www .Kasaba Muhtaç Olacağına Kes سكݣى Ye .com Ümüt Çınar

Anasayfa
Makaleler
93 Mâcirleri
Bitki ve Hayvan Adları

Türkiye Yarasalarının Yabancı Dillerdeki Adları
The Common Names for the Bats of Turkey
 
by
Ümüt Çınar

Ekim 2013 October

Memelilerin (Mammalia) sıralaması ve yarasaların konumu:

Protheria — ilkel memeliler
Monotremata — tekdelikliler (ekidne ve ornitorenk)
Metatheria — keseli memeliler

Marsupialia — keseliler
(kanguru, koala, vombat, opossum ...)
Eutheria — plesantalı memeliler
Cingulata
— tatular
Pilosa — tembelhayvanlar & karıncayiyenler
Macroscelidea — fil sivrifareleri
Afrosoricida — tanrekler & altınköstebekler
Tubulidentata — aardvark
Hyracoidea — damanlar
Proboscidea — filler
Sirenia — dugong ve manatiler
Scandentia — sivrisincaplar
Dermoptera — abalaklar
Primates — primatlar
(lemurlar/makiler, maymunlar ve insan)
Lagomorpha — tavşanlar
Rodentia — kemirgenler
(sincap, gelengi, kunduz, fare/sıçan, oklukirpi ...)
Erinaceomorpha — kirpiler
Soricomorpha sivrifareler
Chiroptera — yarasalar
Pholidota — pangolinler
Carnivora — etçiller
(kedi, aslan, kaplan, sırtlan, köpek, kurt, çakal, tilki, ayı, panda, rakun, kokarca, sansar, samur, gelincik, kakım, porsuk, susamuru, fok, mors)
Perissodactyla — tek-toynaklılar
(at, eşek, zebra, tapir, gergedan)
Artiodactyla
— çift-toynaklılar
(deve, lama, domuz, zürafa, geyik, karaca, sığır, manda, koyun, keçi, ceylan, antilop)
Cetacea — balinalar & yunuslar


Chiroptera
yarasalar
bats

Yarasa (ordo Chiroptera) sınıflandırması (Türkiye'de bulunan familyalar ve cinsleri yeşil renkte belirtilmiştir)

A. subordo Megachiroptera (eskimekte olan sınıflandırma)
1. subordo Pteropodiformi (yepyeni sınıflandırma)
1.1. infraordo Pteropodiformacei
1.1.1. superfamilia Pteropodoidea
1.1.1.1. familia Pteropodidae
1.1.1.1.1. subfamilia Propottininae †
1.1.1.1.2. subfamilia Macroglossinae
1.1.1.1.3. subfamilia Pteropodinae genus Rousettus
1.1.1.1.4. subfamilia *Cynopterinae → Pteropodinae
1.1.1.1.5. subfamilia *Harpiyonycterinae → Pteropodinae
1.1.1.1.6. subfamilia *Rousettinae → Pteropodinae
1.1.1.1.7. subfamilia *Epomophorinae → Pteropodinae
1.1.1.1.8. subfamilia Nyctimeninae
B. subordo Microchiroptera (eskimekte olan sınıflandırma)
1.2. infraordo Rhinolophiformacei
1.2.1. superfamilia Rhinolophoidea
1.2.1.1. familia Megadermatidae
1.2.1.2. familia Rhinolophidae
1.2.1.2.1. subfamilia Rhinolophinae genus Rhinolophus
1.2.1.3. familia Hipposideridae
1.2.2. superfamilia Rhinopomatoidea
1.2.2.1. familia Craseonycteridae
1.2.2.2. familia Rhinopomatidae
1.2.2.3. familia Tanzancyterididae †
2. subordo Vespertilioniformi (yepyeni sınıflandırma)
2.1. infraordo Nycteriformacei
2.1.1. superfamilia Nycteroidea
2.1.1.1. familia Emballonuridae genus Taphozous
2.1.1.1.1. tribus *Taphozoinae
2.1.1.1.2. tribus *Emballonurinae
2.1.1.1.2.1. subtribus *Emballonurini
2.1.1.1.2.2. subtribus *Diclidurini
2.1.1.2. familia Nycteridae
2.2. infraordo Noctilioniformacei
2.2.1. superfamilia Nataloidea
2.2.1.1. familia Thyropteridae
2.2.1.2. familia Furipteridae
2.2.1.3. familia Natalidae
2.2.2. superfamilia Noctilionoidea
2.2.1.1. familia Myzopodidae
2.2.2.2. familia Mystacinidae
2.2.2.3. familia Noctilionidae
2.2.2.4. familia Mormoopidae
2.2.2.5. familia Phyllostomidae
2.3. infraordo Vespertilioniformacei

2.3.1. superfamilia Molossoidea
2.3.1.1. familia Molossidae
2.3.1.1.1. subfamilia Tomopeatinae
2.3.1.1.2. subfamilia Molossinae genus Tadarida
2.3.2. superfamilia Vespertilionoidea
2.3.2.1. familia Cistugonidae
2.3.2.2. familia Miniopteridae genus Miniopterus
2.3.2.3. familia Vespertilionidae
2.3.2.3.1. subfamilia Kerivoulinae
2.3.2.3.2. subfamilia Scotophilinae
2.3.2.3.3. subfamilia Vespertilioninae
2.3.2.3.3.1. tribus *Antrozoini (or subfamilia Antrozoinae or familia Antrozoidae)
2.3.2.3.3.2. tribus *Eptesicini genus Eptesicus
2.3.2.3.3.3. tribus *Lasiurini
2.3.2.3.3.4. tribus *Nycticeiini
2.3.2.3.3.6. tribus *Plecotini genera Barbastella · Otonycteris · Plecotus
2.3.2.3.3.5. tribus *Pipistrellini genera Nyctalus · Pipistrellus
2.3.2.3.3.7. tribus *Vespertilionini genera Hypsugo · Vespertilio
2.3.2.3.3.8. tribus *Nyctophilini (or subfamilia Nyctophilinae)
2.3.2.3.4. subfamilia Murininae
2.3.2.3.5. subfamilia Myotinae genus Myotis

Yarasa faunası bütün dünyada yaşayan 1200 türden oluşur ve bunun % 80 kadarı tropiklerde bulunur. Türkiye'de ise 36-38 tür yaşamaktadır: 32 (Albayrak 2003), 37 (Karataş & Sözen 2007), 38 (Benda & Andreas & Kock & Lučan & Munclinger & Nová & Obuch & Ochman & Reiter & Uhrin & Weinfurtová 2006, Aşan & Albayrak & Yorulmaz 2010). Türkiye'deki yarasa türleri içinde en yaygın görülenleri Myotis myotis ile Myotis blythii türleridir.

yarasa

Aslı Haeckel 1904'te yeralan ve Plecotus auritus türü yarasayı gösteren bu resim serbest kullanımlıdır (Image © free)
< Wikimedia Commons: File:Haeckel Chiroptera Plecotus auritus 1.jpg

Kısaltmalar / Abbreviations:
art harfitarif / definite article (for English: the) dim küçültme, küçültüm / diminutive pl çoğul / plural sg tekil / singular

Yarasa adlandırması ~ Chiropteronymy

Türk yazı dilinde yarasa adıyla tanınan Chiroptera takımından memelilerin Türk halk dilindeki karşılıkları yarasa, yelese, yelemse, yavsun, sırsıra, çocuk-boğan («baby/child-stranger»), çağa-boğan («baby/child-stranger»), kayış-kanat («belt/strop-wing»), kelebek («butterfly»), peçeçe, peçiçe, çıplak kuş («naked bird»), gece kuşu («night-bird»), akşam kuşu («evening-bird»), akşamcık kuşu («eveninglet-bird»), karanlık kuşu («bird of darkness») olarak kaydedilmiştir. Türk yazı dilindeki şeytan kuşu («satan's bird») ile etkanat («meat-wing») kullanımı da muhtemelen halk dilinden alınmadır.

Batı Oğuz dillerinde (Türkçe, Gagauzca ve Azerice) Orta Türkçe döneminden beri yarasa adı kullanılırken, Doğu Oğuz (Türkmence) ve Kıpçak dillerinde (Tatarca, Başkurtça, Kazakça, Nogayca, Kırgızca, Karaçay-Balkarca) ise yarkanat yar-wing») adlandırması yaygındır. Her iki adlandırmanın ilk kısmı (yar-) ortak olup anlamı açık olarak bilinmemektedir. Oğuzca yarasa sözünde bulanık da olsa bana göre bir ek (? -a-sa) ve Kıpçakça yarkanat'ta ise bir kelime (kanat) açıkça görülmektedir. Kaşgarlı Mahmut'un Orta Türkçe (Middle Turkic) dönemine ait sözlüğü Divânu Lügati't-Türk'te bir takım Türklerce «yarısa» (يَرِسا) dendiği ve Çiğilce olarak da «ayayarsgu» (آيايَرْسكوُ) kullanıldığı kayıtlıdır. Türkmencede lokal olarak ýarasa adı da geçer. Kökenleri Salur boyundan Türkmenlere (Müslüman Oğuzlara) dayanan ve Çin'de yaşayan en doğudaki Oğuz-Türkmen grubu olan Salarların dilinde yeresen adı yarasa ile benzerlik gösterir. İran'ın Türkmenistan sınırındaki Türkmensahra bölgesinde yaşayan Yomut Türkmenleri arasında kullanılan yer-qanat (folk etymology: «earth-wings» Jürgen Wasim Frembgen 2006: draws on the earth-like color of the wings) adlandırması bir halk etimolojisidir. Azerbaycan'da günümüzde ancak 200 kişi tarafından konuşulan Dağıstan dillerinden Buduhçadaki yarasa (йараса) alıntısı Azericeden geçmiştir.

Etimoloji konusunda uzmanlaşan Türkolog dilci Hasan Eren (1919-2007) Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Ankara 1999) adlı çalışmasında yarasa sözünü almadığı için nasıl değerlendirdiğini bilemiyoruz. Dilci Ekaterina V. Sunduyeva, Türk dillerinde kullanılan yarasa ~ yarkanat sözlerindeki *yara ~ *yar ile Moğol dillerindeki karşılığı olan sar'san baavgay (Halha Moğolcası «perdeli ayı / webbed bear») ~ har'han erbeeḫey (Buryat Moğolcası «perdeli kelebek / webbed butterfly») sözlerindeki çağdaş sar'san ~ har'han öğesi (< Eski Moğolca sarisun («zar; ayak perdesi / membrane; interdigital webbing») arasında ilgi kurmaktadır:

"П.-мо. sarisun, мо. сарьс(ан), бур. hарьhан ‘перепонка; мембрана; пергамент’, п.-мо. čoru, čorui ‘перепонка’ [Kow., р. 2220], мо. цорой ‘грудобрюшная преграда; брюшина, оболочка, покрывающая внутренние органы’, также восходящие к образу ‘нечто шелестящее’, коррелируют с бур. лексемой hарьбаhан ‘брыжейка’, обозначающей складку брюшины, прикрепляющую внутренние органы к стенкам полости тела. Мо. сарьсан баавгай ‘летучая мышь’ дословно переводимо как ‘медведь/нечто мохнатое с перепончатыми [крыльями]’. Как отмечает Л. С. Левитская, тюрк. форму йарғанат, йарқанат ‘летучая мышь’ чаще всего трактуют как йары ‘пленка, кожица’ + қанат ‘крыло’. Дж. Клосон сближает компонент йар с глаголом йар- ‘раскалывать’, что, по мнению Л. С. Левитской, менее вероятно. М. Палло полагает, что jara в jarasa восходит к *jara ‘безволосый, голый’. А. Вамбери объяснял чаг. jarkanat как ‘блеск-крыло’, усматривая в *jar основу, близкую *jaru- ‘светить’ [ЭСТЯ, 1989, с. 140]." {Kısaltmalar: бур. – бурятский язык; мо. – халха-монгольский; п.-мо. – старописьменный монгольский; тюрк. – тюркские языки; ЭСТЯ, 1989 – Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские лексические основы на «Җ», «Ж», «Й» / Авт. сл. ст. Э. В. Севортян, Л. С. Левитская. – М.: Наука, 1989. – 292 с.} (< Sunduyeva 2011) {biyologlar için not: dilcilikte, yazılı kayıtlarda geçmeyen ek, kök, gövde ve diğer yapılar farazî olarak kurgulandığında önüne bir yıldız [*] işareti konur}

Sunduyeva'nın oldukça mantıklı olan bu etimolojik yorumunu destekleyen bir diğer örnek Yakut (Saha) Türkçesindeki sarıı kınat («süet [deri] kanat / suede [leather] wing») kullanımıdır.

Diğer Türk dilleri Oğuz dilleri Gagauzca yarasa kuşu (йараса кушу) Azerice yarasa (јараса ‍ياراسا‍), şəbpərə Derbent Azericesi (Dağıstan) yaripada (ярипада) (< Dargice яри пада) (Ersin, Terekeme) Karapapakça (Terekemece) uçan sıçan (учан сычан) («uçan fare / flying mouse») Türkmence yazı dili: ýaryganat [ýarygānat = yarıgânat], ýarganat [ýargānat = yargânat]; halk dili: ýarganat, ýaryganat, ýerganat, ýarasa Salarca yeresen Karluk dilleri Özbekçe ko`rshapalak [körşäpäläk] (кўршапалак), yorqanot [yårḳanåt] (ёрқанот) Uygurca şäpäräk (شەپەرەك), şipäräk, şäpiräñ Kıpçak dilleri Urumca (Ukrayna:Kırım) т'ӧр сычан t'ör sıçan («kör sıçan / blind mouse / сліпа миша») Kırım Tatarcası yarqanat, yelqanat, carğana, kör sıçan («blind mouse») Tatarca yarqanat (ярканат) Başkurtça yarğanat (ярғанат) Karaimce yeri kanatı Karaçay-Balkarca bittir (биттир) ~ bittir kuş (биттир къуш) (K) cerkanat (жеркъанат) (B) sokur keçe çıpçık (сокъур кече чыпчыкъ) («kör gece serçesi / blind night sparrow»), awkanat (аукъанат) Kumukça geçekuş (гечекъуш) («gece kuşu / night-bird»), yarkanat (varkanat варкъанат [sic]) Nogayca yarganat (ярганат) Kazakça jarkanat (жарқанат), jarğanat (жарғанат) Karakalpakça jarğanat (жарғанат) Kırgızca carğanat (жарганат) Altayca carganat (јарганат), carganadı (јарганады) Sibirya dilleri Hakasça çarḫanat (чарханат) (yazı dili), çarğanat (чарғанат) (Kızıl) {sistematik sesdeğişimi olarak, genel Türkçe y- önsesi Kazakçada j- Kızgızcada c- Hakasçada ç- sesine dönüşür} Şorca çarğanat (чарғанат) Aşağı Çulım Türkçesi (†) çamağ ḫanat (чамағ ханат) ( < ? krş. йамығ «кожа») Tuvaca ça’skı (часкы [чаъскы]) Yakutça sarıı kınat (сарыы кынат) («süet [deri] kanat / suede [leather] wing»), neteegi (нэтээги), ürümeççi (үрүмэччи) («kelebek / butterfly, moth») Oğur dilleri Çuvaşça śara śerśi (çара çерçи) (halk etimolojisi / folk etymology: «çıplak serçe / naked sparrow»)

Diğer Altay dilleri Moğol dilleri Halha Moğolcası sar'san bagvaaḫay (сарьсан багваахай), sar'san baavgay (сарьсан баавгай) («perdeli ayı / webbed bear») Buryat Moğolcası har'han erbeeḫey (hарьhан эрбээхэй) («perdeli kelebek / webbed butterfly / кожаная бабочка»), üremşöö (урэмшөө) Kalmuk Moğolcası sərsn bagvaha (сәрсн багваха) Mançu-Tunguz dilleri Evenki Tunguzcası kuçide (кучидэ), eldukī, mokoločī Solon Evenkicesi eligdē̃ Orçunca (orh Çin: İç Moğolistan) nəməkəldun Oroçça ḫelegduki Udehece elugduge Nanayca ḫeregdepĩ [хэрэгдэпин] ( < ? krş. хэрэктэ «кожа человека») Ulçça ḫele Mançuca aşaŋga siŋgeri [ashangga singgeri] («kanatlı fare / winged mouse»), ferehe singgeri (< ᠰᡳᠩᡤᡝᡵᡳ singgeri « fare / rat, mouse / 老鼠») Kore dilleri Korece 박쥐 bagjwi (< eskice / archaic: 밝쥐 balgjwi «bright (eyed) rat»), 편복 pyeonbog Japon dilleri Japonca コウモリ [蝙蝠] kōmori Eski Japonca kaFabori Kuzey Okinavacası [Nakijin Okinawa, Kunigami] (Japonya:Ryūkyū) haa/bu\i Güney Okinavacası [Shuri-Naha] (Japonya:Ryūkyū) kaabujaa

izole (Aynu) Aynuca カパㇷ゚ kapap

Ural dilleri Samoyed dilleri → Neneççe pʸenzo Sölkupça koduldu (Чумылькуп) Matorca (†1839 Rusya) dschógovson (Mator), dschókovson (Taygi) Ugur dilleri Macarca denevér (ilk kayıt 1395 yılı; açılımı bilinmiyor / etymology unknown / ismeretlen eredetű szó) ~ tenevér (1604), tündevény [1792/5] ~ tündemény [1808] ~ tündelevény (1856), pup denevér (1405: pub deneuere 1536: pubteneuerenek 1619: puponya vereknek) ~ puppenevér (1604: pupenever 1856: bẽnẽvér) ~ pup egér ~ bogonyavéri (1856), bőregér (1788 «deri fare[si] / leather mouse» < bőr «deri / skin, leather» + egér «fare / mouse»), bűregír (palóc nyelvjárás: Debrecen), bőrmadár («deri kuşu / leather bird» < bőr «deri / skin, leather» + madár «kuş / bird»), szárnyasegér ~ szárnyas egér («kanatlı fare / winged mouse» < szárnyas «kanatlı / winged» + egér «fare / mouse»), cicisegér (nyugat-dunántúli nyelvjárás: Göcsej) Çango Macarcası [Csángó] (Romanya:Moldavya) szárnyaszsz-egiée [sic] («kanatlı fare / winged mouse» < szárnyaszsz «kanatlı / winged / szárnyas» + egier «fare / mouse / egér» Andrea Kraus 2007/2008, Sprache, Geschichte und Kultur der Moldauer Tschangos) Hantıca [Ostyakça] tuxlaŋ aywoy Mansice [Vogulca] towlaŋ matapr̃ʸisʸ Fin-Perm dilleri Komice бордъя шыр («kanatlı fare / winged mouse» < бордъя «kanatlı / winged / крылатый» + шыр «fare / mouse / мышь»), няр бордъя шыр, няр борда шыр (печорский) («deri kanatlı fare / leather-winged mouse» < няр «süet [deri] / suede [leather] / замша» + бордъя «kanatlı / winged / крылатый» + шыр «fare / mouse / мышь»), шырда-борда (верхнесысольский), няршыр («deri fare / leather mouse»), кушняр [куш няр] ~ няркуш (удорский) («çıplak deri / naked leather» < куш «çıplak / naked / голый» + няр «süet [deri] / suede [leather] / замша»), войжыр (лузско–летский) ~ войжур (летский) ~ войдур (среднесысольский) (< вой «gece / night / ночь» + ? шыр «fare / mouse / мышь»), лэбалысь шыр («uçan fare / flying mouse / летучая мышь» < лэбзьыны «uçmak / to fly / лететь, полететь» + шыр «fare / mouse / мышь»), лэбалан шыр (ижемский) Perm Komicesi лапсыр (sg) лапсыррез (pl), кушборд (sg) кушборддэз (pl) («çıplak kanat / naked wing / голое крыло» < куш «çıplak / naked / голый» + борд «kanat / wing / крыло») Udmurtça урткыӵ (sg) урткыӵъёс (pl), лобасъ шыр («uçan fare / flying mouse / летучая мышь»), lопчис" шър (dial: красноуфимский Р.Ш. Насибуллин 1978, Наблюдения над языком красноуфимских удмуртов), бодъбикрангъ (dial: красноуфимский < Marice водывыгыраҥге) Ova Maricesi [Олык марий] водывычыраҥге ~ касвычыраҥге («akşam sarmaşığı / evening ivy» водо ~ кас «akşam / evening / вечер» + вычыраҥге «sarmaşık / ivy / плющ»), йӱдвачыреҥге (dial), цӓрӓгаля ~ чараголя (< ? чара ~ цӓрӓ «поляна»), цӓрӓгек Dağ Maricesi [Кырык мары] "unknown" Erza Mordvacası кедьнимиляв [кедь нимилав] ~ кедьмиляв («deri kelebeği / skin butterfly» < кедь «deri / skin / кожа» + нимиляв «kelebek / butterfly / бабочка»), кедьнармунь («deri kuşu / skin bird» < кедь «deri / skin / кожа» + нармунь «kuş / bird / птица»), вень чеерь («gece faresi / night mouse» < вень «gece / night / ночной» + чеерь «fare / mouse / мышь») Mokşa Mordvacası въндряв, веньдряв Güney Laponcası [åarjelsaemien gïele] (sma Norveç, İsveç) såaja-snjeara («kanat[lı]-fare / wing[ed]-mouse» < såaja «kanat / wing / vinge» + snjeara «fare / mouse / mus») Lule Laponcası [julevsámegiella] (smj Norveç, İsveç) náhkkesoadje («deri-kanat / leather-wing» < náhkke «deri / leather / skinn, hud, pels» + soadje «kanat / wing / vinge»), skoaddetsihtse Kuzey Laponcası [davvisámegiella] (sme Norveç, İsveç, Finlandiya) eahkedisloddi («akşam kuşu / evening bird» < eahket «akşam / evening / kveld» + loddi «kuş / bird / fugl»), guodnjoloddi, náhkkesoadji ~ náhkkesoadja («deri-kanat / leather-wing» < náhkki «deri / leather» + soadji «kanat / wing»), girdisáhpán («uçan fare / flying mouse») Akkala Laponcası [ču´kksuâlis] (†2003 sia Rusya: Murmansk) kirtti̮sahpliηk (Бабино) Skolt Laponcası [sääˊmǩiõll] (sms Finlandiya: Sevettijärvi; Rusya: Murmansk) ki̮rti̮sahpli (Тулома) (< sä´ppli сӕппьли «fare / mouse / мышь») Kildin Laponcası [Кӣллт са̄мь кӣлл] (sjd Rusya: Murmansk) кыррьтэй-са̄һплиӈӈк, ki̮rti̮jsahpliηk (Варзино), ki̮rti̮jsahplink (Ловозеро) Yokanga Laponcası [saa´mekiill] (sjt Rusya: Murmansk) kirtsahpliηk (Йоканьга) Fince lepakko (sg) lepakot (pl) («çırpınan / the fluttering one»), lipakko, yölepakko ~ yölepakka («gece çırpınan / night flutterer»), yöleikko ~ yöleikka, yölintu (Паданы) («gece kuşu / night bird»), yösiivikko, yökkö (sg) yököt (pl) {yazı dilinde anlamı Rhinolophus, Hipposideros, Plecotus cinsleri için daraltılmıştır}, yökkönen, siippa (sg) siipat (pl) {yazı dilinde anlamı Myotis cinsi için daraltılmıştır}, nahkasiippa (< nahka «deri / leather»), nahkasiikko ~ nahkasiikka, yösiikko Karelce (krl Rusya, Finlandiya) lepakko (Кестеньга), üölepakko (Калевала, Княжая), üöläpäkkö (Вокнаволок, Ондозеро, Реболы, Паданы), üöläpäkköni (Ондозеро), üöläpäkkä ~ üöläpäkkö (Юстозеро), üölakko (Tver, Валдай, Толмачи) («gece çırpınan / night flutterer»), üökkö (Княжая, Кестеньга), üöläkkhiiŕ (Держа), üöhiiri (Калевала), üölindu (Паданы) («gece kuşu / night bird»), nahkašiipi (Княжая, Вокнаволок), nahkačikko (Тунгуда) (Ю.С. Елисеева & Н.Г. Зайцевой 2007, Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского, саамского языков), lendäjä hiiri, üölöttö Livvi Karelcesi (olo Rusya, Finlandiya) üöläpoi (Колатсельга, Видлица), (< läpöi «козодой, прядильщик») üölievoi (Проккойла, Видлица), üöliivoi (Ведлозеро, Олонец) («gece baykuşu / night owl»), üövakua (Кондуши) Lüt Karelcesi (lud Rusya) üölīlakko («gece çırpınan / night flutterer»), üöleivoi ~ üöliva ~ üölie (Койкара), üöliluoi ~ üöleloi (Галлезеро) (< liluoi «козодой, полуночник»), üölevuoi (Святозеро), üöläpäkk (Михайловское), nahkasiibi (Койкара) Vepsçe (vep Rusya) öläpak ~ öläpakaine («gece çırpınan / night flutterer»), öpäĺäk (средневепсский: Озера), öhabuk (средневепсский: Войлахта), öĺäpäkeińe (средневепсский: Войлахта), eĺäpakeińe (северновепсский: Шелтозеро; средневепсский: Ошта), eĺäpakaińe (северновепсский: Каскесручей), öpärääńe (южновепсский: Сидорово) İjorca [Ižoran keel] (izh Rusya: İngriya) ülākkoi («gece çırpınan / night flutterer») Votça [Vađđa ceeli] (vot Rusya: İngriya) nahkiiri ~ nahkaiiri, nahkanäärä, öölapakko, ölakko («gece çırpınan / night flutterer»), üükakku, lentävä iiri Estonca (ekk Kuzey Estonya) nahkhiir («deri fare[si] / leather mouse»), nahklapp, nahknäär, nahkrot’t, läbäkäs, üükana (Паданы) («gece tavuğu / night chicken»), siipijalkainen («kanat-ayaklı / the wingfooted one») Vıroca [Võro] (vro Güney Estonya) nahkhiir («deri fare[si] / leather mouse»), ü:üsisas' [üüsisass] («gece bülbülü / night nightingale» < ü:ü «gece / night / öö» + sisas' «bülbül / nightingale / ööbik») Livce (†2013 liv Letonya: Livonya) īeīr [Valda Šuvcāne & Ieva Ernštreite] ~ iieiir [В.Д. Рягоев] («gece faresi / night bird» < īe «gece / night / nakts» + īr «fare / mouse / pele»), sikspārnõz [Valda Šuvcāne & Ieva Ernštreite] ~ sikspaarmaz [В.Д. Рягоев] (< Letonca sikspārnis)

Hint-Avrupa dilleri Germen dilleri İngilizce global yazı dili bat /bæt/ (sg) bats (pl); yerel halk dili: flittermouse (sg) flittermice (pl) (East Anglia) ~ flettermouse ~ fluttermouse, flickermouse, flindermouse (< flinder [dial < Eski İngilizce vlindre «güve / moth»] «kelebek / butterfly» + mouse «fare»), reremouse (pl reremice) ~ rearmouse ~ reermouse (eskice), airy-mouse, hairy-mouse, rye-mouse, raw-mouse Kent İngilizcesi [Kentish] (güneydoğu İngiltere) flinter-mouse (sg) flinter-mees (pl), flinder-mouse, flitter-mouse (sg) flitter-mees (pl) Sussex İngilizcesi (güneydoğu İngiltere) flindermouse, flittermouse, fluttermouse, flit Yorkshire İngilizcesi (kuzeydoğu İngiltere) flittermouse, flitter-mouse ~ rere-mouse ~ rennie-mouse ~ reiny-mouse (Alfred Easther 1883, A glossary of the dialect of Almondbury and Huddersfield) Devon İngilizcesi (güneybatı İngiltere) flittermouse Cornwall İngilizcesi [Cornish English, Anglo-Cornish] (güneybatı İngiltere) airy-mouse, rare-mouse, leatherwing («deri-kanat») Orta İngilizce bakke, balke, calwe mous, reremous Eski İngilizce hrēremūs, hrērmūs (< hrēran «to move» + mūs «mouse») İskoçça baukie, baucky-bird Frizce (Batı Frizcesi) [de] flearmûs (sg) flearmûzen (pl) Kuzey Frizcesi fleedermüs (sg) fleedermüsen (pl) ~ fladermüs (sg) fladermüsen (pl) (Öömrang) Doğu Frizcesi Fläddermuus Afrikanca [Afrikaans] (afr Güney Afrika) vlermuis ~ vlêrmuis (sg) vlermuise (pl) Felemenkçe (nld Hollanda, Belçika) yazı dili: vleermuis (sg) vleermuizen (pl) («çırpınan fare/ flutter mouse»), vleermuisje (sg) vleermuisjes (pl) (dim); halk dili: vlaremuis (Batı Frizya Felemenkçesi < Batı Frizcesi flearemûs) Doğu Flamancası [Oostvlaams] (nld Belçika: Oost-Vlaams) floeremuis (Sint-Niklaas) Brabantça [Braobans, Brabants] (nld Hollanda: Noord-Brabant; Belçika: Vlaams Brabant, Anthwerpen, Oost-Vlaanderen) vleermuis ~ fleermuis (alg. Mark., Bar., Holl.-Bt., Tilb., Oostnoordbr. en Cuijks, frew. in het noorden van het Antw., ook in Kerkdriel, Herpen, Rijkevorsel, Mechelen, Hombeek, St-Jans-Molenbeek, Kortenberg, Aarschot, Leuven, Lubbeek, Glabbeek, Neerhespen, Landen, Heiningen en Budel), vlirmèùs (tilburgs), vledermuis ~ fledermuis ~ fliddermuis (Ravels, Asse, Halle (Pajott.), St-Genesius-Rode en Binkom), fladdermuis ~ vloddermuis (Bladel), fladdermois (huizings: Huizingen), vlindermuis (Aarschot), vlerenmuis ~ fleremuis ~ fleremuize (alg. Kemp., freq. Zuidbr., Getel. en in het zuiden van het Antw., ook in Brecht, Zondereigen en Werkendam), fliêremojs (reties), flieremowes (antwerps: Berlaar-Heikant < Frans Maris 2007, Heikantse dialectwoorden), vloerenmuis ~ floeremuis (Burcht), florremuis (hams: Ham), vlorenmuis ~ floremuis (Bornem) (çoğunun kaynağı: Jos Swanenberg 2001, Woordenboek van de Brabantse Dialecten, Deel III, Sectie 4: De wereld tegenover de mens Fauna, Aflevering 2 Overige dieren) Limburgca [Lèmbörgs] (lim Hollanda, Belçika, Almanya) vlaedermoes, flaermoes, vlaermoes (venloos: Venlo), flèèrmous ~ flèèrmeis (genks), vleermuis (oostlimburgs-ripuarisch: alg. in heel Lb. behalve Oostlb-Rip. overgg. en Ripuar., maar wel in Vaals, Waubach en Schaesberg), vlerenmuis (Belçika / Hollanda: versp. in Haspengouws en Dommellds.; ook in Roermond, Pey, Ophoven en As), vlaermaus ~ flaeremaus (bilzers), vlaarmuis (verspr. zuidelijk oostlimburgs en Oost.Zuidlb.; ook in Weertlands Wb.), blaarmuis (verspr. oostlimburgs-ripuarisch overgg. en zuidelijk oostlimburgs), plaarmoes (hoensbroeks), vlamuis (ripuarisch: Hollanda: Kerkrade [kerkraads]), bladermuis (Limburgs Id. en in Gronsveld, Mheer en Noorbeek), fladdermuis (verspr. zuidelijk oostlimburgs), vledermuis (westlimburgs: Belçika: Hasselt [hasselts]; Hollanda: Hoensbroek), vleer (westlimburgs: Peer en Helchteren), vleugel (Genk en Bilzen), scheermuis (Broekhuizen), slevermuis (Limburgs Id. en Val-Meer.) (çoğunun kaynağı < Joep Kruijsen 2001, Woordenboek van de Limburgse Dialecten, Deel III, Sectie 4: De wereld tegenover de mens Fauna, Aflevering 2 Overige dieren) Zelandaca [Zeêuws] (zea Hollanda:Zeeland) vleêrmuzen (pl) Batı Flamancası [West-Vlams/West-Vloams] (vls Belçika: West-Vlaanderen; Hollanda, Fransa) vlindermuize Aşağı Almanca ~ Aşağı Saksonca (nds Plattdüütsch, Nedersaksies) Fleddermuus (sg) Fleddermüüs ~ Fleddermüse (pl) (Berndorf, Mühlhausen, Ober-Waroldern), Fladdermuus (sg) Fleddermus (Elleringhausen), Fladdermüüs (pl), Fliddermuus (sg) Fliddermüüs (pl), Fliäddermus (Twiste), Fliädermus (Gembeck), Flermuus, Fleärmuus (sg) Fleärmüse (pl) (Graafschop), Fleärmouß (Äßtrupp, Patterbuorner Land), Fliärmuus (Ahlen-Vorhelm, Münsterland), Fli-ermius (Stoanhiusen, Patterbuorner Land), Fliadenmius ~ Fliagetaschken (Rödinghausen, Ravensberger Land), flēᵃmoes (sdz sallands: kampers < C. Ph. Sluiter 1908, Het dialect van Kampen en omstreken), vlearmoes (rijssens < Karel Diederik Schönfeld Wichers 1959, Woordenboek van het Rijssens dialect), vlèèrmoes (sdz sallands: zwols), vleermoes (drents < G. H. Kocks 2000, Woordenboek van de Drentse dialecten), vli'mus (twents: Enschede < H. L. Bezoen 1938, Klank- en Vormleer van het dialect der Gemeente Enschede), fleermuus (epers), Holstein Almancası [Holsteinisch] (nds Almanya: Holstein) Fleddermuus ~ Flellermuus ~ Flelʳmūs ~ Speckmuus (Dithmarscher Platt) Vestfalya Almancası [Wäästfaalisch, Westfälisch] (wep Almanya: Vestfalya) Plêrmûs, Flâdermûs, Lȩerspecht (< Lȩer «deri / leather / Leder» Fr. Woeste 1882, Wörterbuch der Westfälischen Mundart), Fliadermius (Ravensberger < Olaf Bordasch 2011, Wörterverzeichnis zu Heinrich Stoltes Bauernhof und Mundart in Ravensberg), Pladdr̥meūs {ū yukarıda ufak olacak} (Assinghausen), Flieʳmūs (Ostbevern) (Hubert Grimme 1922, Plattdeutsche Mundarten) Ostfalya Almancası [Ostfälisch] (nds Almanya: Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt) Flleermuus (mardröpsk < Friedrich Dankenbring 2013, Et Mardröpske Plat / Das Mardorfer Platt) Mecklenburg Almancası [Mecklenburgisch] (nds Almanya) Flarʳmūs (Stavenhagen) Plautdietsch [Mennonit Aşağı Almancası] (pdt Amerika, Almanya) Flauttermuus ~ Flauttermüüs (sg) Flauttermies (pl), Flautamus ~ Flautamüs (sg) Flautamies (pl) Almanca [Hochdeutsch] [die] Fledermaus (sg) Fledermäuse (pl) Orta Yüksek Almanca [Mittelhochdeutsch] vledermūs Eski Yüksek Almanca [Althochdeutsch] fledarmūs («Flattermaus / flutter mouse») Yidiş פֿלעדערמויז ʼfledermojz Ripuar Frankçası [Ripuarisch] (Batı Orta Almanya: Düsseldorf, Köln) Flàstəɹmūs, Abendsmūs («Abend-maus») (Mönchengladbach = MGladb-Rheind), ǭːvəntsflātš («Abend-flatsche») (Rheinb-Wald), Abend-vogel (Josef Müller 1928, Rheinisches Wörterbuch) Köln Frankçası [Kölsch] (ksh Batı Orta Almanya: Köln) Fladermuus Mosel Frankçası [Moselfränkisch] (Batı Orta Almanya: Koblenz, Trier) ′Flan·ter·mous (Bitburgisch) Lorraine Frankçası [Lothringisch-Fränkisch] Speckmus (lothringisch sprechende Südwestecke der Pfalz) («Speck-Maus») Lüksemburgca [Lëtzebuergesch] (ltz Lüksemburg) Fliedermaus (sg) Fliedermais (pl), Flëntermaus (sg) Flëntermais (pl), Flantermaus (sg) Flantermais (pl) Palatina Frankçası [Pfälzisch] (Batı Orta Almanya: Kaiserslautern) Speckmaus (mancherorts Nordwestpfalz, Vorderpfalz vereinzelt übrige Pfalz; Autenrieth, Pfälzisches Idiotikon. Zweibrücken 1899, Georg Heeger, Tiere im pfälzischen Volksmund. 1. Teil: Landau 1902, L. Mang, Die Mundart von Rothselberg Kr. Kusel. Diss. Würzburg 1923, Josef Müller, Die Mundart von Dietschweiler. Diss. München 1931) ~ Spackmaus (Kreis Rockenhausen: Rehborn Kreis Germersheim: Neubg Wörth) («Speck-Maus»), Speckvoggel (Kreis Landau: Niederhochstdt) («Speck-Vogel»), Speckfleddeʳmaus (Kreis Bergzabern: Klingenmünster, Kreis Germersheim: Hördt) ~ Speckflerrermaus (Kreis Landau: Essing Ilbh Leinsw Niederhochstdt Siebeldingen, Kreis Bergzabern: Kling) («Speck-Fledermaus »), Fleddeʳmaus ~ Flęddeʳmaus (Kreis Homburg: Höch, Kreis Rockenhausen: Als oberdeutsch Kreis Kaiserslautern: Siegb Rodalb, Kreis Kirchheimbolanden: Kerzh, Kreis Ludwigshafen: Friesh Neustdt, Kreis Landau: Venn Gommh Land), Fladdeʳmaus (Kreis Kusel: Obw/T), Fliddeʳmaus (Kreis Homburg: Frankholz), Flelleʳmaus (Kreis St. Ingbert: Wolfh, Kreis Ludwigshafen: Altrip) ~ Flella-maus (Altrip), Flerreʳmaus ~ Flärreʳmaus (mancherorts Westpfalz Kreis Kirchheimbolanden: Kriegsf Bubh verbr. nördl. u. mittl. Vorderpfalz Kreis Landau: Mörzh Ilbh), Flarreʳmaus (Kreis Kusel: Rutsweiler am Glan, Kreis Pirmasens: Bundb, Kreis Germersheim: Wörth), Flarratt (Kreis Kusel: Elzw) ~ Fladerratz (Josef Müller, Rheinisches Wörterbuch, Bonn und Berlin 1928) ~ Flederratte (Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854-1960) («Flatter-Ratte»), Fleckeʳmaus (Nordwestpfalz) ~ Fläckeʳmaus (Kreis Kusel: Ulm) («Fläcker-Maus»), Fläckeʳmaisje (Kreis Kusel: A'glan) («Fläcker-Mäuschen»), Flickflock (Kreis Germersheim: Büchbg) («Flick-Flack»), Nachtfladder (Kreis Kaiserslautern: Enkb) («Nacht-Falter»), Ohrmaus (Kreis Rockenhausen: Semb) («kulak-fare / ear-mouse») (çoğunun kaynağı < http://urts55.uni-trier.de:8080 Pfälzisches Wörterbuch) Hunsrück Almancası [Hunsrückisch] (pfl Almanya: Renanya-Palatina; Brezilya: Santa Cruz do Sul) Speckmous Pensilvanya Almancası [Pennsilfaanisch Deitsch, Pennsylvania German/Dutch] (pdc ABD: Pensilvanya, Ohio, Indiana; Kanada:Ontario) shpeck mouse (< shpeck «flitch, bacon» + mouse «moult, mouse» James C. Lins 1895, Common sense Pennsylvania German dictionary) Karamurat Almancası (Romanya:Köstence: Karamurat [Mihail Kogălniceanu]) Speckmaus (< Hans Ternes, A word list of the German dialect of Caramurat) Erzgebirge Almancası [Erzgebirgisch] (Doğu Orta Almanya: merkezî Erzgebirge dağları) [de] Fladrmaus (< fladrn «flattern») Doğu Frankçası [Ostfränkisch] (Yukarı Orta Almanya: Nürnberg, Würzburg...) Flɛ́dərmàus (Taubergründisch) Wilamowice Almancası [Wymysöryś, Wilmesaurisch] (wym Polonya: Wilamowice) Fłotermaojs Svabca [Schwäbisch] (swg Almanya, Macaristan, Sırbistan, Romanya) Speckmaus ~ Fledrmaus (birincil anlamı «kelebek / butterfly / Schmetterling» ikincil anlamı «yarasa / bat / Fledermaus») (Sırbistan: Voyvodina: Kernei = Kljajićevo < Johann Schmidt, Aus dem Sprachschatz der Kerneier), Flèadermaus (Hauefels im Hegi) Alemanca [Alemannisch] (gsw/swg/wae/gct) Fledermuus (hochalemannisch: toggenburgisch, südbadisch), Flèdermuus (hochalemannisch: Appenzell, Kesswil), Fläädermuus (hochalemannisch: Opfingen), Flädermuus (niederalemannisch: Rheinbischofsheim) Zürih Almancası [Züritüütsch, Zürichdeutsch] (gsw İsviçre) Flattrmuus (sg) Flattrmüüs (pl) Alsasça [Elsässisch, Alsacien] (gsw Fransa: Alsace) [d'] Fladermüs Vorarlberg Almancası [Vorarlbergerisch] (gsw Avusturya) Fläodrmuns (Lustenauer) Lihtenştaynca [Liachtaschtänerisch, Liechtensteinisch] (gsw Lihtenştayn) Flèèdermuus (Unterländisch), Flèdermuus (Oberländisch) Valisçe [Wallisertitsch, Walserdeutsch] (wae İsviçre:Valais, Avusturya, İtalya, Lihtenştayn) Flädermuus (Lihtenştayn: Triesenberg) Bavyera Almancası [Boarisch, Bairisch] (bar Avusturya; Almanya: Bavyera; İtalya: Güney Tirol) Flattermaus (Tirol) Gottscheer Almancası [Gottscheerisch] (bar Slovenya: Gottscheer / Kočevarji) vlādəmau̇š (Hans Tscinkel 1908, Grammatik der Gottscheer Mundart) Güney Tirol Bavyeracası [Südtirolerisch] (bar İtalya: Güney Tirol) Fleddomaus, flúdermaus (Val Gardena [Gröden]) Zimberce [Zimbrisch, Cimbro] (cim İtalya: Veneto, Trentino-Alto Adige) Fludermaus (Sette Comuni), Floddermaus ~ Fluddermaus (Luserna) Eski Kuzey Germencesi (Old Norse) leðrblaka («leather-flapper, leather-rag») Danca flagermus (sg; art: flagermusen) flagermus (pl; art: flagermusene) («çırpınan fare/ flutter mouse»), aftenbakke («evening-bat») Ortaçağ Dancası [Gammeldansk] (1350-1500) aftenbakke, natbakke Eski Danca nathbakkæ («night-flapper») Yütçe [Yütland Dancası, Jysk, Jydsk] (jut Danimarka: Jutland) aften-fugl ~ avten-fovl /áawtènªfåwl/ («gece kuşu / night bird / aften·fugl») (Rise), aftenbakke (Midtjy, Sydjy) (< Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning: Jysk Ordbog) Norveççe (bokmål) flaggermus (sg; art: flaggermusen ~ flaggermusa) flaggermus ~ flaggermuser (pl; art: flaggermusene) Norveççe (nynorsk) flaggermus (sg; art: flaggermusa) flaggermus ~ flaggermyser (pl; art: flaggermusene ~ flaggermysene), skinnveng, skinnvengje, skinnvengja, skinnving, skinnvinge, skinnvenge (ringeriksmål: ådalsmål), skjåveng, skjåvinge, skingle, kveldsskingle [kvelds-skingle] ~ kveldskingle İsveççe fladdermus (sg; art: fladdermusen) fladdermöss (pl; art: fladdermössen) («çırpınan fare/ flutter mouse»), flädermus, läderlapp («leather rag»), natt-batta (dial), nattblacka (dial), nattbläkt (lobölemål: Loböle, Stöde, Medelpad), kvälläppe (lobölemål: Loböle, Stöde, Medelpad), skinvänj (härjedalsmål), nättmysk (gutniska) («gece fareciği / night mouselet»), nattmyska ~ nattmöskja (dial) («gece fareciği / night mouselet»), notskinns-lapp (Ukrayna: Gammalsvenskby) Eski İsveççe [fornsvenska] flædhermus, natbakka («night-flapper»), aptanbakka («evening-flapper») İzlandaca leðurblaka (sg; art: leðurblakan) leðurblökur (pl; art: leðurblökurnar) («leather-flapper»), handvængja Förce [Føroyskt] (fao Danimarka: Faroe Adaları) flogmús (sg; art: flogmúsin) flogmýs (pl; art: flogmýsnar) Baltık dilleri Eski Prusyaca (late 17th or early 18th c. prg Prusya) siksnāskreilis Litvanca (lit Doğu Litvanya) šikšnosparnis (sg) šikšnosparniai (pl) («deri-kanat / leather-wing»), šikšnys (sg) šikšniai (pl) {yazı dilinde anlamı Eptesicus cinsi için daraltılmıştır}, plikšnys (sg) plikšniai (pl) {yazı dilinde anlamı Vespertilio cinsi için daraltılmıştır} Jemaitçe [Žemaitėška, Žemaičių tarmė] (sgs Batı Litvanya) "unknown" Letonca sikspārnis (sg) sikspārņi (pl) («deri-kanat / leather-wing»), pell-ahda («Fellmaus») Latgalca plykspuorņs İslav dilleri Eski Rusça [рѹсьскъ ѩзыкъ] (orv) нетопырь, непътыръ, нопотырь Rusça yazı dili: летучая мышь («uçan fare / flying mouse»), нетопырь (sg) нетопыри (pl) {yazı dilinde anlamı Pipistrellus cinsi için daraltılmıştır) (??? «ночной упырь, вампир» [halk etimolojisi]), кожан (sg) кожаны (pl) («the leather one» < кожа «deri / leather») {yazı dilinde anlamı Eptesicus cinsi için daraltılmıştır}, крылан (sg) крыланы (pl) (< крыло «kanat / wing») {yazı dilinde anlamı Pteropodidae familyasından türler için daraltılmıştır}; halk dili: ле́топырь (dial), настопырь (воронежск.), натопы́рь (вятск.), слепая мышь (dial «kör fare / blind mouse»), кожАн ~ лепАк (Pomor Rusçası [поморьска говоря] Rusya: Beyaz Deniz < Иван Иванович Мосеев 2005, Поморьска говоря: краткий словарь поморского языка), ашкут (вытег., Пудожа, олон.), кожаник, кожаница, кожанчик Beyaz Rusça yazı dili: лятучая мыш («uçan fare / flying mouse»), нетапыр (sg) нетапыры (pl) {yazı dilinde anlamı Pipistrellus cinsi için daraltılmıştır}, скурлат {yazı dilinde anlamı Pipistrellus cinsi için daraltılmıştır}, кажан (sg) кажаны (pl) {yazı dilinde anlamı Microchiroptera akttakımı ile Eptesicus ve Vespertilio cinsleri için daraltılmıştır}; halk dili: лятýчая [лятушчая, ляцячая, лятачая] мыш [мыша, мышына] (genel = агульн.), кажан [кажáн] (genel = агульн.), кажан-мыш (Пух.), кожан (зах.-пал. г.), кіжан (Саліг.), каржан (сумежжа зах.-пал. г. і ўсх.-пал. р.), коржан (Лун.), карзан (Рэч., Жытк.), казан (Бабр.), казанец (Браг.), шкурацяная [шкурціная] мыш (Краснап., Лоеў.), шкурат (Валож., Іўеў., Ганц., Гл.), скурат (Гарадз., Навагр., Івян., Воран.), скураток (Іўеў.), скурлат (Воран.), скурач (Свісл.), раменнік (Івац., Кам., Калінк., Рэч.), рамяніца (Драг.), палатняная мыш (Лельч.), палатнянік (Саліг., Жытк.), пальная мыша (Брасл.), папаліка (Кобр., Малар.), магазанчык (Браг.), начнíк, начніца (Віл., Калінк.), ночка (Малар., Кобр.), серпакрыжнік (Свісл.), парх (Кобр.), лятак (Лун.), лынек (Пін.), хулап ~ кулап (Жлоб.) Ukraynaca yazı dili: летюча миша («uçan fare / flying mouse»), нетопир (sg) нетопирі (pl) {yazı dilinde anlamı Pipistrellus cinsi için daraltılmıştır}, кажан (sg) кажани (pl) {yazı dilinde anlamı Microchiroptera akttakımı için daraltılmıştır}, пергач (sg) пергачі (pl) {yazı dilinde anlamı Eptesicus cinsi için daraltılmıştır}, лилик (sg) лилики (pl) {yazı dilinde anlamı Vespertilio cinsi için daraltılmıştır}; halk dili: пергач ~ мешпергач ~ мишпергач (лемківський говір), мишпиргач, вишпиргач, нешпергач, чипіргач, спиргач, пиргач, паргач, пирхач, перогач, перегач, попергач, пиргаль, лили, нетопир, недопир, непотир, топир Rusince [Русиньскый] (Slovakya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna) пергач, мышпергач, škyrha myš («deri fare / leather mouse») Lehçe nietoperz (sg) nietoperze (pl); eski varyant: niedoperz, nietopyrz halk dili: mętoperz, latoperz, szętoperz, gacoperz, gacek, pyrgacek, pyrhacz, prhacz, wieczorek, zaskórlak, cholewiarz, lelak (gwara suwalska), ślepy lelek (dial. «kör çobanaldatan / blind nightjar») Kaşupça [Kaszëbsczi] (Polonya) szãtopiérz Silezce [Ślůnski] (Polonya, Çekistan) latopjyrz (Ziemia lubliniecka), latopiyr (těšínské), gacopiyr (těšínské) Polapça (†1756 Almanya) netüpar Aşağı Sorapça [Dolnoserbski] (dsb Almanya: Brandenburg) yazı dili: njetopyŕ, ńetopyŕ, njedopyŕ; halk dili: ńedopyŕ, ńedopuŕ, nedopeŕ, pyŕik, pyrik Yukarı Sorapça [Hornjoserbsce] (hsb Almanya: Saksonya, Brandenburg) yazı dili: njetopyr, njetopyŕ, ńetopyŕ, ńjetopyŕ; halk dili: netopór, ńedopyr, ńedopur, pórpór, ńedopór Çekçe yazı dili: netopýr (sg) netopýři (pl); halk dili {Çekistan haritasındaki dağılımı için bkz. cja.ujc.cas.cz}: netopýr ~ ňetopr ~ nedopejr (Bohemya), letopér ~ litopér ~ litopéř ~ latopyr ~ letopýř ~ litopýř ~ latopyř ~ lutopyř (Moravya), večerek ~ večorek ~ večurek ~ podvečerek ~ večeřálek ~ večeřałka ~ večeřátko (< večer «akşam / evening») (Silezya), kleklajka, prutek, trúlelek ~ truhlelek, pír, mišák, hołí fták Slovakça yazı dili: netopier (sg) netopiere (pl); halk dili: nětopier, nedopier, ňetopír, ňetopér, nedopiar, letopier, hadopier, gacopier, gacoper (spišské nárečia: teplické [Liptovská Teplička]), gacek, hacier (liptovské a južnooravské), trúlelek, pirgac, pirihač, špirhač, šperháč, šperač, mišperhač, višperhac Kilise İslavcası (chu Doğu Avrupa) нетопырь, нопотырь, непьтырь Bulgarca yazı dili: прилеп (sg; art: прилепът) прилепи (pl; art: прилепите) (??? «the one who sticks, adheres to»), летяща мишка (rarely < loan translation from Russian < летучая мышь); halk dili: мрачник (Rodop родопски < napenalki.com: за Родопите и родопския диалект) Pomakça [Помашки] (bul Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan) mraçnik, prilık ~ prilep (Bursa: Kazanpınar) Makedonca лилјак (sg; art: лилјакот) лилјаци (pl; art: лилјаците), лиљкапа (sg) лиљкапи (pl), прилеп, прилепка Slovence yazı dili: netopir (sg) netopirji (pl), natopir, nadoper, matopir, matofir, letopir, latopir, dopir, dupir, topir; halk dili: s'le:¶pa 'mi:š («kör fare / blind mouse») (slovenskogoriško narečje < Mihaela Koletnik 2002, O panonskem slovenskogoriškem besedju), pomračnik (tolminsko narečje), pol ptič pol miš (dial. «yarı kuş yarı fare / half-bird, half-mouse»), poltičpolmiš [puˈteːčpuˈmeːš ~ puˈtiːčipuˈmiːši] ~ tičpolmiš [ˈteːčpuˈmeːš ~ ˈtiːčipuˈmiːši] (Velike Žablje < Irena Jejčič 2010, Slovar govora vasi Velike Žablje: besedje s tematiko sadovnjak, vinograd, vrt, polje, živali), pȍṷ mȅš pȍṷ tȅč {ȅ harfinin altında e̥ gibi yuvarlak olacak} (črnovrško narečje ) («yarı fare yarı kuş / half-mouse, half-bird / pol miš pol ptič»), piržläk {piržlek} (prleško narečje < Zorko Vičar, Prleški slovar), ˈnẹːtopir ~ fˈlẹːdərˈmaːu̮s (Avusturya: Rothwein = Radvanje < Marjeta Placet 2010, Govor vasi Rothwein), floudrmáus (rutarsko-grantarsko narečje < Almanca) Boşnakça šišmiš, slijepi miš («kör fare / blind mouse») Hırvatça šišmiš (sg) šišmiši (pl), slijepi miš («kör fare / blind mouse»), netopir {yazı dilinde anlamı Pipistrellus cinsi için daraltılmıştır}, topiri {yazı dilinde anlamı Rhinolophus cinsi için daraltılmıştır}, pirčac {yazı dilinde anlamı Barbastella cinsi için daraltılmıştır} Çakavca [Çakav Hırvatçası, čakavski] šišmiš ~ sismis (jugozapadni istarski [štakavski]), po mȉša-po tȉca (jugozapadni istarski [štakavski čakavski]: Svetvinčenat, Čabrunići), pomiša potića (jugozapadni istarski [štakavski]), pomiša potiča (sjevernočakavski [ekavski]: žminjština i pazinština), pol miša pol tića (jugozapadni istarski [štakavski]) («yarı fare yarı kuş / half-mouse, half-bird / pola miša, pola ptice»), pȍ tȉtᶨa pȍ mȉša (jugozapadni istarski [štakavski]: Valtura) ~ po tȉca po mȉša (jugozapadni istarski [štakavski]: Ližnjan) ~ poltića polmiša (jugozapadni istarski [štakavski]) ~ pu tića pu miša (jugozapadni istarski [štakavski]) («yarı kuş yarı fare / half-bird, half-mouse / pola ptice, pola miša»), slipi miš ~ slepimis (jugozapadni istarski [štakavski]), slȉpi mȉš (Brgud) («kör fare / blind mouse»), špirimiš ~ pirimiš ~ perimiš ~ pirimis (jugozapadni istarski [štakavski]), pipištreja ~ pipištrelo ~ pipištrel (jugozapadni istarski [štakavski] < İtalyanca pipistrello) Sırpça слепи мишић slepi mìšīć («kör farecik / blind mouselet»), слепи миш slepi mìš («kör fare / blind mouse»), шишмиш šišmiš (sg) шишмиши šišmiši (pl), љиљак ljiljak (sg) љиљци ljiljaci (pl) {yazı dilinde anlamı Barbastella, Miniopterus, Plecotus cinsleri için daraltılmıştır}, нетопир netopir (sg) нетопири netopiri (pl), нетопjер, надопир, лепир, метопир, пирац pirac (dial) Kelt dilleri İrlandaca [Gaeilge] ialtóg (sg; art: an ialtóg) ialtóga (pl; art: na hialtóga), ialtán, ialtóg leathair, eitleog, eitleog leathair, leadhbóg leathair, sciathán leathair («deri kanat / skin,leather wing» < sciathán «kanat / wing» + leathair «deri / skin, leather»), feascarluch («akşam faresi / evening-mouse»), bás dorcha («black death») Eski İrlandaca íaltóc (metatez < íatlu «yarasa / bat» + -óc «küçültme eki / a diminutive suffix») İskoç Galcesi [Gàidhlig] ialtag (sg) ialtagan (pl), feasgar-luch («akşam faresi / evening mouse» < feasgar «akşam / evening» + luch «fare / mouse») Man Galcesi [Gaelg] craitnag (... chraitnagh < craitnagh «skinny, skinlike, wrinkled, cutaneous, webbed») Galler Galcesi [Cymraeg] ystlum (sg) ystlumod (pl) («a flitch of [bacon]»), ystlum lleiaf Kernevekçe askell-groghen (sg) eskelli-kroghen (pl) Bretonca askell-groc'hen (pl eskell-kroc'hen) («deri kanat / skin wing» < askell «kanat / wing» + kroc'hen «deri / skin»), lagodenn-dall, [al] lagod-dall («kör fare / blind mouse»), logoden penn-toul, lagodèn bindoul (vennetais) Roma dilleri Latince vespertilio [vespertīliō] (sg) vespertiliones [vespertīliōnēs] (pl) («akşamcık / the little evening one» < vesper «akşam / evening») Normanca (Fransa, İngiltere) caûque-souothis (Jersey) câoque-souoris (Normandiya) caoud-d'souoris (Guernsey) Valonca [Walon] (Belçika) tchawe-soris (sg) ~ tchawe-sori (sg) tchawes-soris (pl) (est-wallon), tchauwe-soris (centre-wallon), tchau-soris ~ tchape-soris (ouest-wallon) («baykuş-fare / owl-mouse») Pikartça [Picard] (pcd Fransa, Belçika) soerie-volante [séris-volante, souri volant', séri volante, séri volinte, séri voulante, souli volante, swéri volante] («uçan fare/ flying mouse»), soerie-broqhéte [séri brotchète], soerie-às-éles [seuris-à-z'ailes] («kanatlı fare/ winged mouse»), tacsoerie [taque souris], cåcåtsoerie [cocotsoris, cacat'-soris], coucoutsoerie [coucou d' sori'], coecsoerie [keuke-séri], cachsoerie [cach seuri], coefsoerie [kofe swéri] Ath Pikartçası [Patwas d’ Ât’] (Belçika) cacat-soris Lorince [Lorin, Lorrain] (fra Fransa: Lorraine) rette-volante (< rette «souris, rat») (Landremont < Lucien Adam 1881, Les patois lorrains), volant-rète (Fraize < André Touchet, Dictionnaire français-patois de Fraize), volant-rette (vosgien), bô vouleu (vosgien) («uçar kurbağa / flying toad / crapaud volant») Fransızca (fra) chauve-souris ([sensu C. J. Forsyth Major 1893: Italienische Vulgärnamen der Fledermaus]: halk etimolojisi / folk etymolgy: «tüysüz fare / hairless mouse» < choue-souris «baykuş-fare / owl-mouse»), rat volant (sg) rats volants (pl) («uçar sıçan / flying rat») {yazı dilinde anlamı Artibeus jamaicensis türü için daraltılmıştır} Cajun Fransızcası (frc ABD: Louisiana) souris chaude Champagne Fransızcası [Champaignat] (fra Fransa, Belçika, Lüksemburg) souris-chaude [souri chaude] ~ chourie-taude Berry Fransızcası [Berrichon] (fra Fransa: Berry) sansouris Bourbon Fransızcası [Bourbonnais] (fra Fransa) pisseroite (Montluçon), pisserote Burgonca [Bregognon] (fra Fransa) chauvoucheri, chauvouchie, seri, rette volerette (giblotin: Gibles), rette-volette (Mussy-sous-Dun) Poitou Fransızcası [Poitevin] (frr Fransa: Poitou) souris-chaude (< Eugène Henri Edmond Beauchet-Filleau 1864, Essai sur le patois poitevin ou petit glossaire; Léopold Favre 1867, Glossaire du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis) Komtuca [Frainc-comtou] (fra Fransa: Franche-Comté) tchavécheri ~ tchavéseri (Fransa: jurassien: nord du Jura), bat-voulaint («uçar kurbağa / flying toad / crapaud volant»; ayrıca çobanaldatan [nightjar / engoulevent] kuşu için de kullanılır) (Fransa: jurassienne: Jura [partie nord]) Saint-Étienne Fransızcası [parler gaga, parler stéphanois] rata volage (< Arpitanca) Arpitanca [Francoprovençâl, Arpetan, Romand] (frp Fransa, İsviçre, İtalya) rotot-w'lleusot (Fransa: jurassien méridional: Les Fourgs < Joseph Tissot 1865, Le Patois des Fourgs arrondissement de Pontarlier, département du Doubs), rata voulâche (Fransa: jurassienne: Coligny, Saint Amour < L. Clédat 1887, Le patois de Coligny et de Saint Amour, grammaire er glossaire (1)) rate voluche (Fransa: liyonès: bressan), rate voulerate ~ rate volage (liyonès: bressan: Bresse Louhannaise < Lucien Guillemault 1894-1902, Dictionnaire patois ou recueil par ordre alphabétique des mots patois et des expressions du langage populaire les plus usités dans la Bresse Louhannaise (Arr de Louhans, Saône-et-Loire) et une partie de la Bourgogne avec l'origine et l'étymologie des mots) ratevolage (Fransa: liyonès: Charlieu), ratavoulaille (Fransa: liyonès: forézien: Lérigneux), ratavoulage (Fransa: liyonès: forézien: Gumières, Cleppé), rate-oulèse, rate à penna (Fransa: liyonès: forézien), rata voulagî (Fransa: liyonès: forézien), rôtetô (Fransa: liyonès: forézien: Xavier Marcoux, Chalmazel), ratapenna [ratapèna], rataplana [ràtàplàna] («souris qui plane, souris qui vole»), rata-volagi ~ rate-volage (Fransa: liyonès < Collectif 1890, Dictionnaire étymologique du patois lyonnais), ratapena (Fransa: dauphinois), rata-voulache (Fransa: burgondês), ra̱ta volà̱za ~ ra̱ta vola̱z (Fransa: savoyârd: Bridoire < Charles Vianey 2012, Le patois de la Bridoire (Savoie), [la] ratouliv ~ rata volayza (Fransa: savoyârd: Myans, Les Marches), ratavolâ̱za [ratavolasa] (Fransa: savoyârd: Albertville), ratavola̱’za (Fransa: savoyârd: Billième), ratavolê̱za (Fransa: savoyârd: Villard-sur-Doron), ratavola̱i̱je (Fransa: savoyârd: Bonneval en Tarentaise), ratavolatî̱re (Fransa: savoyârd: Les Villards-sur-Thônes), ratavolî̱re ~ ratavoulî̱re (Fransa: savoyârd: Pays de l'Albanais), ratatouli̱va (Fransa: savoyârd: La Balme-de-Sillingy, Leschaux), ratoulî̱va (Fransa: savoyârd: Annecy, Chautagne, Cordon, Genève, Samoëns, Saxel, Sévrier, Taninges), rata-uli̱va (Fransa: savoyârd), ratavoli̱va (Fransa: savoyârd: Bauges), ratavo̱u̱la (Fransa: savoyârd: La Côte-d'Aime), ratavu̱la (Fransa: savoyârd: Thônes) («souris volante» < Roger Viret 2013, Dikchonéro fransé-savoyâ — dictionnaire français-savoyard; comportant plusieurs variantes de la langue savoyarde), ratolive ~ ratoulive (İsviçre: genevois), ratta-volaire ~ ratta-volia ~ ratouliva (İsviçre: romand: Cenevre, Vaud, Valais, Frivourg, Neuchâtel < Doyen Bridel 1866, Glossaire du patois de la Suisse romande), ratavuloéra («topa volante») (İtalya: Piemonte: Mattie), ratavolójri (İtalya: Piemonte: valsoanino: Val Soana: Ingria, Ronco Canavese, Valprato, Campiglia; Valle di Ribordone: Ribordone; Frassinetto < Costantino Nigra 1874, Fonetica del dialetto di Val-Soana (Canavese)), rattavoueilledze ~ rattavoladze [ratavoladze] (İtalya: valdôtain < Jean Baptiste Cerlogne 1907, Dictionnaire du patois valdôtain; précédé de la petite grammaire), rattevolandze (İtalya: valdôtain: Valle d'Aosta) Oksitanca (oci Fransa) ratapenada ~ rata penada, ratapinhata («kanatlı fare / winged mouse / souris ailée») Lemosince [Limousin Oksitancası, Lemosin] (oci Fransa) souris-chaude (Creusois à Fresselines < Maurice Roy, Le patois Creusois à Fresselines), pîcharetto (Châteauneuf-la-Forêt < André Deleger 2002, Recueil et essai de traduction des mots et experissions en Patois de Châteauneuf et des environs), pissorato ~ ratopenado (Saint-Pierre-de-Chignac < Gaston Guillaumie 2006, Le patois dans le canton de Saint-Pierre de Chignac, pour Charles Mespoulède et Henri Lamy d’après une étude publiée en 1927), rato penado (Bas-Limousin: Corrèze < M. Nicolas Béronie 1824, Dictionnaire du patois du Bas-Limousin (Correze), et plus particulierement des environs de Tulle) Auvergne Oksitancası [Auvernhat] (oci Fransa) ratà-panadà, ratà-panatà, ratà-papanadà, ratà-paparadà, ratà-papinädà, ratà-parpanadà, ratà-parparatà, ratà-parpelhadà, ratà-parpenadà, ratà-pempenhadà, ratà-pempinhadà, ratà-pinhadà, ratà-penâ, ratà-penä, ratà-penadà, ratà-penardà, ratà-penaudà, ratà-perpenadà, ratà-liadà, ratà-vouladà, ratà-voulaià, ratà-voulajà, ratà-vouleuzà, grifudà, artiaulädà (< Karl-Heinz Reichel, Dictionnaire général Auvergnat-Français, 2005), rạ̀tå pårpånạ̀då (Fransa: nord-auvergnat/bas-auvergnat: Vinzelles (Puy-de-Dôme) < Albert Dauzat 1915, Glossaire etymologique du Patois de Vinzelles), rātapenāda (vellavien: Velay < Le Baron de Vinols 1891, Vocabulaires patois vellavien-français et français-patois vellavien) Vivaro-Alp Oksitancası [Vivaroalpenc, Vivaroaupenc] (oci Fransa, İtalya) ratapenaa, ratapena, ratapenata; rata-bòrnha (T) (< Andrieu Faure, Diccionari d'alpin d'oc, 2009), ratapenaa (~ ratapenada) (f) ~ ratapenat (m) (Fransa: vivarodaufinenc: nord du Velay et du Vivarais < Didier Grange 2008, Lexique descriptif occitan – français du vivaro-alpin au nord du Velay et du Vivarais), ratapena (Fransa: vivarodaufinenc: Isère), ratapena ~ rataplena (Fransa: vivarodaufinenc: bas Dauphiné), rato-vourouiro («souris qui vole») ~ rato-pennato («souris ailée») (Fransa: aupenc: Briançonnais et Vallées vaudoises < J.-A. Chabrand & A. Rochas d’Aiglun 1877, Patois des Alpes cottiennes (Briançonnais et Vallées vaudoises) et en particulier du Queyras), rato-penato (Fransa: aupenc: Vallouise) Nisartça ya da Nice Provensalcası [Niçard/Nissart/Niçart] (oci Fransa) ratapinhata [ratapignata] Provensalca [Provence Oksitancası, Prouvençau/Provençau] (oci Fransa) rato-penado Lengadokça [Languedoc Oksitancası, Lengadocian] (oci Fransa) ratapenada (languedocien oriental: montpelliérain), rato perno ~ rato penado (languedocien occidental: Tarn), râto-pënâdo, râto-pëno, rataplénada (Le Bleymard) Gaskonca [Gaskonya Oksitancası, Gascon] (oci Fransa) soritz-cauha [soritz cauva], sori(s)cauda ~ shericauda ~ sherigauda (Gironde), cavèca-soritz, eishoric [aishoric] (Bazadais), sourits-escaùye (< sourits «souris» + escaùye «chauve») (Landes), escauja [sourits-escaouye] (Shalòssa), chouric (Landes), ratacauda (Toulouse), pisha-rata ~ pissa-rata (Haute-Vienne, Aveyron, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Marmande), tinhahús [tignahús] Aranca [Aran Gaskoncası, Aranés] (oci İspanya: Katalonya) arrata-cauda («kel sıçan / bald rat / rata calva»), shinhaudèra, tulusèra, tinosèla («tiñuzuela») Katalanca (cat Katalonya & Andorra) [el] ratpenat ~ rat-penat ~ rat penat (sg), [els] ratpenats ~ rats-penats ~ rats penats (pl), rat pennat, rata-penat, rata-pinat, rata-pinyat, rata pinya, ratapenada ~ rata-penada (oriental central: Banyoles), rateta-penada, ratapenera (Fransa: septentrional/rossellonès: Perpinyà), ratapenera ~ rata-penera ~ rata-penarra, rata-petenera, rata-penella, rata-pinella, rata-penyada, ratapinyada (nord-occidental: Terres de Lleida), rata-pinyarda, rata-pinyaca, rata-pinyana, rat-pelat ~ rat pelat, rata-planera, rata alada, rata-patxec, ratapatxets (oriental central: Valls, Pla de Santa Maria), rata-peus, pinya-rata, pena-rats (nord-occidental: Vall de Cardós), muriac, muricech, muricec (nord-occidental: Terres de Lleida), muricic, muixirec, mulicec, molicec (nord-occidental: Lleida), burissec (nord-occidental: Terres de Lleida), burisec (nord-occidental: pallarès: Pallars Sobirà), esmoriec (nord-occidental: Arbeca), esmoriac, esmuriac (nord-occidental: Artesa de Segre), asbuliac (nord-occidental: Terres de Lleida), esvoriac, voliac Balear Katalancası (cat) [la] rata pinyada ~ rata-pinyada ~ ratapinyada (sg) [les] rates pinyades ~ rates-pinyades ~ ratapinyades (pl), rat-pinyada, rata pinyarda (Mallorca: Pollença) Valensiyaca ya da Valensiya Katalancası [Valencià] (cat) [la] rata penada (sg) [les] rates penades (pl) (Latince < ratta pĭnnāta «rata alada»), rató, ratot, esmoriach, muricech, muricec, muricic, murcec, muriac, muixirec, mocegaló (Crevillent), mocigaló, moceguello, moceguillo, muciguello, mociguello, borreguillo (mozarabe catalanizada: Monòver), morzegilo (mozarabe catalanizada: La Font de la Figuera), mocígalo (mozarabe catalanizada: Valencia), mosegelo (mozarabe catalanizada: Vallada), musigelo (mozarabe catalanizada: Eix) Sardinya Katalancası [Alguerés] (cat İtalya:Sardinya: Alghero) rata pignà, ratapignara Aragonca (İspanya) afogacandil, apagacandil, ventadera, moriciego, moriziego, miriziego, murziacalo, morcielago, borrachet Cantabria Asturleoncası [Cántabru, Montañés] (ast İspanya) pistrueyu, saparnatu ~ sapalatu ~ sapulatu («kanatlı kurbağa / winged toad / sapo alado») Asturca (ast İspanya) esperteyu ~ espertieyu, morcíganu ~ murciéganu ~ murciélagu ~ murciégalu Leonca [Llïonés] (ast İspanya) esperteyo, morciélago, murciégalo, muraciénago, muraciégano (Salamanca, Zamora, León) murciénago, muricego, murciégano (Salamanca; Zamora: Sanabria, Aliste; León: Maragatería, Omanas), murciéguenu (Zamora: Sanabria), muraciéganu ~ moriciéganu [moriciégano] (Salamanca), borciégano ~ borraciégano ~ borreciégano ~ burciégano ~ burraciégano ~ burriciégano ~ burrociégano ~ moraciégano (Salamanca), burriciélago ~ burraciégano ~ burranciégano ~ borranciégano (Zamora), muscegallo (Zamora, Salamanca), muscigallo (Salamanca), zarramálago (Zamora), uelgamures (Zamora), gritagüeyos ~ ratagüeyos [ratagüellos] (Zamora, Asturias) (< güeyu [sg] güeyos [pl] «göz / eye / ojo») Mirandaca [Miranda Asturleoncası, Mirandés] (mwl Portekiz) murciegano ~ morciegano, murcielago, murciego, burrecego, burcego, burrociego, burciego, burrocegano, bunaciego Estremenyuca [Extremadura Asturleoncası, Estremeñu, altoextremeño] (İspanya) cachupinu, calapachitu, gahpachi, maria figura, morciégalu, murciégalu, murcigalu, mordigallu, surracanu (Fuente del Maestre) İspanyolca murciélago (metatez: < murciégalo < *mure ceculo < Latince mus caeculus [murem caeculum] «kör fare / blind mouse») Kastilya İspanyolcası [Castellano] murciégalo ~ morciégalo (Castilla y León: Ávila), morciégalo (Castilla y León: Aliste, Maragatería), morcegallos ~ morcego (murciano: Almería, Granada), morciégano (Castilla y León: Aliste), murciágano (Cantabria), curciélago (País Vasco), morceguillo, murceguillo (1250), morciguillo (manchego, murciano), morgiguillo (murciano), murcigalo (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz. Campanario y Campillo de Llerena), mordigallo (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz: Siruela), mursego (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz: Olivenza), mursiego (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz: San Benito de la Contienda), pipistrello ~ pipistruello ~ pistruello (Cantabria), vespertilio, vespertillo, cerramízcalo (Castilla y León: Ávila), chordingo (riojano), surracaño (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Badajoz), calapachito (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Cáceres. Serradilla) (< dimunitive of *calapacho [galapacho ~ capacho] «çobanaldatan / nightjar / chotacabras»), rite (castúo [Extremadura Kastilyacası, bajoextremeño]: Cáceres. Serradilla), pájaro del diablo («şeytan kulu / satan's bird») (Castilla y León: Ávila), pajarito alcuza [Endülüsçe pahariyo arquza adlandırmasının Kastilyacalaştırılmış formu: pelito arcuza, perito arcuza) (Endülüs), ratón volante Kostarika İspanyolcası (costarriqueñismo) chumíjaro ~ chumijo (Puriscal) Kolombiya İspanyolcası [español colombiano] [el] chimbilá, [el] chibe, [el] murceguillo Amazonya İspanyolcası [español amazónico] (Peru) mashu ~ masho (Loreto) (< Keçuvaca) Endülüsçe [Endülüs Kastilyacası] (İspanya) marziégalo, morzigiyo (Jaén: Sierra Mágina), paharito er diablo («şeytan kuşu / satan's bird»), diabliyo, pahariyo arquza, panarra, sigiriya Galiççe [Galego] (İspanya) morcego, moricego, morricego, mouricego, muricego (Galicia; Zamora: Lubián ; León: Los Ancares), morcengo, murcego, muracego, murocego, murucego, morcêho (Goián), morcexo, morxego, moncego, monicego, municego, musabello, busabello, espertello, noitarega, touciñeiro, paxaro coiro («deri-kuş / leather-bird») Portekizce yazı dili: morcego; halk dili: mouricego (transmontano: bragançano) Brezilya Portekizcesi morcego, andirá, guandira Furlanca (fur İtalya: Friuli-Venezia Giulia, Veneto) gnotul ~ gnòtul ['ɲotul] (sg) gnotui (pl) (< gnot «gece / night» + -ul «bir ek / a suffix»), nöttöl, barbastrín, barbastín, barbasèl Ladince (lld İtalya: Güney Tirol, Trentino, Veneto) nǫ́tulǫ (Unterfassa), nótol (Avoltri), nyótul (Cormons), nettola (Buchenstein), néttora (Abtei), nèttora (Fassa), nuottora (Ampezzo), noettora, flutra (< fluterné «flattern» oder eine gekürzte Form zu tirol. fluttεrmaus Joachim Grzega 2002, Materialien zu einem etymologischen Wörtebuch des Dolomitenladinischen), barbustèl (nònes: Val di Non) Rumançça (roh İsviçre) utschè mezmieur (rumantsch dal grischun) ~ utschè mezür (Engadin) ~ utšemetsmʋr (Vallader [Unterengadin]) ~ ʋtšemȩtsmkʋr (Putér [Oberengadin]) («yarı-fare kuşu / bird of half-mouse / uccello mezzo-topo»), miezmìur e miezutscì [Churwälsch: miez mieur a miez utschi, mez mür e mez ucè] (sursilvan) («yarı-fare ve yarı-kuş / half-mouse and half-bird / mezzo-topo e mezzo-uccello»), miȩts míur miȩts utší (sursilvan), žgulanǭ́tχ (surmiran: Sursès) Piyemontezce (pms kuzeybatı İtalya: Piedmont) [la] ratavolòira [rata volòira] (sg) [le] ratavolòire (pl), ratavouloira (bovesano), ratavolä’ra [ratavolara] (canavesano), rata vuloira, rata vülóra, rata vülòira (torinese: Torino), rata vulura (novarese occidentale: Novara), rata valóra (vercellese: Vercelli), ratavalora (monferrino: Monferrato), rat vouloùr, rat-volòr, ratulọ́ (< Theofilo Spoerri 1918, Il dialetto della Valsesia) ~ ratrolôo (< Tonetti Federico 1894, Dizionario del dialetto valsesiano) ~ rat vuló (valsesiano), rata tauléri, ratauloira, rataulera, rataroula (alessandrino), rataràura (alto monferrino/acquese: Acqui Terme), ratòira ~ ratanèra (cuneese: Frabosa Sottana, Villanova Solaro, Roccaforte Mondovì), ratavera, ratauëra (cuneese: bovesano), ratauṛójṛa (cuneese: Castellinaldo < Giuseppe Toppino 1913, Il dialetto di Castellinaldo), rata vur̂oira, rata vuèra, rata vroira, rata vloira, rata vluera, giari vulü, giari vulou (bovesano), giari-volàn (Carignano) («uçan fare / flying mouse / topo volante»), rata babuer̂a, gata vroir̂a («uçan kedi / flying cat / gatto volante») (< Giacomo Giamello 2005, Dizionario zoologico, latino, italiano, piemontese, francese, inglese) Potenza Piyemontezcesi [Galloitalico di Basilicata] (güney İtalya: Basilicata: Potenza) tavelarora Batı Lombartçası [Lombardo occidentale, Insübrich] (lmo İtalya, İsviçre, Avusturya) [la] tegnoeura [tegnœùra] (milanese antico), tagnoeura (legnanese: parabiaghese), tagnöra (saronnese: Gerenzano), tegnöla (milanese: Milano şehri, Cassano d'Adda; brianzolo: Briosco), tignöla [tignoeula] (verbanese; trezzese: Trezzo sull'Adda), tignöl (lecchese: Lecco), tagnöl (varesotto: Lago Maggiore), tegnöl (laghée: Varenna), tegnaröl ~ tegnaröla (lecchese: esinese: Esino Lario), tignöa ~ tegnöa (bustocco: Busto Arsizio), taragnöa (bustocco: Borsano), taragnöla (comasco), tegua (milanese: Milano bölgesi), ratt-tignöl (İtalya: Lombardia), rattatagnola (İsviçre: ticinese: Ticino), rattapignöla (comasco: Como), rattpignöl (comasco: Cernobbio), rattapignòla (brianzolo), rata pignòla (comasco: Lezzeno), ratapignoela (comasco), tignöla ~ ratvulö (< giovanipadani.leganord.org), rata vuluvva (lomellino), [lå] ràtavùla (lomellino: garlaschese < Pierluigi Rossi 2007 & 2008, Garlasco - il suo dialetto / Garlasch - ål so diålåt), rotolùn (ossolano: Mergozzo) («topo che vola»), rat vulúr (Omegna), ratavolar (İsviçre: Grande Cariçaie), méz rat e méz ucél (İsviçre: ticinese: Osco), mezaratemezucèl (İsviçre: ticinese: Broglio), mèz rat e mèz usèl (valtellinese: Grosio) («yarı fare ve yarı kuş / half-mouse and half-bird / mezzo topo e mezzo uccello»), mezratemezusgèl (valtellinese: Bormio), mesarataemezolcèl ~ mezaràta e mezurscèla (valtellinese: Ardenno), mèzuràt (İsviçre: ticinese: Osco), meseràtt (laghée: Valsolda), mezzaratt ~ mezzarat ~ mezarat (verbanese: Lago Maggiore) («mezzotopo»), meza ratàla (verbanese: Ghiffa), trignàpula (sg) trignàpuli (pl) (valtellinese: Chiuro e Castionetto < Tarcisio Della Ferrera, Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto), sgrignapòi (trezzese), barbalàche (lecchese), pipistrèll (milanese moderno; brianzolo < İtalyanca), nuciaröla ~ nuciaroeula (Lombardia [Hangisi?]) Doğu Lombartçası [Lombardo orientale, Orobico] (lmo İtalya) grignàpola (camuno), gregnàpola [gregnappola] ~ grignàpola (bresciano), gregnapapula (Alfiano, Cremona), sgrignàpola [śgrignàpola] (sg) sgrignàpole [śgrignàpole] (pl) (bergamasco), žgrinyápola (livignasco: Trepalle), sgularat [śgularat] (bergamasco), gùla-ràt ~ gularàt ~ gularat (cremasco: Izano, Crema), rat śguladü (lodigiano: Maleo; Pavia: Santa Cristina, Bissone, Retegno), ratt-sgoladò (lodigiano), ratt sgolavò, rataśgüratéi (Piemonte: Volpedo), succhia-capre (camuni), teta-ache (camuni), nàtola (Brescia) Sicilya Lombartçası [Lombardo di Sicilia, Gallo-italico di Sicilia] ratavóla ~ rattavola (Piazza Armerina), ratavulédda (Piazza Armerina) Trentinoca [Trentino] (İtalya: Provincia autonoma di Trento [Welschtirol, Wälschtirol]) rotolana (Trentino), ràpe (Trentino Alto Adige), usèl sórze (Roncegno Terme) Emilyaca [Emigliàn, Emiliano] (egl İtalya: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemento, Toscana, Veneto) palpastrèl (bolognese), parpastrèl (reggiano), papastrèl (modenese), palpastrèll ~ balbastrèl ~ pipistrèll ~ pipistrèl ~ vipistrèll (modenese), palpastrèl ~ balbastrèl ~ scurót ~ lusignót ~ pipistrèl (modenese di città: Sassuolo < Cristina Fiandri 1997-98, Italiano e dialetto a contatto: aspretti del mutamento del dialetto a Sassuolo (Modena)), palpastrell, pappastrèl (modenese: mirandolese: Mirandola), palpastréll (reggiano: San Polo d'Enza), palpastrél, polpastrél (reggiano: Castelnovo ne' Monti), barbastrél (piacentino: Piacenza), parpastrèl ~ parpastrell ~ pálpástrel (parmigiano), barbastêl ~ barbastèll ~ barbastiè (ferrarese), barbastêl (ferrarese: argentano), balbastrell (mantovano < Francesco Cherubini 1827, Vocabolario mantovano-italiano), baldbastrell (mantovano), pipistrello ~ papastrello (bolognesi montani alti: lizzanese: Lizzano in Belvedere < Andrea Signorini, Alcuni elementi di grammatica del dialetto lizzanese (Lizzano in Belvedere)), piappastrèllo (bolognese: Alto Reno), paipastrello (modenese: frignanese: Frassinoro), parpajòn ~ parpagliòn (carrarese), ratt barbastèll (piacentino), rat barbastél (piacentino: Val Nure, Val Trebbia), rat barbéstul (piacentino: Monticelli d’Ongina), rattabarbatéllu (piacentino: Pertuso), rat śgulatëin (piacentino: Val Tidone), rattuśguerrattin (piacentino: Genova: Fontanarossa [Gorreto]), rattuśgurattèin (piacentino: ferrierese: Piacenza: Ferriere), rat sgulad (pavese), rataùla ~ ratävolä ~ratavoula (pavese), rat vulp (pavese: Bissone, Retegno, Santa Cristina), [al] nòtsal (lunigianese) Rumanyolca [Rumagnôl, Romagnol] (rgn İtalya: Emilia-Romagna, Marche, Toscana; San Marino) baibastrël (sg) baibastrèl (pl) ~ e' bibastrël ~ lusartén (< Libero Ercolani 1963, Vocabolario romagnolo-italiano), balbastrèll (sg) balbastrèlli (pl), baibasträl, baibastrel (Premilcuore), balbastré (Imola), nòttal (santarcangiolese: Santarcangelo di Romagna), nòtal, nottle Sanmarinoca [San Marino Romanyolcası, Sanmarinêṡ/Sammarinoiṡ, Sammarinese] (rgn San Marino) balbastrèll, nɔːtˡl̥i (sg) nuːtˡl̥i (pl) (del nord-est), nɔːtˡl̥i (sg) nɐtˑˡl̥i (pl) (del sud-ovest) (< Alexander Michelotti 2008, The position of the Sammarinese dialects in the Romagnol linguistic group) Ligürce [Ligure] (lij İtalya, Monako, Fransa) ràtto penûgo (sg) ràtti penughi (pl) ~ ràtto pernûgo (sg) ràtti pernûghi (pl) (genovese/zeneize), rattopennûgo [ratto-pennûgo] ~ ratto pennügo ~ ratto penûgo ~ rattupenügu ~ rattupenugu ~ rattapanuga (genovese/zeneize), ratto pernugo (Santa Margherita Ligure), rutti pennüi (pl) (Porto Venere), rattopernugo, ratapéna (Soudanèlu), ratapena (Airole), [a] rataùia (pl) [e] rataùie (pl) (savonese: pietrese: Pietra Ligure), parpagiùn (ligure orientale: Cornice), parpagión ~ nottolo (ligure orientale: lunigianese: Lunigiana) Monakoca [Monako Ligürcesi, Munegascu] (lij Monako) ratapignata Korsika Ligürcesi [Bonifassin, Bonifacino, Bunifazzinu, Bonifacien] (lij Güney Korsika: Bonifacio) ratu pindüu (sg) ratti pendüi (pl) Sardinya Ligürcesi [Tabarka Ligürcesi, Tabarchin] (lij İtalya: Sardinya: Carloforte, Calasetta; 1770 yılında Tunus'un Tabarka kolonisinden gelmişlerdir) rattupennugau ~ ratu pernügu, rattu spenugu (Carloforte) Venedikçe [Vèneto] (vec İtalya, Hırvatistan, Slovenya) barbastréjo (sg) barbastriji (pl) ~ nòtoła {nòtola, nòtoea} (sg) nòtołe (pl) ~ nòtol ~ signàpoła {signàpola, signàpoea} (sg) signàpołe (pl) (< Michele Brunelli 2006, Dizsionario xenerałe de ła łéngua vèneta e łe só varianti), nòtola ~ barbastèlo (veneto lagunare/veneziano < Giuseppe Boerio 1829, Dizionario del dialetto veneziano), barbastrigio (sg) barbastrigi (pl) (veneto centrale: antico vicentino), barbastrégio (veneto centrale: padovano), barbastrijo (veneto centrale: vicentino: Vicenza), babastrijo (veneto centrale: padovano: San Martino di Lupari), babastrejo (veneto centrale: padovano), barbastréjo (veneto centrale: bassa padovana), barbastèjo (Venezia), barbastel (Trieste), parpastrélo (Porto Viro), sergnàpola ~ zergnàpola ~ signàpola [signàpoła, zignàpola] ~ frignàpola (veneto occidentale: veronese), nòtola (trevigiano: Treviso: Caerano, Montebelluna), nottela (veneto centrale: bassanese: Bassano del Grappa), gnòtul (bisiacco: Trieste < Furlanca), meso sorzo e meso usèl (veneto orientale: istriano), pipistrèl ~ mèşo sòrşo e mèşo uşèl (Slovenya: Izola [Isola d'Istria]: isolano < Silvano Sau 2009, Dizionario del dialetto isolano), pipistrelo ~ pipistreo (Venezia) Korsikaca (cos Fransa: Korsika adası) topu pinnutu ~ topupinnutu ~ topo pinnuto (cismontano capocorsino: Bastia) ~ topo menudo (< menudo < pinnuto) (cismontano capocorsino: San Fiorenze) («kanatlı fare / winged mouse / rat ailé») topalutu ~ topalupu, topumarinu, acellu tupinu (cismontano capocorsino: Corte) («fare kuşu / mouse bird / uccello topino»), acellu pinnutu, saccu pinnutu ~ saccupinnutu ~ sacca-pinnuto (cismontano capocorsino: Calvi), sciacca pinnutu ~ sciaccupinnutu, setulu pinnutu ~ sedulupinnutu, rata pinnata ~ ratapinnata, caracozza (karakozza) ~ caragozza, cucozzu (kukozzu) ~ cugozzu ~ caguzzu, scucozzu ~ sguguzzu ~ scagozzu, cacozzulu ~ scugozulu, scafuratu, razzucuddatu, disaminachjolu, cincipinellu, cincimellu, pipistrellu (< İtalyanca pipistrello) Sardinya Korsikacası (Gaddhuresu) (sdn İtalya: Sardinya adasının doğu kuzeyi) passaritoltu (Maria Coghias, Bortigiadas), passarutoltu (Tempio), passaritòlta, passaridòlta, passera tòlta (Trinità d’Agultu, Tempio Pausania), passalitòltu, passalitòlta, passulitòlta, passonatòlta, paparòttu ~ paparòttulu (La Maddalena adası), razzu pindutu ~ rrazzu pindutu (Santa Teresa di Gallura) Sardinya Korsikacası (Sassaresu) (sdc İtalya: Sardinya adasının batı kuzeyi) zirrióra, zirrioru, zirriólu (Castelsardo), sorigi pinnaddu (sedinese), sóriggu pinnaddu (Castelsardo), sóriggu impinnatu (Castelsardo), pubuleddu (Castelsardo) İtalyanca [il] pipistrello (sg) [i] pipistrelli (pl), vispistrello (eskice), nottola, uccello notturno («gece kuşu / night bird») Eski İtalyanca vipistrello, vispistrello Toskana İtalyancası [Toscano] [il] pipistrello, /pipisˈtrɛlːo/ (toscano settentrionale: fiorentino), /pipisˈtrelːo/ (toscano meridionale: senese), pipistr ~ pipistred (castelpoggino: Castelpoggio), piappastrèDo (Treppio < Lia Bonzi 2000, Piccolo dizionario del dialetto di Treppio), pilistrello (toscano settentrionale: lucchese), pilistrello ~ pilustrello (toscano occidentale: pisano), pilustrello (Castelfiorentino), pimpistrello (Figline Valdarno), primpistello (toscano settentrionale: fiorentino: San Domenico), pripistrello ~ pripistello (toscano settentrionale: fiorentino), papastrello (Massa: Tenerano), papastrél (Massa: Equi), spertello (Lucca: Sassorosso di Garfagnana), gnuttelo (toscano meridionale: aretino: Arezzo, Ponte alla Chiassa < Fabrizio Fabbroni, Termini dialettali) Umbria İtalyancası [Umbro] nòttəlo (perugino: Castel Rigone), nóttora (perugino: Spoleto) Ciociaria İtalyancası [Ciociaro] (İtalyan: Lazio: Ciociaria) scarpencia (casalvierano) Viterbo İtalyancası [Viterbese] (İtalya: Lazio: Viterbo) /la ˈnɔɐtːɐla/ (Acquapendente), nottela (onanese < Giuseppe Franci, 2010, Così parlavano le nostre nonne: dizionario dialettale onanese, curiosità, proverbi e blasoni popolari), nòttala (Canepina), lòttola (Canepina: Corchiano < Luigi Cimarra & Francesco Petroselli 2008, Contributo alla conoscenza del dialetto di Canepina), nottolella (Castiglione in Teverina) Romaca [Romanesco, Romano] (İtalya: Lazio: Roma) "unknown" Sabino İtalyancası [Dialetto sabino] nóttoja ~ nóttuja (sublacense), no̭ttia (Cervara di Roma < Clemente Merlo 1922, Fonologia del dialetto della Cervara), nòttulo (aquilano: Amatrice), nòttala (Sant'Oreste), pipistréglio (Borgorose) Marche İtalyancası [Marchigiano] (İtalya: Marche [kuzeyi hariç]) nottola (marchigiano centrale), nòttola (marchigiano centrale: anconitano: Filottrano), nùtterə (marchigiano meridionale: Pretare), spiridillo (marchigiano centrale: maceratese: Porto Civitanova), spiriticolo, pipistrellu (marchigiano centro-meridionale: fermano) Napolice [Nnapulitano] spurtigliôn, spurtiglione [spurtigliónə] (napolitano, campano), špurtəłǫ́nə (campano: Isola d'Ischia < Ilse freund 1932, Beiträge zur Mundart von Ischia), spurtigliónë (campano/turrese: Torre del Greco), sporteglione, sportiglione ~ sparpaglione (campano: Caserta), spartuglionə (campano: Campania: Avellino), spertecaglione [spərtəkagliónə] (campano: Campania: Cilento), scurpiglione (campano/beneventano), scurfiglionu ~ scurfuglionu (campano/irpino/bagnolese: Bagnoli Irpino) (< Latince vespertilionem «uccello del vespro»), surecille i nòtte (campano: ponziano: Ponza < surecille «topolino» < Ernesto Prudente 1993, Alfazeta, voci del dialetto ponziano), špurtigliónə (cilentano: Olevano), sparpagghiónə (abruzzese/ascolano: Ascoli Piceno), kacciauòcchiə (abruzzese: Chieti: Montebello sul Sangro), skruppione (abruzzese: Chieti: Fallo), sottpence [sottəpencə] (abruzzese), fòrakàsciu (abruzzese: L’Aquila), cəkatə (abruzzese: L’Aquila: Rocca di Cambio), scarapìnge [skarapingə] (abruzzese: L’Aquila: Villalago), scarapingeche [skarapìngəkə] (abruzzese: L’Aquila: Scanno), spərepìngugliə (abruzzese: L’Aquila: Cocullo), [lu] sopreppènce (sg) sopreppìnce (pl) (abruzzese adriatico: atessano < Ercole Rucci 2007, Glossario minimo delle parole dialettali atessane cadute in dususo o quasi), [lu] sopreppênge (sg) [li] sopreppènge (pl) (abruzzese adriatico: vastese: salvanese: San Salvo < Evaristo Sparvieri, Vocaboli dialettali sansalvesi), scarapenge ~ [lu] pipistrelle (abruzzese adriatico: lancianese < Maurizio Angelucci 2011, Grammatica inedita e vocabolario del dialetto lancianese-frentano), cavalocchi (napolitano), cavarucchiḙ ~ screppe̊cchiḙ ~ sparpajône (abruzzese/teramano), mastripengi (abruzzese/teramano: Isola del Gran Sasso), paraspingu’l (molisano: Campobasso: Monacilioni), sbrəbbìnghələ (molisano: Campobasso: Campolieto), sòprespìnguele (molisano/casacalendese), soprəppinghə (molisano), soprappingə ~ spərəpingə (sanseverese: San Severo), spurtagghione [spurtaġġjónë] (pugliese:/dauno-appenninico), skurpìngələ (pugliese:/dauno-appenninico: Alberona), skurfigliownə (pugliese:/dauno-appenninico: Bovino), skərkəgghiównə (pugliese:/dauno-appenninico: Cerignola), skrupìngələ (pugliese/garganico: San Marco in Lamis), sprepìngulə (pugliese/garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, San Severo, Vieste), sparapìngələ (pugliese/garganico: Rignano Garganico), sprəpéngələ (pugliese/garganico: Sannicandro Garganico), sprəpìngələ (pugliese/garganico: Lesina), sprəpìnghələ (pugliese/garganico: Vieste), sprəpòjngulə (pugliese/garganico: Vico del Gargano), spərəpåjngulə (pugliese/garganico: Vico del Gargano), sparpaglione [sparpagliónə] (pugliese/garganico: Deliceto, pugliese/garganico/tarnuès: Poggio Imperiale; molise: Campobasso: Bojano) (< Latince vespertilione(m), acc. di vespertilio,-onis), spurtagghiónə (pugliese: Foggia) (< Latince vespertilione(m), acc. di vespertilio,-onis), tagghiakåpə (pugliese: Foggia) («taglia testa»), soprappéngə (pl. sopreppingə) (pugliese/garganico: Apricena) («sopra la tegola»), sóvræppénghe ~ sovräppénghə (pugliese/garganico: Serracapriola), sparapingə (pugliese/garganico: Rignano Garganico) spərəpéngə (pl: spərəpingə) (pugliese/garganico: Sannicandro Garganico), sprəpingə (pugliese/garganico: San Giovanni Rotondo), spruwignə (pugliese/garganico: Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo), spruuinghie [spruwinghiə] (pugliese/garganico: Mattinata, Monte Sant’Angelo) (< Latince *spervinculus [metatez] < *vesperinculus < vespertilio,-onis), travagghjàule [travagghiawlə] (pugliese), skuskəvèddə (pugliese/barese: Trinitapoli), skurtigghiawnə (pugliese/barese: Minervino Murge), spərdəgghiawnə (pugliese/barese: Andria), rettuwagghiə (pugliese/barese: Altamura), vəttuwagghiə (pugliese/barese: Gioia del Colle), mattəvuddə (pugliese/barese: laertino), tavagghiòələ (pugliese/barese: Molfetta), surgərillə vulandə (pugliese/barese: Canosa) («uçan farecik / flying mouselet / topolino volante»), aciəddə d-u dəmònjə [aciidde du demmonie] (pugliese/barese: Bitonto) («şeytan'ın kuşu / satan's bird / uccello del demonio»), pappastrighə (pugliese/barese: Bari), parpagghiòwnə (pugliese/barese: Bari) (< Latince papilio,-onis «kelebek / butterfly / farfalla»), sorgə d-a nòttə (pugliese/barese: Bari) («gece faresi / night mouse / sorcio della notte»), malacíəddə (pugliese/barese: Bari) («cattivo uccello»), rənnənèddə də la nòttə (pugliese/barese: Bari) («gece kırlangıççığı / night swallowet / rondinella della notte»), trittuécchie (pugliese/barese/valenzanese), trettevàgghie [trəttəvagghiə] (pugliese/barese: Bari; lucano: Lucania), tavagghiòl’ (lucano/grottolese < Michele Lacetera, Dizionario grottolese), [la] mattvoggh (lucano/materano), mattəvagghiə (lucano/montese: Montescaglioso), nattəvigliə (lucano), gattarvegghiə (lucano/potentino: Sant'Arcangelo), gattarveggh (lucano: Basilicata), gattëfìglië (lucano: gallicchiese) (< cattus «gatto» + vigilus «che veglia»), zòkklə ka volə (lucano: Lucania), martuègghiə (cegliese: Brindisi:Ceglie Messapica), gattapinnèddha (lucano: Mormanno), chiattille (lucano: Villapiana) Tarantoca [Taranto Sicilyacası, Tarandíne] (İtalya) {Taranto bölgesinin tamamında tarantino lehçesi konuşulmaz, güney bölümünde salentino/brindisino lehçesi de konuşulur ve ben turtuvagghia (< Domenico Ludovico De Vincentiis 1872: Vocabolario del dialetto tarantino in corrispondenza della lingua italiana) ile vəttəvigghiə/vəttvugghiə hariç Taranto kayıtlı diğer verilerin (özellikle de küçültümlü turtuvìgghiulu vb.) tarantino olup olmadığından emin değilim} turtuvagghia, turtivagghia, turtuàgghia, turtuàgghiə, turtəvègghiə, turtuegghiə, turtuája, turtuvìgghiulu, turtuàgghiula, turtuàgghiələ, vəttəvigghiə, vəttvugghiə Salentoca [Salento Sicilyacası, salentino] (İtalya) sòrice d’India ~ surgedìndia ~ surgetìndio ~ surgidindu ~ surgerignu ~ surgitignu ~ sòrice-lìndiu ~ sòrice-lindu ~ sòrice lìnnine ~ sòrice-lindru ~ sòrge-lìndiu ~ surgi-lìndiu ~ surgi-linnu ~ surge-lìndiu ~ sòrgi-lindu ~ sòrgia-lindu (leccese: Lecce) ~ sòracə-lìndiu ~ surgelindu (leccese: Brindisi) («sorcio d'India» < surge «sorcio, topo» + lìndiu «d'India» also cf. lindu «leggero»), surge cu ll'ale [surge kull’ale] (leccese: Lecce, Brindisi) («kanatlı fare / winged mouse / sorcio con le ali»), surge-puèrru ~ surgi-puerru ~ surge-cuèrru (leccese: Lecce), surge te nòtte (leccese: Lecce) («gece faresi / night mouse / sorcio della notte»), surge ulatèu [súrǵe ulatéu] ~ surge ulante ~ surge volante ~ surge volantinu (leccese: Lecce) («uçan fare / flying mouse / topo/sorcio volante»), jattavìgghiula ~ jattavègghiulu ~ jattuvìgghiulu ~ jattumìgghiulu (brindisino: Brindisi), jattamìgnula (leccese: Lecce), jattamìngula (brindisino: Taranto), jattanìcula [jattanìkula] (brindisino/manduriano: Taranto:Manduria), jattanìula (brindisino: Taranto), jattìkula ~ jattaruìgghiu ~ jatturìju ~ jattunìu ~ jattajulu (brindisino: Taranto), martuègghiu ~ martuìgghiu (brindisino: Brindisi), nattavègghiulu ~ nuattavègghiulu ~ tattawègghiulu ~ tattawègghiu (brindisino: Brindisi), tattauèjulu (leccese: Squinzano), turtuvàgghiula (Brindisi), tuagghiola (leccese), arturìgghiula ~ rattulìgghiula ~ ratturìgghiula (leccese: Lecce), kattapìgnula (salentino meridionale: Otranto), gattapìgnula ~ gattupignula ~ kattupìgnulu ~ grattapígnula ~ kattimìgnula (leccese: Lecce), kattavìula ~ kattavìvula ~ kattavìvala ~ kattavìjula ~ kattuvìja ~ kattuìgghiula ~ kattuvìvala ~ kattivìula ~ kattivìvula ~ kattuvìcchiula (leccese: Lecce), attavìvala ~ attavía (leccese: Lecce), attuvìcchiula (leccese: Lecce), vuttuvàsciulu (Brindisi), fəttəvècchia ~ fittivècchia ~ fəttəlècchia (Brindisi) («fotti-vecchia»), frəttəvècchiəla (Brindisi) (dim. of fəttəvècchia), defterìkula ~ tartarìkula (leccese: Lecce) (< Yunanca nykterídula, dim. of nykterís), fsalìta (leccese: Lecce) ~ ssalita (leccese: Martano) (< Yunanca psalìdion «forbici»), fsalitèddha ~ zzalitèddha (leccese: Lecce) (dim. of fsalita), azzalitédda (salentino meridionale: Otranto) (< Yunanca psalìdion «forbici»), salitèddha (leccese: Castrignano dei Greci), passapìttula (leccese: Lecce), pəpəstriddə (brindisino: Taranto), parpagghìuèculu (brindisino: Taranto), strippa ti tiàulu (leccese: Lecce) (< strippa «kısır[laştırılmış] evcil hayvan / infertile beast / bestia sterile» + tiàulu «şeytan / devil / diavolo»), tiaulìcchiu (Lecce, Brindisi) ~ diaulicchiu (Brindisi, Lecce) ~ diavulicchiu (Brindisi) («şeytancık / devilet / diavoletto»), laùru di notte (Brindisi), lindinèddha di nètte (leccese: Lecce) («gece kırlangıççığı / night swallowet / rondinella della notte»), ninninedda (Brindisi) ~ rananèdda (leccese: Lecce) («kırlangıççık, küçük kırlangıç / swallowet, little swallow / rondinella, dim di rondine), tìmbili-tòmbuli (leccese: Soleto), pondikò volatèo (Lecce: Martignano), tiflopòndiko zze t’aèri (leccese: Soleto) (< Yunanca tyflopòntikos «topo cieco») Kalabriyaca [Kalabriya Sicilyacası] [Calabrese] (İtalya) lindanella de notte (catanzarese) ~ rindaneddi di notte (pl) (reggiono: Palizzi) («gece kırlangıççığı / night swallowet / rondinella della notte»), rinnune 'e notte (Cosenza), acèddu 'i notti (catanzarese), museràt ~ museratt (comasco), gôlanôcc (comasco: Tre Pievi), aggellu ’e notte (Cosenza) ~ aggiellu de notte («uccello della notte»), chiattiddrèra (sanmarchese: San Marco Argentano), gattu ’mpisu (vibonese: Carìa) («asılı kedi / hanged cat / gatto appeso» < gattu «gatto» + ’mpisu «appeso, afforcato, impiccato»), gattapinnèddra, surici puòndicu, sùrice pantúocchiu ~ sùrice pantùocchju («sorcio topo»), pantùocchju, pantucchiu, sùrice-aggèllu (Cosenza), sùrice-aucíellu (Cosenza), sùricia ocèddhu ~ sùricia ocèddu (catanzarese), suricioceddhu (catanzarese: Taverna), sorici occegli (pl) (vibonese: Nicotera) («kuş-fare / bird-mouse / topo-uccello»), sùrice mienzu ocieḍḍu (catanzarese: Marcellinara), nottivìgliula ~ nottevìgliula ~ nottavigghjula [nottavìgghiula] (crotonese: Crucoli), lattarinə ~ lattarignə, tagddariti (1839 & 1846 Regno di Napoli), tagliarita (Catanzaro: Oppido), tajarita (reggino), tallarito ~ taddarito (reggino: Palmi), taddarida (reggino: Condofuri), taddarita (reggino. Scilla), tadarita (reggino: Gioia Tauro), taradita (reggino: Piana di Gioia Tauro) [metatez], taradhìdha (reggino: ddrositanu: Drosi), taraddino (Sant'Eufemia), parpagghiùna (girifalcese: Girifalco) («ipekböceği kelebeği / silkworm moth / farfalla del baco da seta»), nuòttula (catanzarese: Conflenti), zifrìttula Sicilyaca taddarita (siciliano occidentale/palermitano: Palermo; non metafonetica orientale: Catania), taddariti (metafonetico sudorientale: Modica), taddharita [taḍḍarita] (messinese: Messina), taddarida (messinese: San Salvatore di Fitalia), taddarica [taddarika] (metafonetico sudorientale: Pachino), taddarichi ("Messina"), tardarita, tardaritola, tallarita i notte (pantesco: Isola di Pantelleria), sùrici vecchiu [surci vecchia] ("Messina"), pipistrellu Dalmaçça surca pizigaun Rumence (Romanya) liliac (sg; art: liliacul) lilieci (pl; art: liliecii), șoarece (bölgesel) («fare / mouse») Moldovaca лилияк Ulahça [Armãneashce] (Balkanlar: Yunanistan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan) bubureacu, burduljeacu, dubâracu, dubruljeacu, dobruljeacu, nihtiri, nihtiridz, nihtiredz, nihtiridhâ (< Yunanca νυχτερίδα), puljiu di noaptea («gece tavuğu / night chicken» < puljiu «tavuk / chicken / pui» + noapti «gece / night / noapte») İstriya Ulahçası [İstiya Rumencesi, Vlășește, Rumârește] (Hırvatistan: İstriya) puĺi̱na de no̱pte (Žejane) («gece kuşu / night bird / noćna ptičurina»), po̱de puĺ ši po̱de so̱reč (Nova Vas, Jesenovik, Letaj) ~ po̱de puĺ ši po̱de so̱rec (Šušnjevica) («yarı kuş ve yarı fare / half-bird and half-mouse»), po̱de puĺ pode soreč (Brda, Trkovci, Zankovci, Mihelići, Kostrčani) («yarı fare yarı kuş / half-mouse, half-bird»), orbu soreč ~ soreču orb (Škabići) («kör fare / blind mouse»), ćirimi̱š (Škabići) (< Çakav Hırvatçası < *ćoravi miš «kör fare / blind mouse») Sardinyaca (Logudoresu) (src orta-kuzeybatı Sardinya) sizimurréddhu (logudorese centrale: Macomer), sinzimurréddhu (Olbia-Tempio), zinzimurréddhu [zinzimurèddu, tzintzimurreddu] (Olbia-Tempio), tzitzumurréddu (logudorese centrale: Guilcer: Aidomaggiore), tzintzimorréddu (logudorese centrale: Guilcer: Paulilatino), tzintziorréddu (logudorese centrale: Guilcer: Tadasuni), tzintzurréddu (logudorese centrale: Guilcer: Ghilarza), tzuntzurréddu (logudorese centrale: Guilcer: Sedilo) (< Costantina Frau 2003, Su Guilcieri - faeddos, fainas e ainas), attilibèddhe ~ attilipeddhe (Olbia-Tempio), attulipedde [attulipeddhe] ~ attilipedde (logudorese centrale: Bosa), attulivèlle (Olbia-Tempio), alibeddhitta, aligapedde [aligapeddhe], alas de pedde [alas de peddhe], ala e pedde (Olbia [Terranòa]), ala e bèddhe, alabèddhe, alipedde [alipèddhe] (logudorese centrale: Goceano, Buddusò), alibedde [alibèddhe] (logudorese centrale: Bosa), liepedde [liepeddhe], tilipedde [tilipeddhe], cinciripedde [cinciripeddhe], cincirriolu peddhe (logudorese settentrionale: Cossoine), tirriolu de pedde [tirriolu de peddhe], tirriolupedde [tirriolu pedde, tirriolupeddhe] ~ tzirriolupedde [zirriólu pedde, zirriolupedde] (logudorese settentrionale: Bonorva, Chiaramonti), zirriólu bèddhe, terriolupedde [terriolupeddhe], tirriolapèddhe, tittirriolupedde [tittiriolupeddhe], tintirriolu bèddhe, tirriolumalapedde [tirriolu malapeddhe], tittirriolu impeddadu [tittirriólu impeddhàdu, titirriól impeddadu], tirriolu [tirriòlu] (logudorese settentrionale: Ittiri), tziriolu [ziriolu], tzirriolu [zirriólu], tittiriolu (logudorese centrale: Torpè), tzitzirriolu [zizzirriólu], tintirriolu, tenterriolu, cincirriólu [cincirriolu] ~ cinciriólu (logudorese settentrionale: Thiesi, Mores), zurru, sórighe de pedde, sórighe ’e peddhe (logudorese settentrionale: Berchidda), śórighe binnadu ~ śórighe binnàdigu (logudorese settentrionale), sórighe pinnàdigu, sórighe pinnadu (logudorese settentrionale: Nulvi), sórighe pinnádulu (logudorese settentrionale: Perfugas), sorighe pinnadule ~ sórighe pinnàdile ~ pinnàdile (logudorese settentrionale), pinnetteddu, bélica [bélika], isterripedde, piogheddu [piogheddhu], pubuleddu [pubuléddhu], ragapedde (logudorese centrale: Marghine), ragapèddhe (logudorese centrale: Macomer, Sagama), ragabèddhe (Olbia-Tempio), kàrikavèddhe (Olbia-Tempio) ~ kàligabèddhe (Olbia-Tempio), kaligapèddhe (logudorese centrale:Tresnuraghes), calicapedde, corricciólu [korricciolu] (logudorese settentrionale: Osilo), ratapignatta, rundeddu [rundeddhu], babbarrottu [babbarottu] (logudorese settentrionale: Tempio < Gadduresu paparòttu [asıl anlamı: «ebabil / swift / rondone» olan bu adın «yarasa / bat / pipistrello» anlamıyla kaydedilmesi muhtemelen derleyicinin bilgisizliği sonucu olmalı]) Sardinyaca (Nugoresu) (src orta-kuzeydoğu Sardinya) [su] tutturréddu [tutturréddhu] ~ tutturéddu [tutturéddhu] ~ tuturréddu [tuturréddhu, thuthurréddhu] (nuorese), ϑuϑureddu (barbaricino: Fonni), tutturreri ~ tuturréri ~ tuttureri ~ thuthurréri (barbaricino: Oliena, Orgosolo) [nalburun gibi büyükleri: tutturreri mànnu «büyük yarasa / pipistrello grande», küçükleri: tutturreri minòre «küçük yarasa / pipistrello piccolo»], ϑuϑrreri (baroniese: Dorgali, Loculi), zuzzurreri [tzutzurreri] (barbaricino: Oliena) ~ zuzzurreli [tzutzurreli], zurrundéddu, rundéddu, tzuntzureddu, tzintzureddu, cincireddu, giginéddu, murréddu, zunzumurreddu (barbaricino: Olzai), zanzamurréddhu (barbacino: Mamoiada), zinzimurréddu, zinzimurra [tzintzimurra], zinzimurru [tzintzimurru, cincimurru] (barbaricino: Fonni), thiziriolu (baroniese: Siniscola), zirriolu ~ tzirriolu, zirriora, zicchirriolu ~ tzicchirriolu (asıl anlamı: «tekeböceği / longhorn beetle / ceràmbice»), tittirriola, tittirriolu, tirriolupedde, ala ’e pedde [ala ’e pèddhe] (nuorese: Bitti; barbaricino: Olzai), ala de pedde (barbaricino: Fonni), alardepedde, alibedde (nuorese: Bitti), alipedde (barbaricino: Sarule, Fonni, Olzai), alipèddhe (barbaricino: Gavoi), leppeddha (nuorese: Ottana), leporéddhu (Nuoro), impeddone [impeddhóne] (nuorese: Orani, Orotelli), nappa ~ nappone, isterripedde, istría, sóriche càmpinu [sórike kampinu], sóriche pinnadu, sórighe pinnadu (barbaricino: Orgosolo), sorighe pinnàdile, pinnéddu (kısmen kaynağı: Luigi Farina 2002, Bocabolariu sardu nugoresu-italianu, italiano-sardo nuorese) Sardinyaca (Campidanesu) (sro orta-güney Sardinya) sizzimurréddhu [sizzimureddu, sitzimureddu] (arborense: Mogoro, Uras; campidanese occidentale: San Gavino Monreale, Samassi), sizzimerréddhu (arborense: Gonnoscodina), śizzimurréddhu (campidanese occidentale: Medio Campidano), sizimurréddhu (arborense: Terralba, Villa Sant’Antonio), zizimuréddhu (arborense: Mogoro), sazzamurreddhu [satzamurreddu] ~ śazzemurréddhu (cagliaritano), zinzimurreddu, zurmudéddhu [tzurmudeddu] ~ tzurmededdu, tzintzurreddu, sintzurreddu, zunzurréddhu (barbaricino centro-meridionale: Atzara, Meana Sardo, Samugheo), zunzuréddhu [tzuntzureddu] (barbaricino centro-meridionale), zunzurrittu (barbaricino centro-meridionale: Aritzo, Belvì, Laconi), zunzurítos (barbaricino centro-meridionale: Aritzo), zuzurrittu [tzutzurittu] (cagliaritano), tzuntzurittu, ciunciuréddhu (barbaricino centro-meridionale: Ortueri), cincineddhu [cincineddu] (ogliastrino: Baunei), cinciréddhu [cincireddu] (ogliastrino: Triei), cincideddhu [cincideddu] (ogliastrino), cingidéddhu (ogliastrino: Ogliastra), ciginéddhu (ogliastrino: Bari Sardo), ggigginéddhu [gigineddhu, giginéddu, gigineddu] (ogliastrino: Ogliastra), cixineddhu [cixineddu] (ogliastrino), cixireddhu [cixireddu] (ogliastrino), ginixeddhu [ginixeddu] (ogliastrino < metatez *gixineddhu), cisgineddu (ogliastrino: Gairo), pisgineddu (ogliastrino: Lanusei), pixineddu, cixinu (ogliastrino: Elini, Ilbono), cìxini (ogliastrino), cìgini (ogliastrino), zurrundéddhu [zurrundéddu, tzurrundeddu] (campidanese occidentale: Escolca, Gesico, Nurri, Villasimius, Barumini, Villanova Tulo, Genoni, Senis; asunese: Asuni), zurundelli (cagliaritano: Quartu Quartu Sant'Elena, Sinnai), zurrulleddu [tzurrulleddu], untzurrulleddu, zurrullu [tzurrullu], tzurrundu, untzurrullu, tzutzurreri, tuttureddu, pinnettéddhu (cagliaritano: Capoterra), bistéddhu (sulcitano: Carbonia-Iglesias), pistéddhu [pisteddu] (sulcitano: Basso Sulcis) ~ pisteddha [pistedda] ~ pibiristéddhu [pibiristeddu] (sulcitano: Iglesiente, Sulcis) ~ steddu (sulcitano < İtalyanca pipistrello), abipeddi (arborense: Cabras), aba de peddi, abidapeddhi [abidapeddi], api ’e péddi (arborense: Simaxis), ali ’e peddi ~ ali e vedde (barbaricino centro-meridionale: Desulo), ala ’e pèddhe (ogliastrino: Villagrande Strisaili), alas de vedde (ogliastrino: Villagrande Strisaili), arrundibeddhu de abipeddhi [arrundibeddu de abipeddi], nappurredda (ogliastrino: Ogliastra), pilloni annappàu [pilloni annappau] («uccello dalle ali di velo, uccello velato») (Escalaplano), pillòn annappàu ~ pilloni allappau ~ pillò allappàu (Cagliari), papilio de nocte (ogliastrino: Lanusei), pilgioni de notti, pilloni de notti (ogliastrino: Ulassai), pilloni de su tiàulu (cagliaritano) («şeytan kuşu / bird of the devil / uccello del diavolo»), bélica [bélika], ferikonka [fericonca] ~ férrikonka [ferriconca] (barbaricino centro-meridionale: Seulo), ferrigona, pibinziri (barbaricino centro-meridionale: Austis), tintirriolu (arborense: Mogoro), tziriolu, tzicchirriolu, arratapignata ~ arratapinniata ~ arratapinnyata ~ arratapinnata ~ arrattapinnatta [arrattapin'áta] (Cagliari), arretapignata, arrèttipinnàttu ~ arrèttapinnattu (Ogliastra, Cagliari), arreppittinattu (barbaricino centro-meridionale: Seui), rattapignata ~ ratapignata (cagliaritano), ratapinniata, rattopinnato (barbaricino centro-meridionale: Esterzili) (< Katalanca rata-pinyata), Arnavut dilleri Arnavutça lakuriq natë (sg; art: lakuriqi i natës) lakuriqë nate (pl; art: lakuriqët e natës) («gece çıplağı / nude of the night»), lakuriq (sg; art. lakuriqi) lakuriqë (pl; art: lakuriqët) («çıplak / nude, naked»), lakuriqës, gjysmami, zògou i nảtæsœ ~ ζοκ vάτι (Tosk) («gece kuşu / night bird»), tšorl’el’ek (Geg < İşkodra şivesi çor «kör / blind») Yunan dilleri Yunanca [η] νυχτερίδα [nychterída] (sg) νυχτερίδες [nychterídes] (pl), νυκτερίδα, nyχterídha (Sakız, İstanköy), nyχtarídha (Siros), nyχtiría (pl: nyχtiries) (Kalimnos), lycterídha (Mesaria), lyχderídha (Ahikerya), lyχtarídha (Kerpe:Olympos), lactarídha (Girit:Kandiye) Eski Yunanca νυχτερίς («gececi / the night one») Salento Yunancası (İtalya:Puglia:Lecce) pondikò apedastò (Sternatia) («kanatlı fare / winged mouse / topo alato»), pondikò agrikò (Calimera) (< pondikò «topo» + agrikò «campestre») Kalabriya Yunancası (İtalya: Calabria) laftarida [lastarída] (Bova), laftaride ~ lefterida (Roccaforte del Greco) Rumeyce (Kırım, Стиля köyü) чанкарабилял, чанкаравина Tohar dilleri Kuça Toharcası [Kuśiññe] (†9. yy. txb Doğu Türkistan) arśakärśa Ermeni dilleri Ermenice չղջիկ čʿłǰik (< Eski Ermenice չիղջ čʿiłǰ) Hemşince maşketep ~ maşketap Hint-İran dilleri Batı İran dilleri Tatça [тати] (ttt Azerbaycan, Dağıstan) килэхьпару Farsça (fas İran) خفاش ḫuffâş (sg) خفاشان ḫuffâşân ~ خفاش‌ها ḫuffâşhâ (pl), شب پره şeb-pere, şeb-perek ~ şeprek («night-flying»), şeb-bāre (< bāriden «to rain, to snow»), şeb-bāze («night-player»), şeb-būze («rapidly moving in the night»), şeb-yāze (< yāziden «to pull, to stretch»), شب‌کور şeb-kûr, şeb-pūr («son of the night»), şeb-pūz (< puşiden «to cover»), şebān-nūr (< nūr «light»), şeb-engiz (< engiḫten «to excite»), şebān («in the night»), şebīne («nocturnal») Tacikçe (tgk Tacikistan) кӯршапарак, хаффош, муши паррон («uçan fare / flying mouse») Darice (prs Afganistan) shau-parak-e charmī («leather butterfly») Kürtçe (Kurmanç) perçemk, pêrçêm, pêrçenk, perçîmek, pirçemek, bacemok, baçermok, baçimêlk, balçimk, balçimok, berçemik, parçîmk, şevşevok, şebşebok, şibşibênek, şevşevîng, şevrevînk, şevşevik, şîvînek, şevekur, çekçekûle, çeqçeqole, çilê, çilêçilê, çîlîçîlî, gaperçêvk Kürtçe (Soran) شه‌مشه‌مه‌ کوێرهZazaca şewşewık, mılçıka sewe («gece kuşu / night bird») Talışça [Tolışi تالشی] (tly Azerbaycan, İran) püstinkəş Kuzey Belucicesi [Leghāri] (bgp Pakistan) چلگذغ chalgudhagh, چمره chamra Doğu İran dilleri Osetçe yazı dili: хæлынбыттыр (< хæлын «перепонка; кожаный»); halk dili: быттыр bıttır (İron), биттир bittir (Digor) Yağnupça [Яғнобӣ] (yai Tacikistan) "unknown" Afganca (Peştuca) ښاپیرک kha-perak (pbu Kuzey Peştucası) shah-perak (pbt Güney Peştucası) («flying king») Nuristan dilleri Bashgali (bsh Afganistan, Pakistan) cham-pétr Kâmviri (xvi Afganistan, Pakistan) řâtr'a mřâŋćuk {Microchiroptera} ćâv'ol {Megachiroptera} Hint-Ari dilleri → Kalaşça (kls Pakistan) تروميِش واژيِانك trómiš waẓĩ́yak [Ron L. Trail & Gregory R. Cooper 1999, Kalasha dictionary – with Urdu and English] ~ trúmishuwajíyek [Jürgen Wasim Frembgen 2006] {Microchiroptera} («akşam kuşu / evening bird» < تروميِش trómiš «akşam / evening, just at dark, night» + پاچهيِناك pač̣ĩ́yak «kuş / bird») {Urdu alfabesinin bazı harflerini yazamadım: č̣ = üstünde küçük ط olan چ harfi; ẓ = üstünde küçük ط olan ژ harfi; sondaki yak hecesindeki y-k harfleri arasında nun [ya da noktasız ye] harfi}, dadrók [Jürgen Wasim Frembgen 2006] {Megachiroptera} Khowar [کھوار] (khw Pakistan) post wrazun ~ pust-wrázun («skin-wings» < post «deri, post / skin, leather, animal hide») Indus Kohistani (mvy Pakistan) kanváṭ (Bhaṭīse), kʌnvʌ̀ṭʰ ~ kʌnvʌ̀ṭàʰ (Jijālī) («round ear» < vaṭṭa «lobe of ear») , thotobʌl (Gabār) (Claus Peter Zoller 2005, A grammar and dictionary of Indus Kohistani) Şinaca [شینا‎ Šīnā] (scl Pakistan) shomái taltaápan («bat of the night/evening») Keşmirce راتٕہ کرٛیٖل रातू-क्रल ràtû-krül {Devanagari harekelerini yazamadım} Nepalce [Nepali] (npi) चमेरो camērō Pakistan Pencapçası (pnb) چمگادڑ Hindistan Pencapçası (pan) ਚਮਗਿੱਦਡ਼ camagidaṛa Seraiki Lahndacası (skr Pakistan) kān-salvār («dangerous for the ear») Hindko Lahndacası (hnd Pakistan) cham-cherék Sintçe (Sindhî) (snd Pakistan, Hindistan) چمڙو chamiro ~ chamro, chamdo Marwari (mwr Pakistan, Hindistan) cham-chér Guceratça ચામાચિડિયું cāmāciḍiyuṁ ચામાચીડિયું cāmācīḍiyuṁ વડવાગોળ vaḍavāgōḷa Bhili (bhb Hindistan) સામીસેાળલ્ચું sāmīsēāḷalcuṁ (Rev. Chas. S. Thompson 1895, Rudiments of the Bhili language) Roman Çingenecesi korro šimijako («kör fare / blind mouse») liliako Kalderaş Çingenecesi [Kalderašicko Romani čhib] (rmy Bosna-Hersek, Sırbistan, Rusya) liliako Karpat Çingenecesi [Selice Romani] (rmc Slovakya) bérmadara Manuş Çingenecesi [Manouche] (rmo Fransa) fleîre, mojzo (< Almanca Fleder-Maus) Sanskrit अजिनपत्रा ajinapattrā ~ अजिनपत्त्रि ajinapattri («deri-kanat / skin-wing» < अजिन ajina «hayvan derisi / animal skin» + पत्त्र pattra «kanat / wing»), अजिनपत्त्रिका ajinapattrikā (dim. of अजिनपत्त्रि ajinapattri), चर्मपत्त्रा carmapattrā («deri-kanat / leather-wing» < चर्म carma «deri / leather» + पत्त्र pattra «kanat / wing»), चर्मचटक carmacaṭaka («kalkan[lı] erkek serçe / shield male sparrow» < चर्म carma «kalkan / shield» + चटक caṭaka «erkek serçe / male sparrow») ~ चर्मचटिका carmacaṭikā («kalkan[lı] dişi serçe / shield hen sparrow» < चर्म carma «kalkan / shield» + चटिका caṭikā «dişi serçe / hen-sparrow»), जतूका jatūkā ~ जतुनी jatunī (< जतु jatu «Lack, Gummi»), गृहमाचिका gṛhamācikā («house fly» < गृह gṛha «ev / house» + माचिका mācikā «sinek / fly»), निशाचर niśācara («moving about by night»), तितील titīla स्वैरिणी svairiṇī मान्धीर māndhīra जनन janana वातुलि vātuli {Megachiroptera} Urduca چمگادڑ ۔ بادُر ۔ گڑ باگل Hintçe चमगादड़ camagādaṛa चमगादड camagādaḍa Haryanavi (bgc Hindistan) चकचून्धर chukchundher Fiji Hintçesi (hif Fiji) gaadur, changaadar Surinam Hindustanicesi [Sarnami Hindoestani] (Surinam) tjamgoedarie Assamca বাদুলি bāduli Bengalce বাদুড় bāduṛa Oriyaca (ory Hindistan) ବାଦୁଡି bāduḍi Maratice वटवाघूळ vaṭavāghūḷa Maharaştra Konkanicesi [Amcigēlē] (knn) बाव्लि / ಬಾವಿಲ್ bāvli वग्वाळे / ವಗಾವ್ಳೆ vagvāḷē वाग्वाळे / ವಾಗಾವ್ಳೆ vāgvāḷē Goa Konkanicesi [Kōṅkaṇī] (gom) बाव्लि bāvli बावली bāvalī वग्वाळे vagvāḷē घोणि ghōṇi सोउणे sō'uṇē Seylanca වවුලා vavula Maldivce [Dhivehi ދިވެހި ] (div Maldivler) waha {Megachiroptera}

izole (Kusunda) Kusundaca (kgg Nepal) həmətsi ~ həmitsi, həmdzi (David E. Watters 2005, Notes on Kusunda grammar; a language isolate of Nepal)

Çin-Tibet dilleri Proto-Çin-Tibetçe *pjək ~ *bjək Çin dilleri Çince (Mandarin) 蝙蝠 biānfú Tayvan Çincesi 蝙蝠 biānfú Yue (Kanton) Çincesi 蝠鼠 fú shǔ Gan Çincesi 簷老鼠 yán lǎoshǔ Hakka Çincesi 蝠婆 fú pó, pʰit˺55.pʰɔː35 ~ pʰɛt˺55.pʰɔː35 (Jiēyáng Hakka) Güney Min Çincesi bi̍t-pô Tayvan Hokkien Çincesi [Tâi-oân-oē] (nan Tayvan) bidpo̱o, piefnhog Tibet-Birman dilleri Proto-Tibet-Birmanca *baːk Tibetçe ཕཝྔ pha wang Dzongkha (dzo Bhutan; Hindistan:Sıkkım) ཕོཝ་མ་སྐྱེས Balti (bft Pakistan) tsannbiu («night-bird») Kinnauri [Kanawaringskad] (kfk Hindistan: Himaçal Pradeş) sturpyac, sturpya (Sangla, Nichar) turpya (Kalpa) («karanlık kuşu / bird of darkness» < [s]tur «karanlık / dakness» + pyac «kuş / bird» Devīdatta Śarmā 1988, A Descriptive Grammar of Kinnauri) Doğu Tamangcası (taj Nepal) ˈphaˑpaŋ (Risiangku), ati-ˈpãˑ-pã ~ adi-ˈbãˑ-bã (Thulo Parsel) Thakali (ths Nepal) phapaŋ Manang (nmm Nepal) pʰopʌŋ 1ŋimʌ Pumā [पुमा Pumā] (pum Nepal) labhama Nepal Bhasa चिकंलापा cikanlāpā Thangmi [Thami] (thf Nepal) आमेक् āmēk Lepçaca (lep Hindistan:Sıkkım; Nepal; Bhutan) bryan (< G. B. Mainwaring & Albert Grünwedel 1898, Dictionary of the Lepcha-Language) Eastern Parbate Khām (kif Nepal) winʔ (Bhujeli) Damu (no code Tibet) pon-dɯ Mishing (mrg Hindistan:Assam) pon-sik Apatani (apt Hindistan: Arunaçal Pradeş) ¹ta²puŋ (²) [tà-pùŋ] Bokar (adi Çin:Tibet; Hindistan: Arunaçal Pradeş) ta pen Gallong (adl Hindistan: Arunaçal Pradeş) ^tapeŋ [ta pen] Tagin (tgj Hindistan: Arunaçal Pradeş, Assam) ta pɤn Bengni (njz Hindistan: Arunaçal Pradeş) pin-či [pinč] ~ pin-tɕi Dhimal (dhi Nepal) baduliˈba {Megachiroptera} Bodo (brx Hindistan:Assam; Nepal) बादामालि bādāmāli Garo (grt Hindistan, Bangladeş) do-bak Konyak (nbe Hindistan) ou pak Chang (nbc Hindistan) bʌ́k ~ pak Wancho (nnp Hindistan) ao pak, pak pi Leinong Naga (lzn Birmanya) ə⁵³ɲi⁴⁴vui²¹, a⁵³ɲi⁴⁴vui²¹ʃəu²¹, a⁵³ɲi⁴⁴vui²¹ɲiu²¹ Nocte (njb Hindistan) phak arang Kaçince [tɕiŋ˧˩pʰɔʔ˧˩] (kac Birmanya, Çin:Yünnan) pătsip Birmanca လင်းနို့ lin:no. လင်းဆွဲ lin:zwè: Nuosu [ꆇꉙ] (iii Çin) ꉌꇑ hxie lup Azha (aza Çin) tɬɛ²¹xu³³ Hlepho Phowa (yhl Çin) da³³fa²¹ Southern Muji (ymc Çin) to²¹a⁵⁵na³³ɡə²¹ Phuza (ypz Çin) dɮɛ³¹va³¹ Phola (ypg Çin) ɬɯ³¹vɑ̠²³ Kuzey Çianğcası (cng Çin:Siçuan) pʰəɤʥi (Mawo), phɑ ʥɑ (Xuecheng), pʰəɕipɑlɑ (Weigu), χlətʂ ʨʰemʨʰe (Luhua), ɤʐə (Wabo) Güney Çianğcası (qxs Çin:Siçuan) tshe kə mə (Táopíng) Japhug rGyalrong [kɤmɲɯ] (jya Çin:Siçuan) qamɯrwa Somang Situ [Sɤmŋo 梭磨 Suomo] (jya Çin:Siçuan) mbərwá Angami (njm Hindistan) hāhō Karbi [Mikir] (mjv Hindistan:Assam) vo-ārplàk Mizo [Lushai] (lus Hindistan, Birmanya, Bangladeş) bǎak [bâk, baːk], bak chi Lakher [Mara] (mrh Hindistan, Birmanya) bā lā pā Paite (pck Birmanya, Hindistan) baak Tiddim (ctd Birmanya, Hindistan) baːk¹ ~ ˊbaːk Thado (tcz Hindistan, Birmanya) bâʔ ~ bàʔ Sizang (csy Birmanya) bāk

Kafkas dilleri Kuzeybatı Kafkas dilleri Batı Çerkesçesi чэщыбзыу («gece kuşu / night bird») Doğu Çerkesçesi дзыгъуэнэф («parlak fare / light mouse») бзунэф («parlak serçe / light sparrow») Abhazca ахәлҧҵыс (sg) ахәлҧаҵрақәа (pl), ахаыллуцыс (Abjua), ах^ламщыс' (Bzıp) Kuzeydoğu Kafkas dilleri Nah dilleri Çeçence бирдолаг, бирдалг (Аккхий) İnguşça бурдолг, Іимаьшк Dağıstan dilleri Lakça ххячара чІелму Dargice яри дукала, пада (дарган), иху васа (гӀугъбуган), гІиргІа (муира), хІяка-патта (ицIари) Kaytakça пада Kınalıkça цІвакьунур Arçice къеллъибожо, къельи божо Sahurca чирхІоІ чапап, шипаьхир (гельмецкий) Rutulca хъархъанаг Buduhça йараса (< Azerice јараса) Udice маьшкаьтил Lezgice кьаркьулув (yazı dili) кьаркьулуф (шимихюрский говор) Ağulca чапрахил Tabasaranca чапрях (табасаран), чаппурапп (ханаг) Avarca къохьолъалкІач ~ къохьоллъалкІач (sg) къохьоллъалкІачал (pl) (авар), къохІол лъабкІач (антсух), къохьол бокІон (dial) (< къохьóл «kürk[lü] / fur / меховый»), къохьол дергъу (андалал), къохьоч (антсух), къехьо (согратлинский говор), къехІу (кусур), гІункІкІхІинчІ (sg) гІункІкІхІинчІал (pl) (dial) («fare kuşu / mouse bird» < гІункІкІ «fare / mouse / мышь» + хІинчІ «kuş / bird / птица»), боржаниб гІункІ (карах), черхени (закатали), дергело (sg) дергелаби (pl) (dial) (< «çobanaldatan / nightjar / козодой»), диргъва (sg) диргъваби (pl) («нетопырь» < диргва «стриж [ebabil / swift]») Andice х̅окер (къIaваннаб), лъабботIи (муни) Botlikçe дергу, дергва Godoberice захъу гьикква Çamalalca х̅иᴴтрум Bagvalalca мух̅уращакиб Tindice х̄убуча Karataca гедеро (кIкIирлIи), къехьилул щакиба (токитин) Ahvakça руща (ашwалӀи), лъеркІаче (tlyanub-tsegob) Sezce лалІухъІи (цез), коколба (сагадин) Hinukça киндури Bejtaca куьндаьй Hunzipçe пІапІи Hvarşice хупурас гъелІу (хварши), хупура пегъу (инховари), хупурагъулълъу (инховари) Güney Kafkas dilleri Svanca (Gürcistan: Svaneti; Abhazya) მათხაფ mat’ḫap’ Lazca burbu Megrelce (Gürcistan: Megrelya; Abhazya) burbu Gürcüce ღამურა ğamura

izole (Bask) Baskça saguzar [art: saguzarra] {sagusar [art: sagusarra]} (İspanya: bizkaiera, gipuzkera) ~ saguzahar [art: saguzaharra] («yaşlı fare / old mouse / ratón viejo; ratón feo» < sagu « fare / mouse / ratón» + zar {bizkaiera, gipuzkera, goi-nafarrera, †erronkariera} ~ zahar {lapurtera, behe-nafarrera, zuberera} «yaşlı, eski püskü / old, aged, used / viejo, feo»), saguxar [art: saguxarra] (İspanya: gipuzkera) («yaşlıcağız fare / oldet mouse / ratón viejito; ratón feito» < sagu « fare / mouse / ratón» + xar {bizkaiera, gipuzkera, goi nafarrera, erronkariera} ~ xahar {lapurtera, behe-nafarrera, zuberera} «diminutive of zar/zahar»), xaguzar [art: xaguzarra] (İspanya: nafarroako gipuzkera: Sakana erdialdea) («yaşlı farecik / old mouselet / ratonito viejo; ratonito feo» < xagu «diminutive of sagu» + zar «yaşlı, eski püskü / old, aged, used / viejo, feo»), xaguxar [art: xaguxarra] (İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera: Esteribar:Eugi) > xagar [art: xagarra] («yaşlıcağız farecik / oldet mouselet / ratonito viejito; ratonito feito» < xagu «diminutive of sagu» + xar «diminutive of zar»), txorizar [art: txorizarra] («yaşlı kuş / old bird / pájaro viejo; pájaro feo» < txori « kuş / bird / pájaro» + zar {bizkaiera, gipuzkera, goi-nafarrera, erronkariera} «yaşlı, eski püskü / old, aged, used / viejo, feo»), txorixar [art: txorixarra] («yaşlıcağız kuş / oldet bird / pájaro viejito; pájaro feito» < txori « kuş / bird / pájaro» + xar «diminutive of zar»), saguxator [art: saguxatorra] (İspanya: urolaldeko gipuzkera: Urretxu) («köstebecik fare / molet mouse / ratón topito» < sagu « fare / mouse / ratón» + xator diminutive of sator «köstebek / mole / topo»), saguxatar (İspanya: urolaldeko gipuzkera: Azpeitia, Matxinbenta) («ratón feo, asqueroso» < Bähr 1936: Parece que esto es una variante fonética de saguxator, debida a la contaminación semántica con (sagu)-zar = zatar {Ü.Ç: bu bir halk etimolojisi örneğidir ve Bähr'in vurguladığı gibi zar × zatar daha doğrusu bunların küçültümlü xar × xatar biçimlerinin kontaminasyonu sözkonusudur. The xatar is diminutive form of zatar «rag»}), sabandera (bizkaiera) (< *saguandera < sagu andera «hanım fare / lady mouse / señora de los ratones, señora ratón» < sagu « fare / mouse / ratón» + andere/andera «hanım / lady / señora»), xabandera (İspanya: gipuzkoako bizkaiera: Mutriku) (< xagu andera «hanım farecik / lady mouselet / señora de los ratonitos, señora ratonito» < xagu «diminutive of sagu» + andere/andera «hanım / lady / señora») {Baskça xabandera/sabandera (yarasa / bat) ile satandera (gelincik / weasel) her ikisi de sagu andera (hanım fare) tamlamasından köken almış ve dile özgü farklı ses değişimleriyle şekillenmiş birer güzelleme [euphemism: zararlı olan ya da olduğuna inanılan hayvanlara tabu gereği güzel bir ad koyarak onların vereceği zararı önleme] örneğidir}, sagu-arratoi (İspanya: bizkaiera: Mundaka) («sıçan fare / rat mouse / rata ratón» < sagu « fare / mouse / ratón» + arratoi «sıçan, keme, büyük fare / rat / rata»), enara-sagu (euskara batu) ~ inara-sagu (İspanya: iparraldeko goi-nafarrera: Arakil) ~ iñere-sagu (İspanya: nafarroako gipuzkera: Sakana erdialdea) («fare kırlangıç / mouse swallow / ratón golondrina, golondrina-ratón» < enara/inara/iñere « kırlangıç / swallow / golondrina» + sagu « fare / mouse / ratón»), iñere-xagu (İspanya: nafarroako gipuzkera: Etxarri-Aranatz) («farecik kırlangıç / mouselet swallow / ratonito golondrina» < iñere «kırlangıç / swallow / golondrina» + xagu «diminutive of sagu»), gau-enara ~ gauenara (euskara batu) ~ gau(b)inara (¿Zer da leku hau?) ~ gau-inare ~ gauinare [art: gauinarea] (?euskara batu) ~ gau-inere ~ gauinere [art: gauineria] (İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera: Erroibar:Mezkiritz) ~ gau-iñara ~ gauiñara (İspanya: goi-nafarrera; Fransa: lapurtera) ~ gau-inhara (Fransa: lapurtera) ~ gau-ainhara (¿Zer da leku hau?) ~ gau-ainara (Fransa Basses-Pyrénées: gaûaynara, gagaynéra, guaaynada) ~ gai-añher (¿Zer da leku hau?) ~ mañari ~ maiñari (< *bai-añari < *gaiañari) (İspanya: †1976 erronkariera: Uztarroze) ~ gau-elai [art/sg: gau-elaia art/pl: gau-elaiak] (İspanya: bizkaiera) ~ kafanera (Fransa: lapurtera) ~ inere [art: ineria] {kopuntu / ellipsis} (hegoaldeko goi-nafarrera: Erroibar:Lintzoain) («gece kırlangıcı / night swallow / golondrina de noche, golondrina nocturna» < gau / gai « gece / night / noche» + enara / inara / inare / inere / iñara / iñere / ainhara / ainara / elai etc. « kırlangıç / swallow / golondrina»), enara zital (euskara batu) ~ ainera zital (Fransa: behe-nafarrera: "ad ap") («vile swallow» < enara / ainera « kırlangıç / swallow / golondrina» + zital « mean, vile»), apo-añari (İspanya: goi-nafarrera: Igorre) ~ zapo-kiñuri (İspanya: ekialdeko nafarrera: zaraitzuera) («kurbağa kırlangıcı / toad swallow / sapo-golondrina.» < apo / zapo « kurbağa / toad / sapo» + añari / kiñuri « kırlangıç / swallow / golondrina»), gau-beha (Fransa: lapurtera: Sara) («(la que) ve de noche, el que ve de noche.»), gau-ontz(a) (İspanya: bizkaiera: Gizaburuaga) («gece baykuşu / night owl / búho de noche.» < gau « gece / night / noche» + ontz « baykuş / owl / búho, lechuza»), gau-txori ~ gautxori (İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera Orotz-Betelu, "lanz" "BL") («gece kuşu / birds of night / pájaro de noche»), ilun-txori (Fransa: behe-nafarrera) ~ illun-txori («karanlık kuşu / bird of darkness / pájaro de la oscuridad») < ilun (goi-nafarrera, ekialdeko nafarrera: aezkera, zaraitzuera), illun (bizkaiera, gipuzkera, goi-nafarrera), ilhun (lapurtera, behe-nafarrera), ulún (erronkariera), ǘlhün (zuberera) «karanlık / darkness / oscuridad» + txori (bizkaiera, gipuzkera, goi-nafarrera, behe-nafarrera, erronkariera) «kuş / bird / pájaro» ), sorgin-txori (İspanya: ekialdeko nafarrera: aezkera: Abaurrea) («cadı kuşu / birds of witch / pájaro de la bruja, pájaro de brujas, pájaro brujo») < sorgin «cadı / witch / bruja» + txori «kuş / bird / pájaro» ), txordingo (İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera: Irunberri) (< ? txori + sorgin), argixorgin (İspanya: goi-nafarrera: Elgorriaga) («ışık cadıcığı / witchet of light / brujita de la luz») < xorgin is diminutive form of sorgin «cadı / witch / bruja» + txori «kuş / bird / pájaro» ), txirrin(a) (İspanya: goi-nafarrera; Fransa: lapurtera) (< txirrin {Resurrección María de Azkue 1905, Diccionario Vasco-Español-Francés: ts̃irrin} (goi-nafarrera, nafarroako gipuzkera: Etxarri-Aranatz) «ebabil / swift / vencejo / martinet». Burada bir tanımlama karışıklığı var: söz derlemesini yapan kişiler eğer hayvanlar üzerine fazla bilgileri yoksa «ebabil» ile «yarasa» arasında ayrım yapamayabilirler ve bana göre kelimenin asıl anlamı çığırtkan sesleriyle tanınan ebabil olup yarasa anlamı doğru değildir ve ayrıca krş. txirrin ~ txirriñe (bizkaiera: Getxo) «zil / calling bell / timbre». Yarasa gübresinden yola çıkarak zirri «dışkı / dung / excremento» kelimesinin küçültümlü formuyla da bir ilgi kurulamaz.), xorbeltz [art: xorbeltza] (İspanya: hegoaldeko goi-nafarrera : Nabaskoze, Donamaria) («kara kuş / black bird / pájaro negro» < xori (goi-nafarrera, lapurtera, behe-nafarrera, zuberera) «kuş / bird / pájaro» + beltz «kara , siyah / black / negro»), ezkaba-xorro (İspanya: goi-nafarrera: Legasa) («uyuz torbacığı» < ezkabi / ezkabe / hezkabi [< Latince scabiēs] «uyuz / scabies, mange, itch / sarna» + xorro diminutive of zorro «torba, çanta, çuval / bag, sack, pouch /saco, bolsa»), ipurdi-motx (İspanya: iparraldeko goi-nafarrera: Lesaka) («kısa popo / short buttock / culo corto» < ipurdi «popo / buttocks / culo» + motx [?diminutive of] motz «kısa / short / corto»), ganbarinak [art/pl] («el que vive en el desván» < ganbara «tavan arası, çatı katı / loft, attic / desván»), elhuyar (< ?).

izole (Bruşaski) Doğu Buruşçası [Hunza-Nagar بروشسکی Burū́šaskī] (bsk Pakistan) gon hoólalas («kulaklı kelebek / moth with ears») {Microchiroptera} galgíćange hal («kanatlı tilki / fox with wings») {Megachiroptera}, tatápal (sg) tatápališo (pl) (cf. tatápalas (sg) tatápalašo (pl) «butterfly» Noboru Yoshioka 2012 ノボル ヨシオカ, A reference grammar of Eastern Burushaski) Batı Buruşçası [Yasin بروشسکی Burū́šaskī] (bsk Pakistan) haúlal («kelebek / butterfly, moth») {Microchiroptera}

izole (Sümer) Sümerce sutinnu

Dravid dilleri Güney Dravid dilleri → Tamilce வௌவால் vauvāl வவ்வால் vavvāl வாவல் vāval Malayalamca വവ്വാൽ vavvāL വാവൽ vāvaL ??? āval ??? vātil നരിച്ചീറ് nariccīṟ Kodavaca (Kodagu) bāali, pā pakki (< pakki «kuş / bird») Kannadaca ಬಾವಲಿ bāvali ಬಾವುಲಿ bāvuli Tuluca bāvali, bāvoli Kuvice [Kuwi] bāpla Teluguca గబ్బిలం gabbilaṁ గబ్బిలము gabbilamu గబ్బిలాయి gabbilāyi గబ్బిడాయి gabbiḍāyi తైలపాయిక tailapāyika Merkezî Dravid dilleri → Kolamice velape Kuzey Dravid dilleri → Kuruhça (kru Hindistan, Bangladeş, Nepal, Bhutan) bhadri Brahui (brh Pakistan: Belucistan, Afganistan) cᵛalxcᵛuk [chalkhchuk]

Avustroasya dilleri Munda dilleri → Santali (sat Hindistan, Bangladeş, Nepal, Bhutan) barduṛũc̓ {Micro&Mega}, cuṭiạ barduṛũc̓ («fare yarasası / mouse bat» < cuṭiạ «fare / mouse»), hon barduṛũc̓ («sıçan yarasası / rat bat» < hon «sıçan / rat»), poṭom barduṛũc̓ (< poṭom «to wrap up, to wrap round as a parcel in paper, etc., to cover, as a book»), coha {Microchiroptera}, kạhu barduṛũc̓ («karga yarasası / crow bat» < kạhu «karga / crow») {Megachiroptera} (A. R. Campbell 1899, A Santali-English dictionary) Kharia (khr Hindistan) bhadɽib Mon-Hmer dilleri → Khasi dilleri Khasi (kha Hindistan, Bangladeş) lymbit Pnar (pbv Hindistan, Bangladeş) lɨ̯mbɪt (Jowai-Pnar) Palaung dilleri → Palaung (Birmanya, Çin, Tayland) ma ka lʌʔ Muak Sa-aak [mùak sɤ́ʔàak] (tlq Birmanya) kʰiːt¹ Paraok [Pa Ráog] (prk Birmanya, Çin) blag [blak] Wa (wbm Çin) blak Ava (vwa Çin) blɨak Lawa (lwl/lcp Tayland) blak Khmu dilleri → Ksingmul (puo Vietnam, Laos) ɲeːp Pakan dilleri → Kháng (kjm Vietnam) ʔbu.ɲɛp³³ Viet dilleri → Vietnamca dơi Muong (mtq Vietnam) dạŋ³ dạŋ³ Thavung (thm Laos, Vietnam) bḭŋ Katu dilleri Doğu Katucası (ktw Vietnam) chʼilhbaatʼetc, chʼilhbaatʼitc Bru (bru/brv Laos, Vietnam, Tayland) ʔa-yi̤əl Kuay (kdt Tayland, Laos, Kamboçya) ʔa-yi̤ːl (Kuay Mlâ) ɲji̤ːl (Kuay Ndua) yi̤ːl (Kuay Ndroe, Kuay Âk) Bahnar dilleri Tariang (tdf Laos) kɨt Kaseng (kgc Laos) kɨt Harak [Alak] (alk Laos) kakɨt Bahnarca (bdq Vietnam) hamet, xamét, hơmet, xơmet Hmer dilleri Hmerce (khm Kamboçya) ប្រចៀវ ~ ប្រជៀវ prɑciəv ប្រចៀវមូស prɑciəv muuh {Microchiroptera} (< មូស muuh «sivrisinek / mosquito») Pear dilleri "Pearic" mɔːk [mâk] Kasong (sxm Kamboçya) ˈmɔ́ːk Chong (cog Kamboçya, Tayland) sɛ:n.A Song se:n.A Asli dilleri Cheq Wong (cwg Malezya) plek Kansiw [Kensiw] (kns Tayland, Malezya) palik {Microchiroptera} kalwaŋ {Megachiroptera} Tea-de (code? Tayland) palik {Microchiroptera} kalwaŋ {Megachiroptera} Yahay [Jahai] (jhi Tayland, Malezya) palik {Microchiroptera} kalwaŋ {Megachiroptera} Tean-ean (tnz Tayland, Malezya) palik {Microchiroptera & Megachiroptera} Malay Narathiwat (code? Tayland) klawa {Microchiroptera} kluwɛ {Megachiroptera} Semai (sea Malezya) gr.pər {Microchiroptera} Temiar (tea Malezya) sayɔɔl {Microchiroptera} kawɛ̃ɛ̃d, lasar, tapər {Megachiroptera} Shompen dilleri → Shom Pen (sii Nikobar) okināu, kāināi, oiā̃y

Hmong-Mien dilleri Hmong [Hmongb, Miao 苗语] (cqd Çin) buad Hmong Daw [Hmoob Dawb] (mww Laos, Çin) puav Miao-tseu [Hmông] du Tonkin [tô] pwà Biao Min (bje Çin) phɑi⁷ səu³ Iu Mienh (ium Çin, Laos, Vietnam, Tayland) bɑp⁸ buui¹

Andaman dilleri Küçük Andaman dilleri Önge [Öñge, Onge] (oon Hindistan: Küçük Andaman) ləte Järawa [Jarawa, Aong] (anq Hindistan: Büyük/Güney Andaman) yətə Büyük Andaman dilleri Aka-Jeru (akj Hindistan: Büyük/Kuzey Andaman) birey ~ birei बीरैई ~ birɛi बीरेई ~ bireye बीरेये jibeʈ जीबेट kʰoʈ खोट ~ ओट

Tay-Kaday dilleri Kra dilleri → Laha (lha Vietnam) ŋiip⁴⁵ Nhahuen (code???) ɲwɤ (< Michel Ferlus 1998, Nhahuen-French-English lexicon) Kam-Sui dilleri → Mulam (mlm Çin) kɔ.1 Kam [Southern Dong] (kmc Çin) o.2 Then (tct Çin) ɣo.2 Maonan (mmd Çin) ko.2 Standard Sui (swi Çin, Vietnam) qo.2 Mak (mkg Çin) -wa:u.1 Ai-Cham [Jinhua] (aih Çin) -wa:u.1 Lakkia (lbc Çin) kɔ̃.2 Hlai dilleri → Pre-Hlai *Curɯːk, *C-bənʔ Proto-Hlai *Curɯːk, *ɓənʔ Bouhin rɯːk⁷ Greater Hlai rɯːʔ⁷, ɓen³ Ha Em rɯːk⁷ Expected Ha Em gɯːk⁷ Central Hlai rɯːʔ⁷, ɓan³ East Central Hlai g[u]ːk⁷ ~ gɯʔ⁷ North Central Hlai gɯʔ⁸ ~ ɣɯk⁷ Northwest Central Hlai vɯaʔ⁸ ~ vɯk⁷ Northeast Central Hlai hɯːʔ⁸ ~ vɯʔ⁷ Meifu drɯː ~ vɯk˺, bèn Jiamao (jio Çin) tʰiək⁷ (hepsi de < Peter K. Norquest 2007, A phonological reconstruction of Proto-Hlai) Tay dilleri → Laoca (lao Laos) ເຈຍ cia Tayca [Siyamca] (tha Tayland) ค้างคาว kĥāngkhāw Wǔmíng [武鸣] Zhuang (zyb Çin) -ha:u.2 Lóngzhōu [龙州] Zhuang (zzj Çin) -ka:u.2

Avustronezya dilleri Formoza dilleri Atayal (Tayvan) cyabil, kayaβan Tsou (Tayvan) kupiȼa Rukai (Tayvan) ababiraw Paiwan (Tayvan) lalapit (Western dialect), kaḷa-kaḷaŋ Malaya-Polinezya dilleri Batan dilleri Yami [Tao] (Tayvan) pəypəyŋət, kashí Itbayat [Itbayaten] (Filipinler) panichi {Megachiroptera} Ibatan [Ivatan] (Filipinler) puipuiñit {Microchiroptera} panichi {Megachiroptera} Filipin dilleri Isneg (Filipinler) kulambág {Microchiroptera} paníki {Megachiroptera} Itawis (Filipinler) paníki {Megachiroptera} Limos Kalinga kalambog {Microchiroptera} Bontok (Filipinler) paníki {Megachiroptera} Kankanaey (Filipinler) kibkiblút {Microchiroptera} panníki {Megachiroptera} Lubuagan Kalinga (knb Filipinler) pampalakÿong, pampalittan Ifugao [Ifugaw] littalit {Microchiroptera} panníki {Megachiroptera} Ifugao [Batad] panniʔ {Megachiroptera} Pangasinan (Filipinler) kulalaknit {Microchiroptera} kaging, panikí {Megachiroptera} Ilokano (Filipinler) kurarapnít {Microchiroptera} panníki {Megachiroptera} Dupaningan Agta (Filipinler) kalallipang [kalalˈlipaŋ], kalumbetag [kalumˈbɛtaɡ] {Microchiroptera} payak [paˈyak] {Megachiroptera} Kapampangan [Pampango] (Filipinler) talibatab, cabág, palupalu, paniqui Bolinao (smk Filipinler) kurarapnit, gigite'gigite' {Microchiroptera} kaging {Megachiroptera} Tawbuid (Filipinler) fuyfurit Tagalog (Filipinler) kabag, kalapnit {Microchiroptera} paniki {Megachiroptera} Pilipino (Filipinler) paniki, kabág Bikol (Filipinler) paníki {Megachiroptera} Buhiʼnon Bikol (ubl Filipinler) kolalapnít {Microchiroptera} Sebuca [Cebuano] (Filipinler) kulaknit ~ kuwaknit , kabog Varayca [Waray-Waray] (Filipinler) kabog, kikik, pulalaknít Hiligaynon [Ilongo] (Filipinler) kabug, kolonaknit {Microchiroptera} kabilaw {Megachiroptera} Aklanon (Filipinler) kuyayapnit {Microchiroptera} kabug {Megachiroptera} Mansaka (Filipinler) kabug Palawan (Filipinler) kabɔg, mɔtuŋ Palawan Batak (Filipinler) kalagbeng {Microchiroptera} paniki {Megachiroptera} Maranao [Mëranaw] paniki {Megachiroptera} Subanon [Subanu] (Filipinler) laknit {Microchiroptera} batiti {Megachiroptera} Binukid [Talaandig] (Filipinler) kabeg, kahulak Kagayanen (Filipinler) ka'bəg Gorontalo [Hulandalo] (Endonezya: Sulawesi) ʔabuhu, poniʔi Sarangani Blaan (Filipinler) ubas, kabag Bāngingi Sama (Filipinler) kabilaw Sangir (Filipinler) paniki {Megachiroptera} Mongondow (mog Filipinler) poniki Bolaang Mongondow (Filipinler) poniki {Megachiroptera} Minahasa (Filipinler) paniki Borneo dilleri Molbog (pwm Filipinler, Sabah) kabog Rungus [Momogun] (drg Malezya:Sabah) pungit Yakan (yka Filipinler) kabeg {Megachiroptera} Timugon Murut (tih Malezya: Sabah) puŋit, ikuan {Microchiroptera} baŋkawot {Megachiroptera} Tarakan Tidong (tid Endonezya/Malezya: Borneo) tangklawar (< Mervyn W. H. Beech 1908, The Tidong dialects of Borneo) Proto-North Sarawak *pawat {Megachiroptera} Kiput (kyi Endonezya) pafiət {Megachiroptera} Bolongan (blj Endonezya: Kalimantan) klawar Rejang Kayan (ree Brunei/Malezya: Sarawak) pedan (Uma Juman) Murik Kayan (mxr Malezya: Sarawak) pentan {small fructivorous bat} Madagaskarca manavy, ramanavy {Microchiroptera} fanihy (Antaisaka: fanihi), angavo {Megachiroptera} Çekirdek Malaya-Polinezya dilleri Sunda-Sulawesi dilleri Chamorro (ABD: Guam, Kuzey Mariana Adaları) liyang, fånihen toyu {Microchiroptera} fånihi, panak {Megachiroptera} Palauca (Palau) chesisualík {Microchiroptera} olík {Megachiroptera} Da'a Kaili (Endonezya: Sulawesi) ropa {Microchiroptera} paneki {Megachiroptera} Uma (Endonezya: Sulawesi) ruʔupa Muna (Endonezya: Sulawesi) waea Wolio (Endonezya: Sulawesi) ponisi, waea {Megachiroptera} Tae' (Endonezya: Sulawesi) paniki {Megachiroptera} Mandar (mdr Endonezya: Sulawesi) paniki {Megachiroptera} Makassar (mak Endonezya: Sulawesi) pañiki {Megachiroptera} Coastal Konjo (Endonezya: Sulawesi) kalumparrʔ {Microchiroptera} paʔniki {Megachiroptera} Bugice [Buginese, Basa Ugi] (Endonezya: Sulawesi) panniŋ Toba Batak (Endonezya: Sumatra) arip-arip {Microchiroptera} haluaŋ {Megachiroptera} Nias [Li Niha] (Endonezya: Sumatra) luzuluzu Açece [Acèh] (Endonezya: Sumatra) seumantöng [sɯmantoŋ], luntiə {Microchiroptera} lhɔŋ {Megachiroptera} Minangkabau (Endonezya: Sumatra; Malezya: Negeri Sembilan) kalalawa Malayca (Malezya, Singapur, Brunei) kelawar [کلاور], kelelawar [کللاور] {Microchiroptera} Endonezce (Endonezya, Doğu Timor) kelelawar, kampret {Microchiroptera} codot, kalong {Megachiroptera} Balice (Endonezya: Bali, Nusa Penida, Lombok, Cava) ǰəmpiit, (lə)lawah {Microchiroptera} bukal, maloŋ {Megachiroptera} Sasak (sas Endonezya: Lombok) bukal, buqkal, bukan, keloang, keleloang, kalong [kalɔŋ], kəñčolit Maduraca (Endonezya: Madura) bək-bɦuru Sundaca (Endonezya: Cava) kalong, lalay, kamprèt Cavaca (Endonezya: Cava) lawa [lɔwɔ], kalɔŋ, kamprɛt Merkezî Malaya-Polinezya dilleri Bima [Nggahi Mbojo] (bhp Endonezya: Sumbawa) panihi {Megachiroptera} Manggarai (Endonezya: Flores) vēr, niki {Megachiroptera} Ngadha (Endonezya: Flores) ripo {Microchiroptera} niki [niɣi] {Megachiroptera} Li'o (Endonezya: Flores) niki Wae Rana (Endonezya: Flores) niki Rongga (Endonezya: Flores) nighi Sika (Endonezya: Flores) niʔi Hawu (Endonezya: Küçük Sunda Adaları) niʔi Waiyewa [Wejewa] (Endonezya: Küçük Sunda Adaları) paniki {Megachiroptera} Kambera (xbr Endonezya: Küçük Sunda Adaları) paniʔ {Megachiroptera} Kola [Kulaha, Warilau] (kvv Endonezya:Aru) ɸaˈnis West Tarangan (txn Endonezya:Aru) korkorba Buru (Endonezya: Maluku) man koi (< man «kuş / bird») {Microchiroptera} tegrihit, tagrihit, man grihit {Megachiroptera} Watubela (Endonezya: Maluku) fanik balan Dobel (Endonezya: Maluku) ʔaraʔˈʔe {Microchiroptera} Roti (Endonezya: Rote) baʔu Tetumca [Tetum, Tetun, Lia-Tetun] (Endonezya: Batı Timor; Doğu Timor) niki Doğu Malaya-Polinezya dilleri Halmahera–Cenderawasih dilleri Irarutu (Endonezya: Batı Papua) wabriɛ tugə {Microchiroptera} kakuri {Megachiroptera} Giman (Endonezya: Kuzey Maluku) fnik {Megachiroptera} Buli (Endonezya: Kuzey Maluku) fni {Megachiroptera} Sawai (Endonezya: Kuzey Maluku) fni Okyanusya dilleri Admiralty Adaları dilleri Nyindrou (Papua Yeni Gine) suwiu, bobʷe, lulu {Microchiroptera} balimek {Megachiroptera} Yapça [Yapese] (Mikronezya Federal Devletleri) maagul'aew, buur {Megachiroptera} Temotu dilleri Äiwoo (nfl Solomon Adaları) tepaka {Megachiroptera} Batı Okyanusya dilleri Manam (Papua Yeni Gine) malasuŋsuŋ, malaboŋ Mapos Buang (Papua Yeni Gine) semomeng, jebik {Microchiroptera} moseling, reboos, malibeḳ, nġebanġ {Megachiroptera} Bariai (Papua Yeni Gine: Yeni Britanya) bulu, namogele {Microchiroptera} bianga, nabianga {Megachiroptera} Takia (Papua Yeni Gine) kudundur, dar-kamus {Microchiroptera} yok {Megachiroptera} Dami [Marik, Ham] (Papua Yeni Gine) aruwã Mengen (Papua Yeni Gine) karusu {Megachiroptera} Mbula (Papua Yeni Gine) mbia, mbaia {Megachiroptera} Yabem (Papua Yeni Gine) mɔʔ-lesom, mɔʔ-lesop Kaulong (Papua Yeni Gine) yuŋul {Megachiroptera} Tolai (Papua Yeni Gine) gənao Adzera (Papua Yeni Gine) priʔpriʔ {Microchiroptera} gaŋaⁿt, ŋarusap {Megachiroptera} Kilivila (Papua Yeni Gine) migiaweda Muyuw (Papua Yeni Gine) udawed ~ udáwed Tawala (Papua Yeni Gine) dilodilo Dobu (Papua Yeni Gine) diya, didibeyabeya Iamalele [Yamalele] (Papua Yeni Gine) manumuyamuya, nimwali {Microchiroptera} maibogi {Megachiroptera} Saliba (Papua Yeni Gine) kʷẽ́xūgā Maisin (Papua Yeni Gine) junju, dibere {Megachiroptera} Motu (Papua Yeni Gine) sisiboi Mekeo (Papua Yeni Gine) ika, kike, fifi {Microchiroptera} afinama {Megachiroptera} Sinaugoro (Papua Yeni Gine) fade, gidu {Microchiroptera} maioba {Megachiroptera} Sudest (Papua Yeni Gine) karivwathɨ vwathɨ {Microchiroptera} kariboku {Megachiroptera} Vitu [Vittu, Witu, Muduapa] (Solomon Adaları) beha {Megachiroptera} Halia (Papua Yeni Gine) reki {Megachiroptera} Nehan [Nissan] (Solomon Adaları) bibil {Microchiroptera} bekio, lobau, mus torik {Megachiroptera} Ririo (Solomon Adaları) papkue {Microchiroptera} bök, qam, kujul {Megachiroptera} Babatana (Solomon Adaları) papakoe {Microchiroptera} baku, qama, kujulu {Megachiroptera} Roviana (Solomon Adaları) sui {Microchiroptera} veke {Megachiroptera} Maringe [Cheke Holo] (Solomon Adaları) boboloŋono {Microchiroptera} bablata {Megachiroptera} Kokota (Solomon Adaları) bablata («flies all about at night») {Megachiroptera} bobogolo [boboɣolo] {Anthops ornatus} pepeoman̄a [pepeomaŋa] («lip-mouth») {Anthops ornatus} ko {Megachiroptera} Merkezî-Doğu Okyanusya dilleri Lau (Solomon Adaları) sakʷalo Kwaio (Solomon Adaları) daŋeo Paamese (Vanuatu) tivirit {Microchiroptera} manōn {Megachiroptera} Lewo (Vanuatu) meŋki {Microchiroptera} pʷeru {Megachiroptera} Lamap [Port Sandwich] (Vanuatu) vᵊrövür Güney Efatecesi [Fate] (erk Vanuatu) purkum North Tanna (Vanuatu) kəi, ūkəlkəl, ūtoūto, misəkmisək Kwamera (Vanuatu) toutou {Microchiroptera} kiri, iauau {Megachiroptera} Nêlêmwa (Yeni Kaledonya) bwak {Megachiroptera} Nemi (Yeni Kaledonya) bʷi-kʰūp {Microchiroptera} bʷek {Megachiroptera} Cèmuhî (Yeni Kaledonya) bʷìkɛp {Microchiroptera} maɟo {Megachiroptera} Ajië (Yeni Kaledonya) wuřu Xaracuu (Yeni Kaledonya) çiri rɛ bɨ {Microchiroptera} {Megachiroptera} Nengone (Yeni Kaledonya) wateto Kosraece [Kosraean] (Mikronezya Federal Devletleri) fak Ponapece [Pohnpeian, Ponapean] (Mikronezya Federal Devletleri) liwair {Microchiroptera} pwehk [pʷēk] {Megachiroptera} Tobice [Tobian, ramarih Hatohobei] (Palau) warih {Megachiroptera} Çuğukça [Chuukese, Trukese] (Mikronezya Federal Devletleri) sáásá {Microchiroptera} péwúté {Megachiroptera} Woleaian paüṣȫü («spread arm») Refaluvaşça [Refaluwasch, Carolinian] (ABD: Guam, Kuzey Mariana Adaları) pai’scheei Doğu Fijicesi (Fiji: Gone Dau, Lauan, Lomaiviti) beka (Eastern), doli̱ (Kadavu) Standart Fijice (Fiji) beka Batı Fijicesi (Fiji: Namosi-Naitasiri-Serua, Nadroga, Waya) maua {Microchiroptera} bekwa [bekʷa] {Megachiroptera} Rotumaca [Rotuman, Fäeag Rotuma] (Fiji) hufhufu Tongaca [lea faka-Tonga] (Tonga) peka Niuē-fekai [ko e vagahau Niuē, Niuean, Savage] (Niue; Yeni Zelanda: Cook Adaları; Tonga) peka {Megachiroptera} Fakauvea [Wallisian, Fakaʻuvea] (Fransa: Wallis ve Futuna Adaları) peka {Megachiroptera} Futunaca [Faka futuna, Futunan] (Fransa: Wallis ve Futuna Adaları) peka Rennellese (mnv Solomon Adaları) lakulaku {Microchiroptera} langa {Megachiroptera} (< Samuel H. Elbert 1962, Phonemic Expansion in Rennellese) Tikopia (tkp Solomon Adaları) peka {Megachiroptera} Mele-Fila [Ifara-Mele] (Vanuatu) manitua, manmanpʷēriki Mwotlap (mlv Vanuatu) qeyet {Microchiroptera} qaratu {Megachiroptera} Vurës (msn Vanuatu) tëqël Anuta (aud Solomon Adaları) peka {Megachiroptera} Samoaca [Gagana fa'a Sāmoa] (Samoa; ABD: Amerikan Samoası) pe'a [peʔa] {Megachiroptera} Sikaiana (sky Solomon Adaları) peka {Megachiroptera} Vaeakau-Taumako [Pileni] (piv Solomon Adaları) peka {Megachiroptera} Hawaiice [ʻŌlelo Hawaiʻi] (ABD: Hawaii) ʻōpeʻapeʻa Tahitice (Fransa: Fransız Polinezyası) ʔiore pererau Maorice (Yeni Zelanda) pekapeka

Papua dilleri Skou dilleri Skou (skv Endonezya: Batı Papua) tangóe, tángkengkeng(wa) {Microchiroptera} tángfí, tángoeue {Megachiroptera} Batı Papua dilleri Burmeso (bzu Endonezya: Papua) timar (sg) timnarid (pl) Ternate (tft Endonezya: Kuzey Maluku) mano Doğu Papua dilleri Qaqet (byx Papua Yeni Gine) anguangi Rotokas (roo Papua Yeni Gine) aapova, geesi, isivarapoko, okarauto {Microchiroptera} aatau, urakava, vuvuai {Megachiroptera} Buin (buo Papua Yeni Gine) mutukenu Naasioi (nas Papua Yeni Gine) kukuba Senagi dilleri Menggwa Dla [Duka Ekor] (kbv Endonezya-Papua Yeni Gine) manyafra, bahu {Megachiroptera} Sepik dilleri Awtuw (kmn Papua Yeni Gine) komkoran Namia (nnm Papua Yeni Gine) tomu ~ tamu {Microchiroptera} mamna {Megachiroptera} Manambu (mle Papua Yeni Gine) jatau {Microchiroptera} kwaːj, kəbwi {Megachiroptera} Ambulas [Ambelas, Abelam] (abt Papua Yeni Gine) kwaajé, kwaanjé (Wingeri), kwaanje (Mosera-Kamu-K), yam {Megachiroptera} Boiken (bzf Papua Yeni Gine) polagik Seim [Mende] (sim Papua Yeni Gine) apkumbu {Megachiroptera} Tami dilleri Waris (wrs Papua Yeni Gine) am Torricelli dilleri → Bukiyip (ape Papua Yeni Gine) awhiya-r Olo (ong Papua Yeni Gine) mɔlpɔŋkɔ, yɔula Urim (uri Papua Yeni Gine) kapaka Trans-Yeni Gine dilleri Proto-Alor-Pantar *madel Teiwa (twe Endonezya: Pantar) mədi Nedebang (nec Endonezya: Pantar) mara Kaera (no code Endonezya: Pantar) merei Western Pantar [Lamma] (lev Endonezya: Pantar) madde [mad:e], tappu-tappu, wawang, kalor Kui (kvd Endonezya: Alor) madel Abui (abz Endonezya: Alor) mare Kamang [Woisika] (woi Endonezya: Alor) matei Klon (kyo Endonezya: Alor) mədel Blagar (beu Endonezya: Pantar) demel† Fataluku (ddg Doğu Timor) maca Oirata (oia Endonezya: Kisar) mada Iha [Kapaur] (ihp Endonezya) baier, beyer, manda, wimba Baham (bdw Endonezya: Papua) bayer Ekari-Drabbe (ekg Endonezya: Papua) dayai, diːga Wano (wno Endonezya: Papua) teben [tɛˈβɛn] Weriagar [Kemberano-Kalitami] (bzp Endonezya: Batı Papua) kabuarene, kumanda Wariagar [Kemberano-Barau] (bzp Endonezya: Batı Papua) titinepa Yahadian (ner Endonezya: Batı Papua) noako Mor (moq Endonezya: Batı Papua) abahiara Una [Goliath] (mtg Endonezya: Batı Papua) tʉmtʉm, ɔʎoʉta Kimaghima [Kimaghama] (kig Endonezya) tumo, tumu Ndom (nqm Papua Yeni Gine) metfe, metfɛ Riantana (ran Endonezya) tosaseb, toseseb Morori [Moraori] (mok Endonezya: Papua) pud Southern Kiwai [Tureture, Domori] (kjd Papua Yeni Gine) pipite Bamu-Gama (bcf Papua Yeni Gine) sugudai (Sisiame), pigau (Pirupiru) Wabuda (kmx Papua Yeni Gine) pipite Kuni-Boazi [Konmak] (kvg Papua Yeni Gine) spenin Marind (mrz Papua Yeni Gine) pud Yaqay [Mapi] (jaq Papua Yeni Gine) qoŋge Casuarina Coast Asmat [Kaweinag] (asc Papua Yeni Gine) piaw Jas Asmat (cns Endonezya: Batı Papua) piu Mombum (mso Endonezya: Batı Papua) pöbö Oksap [Oksapmin] (Papua Yeni Gine) timin(ä) {Microchiroptera} yuäm, yawäm(ä) {Megachiroptera} Mianmin (Papua Yeni Gine) katab, sakam, sewi, tibinim {Megachiroptera} Gogodala (ggw Papua Yeni Gine) pepe, sisipare Waruna (wrv Papua Yeni Gine) piga Baramu (bmz Papua Yeni Gine) pitite Purari (Papua Yeni Gine) kaie repe repe Kaki Ae [Tate] (tbd Papua Yeni Gine) kɑβo Orokolo (oro Papua Yeni Gine) pikeke Toaripi-Motumotu (tqo Papua Yeni Gine) pepeke, tamo Rumu (klq Papua Yeni Gine) kawarë́, pupurû, rokomarû {Microchiroptera} einomîri, kimâ, kupiâi {Megachiroptera} Baruya (byr Papua Yeni Gine) nyu'nyuta Kewa (kjs Papua Yeni Gine) makaⁱtʌ Wiru (wiu Papua Yeni Gine) ini ndenarea Golin (gvf Papua Yeni Gine) ówáré Alekano [Gahuku] (gah Papua Yeni Gine) holiha {Megachiroptera} Tairora (tbg Papua Yeni Gine) kaːkaːra Waffa (waj Papua Yeni Gine) síríngda, susuvuaaba {Microchiroptera} kágáára, tádaaga {Megachiroptera} Awiyaana (auy Papua Yeni Gine) kaːmpaːmba Awa [Ilakia] (awb Papua Yeni Gine) tahpah Gadsup (gaj Papua Yeni Gine) pànè.mi Siroi (ssd Papua Yeni Gine) ndal {Megachiroptera} Bargam [Mugil] (mlp Papua Yeni Gine) palampalam {Microchiroptera} musumri, yok {Megachiroptera} Maia (sks Papua Yeni Gine) kavakavak {Microchiroptera} milabu {Megachiroptera} Girawa (bbr Papua Yeni Gine) monop, konopi, pesu, pesur, rureki {Microchiroptera} tumnak, owat, nikaninak {Megachiroptera} Ma Manda (skc Papua Yeni Gine) ɡisibə [ɡí.si. bə̀] Wantoat (wnc Papua Yeni Gine) sipäsipä {Microchiroptera} bumbum {Megachiroptera} Somba Burum (bmu Papua Yeni Gine) möndök {Microchiroptera} kanjöm, popolip {Megachiroptera} Managalasi (mcq Papua Yeni Gine) javi'a, ahini'ora Moikodi [Doriri] (mkp Papua Yeni Gine) modiʔa, wairorɛrove Yareba (yrb Papua Yeni Gine) modifa, sɔkɛrɛre Daga (dgz Papua Yeni Gine) mudi, murip {Microchiroptera} goawanu, maiba {Megachiroptera} Guhu-Samane (ghs Papua Yeni Gine) patira, tutupira, marubirubi Orokaiva [Orukaiva] (okv Papua Yeni Gine) piaw Binandere (bhg Papua Yeni Gine) dopo Suena (sue Papua Yeni Gine) popoi {Microchiroptera} baba {Megachiroptera} Baruga (bjz Papua Yeni Gine) mundifa Korafe-Yegha (kpr Papua Yeni Gine) ribére {Megachiroptera} Trans-Fly – Bulaka River dilleri Meryam Mir [Eastern Torres Strait] (ulk Avustralya: Queensland) saper Bine (bon Papua Yeni Gine) suruma Wipi [Gidra] (gdr Papua Yeni Gine) irpopar Yey (jei Papua Yeni Gine) bend, pé Kanum (kcd Papua Yeni Gine) mbite Yelmek (jel Papua Yeni Gine) komal Maklew (mgf Papua Yeni Gine) as

Tasmanya dilleri (1905† Avustralya: Tasmanya) Paredarerme [Big River dialect of Oyster Bay Tasmanian] peounyenna Nuenonne [Bruny Island & Southeast Tasmanian] lérynah {İsmen kaydedilebilmiş 12 Tasmanya (Palawa) dili bilinmektedir ve çoğunun söz dağarcığı bir avuç kayıtla sınırlıdır. Palavalar (Tasmanya yerlileri) 1803-1847 yıllarında Britanyalı yerleşimciler tarafından soykırıma uğramış ve sürek avlarında hayvanlar gibi vahşice katledilip soyları tüketilmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi için Vikipedi'nin tarafımdan hazırlanan Tasmanya Soykırımı maddesine bakabilirsiniz. Bats of Tasmania > All of the Tasmanian bats are microbats: eastern falsistrelle (Falsistrellus tasmaniensis) [this is Tasmania’s largest bat], southern forest bat (Vespadelus regulus), large forest bat (Vespadelus darlingtoni), little forest bat (Vespadelus vulturnis), chocolate wattled bat (Chalinolobus morio), Gould's wattled bat (Chalinolobus gouldii), lesser long-eared bat (Nyctophilus geoffroyi), Tasmanian long-eared bat (Nyctophilus sp.)}

Avustralya dilleri izole → Tiwi (Kuzey Toprakları) tarnikuwi {Megachiroptera} Giimbiyu dilleri Mangerr († zme Kuzey Toprakları) rau Urningangg (urc Kuzey Toprakları) wulamaŋg izole Wagiman (Kuzey Toprakları) warlang [waḷaŋ], jiniminy [ɟinimiɲ] {Microchiroptera} burruwaran [burruwaɹan] {Megachiroptera} Bunuba dilleri Bunuba (bck Batı Avustralya) baŋali [ban̪galɪ] Gooniyandi (gni Batı Avustralya) biɲirmi Daly dilleri Murrinh-patha (Kuzey Toprakları) thiniminh {Microchiroptera} Iwaidja dilleri Iwaidja (Kuzey Toprakları) nabaraminmin Maung (Kuzey Toprakları) muru, nabalamiɲmiɲ, nabaraminmin, naɟaraɹi Amurdag (Kuzey Toprakları) wilbid izole → Marrgu (mhg † Kuzey Toprakları) nabaraminmin Jarrak dilleri Kija (Batı Avustralya) purrumpiny, pankalji, nyurrungul, nyurrungel, pinyjirrminy {Microchiroptera} jarringkel, walimalil, walimaliny {Megachiroptera} Miriwung (Batı Avustralya) bangalŋ Nyulnyul dilleri Nyulnyul (†1999 Batı Avustralya) miɲamiɲ Djawi (†2009 djw Batı Avustralya) leriŋbiŋ Jukun [Dyugun] (Batı Avustralya) mina mina Yawuru (Batı Avustralya) laṇbalaṇba Mirndi dilleri Nungali (Kuzey Toprakları) ganayaḷmu, warba Jaminjung (Kuzey Toprakları) Djamindjung dialect: ganayaḷmu, naɟuna, ɟinimini Ngaliwuru dialect: warrba {Megachiroptera}, ganayaḷmu, ɟunduyur Jingulu [Djingili] (Kuzey Toprakları) ŋaliminmiṇi, ḍiṇḍiɟama Yangman dilleri Wardaman (Kuzey Toprakları) waḷaŋ, ŋalamiɲmiyn, munin Arnhem dilleri Burarra (Kuzey Toprakları) gaṇabinbin {Microchiroptera} galgu {Megachiroptera} Guragone [Gurrgoni] (Kuzey Toprakları) malar Djeebbana [Ndjebbana] (Kuzey Toprakları) gararamaːdba, ɟawukkalela Gunwinggu (Kuzey Toprakları) waḷaŋ (Kunwinjku) waḷaŋ (Mayali) waɲʔ (Kuninjku) Gunbarlang (Kuzey Toprakları) malabinbin Jawoyn (djn Kuzey Toprakları) waḷaŋ Dalabon [Ngalkbun] (Kuzey Toprakları) malanbibi, walar Rembarrnga (rmb Kuzey Toprakları) yɛːŋ Ngalakan (Kuzey Toprakları) binbinɟäla Warray (wrz Kuzey Toprakları) ɟinimiɲ Nunggubuyu [Wubuy] (nuy Kuzey Toprakları) miliwargar, milyuwarawaru, maLbanggarri, wa]gujba, wa[unggu {Megachiroptera} Ngandi (Kuzey Toprakları) ma-binbinɟäla Enindhilyagwa (Kuzey Toprakları) inamambaṛnba, momambaraku, yi-ni-mwapwal̪pwa, yi-ni-ŋwi-mwapwal̪pwa Marra (mec Kuzey Toprakları) binbinɟä, biɲbinɟaḷa Warndarang (Kuzey Toprakları) biɲbinɟaḷa Alawa (Kuzey Toprakları) maɹuwar, warárabarára Kungarakany (Kuzey Toprakları) waipuwaipu Tangk dilleri Kayardild (Queensland) jirrikujirriku [ɟiriguɟirigu] Yukulta [Yugulda] (Queensland) girmidilimidili Pama-Nyunga dilleri Kalaw Lagaw Ya [Mabuiag, Western Torres Strait] (Queensland) sapur Gupapuyngu (Kuzey Toprakları) mattjurr [matcur] {Megachiroptera} Kalkatungu [Kalkadoon] (ktg Queensland) munyu [muɲu], pipalhi [pipal̪i] Pakanh (Queensland) mali [ˈmɑɫe] Turrubal (Queensland) gramman Bandjalang (Yeni Güney Galler) biliːɲ (Gidabal-Winjabal), biliŋ (Geynyan, Yugambeh-Minyangbal-Ngarahkwai), ŋarmin (Waalubal-Kambuwal) Gamilaraay [Kamilaroi] (Yeni Güney Galler) ngarraadhaan (< ngarra-li «see» + –dhaan «good.at» from John Giacon, Etymology of Yuwaalaraay Gamilaraay bird names) Wiradhuri (Yeni Güney Galler) ngarradan [ŋaradan] Wangaaybuwan-Ngiyambaa (Yeni Güney Galler) pat̪aaypaala, badaybaːla Dharug [Dharruk, Sydney language] (Yeni Güney Galler) wiɹambi Awabakal (awk Yeni Güney Galler) ko-lung-ko-lung Western Kulin (Victoria) nganin-nganitj (Western Djadjawurrung), ngana-nganitj (Eastern Djadjawurrung), ngina-nginitj (Tjapwurrung) Woiwurrung [Wurundjeri] (wyi Victoria) buliyong Wirangu (Güney Avustralya) milt̪iŋ, pin̪t̪inara Parnkala [Barngarla] († Güney Avustralya) milciɲe Kaurna (†1931 Güney Avustralya) maityomaityo Ngadjunmaya (Batı Avustralya) cadi Nyungar (nys Batı Avustralya) babitj, papil̪, paʼabiʎ Bayungu (bxj Batı Avustralya) kuraʎaci Dhalandji (dhl Batı Avustralya) ŋanimara Kariyarra (Batı Avustralya) waramurrungka Ngarluma (Batı Avustralya) marrimarri {Microchiroptera} jabanggarna, warndiyarra, waramurungga {Megachiroptera} Garadjari (Batı Avustralya) narimiɲamiɲa, gudbaɣagudbawu, kalerungeni Nyangumarta (Batı Avustralya) panpanku, yapanpan, ɟaṭi Warlpiri (Kuzey Toprakları) maɹ̣apaɹ̣alpa Walmatjari (Batı Avustralya) piɲɟirmiyi Jaru (Batı Avustralya) ban.gal, barn.gal {Microchiroptera} walimali {Megachiroptera} Gurindji (Kuzey Toprakları) parnkal {Microchiroptera} warrpawurru {Megachiroptera} Warumungu (Kuzey Toprakları) ŋaḷiminmin Warnman (Batı Avustralya) minawaɹari Wangkajunga (mpj Güney Avustralya) catiminamina, piɲcirmi Pintupi (Batı Avustralya) wiɹaŋari Arrernte (Güney Avustralya) antyipere [ɐɲcipəɹ], ulpulpunna ~ ulbolbuna {Microchiroptera} Diyari († late 20th c. Güney Avustralya) pintyipintyirnara Wangkumara († nbx Queensland) bintalaɲi Malyangapa (Yeni Güney Galler) pananɟaka Muruwari (Queensland, Yeni Güney Galler) maɟam, pinɟalaɲ Bandjigali (bjd Yeni Güney Galler) ban̪aɟa, winuli

Afrikasya dilleri Kuşi dilleri Becaca [Beja] (bej Sudan, Eritre, Mısır) flinkidai (sg) flinkidaiḁ (pl), oo-bad’áay tuu-kláay («bird of twilight / Dammerungsvogel» Václav Blažek 2005, Natural phenomena, time and geographical terminology in Beja Lexicon. Fragment of a comparative and etymological dictionary of Beja) Avi Agavcası [Awngi, ʔɑʷŋi] (awn Etiyopya) xɑːr ˈtʃɑɣɑ Bilin Agavcası [ብሊና] (byn Eritre) samau Burcice [Burjee] (bji Etiyopya, Kenya) bal'aabuttee, raaree Gedeoca [Gede'uffa] (drs Etiyopya) c'iricco Gawwada (gwd Etiyopya) xipire (Dalpena), ħipiritté (Gollango) Ts’amakko (tsb Etiyopya) laafa [làáfà] (sg) laafaɗɗe (pl), xíbírè Afarca [Qafár af] (aar Cibuti, Eritre, Etiyopya) daːʕidáːʕ Sahoca (ssy Eritre, Etiyopya) lashshab (sg) lashshaabub (pl), lashsham Arbore (arv Etiyopya) ḍaymayć)ʔ) Somalice fiidmeer, kibili {also batfish (Drepane punctata)} Oromoca (orm Etiyopya, Kenya, Somali) shinbirro halkanii ~ simbira halkanii («gece kuşu / night bird» < shimbiirroo ~ shinbirro ~ simbira «kuş / bird» + halkan «gece / night»), raaree (ayrıca: kırlangıç, ebabil / also: swallow, swift), cirichoo, duduba Konsoca (kxc Etiyopya) hiparaata Asa [Asi] († aas Tanzanya) kurukurau Gorowa (gow Tanzanya) hapeelmó (sg) hapél (pl: as a group or species) hapeelmaʔ (pl: several individuals) Iraqw (irk Tanzanya) hhamparara' Alagwa (wbj Tanzanya) kurunkurú Burunge [Burungi] (bds Tanzanya) kurukuru Ongota [iːfa ʕoŋɡota, Birale] (bxe Etiyopya) waʔko, χibiɾi Mısır dilleri Mısırca (egy Eski Mısır) sAxmw [sꜣḫmw], dAgj Kıptice (cop Yeni Mısır) qinqlw Buhayrî Kıpticesi (cop Yeni Mısır) jeljou, jaljou, jejou Çad dilleri Hausaca [Harshen Hausa هَوُسَ] (hau I.A.1 Nijer, Nijerya, Gana, Benin, Kamerun, Fildişi Kıyısı, Sudan, Togo) birbiri, birbiro, burburo, burbura, yabirbira, tatapara, sunsua dērē («gece kuşu / night-bird» < sunsua «kuş / bird» + dere ~ dareh «gece / night» < James Frederick Schön 1843, Vocabulary of the Haussa language) {Microchiroptera}, jemage [ǯeːmaːgḕ] (sg) jemagu (pl) (< jemi, jima «to rub the hair of skin; to tan leather») {Megachiroptera} Gvandaraca (gwn I.A.1 Nijerya) ànco Bolece [Bṑ Pìkkà] (bol I.A.2.a Nijerya) ɗī̀ɗi, tìlòkì {Microchiroptera}, jāmāge {Megachiroptera}, yàwigàšɩlwa Geraca (gew I.A.2.a Nijerya) tètili Karekarece [Bṑ Karaikarai] (kai I.A.2.a Nijerya) gā̀wā, gōgùrō {Microchiroptera} Ngamoca [Bò Ngamò] (nbh I.A.2.a Nijerya) tìntikɗî {Microchiroptera}, dìmàu {Megachiroptera} Kanakuruca (kna I.A.2.b ɗêŋ Peroca (pip I.A.2.b ɗɩgdɩk, ɗɔŋ Tangalece (tan I.A.2.b tilò Angas [Ngas] (anc I.A.3.a Nijerya) gyɩm Miship [Chip] (I.A.3.a mjs Nijerya) ɗiyìn Mwaghavul [Sura/Mupun] (sur I.A.3.a Nijerya) ɗiyìn ~ ɗiin {Megachiroptera} Goemai [Ankwe] (ank I.A.3.b Nijerya) təŋ Bokkos Roncası [Ron of Bokkos, Lis ma Run] (cla I.A.4.a Nijerya) mumwel {Microchiroptera} tarnjo [tànǯò] {Megachiroptera} Mundat (I.A.4.a Nijerya) yêr {Microchiroptera} Gashua Badecesi [Gàbàdài] (bde I.B.1 Nijerya) bā̀tā̀ta {Microchiroptera}, jā̀māgài {Megachiroptera} Batı Badecesi [Gàbàden] (bde I.B.1 Nijerya) bā̀tān {Microchiroptera}, jāmāgen {Megachiroptera} Ngizim [Mìyà Ngǝzǝm] (ngi I.B.1 Nijerya) gǝdùwə̀n (sg) gǝdùwàwin (pl) {Microchiroptera}, gwagwāra (sg) gwagwāràrin, gwagwaraucín (pl) {Megachiroptera} Varcice [Warji, Sirzalwai] (wji I.B.2.a Nijerya) t’ǝtaala Dirice [Diryawa] (dwa I.B.2.a Nijerya) zɛ̀ŋgɨ̀lɛ̀ Miyaca [Və̀na Míy] (Nijerya) títyál [titɛ̀l] {Megachiroptera} Dass [Dwot] (dot I.C.1.a Nijerya) pyaŋ Gecice [Geji, Gezawa] (gji I.C.1.a Nijerya) zɨ̀llì Polçice [Polci] (plj I.C.1.a Nijerya) birɨm bìrɨ̀m, zəŋər Luri Polçicesi († ldd I.C.1.a Nijerya) ʤámááge Sayaca [Saya, Seya] (say I.C.1.a Nijerya) zʊgŋgʊl Zârca [Za:r] (say I.C.1.a Nijerya) piɗí {Microchiroptera}, zə̀ngə̀l {Megachiroptera}, ʒamáːge (Kal) ʤáːmáːgì (Marti) Boghom (bux I.C.1.c Nijerya) fogorɨ̀m Teraca (ttr II.A.1.a Nijerya) lóm Pidlimdi [Pidhimdi, Hinna] (ttr II.A.1.a Nijerya) gùɓwundi Boga (bvw II.A.1.b Nijerya) xexɛlngətə̀ Gaʼanda (gqa II.A.1.b Nijerya) kɪ̂mda Gabin (gqa II.A.1.b Nijerya) kɩ̀mnde Hwana (hwo II.A.1.b Nijerya) pápɨ̀rra Buraca (bwr II.A.2 Nijerya) ntsibil, yagubil {Microchiroptera} tsə́hə́l [~ ntsʊ́xɨ́l] {Megachiroptera} Çibakça [Chibak, Cibak] (ckl II.A.2 Nijerya) ntsʊxʊl, ntsʊxʊlæʔ Putai (mfl II.A.2 Nijerya) mɨkɨɗɛ, ŋgʊ̀dàŋgʊ̀mtʊm Margice (mrt II.A.2 Nijerya) ɩ́sɩ̀l Güney Margicesi (mfm II.A.2 Nijerya) fyɛ́vyàgu (Hildi), fevègu (Wamdiu) Bana [Bànà] (bcw II.A.3 Kamerun) mə́zlə̀kw(ǝ)zlə́kw(ǝ) [mɩɮɨ̀kwʊ̀ɮʊ̀ko] (sg) mə́zlə̀kw(ǝ)zlə́kwêr ~ mə́zlə̀kw(ǝ)zlə́kwxí (pl) Hya (hya II.A.3 Kamerun, Nijerya) mɩɮʊ̀ɮʊ̀gwi Higi [Kamwe] (hig II.A.3 Nijerya) mʊŋkʊŋkʊfɛ (Baza) muŋkuŋkupɛ (Nkafa) mɨɮʊ̀kwʊ̀ɮʊ̀kwi (Futu), dzu (Baza) dzi (Nkafa) Kirya-Konzəl [Fali Kiria, Fali of Kirya] (fkk II.A.3 Nijerya) kwádlə̀mbá {Microchiroptera} sə̀nə́, kwásə̀nə́ {Megachiroptera}, mʊ́ɮʊ̀ɮʊ́kwà Kapsiki [Psikye] (kvj II.A.3 Nijerya) mɨɮʊ̀kwʊ̀ɮʊ̀kwɛ Wandala [Mandara] (mfi II.A.4.a Kamerun, Nijerya) kyɩruŋkyɩruŋ Dghwede (dgh II.A.4.a Nijerya) takurrakà Glavda [Galvaxdaxa] (glw II.A.4.a Nijerya, Kamerun) ʔavavəgà Parkwa [Parəkwa, Podoko] (pbi II.A.4.a Kamerun) megújehwé, megújehwu; pəpála, pəpálu Guduf-Gava (gdf II.A.4.a Nijerya) vyègyè Cineni (cie II.A.4.b Nijerya) vavaga Hıdice [Hdi, Hǝdi, Xədi] (hed II.A.4.b Kamerun, Nijerya) zǝvahw {Megachiroptera} Mafa [Matakam] (maf II.A.5.a Kamerun, Nijerya) gɛ̀ǯəgɛ̀ǯ Merey (meq II.A.5.b Kamerun) kézkiz {Microchiroptera} dédava {Megachiroptera} Wuzlam [Uldeme, Ouldémé] (udl II.A.5.b Kamerun) dzagway [dzàgwáy], papi ghwazl Muyang (muy II.A.5.b Kamerun) mebekebek [mɛ̄bɛ̀kɛ̄bɛ̀k], embekembek [ɛ̄mbɛ̀kɛ̄mbɛ̀k], mənduƃ [mə̄ndʊ́ƃ] {Microchiroptera}, bizʉh [bɪ̀ʒʏ̀xʷ] {Megachiroptera} Zulgo [Zəlgwa] (gnd II.A.5.b Kamerun) azleh, máàkùz, mékìbekìbe Mofu-Gudur (mif II.A.5.b Kamerun) 'dey slá («inek-göz[lü] / cow-eye») {Megachiroptera} Mbuko (mqb II.A.5.d Kamerun) dǝdava [də̄dāvā], kikez [kíkèz] Sukurca [Sakun, Sakwun] (syk II.A.6 Nijerya) kunay {Microchiroptera}, mazaghrar {Megachiroptera} Daba (dbq II.A.7 Kamerun, Nijerya) iỳkin ǯe pilàta Bachama (bcy II.A.8 Nijerya) žə̀kɔ-tò Fali of Mubi (fli Nijerya) mʊ̀yʊ̀mʊ̀yama (UraMadzarin), ɣʊ̀wu (UraMɓween) Gude (gde II.A.8 Nijerya, Kamerun) pɔ́pwàtá Gudu (gdu II.A.8 Nijerya) ǹdóːŋtàː Jimi [Jimjimən] (jim II.A.8 Kamerun) m̀báàkó Zizilivakan [Fali of Jilbu] (ziz II.A.8 Kamerun, Nijerya) mɩlɮʊ̀kʊ̀vʊɗi Logone-Birni Kotoko (kot II.B.1.a Kamerun, Çad) tane tane {Microchiroptera}, tane tane he mavɨndaga {Megachiroptera} Makary Kotoko [Mpadɨ, Mpadə] (mpi II.B.1.a Kamerun, Çad) ɓele Tumak (tmc III.A.1 Çad) mərə́ɲ-àkɔm Lele (lln III.A.2 Çad) pɛ́pɛ́lɛdí Kera (ker III.A.3 Çad, Kamerun) àwẽ́wẽ́wẽ́, gìwgìwì, kə́pàw-kə́pàwì Migama (mmy III.B.1.a Çad) bárká-bárká, bárkàtá, bóːṛáw, tìnɲò Mokilko (moz III.B.2 Çad) gômpìpè, sâmbú Masa [Masana] (mcn IV.A.1 Çad, Kamerun) baibaina Musey (mse IV.A.1 Çad, Kamerun) babayna Mesmé (zim IV.A.1 Çad) baiʔ Pévé (lme IV.A.1 Çad, Kamerun) bəbai Lamé (lme IV.A.1 Çad) tǘŋgà Berberi dilleri Mali Tuaregcesi [Tafaghist, Tamasheq, Tamachek of Mali] afæ̀rṭæṭṭa (sg) ifært̩æ̀t̩t̩an pl) Burkina Faso Tuaregcesi [Tamachek of Burkina Faso] afărtătta Ğat Tuaregcesi [Ghat, Tamahaq] (Cezayir, Libya) afert’et’t’an hedh (sg) ifert’et’t’an hedh («gece kelebeği / night butterfly») Şilha Berbericesi [Tacelḥit] (Fas, Batı Sahra) iferttitto («kelebek / butterfly») Figig Şilhacası (Fas) bubara (sg) i-bubar (pl) Kabile Berbericesi [Taqbaylit] (Cezayir) ttaylala Rif Berbericesi [Tamazight Tarifit] (rif Fas, İspanya:Melilla) řwəđʼwađʼ Sami dilleri Amharaca (Etiyopya) የሌሊት ወፍ yälelit wäf («gece kuşu / night bird») Eski Aramice praχdūdā, χarpdā Süryanice ܦܪܚܕܘܕܐ p(ə)raħduðɑ(ʔ) İbranice עטלף atalef Arapça خفاش {خُفَّاش} ḫuffāş (sg) خفافيش {خَفَافِيشُ} ḫafāfīş (pl), خنفوش ḫanfūş, خُفْدُود ḫufdūd, وطواط {وَطْوَاط} waṭwāṭ (sg) وطاويط {وَطَاوِيطُ} waṭāwīṭ ~ وطاوط {وَطَاوِطُ} waṭāwiṭ (pl) Maltaca farfett il-lejl («gece kelebeği / butterfly of the night, night butterfly») Endülüs Arapçası murčíqal (< İspanyolca murciégalo < Federico Corriente 2008, Coptic loanwords of Egyptian Arabic in comparison with the parallel case of Romance loanwords in Andalusi Arabic, with the true Egyptian etymon of Al-Andalus) Sudan Arapçası (apd Sudan) abriggēʿ (Kordofan: El-Übeyyiz الأبيض) (krş. Ghulfan abʊrɡe {Ü.Ç.}; fakat, Hartum: xuffāš Kahire: wuṭwāṭ < Margit Moc 2007/8, Het Arabische dialect van al’Ubayyiḍ {Felemenkçe / in Dutch})

Sınıflandırılamayan (?Chadic) Laal [yəw láàl] (gdm Çad) wārbìíg (sg) wārbīīgāny (pl)

Nil-Sahra dilleri Kunama dilleri Kunamaca (kun Eritre, Etiyopya) agubbà, gubbà Komuz dilleri → Kuzey Gumuzcası (guk Etiyopya, Sudan) eádááŋgá Sahra dilleri Zağavaca [Zaghawa, Beriaa] (zag Çad, Sudan) toholj∂, farfara Merkezî Kanurice (knc Nijerya) bàtátá Manga Kanuricesi (kby Nijer, Nijerya) bàðá ~ bàðàðá (< krş. báðábáðámà «kelebek / butterfly») Dazaca [Dazaga] (dzg Çad, Nijer) čɔhuri dɔgɔsɔŋa Sonğay dilleri Tadaksahak (dsq Mali, Nijer) fəɾˤdˤəˈdˤe (< Tuaregce afæ̀rṭæṭṭa) Tagdal (tda Nijer) ɐˈfɐɾtɐtɐ Tabarog (tda Nijer) ɐˈfɐɾtɐtɐ Tasawaq (twq Nijer) ɐˈfɐɾtɐtɐ (< Tuaregce afæ̀rṭæṭṭa) Humburi Senni (hmb Burkina Faso, Mali) dà-dàbìyà {Microchiroptera}, ʔàtkírgó {Megachiroptera} Zarmaca [Zarmaciine] (dje Nijer) jaamaje {Megachiroptera} Kuliak dilleri So [Soo] (teu Uganda) puptak (sg) puptake (pl) (Tepes), puktak (sg) puktake (pl) (Kadam) İkçe [Icetot] (ikx Uganda) lōpèɗèpēƭḁ Maba dilleri Masalitçe [Kana Masara] (mls Sudan, Çad) kuɾ́rikúri Runga Aykicesi (rou Çad, Orta Afrika) àbùmbùnò Mabaca (mde Çad) iŋgelŋgɛl-ik Fur dilleri Furca [Bèle fòòr] (fvr Sudan: Darfur) urgil ~ wurgil Kadu dilleri → Kayigang [Keiga, Deiga] (Sudan:Nuba) kɔ́ɔ́jɔ̀ (sg) nìkɔ́ɔ́jɔ̀ (pl) {Microchiroptera} Katcha-Tolibi (xtc Sudan) balɛ́thε [’balɛʈɛ́ ~ balɛṭɛ] (sg) nabalɛ́thε (pl) Kadugli-Talla (xtc Sudan) balɛṭɛ [’balɛʈɛ́] Kadugli-Miri (xtc Sudan) balṭɛk Krongo (kgo Sudan) dhillî [díːlí] (sg) nidhillî ~ nedhillî (pl) Merkezî Sudan dilleri Belice [ꞌBëlï, Jur Beli] (blm Güney Sudan) ɓìɾù Ngambay (sba Çad, Kamerun, Nijerya) Bebote (Çad) döw Doba (bjv Çad) döw Gor (gqr Çad) döw Sar (mwm Çad) döw Ngam (nmc Çad, Orta Afrika) döw Gulay (gvl Çad) Aja [Ajja] (aja Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti) ɲaɲéré Kresh [Gbaya] (krs Güney Sudan) inḍẓi Doğu Sudan dilleri Midob [tìd-n-áal] (mei Sudan) péppédó Ghulfan (ghl Sudan) abʊrɡe, abʊrɡenu Kwegu [Koegu] (xwg Etiyopya) laapá («the one that lives on the tree» also a kind of frog) {Megachiroptera} Mursice (muz Etiyopya) gêlgênyai (sg) gêlgênya (pl) Surice [Surichɛn] (suq Etiyopya) gɛlɛgɛnyay Temein (teq Sudan:Nuba) rírù (sg) kírírù (pl) Tese (keg Sudan:Nuba) kábbíliɖä̀k (sg) kábbílɪk̀ (pl) Keiga Jirru [Đóni] (keg Sudan:Nuba) kímbɪlìŋ Daju Mongo [Dar Daju Daju] (djc Çad) gaguwe (sg) gaguwiŋge (pl) {Microchiroptera} kuɓ-ne ~ kuɓine {Megachiroptera} Nil dilleri (Nilotic) Tesoca [Ateso] (teo Kenya, Uganda) emyena Karamojong [ŋaKarimojoŋ, ŋaKaramojoŋ] (kdj Uganda) "unknown" Turkanaca [Ng'aturk(w)ana] (tuv Kenya) lononua (sg) talononua (pl) Masaice [ɔl Maa] (mas Kenya, Tanzanya) ɛn-ɛ́kɔ́kɛ́sɛna {Microchiroptera}, ɛ-nagʉr kewɔ́n, ɛ-sarambála, n-tɨ́pát (Kuzey) {Megachiroptera} Samburuca [Sampur] (saq Kenya) "unknown" Kalenjin (kln Kenya) reereesyet (sg) reereesook (pl) (< reerees «soar, hover») (< Kibny'aanko Seroney 2009, Samburtaab Ng'aleekaab Kaleenchin / Kalenjin Dictionary) Endoca [Northern Markweta] (enb Kenya) réerèes, rêe(s)rèes Datooga [Taturu] (tcc Tanzanya) hughas gho (Bianjira: Itigi), rogas gho (Bwadiga: Sibiti), udoghos gho (Baraba'igu: Mang'ati) Nuerce [Naadh] (nus Güney Sudan, Etiyopya) ŋap rɔ kɛ dhɔt, ŋap rö kɛ dhɔtnı (< ŋap «to hang up») Dinkaca [Thuɔŋjäŋ] (din Güney Sudan) alïïk (sg) aliɛ̈k (pl) (Rek, Agar), alïïk (sg) alïk (pl) (Bor), agornyaŋ ~ anien (Ruweng) Acholi [Lwo] (Uganda, Güney Sudan) olik Shilluk [Dhøg Cøllø] (shk Güney Sudan) "unknown" Kurmuk Buruncası (bdi Sudan) bílíŋkìʃ Mabaan Buruncası (mfz Güney Sudan, Sudan) gita (sg), gitane (pl)

Nijer-Kongo dilleri Dogon dilleri Jamsay Dogoncası (djm Mali, Burkina Faso) kičiǯuwɑːǯu Tene Kan Dogoncası (dtk Mali) kikiǯu Toro So Dogoncası (dts Mali) kíkidu {Microchiroptera}, vàdu {Megachiroptera} Ambaleeŋge [Mombo] Dogoncası (dmb Mali) ni gil sale Idyoli Donge Dogoncası (dkl Mali) kidikidi, nege ǯali, wɑdi Nyambeeŋge Dogoncası (aqd Mali) nege jali {Microchiroptera} Ampari Pa Dogoncası (aqd Mali) embete {Microchiroptera}, boreŋbore {Megachiroptera} Ana Tinga Dogoncası (dti Mali) kikiɗu {Microchiroptera}, aɗu {Megachiroptera} Yanda Dom Dogoncası (dym Mali) kigiju [kigiǯu] {Microchiroptera}, azu {Megachiroptera} Walo-Kumbe Dogoncası (dwl Mali) síìzhím [síìžím] {Microchiroptera}, síìzí gɔ́mbɔ̀ {Megachiroptera} Tebul Ure Dogoncası (dtu Mali) ɔbde {Microchiroptera} Bangime [Baŋgi me] "Dogoncası" (dba Mali) girεmε İjo dilleri Kalabari (ijn Nijerya) poku Ịḅanị́ (iby Nijerya) púghū [pùɣù] Okrika (okr Nijerya) pòkú Nembe (ijs Nijerya) pògí Ịjọ pogií (Anyama), ạvụvọ (Amegi) Izon (Nijerya) pegí; órupegi («deity;god-bat») {Microchiroptera} Defaka (afn Nijerya) peku Mande dilleri Matya Samo (stj Burkina Faso) fũfũnì Jéri Kuo (jek Fildişi Kıyısı) kɔ́nɔngɔ ~ kɔ́ningɔ ~ kwɔ́nungɔ (Sangrigué), kónongo (Mamougou), díli (Katala), kàgalaŋ (Tolma), firinfìriᵑ (Tahouara, Ouobolo), firinvìriᵑ (Zouméné) Vai (vai Liberya, Sierra Leone) tóã́, túŋa Mahou Maninkacası [Mawukakan] (mxx Fildişi Kıyısı) tɔ́ɔ́ndɔ́ɔ́n Maninka du Niokolo (Senegal) tónso Mandinka [Mandiŋkakáŋo مندنكا] (mnk Senegal, Gambiya) tònsó Bambaraca (bam Mali) ndire Mende (men Sierra Leone, Liberya) làɲɟà, tàɲɟà Kpelle (kpe Liberya, Gine) tã́yá Soninkece (snk Mali, Senegal, Moritanya) filifilaane, pilinpilaane, pirinpiraane, fúriːmpiːráːn-ɛ, kerefuune, kerefune, kerifune, kerufuune, kippu Bozo (dmn Mali, Nijerya) kere, xumbo Jenaama Bozo (bze Mali) gembo, gere Sembla [Seenku] (sos Burkina Faso) Dzùùngoo (dnn Mali) tiːfɔi Jowulu (jow Mali) tonâî, twɛ Atlantik-Kongo dilleri Lafofa dilleri Lafofa (Nuba, Sudan) mɪɲəli Talodi-Heiban dilleri Tiro (Nuba, Sudan) ŋ-iṛörö Senufo dilleri Mamara [Minyanka] (Mali) dire Supyire (Mali) kinaga {Megachiroptera} Tagbana (Fildişi Kıyısı) ma̰ã́ (sg) ma̰ã́ra̰ (pl) Nafaanra (Gana, Fildişi Kıyısı) tro Kru dilleri Tiagba [Aizi] (Fildişi Kıyısı) tantɪ Guiberoua Bété (Fildişi Kıyısı) pɨ̂pə Daloa Bété (Fildişi Kıyısı) pɨ́pə Godié (Fildişi Kıyısı) pɨ́ɨ̀pə, tàta Neyo (Fildişi Kıyısı) tátá Yocoboué Dida (Fildişi Kıyısı) tatá Tepowi Krumen (ted Fildişi Kıyısı, Liberya) pâpâ Gerece [Wè] (Fildişi Kıyısı) póo (gxx), catili Nyabwa (Fildişi Kıyısı) pópò Wobé (Fildişi Kıyısı) pôo Senegambiya dilleri Pulaar Fulanicesi (fuc Senegal, Gambiya, Moritanya) wilwíldu, bilibili Pular Fulanicesi (fuf Gine, Sierra Leone) tusaːru Batı Nijer Fulanicesi [Jelgoore, Yaagaare, Gurmaare, Moosiire] (fuh Burkina Faso, Nijer) wilwilndu {Microchiroptera} janjannguuru {Megachiroptera} Nijerya Fulanicesi (fuv) gɛ́ːmaːgéːru Sererce (srr Senegal, Gambiya, Moritanya) fid (sg) pid (pl) Biafada (Gine-Bissau) gúːŋg-aŋa Volofça (Senegal) njugub bi (sg) njugub yi (pl) Nalu (Gine, Gine-Bissau) báčiːɔŋ, máːkiːɔŋ Bak dilleri → Balanta (Gine Bissau, Gambiya, Senegal) nhúːdehúde Jola-Fonyi (Gambiya, Senegal) ɛ-oːča Bandial [Gújjolaay Eegimaa] (Senegal) ga-oja, gappu gapeppor («a bird of gapeppor (unknown meaning)» < Serge Sagna 2008, Formal and semantic properties of the Gújjolaay Eegimaa (A.k.a Banjal) nominal classification system) Ejamat (eja Gine-Bissau, Senegal) ɛ́-xlɔːča Mankanya (Gine-Bissau, Senegal, Gambiya) ólak, wú-ipalaːk Papel (Gine-Bissau, Senegal) oː-nsánda Bidyogo [Bijogo] (Gine-Bissau) ɛdɛrɛba (sg) kɔdɛrɛba (pl), nakpa (sg) nkpa (pl) Mel dilleri → Temne (Sierra Leone) ŋ-ěmpsi Landoma (Gine) t-ámpurfiː Baga Binari (Gine) á-ntɔ Bullom So (Sierra Leone, Gine) u-káːkam Sherbro (Sierra Leone) t-ɔːŋgaŋ Kuzey Kissisesi (kqs Gine: Kissidougou, Guéckédou) nɛndo (sg) nɛnda (pl) {Microchiroptera} tɔŋando (sg) tɔŋaɛda (pl) {Megachiroptera} (< Denise Paulme 1964, Documents sur la langue Kissi -lexique et textes-) Kissice (?kss) tɛ́ŋgb-ɔː Limba dilleri → Limbaca (?lia/lma Sierra Leone, Gine) kaŋko Savan dilleri Buli [Kanjaga] (bwu Gana) jinjaːnuŋɔ, jinjaːnəta Mossice [Mòoré] (Burkina Faso, Mali, Togo) "unknown" Dagombaca [Dagbani] (Gana) jeŋkpibrga (sg) jeŋkpibrsi (pl), jeŋkpowuga (sg) jeŋkpowere (pl) {Microchiroptera}, zoŋ [zɔŋ] (sg) zona [zɔna] (pl) {Megachiroptera}, zunzoŋ Kusasice [Kusaal] (kus Gana) zinzɔŋ (sg) zinzana (pl) Mamprusice [Mampruli] (maw Gana) zunzɔŋo (sg) zunzona (pl) Konkombaca [Likpakpaln] (Togo, Gana) kί-náaᵑɟìŋὶ (sg) tί-náaᵑɟìnὶ (pl) Batı Koromfecesi [Lorom Koromfe] (Burkina Faso, Mali) kipelgʌ (sg) kipelni (pl) (possibly < ki «calabash» + pelgʌ [< Mòoré pɛɛləga] «small, newborn» < John R. Rennison & Micaïlou Konfé 2007, Dictionnaire Lorom koromfe – anglais / français / allemand (mots et racines) Nunice [Nʋnɩ] (Burkina Faso) míséré (basɩnyarɩ, yátɩ̀nɩ́ du sud, mɩ̀càrɩ́, bōə̄nə̄) nɛ́sɔ́rɔ̀ (yátɩ̀nɩ́ de l'ouest, yátɩ̀nɩ́ du nord, gòrì), nə̀sérè (basɩnyarɩ, yátɩ̀nɩ́ du sud, mɩ̀càrɩ́), nə̀sérè (sg) nə̀sérì (pl) (yátɩ̀nɩ́: Nebielanayou), nə́sérè (sg) nə́sérì (pl) (mɩ̀càrɩ́: Bognounou), nə́sárà (sg) nə́sə́rì (pl) (bōə̄nə̄: Cassou), nə́sɔ́rɔ̀ (sg) nə́sə́rì (pl) (gòrì: Sapouy), éséré (yátɩ̀nɩ́ du nord), sísárà (sg) sísárì (pl) (yátɩ̀nɩ́: Silly), sárà (bōə̄nə̄), zə́zã̀ (sg) zə́zã̀ngà (pl) (basɩnyarɩ: Léo), zèzẽ̀õ̀ (sg) zèzã̀mèrà (pl) (yátɩ̀nɩ́: Pouni), jʋɩ́ (fʋrɩ), pùrə̀ (yátɩ̀nɩ́ de l'ouest), kúntóró (sg) kúntóré (pl) (fʋrɩ: Biéha) < Pierre Malgoubri 2011, Recherches dialĕctologiques et dialectométriques nuni (une langue gurunsi du Burkina Faso) Duupa (dae Kamerun) hàáká Karang (Kamerun) doh, dohnduh, basiɓe {Microchiroptera}, ndamndar, damndar {Megachiroptera} Day (Çad) mbūglū Bokoto (Orta Afrika Cumhuriyeti) sì̱rì̱ Banda (bad Orta Afrika Cumhuriyeti) andapelá Mono (mnh Demokratik Kongo) barakangba, koʼya, pelezu Sango [Sängö] (Orta Afrika Cumhuriyeti) kawêe {Microchiroptera} mbupu, kpangbara [kpàngbàrà], kaô {Megachiroptera} Ngbaka Gbaya (Demokratik Kongo) pìpìlì, bíìbí, bésùli̍ {Microchiroptera} ndɛ́ma̍, kàɔ̃̀, dùŋgì ~ dìngbì {Megachiroptera} Monzombo (Kongo) èndémà (sg) bèndémà (pl) Dongo (Demokratik Kongo) tɛ́ɓí-go Mba (Demokratik Kongo) ŋgombó-gé Ma [Amadi] (Demokratik Kongo) à-básí-lɔ̀ Ndunga (ndt Demokratik Kongo) ngómbógɛ (sg) ngómbózɛ (pl), pómbô Zandece [Pa-Zande] (Demokratik Kongo, Güney Sudan) furõ, ndima incertae sedis Mbre (mka Fildişi Kıyısı) tiɣilaŋmrã Kva dilleri Çamanca [Ebrié] (ebr Fildişi Kıyısı) pʰúpʰù, ada Mbato [Gwa] (gwa Fildişi Kıyısı) ɗõʏ̈ɗe Krobu (kxb Fildişi Kıyısı) àkpànɛ̃́ Abure (abu Fildişi Kıyısı) ãʏ̈fʊ̃́lʊ̃ʏ̈ Eotile (eot Fildişi Kıyısı) sãʏ̈nzãʏ̈ɲĩ́mũʏ̈ Aşante & Fante Akancası (twi & fat Gana) ámpàṅ´ (sg) mámpàṅ´ (pl) ápàné (Akan), afŵérèdé, afŵeneṅkron, o̱pántŵeènini (sg), apántŵeènini (pl) ntŵétŵe, ntŵétŵèe, daṅkwanseré, o̱hā (sg) ahā (pl), o̱kyẽ́kyẽ́ Abron Akancası (abr Gana, Fildişi Kıyısı) àhúróndè Anyince (any Fildişi Kıyısı, Gana) àtùétùélè, àtùótùólè Baoulé (bci Fildişi Kıyısı) átɔtɔ́lɛ Nzema (nzi Gana, Fildişi Kıyısı) àtúétùle (gaa Gana) ampãŋ, afutufata Logba [Ikpana] (Togo) agutɔ́ (sg) ŋgutɔ́wɔ (pl) Kposo [Ikpɔsɔ] (kpo Togo, Gana) ɪkpaɰlɔ̀ (Togo: Doumé) Avikam (avi Fildişi Kıyısı) tává Alladian (ald Fildişi Kıyısı) kɔ̀kɔ̀bèté Attié (ati Fildişi Kıyısı) bòtőfá Abé (aba Fildişi Kıyısı) òt̂fá Adyukru (adj Fildişi Kıyısı) pàpúpù Abidji (abi Fildişi Kıyısı) prúgbé incertae sedis Ega (ega Fildişi Kıyısı) ɔ̀là Volta-Nijer dilleri Ikaramu Akpes (ibe Nijerya) adá Ayere (aye Nijerya) àdã {Megachiroptera} Ewe [Èʋegbe] (Togo, Gana) àgùtɔ́ Fon [Fon gbè] (Benin, Nijerya) tòké Igala (Nijerya) ìdɔ́ {Microchiroptera}, òdùdɛ̀ {Megachiroptera} Yorubaca (Nijerya) àdán Ifè (ife Togo, Benin) àdã́ {Megachiroptera} Epie-Atissa (Nijerya) ípogíyā (Atissa) ípokíya (Epie) Engenni (Nijerya) ạ́vụ́vọ Degema (Nijerya) ọgbọ́ḿ, ọnwạnwạ́ Edo [Bini] (bin Nijerya) "unknown" Iyayu (iya Nijerya) adan (< Roger Blench: A loan from Yoruba?) Urhobo (Nijerya) adján, ehuhu Arigidi [Akoko] (Nijerya) ada Ekpeye [Ẹkpẹyẹ] (Nijerya) òg̣bọ, ụ!sụ Igbo [Asụsụ Igbo] (Nijerya) ụsụ, anụ ūfe Ọ̀nị̀chà Igbo (Nijerya) ụsụ ọgụ̀ {Microchiroptera} Ika (ikk Nijerya) ʊ́sʊ̰ Ọgbà (ogc Nijerya) ekwnurnù ~ èkwnùrnu, ụsụ Gwari [Gbari and Gbagyi] (Nijerya) fufu {Microchiroptera}, zunya {Megachiroptera} Nupe (Nijerya) pìtìngi {Microchiroptera}, èdã̌ {Megachiroptera} Idoma (idu Nijerya) ùdɔ́ {Megachiroptera} incertae sedis Ukaan (kcf Nijerya) ɛ̀ʃàb (Ikaan, Iyinnọ, Iigau, Ishẹu) Benue-Kongo dilleri Platoid Kuteb (kub Nijerya, Kamerun) rikampkú Jibu (jib Nijerya) aŋàm Reshe [tsuReshe] (res Nijerya) hyapala (sg) yapala (pl) {Microchiroptera} higima (sg) igima (pl) {Megachiroptera} Lopa (lop Nijerya) mopemberi (sg) amopemberi (pl) {Microchiroptera}, kamba (sg) akamba (pl) {Megachiroptera} Cipu [ciCipu] (awc Nijerya) ggòmbò (sg) óggòmbò (pl) Salka [ciShingini] (Nijerya) ə̀ə̀ʔúʔwə̀25, mə̀pə̀pû {Microchiroptera} áá-gyɔ̃́ ~ áágyã́w {Megachiroptera} Basa-Benue [ruBasa] (bzw Nijerya) ukorobubu (sg) okorobubu (pl) {Microchiroptera} Hungworo [ʨəHungwə̀ryə́] (nat Nijerya) í-pə́pı̀ (sg) mú-pə́pı̀ (pl) Cinda Kamuku [tuCinda] (cdr Nijerya) gʷɨ̀bɨ́, ì-bùgù-bùgù{Microchiroptera} ɰɛ́mɑ̀ {Megachiroptera} Rɛgi Kamuku [tuRegi] (cdr Nijerya) gwɔbə Rogo [tuRɔgo] (rod Nijerya) o-yəmɑ Rin (Pongu) [təRĩ] (png Nijerya) bì-mã́ɾã̀mã̀ɾã̀ /m- {Microchiroptera} ù-gwə́gə̀ /a- {Megachiroptera} Gbiri [tuGbiri] (grh Nijerya) ŋmáárīs Lela [c΄Lélà] (dri Nijerya) kúntɔ̀mɔ̀ (sg) kúntɔ̀mnɔ̀ (pl), kwɛ̀ŋó, kòòncé, kə̀də́rí (sg) kə̀də́ríni (pl), kwə̀ə̀tì (sg) kwə̀ə̀tnì (pl) {Microchiroptera} gìvgíví (sg) gìvgívíní (pl) {Megachiroptera} Duka [tHun-sSaare] (dud Nijerya) o-jer (Hun-east) ~ o-zɛr (Hun-west), o-pitahar {Microchiroptera} o-apokɛ {Megachiroptera} Fakai [ǝ̄t-Māʔin] (gel Nijerya) ūbòm (sg) bòm (pl) (Ror), u-bum (Ror, Jiir, Fer), ər-bom (Ker) {Microchiroptera} ūkʷānā (sg) kʷānā (pl) (Ror) {Megachiroptera} Lyase [d-Gwamhyə] (bga Nijerya) kʊpu Kulu (Nijerya) ɛ̀lεmε (sg) εlεmε (pl) {Megachiroptera} Berom (Nijerya) dàm {Megachiroptera} Tahoss (Nijerya) at gàndεt (sg) begàndεt (pl) {Megachiroptera} Cara (Nijerya) kibal kituk («goes out at night») {Microchiroptera}, irima (sg) arima (pl) {Megachiroptera} Shall & Zwall (Nijerya) jamage Fəran (Nijerya) gúgón (sg) águgón (pl) {Microchiroptera}, néntèk (sg) nentek (pl) {Megachiroptera} Hyam (Nijerya) mgbigbi {Microchiroptera} Nyankpa [Yeskwa] (Nijerya) ɔ̀vày (sg) àvày (pl) Idũ (Nijerya) ùvẽ̀ẽ̀ (sg) àvẽ̀ẽ̀ (pl) {Microchiroptera}, ùkpùkpã̀ (sg) àkpùkpã̀ (pl) {Megachiroptera} Hasha [Yashi] àkwàràkwàn (sg) kúkwàràkwàn (pl) {Microchiroptera}, àgak (sg) gə́gak (pl) {Megachiroptera} Sambe (Nijerya) nàŋgar Toro (Nijerya) waŋbiri {Microchiroptera}, ŋgakɔ {Megachiroptera} Təsu (Nijerya) àŋìŋbírí {Microchiroptera}, ə́ŋga {Megachiroptera} Ndun (Nijerya) áŋgân (sg) meŋgan (pl) {Megachiroptera} Kanufi [Anib] (Nijerya) àkpɔn (sg) ankpɔn (pl) Bu (Nijerya) maŋbiri {Microchiroptera}, bɔŋburɔŋ {Megachiroptera} Ce [Rukuba] (Nijerya) ànàyhit (sg) anàyhit (pl) {Microchiroptera} Mada (Nijerya) lə̀ŋbìr (Rija, Gbugyàr, Kəjà) rə̀ŋbìr (Njigbān, Ncɔ̀, Rinzɛ̄ ) nə̀ŋbìr (Ndəywān) lə̀ŋbìx (Ncə̀kpə̀) {Microchiroptera}, kpə̄mkpār (Rija, Gbugyàr, Njigbān, Kəjà, Ncɔ̀, Rinzɛ̄, Ndəywān) kpə̄mkpɔ̄ (Ncə̀kpə̀) {Megachiroptera} Ningye (Nijerya) mpud (sg) nempud (pl) {Microchiroptera}, gəgap (sg) negəgap (pl) {Megachiroptera} Ninka (Nijerya) àmkpun-nitar {Microchiroptera}, àmkpun-nənkwán {Megachiroptera} Nunku (Nijerya) lə̄mgbìr (sg) nímgbír (pl) {Microchiroptera}, m̄kpàr (sg) nīmkpār (pl) {Megachiroptera} Jijili [Koro] (Nijerya) rruzu (sg) ŋzu (pl) {Microchiroptera}, uʒu (sg) aʒu (pl) {Megachiroptera} Ake (Nijerya) kúrmbu {Microchiroptera}, òʃwã̀ {Megachiroptera} Fyem (Nijerya) yèreyèn (sg) yereyèn (pl) {Microchiroptera} Rukul (Nijerya) arεm (sg) irεm (pl) {Microchiroptera}, arεma (sg) irεma (pl) {Megachiroptera} Horom (Nijerya) kámbè (sg) ɗíkámbè (pl) Pe (Nijerya) nzakte (sg) anzakte (pl) {Microchiroptera}, ìgbakuŋ (sg) igbákúŋ (pl) {Megachiroptera} Sur [Tapshin] (Nijerya) tisuk {Microchiroptera}, gigyak {Megachiroptera} Eloyi (Nijerya) káʃɛ̀bɛ́ {Microchiroptera}, kámbɛ́ {Megachiroptera} Kwàŋ (Nijerya) pítípak (sg) ápítípak (pl) {Microchiroptera}, jìjàk (sg) àjìjàk (pl) {Megachiroptera} Bantoid- Abua (abn Nijerya) ə̀táàkpà (sg) əsitáàkpà (pl) {Microchiroptera} ɔ̀gbóm (sg) ɪgbóm (pl) {Megachiroptera} Odual [Oḍual] (odu Nijerya) amupaghaghaan (sg) asupaghaghaan (pl) {Microchiroptera} Ogbronuagum [Ogbrọnụagụm] (ogu Nijerya) ɔŋʷaŋʷa (sg) iŋʷaŋʷa (pl) {Microchiroptera} ɔgbɔ́m (sg) asɪgbɔ́m (pl) {Megachiroptera} Baan (bvj Nijerya) kpɔ̃́ɔ̃́̃ Eleme (Nijerya) ɛkpõ Gokana (gkn Nijerya) kpɔ̃́n Tẹ̀ẹ̀ (Nijerya) byã́à [bjã́ã̀], byã́à-beèté [bjã́ã̀-beèté], gbọ byã́à, kpàm̀ byã́à {Microchiroptera}, byã́ àtó ̣[bjã́ã̀-tɔ́], kpírí byã́à {Megachiroptera} Mbembe (mfn Nijerya) iwórugbâzêk ~ ibhọ̀rugbâzêk (sg) obhọ̀rugbâzêk (pl) (Adun) (< ibhọ̀rigbá! «native spoon, made from a calabash») ~ ogwur'unkpang z’izek (Osopong) ~ ibhọrikpaereng (Apiapum) ~ obhọrigbalele (Ofombonga) {Microchiroptera}; ogbú!gbọ̀hngo (sg) agbú!gbọ̀hngo (pl) (Adun) ~ ogbọ̀nggbọhngó (Osopong) ~ ógbugbọ̀hngo (Ofombonga) ~ ogbângbang (Apiapum) {Megachiroptera} Obolo (ann Nijerya) áfjâŋ [áfíâŋ] Ibibio (ibb Nijerya) mkpekpem ~ nkpekpem [ŋḿkpé ɛ́kpɛ́m] {Microchiroptera} emian̄ [émíâŋ] {Megachiroptera} Anaang (anw Nijerya) ŋḿkpɛ̀kpɛ̀m {Microchiroptera} Efik (efi Nijerya) émíàŋ {Megachiroptera} Efai (efa Nijerya) ákpɛ̀mkpɛ̀m {Microchiroptera} Ibino (ibn Nijerya) ŋḿ!kpɛ́kpɛ́m {Microchiroptera} Ekit (eke Nijerya) ŋḿkpɛ̀kpɛ̀m {Microchiroptera} Etebi (etb Nijerya) ǹtùg úkpò {Microchiroptera} Oro (orx Nijerya) ɛ́kpɛ̀kpɛm̀ {Microchiroptera} Ibuoro (ibr Nijerya) ŋḿkpɛ̀kpɛ̀m {Microchiroptera} émíâŋ {Megachiroptera} ItuMbuso (itm Nijerya) émíâŋ {Megachiroptera} Ukwa (ukq Nijerya) émíâŋ {Megachiroptera} Okobo (okb Nijerya) á!míá {Megachiroptera} Iko (iki Nijerya) ámíɰà {Megachiroptera} Ebughu (ebg Nijerya) émíáɰ̃à {Megachiroptera} Ilue (ilv Nijerya) ŋḿkpɛ́ḿkpɛ́m {Microchiroptera} émíâŋ {Megachiroptera} Enwang (enw Nijerya) émíâŋ {Megachiroptera} Uda (uda Nijerya) émíâŋ {Megachiroptera} Usaghade (usk Nijerya) ɛ́kɛ̂m (sg) akɛ̂m (pl) {Microchiroptera} Mambila (mzk Nijerya) ndZāŋ Iyive (uiv Kamerun) ánə́má Mesaka [Ugarə] (iyo Kamerun-Nijerya) únɛ̀mbɨ́́n (sg) [v]ínɛ̀mbɨ́́n (pl) Batu (btu Nijerya) nyímāínyímə̄u (Afi/Amanda), nyímbā ~ nyímbāu (Kamino) Esimbi (ags Kamerun) ozɨ́mɨ́ (sg) ɔzɨ́mɨ́ (pl) Noni (Kamerun) fìŋgvusè (sg) mvuŋgvusè (pl) (< fiŋguu «mouse») {Microchiroptera}, keléém (sg) bilum (pl) {Megachiroptera} Buru (bqw Nijerya) gīnyīmà (sg) bīnyīmà (pl) Denya (anv Kamerun) daba (sg) bɔdaba (pl), ɛndɔ Mbe (mfo Nijerya) èlɛ́m (sg) bɛ̀lɛ́m (pl) {Microchiroptera} Ekparabong Ndoe (nbb Nijerya) èfùfúg (sg) bèfùfúg (pl) {Microchiroptera} Balep Ndoe (nbb Nijerya) bɛ̀fùg (sg) ɱfùg (pl) {Microchiroptera} Ejagham (etu Nijerya, Kamerun) ifə́ghé (pl) {Microchiroptera} Bendeghe Etung (etu Nijerya) bìfɨ́ɣɛ́ (sg) ɱfɨ́ɣɛ́ (pl) {Microchiroptera} Northern Etung (etu Nijerya) ìfɨ́ɣɛ́ (sg) ɱfɨ́ɣɛ́ (pl) {Microchiroptera} Southern Etung (etu Nijerya) ìfɨ́ɣá (sg) ɱfɨ́ɣá (pl) {Microchiroptera} Efutop (ofu Nijerya) éfìgə̀ (sg) áfìgə̀ (pl) {Microchiroptera} Nde (ndd Nijerya) bɛ̍fɔ̀g (sg) ɱfɔ̀g (pl) {Microchiroptera} Nselle (ndd Nijerya) bǝ̍fɔ̀g (sg) ɱfɔ̀g (pl) {Microchiroptera} Nta (ndd Nijerya) bo̍fòg (sg) ɱfòg (pl) {Microchiroptera} Abanyom (abm Nijerya) bɨ̀fùgà (sg) ɱfùgà (pl) {Microchiroptera} Nkim (isi Nijerya) ìfɨ̀g [ìfɔ̀k] (sg) àfɨ̀g (pl) {Microchiroptera} ìrémrém {Megachiroptera} Nkum (isi Nijerya) ìfògɔ̀ [ɛfɔ̀gɔ] (sg) àfògɔ̀ (pl) {Microchiroptera} ìbɔ̀mkòk̄ {Megachiroptera} Nnam (nbp Nijerya) ɛ̀fɔ̀g [ɛfɔːk] (sg) ɱfɔ̀g [nfɔːk] (pl) {Microchiroptera} ɛ̀ʃàŋé (sg) àʃàŋé (pl) {Megachiroptera} Ekajuk (eka Nijerya) ɛ̀bfɔ̀g (sg) ɱfɔ̀g (pl) {Microchiroptera} Uk-Ekagongo & Us-Esham Ekajuk (eka Nijerya) ɛfok (sg) mfok (pl) {Microchiroptera} ɛʃaŋɛ (sg) aʃaŋɛ (pl) {Megachiroptera} Um-Mfom Ekajuk (eka Nijerya) ɛfok (sg) mfok (pl) {Microchiroptera} ɛ̄límlím (sg) ālímlím (pl) {Megachiroptera} Komca [Itaŋikom] (bkm Kamerun) njwò ifò (sg) njwò si-ifò (pl) fɨ̂ gvɨ̂ [əfəgvʊ̂f] (sg) mɨ̀ gvɨ̂ (pl) Bum (bmv Kameun) ndʒa i[fa Oku (oku Kamerun) fegvək Mfumte [Kofa] (nfu Kamerun) le {? bat or blood ?} Limbum (lmp Kamerun) l̆̆ {? bat or blood ?} Yamba (yam Kamerun) ŋkūzé’ (sg) ŋkúze’ (pl) {Microchiroptera}, lʉ́ə́m {Megachiroptera} Awing [Atembwəʼwi] (azo Kamerun) al‿̌l̂̌̂̌m̂ Bamukumbit (bqt Kamerun) ɑ[ndu ndɨm Pinyin [Bapi] (pny Kamerun) gubréö Ngomba [Ŋgɔmbaa] (jgo Kamerun) lálʉ́ɔ, ndɛ́ndʉ́ɔ Yemba [Yɛmba] (ybb Kamerun) ndǝ́, andʉ̄ɔ̄ Ngiemboon [Ngyɛmbɔɔŋ] (nnh Lamerun) ndÿóon Bamum [Shüpamom] (bax Kamerun) nʃipaŋ {? bat or blood ?} Bamali [Chɔ̀pəchɔ̂p] (bbq Kamerun) ŋkɔ̃ Papia [Baba] (bbw Kamerun) mə[vɔʔ Fanji [Bafanji] (bfj Kamerun) ndɨndaŋ Bangolan [Mədəŋkyɛ] (bgj Kamerun) m̂̌l̂kumbat Ngie (ngj Kamerun) a[tʰɔŋ Mbam [↑or↓ Bantu A60 Sanaga] dilleri Ki [Tuki] (bag A601 Kamerun) ipurupúté [ìpùrùpúté] {Microchiroptera}, onémɔ́ {Megachiroptera} Nen [Tunen] (baz A44 Kamerun) hi[fəkəfək Nuasue [Nuasúɛ, Yangben] (yav A62A Kamerun) ísukesuke (sg) músukesuke (pl), gidɔŋ (sg) bidɔŋ (pl) {Microchiroptera}, ɛnɛm (sg) inɛm (pl), genáma (sg) bɛnáma (pl), nimakɛ́ (sg) amakɛ́ (pl) {Megachiroptera} Gunuca [Nugunu] (yas A622 Kamerun) oneɛ́ma Ti [Bati] (btc A65 Kamerun) ɴdʉ́ʉ́m Bantu dilleri Proto-Bantu *gembʊ / *gɛɛmbʊ́ {Megachiroptera} Akoosece [Akɔɔse] (bss A15C Kamerun) nchém Balongca [Bàlòn̳] (bwt A13 Kamerun) fîkùpèkùpè {Microchiroptera}, mwêm (sg) myêm (pl) {Megachiroptera} Dualaca [Duálá] (dua A24 Kamerun) epukepe̱ke̱ (sg) bepukepe̱ke̱ (pl) {Microchiroptera} mweme̱ [mwemɛ] (sg) myeme̱ (pl) {Megachiroptera} [!? fakat, Paul Helmlinger 1972, Dictionnaire duala-français: epukepe̱ke̱ la grande chauve-souris, le vampire; mweme̱ la chauve-souris] Basaaca [Ɓasaa] (bas A43a Kamerun) hìpùpùgà (sg) dìpùpùgà (pl) {Microchiroptera}, ŋgwɔ́lɛ̀ɛ̂m (sg) ŋgwɔ́mı́nlɛ̀ɛ̂m (pl) {Megachiroptera} Bakokoca (bkh A43b Kamerun) nlɛːm, ɔ[tan Bafiaca [riKpa’] (ksf A53 Kamerun) ì-lɛ́m Etonca [Ìtón] (eto A71 Kamerun) ŋgwì (sg & pl), ŋ`ŋém (sg) mìŋŋém (pl), ùtàn (sg) ɛ̀tàn (pl) Fangca (fan A75 Gabon, Ekvator Ginesi, Kamerun) tan, ŋgəm Nzaman Fangcası (fan A75E Gabon) ùfúfúk (sg) àfúfúk (pl) Gyelece [Bagyɛlɛ, Bagielli] (gyi A801 Kamerun) bvúbvù, wuvwu [Kribi], dòrì (sg) bàdòrì (pl) {Microchiroptera}, ŋgyɛ́mò [Kribi], ǹyɛ́mò (sg) mìndɛ́mò (pl) [Makak] {Megachiroptera}ŋgwì Shiwe [ʃíwə́] (A803 Gabon) və̀bì Mvumboca [Kwasio] (nmg A81 Kamerun) vùwì (sg) bìvùwì (pl) {Microchiroptera}, njámà (sg) mìnjámà (pl) {Megachiroptera} Bekol (biw A832 Kamerun) ɲdʒɛ̂m Njem (njy A84 Kamerun) baèntóànaà, leèjyeèb, njyáêm, peàbeà Koonzime (ozm A842 Kamerun) bantóànaà (sg) bibantóànaà (pl), njyáêm (sg) minjyáêm (pl), pÏùbaàaà (sg) bipÏùbaàaà (pl), taên (sg) bitaên (pl) Bekwel (bkw A85b Kongo-Gabon) ɛwup (sg) iwup (pl) (Gabon), wùpʰ (Kongo) Mpiemo (mcx A86c Orta Afrika Cumhuriyeti) aöntáàmbáè Pol [Pólrí] (pmm A92a Kamerun) kú, ndʒɛ̀mɔ́ Rongo [oRungu] (mye B11b Gabon) kɔ̀ndyɔ́ [kɔ̀njɔ́] (sg) [ìŋkɔ̀njɔ́] (pl) Viya [gheViya] (gev B301 Gabon) ngɛmbɔ, pukapuka, kɛgɛ Vove [gheVove, ɣè-βòβè] (buw B305 Gabon) pùkápúkà Ngubi (B404 Gabon) íkɔ́djɔ (sg) tsíkɔ́djɔ (pl) Punu (puu B43 Gabon, Kongo) yípungə Wanzi (wdd B501 Gabon) liŋgeembu, lipuŋgu Nzebi (nzb B52 Gabon, Kongo) ləpungu (sg) mapungu (pl) Mbede [liMbede] (mdt B61 Gabon) lemfusigi, koṅo {Microchiroptera} lingyemi {Megachiroptera} Mbaama [lemBaama] (mbm B62 Gabon) ngyemí (< Patrick Mouguiama-Daouda 2007, Les noms des oiseaux en lembaama (B62); dénominations, croyances et indices classificatoires {:Mbaamaca kuş adları}) Ndumu (nmd B63 Gabon) lipfusugu, koyo {Microchiroptera} lingyemi {Megachiroptera} Nzikou (nzu B74a Kongo) ŋgiɔ̃ Ibali (tek B75 Kongo) ŋgiɔ̃ Fuumu (ifm B77b Kongo) ŋgyemɔ́ Kukuya (kkw B77a Kongo) ŋgyeemé Nzadi [iNdzéé] (diz B865 Demokratik Kongo) ndzyɛ̌m Yaka (axk C104 Orta Afrika, Kongo) ngeembo {Microchiroptera} pheenga {Megachiroptera} Bangice [Bobangi] (bni C32 Kongo, Zaire) lipapūsa (lopapūsa), lipūpūku (lipôpôkô) {Microchiroptera} lingêmbwa (longêmbwa) {Megachiroptera}, monkonko Lingalaca [Lingála, Ngala] (lin C30B Kongo, Zaire, Orta Afrika, Angola) ngɛmbo Poto (lse C36a Demokratik Kongo) ifuki (sg) tofuki (pl) Lolo (? lol C61B [spoken about Coquillahetville and the mouth of the Lulanga River < Walter Henry Stapleton 1903, Comparative Handbook of Congo Languages] Demokratik Kongo) ivuki (sg) tofuki (pl) Ngombece (ngc C41 Demokratik Kongo) lingbengbo Bendece [siBende] (bdp F12 Tanzanya) íífúngúlímá (sg) máfúngúlímá (pl) Rangice [kiLaangi / kiRangi] (lag F33 Tanzanya) kinkuronkuro Kambaca [Kikamba] (kam E55 Kenya) udandalimu Kikuyuca [Gĩkũyũ] (kik E51 Kenya) ebŭbŭ, ruhuhu Dabida [kiDawida, Dawida, Taveta, Tuveta, Tubeta] (tvs E74a Kenya) imbuumbuu, ingoomwa Moçi Çagacası [Kimochi, Old Mochi] (old E622A Tanzanya) ikungù` Mijikenda (nyf/coh/dug/dig/seg E72/E73 Kenya, Tanzanya) kanundu {Microchiroptera} Digo Mijikenda [Chidigo] (dig E73 Kenya, Tanzanya) nundu (sg) manundu (pl) Sevahilice [kiSwahili] (swh G41-43 Kenya, Tanzanya, Uganda) popo (sg) mapopo (pl) {ayrıca kelebek / also butterfly, moth; diminutive of popo: kipopo (sg) vipopo (pl)} Mafia Sevahilicesi [kiNgome, kiPokomo, kiMafia[ (swh Tanzanya:Mafia adası) pʰopo Mvanice [kiMwani] (wmw G403 Mozambik) nlema {Megachiroptera} Ngazidja Komorcası [shiNgazidja] (zdj G44a Komor Adaları) nɗema (sg & pl) Gogoca [ciGogo] (gog G11 Tanzanya) ibudibudi Sukumaca [kɪSukuma] (suk F21 Tanzanya) tunge Nyamvezice [kiNyamwezi] (nym F22 Tanzanya) tunge ~ fupe (Kirurumo) Kimbuca [kiKimbu] (kiv F24 Tanzanya) iputiputi (Itumba) Kiyanzi (Jiwe-la-Singa) iputiputi Nyaturuca [Turu, Kιnyatυrυ] (rim F32 Tanzanya) tai ~ tari (Unyanganyi), tai (Wahi) Kinyiramba (nim F31A Tanzanya) ntuli Kinyambi (nim F31D Tanzanya) muntall Kinyisanzu (isn F31B Tanzanya) mitali Gunguca [luGungu] (rub JE101 Uganda) weeb̯ugub̯ugu (sg) maweeb̯ugub̯ugu (pl) Nandece [oruNdandi, kiNande] (nnb Demokratik Kongo) akákorokómbe (sg) ehíkórokombe (pl) ~ akákorokómbê (sg) ehíkórokombê (pl), ekikókómbe (sg) ebikokómbe (pl), omúlimálíma (sg) emílimalíma (pl) Rundice [ikiRundi] (run JD62 Burundi) agahungarema [†akahungarèma] (sg) uduhungarema [†utuhungarema] (pl) Ruandaca [ikinyaRwanda] (kin JD61 Ruanda) agacurama (sg) uducurama (pl) Gandaca [Luganda, oluGanda] (lug JE15 Uganda) akawundo Kiga-Nkore [ruKiga-luNyankore] (Kiga cgg JE14 & Nyankore nyn JE13 Uganda) akahundu (sg) obuhundu (pl), akacurama (sg) obucurama (pl), orubaka (sg) embaka (pl) Hayaca [oluHaya] (hay JE22 Tanzanya) ekihugahûgu ~ ekihuguhûgu, oruhugahûgu ~ oruhuguhûgu ~ oluhugahugu, empugahugu, ekitaratamba, entalatabi Bwisi [luBwisi] (tlj JE102 Uganda) kaakeli̱bho (sg) bu̱u̱keli̱bho (pl) {Microchiroptera} kiikombe (sg) biikombe (pl) {Megachiroptera} Kerebece [ekiKerebe] (ked JE24 Tanzanya) liibusaato, gaabusaato Nyamboca [Runyambo, ekiNyambo, Karagwe] (now JE21 Tanzanya) oruweiho Bukusuca [luBukusu] (bxk JE31c Kenya) lii-ulukuru, lii-urukuru, lii-uurukuru Hanga Luhyacası [oluWanga] (lwg JE32a Kenya) okhunaka, linyinya Nyolece [oluNyole] (nuj JE35 Uganda) pundopundo (sg & pl) {Microchiroptera} erenya (sg) amalenya (pl), ebugu (sg & pl), nawangudi (sg & pl) {Megachiroptera} Gusii [ekeGusii] (guz JE42 Kenya) égètábáràmàtò Kuria (kuj JE43 Tanzanya, Kenya) iri[súúŋgáβóróóta Sanguca [kiSangu] (sbp G61 Tanzanya) ibudibudi (Ndaburo) Hehece [kiHehe] (heh G62 Tanzanya) kibudibudi Benaca [ekiBena] (bez G63 Tanzanya) himbudimbudi Bembece [kiBeembe] (beq H11 Kongo) kímpùŋgà (sg) bímpùŋgà (pl) {Microchiroptera} ŋgéèmbù (sg) bàŋgéèmbù (pl) {Megachiroptera} Kongoca [kiKongo] (kon H16 Angola, Kongo, Zaire) mvinde {Microchiroptera} mpukini (pl) Kituba [Kikongo ya Leta] (ktu H10A Demokratik Kongo) nguembo Munukutuba (mkw H10B Kongo Cumhuriyeti) η-pukusu Laadi (ldi H16f Kongo) lùmfíkínì Kuzey Mbunducası [kiMbundu] (kmb H21a Angola) dima-ndondo, ka-lungembu Luvalece [chiLuvale] (lue K14 Angola, Zambiya) kufukufuku, kafifwa {Microchiroptera}, chinguzu {Megachiroptera} Nyemba [Ngangela] (nba K12b Angola) kamphukumphùku Suundice [kiSuundi] (sdj H131 Kongo) -géémbo {Megachiroptera} Kasai Lubacası [ciLubà] (lua L31a Demokratik Kongo) mudìma Katanga Lubacası [kiLuba] (lub L33 Demokratik Kongo) kafukudima (sg) tufukudima (pl), kansuswa (sg) tunsuswa (pl), mudima (sg) misima (pl) (< Em. Jenniges 1909, Dictionnaire français-kiluba) Lundaca [chiLunda] (lun L52 Zambiya, Angola) kufukufuku, kamfumfwa, katata {Microchiroptera}, mudima, chinguzu {Megachiroptera} Sukvaca [chiSukwa] (lai M202 Misuku Hills of Malawi) kashusha Mambwe-Rungu (mgr M14/15 Tanzanya, Zambiya) kasyusyu Tabvaca [ichiTaabwa, kiTabwa] (tap M41 Tanganyika: Demokratik Kongo, Zambiya) kafupe (sg) tufupe (pl), kasuswa (sg) tususwa (pl), mulima (sg) milima (pl) (< R.P.Auguste ban Acker 1907, Dictionnaire kitabwa-français et français-kitabwa) Bembaca [iciBemba] (bem M42 Zambiya, Demokratik Kongo) ákasúúsu ~ kasusu (sg) tususu (pl) {Microchiroptera}, ikongo Lenje [chiLenje] (leh M61 Zambiya) "unknown" (Arthur Cornwallis Madan 1908, Lenje Handbook: A Short Introduction to the Lenje Dialect Spoken in North-West Rhodesia adlı kitabında ... basket, bathe, battle ... olarak sıralamış, fakat Bantu dil araştırmalarında önemli etimolojik ana kavramlardan biri olan "bat" maddesine yer vermemiş] Zambiya Totelacası (ttl K41 Zambiya) sìká!mpánhʷfwà Tumbukaca [chiTumbuka] (tum N21 Malavi, Zambiya, Tanzanya) kasuska Çevaca [chiCheŵa, ciNyanja] (nya N31 Zambiya, Malavi, Mozambik, Zimbabve) mleme {bazen kırlangıç anlamında kullanılır / sometimes used for swallow}; namutimuti, ndemia {Microchiroptera}, karuru {Megachiroptera} Nsengaca (chiNsenga) (nse N41 Zambiya, Mozambik) nswa Senaca [chiSena] (seh N44 Mozambik) nyakaremwaremwa Nyungvece [ciNyungwe] (nyu N43 Mozambik) kalemawalema, domuanyondo Yaoca [ciYao] (yao P21 Malavi, Tanzanya, Mozambik) li-putiputi ~ ci-putiputi ~ ka-putiputi {Microchiroptera}, li-ciinji ~ di-ciinji {Megachiroptera}, naluumbapala («çobanaldatan / nightjar») Makondece [chi(ni)Makonde, shiMakonde] (kde P23 Tanzanya, Mozambik) n’nema Güney Mbunducası [úMbúndú] (umb R11 Angola) olundulili {Microchiroptera} elima {Megachiroptera} Kwanyama Ovambo [oshiKwanyama] (kua R21 Namibya, Angola) elimalima Ndonga Ovambo [oshiNdonga] (ndo R22 Namibya, Angola) elimalima Hereroca [Otjiherero] (her R30 Namibta, Botsvana, Angola) ondiri Yeyi [shiYɛyi] (yey R41 Botsvana, Namibya) umpapagcipwi Şonaca [chiShona] (sna S11-15 ≈ S10 Zimbabve, Zambiya, Botsvana, Mozambik) muremwaremwa, kanyamuremwaremwa, chiremwaremwa, ka-m-rengwa (< W. A. Elliot 1897, Dictionary of the Tebele & Shuna languages) Karanga Şonacası [chiKaranga] (sna S14 Zimbabve) chamuremḡaremḡa (< C.S.Louw 1915, A manual of the Chikaranga language with grammar, exercises, useful conversational sentences and vocabulary) Ndauca [chiNdau] (ndc S15 Zimbabve, Mozambik) chinyamugosangossa, chinyamulemalema, gocha Kalangaca [iKalanga, tjiKalanga] (kck S16 Zimbabve, Botsvana) manlembe Mahuvaca [eMakhuwa] (Mozambik) mwílema, nantuthu, empirima Merkezî Mahuvaca (Emakhuwa Makhuwana) [iMakhuwani, iMakuwani] (vmw P31A Mozambik) nantuuthu (sg) anantuuthu (pl) {Microchiroptera} n-lema ~ nlema (sg) a-'nlema (pl) {Megachiroptera} Makhuwa-Meetto [mgh] (mgh P31B Mozambik) nantuuthu Takwane [eTakwane] (tke P31C Mozambik) nantutu Kotice [eKoti] (eko P311 Mozambik) nantuuthu {Microchiroptera}, mwiilema [mwílema] {Megachiroptera} Vendaca [tshiVenḓa, luVenḓa] (ven S21 Güney Afrika, Zimbabve) mulemalema ~ nursemulemalema {Microchiroptera}, lhilemalema {Megachiroptera} Tsvanaca [seTswana] (tsn S31 Botswana, Güney Afrika) mmamanthwane {Megachiroptera} Kgalagadi [sheKgalagari] (xkv S311 Kalahari: Botsvana, Güney Afrika, Namibya) mmamakyhwane Güney Sotocası [seSotho] (sot S33 Lesotho) mmankgane (sg) bommankgane (pl) ~ mankhane (sg) bomankhane (pl) Kuzey Sotocası [seSotho sa Leboa, sePedi] (nso S32 Güney Afrika) mangane Lozice [siLozi] (loz K21 Zambiya) sikampafwa (sg) bosikampafwa (pl) Hosaca [isiXhosa] (xho S41 Güney Afrika) iLulwane (sg) amaLulwane (pl) Zuluca [isiZulu] (zul S42 Güney Afrika) isihlutandhlebe, isihlwitandlebe {Microchiroptera}, igomonqo {Megachiroptera} Kuzey Ndebelecesi [isiNdebele] (nde S44 Zimbabwe) umalulwane ~ ululwane, i-lulwane (< W. A. Elliot 1897, Dictionary of the Tebele & Shuna languages), nkxhanxha Güney Ndebelecesi [Nrebele] (nbl S407 Güney Afrika) umaphelaphelana Svatice [siSwati] (ssw S43 Swaziland, Güney Afrika) lilulwane Rongaca [xiRonga] (rng S54 Mozambik) tangadana, tema Çopice [chiChopi] (cce S61 Mozambik) dilema, phwaphwari Lenge Çopicesi [xiLenge] (?† S611 Mozambik) koxwa (dima) (< Bishop Smith and John Matthews 1902, A vocabulary with a short grammar of Xilenge, the language of the people commonly called Chopi, spoken on the east coast of Africa between the Kimpopo River and Inhambane) Tongaca [giTonga] (toh S62 Mozambik) likhoha

izole (Dompo) Dompoca (Gana) jampɛpɛ {Microchiroptera}, kɔŋkɔ {Megachiroptera}

Hoisan dilleri Hadza (hts Tanzanya) kuluma- (S.), pʰólo- (S.); pólò (Tc.); ts'ots'otso- (S.) {Megachiroptera}, pararuako (Kindiga) Sandawe (sad Tanzanya) tʰàrí (E.), thariʔ (K.), tari (Kim.), kurukuru ǀXam (Güney Afrika, Lesotho) ǁxetn /Uǁen kukute

Eskimo-Aleut dilleri Yupik dilleri Alaska Yupikçesi (esu ABD:Alaska:Güneybatı) unuir[aq] (sg) unuirat (pl) (< unuk «night» + –iq, –ir[aq] «a postbase: animal that dwells in N») Batı Supikçesi [Koniag Sugpiaq/Alutiiq] (ems ABD:Alaska:Güneybatı) keneryaq (sg) keneryat (pl) (Kodiak) (< keneq «ateş / fire». AlutiiqMuseum: elders say this is because bats are known to circle a fire.) Doğu Supikçesi [Chugach Sugpiaq/Alutiiq] (ems ABD:Alaska:Güneydoğu) kau’utaq (Nanwalek, Port Graham) İnuit dilleri İnyupikçe [Iñupiatun] (ipk = esi & esk ABD:Alaska) "unknown" (kapsamlı büyük boy sözlüklerinde [Donald H. Webster and Wilfried Zibell 1970, Iñupiat Eskimo Dictionary; Edna Ahgeak MacLean 1981, Iñupiallu Tanŋiḷḷu Uqaluŋisa Iḷaŋich / Abridged Inupiaq and English Dictionary; Edna Ahgeak MacLean 2011, Iñupiatun Uqaluit Taniktun Sivunniuġutiŋit / North Slope Iñupiaq to English Dictionary; Wolf A. Seiler 2012, Iñupiatun Eskimo Dictionary; Anonymous, Iñupiaq Combined Dictionary] bile yarasa/bat kavramı bulunmuyor; zira Alaska'da görüldüğü rapor edilen beş yarasa türü [Myotis lucifugus, Myotis keenii, Myotis californicus, Myotis volans, Lasionycteris noctivagans] bilinmekte olup, bunlardan en yaygını olan Myotis lucifugus türü İnyupik coğrafyasında [Kuzey ve Kuzeybatı Alaska] yaşamaz, Orta-İç ve Güney Alaska'da bulunur) Doğu Kanada İnuitçesi (ike Kanada:Nunavut) ᐅᓐᓄᐊᕐᒥᐅᑦ ᑎᖕᒥᐊᖅ unnuarmiut tingmiaq (< ᐅᓐᓄᐊᖅ unnuaq «night» + ᑎᖕᒥᐊᖅ tingmiaq «bird») ᐅᓐᓄᐊᕐᓯᐅᑦ unnuarsiut («that is found at night») ᐊᕕᙵᐅᔭᖅ avinngaujaq (< ᐊᕕᙵᖅ avinngaq «lemming» + -ᐅᔭᖅ -ujaq «qui ressemble à») Nunatsiavut İnuitçesi (ike Kanada:Labrador) inalukak Grönland İnuitçesi (kal Danimarka:Grönland) imangertaq

Denesey dilleri Yenisey dilleri Ketçe (Rusya:Sibirya) həlataŋ kēŋs Kızılderili Na-Dene dilleri → Atabask dilleri Atnaca (ABD:Alaska) xełggaay (Merkezî, Aşağı) xełggaagga’ (Yukarı) Değinakça (ABD:Alaska) noxidiniho iy («that which lacks eyes») Yukarı Kuskokvimce (ABD:Alaska) hiłdzedza (< tildzidza «mouse») Tanakrosça (ABD:Alaska) xéltsedz (< teltsêdz «mouse») Yukarı Tananaca (ABD:Alaska) xal Kuzey Tuçoncası (Kanada) to nru lawk’ra Tlınçonca (dgr Kanada: Kuzeybatı Toprakları) łàtayeehxà Denesulinece [Dënësųłı̨në́] (chp Kanada: Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Kuzeybatı Toprakları, Nunavut) tsáret’áné (Denínu Kuę́) Vetsuvetence (Kanada) dilkw'akh ditay (< dilkw'akh «frog» + ditay «thick») Merkezî Dakelce (crx Kanada: Britanya Kolombiyası) ’ut’az ᐧᐅᗧᙆ (Nak’albun, Nak’azdli) Güney Dakelcesi (caf Kanada: Britanya Kolombiyası) t’az (S̠aik’uẕ, Nadleh, Lhk’acho), ’ut’az (Tsetl’adak), nezek’udutloh (Lhk’acho), liyab dut’ai (Lheidli) («şeytan kuşu / devil bird» < liyab [< Fransızca le diable] «şeytan / devil» + dut’ai «kuş / bird») Xeni Gwet'in Çilkotincesi (Kanada) ts'ubid Hupaca (ABD:Kaliforniya) xutł’e’-na:mat’ («at night-it flaps around, night flitter») Katoca (ABD:Kaliforniya) ch'ilhbaat'itc («little one that flaps something») Mattole (mvb ABD:Kaliforniya) setch/-A-ni/-no-ni Bear River (mvb ABD:Kaliforniya) netch-ahn-ah-sem-mah/-le Lassik Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) thon'taah-baastcii ~ thun/-tah bos/-che bat (Set-ten-bi-den ka-ah) Kuzey Sinkyone Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) chintaah-baalhtci, son'taah-baalhtci Güney Sinkyone Eel Nehri Atabaskçası (wlk ABD:Kaliforniya) chintah-baattcii Wailaki (wlk ABD:Kaliforniya) naabaaltcii Eel River Wailaki (wlk ABD:Kaliforniya) tson'taah-baatcii Tututni (†1975 tuu ABD:Oregon) chu-ghúhl-t͡sǃi Tolowa (†2000s tol ABD:Oregon) ts’in-svs-bee-lvk (Siletz) Hikarila Apaçicesi [Jicarilla Apache] (apj ABD:New Mexico) cha-na-mi-ín Apaçice (ABD) cha-bâ-né Batı Apaçicesi (apw ABD:Arizona) japane (Keith H. Basso 1969, Western Apache Witchcraft) Navahoca (nav ABD:Arizona, New Mexico, Utah, Kolorado) jaaʼabaní (/tʃàːʔàpàní/ < ʼajaaʼ «kulak / ear» + abaní «güderi / buckskin» C. Leon Wall & William Morgan 1958, Navajo-English Dictionary) Tlingit dilleri Tlingitçe (ABD:Alaska; Kanada) sʼigeiditaan (< sʼigeidí «North American beaver» + taan «Steller’s sea lion»), tsik’rēditā'n (Stikeen dialect)

izole (Hayda) Alaska Kuzey Haydacası (hdn ABD:Alaska) ḵ'áalts'uu xáalaa Skidegate Güney Haydacası (hax Kanada) kˑ’ātltsōqa'la

Amerind dilleri (Na-Dene dışındaki bütün Amerika Kızılderili dilleri)

Kuzey Amerika Kızılderili dilleri

Algonkin-Keres dilleri Algonkin-Vakaş dilleri Algonkin-Yurok dilleri izole Beothuk (†1829 bue Kanada:Newfoundland) sosheet Viyot dilleri Viyotça (1962† ABD:Kaliforniya) chká-i-vir Yurok dilleri Yurokça (ABD:Kaliforniya) skoyom [ská-yúm] Algonkin dilleri Güney Pikani Karaayakçası [Aamsskáápipikani] (ABD:Montana) áukspiáki [áuxpiáki] («sticky lady»), matsiipítaw [maziipítaw] (< matsi «to be brave» + pitawa «eagle») Siksiká Karaayakçası (Kanada) makápipiʼkssi, moʼóínsstaam Şayence [Tsêhésenêstsestôtse] (ABD:Montana) méšenonetsénóne, môséškanetsénoonáhe (sg) môséškanetsénoonáheo'o (pl), môšéškanatsénoonáhe, môšéškonetsénoonáhe («buckskin-winged-one» [the buckskin probably refers to the color of skin] < cheyenne.110mb.com) Arapahoca [Hinóno'eitíít] (ABD:Wyoming) woséin3e'enéihii (sg) wosein3e'neeihiiho' (pl) («brown/ugly/old/worn out winged one» folk etymology: «devil wings» < woséii «devil») Atsinaca (ABD:Montana) wa-ṭán-ṭi-ni («wings of tipi-cover») Ova Kricesi [ᐸᐢᑳᐧᐃᐧᓃᒧᐃᐧᐣ Paskwâwinîmowin] (Kanada:Saskatchewan) ᐊᐸᐦᑲᐧᒋᐢ apahkwacis ᐊᐸᐦᑲᐧᒉᐢ apahkwaces Maskvaçis Ova Kricesi [ᒪᐢᑿᒋᐢ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Maskwacis Nehiyawewin] (Kanada:Alberta) ᐊᐸᐦᑲᐧᒋᐢ apahkwacis (sg) apahkwacisak (pl) ᐊᐸᐦᒁᒌᐢ apahkâwcis Güney Doğu Kricesi [Īnū Ayimūn] (crj Kanada:Québec) ᐸᐦᐧᑳᒌᔥ pahkwaachiish, apahkwâlâcîs (Waswanipi) Naskapice [ᐃᔪᐤ ᐃᔨᒧᐅᓐ iiyuw-iyimuuun] (Kanada:Québec, Labrador) ᐸᒥᔭᐤ ᐊᐱᑯᓯᔅ paamiyaaw-aapikusiis (< pimiyaaw «it (anim, bird) flies» + aapikusiis «mouse») Batı İnnucası [Nehlueun, Western Montagnais Pointe Bleue dialect] (Kanada:Québec) apihknatshish Doğu İnnucası [Innu-aimûn, Eastern Montagnais] (Kanada:Québec, Labrador) upau-apikushish (< upau «s/he flies off, takes off into the air» + mishta-apikushish «rat») Anişininice [ᐊᓂᐦᔑᓂᓃᒧᐧᐏᐣ Anishiñinîmowin] (Kanada:Ontario) ᐅᐱᐦᐧᑳᓈᒌᐡ opihkwânâcîsh Kuzeybatı Oçipevecesi [Anishinaabe-Ikidowinan, Northwestern Ojibwa] (ojb Kanada:Ontario) ᐊᐸᑾᓇᒋ apakwaanaajii (sg) apakwaanaajiig (pl), ᐱᑾᓇᒋᓐᔅ bigwaanaajiins (sg) bigwaanaajiinsag (pl) ᐅᐱᑾᓇᒋᓐᔅ obikwaanaajiins (sg) obikwaanaajiinsag (pl) ᑲᔥᑲᓇᐌᓯ gashkanaamowesi (sg) gashkanaamowesiwag (pl) [Mishkeegogamang], ᓂᐸᐃᑭᓐ niibaa’iigin (sg) niibaa’iiginoog (pl) [Lac Seul] ᑌᓯᐃᑭᓉᓯ desiiginwesi (sg) desiiginwesiwag (pl) [Pikangikum] Güneybatı Oçipevecesi [Ojibwemowin, Chippewa] (ciw ABD:Minnesota) apakwaanaajii (sg) apakwaanaajiiwag (pl) (Central/Western Anishinaabe) bbashkwaanaajiinh (sg) bbashkwaanaajiinhyag (pl) (Eastern Anishinaabe) apakwaanaajiinh (sg) apakwaanaajiinhyag (pl) (Fond du Lac) bapakwaanaajiinh (sg) bapakwaanaajiinhyag (pl) (Fond du Lac), Potavatomice [Neshnabémwen] (ABD:Michigan, Wisconsin; Kanada:Ontario) mishaknekwi Algonkince [Omàmiwininìmowin, Anicinàbemowin] (Kanada:Québec, Ontario) lʼakwanàtcenjic Menominice [Omāēqnomenew] (ABD:Wisconsin) wāēnūkānahkwah (< wāēɛ «body hair or wisp of fur») Sauk Meskvakicesi [Meshkwahkihaki] (sac ABD:Oklahoma, Iowa, Kansas) pîshâkaninekwêha (< pîshâkani «leather, rawhide, buckskin») Kikapuca [Kickapoo, Kikapoo, Kikapú] (kic ABD: Iowa, Kansas, Oklahoma, Teksas; Meksika: Coahuila) / pisakaha / [ pi'sa.ka.(h)A ] < José Luis Moctezuma Zamarrón 2011, El sistema fonológico del Kickapoo de Coahuila analizado desde las metodologías distribucional y funcional Şavnice (sjw ABD:Oklahoma) pithágathá ~ pisságathá (sg) pithágathági ~ pisságathági (pl) Mikmakça [Míkmawísimk] (Kanada:New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Adası, Québec; ABD:Maine) na'jipugtaq'nej (Listuguj) Batı Abenakicesi [Wôbanakiôdwawôgan] (Kanada:Québec; ABD:Maine) madagenilhas (sg) madagenilhasak (pl) (< madagen «hide (of an animal)») Maliseet-Passamaquoddy (Kanada New Brunswick; ABD:Maine) motekoniyehs (sg) motekoniyehsuwok (pl) motekoniyehsis (dim) Masaçusetçe [Wampanoag, Massachusett] (ABD:Massachusetts) mattappasquas ~ matabpusques («animal that sits (hangs)» Frank Waabu O’Brien 2005, American Indian Studies In the Extinct Languages of Southeastern New England) Unami Lenapecesi (ABD Oklahoma) pipisilunkon (sg) pipisilunkonak (pl) izole Kutunahça [Ktunaxa] (Kanada:Britanya Kolumbiyası; ABD:Montana,Idaho) ʔa·kǂum̓ Mos dilleri → Vakaş dilleri → Haislaca [X̅aʼislakʼala] (has Kanada:Britanya Kolumbiyası) ʼamazugʷedalái Kvakvalaca [Kwak̓wala, Kwakiutl] (kwk Kanada:Vancouver) baḵ̕wa̱lawi Nutkaca [Nuučaan̓uł, Nuu-chah-nulth] (nuk Kanada:Vancouver) mappiis [maˑpiˑs], ɬiˑɬiˑkʷʼax̣baɬ Makahça [Qʷi·qʷi·diččaq] (myh ABD:Washington) ɬiɬik̓ʷaχaɬbaɬ («cloth arms» < reduplicating ɬik̓ʷaχaɬ «cloth» + -baɬ «...arms») Saliş dilleri Nuhalkça [Nuxálk, Bella Coola] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) stantapilham Komoksça [Qʼómox̣ʷs/ʔayʔaǰúθəm] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) p’íp’ɬam̓ax̣ Klahoose Komoksçası [ƛohos] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) qɛqa pawus Ada Halkomelemcesi [Hulʼq̱ʼumiʼnumʼ] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) sɬəp («sloppy arms») Yukarı Nehir Halkomelemcesi [Halq'eméylem] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) p'ip'eth'eláx̱el [p’ip’əθ’əlɛ́ˑx̣əl] («squeezing wings»), skʷ’íkʷ’əlyɛ́ˑx̣əl Klallam [Nəxʷsƛ̕ay̕əmúcən] (clm ABD:Washington) ɬaʔɬiʔp̕iʔə́x̣ən Lummi [Xʷləmiʔčósən] (str ABD:Washington) ɬəɬp̓əléx̣ən Saanich [SENĆOŦEN Sənčáθən] (str Kanada: Britanya Kolumbiyası) sɬəl̕p̕əl̕ex̣ən Songish [Lək̓ʷəŋín̓əŋ] (str Kanada: Britanya Kolumbiyası) ɬəlp’əléxəŋ Upper Chehalis [Q̉ʷay̓áyiłq̉] (cjh ABD:Washington) waʼyəχ Lower Chehalis [Łəw̓ál̕məš] († cea ABD:Washington) patouksenitsa (D. Lee And J. H. Frost 1844, Ten Years In Oregon, page 341: Checalish dialect) Shuswap [Secwepemctsín] (Kanada: Britanya Kolumbiyası) st’en̓wéye Lilloet (Kanada: Britanya Kolumbiyası) st̕enwín (Líľwat St’át’imcets), st̓enwín ~ st̓enwáwya (Northern St̕át̕imcets) Salişçe [Séliš, Montana Salish, Salish, Bitterroot Salish, Flathead Salish] (fla ABD: Montana) ťlťeľw̓é, ťlťeľw̓éliyeʔ Spokane (spo ABD: Washington) t’en’w’ey’eʔ Siyu-Keres dilleri Kado dilleri Kadoca [Hasí:nay] (ABD: Oklahoma) wa-kish Arikaraca [Sáhniŝ] (ABD: Kuzey Dakota) waáxit [waáxIt] Viçitaca [Wichita] (wic ABD: Oklahoma) neʔetánc Pavnice (ABD: Oklahoma) paásit İrokua dilleri Çerokice (chr ABD:Oklahoma) ᏝᎺᎭ tla-me'-ha ᏞᎺᎭ tle-me-ha ᏠᎺᎭ tlo-me-ha ᏝᎹᎭ tla-ma-ha Kayugaca [Cayuga, Gayogo̱hó:nǫ’] (cay Kanada) adra˺wihsd Senekaca [Seneca, Onödowága, Onötowáka] (see ABD:New York; Kanada) ʔóæwistaʔ Onondagaca [Onǫda’gegá’, Onoñda’gegá’] (ono ABD:New York; Kanada) "unknown" Oneydaca [Oneida, Onʌyotaʔa:ka] (one ABD:New York, Wisconsin; Kanada) tsiklawístal Mohavkça [Kanien’kéha'/Kanyen'kéha'] (moh ABD:New York; Kanada:Ontario, Québec) yakohonhtariks Tuskaroraca [Ska:rù:rę'] (tus Kanada:Ontario; ABD:New York) krá·kra· Siyu dilleri Hidatsaca (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) isuatisia Mandanca (ABD:Kuzey Dakota) háⁿ-ḣu-da Dakotaca [Dakhótiyapi/Dakȟótiyapi] (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) ȟupáhu wakigdakena [ḣupahuwakihdakena] Lakotaca [Lakȟótiyapi] (ABD:Kuzey ve Güney Dakota) ȟupákiglake Nakotaca [A' M̆oqazh, Hohe, Assiniboine] (Kanada:Saskatchewan; ABD:Montana) ȟubáhu-wagikna-kagana [ȟubáhu wagíknagagàna] Nakodaca [Stoney] (Kanada:Saskatchewan; ABD:Montana) hããbi hnagé géᵈn nã ča («a flying animal of the night») Hoçankça [Hocąk, Winnebago] (ABD:Wisconsin, Minnesota) pąąšíšiké Omahaca [Umoⁿhoⁿ] (ABD:Nebraska, Oklahoma) dide'shi Kanzaca [Kaáⁿze] (1983† ABD:Oklahoma, eskiden: Kansas) cecésho zhiⁿga (< zhiⁿga «bird») Biloxi [Tanêks] (1930s† ABD:Louisiana) kinaapsa [kinā’psa], kinǫusa, kiǫsna Ofoca [Ofo, Ofogoula] (ofo †1997 ABD: Mississippi) páⁿshi-shi (Edward S. Curtis 1930, The North American Indian [Vol. 19])

Hoka-Penuti dilleri Penuti dilleri Çimşiyan dilleri → Kıyı Çimşiyancası [Sm’algyax̣] (Kanada:Britanya Kolumbiyası; ABD:Alaska) dza̱g̱a̱daxt'aaył [c̷ˀogatˀaxtxaył], dza̱g̱a̱daxt'eeł (dial) (< dza̱g̱a̱ «across»), g̱a̱ba̱laas Nisgağaca [Nisga’a] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) wox̱woḵ Gitksence [Gitsenimx̱] (Kanada:Britanya Kolumbiyası) wox̱woḵ Şinuk dilleri → Chinook Jargon [chinuk wawa] (ABD-Kanada Pasifik Kuzeybatısı) polakle kalakala, polakle kulakula («night bird, bird of darkness») Oregon Penuti dilleri → Alsea (†1942 aes ABD:Oregon) wala'kˑis Siuslaw [Lower Umpqua] (†1970s sis ABD:Oregon) payäna'ts Milukça (†1939 iml ABD:Oregon) k’a-sa' pa'lĭ Takelmaca [Taakelmàʔn] (†19th c. tkm ABD:Oregon) pi-watskh Plato Penuti dilleri → Klamath-Modoc (2003† kla ABD:Oregon, Kaliforniya) ktchídshû, ktchidshoága (dim) Molala (1958† mbe ABD:Oregon, Kaliforniya) satqs [satks] Nimipuca [Niimiipuutímt, Nez Perce] (nez ABD:Idaho) ʔúːc̓uc Sahaptince [Sħáptənəxw] (ABD:Washington, Oregon, Idaho) li-chat-lí-chat (Yakama) fs̀á-taks (Klickitat) Kaliforniya Penuti dilleri → Maidu [Northern Maidu] (†2000s nmu ABD:Kaliforniya) pōt-cho-dah (No-to-koi-yo) Konkow [Concow Maidu] (†2000s mjd ABD:Kaliforniya) o-lel-le (Tahn-kum, Kum-mo-wīn, Mĕ-chōp-dah) Nisenan [Southern Maidu] (†2000s nsz ABD:Kaliforniya) aw-lel-le Northern Sierra Miwok (†2000s nsq ABD:Kaliforniya) tŭ-be-se-se Central Sierra Miwok [Saclan] (csm ABD:Kaliforniya) ti-pí-si-si Southern Sierra Miwok [Yosemite] (skd ABD:Kaliforniya) ti-pí-si-si Coast Miwok (csi ABD:Kaliforniya) nawa-wínai’i Chalon Northern Ohlone (†1950s cst ABD:Kaliforniya) ším tíkila Mutsun Southern Ohlone (†1950s css ABD:Kaliforniya) wireskan Vintuca [Wintu] (ABD:Kaliforniya) dehela Nomlakice (ABD:Kaliforniya) dé-he-la Patvince [Patwin] (ABD:Kaliforniya) damha·lay ~ damha·le (River Patwin), k’ansalay (River Patwin) k’ansalaymen (Kabalmem Hill Patwin), k’ansalay (Lake County Hill Patwin) Yokuts (ABD:Kaliforniya) tcʼim-tcʼim, chĕp-chĕp-il (Chukchansi Northern Valley Yokuts) izole Zunice [Shiwiʼma, Cibola] (ABD:New Mexico) éshâtsi [ʔešoc̷i] Körfez Penuti dilleri → Maskoke dilleri → Maskokece [Mvskokë, Creek] (ABD:Oklahoma, Alabama, Georgia, Florida) tak-fvlelëskv Koasatice [Kowassá:ti] (ABD:Teksas) hallaki Alabamaca [Albaamo innaaɬiilka] (ABD:Teksas, Oklahoma; eskiden: Alabama) halaawosa, halaawosi Çoktavca [Choctaw, Chahta'] (cho ABD:Oklahoma, Mississippi) halambisha Çikasavca [Chickasaw, Chikashshanompa’] (cic ABD:Oklahoma) hala̱mbosha Yuki dilleri → Vapoca [Wappo] (ABD:Kaliforniya) t'akala Meksika Penuti dilleri → Huave dilleri → Huavece [Ombeayiiüts, Umbeyajts] (Meksika:Oaxaca) miok [m′iək] ~ miek [m′iək] ~ mɪᴇk ~ miaca (huave de San Dionisio del Mar), miok ~ /mɪok/ ~ mieaca (huave de San Francisco del Mar), miek [m′iək] ~ mieque (huave de Santa María del Mar), miük [m′iək] ~ /mɪᴇk/ ~ netsamb miük [n′e-ʦamb m′iək] ~ nochammiec (huave de San Mateo del Mar) Maya dilleri → Vastekçe [Tének, Wastek, Huastec] (Meksika:San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas) thut’ [θut’] Çikomuseltekçe [Chikomuselteko, Chikomucelteko] (Meksika:Chiapas; Guatemala) sot Yukatek Mayacası [Màaya T'àan, Yucateco] (Meksika:Yucatán; Belize; Guatemala) soots’ Lakandonca [Jach-t’aan, Lacandón] (Meksika:Chiapas) sèèk’ İtzaca [Itza’, itzá] (Guatemala:El Petén) zotz Klasik Hiyeroglif Mayacası su-ts’i [su:ts’] Çolca [Ch’ol] (Meksika:Chiapas, Tabasco) suts’ Çortice [Ch’orti’] (Guatemala; Honduras) sutz' Tzeltalca [Batz’il K’op] (Meksika:Chiapas) soȼ’ (Tzeltal de Tenejapa) Tzotzilce [Bats’i k’op] (Meksika:Chiapas) sotz’ {Tzotzillere İspanyolcada «yarasa halkı / the people of the bat» anlamına pueblo murciélago ya da hombre murciélago denir; zira adları buna dayanır: < sotz’ «murciélago» + -il «sufijo nominal»} Zinacantán Tzotzilcesi [Sk’op Sotz’leb, tsotsil zinacanteco] (Meksika:Chiapas) sots’ Çuhça [Chuj] (Guatemala; Meksika:Chiapas) sotz’ Akatekçe [Acateco] (Guatemala; Meksika:Chiapas) so:ȼ’ (Acateco de la Frontera Sur) Hakaltekçe [Jab' xub'al, Jakalteko] (Guatemala; Meksika:Chiapas) sotz’, kaxhpal Moçoca [Qato'k, Mocho’, Mochó] (Meksika:Chiapas) so:ȼ’ Mamca [Qyol Mam] (Guatemala; Meksika:Chiapas; ABD:Kaliforniya) xwotz’, so’tz’ Tektitekçe [B'a'aj, Tektiteko, Teco] (Guatemala; Meksika:Chiapas) sotz’, sootz’ Avakatekçe [Qa'yol, Awakateko, Aguacateco] (Guatemala) sootz’ Kakçikelce [Kaqchikel Ch'ab'äl] (Guatemala) suts’ Tzutuhilce [Tz’utujiil, Tzijob’al, Zutuhil] (Guatemala) sootz’ [sōōdz-] Kiçece [Qatzijob'al, K'iche', Quiché] (Guatemala; Meksika:Chiapas) sotz’ Kuzey Kiçecesi [Cunén Quiché] sootz’ Açice [Achi’, Achí] (Guatemala) sootz’ Sipakapaca [Sipakapense, Sipacapeño] (Guatemala) sotz’ Pokomamca [Poqomam] (Guatemala) sootz’ Kekçice [Q’eqchi’, Quekchí] (Guatemala) sotz’, aj tz’uum xik Mihe-Zoke dilleri → Mihe dilleri → Sayula Popolukacası [Popoluca de Sayula, Sayulteco] (Meksika:Veracruz) tɨːš [tʉ̄s̈] Coatlán Mihecesi [Mixe de Coatlán] (Meksika:Oaxaca) tɨːš Totontepec Mihecesi [Mixe de Totontepec] (Meksika:Oaxaca) tɨːš Tlahuitoltepec Mihecesi [Mixe de Tlahuitoltepec] (Meksika:Oaxaca) tɨːšy [tɨɨxy] Zoke dilleri → Sierra Popolukacası [Popoluca de la Sierra] (Meksika:Veracruz) tɨːši Texistepec Popolukacası [Wää 'oot, Popoluca de Texistepec] (Meksika:Veracruz) tɨːše Chimalapa Zokecesi [Zoque de los Chimalapas] (Meksika:Oaxaca) tɨsi Copainalá Zokecesi [Zoque de Copainalá] (Meksika:Chiapas) tɨhsi Rayón Zokecesi [Zoque de Rayón] (Meksika:Chiapas) tɨhsi Totonak dilleri → Tlachichilco Tepehuacası [Tepehua de Tlachichilco] (Meksika:Veracruz) xk'ita Totonakça [Totonaco] (Meksika:Veracruz) xkita Filomeno Mata Totonakçası [Totonaco de Filomeno Mata] (Meksika:Veracruz) škitʰḁ Necaxa Totonakçası [Totonaco del río Necaxa, Upper Necaxa Totonac] (Meksika:Puebla) xki’ta’ Hoka dilleri Karukça (ABD:Kaliforniya) timshúkriih Güneydoğu Pomocası (ABD:Kaliforniya) t̪'akala ~ t̪'akʰala Vaşoca [Washo, Wá:šiw ʔítlu] (ABD:Kaliforniya-Nevada) bá:gumt'álŋiʔ Salinanca (sln ABD:Kaliforniya) ṭ-api-lale Obispeño Çumaşçası († obi ABD:Kaliforniya) "unknown" Inezeño Çumaşçası [Samala] (inz ABD:Kaliforniya) makal Barbareño Çumaşçası (†1965 boi ABD:Kaliforniya) makal Ventureño Çumaşçası (†mid 20th c. veo ABD:Kaliforniya) makal Alliklik Ventureño Çumaşçası mah-kahr Serice [Cmiique Iitom] (Meksika:Sonora) senelcsét [sɛnɛɬˈksɛt] ~ senelsét ~ seenelset (sg) senelcséticol ~ seenelseticol (pl) (senel cset ~ seenel set «butterfly-frigatebird» < cset ~ set «Fregata magnificens» + senel ~ seenel «Lepidoptera») Kilivaca [Kiliwa, K'olew Ñaja'] (Meksika:Baja California) pnwanu Marikopaca [Maricopa, Piipaash chuukwer / Xalychidoma chuukwer] (mrc ABD:Arizona) qmpanyq Havasupai Yumacası (ABD:Arizona) jgbañg Paypayca [Paipai, Akwa'ala] (Meksika:Baja California) kapánhkh Comecrudo (†late 19th c. xcm Meksika) wessi' izole → Tonkavaca [Tonkawa] (†1940s tqw ABD:Texas) yoxanan-gamleu (< yoxanan «kanat / wings»)

Orta Amerika Kızılderili dilleri

Tano dilleri Kiowa (kio ABD:Oklahoma) koye-bah-tdoe-lay-aw-thoyen [kʰɔ̀ybátôˑléɔ̀ˑiɔ̧̀y] («kılsız deri / skin with no hair» < koye-bah-tdoe-lay «skin (shedding)» < Alecia Keahbone Gonzales 2001, Thaum khoiye tdoen gyah: Beginning Kiowa language) Tevaca (tew ABD:New Mexico) sip’i [tsipi] Taos Kuzey Tivacası (twf ABD:New Mexico) c’ìliyo-’ó-na

Yuto-Aztek dilleri Kuzey Yuto-Aztek dilleri Hopi dilleri → Hopice [Hopilàvayi] (ABD:Arizona) sawya (sg) saasawyam (pl) Tübatulabal dilleri → Tübatulabal [Pakaːnil] (ABD:Kaliforniya) pacaawal Numi dilleri → Komançice [Comanche, Nʉmʉ Tekwapʉ] (ABD:Oklahoma) hú-na-vi-po-ka (< Edward S. Curtis 1930, The North American Indian [Vol. 19]) Tümpisa (Panamint) Şoşonicesi (ABD:Kaliforniya, Nevada) paattsana(ttsi) [small bat], honnopi(ttsi) [large bat] Şoşonice [Shoshoni, Shoshone, Neme/Newe da̲i̲gwape] (shh ABD:Wyoming, Utah, Nevada, Idaho) honopittseh ~ henapittseh , honovich ~ honovits («gulch-being») (Eastern Shoshoni), honoppiccih (Big Smokey Valley), oʼna bĭtc (Goshute) Kawaiisu [Nɨwɨ'abigidɨ, Nɨwɨ'abigipɨ] (ABD:Kaliforniya) paacaʔaazi Yutece (Ute, Colorado Ute) (ABD:Colorado Nehri) páačæči Chemehuevi (ABD:Colorado Nehri) páácaʔaci Güney Payutecesi [Southern Paiute] (ABD:Colorado Nehri) paačˀa Batı Monocası [Monachi] (ABD:Kaliforniya) hoˀnopi Kuzey Payutecesi [Northern Paiute, Paviotso] (ABD:Nevada, Kaliforniya, Oregon, Idaho) pidahanaˀa [pedahana'a] Taki dilleri → Serranoca [Serrano] (ser ABD: Kaliforniya) waluuluc Cahuilla [Ivia] (ABD:Kaliforniya) pálil Cupeño (ABD:Kaliforniya) machiset (sg) machistam (pl) Luiseño [Payomkowishum] (ABD:Kaliforniya) tahvahlukma Güney Yuto-Aztek dilleri Pima dilleri → Tohono O'odham [Papago] (ABD:Arizona; Meksika Sonora) nanakmel Yayla Pimacası [Pima Bajo, Pima de la montaña, Névome, Oob No'ok] (Meksika:Chihuahua, Sonora) hoˀopisa [ho‘o-pisa] (pima bajo de Yepachi, pima de Yepáchic) Güneydoğu Tepehuancası [Tepehuán del sureste, O'otham] nakmɨlh (sg) nanakmɨlh ~ nankamɨlh (pl) Tarakahita dilleri → Tarahumaraca [Rarámuri ra'ícha] (Meksika:Chihuahua) soˀpéči [so'pecí], soˀpičí [so'picí]. sopichí ~ supuchí (Tarahumara de Samachique) Guarijío [Huarijio, Varojío, Varihío] (Meksika:Chihuahua, Sonora) soˀpéči [so'péci] Mayoca [Yorem Nokki] (Meksika:Sonora, Sinaloa) sotčik [sótcik] Yakice [Yaqui, Yoem Noki, Hiak Nooki] (yaq Meksika:Sonora; ABD:Arizona) sóočik [soócik] Opata [Ópata, Tegüima] (2010† Meksika:Sonora) sopici Eudeve [Heve/Egue & Dohema] (?1930† Meksika:Sonora) cikúrsopic [zikur-sopic] («mouse-bat») Koraçol dilleri → Nayar Koracası [cora del Nayar, cora meseño] (crn Meksika:Nayarit) háciˀi Santa Teresa Koracası [cora de Santa Teresa] (cok Meksika:Nayarit) átzi'i Viçolca [Huichol, Wixárika Niukiyari] (Meksika:Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas) ˀatsi Aztek dilleri → Poçutekçe [pochuteco, poxutlecatl] (1954† Meksika:Oaxaca) tsinaká Klasik Aztekçe [Nāhuatlahtōlli] (nci) tzinācantli [tsina:kantli] Zacapoaxtla Náhuat (azz Meksika:Puebla) c̷inaka Mecayapan Isthmus Nahuatl [náhuatl istmeño, nawatlajtoli] (nhx Meksika:Veracruz) morcie̱goj (< İspanyolca murciélago) Tabasco Nahuatl [náhuatl tabasqueño, náhuatl chontal] (nhc Meksika:Tabasco) tsinankas (Jalupa) Guerrero Nahuatl [náhuatl guerrerense] (ngu Meksika:Tabasco) tsinakan Hueyapan Morelos Aztekçesi [náhuatl de Hueyapan] (nhm Meksika: Morelos) kimichpapatlan Tlaxcala-Puebla Nahuatl [Tlahco nāhuatlahtōlli] (nhn Meksika: Tlaxcala, Puebla) quimichpatlah, tzinaka, tzohnaka Temascaltepec Nahuatl [Almomoloya Nahuatl, Nahual de Almomoloa] (nhv Meksika:Temascaltepec) ¢inaka Huasteca Nahuatl [náhuatl huasteco] (nch Meksika:San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz) tsotso Pipilce [Nawat/Náhuat] (El Salvador) tsina:kan (sg) tsih-tsina:kan (pl) (Cuisnahuat, Santo Domingo de Guzmán), tsinakan (Izalco), tsinaka (Jicalapa)

Oto-Mange dilleri Batı Oto-Mange dilleri Oto-Pame dilleri Otomice [otomí] (Meksika:México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán) tzaxmudu, tzaxmagú, tzatzgú Mezquital Otomicesi [otomí de Mezquital, Hñahñü] (Meksika:Hidalgo) tsaxmagu Kuzey Pamecesi [pame del norte, xi’iuy] (Meksika San Luis Potosí, Puebla) nitsoasts Güney Pamecesi [pame del sur] (Meksika:San Luis Potosí, Puebla) ntsúats Çinantek dilleri Çinantekçe [Chinanteco, Chinanteca] (Meksika:Oaxaca) ñi¹sɨ̧ˀ² (chj Ojitlán) a¹ñi²sęgˀ³ (cuc Usila) ŋiθegˀ⁴ (ctl Tlacoatzintepec) nyi¹² (cso Sochiapan) nyiθə̧ʔ (csa Quetzalapa) háˀ² ŋi¹ (cnt Tepetotutla) ŋyicɨ̧ˀ (cpa Palantla) ŋyisąɨ̧ˀ (cvn Valle Nacional) ñi (cle Lealao) ñi²sɨ̧hˀ²³ (chq Quiotepec) ŋisɨ̧ŋˀ¹² (cco Comaltepec); i¹lau² (cnt Tepetotutla) laa² (cle Lealao) ˀlo³ (cnl Lalana) lañi (Latani) Tlapanek dilleri Sutiabaca [Subtiaba, Maribio] (†20. yy. başları Nikaragua) t-alaˑla Tlapanekçe [Me'phaa] (Meksika:Guerrero, Morelos) šku²šta (tpc Azoyú) Mange dilleri Mangece [Mangue, Chorotega, Choluteca] († Nikaragua, Kostarika, Honduras) ñutá [nyutá] Doğu Oto-Mange dilleriPopoloka dilleri Popolokaca [Popoloca, Ngiwa] (Meksika: Oaxaca, Puebla, Veracruz) tïx Mezontla Popolokacası [Popoloca de Mezontla] (pbe Meksika: Puebla) kūnìngù Jalapa Mazatekçesi [mazateco de San Felipe Jalapa de Díaz] (Meksika:Oaxaca) cha̱tja̱ba̱nca̱ İşkatekçe [ixcateco, xjwa, xuani] (Meksika:Oaxaca) ’u⁴ñu⁴ngu³řa¹t’i (vampire) Zapotek dilleri Isthmus Zapotekçesi [zapoteco istmeño, Diixazá] (Meksika:Oaxaca) biguidi ribeela ~ biguidi beela ~ guidi ribeela («et kelebeği / mariposa de carne» < biguidi «kelebek / butterfly / mariposa» + beela «et / meat / carne») Guelavía Zapotekçesi (zab Meksika:Oaxaca) yatsin Albarradas Zapotekçesi (ztn Meksika:Oaxaca) bidizin Yalálag Zapotekçesi (zpu Meksika:Oaxaca) bzi'n yid («kelebek faresi» < bzi'n «fare / mouse ~ rat» + beyide «kelebek / butterfly ~ moth») Zoogocho Zapotekçesi [Diža'xon] (zpq Meksika:Oaxaca) bi'ayid Yatzachi Zapotekçesi [Dižə'əxon] (zav Meksika:Oaxaca) biayid Yareni Zapotekçesi (zae Meksika:Oaxaca) bedina rela San Juan Mixtepec Zapotekçesi [San Juan Gbëë, Sàn Wân GbĚE] (zpm Meksika:Oaxaca) nguǐd-bzîn («fare kalebeği» < méguǐd «kelebek / butterfly ~ moth» + mzîn «fare / mouse ~ rat») Ozolotepec Zapotekçesi (zao Meksika Oaxaca) minngid Yautepec Zapotekçesi (zpb Meksika:Oaxaca) mgeˀd˩˥ Lachixío Zapotekçesi (zpl Meksika:Oaxaca) tiziña (Santa María Lachixío) Ova Çatinocası [chatino de Tataltepec] (cta Meksika:Oaxaca) cui̱i̱ Zacatepec Çatinocası [chatino de Zacatepec] (ctz Meksika:Oaxaca) kʷē̃ Yayla Çatinocası [chatino de la Zona Alta] (ctp Meksika:Oaxaca) kwiin, kween, kuwin {ayrıca tatu / also armadillo} Amuzgo dilleri San Pedro Amuzgocası [amuzgo de San Pedro] (azg Meksika:Oaxaca) kítzjoⁿ (sg) kínjo (pl) Miştek dilleri Coatzóspam Miştekçesi [mixteco de Coatzóspam, Coatzospan Mixtec, tu’un davi] (miz Meksika: Oaxaca) tsikutsin («domuz-burun» < tsi «burun / nose» + kutsin «domuz / pig») Yosondúa Miştekçesi [mixteco de Yosondúa] (mpm Meksika:Oaxaca) tɨkuchi San Miguel el Grande Miştekçesi (mig Meksika:Oaxaca) ticuchī lehlē Alacatlatzala Miştekçesi [To’on Savi] (mim Meksika:Guerrero) chi̱naka Tezoatlán Miştekçesi (mxb Meksika:Oaxaca) chirrí'i Ixpantepec Nieves Miştekçesi (Meksika:Oaxaca) tʃi(riʔi) San Juan Colorado Miştekçesi (mjc Meksika:Oaxaca) pali [pàlì] Jamiltepec Miştekçesi (mxt Meksika:Oaxaca) palacutyi (pueblo Chayuco) Kuikatekçe [cuicateco] (cux Meksika:Oaxaca) i⁴yun⁴ Chicahuaxtla Trikicesi [triqui de Chicahuaxtla, triqui de La Alta, nánj nï'ïn] (trs Meksika:Oaxaca) xun³⁴ Copala Trikicesi [triqui de San Juan Copala, xnánj nu' a] (trc Meksika:Oaxaca) xuun³² Itunyoso Trikicesi [triqui de Itunyoso, snáhánj nìh] (trq Meksika:Oaxaca) tʃi³ũ²

Güney Amerika Kızılderili dilleri ↓

And-Çipça-Paez dilleri Çipça-Paez dilleri Makro-Çipça dilleri Şinka (Xinca) dilleri Chiquimulilla Şinkacası [Sinca de Barrio Norte de Chiquimulilla, Chiquimulteca] (xin [Linguist List: qsd] † Guatemala) kurra (♂) uta kurra (♀) Yupiltepeque Şinkacası [Sinca de Yupiltepeque, Sinca de Yupe] (xin [Linguist List: qco] †before 1920 Guatemala) küsse (♂) aya küsse (♀) Lenka dilleri El Salvador Lenkacası [lenca de Chilanga] (El Salvador) mits’on Honduras Lenkacası [lenca de Honduras] (Honduras) gωișza ~ gωișsa (qnn Guajiquero/Guajiquiro: gyiza) Çipça dilleri Guaymice [Ngäbere] (Panama, Kostarika) nibita [nibida, nivita, ngubita] Borunkaca [Borunca, Borũca, Boruca, Brunca] (†2000s Kostarika) kutsi [kutzi, kuh se, kukswé, cuswe, cusic] Bribrice (Kostarika) dkùn (en Katsi: dakún) ~ dakúr ~ dukur [dukúr, dukür, dekur, duh kul] Kabekarca [Cabécar] (Kostarika) dakúr Teribece [Térraba, Tiribi, Naso] (Panama, Kostarika) görgwo [ɣʊr'ɣwo] Chumulu (qhi Panama) guik Gualakaca [Gualaca] (qqc Panama) guiga Ramaca [Rama kuup] (Nikaragua) singaring (small bat), kwatang (big bat) Malekuca [Maléku Jaíka, Guatuso] (Kostarika) cútu Kunaca [Cuna, Guna, Gunagaya, Dulegaya] (Panama, Kolombiya) ugsir Motilón [Dobokubi-Barí] (Kolombiya, Venezuela) dohdōngba, dohgdúngbara Çipçaca [Muisca] (chb Kolombiya) supkua ~ supqua Uvaca [U'wa, Uw Cuwa, Tunebo] (Kolombiya) rúkura Boncota Uvacası (Venezuela) kuaixea Chimila (Kolombiya) láawi Dímina (Damana, Wiwa) dungu Ika [Arhuaco, Arwako] (Kolombiya) dʒúgu Kogui (Kogi) (Kolombiya) niuwíʒi Tarasko dilleri Purepeçaca [Purépecha, P'urhépecha, Tarasco] (Meksika Michoacán) uasïsï [uasʌsʌ †vasis] Yanomam dilleri Yanomamice (wca Brezilya) hewe [hewə] Ninam [Shirishana] (shb Brezilya, Venezuela) hewesi Makro-Paez dilleri Atakama dilleri Kunzaza [Cunza, Atacameño] (Şili) tchinchebala Çekirdek Paez dilleri Çoko dilleri Embera Darién (Kolombiya, Panama) ĩkʰá Emberá Katío [Catio] (Kolombiya, Panama) ĩkʰá Emberá-Chamí (cmi Kolombiya) ĩ́kʰa, kuʼrũʼgu Embera Tado (Kolombiya) ĩkʰá Epena Basurudo (Kolombiya) ĩkʰá Epena Saija (Kolombiya) ĩ́kʰa, imitʃítʃi Wounaan (Kolombiya) emtʃitʃ(i) Barbacoa dilleri Guambiano (gum Kolombiya) kɨlʲĩ tsim Awa [Awapit, Cuaiquer] (kwi Kolombiya, Ekvador) tʃitakul Tsafiki [Tsáchila, Colorado] (cof Ekvador, Kolombiya) supan [ʼsuʰpã] Cha’ Palaachi (Cayapa, Chachi) (cbi Ekvador, Kolombiya) ʼšupa [ʃupa], ʼaa-ʼšupa Paez dilleri Paezce [Páez, Nasa Yuwe] (pbb Kolombiya) cjĩjtse [khĩtse / khĩc̷e] Itonama (ito Bolivya) yururu Varao dilleri Varaoca [Warao] (Venezuela, Guyana, Surinam) sâ [sáa, saha] And dilleri Aymara dilleri Aymaraca [Aymar aru] (Bolivya, Peru, Şili) chiñi Hakaruca [Haq'aru, Jaqaru] (Peru) chiñwi Keçuva dilleri Ancash Keçuvacası [quechua ancashino, Qichwa shimi] (Peru) tseqtsi, čikči (qwa Corongo) Huánuco Keçuvacası [quechua de Huánuco] (Peru) chicchi Waylla Wanka (qvw Peru) mashu Standart Ekvador Keçuvacası [Standard Kichwa] (Ekvador, Kolombiya, Peru) mashu Ekvador Keçuvacası [quichua, Kichwa shimi, Runashimi] (Ekvador) mashu, tutapishku Imbabura Highland Kichwa [Impapura] (qvi Ekvador) chimpilaku, mashu, tupan, tutapishku İnka Keçuvacası [qva quechua del Pastaza, inga, Inka] (Ekvador) tuta pishku [pishcu†] («gece kuşu / night bird») İnga Keçuvacası [inb & inj Inga Kichwa] (Kolombiya) chimbilaku, túta síki (inb Highland Inga) Standart Güney Keçuvacası [que quechua sureño, Qhichwa simi, Runa simi] (Peru, Bolivya, Şili, Arjantin) masu [maçu†] Lamas Keçuvacası [Lamas-Luritu kichwa] (qvs Peru) mashu Ayacucho Keçuvacası [quy quechua ayacuchano, Chanka rimay] (Peru) masu, chiñi, tuta pisqu («gece kuşu / night bird»), chimpilaku Cuzco Keçuvacası [quz quechua cuzqueño, Qusqu runasimi] (Peru) masu, tuta pisqu, chimpilaku Kuzey Bolivya Keçuvacası [qul quechua norboliviano, Chincha Buliwya] chhiñi, masu Güney Bolivya Keçuvacası [quh quechua sudboliviano, Urin Buliwya] chhiñi, chiñi Itucale-Sabela dilleri Vaoranice [Waorani, Huaorani, Sabela] (Ekvador, Peru) toõdæ Omuranoca [Mayna] (Peru) tsé̱idzô̱ Cahuapana–Zaparo dilleri Chayahuita [Canponan] (Peru) isë', shasha' Zaparoca [Záparo, Sápara] (Ekvador, Peru) atari Arabela [Tapweyokwaka] (Peru) sarucua (sg) sarucuapue (pl) Andoa [Katsakáti, Shimigay] (Peru) atsarókwa Iquito (Peru) jaáti Kuzey And dilleri Leko [Leco, Rik'a, Lapalapa, Chuncho Aleniano, Ateniano] (Bolivya) bel Güney And dilleri Kaveskarca [Kawésqar, Qawasqar, Alakaluf] (Şili) atólok-čalaka [atoloc̷alaḳya] Mapuçece [Mapuche, Mapudungun] (Şili, Arjantin) püṉüyke(n) ~ pinüyke [piñüike, pinuique] Selknamca [Selk'nam, Ona] (1985† Arşantin-Şili) oḳˀlštaʔn [okelta] Tehuelche [Aónikenk] (Arjantin) aibeten Puelche [Gennaken, Gününa Küne] (1934† Arjantin) čexčux Yagán [Yahgan, Yámana, Háusi Kúta] (Patagonya) apawata

Ekvator-Tukano dilleri Ekvator dilleri Makro-Aravak dilleri Aravak dilleri Vapişanaca [Wapishana, Wapixana] (Guyana, Brezilya) tamariu [tʰamarɨu] ~ tamaɫíwạ Taíno (Karayipler) "unknown" Wayuu [Wayuunaiki, Wahiro, Guajiro] (Venezuela, Kolombiya) püsichi [pɨsítʃi] Aravakça [Arawak, Arowak, Aruák, Lokono] (Guyana, Fransız Guyanası, Surinam, Venezuela) "unknown" Garifunaca [Garífuna, Cariff] (Honduras, Belize, Guatemala, Nikaragua) "unknown" Resígaro (Peru, Kolombiya) pitsʰíigí Açavaca [Achawa, Achagua] (Kolombiya) híʃiʒi Piapoco (Kolombiya, Venezuela) iwàyu [iwàju] Yukunaca [Yucuna, Jukuna] (Kolombiya) pijirí [pihirí] Yaviteroca (†1984 yvt Venezuela) wayu Banivaca [Baniwa, Baniua] (Brezilya) piitiɽi Kurripakoca [Curripaco] (Kolombiya) pitiri Paresice [Paresí, Parecís, Haliti] (Brezilya) mahiye (sg) mahiyenae (pl) Waurá (wau Brezilya) aluwa Yawalapití (Brezilya) alua Apurinã [Ipurinâ'] (Brezilya) šió, ʃiju(kɨ) Piro [Yine] (Peru) shyo [ʃjo] Iñapari (Peru) hijúhɯ Ashéninka (cpu & prg Peru) piiri [piːɾi] Asháninka (cni Peru) pijiri [pihiri] Matsigenka [Machiguenga] (mcb Peru) píjiri [pijiri], píiri Nomatsiguenga (not Peru) pijiri Yaneşaca [Yanesha', Amuesha, Yanešač̣] (Peru) posorr Çamikuroca [Chamicuro] (†2000s ccc Peru) chamalo [čamálo] Ignaciano Moxos (ign Bolivya) wite Bauré (brg Bolivya) βiʼte-ṛ̌ Trinitario Moxos (trn Bolivya) wite Arava dilleri Deni (Brezilya) muri, zarima, bukushuveru Jarawara (jaa Brezilya) mase biri («küçük Cracidae kuşu / small curassow» < mase «curassow» + biri «small») Paumarí (Brezilya) masi Çapakura dilleri Itene [Moré] (ite Bolivya) ʔinawˀʷ Uru-Çipaya dilleri Çipayaca [Chipaya] (cap Bolivya) čiɲa Vahivo dilleri Macaguán [Jitnu, Hitnü] (Kolombiya) hawát [jawat] Guayabero (Kolombiya) hɨ́awat Guahibo (Guajibo) (guh Kolombiya, Venezuela) hawasírito [jawasirito] Playero [Pepojivi] (gob Kolombiya) hawatʃírto Cuiba [Cuiva] (Kolombiya, Venezuela) hawatsíto [jawatsiro], hautsíto izole Kayuvavaca [Cayuvava, Cayubaba] (Bolivya) čeča izole Kamsaca [Kamsá, Camsá, Kamintšá, Coche] (Kolombiya) tʃimbiláko (< İnga Keçuvacası chimbilaku) {izole dilli Kamsalar komşuları İngaların dilini de benimsemişlerdir} Hivaro-Kandoşi dilleri Candoshi-Shapra (Peru) llómira, zoopi Kofanca [Kofan, Cofán, A'ingae] (Ekvador, Kolombiya) quitsa [kic̷a] {birincil anlamı: «baba / padre, papá»}, chimbi, chimboraco [čĩbi-rakʰo] Yaruro [Pumé] (Venezuela) pʰʊ̃dičʰičʰi Shuar [Shuara, Chiwaro, Jibaro, Jivaro, Xivaro] (Ekvador) jeencham Achuar [Achuar-Shiwiar, Shiwiar, Jivaro, Maina] (Peru, Ekvador) nungkáim, jeéncham, jíincham Aguaruna [Awajún] (Peru) jiíncham [hiʼinčam] (küçük / pequeño) wawakuí (büyük / grande) Huambisa [Wambisa] (Peru) jeencham [acc: jeenchman] (küçük / pequeño) waracham [acc: warachman] (büyük / grande) Tupi dilleri Mondé dilleri Mondé (Salamãy, Sanamaikã) (Brezilya) žííp Aruá [Aruáxi, Aruáshi] (†2000s Brezilya) jííp Gavião do Jiparaná [Gavião-Ikolen, Gavião do Rondônia, Digüt] (Brezilya) jîip [yéb, djìhv] Suruí (Brezilya) lííp Mekéns [Tuparí] dilleri Mekensçe [Mekéns, Mequéns, Mequen, Mequem, Mekem, Mekém, Amniapé; subgrupos: Warategáya, Guaratégaya, Guarategaya, Guarategaja; Guaratira, Koaratira, Kanoê², Kanoé², Canoé²; Sakirabiá, Sakyrabiat, Sakurabiat] (skf †2010s Brezilya) kwarísa [kʷariȼa] (küçük / pequeno) kwarisasu [kʷariȼaȼu] (büyük / grande) Makuráp (Brezilya) uaxaliai Wayurú [Wayoró, Ajurú] (†2000s Brezilya) waria Arikém dilleri → Karitiâna (Brezilya) asori Munduruku dilleri Munduruku (Brezilya) məreo (sg) mireodip [mɨ³re²o²dɨp³] (?pl) Kuruáya (†2000s Brezilya) mareo Mave dilleri Mawé [Sataré] akyi Tupi-Guarani dilleri Doğu Bolivya Guaranicesi [Chiriguano, Chawuncu, Ñandeva] (Bolivya, Arjantin Jujuy, Paraguay Chaco) anduira, andyra Guaranice ya da Paraguay Guaranicesi [Guaraní, Guarani ñe'ẽ, Avañe'ẽ] (Paragıay, Arjantin) mbopí Mbyá [Mbayá] Guaranicesi (Paraguay, Brezilya) mbopi Kaiwá [Kaiowá] (Brezilya, Arjantin) mbopiy («córrego do morcego») Guayakí [Aché] (Pataguay) bupí (Guayakí del Yñaró) Xetá [Aré] (Brezilya) 'mopi Sirionó (srq Bolivya) mbuɨ Tupinambá (Brezilya) andirá Guarani antigo (Brezilya) andyrá Nheengatu [Ñe'engatú, língua geral amazônica] (Brezilya, Kolombiya, Venezuela) andirá [ãdi'ɾa], anuíra Kokáma [Cocama] (Peru, Brezilya, Kolombiya) a'nira, aneira Suruí [Aikewara] (mdz Brezilya) sawirire Tenetehára [Guajajara] (gub Brezilya) anirá Kayabí (Brezilya) anyra Kawahib [Kawaíb, Kagwahiva] andyra (pah Parintintín) ãndira (jua Júma) Apiaká (Brezilya) anerahi Kamayurá (Brezilya) aru’a Wayampi [Guayapi, Oiampí] (oym Fransız Guyanası, Brezilya) anɨla Emerillon (Fransız Guyanası) andeurá, susuri Crioulo Karipúna (Brezilya; Karipúna† + Fransızca kreolü) susuhi Guajá [Awá] (Brezilya) anirá Ka'apor [Urubú] (Brezilya) andyra Piaroa-Saliba dilleri Sáliba [Sáliva] (Kolombiya, Venezuela) cuãĩxuga [kʷãĩxuga] (sg) cuãĩxu (pl) Hotice [Hotï, Hodï, Yuwana] (yau Venezuela) ʰkʷayuwã Timote dilleri Timote (Venezuela) toutsú izole Trumai (tpy Brezilya) koioš Zamuko dilleri Ayoreo (ayo Paraguay, Bolivya) čaaboʼto Makro-Tukano dilleri Katukina dilleri Kanamarí [Katukína-Kanamari] (Brezilya) inañ Katawixi (Brezilya) murihi Katukína [Catuquina] (kav Brezilya) kãči Nambikvara dilleri Nambikvaraca [Nambikwara, Nambikuara, Nambiquara, Kitãulhu] (Brezilya Mato Grosso) ka³lu³sa³ti³su² Mamaindê (Brezilya Mato Grosso) [ka.ˈloh.n̥i-], kalohwaikitu [kaloʍaikiɾu] (küçük) Sabanê (Brezilya Mato Grosso) aniːna Puinave-Maku dilleri Hup [Hupdë, Hupdá, Jupdá, Makú, Macú] (jup Brezilya) chɨbɨh [tʃɨʔbʼɨ́h] Yuhup (yab Brezilya) ǔɟⁿ Nukak [Nïkâk, Guaviare] (Kolombiya) nɨ̃ũˀ⁴ Kakwa [Kakua, Cacua] (Kolombiya, Brezilya) dɨ̃wˀ⁴ Puinave [Wã́nsöjöt, Wãnsöhöt] (pui Kolombiya, Venezuela) ti̇́n (sg) ti̇́not ~ ti̇́dot (pl) (< Jesús Mario Girón Higuita 2008, Una gramática del Wã́nsöjöt (Puineve)) izole → Movima (mzp Bolivya) ɓosin̉ Tukano dilleri Orejón [Payoguaje, Payaguá, Payowahe, Payawá, Koto, Coto] (Peru, Kolombiya) oyo [ojo] Koreguaje [Ko’reuaju] (Kolombiya) ocho [ʼodʒo] Siona (Kolombiya, Ekvador) oʼjo [ʔoyo], pˀaĩ oyo Secoya (Ekvador, Peru, Kolombiya) ʼoʼjo Cubeo (Kolombiya, Brezilya) ođorʉ [oʼjó-ri] (sg) ođova (pl) Tanimukaca [Tanimuka, Tanimuca] (Kolombiya) ʼoʼjo-a Barasana (Southern) (Kolombiya) osó Macuna (Kolombiya) oso Carapana [Karapanã] (Kolombiya, Brezilya) ʼósó Tatuyo (Kolombiya) ʼóʼhó Siriano (Kolombiya) oʼjó, oʼdjó Desano (Kolombiya, Brezilya) oyo [oʼjó] Yuruti [Wajiara] (Kolombiya, Brezilya) ʼóso Tuyukaca [Tuyuka, Tuyuca] (tue Kolombiya, Brezilya) oʼsó Bará [Northern Barasano] (pok Kolombiya, Brezilya) o'ho Waimajã (Kolombiya, Brezilya) oʼhó Piratapuyo (pir Brezilya, Kolombiya) oʼso Wanano [Guanano, Kótirya] (gvc Brezilya, Kolombiya) so Tucano [Dasea, Dahseyé] (Brezilya, Kolombiya) osó izole Kanoece [Kanoê, Kanoé, Canoé, Kapishana, Kapixaná, Kapixanã, Capixana, Capishana] (kxo † Brezilya) ĩko [ĩ'kɔ]

Gê–Pano–Karip dilleri Makro-Karip dilleri Bora-Vitoto dilleri Bora (Peru, Kolombiya) kíkiíjye [kʰíkʰiíxᶨe] Miraña (Kolombiya) kʰíkʰiíhe Muinane [Huitoto Muinane] (Peru, Kolombiya) quíquíje [kíkíxe] Ocaina (Peru, Kolombiya) nooun [nõõɯ], noáánhfihtya [nõã̍ã̍ʔɸiʔtᶨa] Nipode Witoto [Huitoto Nüpode] (Peru, Kolombiya) dʒɯni Minica Witoto [Huitoto Minica] (Kolombiya, Peru) llɨni [dʒɯni] Murui Witoto [Huitoto Murui, Murui] (Kolombiya, Peru) llɨni, llɨnisɨ [dʒɯni(θɯ)] (küçük / chico) jɨdocuìño (büyük / grande) Karip dilleri Kaxuiâna [Warikyana] († kbb Brezilya) fávàkú Waiwai (Brezilya, Guayana) rere Makushi [Macushi] (Brezilya, Guayana, Venezuela) marapá Pemon [Taurepang] (Venezuela, Brezilya, Guyana) mariipa [maɾiipaʔ] Panare (pbh Venezuela) ɲinke Chaima [Cumanagoto, Kumana] (Venezuela) rere Karipçe [Caribe, Galibí, Kariña, Kaliña] (Venezuela, Guyana, Surinam, Brezilya) rere ~ lele Tiriyó [Tarëno ijomi] (Brezilya, Surinam) rere Karihona [Carijona] (Kolombiya) re're Apalaí (Brezilya) rere Yukpa (Venezuela, Kolombiya) pshekaĉhacha [ˈpʂekaʈ͡ʂat͡ʃa] Peba-Yava dilleri Yagua [Yawa, Nijya̱mi̱ Niquejada] (Peru, Kolombiya) dichatu [díchatú] ~ richatu [ríchatú] Makro-Pano dilleri Moseten-Çon dilleri → Chimané (cas Bolivya) c̷iʼɲiʔ Maskoy dilleri Toba-Maskoy (tmf Paraguay) mikai Nenlhet [Sanapaná] (sap Paraguay) meepop (Enlhet), mipop (Angaité) Enxet [Lengua sur] (leg Paraguay) mepop Matako-Vaykuru dilleri Matako dilleri Wichí Lhamtés Vejoz (wlv Arjantin) a'sus (wichí del Paraje La Paz,Salta) Wichí Lhamtés Güisnay (mzh Arjantin) ases, asés (matako bazanero [Juan G. Bazán, Formosa]) Wichí Lhamtés Nocten (mtp Bolivya) aʼses Chorote (crt Arjantin, Paraguay, Bolivya) ejeye' (sg) ejeyeyis (pl) ~ exeyeʔ ~ axeje Nivaklé [Nivaclé] (Arjantin, Paraguay) šejʌ Maká (mca Paraguay) xayaʔ Vaykuru dilleri Pilagá (Arjantin) laik Toba de Cerrito (Paraguay) mikae Mocoví (Arjantin) n-aʔg-aʁan-aʁa Pano-Takana dilleri Pano dilleri Cashibo [Cacataibo] (Peru) cashian, cainsha, cansha, caia {Kaşiboların adı «yarasa insanlar / gente murciélago» anlamına gelen klanın adından gelir} Huariapano [Wariapano] (Peru) cashia Shipibo (Peru) cáshi Capanahua [Kapanawa] (Peru) cashi, cashin Marúbo (Brezilya) `kãši Amahuaca [Amawaka] (Peru, Brezilya) cashí, cáshinhá Kaşinavaca [Kashinawa, Kaxinawá, Cashinahua] (Peru, Brezilya) kaxi [caxi] {Kaşinavaların adı «yarasa insanlar / gente murciélago / gente do morcego» anlamına gelir} Yaminavaca [Yaminawa, Yaminahua] (yaa Peru, Bolivya, Brezilya) kaši Poyanáwa [Poianaua, Puinaua] (Brezilya) pempá, caxi caxi Chácobo (Bolivya) cashi Matís (Peru, Brezilya) `pɨwɨn Matsés (Peru, Brezilya) kwɛs`ban Takana dilleri Ese Ejja [Ese’ejja, Tiatinagua] (Bolivya. Peru) biña [ɓiɲa] Araona (Bolivya) biña [biɲa] Cavineña (Bolivya) bina Tacana (Bolivya) bina Makro-Gê dilleri Gê dilleri Xavánte [aʼuwẽ] (Brezilya) arobore, aróbówawe [ʔaRɔbɔwawẽ] Xerénte [Sherenté] (Brezilya) arbo Apinayé [Apinajé] (Brezilya) nhêp [ɲdʒep] Timbíra (Brezilya) xëp Parkatêjê (Brezilya) xêpre Canela (Brezilya) c̷ɛprɛ Kayapó [Txukuhamẽi] (Brezilya) ñep Panará (Brezilya) nãsepi Kaingáng (Brezilya) krygféj [krɨŋΦɛy] Bororo dilleri Bororoca [Borôro, Boe Wadáru] (Brezilya) ke Karaja dilleri Karajá (Brezilya) tyrehe Maşakali dilleri Maxakalí xũnĩm [tʃɯ̃ˈnĩɤ̯̃m] (konuşma dili / língua falada) yũnĩm [ɲɯ̃ˈnĩɤ̯̃m] (şarkı dili / língua dos cantos) Pataxó [Pataxó-Hãhaãi] (Brezilya) pʌmMia Ofaye dilleri Ofayé [Opaye] (Brezilya) 'pɛk'tayq (sg) 'pɛk'taynjɛ (pl) 'pɛk'ta'yt (küçük) 'pɛk'tayn'ta:q (büyük) Rikbaktsa dilleri Rikbaktsa [Erigpaksá, Canoeiro] (Brezilya) byrizuk Yabuti dilleri Arikapú [Maxubí] (Brezilya) arokäi Djeoromitxi [Jabotí] (Brezilya) beretxe [bɛɾɛˈtʃɛ]

Sınıflandırılamayan Aticum [Huamoé] († Brezilya) sos'egu

Karma diller (kreol, pidgin)
Amerika
Kreyòl ayisyen (Haiti) chòvsourit (< Fransızca chauve-souris) Kwéyòl (Saint Lucia) sòlsouwi (< Fransızca chauve-souris) Créole guadeloupéen (Guadeloupe) gyenbo ~ genbo (< Kikongo ngembo) Sranan Tongo (Surinam) fremusu (< Felemenkçe vleermuis) Saramaccan [Saamáka] (Surinam) pukusu Aukan [Ndyuka] (Surinam) dyembu, feemusu, takuu foo Papiamentu (Aruba, Bonaire, Curaçao) raton di anochi («gece faresi / night mouse») Jamiekan Patwa (jam Jamaika) bat
Afrika
Forro [Santomé] (cri São Tomé ve Príncipe) ngenbu Angolar [Ngola] (aoa São Tomé ve Príncipe) ngêpu ~ ngêbu
Okyanısya
Kriol (rop Avustralya) bet Tok Pisin (Papua Yeni Gine [resmi dil]) blakbokis (< İngilizce black fox) {Microchiroptera: liklik blakbokis} Seselwa (Seyşeller) sousouri (< Fransızca chauve-souris) Bislama (Vanuatu) nakarae


İnternette (ve basılı kaynaklarda) değişik dillerdeki hayvan adlarını tararken çok sık karşılaştığım şey, konusuna göre sıralı tematik dizilen hayvan dizinlerinde yarasaların kuşların olduğu bölümde gösterilmesidir. Evet, hemen hemen bütün dünya dillerinde rastlanan halk sınıflandırmasında yarasalar memelilerle değil kuşlarla bir tutulur. Fakat acaip olan, akademisyenler (daha çok biyolog olmayanlar, özellikle de dilciler) dahil "okumuş" kişilerin de bu halk sınıflandırmasını "biyolojik sınıflandırma" olarak sunmalarıdır.

İngilizce temelli dillerarası tarama yapacaklar için küçük bir uyarı: İngilizce bat kelimesi iki farklı anlamdadır (1. yarasa 2. çomak biçimli sopa, baton) ve bu iki anlamın karıştırıldığı da görülmektedir. Örnek olarak, yarasa (İng. bat) için "bir sürü" dilde örneklerin sunulduğu bir sitede (panlex.org) Doğu Kanada İnuitçesi (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iku-000) olarak verilen ᐊᓇᐅᓪᓚᐅᑦ (okunuşu: anaullaut) kelimesi yanlış bir tarantı olup bat (= yarasa) değil bat (= beyzbol/kriket sopası gibi çomak biçimli sopa) anlamındadır. Sözlüklerde baseball bat ~ cricket bat ile karıştırmamak için yarasa anlamındakini bat (rodent) olarak veren de çıkmaktadır, ki bu bat (bird) demelerinden daha yakışık alır.


Nomina Vernacula Chiropterorum Turcicæ

Chiroptera Blumenbach 1779, Cheiroptera Gray 1821, Ptetica Ameghino 1889

Türkçe yarasalar, uçanmemeliler, abalımemeliler, huffaşiye (Osmanlıca خفاشية), gecekuşları Azerice yarasalar, şəbpərələr Türkmence ýaryganatlylar topary, ýaryganatlar, ýarganatlar Özbekçe кўршапалаклар, қўлқанотлилар, қўлқанотли сут эмизувчилар Tatarca кулканатлылар qulqanatlılar, ярканатлар yarqanatlar Başkurtça ярғанаттар Kazakça қолқанаттылар, жарғанаттар Kırgızca жарганаттар Yakutça илии кынаттаахтар аймахтара Çuvaşça çара çерçисем, çара çерçи евĕрлисем Moğolca сарьсан далавчтаны баг, савар жигүүртэн Korece 박쥐목 bagjwimog 익수목 (翼手目) igsumog Japonca コウモリ目 [翼手目] kōmorimoku İngilizce bats, chiropterans Frizce flearmûzen Kuzey Frizcesi fladerdiarten Doğu Frizcesi Flädderdierte Afrikanca vlermuise Felemenkçe vleermuizen, handvleugeligen Aşağı Almanca (Plattdüütsch) Fledderbeester Almanca (Hochdeutsch) Fledertiere, Flattertiere, Chiropteren Alemanca (Alemannisch) Fläderdier Lüksemburgca flanterdéieren Bavyeraca Fledafiecha Danca flagermus Norveççe (bokmål) flaggermus Norveççe (nynorsk) flaggermus, kveldskingler, skinnvengjer İsveççe fladdermöss İzlandaca leðurblökur, handvængjur Litvanca šikšnosparniai Letonca sikspārņi Latgalca plykspuorņi Rusça рукокрылые Beyaz Rusça рукакрылыя Ukraynaca рукокрилі, лиликоподібні Lehçe rękoskrzydłe Çekçe letouni, netopýři, letaunowé, ptákossavci, upírové, letouni lysoblaní Slovakça netopiere, netopierotvaré Bulgarca прилепи[те] Makedonca лилјаци[те] Slovence netopirji Hırvatça šišmiši, netopiri Sırpça слепи мишеви, шишмиши, нетопири, љиљци Galler Galcesi ystlumod Bretonca kiroptered, keiropteriens Fransızca chiroptères, chauves-souris Oksitanca quiroptèrs, ratapenadas Katalanca els ratpenats Katalanca (Katalonya & Andorra) quiròpters, ratapinyades, ratapenades, ratapeneres, muriacs, muricecs, voliacs Katalanca (Valensiya) les rates penades Aragonca es quiropters, afogacandils, apagacandils, ventaderas, moriciegos, morcielagos İspanyolca los quirópteros, murciélagos Asturca esperteyos Galiççe os quirópteros, morcegos Portekizce os morcegos Ligürce ratti penughi İtalyanca i chirotteri, pipistrelli Korsikaca topi pinnuti Rumence lilieci Arnavutça lakuriqë nate (pl; art: lakuriqët e natës), rendi i lakuriqëve të natës («yarasalar takımı»), rendi i lakuriqëve, hiropterat Yunanca χειρόπτερα, νυχτερίδες Ermenice չղջիկներ čʿłǰikner Macarca denevérek Komice лэбалысь шыръяс Perm Komicesi кушборддэз Udmurtça урткыӵъёс Ova Maricesi водывычыраҥге-влак Fince lepakot Estonca käsitiivalised Çince, Tayvan Çincesi 翼手目 yì shǒu mù Viernamca bộ dơi Gürcüce ხელფრთიანები khelp’rt’ianebi Baskça saguzarrak, gau-enarak Arapça الخفاشيات el-ḫuffāşiyāt الخفافيش el-ḫafāfīş الوطاويط el-weṭāwīṭ Maltaca friefet il-lejl İbranice עטלפים


Megachiroptera Dobson 1875, Macrochiroptera, Pteropoidei, Pterocynes Haeckel 1866 nomen oblitum, Frugivorae Giebel 1855, Fructivorae Gray 1821

Türkçe büyük yarasalar, meyve yarasaları, meyve yiyen yarasalar [meyveyiyenyarasalar] Azerice iriqanadlar Kazakça итбас жарқанаттар, итбас жарғанаттар Çuvaşça çунатлисен ушкăнĕ İngilizce megabats, fruit-eating bats, fruit bats, Old World fruit bats, flying foxes Kuzey Frizcesi grat fladerdiarten Afrikanca groot vlermuise, vrugte vlermuise, vrugtevretende vlermuise, vrugte eetende vlêrmuise Felemenkçe grote vleermuizen Limburgca groete vleermuis Zelandaca hroôte vleêrmuzen Almanca Flughunde Danca storflagermus İsveççe fruktfladdermöss İzlandaca flugrefi, stórblökur, ávaxtaleðurblökur Litvanca didieji šikšnosparniai Letonca dižsikspārņi Rusça крыланы, летучие собаки, летучие лисицы Beyaz Rusça крыланы Ukraynaca крилани, крилановиді, великі рукокрилі Lehçe nietoperzy owocożernych Çekçe kaloni Slovakça kaloňoblížne, veľké netopiere Makedonca големи лилјаци Slovence veliki netopirji, orjaški netopirji, leteči psi Hırvatça velešišmiši Sırpça велики љиљци Fransızca les mégachiroptères Oksitanca los megaquiroptèrs Katalanca els megaquiròpters Asturca esperteyos de la fruta İspanyolca los megaquirópteros, murciélagos de la fruta, murciélagos frugívoros Galiççe morcegos da froita, morcegos fruxívoros Portekizce morcegos-frugívoro, raposas-voadoras Yunanca μεγαχειρόπτερα Farsça خفاش‌های میوه‌خوار ḫuffâşha-yi mėyve-ḫʷâr Macarca nagy denevérek Perm Komicesi ыджыт лапсыррез Fince hedelmälepakot, suurlepakot Estonca suurkäsitiivalised Korece 큰박쥐아목 keunbagjwiamog 대익수아목 [大翼手亞目] daeigsuamog Japonca オオコウモリ亜目ōkōmori amoku 大翼手亜目 daiyokushuamoku Çince 大蝙蝠亚目 dà biānfú yà mù Vietnamca phân bộ dơi lớn Gürcüce ხილიჭამია ხელფრთიანები İbranice טלפים גדולים , עטלפי הפירות Arapça الخفافيش الكبيرة ḫafâfîşu'l-kebire Endonezce kelelawar besar, codot Sevahilice popo-matunda


Pteropodiformi Van Cakenberghe, Kearney and Seamark 2007, Pteropodiformes Hutcheon and Kirsch 2004, Pteropodimorpha, Yinpterochiroptera Springer, Teeling, Madsen, Stanhope, De Jong 2001

Ukraynaca крилановиді, крилани Çekçe kaloňotvaří Slovence jinopirji

Pteropodiformacei Van Cakenberghe, Kearney and Seamark, 2007

Pteropodoidea Gray 1821

Kırgızca бутканат сымалдуулар butkanat sımalduular Rusça крылановые Çekçe kaloňovci, kaloni

Pteropodidae Gray 1821

Türkçe uçanköpekler [uçan köpekler] Kırgızca бутканаттар butkanattar İngilizce fruit bats, old world fruit bats, flying foxes Doğu Frizcesi Flädderhuunde Felemenkçe vleerhonden, vliegende honden, grote vleermuizen Almanca Flughunde Danca flyvende hunde Norveççe (bokmål) flygehunder Norveççe (nynorsk) flygehundar İsveççe flyghundar Litvanca vaisėdžiai šikšnosparniai, skraidantieji šunys Letonca augļsikspārņi Rusça крылановые, летучие собаки, летучие лисицы Beyaz Rusça крыланы Ukraynaca криланові Lehçe rudawkowate Çekçe kaloňovití Slovakça kaloňovité Bulgarca плодоядни прилепи Makedonca овошни лилјаци, летечки лисици Slovence leteči psi, leteče lisice Hırvatça velešišmiši Sırpça летеће лисице İrlandaca ialtóg na meas Galler Galcesi ystlumod ffrwythau Fransızca les ptéropodidés Katalanca els pteropòdids İspanyolca zorros voladores, murciélagos de la fruta Galiççe os raposos voadores İtalyanca gli pteropodidi Macarca repülőkutyafélék Perm Komicesi лэбалісь поннэз Fince hedelmälepakot Estonca lendkoerlased, tiiburlased Korece 과일박쥐과 gwailbagjwigwa Japonca オオコウモリ科 ōkōmori-ka Çince 狐蝠科 hú fú kē Tayvan Çincesi 大蝙蝠科 dà biānfú kē İbranice עטלפי פירות אמיתיים Endonezce codot Cavaca codhot

Pteropodinae Gray 1821, Pteropinae K. Andersen 1912, Harpyiinae Robin. 1881, Harpyionycterinae Miller 1907, Cynopterinae K. Andersen 1912, Cynopterini Koopman and J.K. Jones Jr. 1970, Epomophorinae K. Andersen 1912, Epomophorina Gray 1866, Dobsoniina Koopman and J.K. Jones Jr. 1970, Rousettinae K. Andersen 1912, Rousettina Koopman and J.K. Jones Jr. 1970

Kırgızca накта бутканаттар nakta butkanattar Rusça настоящие крыланы Macarca repülőkutya-formák Çince 狐蝠亚科 hú fú yà kē İbranice עטלפי פירות אמיתיים

*Rousettinae Andersen 1912, Rousettini Andersen 1912

Almanca Rosettenflughunde Hırvatça rozetni velešišmiši Macarca rousette-repülőkutyák

Rousettus Gray 1821; Cercopteropus Burnett 1829; Xantharpyia Gray 1843; Eleutherura Gray 1844; Cynonycteris Peters 1852; Senonycteris Gray 1870; Stenonycteris Gray 1870; Boneia Jentink 1879; Mynonycteris Matschie 1899

İngilizce rousette fruit bats, dog-faced fruit bats, flying foxes Felemenkçe roezet Norveççe (nynorsk) grotteflygehundar Rusça летучие собаки Slovence nočni psi Fransızca roussette, renard volant Katalanca ratpenats frugívors İtalyanca rossetto Çince, Tayvan Çincesi 果蝠屬 guǒ fú shǔ

Rousettus aegyptiacus (E. Geoffroy St.-Hilaire 1810) [1818 own emendation of egyptiacus], Rousettus (Rousettus) aegyptiacus, Rousettus aegyptiacus aegyptiacus, Pteropus egyptiacus E. Geoffroy St.-Hilaire 1810, Xantharpyia ægyptiaca (E. Geoffroy St.-Hilaire 1810) Gerrard 1862, Cynonycteris ægyptiaca (E. Geoffroy St.-Hilaire 1810); Rousettus aegyptiacus arabicus, Rousettus arabicus; Rousettus aegyptiacus leachii, Pteropus leachii A. Smith 1829, Xantharpyia leachii (A. Smith 1829) Gerrard 1862; Rousettus aegyptiacus tomensis Juste and Ibáñez 1993; Roussetus aegyptiacus princeps Juste and Ibáñez 1993; Rousettus aegyptiacus occidentalis Eisentraut 1960; Rousettus aegyptiacus unicolor (Gray 1870) Bergmans 1974, Eleutherura unicolor Gray 1870; Rousettus collaris, Roussettus (Xantharpyia) collaris (Lichtenstein 1823) Johnston 1906, Cynonycteris collaris (Lichtenstein 1823) Mitchell 1911, Pteropus collaris Lichtenstein 1823; Rousettus sjöstedti Lönnberg 1908; Pteropus geoffroyi Temminck 1825; Pteropus amphiplexicaudatus Temminck 1827; Pteropus hottentottus Temminck 1832

Türkçe Mısır meyve yarasası («Egyptian fruit bat»), Mısır yarasası («Egyptian bat»), Afrika meyve yarasası («African fruit bat»), rozette yarasası («rousette bat»), uçarköpek («flaying dog»), uçantilki («flying fox»), köpeksuratlı yarasa («dog-faced bat»), köpekyüzlü yarasa («dog-faced bat») Azerice Misir meyvəyeyəni («Mısır meyve-yiyeni») İngilizce Egyptian fruit bat («Mısır meyve yarasası»), Egyptian rousette («Mısır rousette'si»), Egyptian rousette bat («Mısır rousette yarasası»), Egyptian xantharpy («Mısır xantharpy'si»), West African rousette («Batı Afrika rousette'si») Afrikanca egiptiese vrugtevlermuis («Mısır meyve yarasası») Felemenkçe nijlroezet, nijlrousette, nijlrousettus («Nil rousette'si») Almanca Nilflughund («Nil uçarköpeği»), ägyptischer Höhlenflughund («Mısır mağara-uçarköpeği») Danca ægyptisk flyvende hund («Mısır uçarköpeği») Norveççe (bokmål) egyptflyvehund («Mısır uçarköpeği»), grotteflygehund («büyük uçarköpek») İsveççe halsbandsflyghund («yakalı uçarköpek»), afrikansk fruktfladdermus («Afrika meyve yarasası») Litvanca egiptinis skraidantysis šuo («Mısır uçarköpeği») Rusça египетская летучая собака («Mısır uçarköpeği»), нильская летучая собака («Nil uçarköpeği»), нильский крылан («Nil krılan'ı») Ukraynaca нільський крилан («Nil krılan'ı»), єгипетська летюча собака («Nil uçarköpeği») Lehçe rudawka nilowa («Nil rudawka'sı»), rudawka egipska («Mısır rudawka'sı») Çekçe kaloň egyptský («Mısır kaloň'u»), upír egypecký («Mısır vampiri») kaloň nilský («Nil kaloň'u») Slovakça kaloň egyptský («Mısır kaloň'u») Bulgarca египетски плодояден прилеп («Mısır meyveyiyen yarasası»), египетски плодове прилеп («Mısır meyve yarasası») Boşnakça egipatski letipas («Mısır letipas'ı») Hırvatça egipatski plodojedi šišmiš («Mısır meyveyiyen yarasası») Fransızca roussette d'Égypte, roussette egyptienne («Mısır rousette'si») Oksitanca rosseta d'Egipte («Mısır rousette'si») Katalanca ratpenat frugívor d'Egipte («Mısır meyveyiyen yarasası») İspanyolca murciélago egipcio de la fruta («Mısır meyve yarasası») Galiççe morcego exipcio da froita («Mısır meyve yarasası»), morcego exipcio («Mısır yarasası») Portekizce morcego-frugívoro-do-Egipto («Mısır meyveyiyen yarasası») İtalyanca rossetto egiziano («Mısır rousette'si»), pipistrello della frutta egiziano («Mısır meyve yarasası») Korsikaca russetta («rousette»), Rumence liliac de fructe egiptean («Mısır meyve yarasası»), liliac egiptean («Mısır yarasası»), gigantic liliac frugivor («dev meyveyiyen yarasa») Yunanca αιγυπτιακή φρουτοφάγος νυχτερίδα («Mısır meyve yarasası»), αιγυπτιακή νυχτερίδα («Mısır yarasası») Kıbrıs Rumcası νυχτοπάππαρος Kürtçe perçemka mêwexwer a misrî («Mısır meyveyiyen yarasası»), rozeta misrî («Mısır rousette'si») Farsça خفاش ميوه خوار ḫuffāş-i mėyve-ḫʷār («meyve-yiyen yarasa») Pakistan Pencapçası مصری روسیٹ («Mısır rousette'si») Hintçe मिस्र फल चमगादड़ misra phala camagādaṛa («Mısır meyve yarasası») Macarca nílusi repülőkutya («Nil uçarköpeği») Fince egyptinkoirankuonolepakko Estonca egiptuse öötiibur Korece 이집트과일박쥐 ijibteugwailbagjwi («Mısır meyve yarasası») Japonca エジプトルーセットオオコウモリ ejiputorūsettoōkōmori Çince 北非果蝠 běifēi guǒ fú («Kuzey Afrika meyve yarasası») 埃及果蝠 āijí guǒ fú («Mısır meyve yarasası») İbranice עטלף פירות מצוי («sıkan meyve yarasası») Arapça خفاش الفاكهة المصري («Mısır meyve yarasası») خفاش مصري («Mısır yarasası») خفاش الفاكهة («meyve yarasası») الثعلب الطيار المصري («Mısır uçartilkisi») روزيتا المصرية («Mısır rousette'si») Endonezce kelelawar buah Mesir («Mısır meyve yarasası»), kelelawar Mesir («Mısır yarasası») Sevahilice popo mwekundu («kırmızı yarasa»)


Microchiroptera Dobson 1875; Insectivorae Gray 1821, Entomophaga Murray 1866, Animalivora Gill 1872, Gymnorhina Giebel 1855, Nycterides Haeckel 1866, Phyllostomatia Van Valen 1979

Türkçe küçük yarasalar, böcekçil yarasalar, böcek yiyen yarasalar Kazakça жарғанаттар Çuvaşça çара çерçисен ушкăнĕ İngilizce microbats, microchiropterams, insect-eating bats, echolocating bats, house bat (Roger Blench) Kuzey Frizcesi fladermüsen, letj fladerdiarten Doğu Frizcesi Fläddermuuse Afrikanca klein vlermuise, mikro-vlermuise, inseketende vlermuise, insektevretende vlermuise, eetende vlêrmuise Felemenkçe kleine vleermuizen Limburgca kleine vleermuis Almanca Fledermäuse, kleine Fledermäuse Danca småflagermus Norveççe (bokmål) småflaggermus İsveççe småfladdermöss İzlandaca smáblökur Litvanca mažieji šikšnosparniai Letonca sīksikspārņi Rusça летучие мыши Beyaz Rusça кажаны, лятучыя мышы Ukraynaca кажани, лиликовиді, малі рукокрилі Lehçe nietoperzy owadożernych Çekçe netopýři Slovakça netopieroblížne, malé netopiere Makedonca мали лилјаци Slovence mali netopirji Hırvatça sitnošišmiši, mali šišmiši Fransızca les microchiroptères Oksitanca los microquiroptèrs Katalanca els microquiròpters Asturca esperteyos inseutívoros İspanyolca los microquirópteros Galiççe morcegos insectívoros Portekizce verdadeiros morcegos Rumence lilieci mici Ermenice չղջիկներ čʿłǰikner Yunanca μικροχειρόπτερα Macarca kis denevérek Perm Komicesi учӧт лапсыррез Fince pienlepakot Estonca väikekäsitiivalised Korece 작은박쥐아목 jag-eunbagjwiamog 소익수아목 [小翼手亞目] soigsuamog Japonca コウモリ亜目 kōmori amoku 小翼手亜目shōyokushuamoku Çince 小蝙蝠亚目 xiǎo biānfú yà mù Gürcüce მწერიჭამია ხელფრთიანები İbranice עטלפים קטנים , עטלפי החרקים Arapça الخفافيش الصغيرة ḫafâfîşu'l-ṣaġîre Endonezce kampret Sevahilice popo-wadudu, popo-njumu


Rhinolophiformacei Van Cakenberghe, Kearney and Seamark 2007; Yinochiroptera

Rhinolophoidea

Almanca Hufeisennasenartige Czech: vrápencovci, vrápenci Slovence podkovnjaki Korece 관박쥐상과 gwanbagjwisang-gwa

Rhinolophidae Gray 1825, Rhinolophides Gervais 1854, Rhinolophina Lesson 1827, Rhinolophi Peters 1865, Histiorhina Van der Hoeven 1855

Türkçe nalburunluyarasagiller, nalburunluyarasalar [nalburunlu yarasalar], atnalıburunluyarasalar [atnalıburunlu yarasalar], atnalıyarasaları [atnalı yarasaları], rinolofide Azerice nalburunkimilər Tatarca дагаборыннар Özbekçe тақабурунлар Kazakça тағатұмсықтылар, тағатүмсықты жарғанаттар Kırgızca такамурундар İngilizce horseshoe bats Kuzey Frizcesi skuilisnöösen Afrikanca saalneusvlermuise Felemenkçe hoefijzerneuzen, hoefijzerneusvleermuizen Limburgca hoofiezervleermuis Zelandaca oefiesderneusvleêrmuzen Almanca Hufeisennasen, Hufeisennasen-Fledermäuse Danca hesteskonæser Norveççe (bokmål) hesteskoneser, ekte hesteskoneser İsveççe hästskonäsor Litvanca pasagnosiniai Rusça подковоносые, подковоносые летучие мыши Ukraynaca підковикові, підковоноси Lehçe podkowcowate Çekçe vrápencovití, vlastní vrápenci Slovakça podkovárovité Bulgarca подковоносови Slovence podkovnjaki Hırvatça potkovnjaci, topiri Sırpça потковичари Galler Galcesi ystlumod pedol Bretonca ar frigribelleged Fransızca les rhinolophidés, rhinolophes, fers-à-cheval Oksitanca los rinolofids Katalanca els rinolòfids İspanyolca los murciélagos de herradura, los rinolófidos Galiççe os rinolófidos Rumence lilieci cu pliuri nazale, lilieci cu potcoavă Yunanca ρινολοφίδες Farsça خفاش‌های نعل‌بینی Pakistan Pencapçası رہینولوفیڈا Macarca patkósdenevérek Perm Komicesi вӧвкӧмныра лапсыррез Fince hevosenkenkäyököt Estonca sagarninalased Korece 관박쥐과 gwanbagjwigwa Japonca キクガシラコウモリ科 kikugashirakōmori-ka Çince 菊头蝠科 jú tóu fú kē Tayvan Çincesi 蹄鼻蝠科 tí bí fú kē Vietnamca họ dơi lá mũi Gürcüce ნალცხვირა ღამურები İbranice משפחת פרספיים Endonezce kelelawar-ladam Cavaca lawa-ladam

Rhinolophinae Gray 1825

Litvanca pasagnosiai šikšnosparniai Lehçe podkowce Oksitanca los rinolòfs Japonca クガシラコウモリ亜科 kikugashirakōmori aka Çince 菊頭蝠亞科 jú tóu fú yà kē

Rhinolophus Lacépède 1799; Indorhinolophus Guillén-Servent 2003; Rhinomegalophus Bourret 1951; Rhinocrepis Gervais 1836; Rhinophyllotis Troughton 1941; Phyllorhina Leach 1816; Phyllotis Gray 1866; Aquias Gray 1847; Coeloephyllus Peters 1867; Euryalus Matschie 1901

Türkçe nalburun yarasa [nalburunyarasa] («horseshoe-nose bat»), nalburunlu yarasa [nalburunluyarasa] («horseshoe-nosed bat»), nalburun («horseshoe nose»), atnalı yarasası [atnalıyarasası] («horseshoe bat») Azerice nalburun («nal-burun») Türkmence nalburun («nal-burun») Özbekçe taqaburun ~ тақабурун («nal-burun»), taqaburun k'orşapalak ~ тақабурун кўршапалак («nalburun yarasa»), taqatumlik ~ тақатумлик («nal-gagalı») Tatarca дагаборын ~ dağaborın («nal-burun»), дагаборынлы ярканат ~ dağaborınlı yarqanat («nalburunlu yarasa») Başkurtça шымаморон ~ şımamoron («nal-burun») Kazakça тағатүмсықты жарқанат ~ tağatumsıqtı jarqanat («nal-gagalı yarasa») Kırgızca такамурун ~ taqamurun («nal-burun»), такатумшук [така тумшук] ~ taqatumşuq («nal-gaga») Çuvaşça такан сăмсаллă çара çерçи («nalburunlu yarasa») İngilizce horseshoe bat («at nalı [ayakkabısı] yarasası») Kuzey Frizcesi skuilisnöös Afrikanca saalneusvlermuis («eyer-burun yarasa») Felemenkçe hoefijzerneus (sg) hoefijzerneuzen (pl) («nal-burun») Lüksemburgca Hufeisenues («nal-burun») Almanca Hufeisennase («nal-burun») Danca hesteskonæse («at-nalı-burun») Norveççe (bokmål) hesteskonese («at-nalı-burun»), hesteskonese-flaggermus («at-nalı-burun yarasası») İsveççe hästskonäsa («at-nalı-burun») Litvanca pasagnosis šikšnosparnis Letonca pakavdeguna sikspārnis, pakava sikspārnis, zirga pakava sikspārnis Rusça подковонос (sg) подковоносы (pl) («nal-burun») Beyaz Rusça падкаванос (sg) падкаваносы (pl) («nal-burun») Ukraynaca підковик Lehçe podkowiec Çekçe vrápenec, vrápeník, podkováček Slovakça podkovár, podkováč Bulgarca подковонос Makedonca потковичар, потковоносен лилјак Slovence podkovnjak Hırvatça potkovnjak, topir (halk dilinde «yarasa») Boşnakça potkovasti šišmiš Sırpça потковичар İrlandaca crú-ialtóg İskoç Galcesi ialtag chrudha-eich Galler Galcesi ystlum-pedol Bretonca frigribell (sg) frigribelled (pl) Fransızca rhinolophe («Rhinolophus»), fer à cheval [fer-à-cheval] («at demiri = nal») Oksitanca rinolòf («Rhinolophus»), fèrre de caval («at demiri = nal») Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura, ratapinyada de ferradura Balear Katalancası ratapinyada de ferradura Valensiya Katalancası rata penada de ferradura Asturca esperteyu de ferradura İspanyolca murciélago de herradura, rinolofo («Rhinolophus») Galiççe morcego de ferradura Portekizce morcego-ferradura Rumançça nas fier-chaval («at-nalı-burun»), rinolof («Rhinolophus») İtalyanca ferro di cavallo («at demiri = nal»), rinolofo («Rhinolophus») Rumence liliac-cupotcoavă, liliacul [art: liliacul] cu potcoavă Arnavutça lakuriq nate hund-patkua, lakuriqi i natës hundëpatkua, hundëpatkoi Yunanca ρινόλοφος Ermenice պայտաքիթ paytak’it’ («nal-burun»), պայտաքիթ չղջիկ paytak’it’ ç’ğjik («nal-burun yarasası») Farsça خفاش نعل اسبی ḫuffāş-i nʿal-i esbî («at-nalı yarasası») Bengalce ঘোড়াক্ষুর চামচিকা ghōṛākṣura cāmacikā («at-nalı yarasası») Hintçe घोड़े की नाल चमगादड़ ghōṛē kī nāla camagādaṛa («at-nalı yarasası») Macarca patkósdenevér, patkósorrú denevér Perm Komicesi вӧвкӧмныра лапсыр Fince hevosenkenkäyökkö Estonca sagarnina Korece 관박쥐 속 gwanbagjwi sog Japonca キクガシラコウモリ属 kikugashirakōmori zoku Çince, Tayvan Çincesi 菊頭蝠屬 jú tóu fú shǔ Vietnamca dơi lá mũi Gürcüce ცხვირნალა ts’ḫvirnala («nal-burun») Baskça ferra-saguzar İbranice פַּרְסַף Arapça خفاش حدوة الفرس Maltaca farfett il-lejl tan-nagħla («nallı yarasa»), rinolofu («Rhinolophus») Endonezce kelelawar-ladam Cavaca lawa-ladam Sevahilice popo pua-njumufarasi

R. ferrumequinum species group

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber 1774), Vespertilio ferrum-equinum Schreber 1774; Vespertilio ferrum-equinum major Kerr 1792; Rhinolophus ferrumequinum millali Lavocat 1961

Türkçe büyük nalburun yarasa [büyük nalburunyarasa], büyük nalburunlu yarasa, nalburunlu büyükyarasa [nalburunlu büyük yarasa], Avrupa atnalı yarasası, şeytankuşu Azerice böyük nalburun Türkmence uly nalburun Özbekçe katta taqaburun катта тақабурун Tatarca зур дагаборын zur dağaborın Kazakça үлкен тағатүмсықты жарқанат (ülken tağatumsıqtı jarqanat) Kırgızca ири такамурун (iri taqamurun), ири такатумшук (iri taqatumşuq) İngilizce greater horseshoe bat, larger horseshoe bat Kuzey Frizcesi grat skuilisnöös Afrikanca groot saalneusvlermuis Felemenkçe grote hoefijzerneus Lüksemburgca grouss Hufeisenues Almanca große Hufeisennase, Großhufeisennase Danca stor hesteskonæse Norveççe (bokmål) stor hesteskonese İsveççe större hästskonäsa Litvanca didysis pasagnosis šikšnosparnis Letonca pakavdeguna sikspārnis, lielā zirga pakava sikspārnis Rusça большой подковонос Beyaz Rusça вялікі падкаванос Ukraynaca великий підковик Lehçe podkowiec duży Çekçe vrápenec velký, vrápenec podkovní velký, vrápenec podkovní, vrápeník podkovní, vrápenec podkovníček, podkováček, podkováček obecný Slovakça podkovár štíhlokrídly, podkovár veľký, podkováč veľký Bulgarca голям подковонос Makedonca голем [art: големиот] потковичар, голем потковоносен лилјак Slovence veliki podkovnjak Hırvatça veliki potkovnjak, veliki topir Boşnakça veliki potkovasti šišmiš Sırpça велики потковичар İrlandaca crú-ialtóg mhór İskoç Galcesi ialtag chrudha-eich mhòr (sg), ialtagan crudha-eich mòra (pl) Galler Galcesi ystlum pedol mwyaf Bretonca frigribell vras (sg) frigribelled bras (pl) Fransızca grand rhinolophe, grand rhinolophe fer à cheval, grand fer à cheval, grand rhinolophe obscure Oksitanca grand rinolòf, grand fèrre de caval Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura gros, ratpenat gran de ferradura [rat penat gran de ferradura], ratapinyada de ferradura gran Balear Katalancası ratapinyada de ferradura grossa, ratapinyada de ferradura gran Valensiya Katalancası rata penada de ferradura gran Asturca esperteyu grande de ferradura İspanyolca murciélago grande de herradura, rinolofo grande de herradura Galiççe morcego de ferradura grande, morcego grande de ferradura Portekizce morcego-ferradura-grande Rumançça nas fier-chaval grond, rinolof grond Furlanca gnotolón İtalyanca rinolofo ferro di cavallo maggiore, rinolofo maggiore, ferro di cavallo Rumence liliac-mare-cupotcoavă, liliacul mare cu potcoavă Arnavutça lakuriq nate hund-patkua i madh, lakuriqi i natës hundëpatkua i madh, hundëpatkoi i madh, lakuriqi i madh hundëpatkua, lakuriqi formë patkoi i madh Yunanca τρανορινόλοφος, μεγάλος ρινόλοφος, μεγάλη ρινόλοφος Ermenice մեծ պայտաքիթ չղջիկ mets paytak’it’ ç’ğjik («büyük nal-burun yarasa») Farsça خفاش نعل اسبی بزرگ ḫuffāş-i nʿal-i esbî bozorg («büyük at nalı yarasası») Macarca nagy patkósdenevér, nagy patkósorrú denevér Fince isohevosenkenkäyökkö Estonca suur-sagarnina Korece 곤박쥐 gwanbagjwi 유럽관박쥐 yuleo gwanbagjwi Japonca キクガシラコウモリ kikugashirakōmori Çince 马铁菊头蝠 mǎtiě jú tóu fú 大菊頭蝠 dàjú tóu fú Gürcüce დიდი ცხვირნალა didi ts’ḫvirnala Baskça ferra-saguzar handia İbranice פַּרְסַף גָּדוֹל Maltaca farfett il-lejl tan-nagħla kbir, farfett il-lejl tan-nagħla l-kbir, rinolofu l-kbir

R. hipposideros species group

Rhinolophus hipposideros (Bechstein 1800), Vespertilio hipposideros Bechstein 1800; Rhinolophus hipposiderus typicus K. Andersen 1905; Rhinolophus hipposideros escaleræ K. Andersen 1918; Rhinolophus hipposideros vespa Laurent 1937; Rhinolophus hipposideros minimus, Rhinolophus minimus Heuglin 1861; Rhinolophus eggenhöffner Fitzinger 1870

Türkçe küçük nalburun yarasa [küçük nalburunyarasa], küçük nalburunlu yarasa, nalburunlu küçükyarasa [nalburunlu küçük yarasa], küçük atnalı yarasası Azerice kiçik nalburun Türkmence kiçi nalburun Özbekçe kichik taqaburun кичик тақабурун Tatarca вак дагаборын vaq dağaborın Kazakça кіші тағатүмсықты жарқанат (kişi tağatumsıqtı jarqanat) Kırgızca кичи такатумшук (kiçi taqatumşuq) İngilizce lesser horseshoe bat Felemenkçe kleine hoefijzerneus Lüksemburgca kleng Hufeisenues Almanca kleine Hufeisennase, Kleinhufeisennase Danca lille hesteskonæse, dværghesteskonæse Norveççe (bokmål) liten hesteskonese İsveççe dvärghästskonäsa Litvanca mažasis pasagnosis šikšnosparnis Rusça малый подковонос Beyaz Rusça малы падкаванос Ukraynaca малий підковик Lehçe podkowiec mały Çekçe vrápenec malý, vrápenec podkovní malý, vrápeník malý, vrápenec menší, vrápenec moravský Slovakça podkovár krpatý, podkovár malý, podkováč malý Bulgarca малък подковонос Makedonca мал [art: малиот] потковичар, мал потковоносен лилјак Slovence mali podkovnjak Hırvatça mali potkovnjak, mali topir Boşnakça mali potkovasti šišmiš Sırpça мали потковичар İrlandaca crú-ialtóg bheag İskoç Galcesi ialtag chrudha-eich bheag (sg), ialtagan crudha-eich beaga (pl) Galler Galcesi ystlum pedol lleiaf Bretonca frigribell vihan (sg) frigribelled bihan (pl) Fransızca petit rhinolophe, petit rhinolophe fer à cheval, petit fer à cheval Oksitanca pichon rinolòf, pichon fèrre de caval Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura petit, ratpenat petit de ferradura Balear Katalancası ratapinyada de ferradura petita, ratapinyada petita de ferradura Valensiya Katalancası rata penada de ferradura menuda Asturca esperteyu de ferradura chicu, esperteyu pequeñu de ferradura İspanyolca murciélago pequeño de herradura, rinolofo pequeño de herradura Galiççe morcego de ferradura pequeno, morcego pequeno de ferradura Portekizce morcego-ferradura-pequeno, morcego-de-ferradura-pequeno Rumançça nas fier-chaval pitschen, rinolof pitschen İtalyanca ferro di cavallo minore, rinolofo minore Rumence liliac-mic-cupotcoavă, liliacul mic cu potcoavă Arnavutça lakuriq nate hund-patkua i vogël, hundëpatkoi i vogël, lakuriqi formë patkoi i vogël Yunanca μικρορινόλοφος, μικρός ρινόλοφος, μικρή ρινόλοφος Ermenice փոքր պայտաքիթ չղջիկ p’vok’r paytak’it’ ç’ğjik («küçük nal-burun yarasa») Farsça خفاش نعل اسبی کوچک ḫuffāş-i nʿal-i esbî kûçek («küçük at nalı yarasası») Macarca kis patkósdenevér, kis patkósorrú denevér Fince kääpiöhevosenkenkäyökkö Estonca väike-sagarnina Japonca ヒメキクガシラコウモリ hime kikugashirakōmori Çince 马铁菊头蝠 mǎtiě jú tóu fú 大菊頭蝠 dàjú tóu fú Gürcüce მცირე ცხვირნალა mts’ire ts’ḫvirnala, პატარა ნალცხვირა patara ts’ḫvirnala Baskça ferra-saguzar txikia İbranice פַּרְסַף גַּמָּדִי Arapça الخفاش الصغير حدوة الحصان Maltaca farfett il-lejl tan-nagħla żgħir, farfett il-lejl tan-nagħla ż-żgħir, rinolofu ż-żgħir Sevahilice popo pua-njumufarasi mdogo

R. landeri species group

Rhinolophus blasii Peters 1867, Rhinolophus blasiusi Trouessart 1910, Rhinolophus clivosus Blasius 1857 {homonym: Rhinolophus clivosus Cretzschmar 1828}; Rhinolophus blasii empusa, Rhinolophus empusa K. Andersen 1904; Rhinolophus blasii andreinii, Rhinolophus andreinii Senna 1905; Rhinolophus brockmani Thomas 1910 {epitet: Blasii < Johann Heinrich Blasius (1809-1870)}

Türkçe Blasius nalburun yarasası [Blasius nalburunyarasası], Blasius nalburunlu yarasası [Blasius nalburunluyarasası] Azerice Blazius nalburunu Türkmence blaziusyň nalburny İngilizce Blasius's horseshoe bat, peak-saddle horseshoe bat, Peters's horseshoe bat Afrikanca spitssaalneusvlermuis Felemenkçe Blasius' hoefijzerneus, blasiushoefijzerneus Almanca Blasius-Hufeisennase («Blasius nalburnu») Danca Blasius hesteskonæse İsveççe Blasius hästskonäsa Litvanca Blazijaus pasagnosis šikšnosparnis Rusça средиземноморский подковонос, средиземный подковонос, подковонос Блазиуса Ukraynaca середземноморський підковик, підковик Блазіуса Lehçe podkowiec Blasiusa Çekçe vrápenec Blasiův, vrápenec pahrbeční Slovakça podkovár Blasiov Bulgarca средиземноморски подковонос Makedonca бласиев [art: бласиевиот] потковичар, бласиев потковоносен лилјак Slovence Blasijev podkovnjak Hırvatça Blazijev potkovnjak, sredozemni topir Boşnakça Blazijev potkovasti šišmiš Sırpça средоземни потковичар Galler Galcesi ystlum-pedol Blasius Bretonca frigribell Blasius Fransızca rhinolophe de Blasius, rhinolophe à selle pointue Oksitanca rinolòf de Blasius Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura de Blasius Balear Katalancası ratapinyada de ferradura de Blasius Valensiya Katalancası rata penada de ferradura de Blasius İspanyolca murciélago dálmata de herradura, murciélago de herradura de Blasius, rinolofo de Blasius Portekizce morcego-ferradura-de-Blasius, morcego-ferradura-de-nariz-de-sela İtalyanca ferro di cavallo di Blasius, rinolofo di Blasius Rumence liliacul-lui-Blasius, liliacul cu potcoavă a lui Blasius Arnavutça lakuriq nate hund-patkua i Blasius-it , lakuriqi i natës hundëpatkua i Blasit, lakuriqi formë patkoi Yunanca ρινόλοφος του Μπλάζιους, ρινόλοφος του Μπλάσι, ρινόλοφος του Blasius Farsça خفاش نعل اسبی ḫuffāş-i nʿal-i esbî («at nalı yarasası») Macarca Blasius-patkósdenevér Fince blasinhevosenkenkäyökkö Estonca hele-sagarnina Çince 布腊氏菊头蝠 bùlàshì jú tóu fú 鞍形菊頭蝠 ān xíng jú tóu fú İbranice פַּרְסַף מָצוּי

R. euryale species group

Rhinolophus euryale Blasius 1853, Hipposiderus euryale: Thomas 1896; Rhinolophus euryale barbarus, Euryalus barbarus K. Andersen and Matschie 1904; Euryalus atlanticus K. Andersen and Matschie 1904; Euryalus cabreræ K. Andersen and Matschie 1904; Euryalus meridionalis K. Andersen and Matschie 1904; Rhinolophus algirus Loche 1867

Türkçe Akdeniz nalburun yarasası [Akdeniz nalburunyarasası], Akdeniz nalburunlu yarasası [Akdeniz nalburunluyarasası] Azerice cənub nalburunu Türkmence günorta nalburun Tatarca көньяк дагаборыны könyak dağaborını Başkurtça төньяҡ шымамороно İngilizce Mediterranean horseshoe bat Felemenkçe paarse hoefijzerneus Almanca Mittelmeer-Hufeisennase, Gleichsatteligen Kammnase Danca Middelhavs hesteskonæse Norveççe (bokmål) middelhavshesteskonese İsveççe mellanhästskonäsa Litvanca pietinis pasagnosis šikšnosparnis Rusça южный подковонос Ukraynaca південний підковик Lehçe podkowiec śródziemnomorski Çekçe vrápenec středozemský, vrápenec jižní Slovakça podkovár južný, podkováč južný Bulgarca южен подковонос Makedonca јужен [art: јужниот] потковичар, јужен потковоносен лилјак Slovence južni podkovnjak Hırvatça južni potkovnjak, južni topir Boşnakça mediteranski potkovasti šišmiš Sırpça јужни потковичар Galler Galcesi ystlum-pedol Môr y Canoldir Bretonca frigribell greizdouarel (sg) frigribelled kreizdouarel (pl) Fransızca rhinolophe euryale Oksitanca rinolòf eurial Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura mediterrani, ratpenat mediterrani de ferradura [rat penat mediterrani de ferradura] Balear Katalancası ratapinyada de ferradura mediterrània, ratapinyada mediterrània de ferradura Valensiya Katalancası rata penada de ferradura mediterrània Asturca esperteyu mediterraneu de ferradura, esperteyu de ferradura İspanyolca murciélago de herradura mediterráneo, murciélago mediterráneo de herradura, rinolofo mediterraneao, rinolofo mediterraneao de herradura Galiççe morcego de ferradura mediterráneo, morcego mediterráneo de ferradura Portekizce morcego-ferradura-do-Mediterrâneo, morceogo-de-ferradura-mediterrânico Rumançça nas fier-chaval, rinolof mediterran İtalyanca ferro di cavallo euriale, rinolofo euriale, ferro di cavallo mediterraneo Rumence liliac-sudic, liliacul mediteranean cu potcoavă Arnavutça lakuriqi hundëpatkua i Mesdheut, lakuriq nate hund-patkua i Mesdheut, lakuriqi hundëpatkua i Mesdheut, lakuriqi formë patkoi i jugut Yunanca μεσορινόλοφος Ermenice հարավային պայտաքիթ haravayin paytak’it («Güney nalburnu») Macarca kereknyergű patkósdenevér, kereknyergű patkósorrú denevér Fince välimerenhevosenkenkäyökkö Estonca vahemere sagarnina Japonca 地中海キクガシラコウモリ chichūkai kikugashirakōmori Çince 地中海菊頭蝠 dìzhōnghǎi jú tóu fú Gürcüce სამხრეთული ცხვირნალა samḫret’uli ts’ḫvirnala Baskça ferra-saguzar mediterraneoa İbranice פַּרְסַף בָּהִיר Sevahilice popo pua-njumufarasi wa Mediteranea

Rhinolophus mehelyi Matschie 1901, Rhinolophus mehelyi mehelyi; Rhinolophus mehelyi tuneti, Rhinolophus euryale tuneti Deleuil and Labbé 1955 {epitet: Mehelyi < Lajos Méhely (1862-1952)}

Türkçe Mehely nalburun yarasası [Mehely nalburunyarasası], Mehely nalburunlu yarasası [Mehely nalburunluyarasası] Azerice Meheli nalburunu, eynəkli nalburun Tatarca күзлекле дагаборын küzlekle dağaborın İngilizce Mehely's horseshoe bat Felemenkçe Mehely's hoefijzerneus, Mehely-hoefijzerneus Almanca Mehely-Hufeisennase, Meheley-Hufeisennase Danca Mehelys hesteskonæse İsveççe Mehelys hästskonäsa Litvanca Mehelio pasagnosis šikšnosparnis Rusça очковый подковонос, подковонос Мегели, румынский подковонос Ukraynaca підковик Мегеля, підковик Мегелі Lehçe podkowiec średni Çekçe vrápenec Mehelyův Slovakça podkovár Mehelyiho Bulgarca подковонос на Мехели Makedonca мехелиев потковичар, мехелиев потковоносен лилјак Slovence Mehelyjev podkovnjak Hırvatça Meheljev potkovnjak, Meheljev topir Boşnakça Meheljev potkovasti šišmiš Sırpça тамнооки потковичар Galler Galcesi ystlum-pedol Mehely Bretonca frigribell Mehely Fransızca rhinolophe de Mehely, rhinolophe de Roumanie, rhinolophe des forêts Oksitanca rinolòf de Mehely Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de ferradura mitjà, ratpenat mitjá de ferradura [rat penat mitjá de ferradura] Balear Katalancası ratapinyada de ferradura mitjana Valensiya Katalancası rata penada de ferradura mitjana İspanyolca murciélago mediano de herradura, rinolofo mediano de herradura Portekizce morcego-ferradura-de-Mehely, norcego-deferradura-mourisco İtalyanca ferro di cavallo di Mehely, rinolofo di Mehely Rumence liliac-românesc, liliacul cu potcoavă a lui Mehely Arnavutça lakuriqi formë patkoi Yunanca ρινόλοφος του Μέχελυ, ρινόλοφος του Mehely Ermenice մեհելիի պայտաքիթ mehelii paytak’it’ («Mehely'nin nalburnu») Farsça خفاش نعل اسبی مهلی ḫuffāş-i nʿal-i esbî Mehelî («Mehely at nalı yarasası») Macarca Méhelÿ-patkósdenevér Fince mehelynhevosenkenkäyökkö Çince 西班牙菊头蝠 xībānyá jú tóu fú 米氏菊頭蝠 mǐ shì jú tóu fú Gürcüce მეჰელის ცხვირნალა mehelis ts’ḫvirnala İbranice פַּרְסַף חִוֵּר Arapça خفاش حدوة الفرس المهيلى , خفاش البحر المتوسط

Vespertilioniformi Van Cakenberghe, Kearney and Seamark 2007, Vespertilionia Van Valen 1979, Vespertiliiformes Zagorodniuk 1995, Vespertiliformes Zagorodniuk 1997, Vespertilioniformes Zagorodniuk 1998, Vespertilioniformes Hutcheon and Kirsch 2004, Vespertilionimorpha; Yangochiroptera Springer, Teeling, Madsen, Stanhope, De Jong 2001

Ukraynaca лиликоподібні, лиликовиді, кажани Çekçe netopýrotvaří Slovence jangopirji

Nycteriformacei Van Cakenberghe, Kearney and Seamark 2007

Nycteroidea Van der Hoeven 1855, Emballonuroidea Teeling, Springer, Madsen, Bates, O'Brien, Murphy 2005

Almanca Glattnasen-Freischwänze Çekçe pochvorepovci Katalanca els embal·lonuroïdeus Korece 보자기날개박쥐상과 bojaginalgaebagjwisang-gwa

Emballonuridae Gervais 1855, Emballonurina Gray 1866; Brachyura Peters 1865; Taphozoinae Jerdon 1877; Diclidurinae Miller 1907, Diclidurina Gray 1866

Türkçe serbestkuyrukluyarasagiller serbestkuyruklu yarasalar [serbestkuyrukluyarasalar], şemsiyekuyruklu yarasalar İngilizce sac-winged bats, sheath-tailed bats, tomb bats, emballonurids Felemenkçe schedestaartvleermuizen, vrijstaartvleermuizen Zelandaca schedestaertvleêrmuzen Limburgca zakvleugelvleermuis Almanca Glattnasen-Freischwänze, Sackflügel-Fledermäuse Danca frihalede flagermus Norveççe (bokmål) frihalete flaggermus, gravflaggermus İsveççe frisvansade fladdermöss Litvanca maišasparniniai šikšnosparniai Rusça футлярохвостые, мешкокрылые летучие мыши Ukraynaca мішкокрилі Lehçe upiorowate Çekçe pochvorepovití, netopýři hladkonosí, embalonurovití Slovence klinoglavci, klinoglavi netopirji, prostorepi gladkonosi netopirji Hırvatça slobodnorepci İrlandaca ialtóg earrthruailleach Fransızca emballonuridés Katalanca els embal·lonúrids İspanyolca los embalonúridos, murciélagos de cola libre Portekizce morcegos-das-sepulturas, morcegos-decauda-embainhada İtalyanca gli emballonuridi Pakistan Pencapçası تھیلی پر چمگادڑ Macarca simaorrú-szabadfarkúak Perm Komicesi гыдборда лапсыррез Fince hautalepakot, tuppihäntälepakot Estonca pauntiiblased Korece 보자기날개박쥐과 bojaginalgaebagjwigwa Japonca サシオコウモリ科 sashiokoumori-ka Çince 鞘尾蝠科 qiào wěi fú kē Vietnamca họ dơi bao İbranice משפחת אשמניים Arapça فصيلة خفاشيات جناحي الكيس , الذيل الغمدي Endonezce kelelawar eko-trubus Cavaca lawa buntut-trubus Sevahilice popo mkia-uo

Taphozous E. Geoffroy St.-Hilaire 1818; Liponycteris Thomas 1922

Türkçe mezar yarasası, tafoz Azerice kisəqanad İngilizce tomb bat (sg) tomb bats (pl), pouched bats (pl) Afrikanca witlyfvlermuis (sg) Felemenkçe grafvleermuizen (pl) Almanca der Grabflatterer (sg) die Grabflatterer (pl), die Grabfledermaus (sg) die Grabfledermäuse (pl), die Tempelfledermaus (sg) die Tempelfledermäuse (pl) Litvanca maišasparnis šikšnosparnis Rusça мешкокрыл (sg) могильные мешкокрылы (pl) Ukraynaca мішкокрил Lehçe grobownik Çekçe praví hrobkovci, wečerníkové, netopýři bradožlází Slovence grobarski netopir Boşnakça grobni šišmiš Fransızca taphien (sg) taphiens, chauve-souris des tombeaux, chauve-souris des tombes, chauve-souris des hypogées Portekizce morcego-das-sepulturas Farsça خفاش مقبره‌ Pakistan Pencapçası قبر چمگادڑ Seylanca කැපුලුම්-වවුලා Macarca sírlakódenevér Fince hautalepakko (sg) hautalepakot (pl) Çince 墓蝠屬 mù fú shǔ Tayca ค้างคาวปีกถุง kĥāngkhāw pīk t̄hung Arapça خفاش القبر ḫuffāşu'l-ḳabr («kabir/mezar yarasası»)

Taphozous nudiventris Cretzschmar 1830, Taphozous nudiventer Temminck 1835-1841, Taphozous nudiventris nudiventris, Taphozous (Liponycteris) nudiventris, Liponycteris nudiventris; Taphozous perforatus var. assabensis Monticelli 1885; Nycticejus serratus Heuglin 1877

Türkçe çıplakkarınlı mezar yarasası [çıplak karınlı mezar yarasası] İngilizce naked-rumped tomb bat, naked-rumped bat, naked-bellied tomb bat, naked-bellied taphozous, Egyptian sheath-tailed bat Felemenkçe kaalbuikgrafvleermuis Almanca nacktbäuchiger Grabflatterer, nacktbäuchige Tempelfledermaus, Nacktbauch-Grabfledermaus, nackte Grabfledermaus Litvanca plikapilvis maišasprnis šikšnosparnis Rusça голобрюхий мешкокрыл Ukraynaca голочеревий мішкокрил Çekçe hrobkovec lysobřichý, netopýr lysobřichý Boşnakça golotrbušni grobni šišmiš Fransızca taphien à croupe nue, taphien à ventre nu Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de cua de beina de panxa nua İspanyolca "unknown" Portekizce "unknown" Farsça خفاش مقبره‌ای شکم‌برهنه Pakistan Pencapçası ننگی مگری قبر چمگادڑ Macarca csupaszhasú sírlakódenevér Fince arohautalepakko Çince 裸腹墓蝠 luǒ fù mù fú İbranice אשמן גדול Arapça خفاش القبر العاري ḫuffāşu'l-ḳabru'l-ʿāriyy الخفاش عاري البطن el-ḫuffāşu ʿāriyyu'l baṭn خفاش المقابر عارى البطن ḫuffāşu'l-maḳābiru ʿāriyyu'l baṭn أبو بوز الكبير ebū būzu'l-kebīr خفاش أبو بوز ḫuffāşu ebū būz

Molossoidea Gervais 1856

Almanca Bulldoggfledermäuse Slovence golorepi netopirji Katalanca (Katalonya & Andorra) els molossoïdeus Korece 자유꼬리박쥐상과 jayukkolibagjwisang-gwa

Molossidae Gervais 1856, Molossi Peters 1865, Molossina Gray 1866, Gymnuridae Ameghino 1889

Türkçe köpekburunluyarasagiller, buldokyarasaları [buldok yarasaları],buldog yarasalar, kuyrukluyarasalar [kuyruklu yarasalar] Azerice buldoqkimilər Kazakça иттұмсықтылар, иттұмсықты жарқанаттар, бульдогты жарқанаттар İngilizce free-tailed bats, wrinkled-lipped bats, bulldog bats, mastiff bats, bonneted bats, wolf-dog bats Felemenkçe bulvleermuizen, buldogvleermuizen Zelandaca bulvleêrmuzen Limburgca vrijstartvleermuis Almanca Bulldoggfledermäuse Danca buldogflagermus Norveççe (bokmål) buldoggflaggermus, foldeleppede flaggermus İsveççe veckläppade fladdermöss Litvanca buldoginiai šikšnosparniai Rusça свободнохвостые, бульдоговые, бульдоговые летучие мыши, складчатогубые Ukraynaca складчастогубі Lehçe molosowate, molosy Çekçe morousovití, netopýři buldočí, tadaridovití Slovakça tadaridovité Bulgarca булдогови прилепи Slovence trdouhci, trdouhi netopirji, buldoški netopirji Hırvatça zecousnjaci, golorepaši İrlandaca ialtóg earrshaor Bretonca ar molosed Fransızca molossidés, molosses Oksitanca molossas Katalanca (Katalonya & Andorra) els molòssids İspanyolca los molósidos, murciélagos coludos, murciélagos cola de raton, murciélagos de cola libre Galiççe os molósidos Portekizce morcegos-de-cauda-livre Yunanca μολοσσίδες Farsça خفاش‌های دم‌آزاد یا آزاددُمان Macarca szelindekdenevérek Perm Komicesi чикыратырпа Fince hännäkkölepakot, doggilepakot Estonca mopsninalased Korece 자유꼬리박쥐과 jayukkolibagjwigwa 큰귀박쥐科 keungwibagjwigwa Japonca オヒキコウモリ科 ohikikoumori-ka Çince 犬吻蝠科 quǎn wěn fú kē Tayvan Çincesi 皺鼻蝠科 zhòu bí fú kē Vietnamca dơi thò đuôi Gürcüce ბულდოგისებრი ღამურები İbranice אשפיים Arapça فصيلة خفاشيات حرة الذيل Endonezce kelelawar bibir-keriput Cavaca lawa lambé-kriput Sevahilice popo mkia-huru

Molossinae Gervais 1856, Cheiromelinae Legendre 1984, Tadarinae Legendre 1984, Tadaridinae Pavlinov 1995

İngilizce free-tailed bats, wrinkled-lipped bats, bulldog bats, mastiff bats, bonneted bats, wolf-dog bats Felemenkçe echte bulvleermuizen Çekçe praví morousi Fransızca molosses

Tadarida Rafinesque 1814; Nyctinomus E. Geoffroy Saint-Hilaire 1818, Nyctinomes Gray 1821, Nyctinoma Bowdich 1821, Nyctinomia Fleming 1822; Dinops Savi 1825, Dynops Pavlinov 1995; Dysopes Cretzschmar 1830-1831; Austronomus Iredale and Troughton 1934; Rhizomops Legendre 1984

Azerice bükükdodaq İngilizce free-tailed bats, guano bats, tadarine bats Afrikanca losstertvlermuis Almanca Faltlippenfledermäuse, gewöhnliche Bulldoggfledermäuse Litvanca buldoginiai raukšlėtalūpiai Rusça складчатогубы Ukraynaca скадчастогуб Lehçe molos Çekçe širokouší morousi, hroznohledové, netopýři morousovití Hırvatça slobodnorepac, golorepaš, zecousnjak Sırpça молос Bretonca molos (sg) molosed (pl) Fransızca tadaride (sg) tadarides (pl) Rumançça moloss Seylanca රැළිතොල්-වවුලා Macarca szelindekdenevér Fince doggilepakot Korece 큰귀박쥐속 keungwibagjwisog Japonca オヒキコウモリ属 ohikikoumori zoku Çince 犬吻蝠属 quǎn wěn fú shǔ Tayvan Çincesi 犬吻蝠屬 quǎn wěn fú shǔ

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814), Tadarida (Tadarida) teniotis, Cephalotes teniotis Rafinesque 1814 Cephalotes tæniotis Cabrera 1914, Nyctinomus taeniotis Thomas 1891; Tadarida (Tadarida) teniotis rueppelli, Tadarida teniotis rueppelli, Tadarida teniotis rueppellii, Dysopes rüppellii Dobson 1877, Dysopes rüpelii Temminck 1827; Dinops cestonii Savi 1825, Dysopes cestonii Wagner 1855, Nyctinomus cestonii Dobson 1876; Dysopes savii Schinz 1840

Türkçe Avrupa köpekburunluyarasası, köpekburunlu yarasa, uzunkuyruklu yarasa, kuyruklu yarasa, buldok yarasası, buldog yarasası, buldog yarasa Azerice enliqulaq bükükdodaq, bükükdodaq enliqulaq Türkmence ýasygulakly ýygyrtdodak ýaryganat Özbekçe шалпангқулоқ кўршапалак Kazakça кеңқұлақты жарқанат, бүрме ерінді жарқанат Kırgızca кош эрин жарганат, жазы кулак кош эрин жарганат, жазы кулак кош эрин канат, жазы кулак İngilizce European free-tailed bat, Eurasian free-tailed bat, bulldog bat, mastiff bat, European guano bat, striped guano bat, banded guano bat, wrinkle-lipped bat Felemenkçe zuideuropese bulvleermuis, bulveermuis Almanca europäische Bulldoggfledermaus, Bulldoggfledermaus Norveççe (bokmål) bulldog-flaggermus İsveççe veckläppad fladdermus Rusça широкоухий складчатогуб, китайский складчатогуб Ukraynaca широковухий скадчастогуб Lehçe molos europejski Çekçe tadarida evropská, tadarida vrásopyskatý, netopýr vrásopyskatý, hroznohled pyskatý, morous evropský, psohubec myšowý Bulgarca булдогов прилеп Makedonca опашест лилјак, опашест ноќник Slovence dolgorepi netopir Hırvatça sredozemni slobodnorepac, sredozemni golorepaš, širokouhi golorepaš, širokouhi zecousnjak Boşnakça golorepi šišmiš Sırpça јужни дугорепи молос Bretonca molos Cestoni (sg) molosed Cestoni (pl) Fransızca molosse de Cestoni, tadaride de Cestoni, molosse d'Europe, tadaride d'Europe Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat cuallarg europeu, rat penat cuallarg, ratapinyada de cua llarga Balear Katalancası ratapinyada de cuallarga [ratapinyada de cua llarga], ratapinyada coa llarga Valensiya Katalancası rata penada de cua llarga İspanyolca murciélago rabudo Galiççe morcego rabudo Portekizce morcego-rabudo Rumançça moloss buldoc, moloss da Cestoni İtalyanca molosso di Cestoni Rumence liliac buldog, liliacul cu cap de buldog Arnavutça lakuriq nate bishtlirë (art: lakuriqi i natës bishtlirë), lakuriqi bishtlirë, lakuriqi pa bisht Yunanca νυχτονόμος Farsça خفاش دم‌آزاد اروپایی Macarca nagy szelindekdenevér Fince doggilepakko, euroopandoggilepakko Korece 큰귀박쥐 keungwibagjwi Çince 宽耳犬吻蝠 kuān ěr quǎn wěn fú 歐亞皺唇蝠 ōu yà zhòu chún fú Tayca ค้างคาวปากย่นใหญ่ kĥāngkhāw pāk ỳn h̄ıỵ̀, ค้างคาวปากย่นหูหนา kĥāngkhāw pāk ỳn h̄ū h̄nā Baskça saguzar buztanluze (art: saguzar buztanluzea), saguzar buztanluze europarra İbranice אשף מצוי Arapça خفاش حر الذيل أوروبي ḫuffāş... الخفاش الأوروبى حر الذيل el-ḫuffāşu'l-ewrūbī أبو برنيطة الكبير ebū... Maltaca tadarida Sevahilice popo mkia-huru wa Ulaya

Vespertilionoidea Gray 1821

Almanca Glattnasenartige Çekçe netopýrovci Korece 애기박쥐상과 aegibagjwisang-gwa

Miniopteridae Dobson 1875, Miniopterinae, Miniopteri Dobson 1875, Miniopterae Trouessart 1898

İngilizce long-fingered bats Almanca Langflügelfledermäuse Çekçe létavcovití, netopýři dlouhorucí Slovence dolgokrilci, dolgokrili netopirji Fransızca minioptéridés Fince pitkäsormilepakot Çince 長翼蝠亞科 zhǎng yì fú yà kē

Miniopterus Bonaparte 1837, Miniopteris Gray 1866

Azerice uzunqanad İngilizce long-fingered bats, bent-winged bats Afrikanca grotvlermuis Almanca Langflügelfledermäuse, Sackfledermaus Litvanca ilgapirštis šikšnosparnis (sg) ilgapirščiai šikšnosparniai (pl) Rusça длиннокрыл (sg) длиннокрылы (pl) Ukraynaca довгокрил, довгокрилець Lehçe podkasaniec Çekçe létavec (sg) létavci (pl), netopýři dlouhorucí Slovakça lietavec (sg) Bretonca miniopter (sg) minioptered (pl) Fransızca minioptère (sg) minioptères (pl) Ermenice երկարաթև չղջիկ Japonca ユビナガコウモリ属 yubinagakoumori zoku Çince 長翼蝠屬 zhǎng yì fú shǔ Vietnamca dơi cánh Tayca ค้างคาวปีกพับ kĥāngkhāw pīk phạb

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817), Vespertilio schreibersii Kuhl 1817, Miniopterus schreibersii schreibersii; Miniopterus schreibersii dasythrix; Miniopterus schreibersii villiersi, Miniopterus inflatus villiersi Aellen 1956 {epitet: Schreibersii < Karl Franz Anton von Schreibers (1775-1852)}

Türkçe uzunkanatlı yarasa [uzunkanatlı yarasa], uzunkanat yarasa, çöl uzun kanatlı yarasası, uzun kanatlı çöl yarasası, eğikkanatlı yarasa, kırlangıç yarasa Azerice adi uzunqanad Türkmence uzynganatly ýaryganat İngilizce common bent-wing bat, common bent-winged bat, bent-wing bat, bent-winged bat, Schreibers's bent-winged bat, Schreibers' long-fingered bat, Schreibers' bat, long-wing bat, common long-fingered bat, greater bent-winged bat, large bent-wing bat Frizce langwjokflearmûs Afrikanca Schreiber-grotvlermuis, Schreibers se grotvlermuis Felemenkçe langvleugelvleermuis, Schreibers vleermuis Almanca Langflügelfledermaus, gemeine Langflügelfledermaus, Schreibers-Langflügelfledermaus, europäische Sackfledermaus İsveççe Schreibers fladdermus Litvanca paprastasis ilgapirštis šikšnosparnis Rusça обыкновенный длиннокрыл Ukraynaca звичайний довгокрил Lehçe podkasaniec Schreibersa Çekçe létavec stěhovavý, létavec evropský, nedopír širokouchý Slovakça lietavec sťahovavý Bulgarca дългокрил прилеп, пещерен дългокрил Makedonca долгокрилест [art: долгокрилестиот] лилјак, долгокрилест ноќник, долгокрилен [art: долгокрилниот] лилјaк Slovence dolgokrili netopir Hırvatça dugokrili pršnjak, dugokrili krilaš Boşnakça Šrajberov šišmiš Sırpça дугокрили љиљак Bretonca miniopter Shreibers Fransızca minioptère de Schreibers, chauve-souris de Schreiber, minioptère à longues ailes, minioptère Oksitanca minioptèr de Schreibers Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de cova [rat penat de cova], ratapinyada de cova, ratpenat de Schreibers Balear Katalancası ratapinyada de cova Valensiya Katalancası rata penada de cova Asturca esperteyu de cueves, esperteyu de les cueves, esperteyu de cabuerna İspanyolca murciélago de cueva, murciélago de las cuevas, murciélago troglodita Galiççe morcego das covas Portekizce morcego-de-peluche, morcego-de-dedos-longos-comum, morcego de Schreiber Rumançça miniopter da ala lunga, miniopter alla lunga İtalyanca [il] miniottero, miniottero di Schreiber Rumence liliac-cu-aripi-lungi, liliacul cu aripi lungi Arnavutça lakuriq nate i Schreiber-it, lakuriq nate i Schreibersi-it, lakuriqi i natës i Shrajberit (art), lakuriqi i natës i Shraibersit (art), lakuriq nate pa bisht, lakuriqi krahëgjatë Yunanca πτερυγονυχτερίδα Ermenice սովորական երկարաթև չղջիկ Farsça خفاش بال‌بلند Seylanca දික්පිය-වවුලා Macarca hosszúszárnyú denevér, törpe denevér Fince pitkäsormilepakko, pitkäsiipiyökkö Korece 긴가락박쥐 gingalagbagjwi Japonca ユビナガコウモリ yubinagakoumori Çince 普通长翼蝠 pǔtōng zhǎng yì fú 長翼蝠 zhǎng yì fú Tayvan Çincesi 東亞摺翅蝠 dōngyà zhé chì fú 摺翅蝠 zhé chì fú Vietnamca dơi cánh dài Tayca ค้างคาวปีกพับใหญ่ kĥāngkhāw pīk phạb h̄ıỵ̀ Baskça kobazulo saguzar (art: kobazulo saguzarra), Schreiber saguzarra (art), Schreibers saguzarra (art) İbranice כנפן Arapça خفاش شرايبر ḫuffāşu Şrāyber الخفاش طويل الجناح el-ḫuffāşu ṭawīlu'l-cenāḥ Maltaca farfett il-lejl ta’ Xrajber Endonezce kelelawar mini Schreiber, kelelawar mini biasa, tomosu biasa

Vespertilionidae Gray 1821, Vespertilia Rafinesque 1815, Vespertilionina Gray 1866; Nycticeina Gervais 1855, Nyctophilina Gray 1866; Nycteridae Schulze 1893; Gymnorhina Wagner 1843, Gymnorhinida Fatio 1869; Romiciana Gray 1866; Plecotina Gray 1866; Myotini Tate 1941; Philisidae Sigé 1985

Türkçe yassıburunluyarasagiller, yassıburunluyarasalar [yassıburunlu yarasalar], düzburunluyarasalar [düzburunlu yarasalar, düz burunlu yarasalar], düzburun yarasalar, adi yarasalar, gerçek böcekçil yarasalar Azerice hamarburunkimilər Özbekçe силлиқ бурунли кўршапалаклар Yakutça сарыы кынаттар кэргэннэрэ Çuvaşça çара çерçисем śara śerśisem Moğolca багваахайн овог İngilizce evening bats, vesper bats, vespertilionid bats, plain-faced bats, simple-nosed bats Kuzey Frizcesi gläädnöösen Felemenkçe gladneuzen, gladneusvleermuizen Zelandaca hladneuzen Limburgca aovendvleermuis Almanca Glattnasen, Glattnasen-Fledermäuse Danca barnæser Norveççe (bokmål) glattnesefamilien, glattneser, glattneseflaggermus Norveççe (nynorsk) glattneseflaggermus İsveççe läderlappar Litvanca lygianosiniai Letonca gluddeguņu sikspārņi, gluddegunsikspārņu dzimta, parastie sikspārņi, parasto sikspārņu dzimta Rusça гладконосые, гладконосые летучие мыши, обыкновенные летучие мыши, кожановые Ukraynaca лиликові, лилики, гладеньконосі Lehçe mroczkowate Çekçe netopýrovití, netopýři holonosí Slovakça netopierovité, večernice, večernicovité Bulgarca гладконоси прилепи Slovence gladkonosci, gladkonosi netopirji Hırvatça glatkonosci, šišmiši glatkonosci Sırpça вечерњаци Bretonca ar gousperelled Fransızca vespertilionidés Oksitanca los vespertilionids Katalanca (Katalonya & Andorra) els vespertiliònids İspanyolca los vespertiliónidos, murciélagos vespertinos, murciélagos chicos, murciélagos de cola envainada Galiççe os vespertiliónidos Portekizce morcegos-lanudo Rumence lilieci cu tragus, lilieci cu nas neted Yunanca νυχτερίδες Ermenice հարթաքիթ չղջիկներ Farsça خفاش‌ناهیدی Pakistan Pencapçası پدھری نک Macarca simaorrú denevérek Perm Komicesi рытся лапсыррез Fince aitolepakot, siipat Estonca nahkhiirlased Korece 애기박쥐과 aegibagjwigwa 애기박쥐科 aegibagjwigwa Japonca ヒナコウモリ科 hinakoumori-ka Çince 蝙蝠科 biānfú kē Vietnamca họ dơi muỗi Gürcüce ჩვეულებრივი ღამურები Arapça فصيلة خفاشيات المساء Endonezce kelelawar biasa Cavaca lawa biasa Sevahilice popo-jioni Doğu Kanada İnuitçesi ᐃᓴᕈᕐᓗᒃᑐᑦ isarurluktut

Vespertilioninae Gray 1821, Vespertiliones Peters 1865; Nyctophilinae Peters 1865

Kırgızca кадимки жарганаттар Almanca eigentliche Glattnasen Rusça кожаны Çekçe praví netopýři Fince aitolepakot Korece 애기박쥐아과 aegibagjwiagwa Çince 蝙蝠亞科 biānfú yà kē

Eptesicini Volleth et Heller 1994

Çekçe večerní netopýři

Eptesicus Rafinesque 1820; Pareptesicus Bianchi 1917; Rhyneptesicus Bianchi 1917; Cnephæus ~ Cnephaeus Kaup 1829; Noctula Bonaparte 1837; Vesperugo Keyserling and Blasius 1839, Vesperus Keyserling and Blasius 1839; Cateorus Kolenati 1856; Meteorus Kolenati 1856; Amblyotus Kolenati 1858; Aristippe Kolenati 1863; Pachyomus Gray 1866; Nyctiptenus Fitzinger 1870; Adelonycteris H. Allen 1892; Rhinopterus Miller 1906; Tuitatus Kishida and Mori 1931; Nyctiptennis Hall and Kelson 1959

Türkçe genişkanatlıyarasa [genişkanatlı yarasa, geniş kanatlı yarasa] Azerice könlücə, gönlücə Özbekçe кожан (< Rus. кожан) Tatarca күнканат künqanat Kazakça маймұрын Yakutça тирии кынаттар уустара Moğolca сармаахай, сарсаахай İngilizce big-brown bats, greater serotine bats, serotine bats, serotines, house bats Afrikanca dakvlermuis Almanca Breitflügelfledermäuse Litvanca šikšnys (sg) šikšniai (pl) Rusça кожан Beyaz Rusça кажан Ukraynaca пергач, кажан Lehçe mroczek Çekçe večerní netopýři, podvečerníkové Slovakça večernica Bulgarca полунощни прилепи Makedonca северник Slovence severni netopirji Hırvatça noćnjak Sırpça поноћњак, вечерњи љиљак Bretonca serotin (sg) serotined (pl) Fransızca sérotine (sg) sérotines (pl) Oksitanca serotina (sg) serotinas (pl) Portekizce serotino Ermenice մաշկեղ չղջիկ Macarca késeidenevér (sg) késeidenevérek (pl) Fince serotiini (sg) serotiinit (pl) Japonca クビワコウモリ属 kubiwakoumori zoku Çince 棕蝠屬 zōng fú shǔ

Eptesicus bottae (Peters 1869) Harrison 1963, Vesperus bottae Peters 1869, Eptesicus (Eptesicus) bottae Tate 1942, Eptesicus (Eptesicus) bottae bottae Nader and Kock 1990, Eptesicus bottae bottae Harrison 1964, Eptesicus isabellinus bottae Harrison 1956; Eptesicus (Eptesicus) bottae innesi Hayman and Hill 1971, Eptesicus bottae innesi Harrison 1964, Eptesicus isabellinus innesi Sanborn and Hoogstraal 1955, Eptesicus innesi Thomas 1919, Vespertilio innesi Anderson and de Winton 1902, Vesperugo innesi Noack 1891, Vesperugo (Vesperus) Innesi Lataste 1887 {epitet: Bottae < Paul-Emile Botta (1802-1870)}

Türkçe Akdeniz genişkanatlıyarasası [Akdeniz genişkanatlı yarasası, Akdeniz geniş kanatlı yarasası] Azerice səhra ğönlücəsi, səhra yarasası Türkmence çöl ýaryganaty Özbekçe Огнев кожани Kazakça шөл жарқанаты İngilizce Botta's serotine, Botta's serotine bat Almanca Bottas Breitflügelfledermaus, Bottas Fledermaus Litvanca Botos šikšnys Rusça пустынный кожан, кожан Огнева Ukraynaca пустельний кажан, пустельний пергач Çekçe netopýr Bottův, netopýr Ogněvův Boşnakça botin šišmiš Fransızca sérotine de Botta İspanyolca murciélago de huerta turco («Türk bahçe yarasası») Portekizce serotino-de-Botta İtalyanca serotino di Botta Yunanca ασιατική τρανονυχτερίδα Ermenice անապատի մաշկեղ չղջիկ Farsça خفاش زرد Macarca Botta-késeidenevér Fince turkinserotiini («Türk Eptesicus yarasası») Çince 夜棕蝠 yè zōng fú 博塔棕蝠 bó tǎ zōng fú İbranice אפלול הנגב Arapça خفاش بوتا ḫuffāşu būtā خفاش إينس

Eptesicus bottae subsp. anatolicus or Eptesicus anatolicus Felten 1971

İngilizce Anatolian serotine bat Almanca Küstenfledermaus Çekçe netopýr anatolský Boşnakça anadolski šišmiš Fransızca sérotine d'Anatolie

Eptesicus serotinus (Schreber 1774), Eptesicus (Eptesicus) serotinus, Vespertilio (Eptesicus) serotinus, Vespertilio serotinus Schreber 1774, Vesperugo (Vesperus) serotinus

Türkçe geniş kanatlı yarasa [genişkanatlı yarasa], genişkanat yarasa, geçuçan yarasa, büyük kahverengi yarasa Azerice dağ könlücəsi, dağ gönlücəsi Türkmence giçki ýaryganat Özbekçe кечки кожан Kazakça кәдімгі жарқанат, кешкі маймұрын Kırgızca күүгүмчүл жарганат Moğolca хожуу сарсаахай İngilizce common serotine bat, serotine bat Frizce lette flearmûs, lêtflieger Felemenkçe laatvlieger Almanca Breitflügelfledermaus, eigentliche Breitflügelfledermaus Lüksemburgca Breedfligelfliedermaus Danca sydflagermus Norveççe (bokmål) sørflaggermus Norveççe (nynorsk) sørflaggermus İsveççe sydfladdermus Litvanca vėlyvasis šikšnys Letonca platspārnu sikspārnis, vēlais sikspārnis Rusça поздний кожан, горный кожан, туркменский кожан Beyaz Rusça позні кажан Ukraynaca пізній пергач, пізній кажан, пізній лилик Lehçe mroczek późny Çekçe netopýr večerní, nedopír krátkouchý, netopýr pozdní Slovakça večernica pozdná Bulgarca полунощен прилеп Makedonca ширококрилест северник, ширококрилен северник, обичен лилјак Slovence pozni netopir Hırvatça kasni noćnjak Boşnakça veliki kasni šišmiš Sırpça велики поноћњак, велики вечерњи љиљак, велики љиљак, касни љиљак Galler Galcesi ystlum adain-lydan Bretonca serotin boutin Fransızca sérotine commune Oksitanca serotina comuna Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat bru dels graners, ratpenat dels graners, ratapinyada dels graners Balear Katalancası ratapinyada dels graners Valensiya Katalancası rata penada d´horta İspanyolca murciélago de huerta, murciélago hortelano Galiççe morcego das hortas Portekizce serotino-da-Europa-ocidental Rumançça serotin da l’ala lada Furlanca gnòtul İtalyanca serotino comune Rumence liliac-cu-aripi-late, liliacul cu aripi late Arnavutça lakuriqi i natës serotinë, lakuriqi i vonuar i natës (art) Yunanca τρανονυχτερίδα, σεροτίνη ή τρανονυχτερίδα Ermenice ուշաթռիչք մաշկեղ չղջիկ Farsça خفاش سروتین Macarca közönséges késeidenevér Ova Maricesi кӹрӓн цӓрӓгаля Fince etelänlepakko Korece 문둥이박쥐 mundung-ibagjwi Çince 棕蝠 zōng fú Yue (Kanton) Çincesi 大棕蝠 dà zōng fú Tayca ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ kĥāngkhāw tĥxng s̄ī n̂ảtāl h̄ıỵ̀ Gürcüce მეგვიანე ღამურა Baskça baratz saguzarra, baratze-saguzarra İbranice אפלול מצוי Maltaca serotin

Plecotini Gray 1866

Türkçe uzunkulaklı yarasalar Çekçe ušani

Barbastella Gray 1821, Barbastellus Kaup 1829; Synotus Keyserling and Blasius 1839

Azerice enliqulaq Türkmence giňgulak ýaryganat Özbekçe кенгқулок Tatarca киңколаклар (< çvr. Rus. широкоушки) Kazakça жалпаққұлақты жарқанат Kırgızca жазы кулак İngilizce barbastelles, barbastelle bats Frizce breedearflearmûs Almanca Mopsfledermäuse Litvanca plačiaausis (sg) plačiausiai (pl) Letonca platausis (sg) platausaiņi (pl) Rusça широкоушка (sg) широкоушки (pl) Beyaz Rusça шыракавушка Ukraynaca широковух, широковушка Çekçe ďasík (sg) ďasíci (pl), strostlouchové, saukušanové, širokouší ušanové, netopýři širokouší Slovakça uchaňa Bulgarca широкоухи прилепи Slovence širokouhi netopirji, mulasti netopirji Hırvatça širokoušan Bretonca barbastell (sg) barbastelled (pl) Fransızca barbastelle (sg) barbastelles (pl) Oksitanca barbastèla İspanyolca barbastela Portekizce morcego-barbastelo Rumançça barbastel Ermenice լայնականջ չղջիկ Macarca piszedenevér (sg) piszedenevérek (pl) Fince mopsilepakko (sg) mopsilepakot (pl) Japonca チチブコウモリ属 chichibukoumori zoku Çince 寬耳蝠屬 kuān ěr fú shǔ Gürcüce მაჩქათელა

Barbastella barbastellus (Schreber 1774), Vespertilio barbastellus Schreber 1774, Barbastellus communis Gray 1838; Barbastella barbastellus guanchae Trujillo, Ibáñez and Juste 2002

Türkçe basıkburun yarasa, basıkburunlu yarasa [basık burunlu yarasa], çarıkağızlı yarasa, sakallı yarasa, genişkulaklı yarasa, geniş kaba kulaklı yarasa Azerice Avropa enliqulaqı Türkmence Ýewropa giňgulak ýaryganaty Özbekçe Европа кенгқулоғи Kazakça Европа жалпаққұлақты жарқанаты İngilizce western barbastelle bat, western barbastelle, western barbastellus, common barbastelle, barbastelle, barbastelle bat Felemenkçe mopsvleermuis, dwarsoorvleermuis Lüksemburgca Mopsfliedermaus Almanca Mopsfledermaus Danca bredøret flagermus Norveççe (bokmål) bredøre, bredøreflaggermus Norveççe (nynorsk) breiøyre İsveççe barbastell Litvanca Europinis plačiaausis Letonca Eiropas platausis, platausainais sikspārnis Rusça европейская широкоушка, курносый ушан, курносый кожан Beyaz Rusça еўрапейская шыракавушка Ukraynaca звичайний широковух, європейський широковух, європейська широковушка Lehçe mopek Çekçe ďasík černý, netopýr černý, netopýr mopsličí, saukušan, srostlouch, ušan širokouchý Slovakça netopier čierny, uchaňa čierna Bulgarca широкоух прилеп, широкоух нощник Makedonca широкоушест лилјак, широкоушест потковичар Slovence širokouhi netopir, mulasti netopir Hırvatça širokouhi mračnjak, širokouhi pirčac, crni širokoušan Boşnakça širokouhi šišmiš Sırpça широкоухи љиљак širokouhi ljiljak İskoç Galcesi ialtag bharbastail (sg) ialtagan barbastail (pl) Bretonca barbastell Europa Fransızca barbastelle d'Europe, barbastelle commune, barbastelle, barbastelle occidentale Oksitanca Barbastèla comuna Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de bosc [rat penat de bosc] Balear Katalancası ratapinyada de bosc Valensiya Katalancası rata penada de bosc Asturca esperteyu montesín İspanyolca barbastela, murciélago de bosque Galiççe morcego das fragas, morcego de fraga Portekizce morcego-barbastelo-europeu, morcego-negro Rumançça barbastel ureglia lada İtalyanca barbastello Rumence liliac-cârn, liliacul cârn, liliac cu urechi late Arnavutça veshëgjeri i errësirës (art) Yunanca μπαρμπαστέλλος Ermenice Եվրոպական լայնականջ չղջիկ Macarca nyugati piszedenevér Fince mopsilepakko Çince 欧洲宽耳蝠 ōuzhōu kuān ěr fú 西方寬耳蝠 xīfāng kuān ěr fú Gürcüce ევროპული მაჩქათელა, მაჩქათელა, ფართოყურიანი ღამურა Baskça baso-saguzar arrunt, baso-saguzar Arapça خفاش برباستيل ḫuffāşu berbāstīl

Otonycteris Peters 1859

Türkmence peýkamgulak ýaryganat Özbekçe ўққулок o`q quloq Kırgızca тик кулак, жебе кулак İngilizce desert bats, desert long-eared bats, long-eared desert bats, desert big-eared bats Felemenkçe langoorvleermuis Almanca Wüsten-Großohren Litvanca strėliausiai lygianosiai Rusça стрелоух (sg) стрелоухи (pl) Ukraynaca стріловух Çekçe pustinní ušani Fransızca oreillards du désert Portekizce morcego-de-orelhas-longas İtalyanca orecchione Macarca hosszúfülű-denevér Fince aavikkolepakko (sg) aavikkolepakot (pl)

Otonycteris hemprichii Peters 1859, Otonycteris hemprichi, Otonycteris hemprichii hemprichii; Otonycteris hemprichii cinerea, Otonycteris cinereus Satunin 1909; Otonycteris hemprichii jin, Otonycteris jin Cheesman and Hinton 1924; Otonycteris petersi Anderson 1902; Plecotus ustus Fitzinger and Heuglin 1866; Plecotus auritus saharae Laurent 1936 {epitet: Hemprichii < Friedrich Wilhelm Hemprich (1796-1825)}

Türkçe çöl uzunkulaklı yarasası, uzun kulaklı çöl yarasası, uzunkulaklı yarasa Türkmence akgaryn peýkamgulak ýaryganat, peýkamgulak akgaryn ýaryganat Özbekçe оққоринли ўққулок oq qorinli o`q quloq Kazakça ақбауыр жарқанат Kırgızca ак боор тик кулак, ак боор жебе кулак İngilizce desert long-eared bat, long-eared desert bat, desert bat, Hemprich's desert long-eared bat, Hemprich's desert bat, Hemprich's longeared bat, Hemprich's long-eared Hemprich's arrow-headed bat, Hemprich's big-eared bat, Hemprich´s arroweared bat Felemenkçe Hemprichs langoorvleermuis Almanca Wüstenlangohr, Wüstengroßohr, Hemprichs Wüstengroßohr Rusça белобрюхий стрелоух, стрелоух Гемприха Ukraynaca білочеревий стріловух Çekçe ušan pustinný, netopýr pustinný Boşnakça hemprihov dugouhi šišmiš Fransızca oreillard d'Hemprich, chauve-souris à oreilles pointues de Hemprich Portekizce morcego-de-orelhas-longas-de-Hemprich İtalyanca orecchione di Hemprich Farsça خفاش گوش پیکانی Pakistan Pencapçası روہی لما کن چمگادڑ Macarca sivatagi hosszúfülű-denevér Fince aavikkolepakko İbranice אודנן Arapça خفاش الصحراء طويل الاذنين ḫuffāşu's-saḥrāʔ tawīlu'l-uẕneyn («uzun iki-kulaklı çöl yarasası») خفاش الصحراء طويل الاذن ḫuffāşu's-saḥrāʔ tawīlu'l-uẕun («uzun kulaklı çöl yarasası») خفاش همبريش طويل الأذن ḫuffāşu hembrīş tawīlu'l-uẕun («uzun kulaklı Hemprich yarasası») خفاش همبرش ḫuffāşu hembrīş («Hemprich yarasası») الخفاش طويل الأذن ḫuffāşu tawīlu'l-uẕun («uzun kulaklı yarasa») خفاش أبيض ḫuffāşu ebyaż («beyaz yarasa»)

Plecotus E. Geoffroy St.-Hilaire 1818, Macrotus Leach 1816 nomen nudum

Türkçe uzunkulaklı yarasa [uzun kulaklı yarasa] Azerice palazqulaq yarasa, palazqulaq Türkmence gulakman ýaryganat, gulakman ýarganat Tatarca колакчан Karaçay-Balkarca къулакълы биттир Kırgızca далдан кулактар, далдаң кулактар Yakutça кынаттаах кутуйахтар уустара Moğolca соотон багваахай İngilizce long-eared bats, Old World long-eared bats, Old World big-eared bats, big-eared bats, lump-nosed bats Felemenkçe grootoorvleermuis Lüksemburgca Langouer Almanca Langohrfledermäuse, Langohren Litvanca ausyliai (sg) ausylis (pl) Letonca garausainis (sg) garausaiņi (pl) Rusça ушан (sg) ушаны (pl) Beyaz Rusça вушан Ukraynaca вухань, вухан Lehçe gacek Çekçe praví ušani, ušanové, srostlouchové, pletušanové, vrásničové Slovakça ucháč Bulgarca дългоухи прилепи, ушани Makedonca ушест лилјак Slovence dolgouhi netopirji, uhati netopir Hırvatça dugoušan, dugouhi šišmiš Boşnakça dugouhi šišmiš Sırpça дугоухи љиљак, дугоушан İskoç Galcesi ialtag fhad-chluasach (sg) ialtagan fad-chluasach (pl) Bretonca skouarnegell (sg) skouarnegelled (pl) Fransızca oreillard (sg) les oreillards (pl), chauves-souris à grandes oreilles Oksitanca aurelhard Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat orellut, ratapinyada orelluda Balear Katalancası ratapinyada orelluda Valensiya Katalancası rata penada orelluda Asturca oreyón İspanyolca orejudo, murciélago orejudo Galiççe morcego orelludo Portekizce morcego-big-orelhudo Rumançça ureglia gronda İtalyanca orecchione Rumence liliac urechiat Arnavutça lakuriqët veshgjatë Yunanca ωτονυχτερίδα Ermenice ականջեղ Macarca hosszúfülű-denevér (sg) hosszúfülű-denevérek (pl) Fince korvayökkö (sg) korvayököt (pl) Korece 토끼박쥐속 tokkibagjwisog Japonca ウサギコウモリ属 usagikoumori zoku Çince 大耳蝠属 dà ěr fú shǔ Tayvan Çincesi 長耳蝠屬 cháng ěr fú shǔ Gürcüce ყურა Baskça belarrihandi

Plecotus auritus (Linnaeus 1758), Vespertilio auritus Linnaeus 1758; Plecotus communis Lesson 1827; Plecotus vulgaris Desmarest 1829; Plecotus megalotus Schinz 1840; Vespertilio otus Boie 1825; Macrotus europaeus Leach 1816; Vespertilio cornutus Faber 1826; Plecotus brevimanus Jenyns 1829; Plecotus peronii Geoffroy 1832; Plecotus velatus Geoffroy 1832; Plecotus bonapartii Gray 1838

Türkçe kahverengi uzunkulaklı yarasa [kahverengi uzun kulaklı yarasa] Azerice qonur palazqulaq yarasa, qonur palazqulaq Tatarca кызгылт колакчан («кызгылт = красноватый»), зур колаклы ярканат Özbekçe шалпангқулоқ кўршапалак, ушан ushan (< Rus.) Kazakça қоңырқұлақты жарқанат Yakutça кынаттаах кутуйах Çuvaşça пысăк хăлхаллă çара çерçи Moğolca жижиг соотон багваахай, жижиг соотгой, бор соотон багваахай İngilizce brown long-eared bat, common long-eared bat Frizce langearflearmûs, grutearflearmûs, great-erde flearmûs Felemenkçe grootoorvleermuis, gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis Lüksemburgca brongt Langouer Almanca braunes Langohr Danca langøret flagermus Norveççe (bokmål) brunlangøre, langøreflaggermus Norveççe (nynorsk) brunlangøyre İsveççe långörad fladdermus İzlandaca leðurblaka Litvanca rudasis ausylis, ausytasis šikšnosparnis Letonca brūnais garausainis, garausainais sikspārnis Rusça бурый ушан, обыкновенный ушан Beyaz Rusça буры вушан, звычайны вушан Ukraynaca звичайний вухань, бурий вухань Lehçe gacek brunatny Çekçe ušan hnědý, ušan myšový, ušan myšowý, ušan mišový, ušan myšovitý, ušan rohatý, ušan krátkopažný, pletušan, vrásnič ušatý, netopýr ušatý, netopýr srostlouchý, srostlouch, srostlouch obecný Slovakça netopier svetlý, ucháč svetlý Bulgarca кафяв дългоух прилеп Slovence rjavi uhati netopir Hırvatça smeđi dugoušan Boşnakça smeđi dugouhi šišmiš Sırpça смеђи дугоухи љиљак, смеђи дугоушан İrlandaca ialtóg chluasach İskoç Galcesi ialtag fhad-chluasach dhonn (sg) ialtagan fad-chluasach donna (pl) Man Galcesi craitnag eairkagh, chleayshagh Galler Galcesi ystlum hirglust Bretonca skouarnegell rous Fransızca oreillard commun, oreillard roux Oksitanca aurelhard roge, aurelhard comun Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat orellut septentrional Balear Katalancası ratapinyada orelluda septentrional Valensiya Katalancası rata penada orelluda daurada İspanyolca murciélago orejudo septentrional, prejudo dorado Galiççe morcego orelludo común, morcego orelludo septentrional Portekizce morcego-big-orelhudo-marrom Rumançça ureglia gronda brina Emilyaca urcioun (modenese) İtalyanca orecchione comune Rumence liliac urechiat brun, liliacul urecheat brun, liliac urecheat Arnavutça lakuriq nate veshgjatë i zakonshëm, lakuriqi i natës veshgjatë, lakuriqi veshgjatë, lakuriqi i murrmë veshgjatë, veshëgjati i kaftë, lapuraku Yunanca καφέ ωτονυχτερίδα, ωτονυχτερίδα Ermenice գորշ ականջեղ Macarca barna hosszúfülű-denevér Ova Maricesi кужы пӹлӹшӓн цӓрӓгаля Fince korvayökkö Estonca pruun-suurkõrv, suurkõrv Japonca ウサギコウモリ usagikoumori Çince 大耳蝠 dà ěr fú 兔蝠 tù fú Yue (Kanton) Çincesi 普通長耳蝠 pǔtōng cháng ěr fú Gürcüce რუხი ყურა Baskça iparraldeko belarrihandi arrea, ipar belarrihandi

Plecotus austriacus (Fischer 1829), Vespertilio auritus austriacus Fischer 1829; Plecotus auritus meridionalis Martino 1940; Plecotus auritus hispanicus Bauer 1957; Plecotus auritus brevipes Koch 1863; Plecotus auritus macrobullaris Kuzyakin 1965; Plecotus ariel Thomas 1911; Plecotus mordax Thomas 1926; Plecotus wardi Thomas 1911; Plecotus cristiei Gray 1838; Plecotus kirschbaumii Koch 1860

Türkçe gri uzunkulaklı yarasa [gri uzun kulaklı yarasa] Azerice boz palazqulaq yarasa Türkmence çal gulakman ýaryganat Kazakça сұркұлақты жарқанат, кәдімгі құлақты жарқанат Moğolca том соотон багваахай, том соотгой, саарал соотон багваахай İngilizce grey long-eared bat Felemenkçe grijze grootoorvleermuis Lüksemburgca grousst Langouer Almanca graues Langohr İsveççe grå långörad fladdermus Litvanca pilkasis ausylis Rusça серый ушан Beyaz Rusça шэры вушан Ukraynaca австрійський вухань, сірий вухань Lehçe gacek szary Çekçe ušan šedý, netopýr dlouhouchý Slovakça netopier sivý, ucháč sivý Bulgarca сив дългоух прилеп Makedonca сив ушест лилјак Slovence sivi uhati netopir Hırvatça sivi dugoušan Boşnakça sivi dugouhi šišmiš Sırpça сиви дугоухи љиљак, сиви дугоушан İskoç Galcesi ialtag fhad-chluasach ghlas (sg) ialtagan fad-chluasach glasa (pl) Bretonca skouarnegell c'hris (sg) skouarnegelled gris (pl) Fransızca oreillard gris Oksitanca aurelhard gris Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat orellut meridional, ratpenat gris Balear Katalancası ratapinyada orelluda meridional, ratapinyada orelluda grisa, ratapinyada grisa Valensiya Katalancası rata penada orelluda meridional, rata penada orelluda grisa İspanyolca murciélago orejudo meridional, orejudo austriaco, orejudo gris Galiççe morcego orelludo meridional Portekizce morcego-big-orelhudo-cinzento Rumançça ureglia gronda grischa İtalyanca orecchione meridionale, orecchione grigio Rumence liliacul urechiat cenuşiu, liliacul urecheat cenuşiu Arnavutça lakuriq nate veshgjatë i hirtë (art: lakuriqi i natës veshgjatë i hirtë), lakuriqi gri veshgjatë, veshëgjatë i hirtë, lakuriqi i natës austriak Yunanca σταχτιά ωτονυχτερίδα, μεσογειακή ωτονυχτερίδα Ermenice մոխրագույն ականջեղ չղջիկ Farsça خفاش گوش‌بلند Macarca szürke hosszúfülű-denevér Fince harmaakorvayökkö Çince 灰大耳蝠 huī dà ěr fú 灰兔蝠 huī tù fú Gürcüce ალპური ყურა Baskça hegoaldeko belarrihandi grisa, hego belarrihandi İbranice בעבר , אוזנן , אזנן Arapça الخفاش طويل الأذنين ḫuffāşu tawīlu'l-uẕneyn («uzun iki-kulaklı yarasa») Maltaca farfett il-lejl widnejh kbar griż

Plecotus kolombatovici (Đulić 1980), Plecotus (Plecotus) kolombatovici (Dulic 1980), Plecotus teneriffae kolombatovici, Plecotus austriacus kolombatovici Đulić 1980

Türkçe Balkan uzunkulaklı yarasası İngilizce Balkans big-eared bat, Kolombatovic's long-eared bat, Mediterranean long-eared bat Felemenkçe Balkangrootoorvleermuis Almanca Balkan-Langohr Rusça средиземноморский ушан Çekçe ušan balkánský, netopýr balkánský Hırvatça Kolombatovićev dugoušan, Kolombatovićev dugouhi šišmiš, primorski dugouhi šišmiš Boşnakça kolombatovićev dugouhi šišmiš Sırpça коломбатовићев дугоухи љиљак Portekizce morcego-big-orelhudo-do-Balcãs Arnavutça veshëgjati i Kolombatoviqit

Plecotus macrobullaris Kuzjakin 1965

Türkçe Kafkas uzunkulaklı yarasası, uzunkulaklı Kafkas yarasası İngilizce alpine long-eared bat, mountain long-eared bat Felemenkçe berggrootoorvleermuis Rusça горный ушан Ukraynaca альпійський вухань Lehçe gacek alpejski Çekçe ušan horský Slovence usnjebradi uhati netopir Hırvatça gorski dugoušan Boşnakça alpski dugouhi šišmiš Sırpça планински дугоухи љиљак Bretonca skouarnegell an Alpoù Fransızca oreillard montagnard, oreillard alpin Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat orellut alpí, orellut alpí İspanyolca murciélago orejudo alpino, orejudo alpino Portekizce morcego-big-orelhudo-dos-Pirineus Rumançça ureglia gronda alpin Arnavutça veshëgjatë i malit Yunanca ορεινή ωτονυχτερίδα Baskça alpetar belarrihandi (art: alpetar belarrihandia)

*Plecotus macrobullaris macrobullaris; Plecotus austriacus macrobullaris

Felemenkçe kaukasusgrootoorvleermuis Almanca kaukasisches Langohr Rusça горно-кавказский ушан Çekçe ušan kavkazský

*Plecotus macrobullaris alpinus, Plecotus alpinus Keifer and Veith 2001; Plecotus microdontus Spitzenberger 2002

Felemenkçe alpengrootoorvleermuis Almanca Alpen-Langohr Rusça альпийский ушан Çekçe ušan alpský, netopýr alpský

Pipistrellini Tate 1942

Çekçe zakrslí netopýři

Nyctalus Bowdich 1825; Noctulinia Gray 1842, Noctulina Macalister 1872; Vesperugo Keyserling and Blasius 1839; Panugo Kolenati 1856; Pterygistes Kaup 1829

Türkçe akşamcıyarasa [akşamcı yarasa], erkenciyarasa [erkenci yarasa] Azerice axşam yarasası Türkmence agşamçy ýaryganat Özbekçe шомшапалак Tatarca кичке ярканат Kırgızca күүгүмчүлдөр Çuvaşça каçхи çара çерçи (sg) каçхи çара çерçисем (pl) (< каçхи «вечерний, ночной» < каç «вечер, ночь») İngilizce noctule bats, noctules Lüksemburgca Owendsegler Almanca Abendsegler Litvanca nakvišos (sg) nakviša (pl) Letonca vakarsikspārnis (sg) vakarsikspārņi (pl) Rusça вечерница (sg) вечерницы (pl) Beyaz Rusça вячэрніца (sg) вячэрніцы (pl) Ukraynaca вечірниця (sg) Lehçe borowiec Çekçe lesní netopýři, lesní létači Slovakça raniak Bulgarca вечерник (sg) вечерници (pl) Makedonca вечерник, самрачник Slovence mračnik (sg) mračniki (pl) Hırvatça večernjak Boşnakça noćni šišmiš Sırpça вечерњи љиљак Bretonca nozigell [an nozigell] (sg) nozigelled (pl) Fransızca noctules, chauves-souris à nez large Oksitanca noctula (sg) noctulas (pl) Katalanca (Katalonya & Andorra) nòctul, rat penat nóctul Balear Katalancası ratapinyada nòctula Valensiya Katalancası rata penada nóctul İspanyolca nóctulo Portekizce morcego-arborícola, morcego-noctulo Rumançça sgolanotg İtalyanca nottola, nottula Arnavutça noktulët Macarca koraidenevér (sg) koraidenevérek (pl) Fince isolepakko (sg) isolepakot (pl) Korece 멧박쥐속 mesbagjwisog Japonca ヤマコウモリ属 yamakoumori zoku Çince 山蝠属 shān fú shǔ Tayvan Çincesi 夜蝠屬 yè fú shǔ Gürcüce მეღამურა meğamura Baskça gau-saguzar (sg) gau-saguzarra (art) gau-saguzarrak (pl) Arapça خفاش نوكتول ḫuffāşu nūktūl

Nyctalus lasiopterus (Schreber 1780), Vespertilio lasiopterus Schreber 1780; Vespertilio noctula var. sicula Mina-Palumbo 1868, Nyctalus siculus Ognev & Kuzyakin; Vesperugo noctula var. maxima Fatio 1869, Pterygistes maximus Trouessart 1910; Vespertilio ferrugineus Brehm 1827

Türkçe büyük akşamcıyarasa [büyük akşamcı yarasa], büyük erkenciyarasa [büyük erkenci yarasa] Özbekçe катта шомшапалак Tatarca гигант әңгер ярканат, алып кичке ярканат, зур кичке ярканат zur kiçke yarqanat Çuvaşça пысăк каçхи çара çерçи, каçхи пысăк çара çерçи, улăпла çара çерçи İngilizce greater noctule bat, greater noctule, giant noctule bat, giant noctule Felemenkçe grote rosse vleermuis Almanca Riesenabendsegler, Großabendsegler İsveççe jättefladdermus Rusça гигантская вечерница Beyaz Rusça гіганцкая вячэрніца Ukraynaca велетенська вечірниця, велика вечірниця Lehçe borowiec olbrzymi Çekçe netopýr obrovský Slovakça raniak obrovský Bulgarca голям вечерник, гигантски вечерник Slovence veliki mračnik Hırvatça veliki večernjak, golemi večernjak Boşnakça veliki noćni šišmiš Sırpça джиновски љиљак, джиновски вечерњи љиљак Bretonca nozigell vras (sg) nozigelled bras (pl) Fransızca grande noctule, noctule géante Oksitanca granda noctula Katalanca (Katalonya & Andorra) nòctul gegant, rat penat nóctul gran Balear Katalancası ratapinyada nòctula gegant Valensiya Katalancası rata penada nóctul gran İspanyolca nóctulo grande, nóctulo gigante Portekizce morcego-arborícola-gigante, morcego-noctulo-grande Rumançça sgolanotg gigant İtalyanca nottola maggiore, nottola gigante, nottula gigante Rumence liliacul mare de amurg Arnavutça lakuriqi i madh i mbrëmjes Macarca óriás koraidenevér Fince rusoisolepakko, jättiläislepakko Çince 毛翼山蝠 máo yì shān fú 大夜蝠 dà yè fú Gürcüce გიგანტური მეღამურა giganturi meğamura Baskça gau-saguzar handi (art: gau-saguzar handia) Arapça خفاش نوكتول الكبير ḫuffāşu nūktūlu'l-kebīr

Nyctalus leisleri (Kuhl 1817), Vesperugo leisleri Blasius 1857; Vespertilio dasycarpos Kuhl 1819; Vespertilio pachygnathus Michahelles 1839; Pterygistes madeiræ Barrett-Hamilton 1906; Nyctalus leisleri verrucosus Bowdich 1825, Nyctalus verrucosus Bowdich 1825 {epitet: Leisleri < Philipp Achilles Leisler (1772-1813)}

Türkçe küçük akşamcıyarasa [küçük akşamcı yarasa], küçük erkenciyarasa [küçük erkenci yarasa] Azerice kiçik axşam yarasası Kazakça түн жарқанаты Çuvaşça пĕчĕк каçхи çара çерçи, каçхи пĕчĕк çара çерçи İngilizce lesser noctule bat, lesser noctule, Leisler's noctule, Leisler's bat Frizce boskflearmûs Felemenkçe bosvleermuis Lüksemburgca klengen Owendsegler Almanca kleiner Abendsegler Danca Leisler's flagermus İsveççe Leislers fladdermus Litvanca mažasis nakviša Letonca mazais vakarsikspārnis Rusça малая вечерница, вечерница Лейслера Beyaz Rusça малая вячэрніца Ukraynaca мала вечірниця, вечірниця Лейслерова Lehçe borowiaczek, borowiec Leislera Çekçe netopýr stromový, nedopír chlupatopěstný, nedopír chlupatopestrý, netopýr Leislerův, letouň lesní Slovakça raniak malý Bulgarca малък вечерник Makedonca шумски вечерник, шумски самрачник Slovence gozdni mračnik Hırvatça mali večernjak Boşnakça mali noćni šišmiš, Lajslerov noćni šišmiš Sırpça мали ноћник, мали вечерњи љиљак İrlandaca ialtóg Leisler İskoç Galcesi ialtag Leisler (sg) ialtagan Leisler (pl) Man Galcesi craitnag rangagh Bretonca nozigell Leisler Fransızca noctule de Leisler, petite noctule Oksitanca noctula de Leisler Katalanca (Katalonya & Andorra) nòctul petit, ratpenat nóctul petit [rat penat nóctul petit] Balear Katalancası ratapinyada nòctula petita Valensiya Katalancası rata penada nóctul petit, nòctul menut İspanyolca nóctulo pequeño, nóctulo menor, nóctulo de Leisler, murciélago nocturno Galiççe morcego de Leisler, nóctulo pequeno Portekizce morcego-arborícola-pequeno, morcego-noctulo-de-Leisler Rumançça sgolanotg pitschen İtalyanca nottola minore, nottula minore, nottola di Leisler Rumence liliac-mic-de-amurg, liliac mic Arnavutça lakuriq nate i Leisler-it (art: lakuriqi i natës i Leislerit), lakuriqi i vogël i mbrëmjes Yunanca μικρονυκτοβάτης Farsça خفاش جنگلی Macarca szőröskarú koraidenevér, szoröskarú denevér Estonca väikevidevlane Fince metsälepakko Çince 小山蝠 xiǎoshān fú 小夜蝠 xiǎoyè fú Gürcüce მცირე მეღამურა mts’ire meğamura Baskça gau-saguzar txiki (art: gau-saguzar txikia), Leisler gau-saguzar Arapça خفاش نوكتول الصغير ḫuffāşu nūktūlu's-saġīr

Nyctalus noctula (Schreber 1774), Vespertilio noctula Schreber 1774, Vesperugo noctula Blasius 1857, Pterygistes noctula Miller 1897; Nyctalus velutinus Allen 1923; Noctula serotina Bonaparte 1841; Vespertilio lardarius Müller 1776; Vespertilio magnus Berkenhout 1789; Vespertilio altivolans White 1789; Vespertilio major Leach 1816; Vespertilio proterus Kuhl 1818; Vespertilio rufescens Brehm 1829; Vespertilio palustris Crespon 1844; Vesperugo plancei Gerbe 1880; Vesperus sinensis Peters 1880

Türkçe bayağı akşamcıyarasa [bayağı akşamcı yarasa], akşamcı yarasa, erkenci yarasa, erkenuçan yarasa, kokaryarasa [kokar yarasa], etkanat, şeytankuşu Azerice kürən axşam yarasası, kürəni axşam yarasası Türkmence çypar agşamçy ýaryganat Kazakça қызғылт жарқанат, ымырт жарқанаты Kırgızca саргыч жарганат Çuvaşça хĕрлемес каçхи çара çерçи, каçхи хĕрлемес çара çерçи, хĕрлемес çара çерçи Moğolca бүрэнхийн хонгор багваахай, хонгор бүрэнхийвч, бүрэнхийн соотон багваахай İngilizce common noctule bat, common noctule Frizce reade flearmûs, rosse flearmûs Felemenkçe rosse vleermuis, vroegvlieger Lüksemburgca groussen Owendsegler Almanca großer Abendsegler Danca brunflagermus Norveççe (bokmål) storflaggermus Norveççe (nynorsk) storflaggermus İsveççe stor fladdermus Litvanca rudasis nakviša Letonca rūsganais vakarsikspārnis Rusça рыжая вечерница, ранний кожан Beyaz Rusça рыжая вячэрніца Ukraynaca руда вечірниця, дозорна вечірниця Lehçe borowiec wielki Çekçe netopýr rezavý, netopýr malý, nedopír malý, netopýr chlupatoblanný, nedopír chlupatoblanný, netopýr nejranější, netopýr nejrannější, netopýr velký, netopýr lesní, letouň ranný Slovakça raniak hrdzavý Bulgarca ръждив вечерник, обикновен вечерник, кафяв вечерник Makedonca лисест вечерник Slovence navadni mračnik, lesni netopir Hırvatça rani večernjak Boşnakça noćni šišmiš Sırpça средњи ноћник, рани вечерњи љиљак, рани љиљак İskoç Galcesi ialtag noctula (sg) ialtagan noctula (pl) Galler Galcesi ystlum mawr Bretonca nozigell voutin (sg) nozigelled boutin (pl) Fransızca noctule commune Oksitanca granda noctula Katalanca (Katalonya & Andorra) nòctul gros, rat penat nóctul, ratpenat nòctul mitjà Balear Katalancası ratapinyada nocturna mitjana Valensiya Katalancası rata penada nóctul İspanyolca nóctulo mediano, nóctulo común Galiççe morcego ruivo Portekizce morcego-arborícola-grande, morcego-noctulo-europeu, morcego-caseiro-comum Rumançça sgolanotg grond İtalyanca nottola comune, nottula comune Rumence liliac-mare-de-amurg, liliacul de amurg, liliac de seară Arnavutça lakuriqi i natës noktulë (art), lakuriqi i hershëm i mbrëmjes, noktule Yunanca νυκτοβάτης Macarca rőt koraidenevér Fince isolepakko Estonca suurvidevlane Korece 멧박쥐 mesbagjwi Japonca ヨーロッパヤマコウモリ yōroppayamakoumori («Avrupa dağ yarasası») Çince 山蝠 shān fú 夜蝠 yè fú Yue (Kanton) Çincesi 褐山蝠 hè shān fú Gürcüce ქარცი მეღამურა k’arts’i meğamura, მწითური მეღამურა mtsit’uri meğamura Baskça gau-saguzar ertain (art: gau-saguzar ertaina), gau-saguzar (art: gau-saguzarra) İbranice רמשן לילי Arapça خفاش نوكتول عادي ḫuffāşu nūktūl ʿādī Maltaca noktula

Pipistrellus Kaup 1829, Pipistrella Bonaparte 1837; Afropipistrellus Thorn, Kock and Cuisin 2007; Romicia Gray 1838, Romicius Blyth 1840; Vesperugo Keyserling and Blasius 1839, Euvesperugo Acloque 1899; Nannugo Kolenati 1856; Alobus Peters 1868; Eptesicops Roberts 1926; Vansonia Roberts 1946; Attalepharca Menu 1987; Nycterikaupius Menu 1987

Özbekçe нетопир (< Rus. нетопырь) Başkurtça ваҡ ҡолаҡ ярғанаттар [ваҡҡолаҡ ярғанаттар] İngilizce pipistrelles, pipistrelle bats Felemenkçe dwergvleermuis (sg) dwergvleermuizen (pl), echte dwergvleermuizen Almanca Zwergfledermäuse, Pipistrellen Litvanca šikšniukas (sg) šikšniukai (pl) Rusça нетопырь (sg) нетопыри (pl) Beyaz Rusça нетапыр, скурлат Ukraynaca нетопир Lehçe karlik Çekçe zakrslí netopýři Slovakça večernica Bulgarca прилепче («yarasacık») Slovence mali netopirji Hırvatça netopir Bretonca pipistrell (sg) pipistrelled (pl) Fransızca pipistrelle (sg) pipistrelles (pl) Oksitanca pipistrèla (sg) pipistrèlas (pl) Rumançça pipistrel Arnavutça pipistrel (art: pipistreli) Ermenice փոքրաչղջիկ Seylanca කොස්ඇට-වවුලා Macarca törpedenevér (sg) törpedenevérek (pl) Fince piippalepakot Japonca アブラコウモリ属 aburakōmori zoku Çince 伏翼属 fú yì shǔ Tayvan Çincesi 家蝠屬 jiā fú shǔ Baskça pipistrelo (art: pipistrelo), pispistrelo (art: pispistrelo) Maltaca pipistrell

Pipistrellus kuhlii (Kuhl 1817) Méhely 1900 ~ Pipistrellus (Pipistrellus) kuhlii (Kuhl 1817) Hayman and Hill 1971, Pipistrellus kuhli Thomas 1898, Pipistrellus kühli Satunin 1909, Pipistrellus (Pipistrellus) kuhli Ellerman 1953, Pipistrellus (Pipistrellus) kuhlii kuhlii Hayman and Hill 1971, Pipistrellus kuhlii kuhlii Heim de Balsac 1936, Pipistrellus (Pipistrellus) kuhli kuhli Ellerman 1953, Pipistrellus kuhli kuhli Wroughton 1918, Pipistrellus kühli kühli Laurent 1937, Pipistrellus (Romicia) kuhli Anonymus 1959, Vespertilio (Pipistrellus) kuhli Trouessart 1905, Vesperugo kuhlii Keyserling and Blasius 1839, Vesperugo kühli Dobson 1880, Vesperugo (Vesperugo) kuhlii Blasius 1853, Vesperugo (Vesperugo) kuhli Blanford 1891, Vesperugo (Euvesperugo) kuhli Acloque 1899, Vespertilio (Vesperugo) kuhlii Wagner 1855, Vespertilio kuhlii Kuhl 1817, Vespertilio (Nannugo) kuhlii Koch 1862, Nannugo kuhlii Kolenati 1856, Scotophilus kuhlii Gray 1838; Pipistrellus (Pipistrellus) kuhlii pallidus Hayman and Hill 1971, Pipistrellus kuhlii pallidus Heim de Balsac 1936, Pipistrellus (Pipistrellus) kuhli pallidus Ellerman and Morrison-Scott 1966, Pipistrellus kuhli pallidus Aellen and Strinati 1969; Pipistrellus kühli latastei Laurent 1937; Pipistrellus kuhlii albolimbatus Panouse 1951; Pipistrellus (Pipistrellus)] kuhlii marginatus Koopman 1994, Pipistrellus kuhlii marginatus Qumsiyeh 1985, Pipistrellus kuhli marginatus Gaisler 1972, Pipistrellus marginatus Dobson 1871, Pipistrella marginata Loche 1867, Vespertilio (Pipistrellus) marginatus De Filippi 1865, Vespertilio marginatus Cretzschmar 1830; Vespertilio (Nannugo) marginatus Koch 1862, Nannugo marginatus; Vesperugo marginatus Heuglin and Fitzinger 1866; Scotophilus marginatus Tomes 1857; Pipistrella minuta Loche 1867 {epitet: Kuhlii < Heinrich Kuhl (1797-1821)}

Türkçe beyazyakalı yarasa [beyaz yakalı yarasa], beyazyakalıklı yarasa [beyaz yakalıklı yarasa], beyazşeritli yarasa [beyaz şeritli yarasa], beyazkenarlı yarasa [beyaz kenarlı yarasa] Azerice Küli şəbpərəsi Türkmence ortaýer deňzi ýaryganaty Özbekçe ўрта денгиз нетопири Kazakça жерорта теңізі жарқанаты İngilizce Kuhl's pipistrelle, Kuhl's Pipistrelle bat, Kuhl's bat, great pipistrelle, white stripe bat Afrikanca Kuhl se vlermuis, Kuhl-vlermuis Felemenkçe Kuhls dwergvleermuis Almanca Weißrandfledermaus, Weißrand-Pipistrelle, haarbindige Dämmerungsfledermaus İsveççe Kuhls fladdermus Rusça средиземноморский нетопырь, средиземный нетопырь, нетопырь Куля Ukraynaca білосмугий нетопир, нетопир Куля, середземноморський нетопир, середземномноморський нетопир Lehçe karlik średni, karlik Kuhla, karlik białoobrzeżony Çekçe netopýr vroubený, netopýr červenohlavý, netopýr jižní, nedopír celouchý Slovakça netopier južný, večernica južná Bulgarca средиземноморско прилепче Makedonca белорабен лилjак, кулиев лилјак Slovence belorobi netopir Hırvatça bjelorubi šišmiš, bjelorubi netopir Boşnakça kulijev šišmiš Sırpça белоруби слепи мишић Bretonca pipistrell Kuhl Fransızca pipistrelle de Kuhl, pipistrelle géante Oksitanca pipistrèla de Kuhl Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de vores clares [rat penat de vores clares], ratapinyada de vores clares, ratapinyada pipistrel·la de vores clares Balear Katalancası ratapinyada de vores clares Valensiya Katalancası rata penada de vores clares İspanyolca murciélago de borde claro Galiççe morcego de beira branca, morcego de Kuhl Portekizce morcego-de-anão-de-Kuhl, morcego-pipistrelo-de-Kuhl, morcego-de-Kuhl Rumançça pipistrel da Kuhl İtalyanca pipistrello albolimbato, pipistrello di Kuhl Rumence liliacul cu dungă albă Arnavutça pipistreli i Kuhl-it, lakuriqi me njolla të bardha Yunanca λευκονυχτερίδα Farsça خفاش بال‌سفید Macarca fehérszélű törpedenevér Fince kapearäpyläpiippa, kuhlinpipistrelli, kuhlinpikkulepakko Estonca vahemere nahkhiir Çince 库氏伏翼 kù shì fú yì 白邊油蝠 bái biān yóu fú Gürcüce ხმელთაშუაზღვის ღამორი Baskça Kuhl pipistrelo (art: Kuhl pipistreloa), Kuhl saguzar (art: Kuhl saguzarra) İbranice עטלפון לבן-שוליים Arapça خفاش كوهل ḫuffāşu kūhl خفاش كُهل ḫuffāşu kuhl خفاش كوهلي ḫuffāşu kūhlī خفاش كولى ḫuffāşu kūlī Maltaca pipistrell ta’ Kuhl

Pipistrellus nathusii (Keyserling and Blasius 1839) ~ Pipistrellus (Pipistrellus) nathusii, Pipistrellus nathusi (Keyserling & Blasius 1839), Vesperugo nathusii Méhely 1900; Vesperugo nathusii unicolor Fatio 1905, Pipistrellus (Pipistrellus) unicolor Fatio 1905; Pipistrellus abramus Trouessart 1910 {epitet: Nathusii < Hermann Engelhard von Nathusius (1809-1879)}

Türkçe pürtüklü yarasa, pürtükderili yarasa [pürtük derili yarasa], sertderili yarasa [sert derili yarasa] Azerice Natuzius şəbpərəsi Tatarca урман ярканаты Başkurtça Натузиус ваҡ ҡолаҡ ярғанаты Kazakça тоғай жарқанаты Kırgızca токойдун кидик жарганаттары Çuvaşça Натузиус çара çерçийĕ İngilizce Nathusius's pipistrelle Frizce rûge lytse flearmûs, Nathusius lytse flearmûs, rûge dwerchflearmûs Felemenkçe ruige dwergvleermuis Lüksemburgca Rauhautfliedermaus Almanca Rauhautfledermaus Danca troldflagermus Norveççe (bokmål) trollflaggermus Norveççe (nynorsk) trollflaggermus İsveççe trollfladdermus İzlandaca trítilblaka Litvanca Natuzijaus šikšniukas Letonca Natūza sikspārnis Rusça лесной нетопырь, нетопырь Натузиуса Beyaz Rusça лясны нетапыр, лясны скурлат, нетапыр Натузiуса Ukraynaca лісовий нетопир, нетопир Натузіуса, нетопир Натузія Lehçe karlik większy Çekçe netopýr parkový, netopýr větší, letouň krovný Slovakça netopier parkový, večernica parková Bulgarca прилепче на Натузий, прилеп на Натузий Makedonca натузиев лилјак, натусиев лилјак Slovence Nathusijev netopir Hırvatça mali šumski šišmiš, šumski netopir Boşnakça natuzijev šišmiš Sırpça шумски слепи мишић, натузијев патуљасти љиљак Bretonca pipistrell Nathusius Fransızca pipistrelle de Nathusius Oksitanca pipistrèla de Nathusius Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat fals, ratapinyada falsa, ratapinyada pipistrel·la falsa Balear Katalancası ratapinyada de Nathusius Valensiya Katalancası rata penada pipistrel·la falsa. rata penada pipistrel·la falsa İspanyolca murciélago de Nathusius Galiççe morcego de Nathusius Portekizce morcego-pipistrelo-do-Leste-europeu Rumançça pipistrel da Nathusius İtalyanca pipistrello di Nathusius Rumence liliac-cu-pielea-aspră Arnavutça pipistrel i Nathusius-it, lakuriqi i vogël i pyllit Yunanca νυχτερίδα του Νάθους, νυχτερίδα του Nathusius Macarca durvavitorlájú törpedenevér Ova Maricesi чодыравычыраҥге («iri yarasa») Fince pikkulepakko Estonca pargi-nahkhiir Çince 纳氏伏翼 nà shì fú yì 厚皮油蝠 hòu pí yóu fú Gürcüce ნათუზისეული ღამურა, ტყის ღამორი Baskça Nathusius pipistrelo (art: Nathusius pipistreloa)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber 1774) Méhely 1900 ~ Pipistrellus (Pipistrellus) pipistrellus (Schreber 1774) Ellerman and Morrison-Scott 1966, Pipistrellus pipistrellus pipistrellus Ognev 1928, Pipistrellus (Pipistrellus) pipistrellus pipistrellus Aellen 1959, Vespertilio pipistrellus Schreber 1774, Vespertilio (Vesperugo) pipistrellus Wagner 1855, Vesperus (Vesperugo) pipistrellus Keyserling and Blasius 1839, Vesperugo pipistrellus Doderlein 1871, Vesperugo (Vesperugo) pipistrellus Blasius 1853, Vesperugo (Euvesperugo) pipistrellus Acloque 1899, Vespertilio (Nannugo) pipistrellus Koch 1863, Vesperugo (Nannugo) pipistrellus Kolenati 1856, Nannugo pipistrellus Kolenati 1860, Scotophilus pipistrellus Tomes 1857

Türkçe bayağı cüce yarasa, Avrupa cüce yarasası, cüce yarasa, küçük yarasa, pipistrel Azerice cırtdan şəbpərə Türkmence göýdük ýaryganat Özbekçe митти нетопир Tatarca кәрлә ярканат kärlä yarqanat Başkurtça кәрлә ваҡ ярғанат Kazakça ергежейлі жарқанат Kırgızca кыдычый жарганат, кидик жарганат İngilizce common pipistrelle, common pipistrelle bat, 45 kHz pipistrelle, small house-bat Frizce lytse flearmûs, dwerchflearmûs Felemenkçe gewone dwergvleermuis, dwergvleermuis Lüksemburgca Zwergfliedermaus Almanca Zwergfledermaus, kahlschienige Dämmerungsfledermaus Danca dværgflagermus, pipistrelflagermus Norveççe (bokmål) tusseflaggermus Norveççe (nynorsk) tusseflaggermus İsveççe pipistrell Litvanca šikšniukas nykštukas Letonca pundursikspārnis Rusça нетопырь-карлик (pl: нетопыри-карлики), малоголовый нетопырь, малый нетопырь Beyaz Rusça нетапыр-карлік, скурлат-карлік Ukraynaca нетопир-карлик, малий нетопир, звичайний нетопир Lehçe karlik malutki Çekçe netopýr hvízdavý, nedopír hvízdavý, netopýr malý, netopýr pisklavý, letouň zakrpený Slovakça netopier hvízdavý, večernica malá Bulgarca кафяво прилепче Makedonca џуџест лилјак, кафеав [art: кафеавиот] лилјак Slovence mali netopir Hırvatça patuljasti šišmiš, patuljasti netopir Boşnakça mali šišmiš Sırpça мали слепи мишић, патуљасти љиљак İskoç Galcesi ialtag fheasgarach (sg) ialtagan feasgarach (pl) Man Galcesi craitnag Galler Galcesi ystlum lleiaf Bretonca pipistrell voutin (sg) pipistrelled boutin (pl) Fransızca pipistrelle commune Oksitanca pipistrèla comuna Katalanca (Katalonya & Andorra) pipistrel·la, ratapinyada pipistrel·la, ratapinyada pipistrel·la comuna, ratapinyada, ratapinyada comuna, ratpenat comú [rat penat comú], muricec comú, muriec Balear Katalancası ratapinyada comuna, ratapinyada petita Valensiya Katalancası rata penada comuna, pipistrel.la comuna İspanyolca murciélago común, murciélago enano Galiççe morcego común, morcego unteiro Portekizce morcego-anão, morcego-pipistrelo-do-Norte-europeu Rumançça pipistrel nanin İtalyanca pipistrello nano, pipistrello comune Rumence liliac-pitic [liliac pitic] Arnavutça pipistrel i zakonshem (art: pipistreli i zakonshëm), lakuriqi xhuxh Yunanca νανονυχτερίδα Ermenice թզուկ փոքրաչղջիկ Farsça خفاش لب کوتاه Macarca közönséges törpedenevér, törpedenevér [törpe denevér] Fince vaivaislepakko Estonca kääbus-nahkhiir Çince 伏翼 fú yì 油蝠 yóu fú Gürcüce ჩია ღამორი, ჩია ღამურა, ჩია რამურა, ჯუჯა ღამორი Baskça pipistrelo txiki (art: pipistrelo txikia), pispistrelo txiki (art: pispistrelo txikia), pispistrelo arrunt (art: pispistrelo arrunta), saguzar arrunt (art: saguzar arrunta), saguzar (art: arrunta) İbranice עטלפון אירופי Arapça خفاش بيبيستريل عادي ḫuffāşu bībīstrīl ʿādī Maltaca pipistrell

Pipistrellus pygmaeus (Leach 1825) ~ Pipistrellus (Pipistrellus) pygmaeus; Pipistrellus mediterraneus ~ Pipistrellus (Pipistrellus) mediterraneus Cabrera 1904

Türkçe Akdeniz cüce yarasası Azerice piqmey şəbpərə İngilizce Soprano pipistrelle Felemenkçe kleine dwergvleermuis Almanca Mückenfledermaus Norveççe (bokmål) dvergflaggermus Norveççe (nynorsk) dvergflaggermus İsveççe dvärgfladdermus Litvanca Sopraninis šikšniukas Letonca pigmejsikspārnis Rusça малый нетопырь, нетопырь-пигмей Ukraynaca нетопир-пігмей, малий нетопир Lehçe karlik drobny Çekçe netopýr nejmenší, nedopír kařelný Slovakça netopier pískavý, večernica pískavá, večernica Leachova Bulgarca малко кафяво прилепче Slovence drobni netopir Hırvatça močvarni patuljasti šišmiš Boşnakça patuljasti šišmiš Sırpça патуљасти слепи мишић Galler Galcesi ystlum lleiaf meinlais, ystlum lleiaf soprano Fransızca pipistrelle soprane, pipistrelle pygmée Oksitanca pipistrèla pigmèa Katalanca (Katalonya & Andorra) ratapinyada pipistrel·la nana, ratapinyada nana ratapinyada pipistrel·la soprano Balear Katalancası ratapinyada soprano, ratapinyada de Cabrera Valensiya Katalancası rata penada de Cabrera İspanyolca murciélago de Cabrera Galiççe morcego pigmeo Portekizce morcego-pipistrelo-pigmeu-da-Europa-Ocidental Rumançça pipistrel soprano İtalyanca pipistrello soprano Rumence liliacul-pitic mediteranean Arnavutça lakuriqi xhuxh i moqaleve Yunanca μικρονυχτερίδα Ermenice գաճաճ փոքրաչղջիկ Macarca szoprán törpedenevér Fince kääpiölepakko Estonca pügmee-nahkhiir Gürcüce ჯუჯა ღამურა Baskça saguzar mediterraneo (art: saguzar mediterraneoa) Maltaca pipistrell

Pipistrellus savii Hypsugo savii

Vespertilionini Gray 1821

Çekçe praví netopýři

Hypsugo Kolenati 1856

Ukraynaca нетопир-гіпсуг, гірський лилик Çekçe skalní netopýři Fransızca vespère (sg) vespères (pl) Tayvan Çincesi 高級伏翼屬 gāojí fú yì shǔ

Hypsugo savii (Bonaparte 1837) Horácek and Hanák 1986, Hypsugo savii savii Horácek, Hanák, and Gaisler 2000, Pipistrellus (Hypsugo) savii Hill and Harrison 1987, Pipistrellus (Hypsugo) savii savii Lanza and Azzaroli 1971, Pipistrellus savii Miller 1912, Pipistrellus (Pipistrellus) savii Ellerman and Morrison-Scott 1966, Pipistrellus (Pipistrellus) savii savii Ellerman and Morrison-Scott 1966, Pipistrellus savii savii Kahmann and Goerner 1956, Vespertilio savii Bonaparte 1837, Vespertilio (Vesperugo) savii Wagner 1855, Vesperugo savii Blasius 1853, Vesperugo (Vesperus) savii Keyserling and Blasius 1839, Vesperus savii Kolenati 1856, Vesperus (Meteorus) savii Kolenati 1856, Vespertilio (Meteorus) savii Koch 1862; Hypsugo savii darwini Trujillo, Ibáñez and Juste 2002, Hypsugo savii darwinii Pestano Brown, Suárez, and Fajardo 2003, Pipistrellus (Pipistrellus) savii darwini Ellerman and Morrison-Scott 1966, Hypsugo cf. darwinii Mayer 2007, 1859 Scotophilus darwini Tomes, 1887 Scotophilus darwinii Doria; Pipistrellus savii ochromixtus Gharaibeh 1997, Vespertilio ochromixtus Cabrera 1904 {epitet: Savii < Gaetano Savi (1769-1844)}

Türkçe Savi cüceyarasası [Savi cüce yarasası], Savi'nin cüce yarasası, Savi yarasası Azerice Savi şəbpərəsi Türkmence kožan görnüşli ýaryganat Özbekçe кожансимон нетопир Kazakça жарғакты жарқанат Moğolca борхон турсаахай, бор турсаахай İngilizce Savi's pipistrelle, Savi's pipistrelle bat Felemenkçe Savi's dwergvleermuis, alpendwergvleermuis, alpenvleermuis Almanca Alpenfledermaus, Alpen-Pipistrelle, herzohrige Abendfledermaus İsveççe alpfladdermus Rusça нетопырь кожановидный, кожанок Тамерлана, крымский кожанок, быстрокрылый кожанок Ukraynaca гірський нетопир, гірський лилик, лиликовидний нетопир, кажаноподібний нетопир Lehçe karlik Saviego Çekçe netopýr Saviův, netopýr alpský Slovakça večernica horská, večernica Saviho, netopier Saviho, večernica Saviova Bulgarca прилеп на Сави, Савиево прилепче Makedonca савиев [art: савиевиот] лилjак Slovence Savijev netopir Hırvatça primorski šišmiš, Savijev netopir Boşnakça savijev šišmiš Sırpça планински слепи мишић Bretonca pipistrell Savi Fransızca vespère de Savi, pipistrelle de Savi Oksitanca pipistrèla de Savi Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat muntanyenc, ratpenat muntanyero [rat penat muntanyero] Balear Katalancası ratapinyada muntanyenca Valensiya Katalancası rata penada muntanyenca İspanyolca murciélago montañero, murciélago de montaña Galiççe morcego de monte Portekizce morcego-de-Savi, morcego-pipistrelo-de-Savi Rumançça pipistrel da las Alps, pipistrel da Savi İtalyanca pipistrello di Savi Rumence liliacul lui Savii Arnavutça lakuriqi bregdetar (art), pipistreli i Sav-it Yunanca βουνονυχτερίδα Farsça خفاش دورنگ ḫuffāş-i dū-reng («iki renkli yarasa») خفاش ساوی ḫuffāş-i sāvī («Savi yarasası») Bengalce সাভির চামচিকা Sābhira cāmacikā Macarca alpesi denevér, alpesi törpedenevér Fince vuoristopiippa, alppipipistrelli, alppipikkulepakko Estonca alpi nahkhiir Korece 대구양박쥐 daeguyangbagjwi Japonca オオアブラコウモリ ooaburakoumori Çince 萨氏伏翼 sà shì fú yì 山油蝠 shān yóu fú Gürcüce სავის ღამორი Baskça mendiko saguzarra, Savi saguzar (art: Savi saguzarra) İbranice עטלפון סאבי Arapça خفاش سافي ḫuffāşu sāfī

Vespertilio Linnaeus 1758

İngilizce frosted bats, parti-coloured bats Almanca Zweifarbfledermäuse Litvanca plikšnys (sg) plikšniai (pl) Rusça двухцветные кожаны, двуцветные кожаны Ukraynaca лилик, двобарвний лилик Lehçe mroczek Çekçe pestří netopýři, nedopírové, netopíři, noční létačové, noční letouni Bulgarca кожовидни прилепи Makedonca полноќник Slovence dvobarvni netopirji Bretonca serotin (sg) serotined (pl) Fransızca sérotine (sg) sérotines (pl) Oksitanca serotina (sg) serotinas (pl) Rumançça serotin İtalyanca serotino Fince kimolepakot Korece 애기박쥐속 aegibagjwisog Japonca ヒナコウモリ属 hinakoumori zoku Çince 蝙蝠屬 biānfú shǔ

Vespertilio murinus Linnaeus 1758, Eptesicus murinus Linnaeus 1758; Vepertilio murinus ussuriensis Wallin 1969; Vespertilio siculus Daday 1885, Vesperus siculus Verhandl 1886, Eptesicus siculus Trouessart 1910; Vespertilio discolor Kuhl 1819, Vesperugo discolor Blasius 1857; Vesperugo discolor luteus Kastschenko 1905; Vesperugo discolor michnoi Kastschenko 1905; Vesperus (Marsipolaemus) albogularis Peters 1872, Vesperus (Marsipolaemus) albigularis Peters 1872; Veperugo krascheninnikovi Eversmann 1853

Türkçe ikirenkli yarasa, çift renkli yarasa [çiftrenkli yarasa] Azerice ikirəng könlücə, iki rəng gönlücə Türkmence ikireňkli yaryganat Özbekçe икки рангли кожан Tatarca ике төсле кушканат Kazakça көптүсті жарқанат, екітүсті жарқанат. қостүсті жарқанат, қостүсті маймұрын Kırgızca эки түстүү жарганат Çuvaşça икĕ тĕслĕ сăранчăк, ик тĕслĕ çара çерçи Moğolca буурал сармаахай İngilizce parti-coloured bat, leather-winged bat Frizce twakleurige flearmûs Felemenkçe tweekleurige vleermuis Lüksemburgca Zweefaarffliedermaus Almanca Zweifarbfledermaus Danca skimmelflagermus Norveççe (bokmål) skimmelflaggermus Norveççe (nynorsk) skimmelflaggermus İsveççe gråskimlig fladdermus Litvanca dvispalvis plikšnys, dvispalvis šikšnys Letonca divkrāsains sikspārnis Rusça двухцветный кожан, двухцветная летучая мышь Beyaz Rusça двуколерны кажан, сценны вячэрнік Ukraynaca двоколірний лилик, двобарвний лилик Lehçe mroczek posrebrzany Çekçe netopýr pestrý, netopýr peřestý, nedopír peřestý, netopýr tmavý, netopýr dvojbarevný Slovakça netopier pestrý, večernica pestrá, večernica tmavá Bulgarca двуцветен кожовиден прилеп, двуцветен прилеп Makedonca шарен полноќник Slovence dvobarvni netopir, ponočni netopir Hırvatça dvobojni šišmiš Boşnakça dvobojni šišmiš Sırpça двобојни вечерњак, двобојни љиљак Bretonca serotin daouli Fransızca sérotine bicolore Oksitanca serotina bicolòra Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat argentat, ratpenat bicolor İspanyolca murciélago bicolor Galiççe morcego bicolor Portekizce morcego-serotino-bicolor Rumançça serotin d’argient İtalyanca serotino bicolore Rumence liliac de fereastră, liliac de fereastră ziduri, liliac de ziduri, liliac-bicolor, liliacul bicolor Arnavutça lakuriqi i natës mi, lakuriq nate dyngjyrësh, lakuriqi dyngjyrësh, lakuriqi dyngjyrësh, lakuriqi “qimeargjendë” Yunanca παρδαλονυχτερίδα, διχρωμικός νυχτερίδα Ermenice երկգույն մաշկեղ չղջիկ Farsça خفاش برفکی Macarca fehértorkú denevér Fince kimolepakko Estonca hõbe-nahkhiir, suur-nahkhiir Korece 북방애기박쥐 bugbang-aegibagjwi 애기박쥐 aegibagjwi Japonca ヒメヒナコウモリ himehinakoumori Çince 普通蝙蝠 pǔtōng biānfú 霜蝠 shuāng fú Gürcüce ჩვეულებრივი ღამურა Sevahilice popo-jioni rangi-mbili

Myotinae Tate 1942

Kırgızca накта жарганаттар (?) Çekçe netopýrcové Korece 윗수염박쥐아과 wis-suyeombagjwiagwa

Myotis Kaup 1829, Myotis subgenus Myotis, Euvespertilio Acloque 1899, Nystactes Kaup 1829, Paramyotis Bianchi 1917 {new name for Nystactes}; Myotis subgenus Isotus, Isotus Kolenati 1856; Myotis subgenus Leuconoe, Loeconoë ~ Loeconoe Boie 1830, Capaccinius Bonaparte 1841, Comastes Fitzinger 1870; Myotis subgenus Selysius, Selysius Bonaparte 1841, Brachyotus Kolenati 1856; Myotis subgenus Chrysopteron, Chrysopteron Jentink 1910; Myotis subgenus Pizonyx, Pizonyx Miller 1906; Trilatitus Gray 1842; Vespertilio (Pternopterus) Peters 1867; Aëorestes Fitzinger 1870; Exochurus Fitzinger 1870; Dichromyotis Bianchi 1917; Megapipistrellus Bianchi 1917; Rickettia Bianchi 1917; Anamygdon Troughton 1929; Hesperomyotis Cabrera 1958

Türkçe farekulak yarasa, farekulaklı yarasa Azerice gecə şəbpərəsi Türkmence gijeçi ýaryganat Özbekçe кўршапалак, туншапалак Tatarca төн ярканаты Başkurtça төн күбәләге, төн ярғанаты Kırgızca жарганаттар (sensu str.) Yakutça сарыы кынаттар уустара Moğolca багваахай İngilizce mouse-eared bats, little brown bats, hairy bats, large-footed bats Frizce mûsear Kuzey Frizcesi müsuar Afrikanca langhaarvlermuis Felemenkçe muisoorvleermuis Almanca Mausohren, Mausohrfledermäuse Litvanca pelėausis (sg) pelėausiai (pl) Letonca naktssikspārnis (sg) naktssikspārņi (pl) Rusça ночница (sg) ночницы (pl), короткоухие летучие мыши Beyaz Rusça начніца (sg) начніцы (pl) Ukraynaca нічниця, нічвид Lehçe nocek (sg) nocki (pl) Çekçe netopýři myší, ouška myší, netopýrcové Bulgarca нощник (sg) нощници (pl) Makedonca ноќник Slovence navadni netopirji Sırpça вечерњак Bretonca gousperell [ar c'housperell] (sg) gousperelled (pl) Fransızca murin (sg) [les] murins (pl), vespertilion Oksitanca vespertilion, murin Asturca esperteyón İspanyolca murciélago ratonero, murciélago orejas de ratón, murcielaguito Portekizce morcegos-de-orelhas-de-rato Rumançça vespertil İtalyanca vespertilio Ermenice գիշերաչղջիկ, գիշերային չղջիկ Fince siippa (sg) siipat (pl), aitosiipat Estonca lendlane Korece 윗수염박쥐속 wis-suyeombagjwisog Japonca ホオヒゲコウモリ属 hoohigekoumori zoku Çince 鼠耳蝠屬 shǔ ěr fú shǔ Yue (Kanton) Çincesi 鼠耳蝠屬 shǔ ěr fú shǔ Tayvan Çincesi 鼠耳蝠屬 shǔ ěr fú shǔ Vietnamca dơi tai Gürcüce მღამიობი mğamiobi

Myotis myotis (Borkhausen 1797), Vespertilio myotis Borkhausen 1797

Türkçe büyük farekulaklı yarasa [büyük fare kulaklı yarasa], farekulaklı büyükyarasa [fare kulaklı büyük yarasa], farekulak yarasa, farekulaklı yarasa, sıçankulaklı yarasa, dev yarasa [devyarasa], cüce yarasa, küçük kahverengi yarasa Kırgızca доо жарганат İngilizce greater mouse-eared bat Frizce mûsearflearmûs, grutte mûsear Kuzey Frizcesi grat müsuar Felemenkçe vale vleermuis Lüksemburgca grousst Mausouer Almanca großes Mausohr Norveççe (bokmål) stor musøre Norveççe (nynorsk) stor musøyre İsveççe stort musöra Litvanca didysis pelėausis Letonca lielais naktssikspārnis Rusça большая ночница, серая ночница Beyaz Rusça вялікая начніца Ukraynaca велика нічниця, звичайна нічниця Lehçe nocek duży Çekçe netopýr velký, netopýr veliký, natopýr velký, myšan veliký, veliký létač, netopýr myšowý, nedopír myšowý, nedopýr myšowý, nedopýr mišový, netopýr myší, netopýr obecný, netopýrec obecný Slovakça netopier veľký, netopier obyčajný Bulgarca голям нощник Makedonca голем [art: големиот] ноќник, голем лилјaк Slovence navadni netopir, uhati netopir Hırvatça veliki šišmiš Boşnakça veliki mišouhi šišmiš Sırpça велики мишоухи вечерњак İskoç Galcesi ialtag luch-cluasach mhòr (sg) ialtagan luch-cluasach mòra (pl) Bretonca gousperell skouarnek vras Fransızca grand murin, vespertilion murin Oksitanca grand murin Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de musell llarg, ratapinyada de musell llarg, ratpenat orellut gran Balear Katalancası ratapinyada de morro llarg, ratapinyada gran Valensiya Katalancası rata penada de morro gran Asturca esperteyón, esperteyu grande İspanyolca murciélago ratonero grande, murciélago ratero, murciélago de orejas de ratón grande Galiççe morcego rateiro grande, morcego de orellas de rato grande Portekizce morcego-rato-grande, morcego-grande-europeu Rumançça vespertil ureglia-mieur grond İtalyanca vespertilio maggiore Rumence liliac-mare, liliacul comun Arnavutça lakuriqi i madh veshëmiu (art), gollomëshi i madh veshëmiu (art), lakuriq nate veshëmiu i madh, lakuriqi i nates veshëmiu i madh, lakuriqi veshëmiu i madh, lakuriqi i madh Yunanca τρανομυωτίδα, μεγάλη μυοτίδα Hintçe बड़ा चमगादड़ baṛā camagādaṛa Macarca közönséges denevér Fince isosiippa, jättiläissiippa, jättisiippa Çince 大鼠耳蝠 dà shǔ ěr fú 鼠耳蝠 shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 大鼠耳蝠 dà shǔ ěr fú Baskça arratoi-belarri (art: arratoi-belarria), arratoi-belarri handia, saguzar arratoi-belarri handia, saguzar arratoizalea İbranice נשפון גדול , נישפון גדול Maltaca farfett il-lejl widnet il-ġurdien

Myotis myotis myotis; Myotis myotis myosotis Anonymus 1797 or 1800; Myotis myotis typus Koch 1865; Myotis myotis alpinus Koch 1865; Myotis myotis latipennis Crespon 1844; Myotis myotis spelaea Bielz 1886; Myotis myotis submurinus Brehm 1827

Myotis myotis macrocephalicus Harrison & Lewis 1961

İngilizce large skulled myotis

Myotis blythii (Tomes 1857), Vespertilio blythii Tomes 1857; Myotis myotis oxygnathus Trousseart 1910, Myotis oxygnathus Miller 1909, Vespertilio oxygnathus Monticelli 1885; Myotis blythii ancilla, Myotis ancilla Thomas 1910; Myotis omari Thomas 1906

Türkçe küçük farekulaklı yarasa [küçük fare kulaklı yarasa], farekulaklı küçükyarasa Azerice itiqulaq şəbpərə, itiqulaq gecə şəbpərəsi Türkmence ýitigulak gijeçi ýaryganat Kazakça үш құлақты жарқанат Kırgızca тик кулак жарганат İngilizce lesser mouse-eared bat Felemenkçe kleine vale vleermuis Almanca kleines Mausohr İsveççe litet musöra Rusça остроухая ночница, индийская ночница Ukraynaca гостровуха нічниця Lehçe nocek ostrouchy, nocek ostrouszny Çekçe netopýr východní Slovakça netopier ostrouchý, netopier Blythov, netopier východný Bulgarca остроух нощник Makedonca остроушест [art: остроушестиот] ноќник, блитиев лилјак Slovence ostrouhi netopir Hırvatça oštrouhi šišmiš Boşnakça mali mišouhi šišmiš Sırpça мали мишоухи вечерњак, оштроухи љиљак Bretonca gousperell skouarnek vihan Fransızca petit murin Oksitanca pichon murin Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de musell agut, ratapinyada de musell agut, ratpenat orellut mitjá, ratapinyada orelluda mitjana Balear Katalancası ratapinyada orelluda mitjana Valensiya Katalancası rata penada de morro agut Asturca esperteyón medianu İspanyolca murciélago ratonero mediano, murciélago ratonero, murciélago de orejas de ratón pequeño Galiççe morcego rateiro mediano, morcego de orellas de rato pequeño Portekizce morcego-rato-pequeno, morcego-de-orelhas-pequenas-de-Blyth Rumançça vespertil ureglia-mieur pitschen İtalyanca vespertilio minore, vespertilio di Blyth Rumence liliacul comun mic Arnavutça lakuriqi me veshë të vegjël (art), lakuriq nate veshmiu i vogël Yunanca μικρομυωτίδα, μικρή μυοτίδα Farsça خفاش گوش‌کوچک Macarca hegyesorrú denevér Fince hiirenkorvasiippa, hiirenkorvalepakko Çince 尖耳鼠耳蝠 jiān ěr shǔ ěr fú 髭鼠耳蝠 zī shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 中鼠耳蝠 zhōng shǔ ěr fú Gürcüce ყურწვეტა მღამიობი, წვეტყურა მღამიობი Baskça arratoi-belarri ertain (art: arratoi-belarri ertaina), Tomes saguzarra, arratoi-belarri txiki İbranice נשפון מצוי , נישפון מצוי Maltaca farfett il-lejl widnet il-ġurdien żgħir

Myotis bechsteini (Kuhl 1817), Vespertilio bechsteinii Kuhl 1818; Myotis bechsteinii favonicus Thomas 1906; Vespertilio ghidinii Fatio 1902

Türkçe büyükkulaklı yarasa [büyük kulaklı yarasa], boz farekulaklı yarasa, farekulaklı boz yarasa, küçük boz yarasa, Bechstein yarasası Azerice Behşteyn şəbpərəsi, Bexşteyn gecə şəbpərəsi, uzunqulaq gecə şəbpərəsi Çuvaşça вăрăм хăлхаллă çара çерçи İngilizce Bechstein's bat Frizce langearflearmûs Afrikanca Bechstein se langhaarvlermuis Felemenkçe Bechsteins vleermuis, langoorvleermuis Lüksemburgca Bechsteinfliedermaus Almanca Bechsteinfledermaus Danca Bechsteins flagermus İsveççe Bechsteins fladdermus Rusça длинноухая ночница, ночница Бехштейна Beyaz Rusça даўгавухая начніца Ukraynaca довговуха нічниця, нічниця Бехштейна Lehçe nocek Bechsteina Çekçe netopýr velkouchý, netopýrec velkouchý, netopýr velikouchý, nedopír velikouchý, nedopír welikouchý, netopýr Bechsteinův, netopýr obecný, mišan malý Slovakça netopier veľkouchý, netopier Bechsteinov Bulgarca дългоух нощник, бехщайнов нощник, нощник на Бехщайн Slovence velikouhi netopir, veliki navadni netopir Hırvatça velikouhi šišmiš, dugouhi šišmiš Boşnakça behštajnov šišmiš Sırpça дугоухи вечерњак, дугоухи љиљак İskoç Galcesi ialtag Bechstein (sg) ialtagan Bechstein (pl) Galler Galcesi ystlum Bechstein Bretonca gousperell Bechstein Fransızca murin de Bechstein, vespertilion de Bechstein Oksitanca vespertilion de Bechstein, murin de Bechstein Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de Bechstein Balear Katalancası ratapinyada de Bechstein Valensiya Katalancası rata penada de Bechstein Asturca falsu oreyón İspanyolca murciélago ratonero de bosque, murciélago ratonero forestal, murciélago ratonero de Bechstein Galiççe morcego de Bechestein Portekizce morcego-de-Bechstein Rumançça vespertil da Bechstein İtalyanca vespertilio di Bechstein Rumence liliacul-lui-Bechstein, liliacul cu urechi mari Arnavutça lakuriq nate i Bechsteini-it , lakuriqi i Bechsteini-it, lakuriqi i natës i Bekshtainit (art), lakuriqi veshëmadh Yunanca μυωτίδα του Bechstein Macarca nagyfülű denevér Fince korvasiippa Çince 长耳鼠耳蝠 cháng ěr shǔ ěr fú 彼氏鼠耳蝠 bǐshì shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 彼氏鼠耳蝠 bǐshì shǔ ěr fú Gürcüce გრძელყურა მღამიობი, წითელყურა მღამიობი, ყურგძელი მღამიობი, გრძელყურა ღამურა Baskça Bechstein saguzar (art: Bechstein saguzarra) Maltaca farfett il-lejl ta’ Bechstein

Myotis emerginatus (E. Geoffroy St.-Hilaire 1806), Myotis emarginatus emarginatus, Myotis emarginata, Vespertilio emarginatus E. Geoffroy Saint-Hilaire 1806

Türkçe kirpikli yarasa Azerice üçrəng şəbpərə, üçrəng gecə şəbpərəsi Türkmence üçreňkli gijeçi ýaryganat Özbekçe уч рангли кўршапалак, уч рангли туншапалак Tatarca өч төсле төн ярканаты Başkurtça өс төçлө төн күбәләге Kazakça үш түсті жарқанат, ергежейлі жарқанат Kırgızca үч түстүү жарганат Çuvaşça виçĕ тĕслĕ çара çерçи İngilizce Geoffroy's bat, Geoffroy's myotis, notch-eared bat Frizce ynsnijde flearmûs, ynsniene flearmûs Afrikanca Geoffroy se langhaarvlermuis Felemenkçe ingekorven vleermuis, wimpervleermuis Lüksemburgca Wimperfliedermaus Almanca Wimperfledermaus, kerbohrige Ohrenfledermaus Norveççe (bokmål) geoffroyflaggermus İsveççe Geoffroys fladdermus Rusça трёхцветная ночница Ukraynaca триколірна нічниця, рясокрила нічниця Lehçe nocek orzęsiony Çekçe netopýr brvitý, nedopír brvitý, netopýrec brvitý, nedopír wraubkowaný, stejnoušan zejkatý Slovakça netopier brvitý Bulgarca трицветен нощник Makedonca тробоен [art: тробојниот] ноќник Slovence vejicati netopir Hırvatça riđi šišmiš, trobojni šišmiš, vlasasti šišmiš, trepavičavi šišmiš Boşnakça trobojni šišmiš Sırpça шиљоухи вечерњак, тробојни љиљак, тробојни шишмиш Bretonca gousperell Geoffrey, gousperell Geoffroy Fransızca murin émarginé, murin à oreilles échancrées, vespertilion à oreilles échancrées, vespertilion aux oreilles échancrées, vespertilion échancré, vespertilion cilié Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat d'orelles dentades, ratapinyada d’orella escapçada Balear Katalancası ratapinyada d'orelles dentades Valensiya Katalancası rata penada d’orelles dentades Asturca esperteyón d'oreya fisgada, esperteyu dóreya fisgada, esperteyu de Geoffroy İspanyolca murciélago ratonero pardo, murciélago de oreja partida, murciélago de orejas cortadas, murciélago orejirroto, murciélago de Geoffroy Galiççe morcego de orellas dentadas, morcego de orellas fendidas, morcego de orellas fenidas Portekizce morcego-lanudo, morcego-de-Geoffroy Rumançça vespertil cun tscheglias İtalyanca vespertilio smarginato, vespertilio di Géoffroy Rumence liliac-cu-gene-lungi, liliacul cărămiziu Arnavutça lakuriq nate i Geoffroy-it , lakuriqi i natës i Geofroit (art), lakuriqi i nates i Xhofrit (art), lakuriqi Geoffroy Yunanca πυρρομυωτίδα, πυρρομυοτίδα Ermenice եռագույն գիշերաչղջիկ Farsça خفاش خون‌آشام Macarca csonkafülű denevér Fince ruskosiippa Estonca käharlendlane Çince 佐氏鼠耳蝠 zuǒ shì shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 南歐鼠耳蝠 nán'ōu shǔ ěr fú Gürcüce სამფეროვანი მღამიობი, სამფერი მღამიობი Baskça Geoffroy saguzarra İbranice נשפון פגום-אוזן , נישפון פגום אוזן Arapça خفاش جوفروا , خفاش ملثوم الأذن

Myotis nattereri (Kuhl 1818), Vespertilio nattereri Kuhl 1818; Myotis escalerai Cabrera 1904

Türkçe saçaklı yarasa Azerice Natterer şəbpərəsi Türkmence Nattereriň gijeçi ýaryganaty Tatarca Наттерер төн ярканаты Natterer tön yarqanatı, Наттерер ярканаты Natterer yarqanatı Başkurtça Наттерер төн күбәләге Yakutça Наттерер сарыы кыната Natterer sarıı kınata Çuvaşça Наттерер çара çерçийĕ İngilizce Natterer's bat Frizce franjesturt Afrikanca Natterer se langhaarvlermuis Felemenkçe franjestaart Lüksemburgca Fransefliedermaus Almanca Fransenfledermaus Danca frynseflagermus Norveççe (bokmål) børsteflaggermus Norveççe (nynorsk) børsteflaggermus İsveççe fransfladdermus Litvanca Natererio pelėausis Letonca Naterera naktssikspārnis Rusça ночница Наттерера, реснитчатая ночница Beyaz Rusça начніца Натэрэра, начніца Наттера, раснічастая начніца Ukraynaca війчаста нічниця, нічниця Наттерера Lehçe nocek Natterera Çekçe netopýr řasnatý, nedopír brwitý, nedopír brvitý, stejnoušan brvitý, nedopír Nattererův, nedopír Natterův Slovakça netopier riasnatý Bulgarca натереров нощник, нощник на Натерер Makedonca четинест ноќник Slovence resasti netopir Hırvatça resasti šišmiš, rojtasti šišmiš Boşnakça natererov šišmiš Sırpça ресасти вечерњак, ресасти љиљак, ресасти шишмиш İrlandaca ialtóg Natterer İskoç Galcesi ialtag Natterer (sg) ialtagan Natterer (pl) Galler Galcesi ystlum Natterer Bretonca gousperell Natterer Fransızca murin de Natterer, vespertilion de Natterer Oksitanca vespertilion de Natterer, murin de Natterer Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de Natterer [rat penat de Natterer] Balear Katalancası ratapinyada de Natterer Valensiya Katalancası rata penada de Natterer Asturca esperteyucu İspanyolca murciélago ratonero gris, murciélago de Natterer Galiççe morcego de Natterer Portekizce morcego-de-franja, morcego-de-Natterer Rumançça vespertil cun zaidlas, vespertil da Natterer İtalyanca vespertilio di Natterer Rumence liliacul-lui-Natterer, liliacul lui Natterer Arnavutça lakuriq nate i Natterer-it (art: lakuriqi i natës i Natererit), lakuriqi i Nattereri-it, lakuriqi me krahë të dobët Yunanca μυωτίδα του Natterer Ermenice արաքսյան գիշերաչղջիկ, արաքսյան գիշերային չղջիկ Macarca horgasszőrű denevér Fince ripsisiippa Estonca nattereri lendlane Korece 아무르박쥐 amuleubagjwi Japonca ノレンコウモリ norenkoumori Çince 纳氏鼠耳蝠 nà shì shǔ ěr fú 紅灰鼠耳蝠 hóng huī shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 納氏鼠耳蝠 nà shì shǔ ěr fú Gürcüce ნატრერის მღამიობი Baskça Natterer saguzarra İbranice נשפון דק-אוזן Arapça خفاش ناتوري

Myotis tschuliensis, Myotis nattereri tschuliensis Kuzjakin 1935

İngilizce Tschuli Natterer's bat Rusça пустынная ночница

Myotis schaubi Kormos 1934, Myotis schaubi schaubi; Myotis schaubi araxenus, Myotis nattereri araxenus, Myotis araxenus Dahl 1947; Myotis kretzoii Topál 1981

Türkçe İran saçaklı yarasası Azerice Zaqafqaziya şəbpərəsi, Araz şəbpərəsi İngilizce Schaub's bat, Schaub's myotis, Arax bat, Armenia myotis Afrikanca Schaub se langhaarvlermuis Rusça закавказская ночница, аракская ночница Ukraynaca закавказька нічниця, аракська нічниця Çekçe netopýr Schaubův Boşnakça kaspijski šišmiš Portekizce morcego-da-Schaub, morcego-da-Armenia Ermenice արաքսյան գիշերաչղջիկ, արաքսյան գիշերային չղջիկ, նատերերի արաքսյան գիշերային չղջիկ Farsça خفاش شائوب Macarca örmény horgasszőrű denevér Fince kaukasuksensiippa Çince 肖布鼠耳蝠 xiào bù shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 蕭氏鼠耳蝠 xiāo shì shǔ ěr fú

Myotis capaccinii (Bonaparte 1837), Myotis (Leuconoe) capaccinii, Myotis capaccinii capaccinii, Myotis blythii capaccinii, Vespertilio capaccinii Bonaparte 1837; Myotis capaccinii blasii, Myotis blasii Kolenati 1860; Myotis capaccinii dasypus, Myotis dasypus de Selys Longchamps 1841; Myotis capaccinii majori, Myotis majori Ninni 1878; Myotis capaccinii megapodius, Myotis megapodius Temminck 1840; Myotis capaccinii pellucens, Myotis pellucens Crespon 1844; Myotis macrodactylus Temminck 1840; Myotis capaccinii bureschi (Heinrich 1936), Leuconoe capaccinii bureschi, Myotis bureschi Heinrich 1936

Türkçe uzunayaklı yarasa [uzun ayaklı yarasa], uzunparmaklı yarasa Özbekçe узунбармоқли кўршапалак, узунбармоқли туншапалак İngilizce long-fingered bat Frizce langpoatflearmûs Felemenkçe Capaccini's vleermuis Almanca Langfußfledermaus İsveççe Capaccinis fladdermus Rusça средиземная ночница, итальянская ночница Ukraynaca довгопала нічниця Çekçe netopýr dlouhonohý Bulgarca дългопръст нощник Makedonca долгопрст [art: долгопрстиот] ноќник Slovence dolgonogi netopir Hırvatça dugonogi šišmiš Boşnakça dugoprsti šišmiš Sırpça дугопрсти вечерњак, дугоноги љиљак Galler Galcesi ystlum Capaccini Bretonca gousperell Capaccini Fransızca murin de Capaccini, vespertilion de Capaccini Oksitanca vespertilion de Capaccini, murin de Capaccini Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de peus grossos, rat penat de peus grans Balear Katalancası ratapinyada de peus grossos, ratapinyada de peus grans Valensiya Katalancası rata penada de peus grans İspanyolca murciélago ratonero patudo, murciélago patudo Portekizce morcego-orelhas-de-rato-de-Capaccini Rumançça vespertil da Capaccini İtalyanca vespertilio di Capaccini, vespertilio dalle dita lunghe Rumence liliac-cu-picioare-lungi, liliacul cu picioare lungi Arnavutça lakuriq nate gishtgjatë, lakuriqi gishtëgjatë, lakuriqi këmbëgjatë (art) Yunanca ποδαρομυωτίδα, ποδαρομυοτίδα Macarca hosszúlábú denevér Fince pitkäsormisiippa, pitkäjalkasiippa Çince 長指鼠耳蝠 zhǎng zhǐ shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 長指鼠耳蝠 zhǎng zhǐ shǔ ěr fú Baskça saguzar hankahandia İbranice נשפון הגדות , נשפון גדות Arapça خفاش لونج Maltaca farfett il-lejl tas-swaba’ twal

Myotis daubentonii Kuhl 1817, Myotis daubentonii daubentonii; Myotis daubentonii aedilus Jenyns 1839; Myotis daubentonii albus Fitzinger 1871; Myotis daubentonii capucinellus Fitzinger 1871; Myotis daubentonii lanatus Crespon 1844; Myotis daubentonii minutellus Fitzinger 1871; Myotis daubentonii staufferi Fatio 1890

Türkçe su yarasası, su farekulaklı yarasası, fare kulaklı su yarasası Azerice su şəbpərəsi Türkmence suw gijeçi ýaryganaty Tatarca су ярканаты Başkurtça һыу ярғанаты Kazakça су жарқанаты Kırgızca көлчүкчүл жарганат Yakutça уу сарыы кыната Çuvaşça шыв çара çерçийĕ Moğolca уссаг багваахай, усны багваахай İngilizce Daubenton's bat Frizce wetterflearmûs Afrikanca Daubenton se langhaarvlermuis Felemenkçe watervleermuis Lüksemburgca Waasserfliedermaus Almanca Wasserfledermaus Danca vandflagermus Norveççe (bokmål) vannflaggermus Norveççe (nynorsk) vassflaggermus İsveççe vattenfladdermus İzlandaca vatnleðurblaka Förce vatnflogmús Litvanca vandeninis pelėausis Letonca ūdeņu naktssikspārnis Rusça водяная ночница, ночница Добантона, красная ночница Beyaz Rusça вадзяная начніца, начніца Даўбентона Ukraynaca водяна нічниця, нічниця Добантона Lehçe nocek rudy, nocek nadwodny, nocek Daubentona Çekçe netopýr vodní, krátkoušan vodní, nedopír auzkouchý, krátkouch červený Slovakça netopier vodný Bulgarca воден нощник Makedonca воден [art: водениот] ноќник Slovence obvodni netopir Hırvatça riječni šišmiš, povodni šišmiš Boşnakça vodeni šišmiš Sırpça водени вечерњак, водени љиљак İrlandaca ialtóg Daubenton İskoç Galcesi ialtag Daubenton (sg) ialtagan Daubenton (pl) Galler Galcesi ystlum Daubenton, ystlum y dŵr Bretonca gousperell Daubenton Fransızca murin de Daubenton, vespertilion de Daubenton Oksitanca vespertilion de Daubenton, murin de Daubenton Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat clar d'aigua, ratpenat d'aigua, ratapinyada d’aigua Balear Katalancası ratapinyada d'aigua Valensiya Katalancası rata penada d’aigua İspanyolca murciélago ratonero ribereño, murciélago ribereño, murciélago de ribera Galiççe morcego das ribeiras, morcego de Daubenton Portekizce morcego-de-água, morcego-de-Daubenton Rumançça vespertil da l’aua, vespertil da Daubenton İtalyanca vespertilio di Daubenton, vespertilio d'acqua Rumence liliac-de-apă, liliacul de apă Arnavutça lakuriq nate i Daubenton-it (art: lakuriqi i natës i Daubentonit), lakuriqi i Daubenton-it, lakuriqi i lumenjëve Yunanca μυωτίδα του Daubenton Farsça خفاش آبی یا خفاش دابنتون Macarca vízi denevér Fince vesisiippa Estonca veelendlane Korece 우수리박쥐 usulibagjwi Japonca ドーベントンコウモリ dōbentonkoumori Çince 水鼠耳蝠 shuǐ shǔ ěr fú 道氏鼠耳蝠 dào shì shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 水鼠耳蝠 shuǐ shǔ ěr fú Vietnamca dơi ăn thủy sinh Gürcüce წყლის მღამიობი Baskça Daubenton saguzarra

Myotis nipalensis (Dobson 1871), Myotis nipalensis nipalensis, Vespertilio nipalensis Dobson 1871, Vespertilio nepalensis; Myotis nipalensis transcaspicus Ognev & Heptner 1928, Myotis transcaspicus Ognev & Heptner 1928, Myotis nipalensis pamirensis Kuzyakin 1935, Myotis nipalensis sogdianus Kuzyakin 1934, Myotis sogdianus Kuzyakin 1934; Myotis nipalensis kukunoriensis, Myotis kukunoriensis Bobrinskii 1929; Myotis nipalensis meinertzhageni, Myotis meinertzhageni Thomas 1926; Myotis nipalensis przewalskii, Myotis przewalskii Bobrinskoj 1926; Vespertilio pallidiventris Hodgson 1844

Türkçe Nepal bıyıklı yarasası [Nepal bıyıklıyarasası], bıyıklı Nepal yarasası İngilizce Nepal whiskered bat, Nepal myotis Rusça непальская ночница, непальская усатая ночница, бледная усатая ночница, закаспийская ночница, ночница Пржевальского Çekçe netopýr středoasijský Boşnakça azijski brkati šišmiš Portekizce morcego-bigodudo-do-Nepal Fince "unknown" Çince "unknown"

Myotis aurascens Kuzjakin 1935, Myotis mystacinus aurascens Kuzyakin 1935; Myotis mystacinus bulgaricus Heinrich 1936; Myotis mystacinus popovi Strelkov 1983

Türkçe kahverengi bıyıklı yarasa [kahverengi bıyıklıyarasa], bıyıklı kahverengi yarasa İngilizce steppe whiskered bat Almanca Steppen-Bartfledermaus Rusça степная ночница, золотистая ночница Ukraynaca степова нічниця, кавказька нічниця Çekçe netopýr zlatistý, netopýrec zlatistý Bulgarca южен мустакат нощник, златист нощник Hırvatça primorski brkati šišmiš Boşnakça istočni brkati šišmiš Portekizce morcego-mosqueado-das-estepes Arnavutça lakuriq i stepeve me mustaqe Fince "unknown" Çince "unknown"

Myotis alcathoe Helversen et Heller 2001

Türkçe Balkan bıyıklı yarasası İngilizce Alcathoe bat, Alcathoe whiskered bat, Alcathoe's bat, Alcathoe's myotis, Alcathoe myotis Felemenkçe nimfvleermuis Almanca Nymphenfledermaus İsveççe nymffladdermus Rusça ночница Алкафеи Ukraynaca мала нічниця Lehçe nocek Alkatoe, nocek Alcathoe Çekçe netopýr Alkathoe, netopýr menší, netopýr nymfin Slovakça netopier alkatoe Bulgarca Алкатоев (бакембардов) нощник Slovence nimfni netopir Hırvatça mali brkati šišmiš Boşnakça patuljasti brkati šišmiš Fransızca murin d'Alcathoé, murin alcathoe, vespertilion alcathoe, chauve-souris nymphe Oksitanca vespertilion alcathoe, murin alcathoe Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de bigotis petit İspanyolca murciélago ratonero bigotudo pequeño Portekizce morcego-de-Alcathoe Rumançça vespertil da Alcathoe İtalyanca vespertilio di Alcatoe Rumence liliacul mustăcios pitic Arnavutça lakuriqi i vogël me mustaqe Pakistan Pencapçası الکاتھو چمگادڑ Macarca nimfadenevér

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817), Vespertilio mystacinus Kuhl 1817

Türkçe küçük sakallı yarasa, siyah bıyıklı yarasa [siyah bıyıklıyarasa], bıyıklı siyah yarasa, sakallı yarasa, bıyıklı yarasa Azerice bığlı şəbpərə Türkmence murtly gijeçi ýaryganat Özbekçe мўйдор кўршапалак, мўйлабли кўршапалак Tatarca мыеклы ярканат mıyıqlı yarqanat, мыеклач төн ярканаты mıyıqlaç tön yarqanatı Kazakça мұртты жарқанат, мұртты түнгі кірпі Kırgızca муруттуу жарганат Çuvaşça мăйăхлă çара çерçи Moğolca сахалт багваахай İngilizce whiskered bat, whiskered mouse-eared bat, whiskered myotis, mouse-eared bat Frizce snorflearmûs, burdflearmûs Felemenkçe baardvleermuis, gewone pisang blad vleermuis Lüksemburgca kleng Baartfliedermaus Almanca kleine Bartfledermaus Danca skægflagermus Norveççe (bokmål) skjeggflaggermus Norveççe (nynorsk) skjeggflaggermus İsveççe mustaschfladdermus Litvanca ūsuotasis pelėausis Letonca bārdainais sikspārnis Rusça усатая ночница Beyaz Rusça вусатая начніца Ukraynaca вусата нічниця, нічниця-вусатка Lehçe nocek wąsatek, nocek wąsaty Çekçe netopýr vousatý, netopýrec vousatý, nedopír walausatý Slovakça netopier fúzatý Bulgarca мустакат нощник Makedonca мустаќест ноќник, мустаклест лилјак Slovence brkati netopir Hırvatça brkati šišmiš Boşnakça mali brkati šišmiš Sırpça црни бркати вечерњак, бркати љиљак İrlandaca ialtóg ghiobach İskoç Galcesi ialtag mholach (sg) ialtagan molach (pl) Galler Galcesi ystlum barfog Bretonca gousperell varvek (sg) gousperelled barvek (pl) Fransızca murin à moustaches, vespertilion à moustaches Oksitanca vespertilion de mostachas, murin de mostachas Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de bigotis [rat penat de bigotis] Balear Katalancası ratapinyada de bigotis Valensiya Katalancası "unknown" İspanyolca murciélago ratonero bigotudo, murciélago bigotudo, murciélago de bigotes Galiççe morcego de bigotes Portekizce morcego-de-bigodes, morcego-bigodudo-da-Escandinávia Rumançça vespertil dal barbis pitschen, vespertil pitschen dal barbis, vespertil pitschen da barbis İtalyanca vespertilio mustacchino Rumence liliac cu mustăţi, liliacul mustăcios, liliac cu barbă Arnavutça lakuriq nate me mustaqe, lakuriqi me mustaqe Yunanca μουστακονυχτερίδα, μουστακομυοτίδα Farsça خفاش سبیل دار Macarca bajuszos denevér Fince viiksisiippa Estonca habelendlane Korece 수염박쥐 suyeombagjwi Japonca ホオヒゲコウモリ hoohigekoumori Çince 须鼠耳蝠 xū shǔ ěr fú 多鬚鼠耳蝠 duō xū shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 鬚蝠 xū fú Gürcüce ულვაშა მღამიობი Baskça saguzar bibotedun (art: saguzar biboteduna), bizar-saguzarra İbranice נשפון משופם Arapça خفاش مخفوق Endonezce kelelewar myotis pucuk

Myotis brandtii (Eversmann 1845), Myotis brandti, Myotis mystacinus brandti, Vespertilio brandti Eversmann 1845

Türkçe sakallı yarasa Tatarca Брандт ярканаты Kazakça Брандт жарқанаты, Бранд жарғанаты Moğolca ойсог багваахай, ойн багваахай, Брандтын сарьсан багваахай İngilizce Brandt's bat Afrikanca Brandt se langhaarvlermuis Felemenkçe Brandts vleermuis Lüksemburgca grouss Baartfliedermaus Almanca große Bartfledermaus, Brandtfledermaus Danca Brandts flagermus Norveççe (bokmål) skogflaggermus, brandtflaggermus Norveççe (nynorsk) skogflaggermus İsveççe Brandts fladdermus Litvanca Brandto pelėausis Letonca Branta naktssikspārnis Rusça ночница Брандта, русская ночница, лесная ночница Beyaz Rusça начніца Бранта Ukraynaca північна нічниця, нічниця Брандта Lehçe nocek Brandta Çekçe netopýr Brandtův, netopýrec Brandtův, netopýr komolouchý, netopýr malý Slovakça netopier Brandtov Bulgarca нощник на Брандт, нощник на Брант Slovence Brandtov netopir Hırvatça Brandtov šišmiš, Brandtijev šišmiš Boşnakça brandtov šišmiš Sırpça велики бркати вечерњак İrlandaca ialtóg Brandt İskoç Galcesi ialtag Brandt (sg) ialtagan Brandt (pl) Galler Galcesi ystlum Brandt Bretonca gousperell Brandt Fransızca murin de Brandt, vespertilion de Brandt Oksitanca vespertilion de Brandt, murin de Brandt Katalanca (Katalonya & Andorra) ratpenat de Brandt Balear Katalancası ratapinyada de Brandt Valensiya Katalancası rata penada de Brandt İspanyolca murciélago de Brandt Galiççe morcego de Brandt Portekizce morcego-de-Brandt Rumançça vespertil da Brandt, vespertil dal barbis grond İtalyanca vespertilio di Brandt Rumence liliacul mare mustăcios, liliacul lui Brandt Arnavutça lakuriqi i Brandtii-t Yunanca μυωτίδα του Brandt Macarca Brandt-denevér Fince isoviiksisiippa, brandtinviiksisiippa Estonca tõmmulendlane, brandti lendlane, metsalendlane Çince 布氏鼠耳蝠 bù shì shǔ ěr fú 伯氏鼠耳蝠 bó shì shǔ ěr fú Yue (Kanton) Çincesi 白氏鼠耳蝠 bái shì shǔ ěr fú Baskça Brandt saguzar (art: Brandt saguzarra)

 
KAYNAKÇA ~ REFERENCES
 

YARASA BİLGİSİ

• Ali Demirsoy: Ali İsmet Demirsoy. Yaşamın Temel Kuralları, Cilt III / Kısım II: Omurgalılar /Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler). METEKSAN A.Ş. 1992 (sayfa: 630-648).

Yorulmaz: Tarkan Yorulmaz. Türkiye Yarasaları. websitem.karatekin.edu.tr

TÜRLER ~ SPECIES
(internete verilen ve tarafımdan görülenlerle sınırlıdır)

• Albayrak 2003: İrfan Albayrak. The Bats of the Eastern Black Sea Region in Turkey (Mammalia: Chiroptera). Turkish Journal of Zoology 27: 269-273 → journals.tubitak.gov.tr

• Albayrak & Aşan 1999. İrfan Albayrak and Nursel Aşan-Baydemir. Distributional status of the bats from Turkey (Mammalia: Chiroptera). Communications, Faculty of Science, University of Ankara, Series C 17: 59-68 → dergiler.ankara.edu.tr

• Aşan 2001: Nursel Aşan-Baydemir. Karyotype of Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) in Turkey (Mammalia: Chiroptera). Turkish Journal of Zoology 25: 357-360 → journals.tubitak.gov.tr

• Aşan & Albayrak 2006: Nursel Aşan-Baydemir and İrfan Albayrak. A Study on the Breeding Biology of Some Bat Species in Turkey (Mammalia: Chiroptera). Turkish Journal of Zoology 30: 103-110 → journals.tubitak.gov.tr

• Aşan & Albayrak 2011: Nursel Aşan-Baydemir and İrfan Albayrak. Taxonomic status of Myotis myotis (Borkhausen, 1797) and Myotis blythii (Tomes, 1857) in Turkey (Mammalia: Chiroptera). Turkish Journal of Zoology 35(3): 357-365 → researchgate.net

• Aşan & Albayrak & Yorulmaz 2010: Nursel Aşan-Baydemir, İrfan Albayrak and Tarkan Yorulmaz. Noteworthy records of Myotis myotis and Myotis blythii in Turkey (Chiroptera: Vespertilionidae) {Významné nálezy netopýra velkého (Myotis myotis) a netopýra východního (Myotis blythii) v Turecku (Chiroptera: Vespertilionidae)}. Lynx, n. s. (Praha) 41: 145–150 → nm.cz

• Benda & Andreas & Kock & Lučan & Munclinger & Nová & Obuch & Ochman & Reiter & Uhrin & Weinfurtová 2006: Petr Benda, Michal Andreas, Dieter Kock, Radek K. Lučan, Pavel Munclinger, Petra Nová, Ján Obuch, Katarzyna Ochman, Antonín Reiter, Marcel Uhrin, Dita Weinfurtová. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 1-329 → nm.cz

• Karataş & Benda & Toprak & Karakaya 2003: Ahmet Karataş, Petr Benda, Ferhat Toprak, Hasan Karakaya. New and significant records of Myotis capaccinii (Chiroptera: Vespertilionidae) from Turkey, with some data on its biology {Nové a významné nálezy netopýra dlouhonohého (Myotis capaccinii) (Chiroptera: Vespertilionidae) v Turecku, s nìkolika údaji o jeho biologii}. Lynx (Praha), n. s. 34: 39-46 → nm.cz

• Karataş & Sachanowich 2008: Ahmet Karataş and Konrad Sachanowich. Noteworthy bat records from Upper Mesopotamia, Turkey (Chiroptera) {Znaczące stwierdzenia nietoperzy z Górnej Mezopotamii, Turcja (Chiroptera)} Lynx (Praha), n. s. 39(1): 103-108 → nm.cz

• Karataş & Sözen 2007: Ahmet Karataş and Mustafa Sözen. Karyology Of Three Vespertilionid Bats Chiroptera: Vespertilionidae From Turkey. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53(2): 185-192 → publication.nhmus.hu

• Karataş & Yiğit & Çolak & Kankılıç 2003: Ahmet Karataş, Nuri Yiğit, ErcŸment Çolak, Tolga Kankılıç. On the Distribution, Taxonomy and Karyology of the Genus Plecotus (Chiroptera: Vespertilionidae) in Turkey. Turkish Journal of Zoology 27: 293-300 → host.nigde.edu.tr

• Rudolph & Liegl & Karataş 2005: Bernd-Ulrich Rudolph, Alois Liegl and Ahmet Karataş. The bat fauna of the caves near Havran in Western Turkey and their importance for bat conservation. Zoology in the Middle East 36: 11-20 → fsue.ffspeleo.fr

• TÜBİTAK Bilim ve Teknik: Türkiye Tür Listesi → biltek.tubitak.gov.tr

SİNONİMLER~ SYNONYMS

ACR 2013. African Chiroptera Report 2013. AfricanBats, African Chiroptera Project, Pretoria. i-xix + 6330 pp. Online Available: 19 August 2013 → bio-tools.net

SINIFLANDIRMA ~ CLASSIFICATION

ACR 2013. African Chiroptera Report 2013. AfricanBats, African Chiroptera Project, Pretoria. i-xix + 6330 pp. Online Available: 19 August 2013 → bio-tools.net

Jones & Purvis & MacLarnon & Bininda-Emonds & Simmons 2002. Kate E. Jones, Andy Purvis, Ann MacLarnon, Olaf R. P. Bininda-Emonds, Nancy B. Simmons. A phylogenetic supertree of the bats (Mammalia: Chiroptera). Biological Reviews 77: 223-259 → bren.ucsb.edu

YARASA MERKEZİ ~ BAT CENTER

Yarasalar.orgyarasalar.org

TRAMEM Türkiye'nin Anonim Memelileritramem.org

Agreement on the Conservation of Populations of European Batseurobats.org

YARASA ADLANDIRMASI ~ CHIROPTERONYMY

C. J. Forsyth Major 1893. Italienische Vulgärnamen der Fledermaus {:Yarasanın İtalyanca halk-adları}. Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP) 17(1-4): 148-160b {rakamlar şaşırsa da 15 sayfa} → scans.library.utoronto.ca Almanca / in German

Alfredo Hernández Rodríguez y Paco Samblás. Nombres vernáculos, populares, comunes y científicos de los mamíferos de España. Barbastella-Mastozoología → barbastella.org İspanyolca / in Spanish

В. Д. Рягоев 2005. Семантика и мотивация наименований летучей мыши (на материале ALFE) // Прибалтийско-финское языкознание: лингвогеографические исследования. Сб. статей. Петрозаводск: КарНЦ РАН. C. 76-84 → krc.karelia.ru

Jürgen Wasim Frembgen 2006. Embodying Evil and Bad Luck: Stray Notes on the Folklore of Bats in Southwest Asia. Asian Folklore Studies 65: 241–247 → nirc.nanzan-u.ac.jp

А. А. Поздняков 2010. Этимология русских названий рукокрылых {: Rusça yarasa adlarının etimolojisi}. Первые международные Беккеровские чтения (27-29 мая 2010) Ч. 2. Материалы конференции. Волгоград: ВолГУ. 2010. С. 362-364 → zhelva.narod.ru

Petr Benda 2008. Jména řecké a římské mythologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe {Names from Greek and Roman mythology in bat nomenclature, with a note on the name Myotis alcathoe}. Vespertilio 12: 107-128 → ceson.org

Petr Benda 2010. České vernakulární jmenosloví netopýrů. I. Návrh úplného jmenosloví {Czech vernacular nomenclature of bats. I. Proposal of complete nomenclature}. Vespertilio 13-14: 263-308 → nm.cz

Emil Eggenschweiler 1934. Die Namen der Fledermaus auf dem französischen und italienischen Sprachgebiet {: Fransızca ve İtalyanca dil sahasında yarasa adları} Bern Üniversitesi doktora tezi → katalog.ub.uni-heidelberg.de ULAŞAMADIM! Almanca / in German

HALK BİLİMİ ~ FOLKLORE

María Teresa Muñoz Espinosa. El culto al dios Murciélago en Mesoamérica {:Mezoamerika'da Yarasa-tanrı kültü} → (tanıtım) arqueomex.com İspanyolca / in Spanish

Antonieta Cajas 2009. Los Murciélagos en el arte Maya {:Maya sanatında yarasalar} → wide-format-printers.org İspanyolca / in Spanish

DİL BİLİMİ ~ LINGUISTICS

Sunduyeva 2011. Екатерина В. Сундуева. Звуки и образы: фоносемантическое исследование лексем с корневыми согласными [r/m] в монгольских языках {Sounds and images: phonosemantic research of words with stem consonants [r/m] in Mongolian languages}. Издательство Бурятского научного центра СО РАН, Улан-Удэ 2011 → academia.edu Rusça / in Russian

Roger Blench. Language materials → rogerblench.info

Klaus Wedekind. Publications → kwedekind.de

Maho 2009. NUGL Online. The online version of the New Updated Guthrie List, a referential classification of the Bantu languages. Compiled by Jouni Filip Maho. This version dated 4 juni 2009 → goto.glocalnet.net {Bantu dillerinin sıralanmasında faydalanılmıştır}

Joseph H. Greenberg and Merritt Ruhlen (2007). An Amerind Etymological Dictionary. Version 12: September 4, 2007. Department of Anthropological Sciences, Stanford University → pubman.mpdl.mpg.de {Amerind Kızılderili dillerinin sıralanmasında faydalanılmıştır}

DİLLER ~ LANGUAGES

AFRİKANCA ~ Afrikaans ~ Afrikaans

ALMANCA ~ Deutsch ~ German

ARNAVUTÇA ~ Shqip ~ Albanian

• Dhimitër Dhora 2008. Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor - Shqip - Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names - Albanian - English) → universitybiography.files.wordpress.com

• Udhëzim administrativ Nr. 18/2012 për shpalljen e llojeve të egra të mbrojtura dhe strikt të mbrojtura. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor → mmph.rks-gov.net

ASTURCA ~ Asturianu ~ Asturian

Gramática de la Llingua Asturiana. Academia de la Llingua Asturiana. Tercera edición. Uviéu, 2001 → academiadelallingua.com

• Xaviel Vilareyo y Villamil (2008). La Llingua Asturiana en Salamanca. Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu. Uviéu, 2008 → xuristes.as

AZERİCE ~ Azərbaycanca ~ Azerbaijani

• Azərbaycanın Qırmızı Kitabına (2-ci nəşr) daxil edilmiş fauna növlərinin siyahısı. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi → eco.gov.az

BALEAR KATALANCASI ~ Balear ~ Balearic

• Jordi Serra-Cobo, Xavier Bayer, Marc López-Roig i Magdalena Segui (2011). Les ratapinyades de les illes Balears: distribució, avaluació i estat sanitari de les poblacions. ENDINS, 35 / Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 17: 269-282 → raco.cat Katalanca / in Catalan

• Les ratapinyades d’Eivissa {:İbiza yarasaları}. Consell Insular d’Eivissa → conselldeivissa.es Katalanca / in Catalan

BASKÇA ~ Euskara ~ Basque

• Gerhard Bähr (1936). Nombres de Animales en Vascuence, etimología y folklore {:Baskça hayvan adları: etimoloji ve halk bilimi} RIEV XXVII: 69-118 → euskomedia.org İspanyolca / in Spanish

• Robert Lawrence Larry Trask (edited for web publication by Max W. Wheeler). Etymological Dictionary of Basque. University of Sussex. 2008 → cryptm.org

• José Luis Erdozia Mauleón (2004) Sakanako hiztegi dialektologikoa {:[Navarra'nın] Sakana [La Barranca] bölgesinin dialektolojik sözlüğü}. Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia / R.A.L.V. → euskaltzaindia.net Baskça / in Basque

• Orreaga Ibarra Murillo (2007). Erroibarko eta Esteribarko Hiztegia {:[Navarra'nın Auñamendi bölgesindeki] Esteribar ve Erroibar [beldelerinin] Sözlüğü}. Colección MENDAUR bilduma IV. Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia / R.A.L.V. → euskaltzaindia.net Baskça / in Basque

• Juan Tomás Alcalde 2009. Quirópteros de la sierra de Aralar → sedeck.org İspanyolca / in Spanish

BAŞKURTÇA ~ Башҡортса ~ Bashkir

BEYAZ RUSÇA ~ Беларуская ~ Belarusian

• Электронная Энцыкляпэдыя → slounik.org

BOŞNAKÇA ~ Bosanski ~ Bosnian

• Bat name list in Bosnian → centarzakrs.ba

ÇEKÇE ~ Čeština ~ Czech

• BioLib (Biological Laboratory) je mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů → biolib.cz

ÇİNCE ~ 中文 ~ Chinese

DANCA ~ Dansk ~ Danish

ERMENİCE ~ Հայերեն ~ Armenian

ESTONCA ~ Eesti ~ Estonian

FELEMENKÇE ~ Nederlands ~ Dutch

FİNCE ~ Suomi ~ Finnish

• LUOMUS (Luonnontieteellinen Keskusmuseo): Chiroptera - lepakot → taxonomy.luomus.fi

FRANSIZCA ~ Français ~ French

• A. Bouvier 1891. Les mammifères de la France, étude générale des toutes nos espèces considérées au point de vue utilitairearchive.org

FRİZCE (BATI FRİZCESİ) ~ Frysk ~ West Frisian

GALİÇÇE ~ Galego ~ Galician

• Morcegos de Galicia {:Galiçya Yarasaları} → morcegosdegalicia.org

Proxecto de estudo e conservación do MORCEGO de ferradura pequeno. O Proxecto Hippos é unha iniciativa de Morcegos de Galicia e a Fundación Barrié, a través do seu programa Patrimonio Vivo. → educabarrie.org Galiççe / in Galician

GALLER GALCESİ ~ Cymraeg ~ Welsh

HIRVATÇA ~ Hrvatski ~ Croatian

İNGİLİZCE ~ English

İRLANDACA ~ Gaeilge ~ Irish

• Irish animal and plant names → acmhainn.ie

İSKOÇ GALCESİ ~ Gàidhlig ~ Scottish Gaelic

• Roy Wentworth (2000). English-Gaelic Dictionary (Faclair Beurla-Gàidhlig) smo.uhi.ac.uk

İSPANYOLCA ~ Español ~ Spanish

İSTRİYA ULAHÇASI ~ Vlășește ~ Istro-Romanian

• Goran Filipi (2008). Istrorumunjske etimologije (Knjiga 3: zoonimi: šumske i poljske životinje; mikonimi; bačvarska terminologija). Pula, Koper 2008 → bib.irb.hr Hırvatça / in Croatian

İSVEÇÇE ~ Svenska ~ Swedish

İTALYANCA ~ Italiano ~ Italian

• Francesco Granatiero. Il pipistrello nei dialetti d’Italia. 22 nov 2011 fgranatiero.wordpress.com İtalyanca / in Italian

JAPONCA ~ 日本語 ~ Japanese

KATALANCA ~ Català ~ Catalan

• David Guixé Coromines (2008). El medi natural del Solsonès. Universitat de Barcelona Katalanca / in Catalan

• Projecte de Decret /2010, de xxxx, del Catàleg de la Fauna Amenaçada de Catalunya, i d’altres aspectes relatius a la fauna protegida. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direcció General del Medi Natural → xarxanoticies.cat Katalanca / in Catalan

• Carles Flaquer, Ignasi Torre, Antoni Arrizabalaga (2004). Ratpenats del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà: inventari i primeres mesures de conservació. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 37:11-25 → raco.cat Katalanca / in Catalan

KAZAKÇA ~ Қазақша ~ Kazakh

• Список видов млекопитающих фауны Казахстана → acbk.kz

KIRGIZCA ~ Кыргызча ~ Kyrgyz

• Абдулхай Алдашевич Алдашев (1998). Биология терминдеринин жана айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү {Biologiya terminderinin cana aybanat attarının orusça-kırgızça sözdügü «Biyoloji terimlerinin ve hayvan adlarının Rusça-Kırgızca sözlüğü»}. "Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү" программасы. Бишкек {Bişkek} → bizdin.kg

KOMİCE ~ Коми кыв ~ Komi-Zyrian

• Коми-русский Зоонимический словарь {:Komice-Rusça zoonimik sözlük} → foto11.com

KORECE ~ 한국어 ~ Korean

LEHÇE ~ Polski ~ Polish

LETONCA ~ Latviešu ~ Latvian

• Latvijas sikspārņu sistemātiskais saraksts → latvijas.daba.lv

LİTVANCA ~ Lietuvių ~ Lithuanian

MACARCA ~ Magyar ~ Hungarian

MOĞOLCA ~ Монгол ~ Mongolian

• Монгол улсын хөхтөн амьтны Улаан данс. Эмхэтгэсэн: Emma L. Clark, Жавзансүрэнгийн Мөнхбат → iucn.org

NORVEÇÇE ~ Norsk (bokmål & nynorsk) ~ Norwegian

• Orden Flaggermus → naturfakta.no

PORTEKİZCE ~ Português ~ Portuguese

• Michael F. Schneider, Victorino A. Buramuge, Luís Aliasse & Filipa Serfontein 2005. ‘Checklist’ de Vertebrados de Moçambique [Checklist of Vertebrates of Mozambique]. IUCN Mozambique, Fundo Para a Gestão dos Recursos Naturais e Ambiente (FGRNA) → fzi.uni-freiburg.de

• Jeziel Coelho. Mamíferos do Mundo→ mamiferosdomundo.blogspot.com

ROMENCE ~ Română ~ Romanian

• Dumitru Murariu 2010. Systematic list of the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa» 53 (1): 377–411 → travaux.ro

RUMANÇÇA ~ Rumantsch ~ Romansh

• Artliste fremdsprachig in sechs Sprachen → fledermausschutz.ch

RUSÇA ~ Русский ~ Russian

• Летучие мыши и хироптерологи → zmmu.msu.ru

SIRPÇA ~ Српски / Srpski ~ Serbian

• Прилог I: Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива → pzzp.rs

SLOVAKÇA ~ Slovenčina ~ Slovak

SLOVENCE ~ Slovenščina ~ Slovenian

• The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats EUROBATS. National implementation report for Slovenia 2006 - 2010 → natura2000.gov.si

TASMANYA DİLLERİ ~ Palawa ~ Tasmanian languages

• Joseph Milligan 1859. Vocabulary of the Aboriginal Tribes of Tasmania, vol. III of the Papers and Proceedings of the Royal Society of Van Dieman's Land. Hobart → aiatsis.gov.au

TATARCA ~ Tatarça / Татарча ~ Tatar

• Красная Книга Татарстана {:Tataristan Kırmızı Kitabı}: рукокрылые {:yarasalar} → redbook-tatarstan.ru

TAYCA (SİYAMCA) ~ ภาษาไทย ~ Thai (Siamese)

• อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy: อันดับ Chiroptera → verdantplanet.org

TAYVAN ÇİNCESİ ~ 國語 Guóyǔ/Kuo-yü 臺灣華語 Táiwān Huáyǔ ~ Taiwanese Mandarin

• Catalogue of Life in Taiwan → taibnet.sinica.edu.tw

TÜRKMENCE ~ Türkmençe ~ Turkmen

• Hazar döwlet goraghanasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahatyň maglumatlary. Türkmenistanyň Tebigaty Goramak Ministrligi, Çöller, Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi Milli Instituty, Hazar Döwlet Goraghanasy. Aşgabat – Türkmenbaşy 2008 → hazarwetlands.com

UKRAYNACA ~ Українська ~ Ukrainian

• Alexander Kagalo and Bohdan Prots (О. О. Кагало та Б. Г. Проць). Habitat concept of biodiversity protection: basic documents of the European Union (оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи європейського союзу). Lviv – 2012 → awsassets.panda.org

VALENSİYA KATALANCASI ~ Valencià ~ Valencian

• Jiménez, J., Monsalve, M.A., Raga, J.A. (Eds.) 2012. Mamíferos de la Comunitat Valenciana. Colección Biodiversidad, 19. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana. Valencia → cma.gva.es

VİETNAMCA ~ Tiếng Việt ~ Vietnamese

• Phụ lục 2. danh lục thú cúc phương → cucphuongtourism.com

YUNANCA ~ Ελληνικά ~ Greek

• → biotech.aua.gr

FOTO-BİLGİ
BİYOTERMİNOLOJİ

Türkiye bitki ve hayvanlarının yabancı dillerdeki adları
The common names for the fauna and flora of Turkey

• PLANTAE Bryophyta = karayosunları ~ mosses and liverworts
• FUNGI Lichenes = likenler ~ lichens and lichenized fungi
• ARACHNIDA Araneae = örümcekler ~ spiders
• INSECTA Odonata = kızböcekleri ~ dragonflies and damselflies
• INSECTA Ephemeroptera = günlükböcekler ~ mayflies
• INSECTA Plecoptera = taşsinekleri ~ stoneflies
• INSECTA Dermaptera = kulağakaçanlar ~ earwigs
• INSECTA Trichoptera = güvecikler ~ caddisflies
• INSECTA Thysanoptera = tripsler ~ thrips
• AMPHIBIA Caudata = semenderler ~ newts and salamanders
• MAMMALIA Chiroptera = yarasalar ~ bats