [s.st] duinsterretje [s.lt] groot muursterretje [s.lt] Almanca Erd-Verbundzahnmoos, Erd-Drehzahnmoos, Erd-Drehzahn, Erd-Bartmoos, Dach-Drehzahnmoos Danca tag-hårstjerne Norveççe (bokmål & nynorsk) putehårstjerne İsveççe takmossa İzlandaca hæruskrúfur Litvanca stoginė minkštūnė Litvanca (žemaitėška) stuogėnė mėnkštūnė Letonca noras vijzobe Rusça сельская синтрихия, сельская тортула, деревенская синтрихия, полевая синтрихия, полевая тортула, сорная синтрихия Ukraynaca тортула сільська Lehçe pędzliczek piaskowy, pędzliczek wiejski Çekçe rourkatec obecný Slovakça skrútenec obyčajný Slovence kmečki kocinar, njivska oklopnica Fransızca barbule rurale Macarca háztetőmoha Fince ketopartasammal Estonca harilik keerik Çince 土生墙藓

Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Husn. ex T. Durand 1890, Tortula ruralis var. ruraliformis (Besch.) De Wild. 1899, Tortula ruralis subsp. ruraliformis (Besch.) Dixon 1896, Barbula ruralis subsp. ruraliformis (Besch.) Boulay 1884, Barbula ruralis var. ruraliformis (Besch.) Husn. 1873 or Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot 1905, Syntrichia ruraliformis var. ruraliformis or Tortula ruraliformis (Besch.) W. Ingham 1903, Barbula ruraliformis Besch. 1864

İngilizce sand-hill screw-moss Almanca Dünen-Verbundzahnmoos, Dünen-Drehzahnmoos Danca spidsbladet hårstjerne İsveççe sandskruvmossa İzlandaca fjöruskrúfur Förce mølheyggjasnúðurmosi Rusça песчаная синтрихия, руралевидная тортула Ukraynaca тортула піскова Çekçe rourkatec venkovský Slovence velika oklopnica Fince hietikkopartasammal Estonca randkeerik

Syntrichia ruralis var. calcicola Syntrichia calcicola

Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra 1992 or Tortula sinensis (Müll. Hal.) Broth. 1906, Barbula sinensis Müll. Hal. 1896

İngilizce Chinese wall moss Almanca chinesisches Verbundzahnmoos Rusça китайская синтрихия Ukraynaca тортула китайська Lehçe pędzliczek chiński Çekçe rourkatec horský Japonca ミヤマコネジレゴケ Çince 中华墙藓

Syntrichia subpapillosissima (R.B. Pierrot ex W.A. Kramer) M. T. Gallego & J. Guerra 2002, Syntrichia ruralis var. subpapillosissima (R.B. Pierrot ex W.A. Kramer) R.H. Zander 1993, Syntrichia ruraliformis var. subpapillosissima (R.B. Pierrot ex W.A. Kramer) Ochyra 1992, Tortula ruraliformis var. subpapillosissima R.B. Pierrot ex W.A. Kramer 1980

İngilizce "unknown" Almanca Mamillen-Verbundzahnmoos

Syntrichia subulata Tortula subulata

Syntrichia subulata var. subulata Tortula subulata
Syntrichia subulata var. angustata Tortula schimperi
Syntrichia subulata var. angustifolia Milde 1869 [Kürschner & Erdağ 2005'te yer alan bu takson Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013 ile Tropicos'ta bulunmuyor]
Syntrichia subulata var. graeffii Tortula subulata
Syntrichia subulata subsp. subinermis Tortula subulata

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra 1992 or Tortula virescens (De Not.) De Not. 1862, Barbula virescens (De Not.) Lorentz 1865, Tortula ruralis var. virescens De Not. 1838, Barbula ruralis var. virescens (De Not.) Bertol. 1858

İngilizce lesser screw-moss, walk screw moss Felemenkçe uitgerand zodesterretje Almanca grünes Verbundzahnmoos, grünes Drehzahnmoos, grüner Drehzahn, Polster-Bartmoss Danca grøn hårstjerne Norveççe (bokmål) barkhårstjerne Norveççe (nynorsk) borkhårstjerne İsveççe alléskruvmossa Litvanca žalsvoji minkštūnė Litvanca (žemaitėška) žalsvuojė mėnkštūnė Letonca zaļganā vijzobe Rusça зеленеющая синтрихия Ukraynaca тортула зеленувата Lehçe pędzliczek zielonawy Çekçe rourkatec poduškovitý Slovakça skrútenec zelenkastý Slovence živozelena oklopnica Estonca tüvekeerik

Taxiphyllum densifolium (S.O. Lindberg ex Broth.) Reimers 1940, Rhynchostegium densifolium (S.O. Lindberg ex Broth.) Paris 1898, Plagiothecium densifolium (S.O. Lindberg ex Broth.) Limpr. 1897, Isopterygium densifolium S.O. Lindberg ex Broth. 1892

İngilizce "unknown" Rusça густолистный таксифиллум Lehçe cisolist gęstnolistny Macarca sűrűleveles kaukázusimoha

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. 1960, Hypnum wissgrillii Garov. 1840

İngilizce depressed feather-moss Felemenkçe komkommermos Almanca flaches Eibenblattmoos, Eibenblattmoos, Gurkenmoos Danca tandet trådmos Norveççe (bokmål & nynorsk) holemose İsveççe kalksidenmossa İzlandaca hellaskjómi Letonca Visgrilla īvlape Rusça таксифиллум Виссгрилла, таксифилл Виссгрилли Lehçe cisolist pochylony Çekçe loděnka smáčklá Slovence Wissgrilijev tisolist Fince kimmelsammal Estonca liibuv lamesarmik

Tayloria lingulata (Dicks.) S.O. Lindberg 1879, Splachnum lingulatum Dicks. 1801

İngilizce tongue-leaved gland-moss, tongue-leaf small-kettle moss Almanca zungenblättriges Halsmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) myrtompetmose İsveççe kärrtrumpetmossa İzlandaca mýralaufi Rusça язычковая тэйлория, язычковая тайлория, язычковая тейлория Ukraynaca тейлорія язичкова Lehçe długoszyj językowaty Slovakça krkuľka jazýčkovitá Slovence jezikasti ovratničar Fince lettomarrassammal Çince 舌叶小壶藓

Tetraphis pellucida Hedw. 1801, Georgia pellucida (Hedw.) Rabenh. 1848, Mnium pellucidum (Hedw.) With. 1801

İngilizce pellucid four-tooth moss, common four-tooth moss Felemenkçe viertandmos Almanca durchsichtiges Georgsmoos, durchscheinendes Georgsmoos, durchscheinendes Vierzahnmoos, Georgsmoss Danca almindelig firtand Norveççe (bokmål & nynorsk) firtannmose İsveççe fyrtandsmossa Litvanca vaiskioji keturdantė Letonca praulu četrzobe Rusça прозрачный тетрафис Ukraynaca тетрафіс прозорий Lehçe czterozab przeźroczysty Çekçe čtyřzoubek průzračný Slovakça jurajka priesvitná Slovence četverozobka, polprosojni četverozobnik Fransızca tétraphis pellucide Macarca négyfogú moha Fince lahosammal Estonca harilik kännik Japonca ヨツバゴケ Çince 四齿藓

Tetrodontium brownianum (Dicks.) Schwägr. 1824, Tetrodontium ovatum var. brownianum (Dicks.) Mårtensson 1956 [unresolved], Georgia browniana (Dicks.) Müll. Hal. 1848, Tetraphis browniana (Dicks.) Grev. 1824, Grimmia browniana (Dicks.) Sm. 1805, Orthotrichum brownianum (Dicks.) Sw. 1804, Bryum brownianum Dicks. 1801

İngilizce Brown's four-tooth moss, Brown's tetrodontium moss , four-tooth moss , little georgia Felemenkçe kopspeldmos Almanca Browns Vierzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) hettekimmose Rusça тетродонциум Брауна Ukraynaca тетродонцій Брауна Lehçe czworoząbek Browna Çekçe chudozubík Brownův Slovence četverozobec Fransızca tétrodonte de Brown Fince loukkosammal Japonca コヨツバゴケ

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee 1976, Arbuscula alopecura (Hedw.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson 1964, Porotrichum alopecurum (Hedw.) Dixon 1896, Isothecium alopecurum (Hedw.) Spruce 1849, Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp. 1852, Hypnum alopecurum Hedw. 1801

İngilizce fox-tail feather-moss Felemenkçe struikmos Almanca Fuchsschwanz-Bäumchenmoos, Fuchsschwanzmoos Danca mat bækkost Norveççe (bokmål & nynorsk) revemose İsveççe rävsvansmossa İzlandaca fossmosi Letonca lapsastu krūmīte Rusça лисохвостный тамнобриум, лисохвостый тамний, лисохвостый тамниум Ukraynaca тамнобріум лисохвостий Lehçe krzewik źródliskowy Çekçe stromkovec ocáskovitý Slovakça stromkovec psiarkovitý Slovence drevce, navadni grmičevec Fransızca thamnie queue-de-renard, thamnie à queue de renard İspanyolca musgo de cauda-de-raposa Fince luutasammal Estonca kähar põõsassammal Korece 여우꼬리이기 Çince 木藓

Thuidium abietinum Abietinella abietina

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger 1878, Leskea assimilis Mitt. 1859 or Thuidium philibertii Limpr. 1895, Thuidium delicatulum subsp. philibertii (Limpr.) J.J. Amann 1905, Thuidium recognitum subsp. philibertii (Limpr.) Dixon 1924

İngilizce Philibert's tamarisk-moss Felemenkçe zweepthujamos Almanca Haarspitzen-Thujamoos Danca spidsbladet bregnemos Norveççe (bokmål & nynorsk) bakketujamose İsveççe backtujamossa İzlandaca hjallaflos Litvanca Filibero tujinutė, Filiberto tujinutė Letonca Filibēra ežlape Rusça ассимилирующий туидиум, туидиум Филиберта, туидиум Филибера Ukraynaca туідіум Філібера Lehçe tujowiec włoskolistny, tujowiec wąskolistny, tujowiec Philiberta Çekçe zpeřenka Philibertova Slovakça tujovička Philibertova Fince sirohavusammal Estonca niiduehmik Japonca オクヤマシノブゴケ Çince 绿羽藓

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 1852, Thuidium recognitum var. delicatulum (Hedw.) Warnst. 1881, Leskea delicatula (Hedw.) Mitt. 1864, Leskea delicatula (Hedw.) Sw. 1829, Hypnum tamariscinum var. delicatulum (Hedw.) Brid. 1812, Hypnum delicatulum Hedw. 1801

İngilizce delicate tamarisk-moss, delicate fern moss, fern moss Felemenkçe fraai thujamos Almanca zartes Thujamoos Danca fingrenet bregnemos Norveççe (bokmål & nynorsk) bleiktujamose İsveççe skuggtujamossa Litvanca riestalapė tujinutė Letonca smalkzaru ežlape Rusça нежненький туидиум Lehçe tujowiec delikatny Çekçe zpeřenka půvabná Fince etelänhavusammal Estonca metsehmik Japonca コバノエゾシノブゴケ、シロシノブゴケ、エゾシノブゴケ、モリシノブゴケ Çince 细枝羽藓, 菲氏钩叶羽藓

Thuidium molluscum Ctenidium molluscum

Thuidium philibertii Thuidium assimile

Thuidium recognitum (Hedw.) S.O. Lindberg 1874, Hypnum tamariscinum var. recognitum (Hedw.) Lam. & DC. 1805, Hypnum recognitum Hedw. 1801

İngilizce lesser tamarisk-moss, hook-leaf fern moss Felemenkçe stug thujamos Almanca echtes Thujamoos Danca fjer-bregnemos Norveççe (bokmål & nynorsk) kalktujamose İsveççe kalktujamossa İzlandaca hlíðaflos Letonca gardzīslas ežlape Rusça признанный туидий, признанный туидиум Ukraynaca туідіум визнаний Lehçe tujowiec szerokolistny Çekçe zpeřenka ozdobná Fince niittyhavusammal Estonca tüveehmik Çince 钩叶羽藓

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 1852, Leskea tamariscina (Hedw.) Mitt. 1864, Pterygophyllum tamariscinum (Hedw.) Brid. 1819[1818], Hypnum tamariscinum Hedw. 1801

İngilizce common tamarisk-moss, tamarisk-moss, tamarisk feather-moss, tamarisk-leaved feather-moss, tamarisk-leaved proliferous feather-moss, common plume moss, large arbor-vitae moss, large fern moss Felemenkçe gewoon thujamos Almanca Tamarisken-Thujamoos, tamariskenartiges Thujamoos Danca pryd-bregnemos Norveççe (bokmål & nynorsk) stortujamose İsveççe stor tujamossa İzlandaca brekkuflos Förce prýðiskampamosi Litvanca daugiašakė tujinutė Litvanca (žemaitėška) daugešakė tojėnotė Letonca dižā ežlape Rusça тамарисколистный туидий, тамарисколистный туидиум Ukraynaca тамарисколистий туідіум, тамарисковий туїдій Lehçe tujowiec tamaryszkowaty, tujowiec tamaryszkowy Çekçe zpeřenka tamaryšková Slovakça tujovička tamarišková Slovence navadni klekovnik Galler Galcesi mwsogl pluog Fransızca thuidie à feuilles de tamarix, thuidie à feuilles de tamaris Macarca díszes tujamoha Fince lehtohavusammal Estonca laane-ehmik Korece 큰깃털이끼 Japonca オオシノブゴケ Çince 羽藓

Timmia austriaca Hedw. 1801, Mnium austriacum (Hedw.) Spreng. 1804

İngilizce sheathed timmia, sheath-leaved timmia, forest timmia, Indian brave moss, southern beautiful-posture moss Almanca österreichisches Grobzahnmoos Thujamoos Norveççe (bokmål) rødsliremose Norveççe (nynorsk) raudsliremose İsveççe skogstimmia İzlandaca hagatoppur Rusça австрийская тиммия Ukraynaca тімія австрійська Çekçe podnožitka rakouská Slovakça strapaňa rakúska Fince isotuppisammal Çince 南方美姿藓

Timmia bavarica Hessl. 1822 or Timmia megapolitana subsp. bavarica (Hessl.) Brassard 1984, Timmia megapolitana var. bavarica (Hessl.) Brid. 1827, Timmia austriaca var. bavarica (Hessl.) Huebener 1833

İngilizce Bavarian timmia Almanca bayrisches Grobzahnmoos, bayerisches Grobzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) grottesliremose İsveççe fjälltimmia İzlandaca gjótutoppur Rusça баварская тиммия Ukraynaca тімія баварська Çekçe podnožitka bavorská Fince tunturituppisammal Estonca baieri timmia Çince 北方美姿藓

Timmia comata Lindb. & Arnell 1890, Timmia norvegica var. comata (Lindb. & Arnell) H.A. Crum 1967, Timmia austriaca subsp. comata (Lindb. & Arnell) Kindb. 1903; or Timmia norvegica var. excurrens Bryhn 1907 § Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor ve yalnızca Fransa'dan kayıtlıdır.

İngilizce pointed timmia Almanca Schopfgrobzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) grannsliremose İsveççe uddtimmia İzlandaca skorutoppur Rusça хохлатая тиммия Fransızca timmia à nervure excurrente Fince tupsutuppisammal

Timmia megapolitana Hedw. 1801 or Timmia megapolitana subsp. megapolitana, Mnium megapolitanum (Hedw.) J.F. Gmel. ex P. Beauv. 1823, Orthopyxis megapolitana (Hedw.) P. Beauv. 1805

İngilizce Mecklenburg timmia, common beautiful-posture moss Felemenkçe vloedschedemos Almanca mecklenburgisches Grobzahnmoos Rusça мекленбургская тиммия Ukraynaca мекленбургська тімія, мегаполітанська тімія Lehçe trzęsiec meklemburski Fince puistotuppisammal Estonca meklenburgi timmia Japonca ミヤマクサスギゴケ Çince 美姿藓

Timmia megapolitana subsp. megapolitana Timmia megapolitana
Timmia megapolitana subsp. bavarica Timmia bavarica

Timmia norvegica J.E. Zetterst. 1862 or Timmia norvegica var. norvegica, Timmia megapolitana var. norvegica (J.E. Zetterst.) Lindb. 1864

İngilizce Norway timmia, Norwegian timmia, Norwegian beautiful-posture moss Almanca norwegisches Grobzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) vortesliremose İsveççe norsk timmia İzlandaca gullintoppur Rusça норвежская тиммия Ukraynaca норвезька тімія Fince lapintuppisammal Japonca ラクヨウクサスギゴケ Çince 挪威美姿藓

Timmia norvegica var. norvegica Timmia norvegica
Timmia norvegica var. excurrens Timmia comata

Timmiella anomala (Bruch & Schimp.) Limpr. 1888, Tortula anomala (Bruch & Schimp.) Mitt. & Wilson 1857, Trichostomum anomalum (Bruch & Schimp.) Schimp. 1856, Barbula anomala Bruch & Schimp. 1842

İngilizce common reverse-twist moss Almanca Rollblattmoos Japonca センボンウリゴケ Çince 反扭藓

Timmiella barbuloides (Brid.) Mönk. 1927, Tortula barbuloides (Brid.) Mitt. 1870, Trichostomum barbuloides Brid. 1806

İngilizce "unknown"

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 1911 or Homalothecium nitens (Hedw.) H. Rob. 1962[1963], Brachythecium nitens (Hedw.) Büse 1870, Camptothecium nitens (Hedw.) Schimp. 1860, Stereodon nitens (Hedw.) Brid. 1827, Hypnum nitens Hedw. 1801

İngilizce woolly feather-moss, shining feather-moss, golden moss Felemenkçe viltnerfmos Almanca glänzendes Filzschlafmoos, glänzendes Krummastmoos, Filzschlafmoos, Sumpf-Seidenmoos Danca glinsende kærmos Norveççe (bokmål & nynorsk) gullmose İsveççe gyllenmossa İzlandaca lémosi Litvanca žvilgančioji veltenė Letonca spīdīgā tūbaine Rusça блестящий томентгипн, блестящий томенгипну, волосовидный камптотеций Lehçe błyszcze włoskowate, chwytnikowiec lśniący Çekçe vlasolistec vlhkomilný Slovakça chlpáčik lesklý Fince kultasammal Estonca viltulmik Çince 毛同蒴藓

Torrentaria lusitanica Rhynchostegium alopecuroides

Torrentaria riparioides (Hedw.) Ochyra 2013 or Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon 1934 or Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot 1913, Platyhypnum riparioides (Hedw.) Loeske 1911, Eurhynchium riparioides (Hedw.) P.W. Richards 1937, Oxyrrhynchium riparioides (Hedw.) Jenn. 1913, Hypnum riparioides Hedw. 1801

İngilizce long-beaked water feather-moss Felemenkçe watervalmos Almanca Ufer-Flachschlafmoos, Ufer-Neuschnabeldeckelmoos, Ufer-Schnabeldeckelmoos, Mäusedornmoos Danca robust strømmos Norveççe (bokmål & nynorsk) bekkeskeimose İsveççe bäcknäbbmossa İzlandaca vaðmosi Letonca krasta garknābīte Rusça береговидный платигипнидиум, береговидный ринхостегий, береговидный ринхостегиум, береговой ринхостегиум, иглицеподобный ринхостегий, иглицеподобный ринхостегиум, рекоподобный ринхостегиум Ukraynaca платігіпнідіум берегоподібний, ринхостегіум береговий Lehçe brzeżnik strumieniowy Çekçe pateřínka jehlicovitá Slovakça zobáčik brehový Slovence obrežni krovček Fransızca hypne fragon Fince ahdinsammal Estonca kallas-nokksammal Korece 물가부리이끼 Japonca アオハイゴケ Çince 圆叶平灰藓

Tortella densa Tortella inclinata var. densa

Tortella flavovirens (Bruch) Broth. 1902, Barbula flavovirens (Bruch) Kindb. 1897, Mollia flavovirens (Bruch) Lindb. 1879, Tortula flavovirens (Bruch) Fior.-Mazz. 1841, Trichostomum flavovirens Bruch 1829

İngilizce yellow crisp-moss, seashore chalk moss Felemenkçe duinkronkelbladmos Almanca gelbgrünes Spiralzahnmoos Danca sortgrøn snoblad Norveççe (bokmål & nynorsk) dynevrimose İsveççe strandkalkmossa Lehçe kędzierzawka żółtozielona Slovence rumenozelena zvitka

Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. 1888, Tortella tortuosa subsp. fragilis (Hook. & Wilson) J.J. Amann 1918, Mollia fragilis (Hook. & Wilson) Lindb. 1879, Tortula fragilis (Hook. & Wilson) C. Hartm. 1858, Barbula fragilis (Hook. & Wilson) Schimp. 1855 {!!! homonym: Barbula fragilis (Taylor) Müll. Hal 1849 < Tortula fragilis Taylor 1847}, Trichostomum fragile (Hook. & Wilson) Müll. Hal. 1849, Didymodon fragilis Hook. & Wilson 1828

İngilizce brittle crisp-moss, brittle chalk moss, fragile screw moss, fragile tortella moss, fragile-leaf twist moss Felemenkçe bros kronkelbladmos Almanca zerbrechliches Spiralzahnmoos, zerbrechliches Kräuselmoos, brüchiges Spiralzahnmoos Danca skør snoblad Norveççe (bokmål & nynorsk) skjørvrimose İsveççe skör kalkmossa İzlandaca gljásnyrill Litvanca trapioji linkė Letonca trauslā vijzobīte Rusça ломкая тортелла Ukraynaca ламка тортелла, ламка тортела, ламка тортеля, ламка тортелля Lehçe kędzierzawka krucha Çekçe vijozub křehký Slovakça závitovka krehká Slovence krhka zvitka Fince haprakiertosammal Estonca habras keerdsammal Japonca ヒロハヨリイトゴケ Çince 折叶纽藓

Tortula handelii Syntrichia handelii

Tortella humilis (Hedw.) Jenn. 1913, Trichostomum humile (Hedw.) Guim. 1919, Mollia humilis (Hedw.) Lindb. 1883, Streblotrichum humile (Hedw.) P. Beauv. 1805, Tortula humilis (Hedw.) Turner 1804, Barbula humilis Hedw. 1801

İngilizce twisted moss, tuft twist moss, tufted barbula Almanca niedriges Spiralzahnmoos Ukraynaca тортелла низька Slovence nizka zvitka Fransızca tortelle modeste Çince 丛叶纽藓

Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. 1888 ↓

Tortella inclinata var. inclinata, Barbula tortuosa [unranked] inclinata (R. Hedw.) Adlerz 1907, Mollia tortuosa var. inclinata (R. Hedw.) Lindb. 1879, Tortula tortuosa var. inclinata (R. Hedw.) Drumm. 1828, Barbula fragilis subsp. inclinata (R. Hedw.) Boulay 1884, Barbula nervosa var. inclinata (R. Hedw.) Brid. 1819[1818], Trichostomum inclinatum (R. Hedw.) Dixon 1896, Mollia inclinata (R. Hedw.) Lindb. 1887, Barbula inclinata (R. Hedw.) Schwägr. 1811, Tortula inclinata R. Hedw. 1806

İngilizce bent crisp-moss, bent screw moss, shortleaf chalk moss Felemenkçe viltig kronkelbladmos Almanca geneigtkapseliges Spiralzahnmoos, geneigtes Spiralzahnmoos, gekieltblättriges Spiralzahnmoos Danca gul snoblad Norveççe (bokmål & nynorsk) buttvrimose İsveççe kortbladig kalkmossa Letonca nokarenā vijzobīte Rusça наклоненная тортелла Ukraynaca тортелла нахилена Lehçe kędzierzawka nachylona Çekçe vijozub nachýlený Slovence nagnjena zvitka Fransızca tortelle inclinée Fince etelänkiertosammal Estonca madal keerdsammal

Tortella inclinata var. densa (Lorentz & Molendo) Limpr 1888, Barbula inclinata var. densa Lorentz & Molendo 1864 or Tortella densa (Lorentz & Molendo) A.C. Crundwell & Nyholm 1962[1963]

İngilizce clint crisp-moss Almanca dichtes Spiralzahnmoos İsveççe alvarkalkmossa Çekçe vijozub hustý

Tortella inflexa (Bruch) Broth. 1902, Barbula inflexa (Bruch) Kindb. 1897, Tortula inflexa (Bruch) Lindb. 1864, Trichostomum inflexum Bruch 1829

İngilizce Sassari crisp-moss Felemenkçe klein kronkelbladmos Almanca eingekrümmtes Spiralzahnmoos Slovence upognjena zvitka Japonca ユミヨリイトゴケ

Tortella malacophylla Pleurochaete malacophylla

Tortella nitida (Lindb.) Broth. 1902, Barbula tortuosa subsp. nitida (Lindb.) Renauld 1879, Barbula inclinata var. nitida (Lindb.) Molendo 1871, Barbula nitida (Lindb.) Jur. 1874, Mollia nitida (Lindb.) Lindb. 1887, Trichostomum flavovirens [unranked] nitidum (Lindb.) Boulay 1884, Trichostomum nitidum (Lindb.) Schimp. 1876, Tortula nitida Lindb. 1864

İngilizce neat crisp-moss Felemenkçe glanzend kronkelbladmos Almanca glänzendes Spiralzahnmoos Çekçe vijozub nachýlený Slovence bleščeča zvitka

Tortella squarrosa Pleurochaete squarrosa

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 1888, Trichostomum tortuosum (Hedw.) Dixon 1896, Mollia tortuosa (Hedw.) Schrank & Lindb. 1879, Barbula tortuosa (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum tortuosum (Hedw.) With. 1801, Tortula tortuosa Hedw. 1801

İngilizce frizzled crisp-moss, frizzled mountain screw-moss, curly-leaved screw-moss, twisted moss, common twist moss, false twisted moss, tortured tortella moss, ruffle chalk moss Felemenkçe gerimpeld kronkelbladmos Almanca gekräuseltes Spiralzahnmoos, gewelltes Spiralzahnmoos, echtes Kräuselmoos Danca kruset snoblad Norveççe (bokmål & nynorsk) putevrimose İsveççe kruskalkmossa İzlandaca klettasnyrill Litvanca garbanotoji linkė Letonca sprogainā vijzobīte Rusça кудрявая тортелла, извилистая тортелла Beyaz Rusça звілістая тартэла Ukraynaca тортелла скручена Lehçe kędzierzawka pospolita, skrętniczek kędzierzawy Çekçe vijozub zkroucený Slovakça závitovka skrútená Slovence valovita zvitka, navadna nakodranka İskoç Galcesi còinneach bhrisg-chrìonach Fransızca tortelle tortueuse Macarca fodros göndörmoha, göndör moha Fince kalkkikiertosammal Estonca jäik keerdsammal Japonca ネジレゴケモドキ Çince 纽藓

Tortula acaulon Phascum cuspidatum

Tortula aestiva Tortula muralis var. aestiva

Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. 1864, Pachyneurum atrovirens (Sm.) J.J. Amann 1918, Desmatodon atro-virens (Sm.) Jur. 1882, Barbula atrovirens (Sm.) Schimp. 1876, Grimmia atrovirens Sm. 1809

İngilizce rib-leaf moss, ribbed-leaved moss Felemenkçe diknerfsterretje Almanca schwärzliches Drehzahnmoos, schwärzlicher Drehzahn Çekçe kroucenec tmavý

Tortula brevissima Schiffner 1913

İngilizce "unknown" Felemenkçe zonsterretje Almanca kurzes Drehzahnmoos, kurzer Drehzahn Macarca törpelöszmoha

Tortula canescens Mont. 1833, Syntrichia canescens (Mont.) Delogne 1883, Desmatodon canescens (Mont.) Jur. 1882, Barbula canescens (Mont.) Bruch & Schimp. 1842

İngilizce dog screw-moss, hoary screw-moss Felemenkçe grauw muursterretje Almanca graues Drehzahnmoos, grauer Drehzahn Rusça седеющая тортула Ukraynaca тортула сивувата Slovence sivkasti vrteničar

Tortula caninervis Syntrichia caninervis

Tortula caucasica S.O. Lindberg 1892 or Pottia caucasica (S.O. Lindberg) Paris 1898, Barbula caucasica (S.O. Lindberg) Müll. Hal. 1900; or Tortula modica R.H. Zander 1993 or Pottia intermedia (Turner) Fürnr. 1829, Gymnostomum intermedium Turner 1804, Pottia lanceolata subsp. intermedia (Turner) Kindb. 1897, Pottia lanceolata var. intermedia (Turner) Milde 1869, Pottia truncata subsp. intermedia (Turner) Bouvet 1896, Pottia truncata var. intermedia (Turner) Ångstr. 1845, Pottia truncatula subsp. intermedia (Turner) Dixon 1896, Tortula truncatula subsp. intermedia (Turner) Kindb. 1883, Gymnostomum truncatulum var. intermedium (Turner) Hartm. 1838, Tortula intermedia (Turner) Lindb. 1879 {!!! homonym: Tortula intermedia (Brid.) De Not. 1838 → Syntrichia intermedia Brid. 1826}

İngilizce blunt-fruited pottia, meadow flower pottia, large tuft moss Felemenkçe groot kleimos Almanca mittleres Pottmoos Danca mark-bægermos Norveççe (bokmål & nynorsk) engtustmose İsveççe ängstuss İzlandaca götusnúður Letonca vidējā potija Rusça кавказская тортула, умеренная тортула, промежуточная поттия Ukraynaca поттія проміжна, тортула проміжна Lehçe brodek zwyczajny Çekçe kroucenec prostřední, pozemnička prostřední Fince peltolapiosammal Estonca vahelmine pisisammal Japonca センボンゴケ Çince 大丛藓

Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner 1804, Syntrichia cuneifolia (Dicks.) Delogne 1883, Desmatodon cuneifolius (Dicks.) Jur. 1882, Barbula cuneifolia (Dicks.) F. Weber & D. Mohr 1807, Bryum cuneifolium Dicks. 1801

İngilizce wedge-leaved screw-moss, wedge-shaped screw-moss Felemenkçe korthaarsterretje Almanca keilblättriges Drehzahnmoos Ukraynaca тортула клинолиста Galler Galcesi mwsogl troellog dail lletem

Tortula eucalyptrata Desmatodon latifolius

Tortula euryphylla Desmatodon latifolius

Tortula fragilis Syntrichia fragilis

Tortula grandiretis Broth. 1929

İngilizce "unknown"

Tortula hoppeana Desmatodon latifolius

Tortula inermis (Brid.) Mont. 1832 or Syntrichia inermis (Brid.) Bruch 1833, Tortula subulata var. inermis (Brid.) Spruce 1849, Syntrichia subulata var. inermis Brid. 1826, Barbula subulata var. inermis (Brid.) Bruch & Schimp. 1842, Barbula inermis (Brid.) Garov. 1840, Desmatodon inermis (Brid.) Mitt. 1859

İngilizce "unknown" Felemenkçe rotssterretje Almanca stachelloses Drehzahnmoos, stachelloser Drehzahn Rusça безиглая тортула, безыглая тортула Ukraynaca тортула неозброєна Slovakça skrútenec bezbranný Slovence pristriženi kocinar Çince 全缘墙藓

Tortula israelis Bizot & Bilewsky 1955, Tortula muralis var. israelis (Bizot & F. Bilewsky) Bizot 1956

İngilizce "unknown"

Tortula laevipila Syntrichia laevipila

Tortula lanceola Tortula lindbergii

Tortula leucostoma Desmatodon leucostoma

Tortula lindbergii Broth. 1892, Pottia lindbergii (Broth.) Warnst. 1913, Barbula lindbergii (Broth.) Müll. Hal. 1900; or Tortula lanceola R.H. Zander 1993 or Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. 1849, Tortula lanceolata (Hedw.) Lindb. 1879 {!!! homonym: Tortula lanceolata (Hedw.) P. Beauv. 1805 < Barbula lanceolata Hedw. 1801}, Desmatodon lanceolatus (Hedw.) De Not. 1838, Dermatodon lanceolatus (Hedw.) Huebener 1833, Didymodon lanceolatus (Hedw.) Bals.-Criv. & De Not. 1833, Anacalypta lanceolata (Hedw.) Nees & Hornsch. 1831, Coscinodon lanceolatus (Hedw.) Brid. 1819[1818], Weissia lanceolata (Hedw.) D. Mohr 1806, Grimmia lanceolata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Bryum lanceolatum (Hedw.) With. 1801, Encalypta lanceolata Hedw. 1801

İngilizce lance-leaved pottia, lance-leaved weissia, lance-leaved anacalypta, tooth pottia, eethed tuft moss Felemenkçe kalkkleimos Almanca lanzettblättriges Pottmoos, lanzettliches Pottmoos Danca lancet-bægermos Norveççe (bokmål & nynorsk) tanntustmose İsveççe tandtuss Rusça ланцетная тортула Ukraynaca поттія ланцетна Çekçe kroucenec kopinatý, pozemnička kopinatá Fransızca pottie lancéolée Estonca süstlehine pisisammal Japonca ナガバセンボンゴケ Çince 具齿丛藓

Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce 1845, Desmatodon marginatus (Bruch & Schimp.) Mitt. 1859, Barbula marginata Bruch & Schimp. 1843

İngilizce bordered screw-moss, bordered-leaved screw-moss Felemenkçe gerand muursterretje Almanca gesäumtes Drehzahnmoos Rusça окаймлённая тортула Slovence obrobljeni vrteničar

Tortula modica Tortula caucasica

Tortula mucronifolia Schwägr. 1811 or Syntrichia mucronifolia (Schwägr.) Brid. 1819[1818], Tortula subulata subsp. mucronifolia (Schwägr.) Kindb. 1883, Tortula subulata var. mucronifolia (Schwägr.) Röhl. 1813, Syntrichia subulata subsp. mucronifolia (Schwägr.) Culm. 1918, Syntrichia subulata var. mucronifolia (Schwägr.) Steud. 1824, Barbula subulata subsp. mucronifolia (Schwägr.) Hérib. 1899, Barbula subulata var. mucronifolia (Schwägr.) Boulay 1884, Barbula mucronifolia (Schwägr.) Garov. 1840, Desmatodon mucronifolius (Schwägr.) Mitt. 1859

İngilizce spiny screw-moss, mucronleaf tortula moss, papillae-less wall moss Felemenkçe bergsterretje Almanca stachelblättriges Drehzahnmoos, stachelblättriger Drehzahn Norveççe (bokmål & nynorsk) torntustmose İsveççe torntuss İzlandaca skorusnúður Rusça остроконечная тортула Ukraynaca тортула гострокінцева Çekçe kroucenec hrotitý Fince kalkkilapiosammal Çince 无疣墙藓

Tortula muralis Hedw. 1801 ↓

Tortula muralis var. muralis, Desmatodon muralis (Hedw.) Jur. 1882, Syntrichia muralis (Hedw.) Raab 1819, Barbula muralis (Hedw.) Crome 1805, Bryum murale (Hedw.) With. 1801

İngilizce wall screw-moss, wall moss Felemenkçe gewoon muursterretje, gewoon muurmos, muurmos Almanca Mauer-Drehzahnmoos, Mauer-Drehzahn Danca mur-snotand Norveççe (bokmål & nynorsk) murtustmose İsveççe murtuss İzlandaca veggjasnúður Litvanca mūrinė minkštūnė Litvanca (žemaitėška) mūrėnė mėnkštūnė Letonca mūru vijzobe Rusça стенная тортула Ukraynaca тортула мурова Lehçe brodek murowy Çekçe kroucenec zední, kroucenec zední pravý Slovakça skrútenec múrový Slovence zidni vrteničar, zidna oklopnica Fransızca tortule des murs, tortelle des murs, barbule des murs İspanyolca musgo tórtula Portekizce musgo-das-paredes Macarca fali csavartfogúmoha, falimoha Fince muurilapiosammal Estonca müürkeerik Japonca ヘラハネジレゴケ Çince 泛生墙藓

Tortula muralis var. aestiva Brid. ex Hedw. 1801, Tortula muralis subsp. aestiva (Brid. ex Hedw.) Meyl. 1905, Desmatodon muralis var. aestivus (Brid. ex Hedw.) Jur. 1882, Barbula muralis [unranked] aestiva (Brid. ex Hedw.) Kindb. 1897, Barbula muralis var. aestiva (Brid. ex Hedw.) Röhl. 1813, Barbula tortuosa var. aestiva (Brid. ex Hedw.) Gugelb. 1905 or Tortula aestiva (Brid. ex Hedw.) P. Beauv. 1805, Barbula aestiva (Brid. ex Hedw.) Schultz 1823 § Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor.

İngilizce "unknown" Almanca kleines Mauer-Drehzahnmoos, Sommer-Drehzahnmoos Ukraynaca тортула літня Çekçe kroucenec zední letní Japonca ホソバネジレゴケ Çince 无芒泛生墙藓

Tortula muralis subsp. obtusifolia Tortula obtusifolia

Tortula norvegica Syntrichia norvegica

Tortula obtusifolia (Schwägr.) Mathieu 1853 or Tortula muralis subsp. obtusifolia (Schwägr.) Culm. 1921, Pachyneurum obtusifolium (Schwägr.) J.J. Amann 1918, Desmatodon obtusifolius (Schwägr.) Schimp. 1860, Barbula obtusifolia Schwägr. 1811

İngilizce "unknown" Almanca stumpfblättriges Drehzahnmoos Norveççe (bokmål & nynorsk) klostertustmose İzlandaca dvergsnúður Rusça туполистная тортула Çekçe kroucenec tupolistý Japonca エゾネジレゴケ Çince 钝叶墙藓

Tortula pallida (Lindb.) R.H. Zander 1993 or Pottia pallida Lindb. 1864

İngilizce "unknown" Japonca コモチセンボンゴケ

Tortula papillosa Syntrichia papillosa

Tortula papillosissima Syntrichia papillosissima

Tortula princeps Syntrichia princeps

Tortula protobryoides R.H. Zander 1993 or Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M.J. Cano 2000 or Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. 1851, Mildea bryoides (Dicks.) Warnst. 1904, Mildeella bryoides (Dicks.) Limpr. 1885, Tortula bryoides (Dicks.) Lindb. 1879 {!!! homonym: Tortula bryoides Hook. 1828}, Astomum bryoides (Dicks.) Bayrh. 1849, Phascum bryoides Dicks. 1801

İngilizce tall pottia, tall earth moss, moss-like earth moss, bowl pottia Felemenkçe gesloten kleimos Almanca birnmoosähnliches Pottmoos Danca lukket bægermos İsveççe klottuss Litvanca brijinė potija Litvanca (žemaitėška) brijinė puotėjė Letonca samtīšu potija Rusça моховидный протобриум, бриевая тортула, моховидная поттия Ukraynaca протобріум мохоподібний, поттія мечоподібна Lehçe prątnik Mildego Çekçe kroucenec mechovitý, pozemnička mechovitá Slovence togi kapičar Fransızca phasque faux-bry Estonca pung-pisisammal

Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth 1904, Pachyneurum atrovirens subsp. revolvens (Schimp.) J.J. Amann 1918, Pachyneurum revolvens (Schimp.) J.J. Amann 1918, Desmatodon revolvens (Schimp.) Husn. 1885, Barbula revolvens Schimp. 1876; Tortula revolvens var. obtusata Reimers 1940

İngilizce "unknown" Almanca Rollzahn-Drehzahnmoos, Rollrand-Drehzahn

Tortula ruraliformis Syntrichia ruralis var. ruraliformis

Tortula ruralis Syntrichia ruralis

Tortula schimperi M.J. Cano, O. Werner & J. Guerra 2005 or Syntrichia subulata var. angustata (Schimp.) J.J. Amann 1918, Syntrichia subulata subsp. angustata (Schimp.) Podp. 1954 or Tortula subulata var. angustata (Schimp.) Limpr. 1888, Tortula subulata subsp. angustata (Schimp.) Kindb. 1883, Barbula subulata subsp. angustata (Schimp.) Kindb. 1897, Barbula subulata var. angustata Schimp. 1876, Desmatodon subulatus var. angustatus (Schimp.) Jur. 1882, Tortula serrulata var. angustata (Schimp.) Warnst. 1912, Barbula angustata (Schimp.) Macoun & Kindb. 1892

İngilizce upright screw-moss Almanca schmalblättriges Drehzahnmoos, Schimpers Drehzahnmoos, Schimpers Drehzahn Rusça тортула Шимпера

Tortula sinensis Syntrichia sinensis

Tortula solmsii (Schimp.) Limpr. 1890[1888], Barbula solmsii Schimp. 1876

İngilizce Solms' screw-moss

Tortula subulata Hedw. 1801 or Syntrichia subulata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr 1803, Desmatodon subulatus (Hedw.) Jur. 1882, Barbula subulata (Hedw.) P. Beauv. 1805, Bryum subulatum (Hedw.) With. 1801; Tortula subulata var. subulata, Syntrichia subulata var. subulata; Tortula subulata var. graeffii Warnst. 1904, Syntrichia subulata var. graeffii (Warnst.) J.J. Amann 1918, Syntrichia subulata subsp. graeffii (Warnst.) Culm. 1918, Tortula graeffii (Warnst.) Warnst. 1912, Syntrichia graeffii (Warnst.) Warnst. 1912; Tortula subulata var. subinermis (Bruch & Schimp.) Wilson 1855, Syntrichia subulata var. subinermis (Bruch & Schimp.) J.J. Amann 1918, Barbula subulata var. subinermis Bruch & Schimp. 1842

İngilizce awl-leaved screw-moss, awl-shaped screw-moss, earth screw moss, common wall moss Felemenkçe langkapselsterretje Almanca Pfriemen-Drehzahnmoos, Pfriemen-Drehzahn, stachelspitziges Drehzahnmoos, stachelspitziges Bartmoos Danca syl-snotand Norveççe (bokmål & nynorsk) skruetustmose İsveççe jordtuss İzlandaca urðasnúður Litvanca smailioji minkštūnė Litvanca (žemaitėška) smailiuojė mėnkštūnė Letonca īlendzīslas vijzobe Rusça шиловидная тортула Ukraynaca тортула шилоподібна Lehçe brodek szydłowaty Çekçe kroucenec šídlovitý, rourkatec šídlovitý Slovakça skrútenec šidlovitý Fince etelänlapiosammal Estonca naaskelkeerik Çince 墙藓

Tortula subulata var. angustata Tortula schimperi

?Tortula subulata var. angustifolia (Schimp. ex Milde) Wijk & Margad. 1959 [Tropicos'ta yer alan bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te bulunmuyor] or Syntrichia subulata var. angustifolia Milde 1869 [Kürschner & Erdağ 2005'te yer alan bu takson, Tropicos ile Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te bulunmuyor], Barbula subulata var. angustifolia Schimp. ex Milde 1869 [Tropicos'ta yer alan bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'te bulunmuyor]

Tortula systylia Desmatodon systylius

Tortula truncata (Hedw.) Mitt. 1870 or Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. 1843, Bryum truncatum (Hedw.) Brot. 1804, Gymnostomum truncatum Hedw. 1801

İngilizce common pottia, common tuft moss, arable pottia, little blunt-fruited beardless Felemenkçe gewoon kleimos Almanca gestutztes Pottmoos, abgestutztes Pottmoos Danca vidmundet bægermos Norveççe (bokmål & nynorsk) åkertustmose İsveççe åkertuss İzlandaca garðasnúður Litvanca trumpastiebė potija Litvanca (žemaitėška) trumpastėibė puotėjė Letonca strupvācelītes potija Rusça усеченная поттия Ukraynaca поттія усічена Lehçe brodek ucięty Çekçe kroucenec uťatý, pozemnička uťatá Fransızca pottie tronquée Fince savikkolapiosammal Estonca põld-pisisammal Japonca ハナシセンボンゴケ

Tortula vahliana (Schultz) Mont. 1850, Barbula vahliana Schultz 1823

İngilizce chalk screw-moss, strap-leaved screw-moss Felemenkçe Rozetsterretje Almanca flachrandiges Drehzahnmoos, flachrandiger Drehzahn Rusça тортула Валя

Tortula virescens Syntrichia virescens

Tortula viridifolia (Mitt.) Blockeel & A.J.E. Sm. 1998, Pottia crinita subsp. viridifolia (Mitt.) Kindb. 1897, Pottia mittenii var. viridifolia (Mitt.) Corb. 1889, Pottia viridifolia Mitt. 1871; or Tortula wilsonii var. crinita (Wilson ex Bruch & Schimp.) R.H. Zander 1993, Pottia wilsonii var. crinita (Wilson ex Bruch & Schimp.) Warnst. 1916 or Pottia crinita Wilson ex Bruch & Schimp. 1843, Pottia mittenii var. crinita (Wilson ex Bruch & Schimp.) Corb. 1889

İngilizce bristly pottia Rusça зелёнолистная тортула

Tortula vlassovii Microbryum vlassovii

Tortula wilsonii var. crinita Tortula viridifolia

Trachycystis ussuriensis (Maack & Regel) T.J. Kop. 1977, Mnium ussuriense Maack & Regel 1861

İngilizce "unknown" Rusça уссурийский трахицистис Korece 꼬인아기초롱이끼 Japonca ユガミチョウチンゴケ Çince 树形疣灯藓

Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. 1856 or Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout 1936, Leptotrichum cylindricum (Hedw.) Venturi & Bott. 1884, Aongstroemia cylindrica (Hedw.) Müll. Hal. 1848, Ceratodon cylindricus (Hedw.) Fürnr. 1829, Didymodon cylindricus (Hedw.) Wahlenb. 1826, Dicranum cylindricum (Hedw.) Sm. 1804, Trichostomum cylindricum Hedw. 1801

İngilizce cylindric ditrichum Felemenkçe hakig smaltandmos Almanca Haarzahnmoos, sparriges Doppelhaarmoos, zylindrisches Doppelhaarmoos Danca udspærret hårtand Norveççe (bokmål & nynorsk) rubust İsveççe gul grusmossa İzlandaca götuvendill Letonca spurainā matzobe Rusça цилиндрический дитрихум Ukraynaca тріходон циліндричний Lehçe krętoząb cienkolistny, pędzlik cienkolistny Çekçe tenkozubka válcovitá, útlovláska válcovitá Slovence lasasta dvozobka Fince törrökarvasammal Estonca tuhm jõhvsammal Japonca ナガミゴケ

Trichostomopsis aaronis Didymodon australasiae

Trichostomopsis umbrosa Didymodon umbrosus

Trichostomum brachydontium Bruch 1829, Tortella brachydontia (Bruch) C.E.O. Jensen 1923, Mollia brachydontia (Bruch) Lindb. 1879, Tortula brachydontia (Bruch) Mitt. 1869, Didymodon brachydontius (Bruch) Wilson 1833; Trichostomum brachydontium var. brachydontium; Trichostomum brachydontium var. cuspidatum (Braithw.) L.I. Savicz 1956, Trichostomum brachydontium subsp. cuspidatum (Braithw.) Giacom. 1947, Trichostomum mutabile subsp. cuspidatum (Braithw.) Podp. 1954, Trichostomum mutabile var. cuspidatum (Braithw.) Limpr. 1888, Mollia cuspidata Braithw. 1885; Trichostomum brachydontium var. littorale (Mitt.) C.E.O. Jensen 1937, Tortella brachydontia var. littoralis (Mitt.) C.E.O. Jensen 1923, Trichostomum mutabile subsp. littorale (Mitt.) Podp. 1954, Trichostomum mutabile var. littorale (Mitt.) Dixon 1896, Trichostomum littorale Mitt. 1868, Didymodon littoralis (Mitt.) Kindb. 1897, Mollia littoralis (Mitt.) Braithw. 1885; Trichostomum brachydontium subsp. densum (Bruch & Schimp.) Giacom. 1947, Trichostomum brachydontium var. densum (Bruch & Schimp.) Düll 1984, Trichostomum mutabile subsp. densum (Bruch & Schimp.) J.J. Amann 1918, Trichostomum mutabile var. densum Bruch & Schimp. 1843

İngilizce variable crisp-moss, variable hair moss, common hairy-mouth moss, sharp-toothed didymodon, large lance moss Felemenkçe vlak haartandmos Almanca Kurzzahn-Haarmundmoos Danca kyst-hårmund Norveççe (bokmål & nynorsk) strandsvamose İsveççe stor lansettmossa İzlandaca fjörustubbur Ukraynaca тріхостом короткозубий Çekçe vlasoústka žlutozelená Slovakça chlpatec krátkozúbkatý Slovence kratkozoba brčica Estonca suur juussammal Japonca クチヒゲゴケ Çince 毛口藓

Trichostomum crispulum Bruch 1829, Tortella crispula (Bruch) C.E.O. Jensen 1923, Mollia crispula (Bruch) Lindb. 1879, Tortula crispula (Bruch) Mitt. 1875, Didymodon crispulus (Bruch) Wilson 1833

İngilizce curly crisp-moss, curly-leaved hair moss, curled weissia, crease-leaf hairy-mouth moss, little lance moss, obscure didymodon Felemenkçe gekapt haartandmos Almanca krauses Haarmundmoos Danca kruset hårmund Norveççe (bokmål & nynorsk) kalksvamose İsveççe liten lansettmossa Letonca sprogainā matzobe Rusça кудреватый трихостом, курчавый трихостомум, кудреватый трихостомум Ukraynaca тріхостом кучерявий Çekçe vlasoústka kadeřavá Slovence kodrasta brčica Fransızca trichostomum crispé Estonca kähar juussammal Japonca チヂミクチヒゲゴケ Çince 皱叶毛口藓

Trichostomum hibernicum (Mitt.) Dixon 1896 or Oxystegus hibernicum (Mitt.) Hilp. 1933, Oxystegus cylindricus subsp. hibernicus (Mitt.) Podp. 1954, Tortella hibernica (Mitt.) Loeske 1910, Tortula hibernica Mitt. 1867, Didymodon hibernicus (Mitt.) Kindb. 1897, Mollia hibernica (Mitt.) Lindb. 1887, Barbula hibernica (Mitt.) Husn. 1886

İngilizce "unknown"

Trichostomum recurvifolium (Taylor) R.H. Zander 1993 or Oxystegus recurvifolius (Taylor) R.H. Zander 1982[1983], Paraleptodontium recurvifolium (Taylor) D.G. Long 1982, Bryoerythrophyllum recurvifolium (Taylor) R.H. Zander 1972, Leptodontium recurvifolium (Taylor) Lindb. 1864, Didymodon recurvifolius (Taylor) Wilson 1855, Bryum recurvifolium Taylor 1843

İngilizce "unknown"

Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. 1864 or Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. 1977, Tortella tenuirostris (Hook. & Taylor) C.E.O. Jensen 1923, Tortula tenuirostris (Hook. & Taylor) Mitt. 1869, Mollia tenuirostris (Hook. & Taylor) Lindb. 1879, Didymodon tenuirostris (Hook. & Taylor) Wilson 1841, Weissia tenuirostris Hook. & Taylor 1827; Oxystegus cylindricus (Bruch ex Brid.) Hilp. 1933, Trichostomum cylindricum (Bruch ex Brid.) Müll. Hal. 1849, Tortella cylindrica (Bruch ex Brid.) Loeske 1910, Tortula cylindrica (Bruch ex Brid.) Mitt. 1859, Didymodon cylindricus (Bruch ex Brid.) Bruch & Schimp. 1846, Weissia cirrata var. cylindrica (Bruch ex Brid.) Huebener 1833, Weissia cylindrica Bruch ex Brid. 1827

İngilizce narrow-fruited crisp-moss, acid-soil moss Felemenkçe beekhaartandmos Almanca dünnschnäbeliges Spitzdeckelmoos Danca rettandet hårmund Norveççe (bokmål & nynorsk) kaursvamose İsveççe vridmossa İzlandaca gjótustubbur Letonca tievā smailknābīte Rusça тонкоклювый оксистегус Ukraynaca оксистег тонкодзьобиковий Lehçe zębowłos cylindryczny Çekçe vlasoústka tenkozobá Slovence valjsti ustničar Fince turrisammal Estonca liiv-kräsusammal Japonca ツツクチヒゲゴケ Çince 酸土藓

Oxystegus tenuirostris var. holtii (Braithw.) A.J.E. Sm. 1977, Trichostomum tenuirostre var. holtii (Braithw.) Dixon 1896, Trichostomum cylindricum var. holtii (Braithw.) Limpr. 1888, Mollia tenuirostris var. holtii Braithw. 1887, Oxystegus cylindricus var. holtii (Braithw.) Podp. 1954, Tortella cylindrica var. holtii (Braithw.) Mönk. 1927, Didymodon cylindricus var. holtii (Braithw.) Paris 1896; Oxystegus cylindricus var. irriguus Podp. 1954

Ulota bruchii Hornsch. 1827, Weissia bruchii (Hornsch.) Lindb. 1879, Orthotrichum bruchii (Hornsch.) Spruce 1849 § Kürschner & Erdağ 2005'e göre Türkiye'de bulunduğu belirtilen bu takson, Ros & Mazimpaka & al: Mosses of the Mediterranean 2013'e göre Türkiye'de bulunmuyor.

İngilizce Bruch's pincushion Felemenkçe knotskroesmos Almanca langkapseliges Krausblattmoos, Bruchs Krausblattmoos Danca Bruchs låddenhætte Norveççe (bokmål & nynorsk) oregullhette İsveççe höstulota Letonca Bruha sprogaine Rusça улота Бруха Ukraynaca улота Бруха Lehçe nastroszek Brucha Çekçe kadeřavec Bruchův Slovence Bruchijeva kodranka Fince haapatakkusammal Estonca Bruchi säbrik

Ulota coarctata